Magyar Megmaradásért

Nem adjuk fel

 

V2019Feb17

2009. Augusztus 17., Hétfő 21:19

Egy megkezdett könyvem

Írta:  Sebesi Sándor
Értékelés:
(6 szavazat)
Tisztelt Barátaim! Nem kívánok Önökkel vitatkozni, legfőképpen Isten létezéséről, csak azt az egyet kérem, hogy addig, amíg nem tudják bebizonyítani a nemlétét, legalább a létezésének lehetőségét ne tagadják.

Egy megkezdett könyv „Amit én tudok, vagy érzek, tudhatja más is” I. fejezet

Kedves Zoli! és most már (szerkesztő) Kedves honfitársaim is!

Itt küldöm készülő könyvem egyelőre nyers kéziratát. Még címe sincs, de úgy látom, hogy közzétételét tovább nem halogathatom, mert egyre több esemény kezd bebizonyosodni azok közül, amiket néhány évvel ezelőtt leírtam. A Könyv-ben lévő információk hosszas kutatások és sok-sok könyv elolvasása után kezdett egésszé összeállni. Tulajdonképpen folyamatosan bővítem a tartalmát, ezért nincs is vége, hanem olyan kurtán-furcsán fejeződik be...tehát folyt.köv.

Sajnos egyéb feladataim miatt nincs időm tovább folytatni, pedig a lényeg még nincs is leírva!

 Előszó

     Nagyon régóta érlelődik már bennem ennek a könyvnek a megírása. Erős kényszert éreztem hosszú hónapok óta, hogy felgyorsult és átrendeződő világunkban némi magyarázatot, és a „mi vezetett ide?” okainak feltárásával gondolkodásra serkentsem e könyv olvasóit.
Nagyon sokan bolyonganak az érdektelenség, a pénz hajszolásának világában, s közben nem jut idejük saját és a családjuk sorsának alakulását mérlegelni. Az pedig végképpen érthetetlen számukra, ami a hazánkban és a nagyvilágban történik. Ebben próbál utat mutatni ez a könyv, amely egyben tükrözi a világnézetem is, amely szoros kapcsolatban épült fel a történelem során jelentős írásokból megismert hitekkel. Találkozhatnak majd néhány saját elképzelésemmel is a továbbiakban. Ezeknek nincs természettudományos alapja, s célja inkább a gondolkodásra ösztökélés. Az pedig még nem ártott meg senkinek.

A ma emberének egyre kevésbé fontos hinni, mert pénzért „mindent” meg lehet vásárolni, csak az számít ki mekkora palotában lakik, van-e a legújabb luxusautóból a garázsban, teli van-e arannyal, stb.?
Pedig a pénz maximum eszköz lehet, de cél semmiképp.
Elsikkadnak a társadalmi szolidaritás intézményei, de ami ennél sokkal fontosabb, hogy ez az érzés, a tenniakarás, az önzetlen segítségnyújtás is elmúlik az átlagember gondolkodásából és cselekedeteiből. Bizony akinek a „bőre alatt is pénz” van, nem érti a szűkölködő, nincstelen, agyonnyúzott, kolduló emberek jajkiáltásait.

A hit mindig mélyebben érintette meg a szegényeket, mint olyan segítséget, amely reményt nyújt sanyarú helyzetükből kilábalni.
De a hit sokkal, de sokkal több ennél!
A hit olyan összetett fogalom, amely azért kísérte végig az emberiséget történelme folyamán, mert közvetett választ adott létezésünk legfontosabb kérdéseire: hogyan és miért keletkezett a világegyetem és az emberiség? A kérdések sokasága örvénylik még, hiszen oly sok apró, ámde fontos részlet homályos még.
Valóban létezik a reinkarnáció? Tényleg újjászületünk különböző történelmi korokban, különböző testekben, egy végső nagy cél érdekében? A Bibliában leírtak fikciók, vagy valóban megtörténtek? Mennyire befolyásolják a különböző vallások mai életünket? Mi történt 1999. augusztus 12-kén valójában? Csak egy teljes napfogyatkozás volt, vagy annál több? Hihetünk-e a jósoknak, látnokoknak a jövőt illetően? Vajon Nostradamus általánosságban, vagy konkrétan fogalmazott próféciáiban? Ki volt Edgar Cayce? Valóban van-e valamilyen titok az ember teremtése és történelme körül? Mi a helyzet a gizai piramisokkal, valóban kódolva van bennük az emberiség teljes történelme, a jövője is?

