Magyar Megmaradásért

Nem adjuk fel

 

V2020Aug09

2010. Március 20., Szombat 11:56

Néhány tény, István korának megértéséhez

Írta:  Tímár Imre
Értékelés:
(17 szavazat)
„A régi írások és emlékek pedig beszolgáltassanak, hogy az utánuk való vágyódás megszűnjön.” Fizettek azért, ha valaki leadta az emlékeket. Hatalmas mennyiségű ősi anyag lett a tűz martaléka. A kereszténységet felvevő görögök nem tüntették el az antik „pogány” elődeik felbecsülhetetlen emlékeit. 

A magas kultúrájú, erős törzsi szövetségben élő magyarság pejoratív, megkülönböztető pogányozására, és erőszakos megtérítésére azért volt szükség, amit az István király munkásságát kutató Györffy György leír könyvének 7-ik oldalán:

,,az uralom stabilizálására azonban a gazdasági előfeltételek nem voltak elegendőek, az uralmat ideológiailag is stabilizálni kellett, s erre a középkori Európában a Volgáig a kereszténység, azon túl az iszlám mutatkozott a legalkalmasabbnak. Közép-Kelet-Európában az Ottók megújított német-római birodalmának volt katalizátor szerepe e folyamatban. A birodalom terjeszkedésével szemben a határon túl lakó pogány népeknek egyetlen lehetőségük maradat a védekezésre: ha maguk is felveszik a kereszténységet.” (Györffy Gyögy: István király emlékezete, 7.old.)

Ebből a rövid idézetből, és a katolikus egyház későbbi cselekedeteiből is kitűnik, hogy szembemenve a keresztény tanítással – „Szeresd felebarátodat”…máshol: „Nem szolgálhattok két úrnak”… - a katolikus egyház, az Ottók, és István a kereszténységet hatalmi eszköznek használták, a saját hatalmuk érdekében, nem pedig arra, amire Isten rendelte, ti. hogy másoknak szolgáljunk vele. Az Ottók, látva az erős törzsszövetségünket, féltették a birodalmukat, hiszen láthatták, hogy Árpád apánk a pozsonyi csatában hogyan verte vissza túlerőt is!! Látták a nyugatiak, hogy itt egy gazdag, kész írásbeliséggel, fejlett árucsere-kereskedelemmel, nagyszámú állatállománnyal, és katonasággal rendelkező egységes nép szaporodik, és ez rájuk veszélyt jelentett, ezért vagy elpusztítják, vagy behódoltatják a magyarokat.

Mivel a háború költségesebb, és bizonytalan a kimenetele, ezért az ideológiai fegyverhez nyúltak: találtak egy személyt (>Zoli<: inkább neveltek agymosással), Istvánt, aki hajlandó volt a magyarság ellen fordulni. István az idősebb, és bölcsebb, a nemzetségért aggódó törzsfőket, lázadónak minősítette, és levágatta! István a saját vérei ellen fordult, ami nem egyeztethető össze a Szeresd felebarátodat parancsolattal.

Hogyan szerethetné a felebarátját, azaz bármely embertársát az, aki a saját nemzetségbeli vérei ellen fordul, és kivégezteti őket a nyugati hatalmak, és a pápa kérésére?? Tudjuk, Géza nagyfejedelmünk fia: V a j k Bajorországban nevelkedett, mégpedig német papok által, és igen fiatalon lett I. Istvánná koronázva. (Ma is ismerjük a Jehova Tanúi, Szcientológia vagy éppen a Hit Gyüli szektáinak aljas, káros hatását. Ha egy fiatal lány vagy fiú belekerül ezekbe a szektákba, ott olyan agymosást kap, hogy életét is vakon odaadja az új hitéért. Azután évekig járhatnak mindenféle kezelésre, hogy egyensúlyuk, önálló gondolkodásuk visszaálljon.) Ilyen agymosó nevelést kapott István is, nagy szerepet vállalva ebben erényekben gyenge felesége, Gizella (Gesla) is.

Igen, a ma már minket kegyes ajakbiggyesztéssel lenéző, magát „művelt” Nyugatnak nevező keveréknép csupán fegyverrel nem ment semmire eleinkkel. Ha kívülről nem megy, majd sikerül belülről a bomlasztásunk. A Szilassy-család levéltárából:

„.Szilveszter pápa tanácsolása folytán határoztatott, hogy a magyarok, székelyek, kunok valamint az egyházi magyar papság által is használt régi vésetek, a jobbról balra pogány írás megszüntetődjék, és helyébe a latin betűk használtassanak.ezek megsemmisítődjenek.a beadott vésetek pedig tűzzel és vassal elpusztítódjanak és a pogány vallásra való visszavágyódás megszüntetődjék.”

A magyarság tehát a római vallás erőszakos behozatala előtt egyistenhitű, írástudó művelt nép volt, mitöbb, eleinte a papság is a magyar írást használta. Az erőszakos térítés már G é z a (Gyejcs) nagyfejedelmünk idejében is folyt. Ilyen körülmények között erős német támogatással tették a fiatal és gyenge István fejére a Magyar Koronát!

A németek sugallatára négyeltette fel unokatestvérét, K o p p á n y t, természetesen „.keresztényi, megértő, rokoni szeretettel.” A négy testdarabot – mint tudjuk – a gyulafehérvári, győri, esztergomi és a veszprémi várak fokára szögezték ki, elrettentésül. Ha ezeket a vonalakat a térképen összekötjük, pontosan egy keresztet kapunk, Koppány gyilkosai ezzel jelölték a kereszt uralmát az ország fölött.

Az csak hab ezen a fekete tortán, hogy mind a négy város püspöki székhely volt már akkor. I. István királyunk lelkét terheli továbbá Tonuzoba és felesége élve temettetése, 1003-ban Gyula erdélyi