Miért fontos nekünk, a ma emberének ezzel foglalkozni? Elvégre jobb dolgunk is lehetne, pl.: elmehetnénk pénzt keresni, hiszen a számlákat ki kell fizetni!
Mégis az a véleményem, hogy akik velem tartanak e könyv lapjain megjelenő események forgatagában, olyan valamivel lesznek gazdagabbak, ami pénzért eddig nem volt megvásárolható, legalábbis ebben az összegyúrt, sűrített formában nem jelent még meg sehol.

Ez a könyv tehát szintézise mindannak, amire több éves kutatómunkám során rábukkantam. Sok-sok izgalmas, hihetetlen, ezoterikus, itt-ott a fantázia birodalmába tartozó történet bontakozik majd ki. Külön-külön talán azok is, de összességében mégis olyan ez, mintha egyik esemény erősítené a másikat, összefüggenek, és reményeim szerint a végére egységes egésszé állnak össze, amelyek gondolkodásra serkentik majd az arra érdemeseket, mert nyilvánvaló, hogy nem fogja mindenki érteni az okokat és okozatokat, pedig a lehetőség bárki számára adott.
Mi kell hát a megértéshez?
Szabad gondolkodás, nyitott elme, tiszta szív, tartózkodás az előítéletektől és leginkábbis HIT!
Miben kell hinni? Nos, ez a legbonyolultabb része az egésznek Felsorolok egy listát a teljesség igénye nélkül. Minden ember szabad lélek, szabad akarattal, gondolkodással és cselekvési szabadsággal, éppen ezért a következők kifejezetten rám vonatkoznak, de lehet hogy Józsi, vagy Karcsi számára nem olyan fontosak.
Természetesen vannak általános érvényű fogalmak, személyek, illetve dolgok, amelyekben azért kell hinnünk, mert máskülönben káosz és értetlenség szakad ránk.

Ezek után ÉN HISZEK:

- Istenben,
- Jézus Krisztusban,
- a szeretetben,
- magamban,
- Szűz Máriában,
- Buddhában,
- az emberek egymás iránti szolidaritásában,
- a reinkarnációban,
- Edgar Cayce-ben,
- Nostradamusban,
- az életben és halálban,
- a tudományban,
- a zene hatalmában,
- az ó-egyiptomi kultúra egyetemességében és hallhatatlanságában,
- a magyar nemzet feltámadásában – hazámban.
A sor végtelen, itt most csak a legfontosabbakat ismertettem.

Az empírikus tudományban hívők nemigen tudják majd magukévá tenni a fenti listában felsoroltakat, hiszen számukra csak az létezik, ami megfogható, kísérletezhető, ami tárgyiasult, matematikai és fizikai törvényekkel leírható.

Tisztelt Barátaim!

Nem kívánok Önökkel vitatkozni, legfőképpen Isten létezéséről, csak azt az egyet kérem, hogy addig, amíg nem tudják bebizonyítani a nemlétét, legalább a létezésének lehetőségét ne tagadják.
Vajon tudják-e, hogy Newton, Leonardo, Einstein, mindannyian hittek Istenben? Hitük nemhogy kicsinyítette volna szerepüket és tudományos megállapításaikat, hanem épphogy megerősítették azokat. Jól ismert bölcsességek ezek: „Isten nem kockajátékos” - „kár volna elpazarolni a világegyetemet ilyen kevés emberre”.
Múlt, jelen, jövő – egy végtelennek tűnő fonálra vannak felfűzve és akinek van tehetsége, valamint az Isten engedélyt ad rá, bizony belenézhet az idő vissza és előre örvénylő forgatagába.
Azonban az idők tudói kevés kivételtől eltekintve, súlyos lelki megrázkódtatásokon mennek, illetve mentek keresztül. Talán ez az ára a jövőbelátás adományának. Az ilyen embereket a „normális” tömeg kineveti, legjobb esetben is megmosolyogja, de hogy a háta mögött súgdolóznak róla, nem éppen hízelgő jelzőkkel illetvén, az aztán egészen biztos…
Aztán előbb-utóbb bekövetkezik a baj: a megjósolt esemény megtörténik és nagyon nehéz lesz megmagyarázni, hogyan is lehetséges ez?! No, meg, hogy ezt valaki előre látta.
Pedig aki nyitott szemmel, füllel és elmével él, összegyűjti és rendszerezi az információkat, rájöhet, hogy nem is olyan ördöngösség ez. Érvényesül a „sohase mondd, hogy sose!” elve.
Persze a legbölcsebb gondolat mégiscsak az a feltételezés lenne, miszerint semmisem az, aminek legelőször látszik, tehát érdemes tovább gondolkodni a dolgok összefüggésein, merthogy minden kapcsolódik valamihez, külön részként kezelni bármit is csak időlegesen szabad, majd vissza kell illeszteni saját komplexitásába.
Tehát vizsgálhatjuk külön-külön az emberi testet, mint az evolúció termékét és az emberi lelket, mint valamiféle utasát a testnek, mert a kettő valóban különválasztható. Épp ezen a kettősségen alapszik a reinkarnáció tana, vagyishogy a lélek többször is újjászületik, s minden újabb kalandjához egy újabb testet használ fel. Ez aztán az utazás! Mégis az egy-egy emberről alkotott kép a test és a lélek összegyúrt harmonizációjából áll össze. Arról, hogy ezek különválnak egymástól, a Szent Biblia így ír:
Máté 26. 41.
„Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek; mert jóllehet a lélek kész, de a test erőtelen.”
Pedig a test sérüléseit, gyötrelmeit is le lehet győzni.
Vajon hogyan?
Nos, erős hit által!
Erről lesz szó az első fejezetben.

1.

Talán a legfontosabb kérdés az, hogy létezik-e Isten?
Senki nem látta, nem beszélt Vele személyesen ( leszámítva a Biblia által leírt történetekben szereplőket ), a tudósok megpróbálnak mindenféle helyettesítő jelzőt ráaggatni a problémára. Nekik probléma, amit ki kell fejezni valamiféle matematikai képlettel, nekem pedig elsősorban a hitem ordítja elmémben; Isten létezik! Amint azt a XX. század második felében az iskolákban is oktatták, a Mindenható egy vicc, nem létezik, csak a sok buta és folyamatosan félrebeszélő filozófus álmaiban jelenik meg. Ami pedig a Bibliában van, az mese és spekuláció. Ezt a fajta gondolkodást, más szóval marxista-leninista materialista elméletnek nevezték és a tudósok meg is tettek mindent azért, hogy a világ és az ember teremtését ezen a módon megmagyarázzák és bizonyítsák. Ezekután nem véletlen, hogy a marxizmus tagadja a teleológiát, amely a tudomány következtetéseivel szemben álló idealista tévtan, mely szerint a természetben minden célszerűen épül fel és minden fejlődés az előre megállapított célok megvalósítása. Szerintem a teleológia a marxizmus nyilvánvaló cáfolata és inkább e szerint működik a világ, mint Marx Károly elmélete alapján.
Na de ez így kevés, még nekem is!

Rendben, akkor nézzünk körül, van-e legalább közvetett utalás, netán bizonyíték Isten létezésére, vagy meg kell elégednünk Mózes történeteivel?

Mielőtt ehhez a kutatáshoz hozzáfognánk - tisztázzuk, mi is az a sarkalatos pont, ahonnan és ahogyan elkezdhetjük a Teremtőnk utáni kutakodást.
Istenről még a hitetleneknek is először a Szent Biblia jut eszükbe, mint a legautentikusabb könyv, amelyben a Mindenható vall önmagáról. A szent Biblia azonban egy vallási iratokat összegyűjtő „mesekönyv”, amelynek történelmi gyökerei hol vannak, hol meg nincsenek. Tehát nem bizonyított minden részének valódisága. Azért ez a vélemény egyre inkább megdőlni látszik. Az újabb kutatások, régészeti feltárások nem hogy gyengítenék, vagy cáfolnák Isten létezését, sokkal inkább erősítik azt.
Dr. Hans Heinz ( Lesz-e holnapunk? 1992. ) 70.oldal:”Isten nem áll rendelkezésére senkinek, Ő egy másik dimenzió( 1Tim.6:16 ). Ő nem emberi vetület. Fölötte áll minden emberi gondolkodásnak és cselekedetnek ( Ésa. 55:8. ) mint szent, láthatatlan, magát az Ige által kinyilatkoztató Isten.” Isten tehát olyan fogalom, akinek ( aminek ) bizonyára van neve is, ahogy én ember vagyok és a nevem Sándor. Van-e hát az Istennek neve, amin megszólíthatjuk? Kissé összetett a válasz, mert amíg az embert meg nem teremtette, aki aztán „Uramnak” szólította, Mózes első könyvében még „Isten” néven jelenik meg.
A Mózes I. 2. 3-ban íródik le először „Úr Isten”-ként, majd az I. 4. 1-ben már „csak” Úr a neve.
Rendkívül érdekes ez a megfogalmazásbeli átalakulás. Valahogy azt sugallja, hogy a világ teremtésében Istenként ( teremtő gondolatként ) vett részt.
Edgar Cayce amerikai látnok, az „alvó próféta”, aki úgynevezett igazlátásaival beírta nevét a reinkarnáció ( újjászületés ) történetébe, imígyen fogalmaz Isten és a világegyetem megszületésével kapcsolatban:
„A >szilárd< anyag besűrűsödése, amilyennek ma ismerjük, valójában még évmilliókig váratott magára. A gondolat volt az eredeti motivációs erő. A besűrűsödött anyag a gondolat mutációjaként keletkezett, miután az „összecsomósodott”.
Vagyis a Biblia már kész tényként állítja elénk Istent, a Teremtőt, ám nem választja el egymástól a megszemélyesített Mindenhatót és a Gondolatot, sőt őket szorosan összekapcsolja:
Mózes I. 1. 1.-2.
„Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett.”
Lehetetlen nem észrevenni, hogy Isten és Isten Lelke nem teljesen ugyanaz a teremtés legelső pillanatában, ám hogy aztán a két fogalom összeér, egymásba olvad, az zseniálisan van megírva. Az Isten Lelke ebben a körben maga a Teremtő Gondolat. És a Teremtő Gondolat maga Isten!
Természetesen ez nem az a kézzelfogható bizonyíték, ugye?
Hát, igen! Erre mondjuk azt: „ez HIT kérdése”! Vagy elhisszük azt, amit ( ma még ) bebizonyítani fizikailag nem tudunk, vagy legyintünk egyet, mondván: ez ostobaság! Én azt gondolom, amíg nincs jobb ötletünk, addig csínján kéne bánni a legyintgetésekkel. Elvégre amikor tudósaink a molekulát bontogatták, majd az „oszthatatlan” atomot hasogatták széjjel ( atomosz = oszthatatlan ) eleinte semmisem utalt arra, hogy lesz itt még proton, neutron, elektron, kvark , stb.
Sőt, talán sohasem fogják megtalálni a legvégső, már tovább tényleg nem hasítható legkisebb részecskét. Miért? Mert amit keresnek, az maga a Teremtő Gondolat, az pedig fizikai képletekkel nem írható le, nem bizonyítható!
Isten keresése a legjobb út önmagunk megértéséhez, de vajon megelégednénk-e, ha megtalálnánk Őt és teljes mélységében megismernénk sajátmagunkat is? A kettő talán nem is különbözik egymástól, valószínűleg ugyanaz…

Mózes I. 2. 27.
„Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá teremté őket.”
Látható, hogy mi, emberek mindannyian istenek vagyunk, vagy legalábbis magunkban hordozzuk azokat az isteni tulajdonságokat és géneket, amelyek bennünk is felébresztik a szunnyadó teremtő erőket, s ez maga az a kreativitás, ami alkalmassá teszi az embert az alkotásra, a munkára, az együttérzésre, a szeretetre, az önkontrollra, a független gondolkodásra. Az ember tulajdonságaival kiemelkedik az ismert élővilágból, a legokosabb, legalkalmazkodóbb teremtménye Földünknek. Annak a Föld nevű bolygónak, aki ( ! ) maga is egy rendkívül összetett élő organizmus, neki is vannak örömei és bánatai. Ha örül, virágba borul a mező, ám ha bánatos, akkor földrengések, tornádók, cunamik pusztítanak.
Nem hiszik?! Azt gondolják csak viccelek, ugye?
Pedig ezernyi jele van annak, hogy a Föld védekezik ellenünk. Mi pedig azt hisszük, magunk alá gyűrhetjük bolygónk ökoszisztémáját. Ezzel romboljuk és megtagadjuk az Isteni terv megvalósulását, mert Ő bár nekünk adta planétánk minden kincsét, mi mégis egyetlen kérését is megszegtük.

Mózes I. 2. 17.
„De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert a mely napon ejéndel arról, bizony meghalsz.”
Mi pedig nem hittünk Teremtőnknek már akkor sem. Hálátlanok voltunk, s több ezer éven keresztül szenvedtük ennek a hibánknak következményeit. A megváltás csak akkor jött el, amikor egy Jézus nevű angyal eljött hozzánk ide az anyagi világba, s ebbe a ma ismert, s lakott dimenzióba, hogy élete feláldozásával feloldozzon bennünket eredendő bűnünk alól.
Erről majd később még bővebben írok, most csak az a lényeg, hogy a hit erejével legyőzhetünk minden gonosz erőt, ellenünk törő ellenséget. A hit ereje a legfontosabb keresztény tanítások egyike. Persze igazából nem a kereszténység találmánya a hit, de hogy azáltal teljesedett ki, vált közérthetővé, az nyilvánvaló. A hitről Dr. Endrey Antal: „Félbenmaradt nép” című könyvecskéjéből idézek, mert ennél szebben és szemléletesebben én sem fogalmazhatnék:
„A hit gyökerei az egyének lelkében rejlenek, s mélyebbre nyúlnak, mint az intézményes vallás: a hit az egyén személyes viszonya Istennel, szavakban ki nem fejezhető Isten-igenlés, az emberi lét természetfölötti miliőjének teljes átélése. A hitnek ezt a realitását minden
ember csak maga tudja feléleszteni lelkében, Isten kegyelméből és az egyház közreműködésével ugyan, de saját szabad akarata, egyéni elhatározása folytán.”
Azonban az emberiség kevés kivételtől eltekintve továbbra sem szilárd hitéről volt híres. Nem véletlen, hogy Pál apostolnak különleges prédikációban kellett kifejteni Isten igéjét a hitről:

(1. oldal / 3)
Megjelent: 7110 alkalommal

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Új írások

Jó honlapok

Oldalainkat 236 vendég és 0 tag böngészi

Látogatók

Hungary 67.5%Serbia 1.2%
Romania 5.2%Canada 1%
United States 4.5%Switzerland 0.4%
Russian Federation 3.4%France 0.4%
Sweden 2.8%Australia 0.3%
Ukraine 2.7%Netherlands 0.3%
United Kingdom 2.1%Belgium 0.2%
Germany 2%Spain 0.2%
Slovakia 2%Italy 0.1%
Austria 1.4%Poland 0.1%

Today: 410
This Week: 4085
Last Week: 4181
This Month: 10365
Last Month: 18550
Total: 2014444

Belépés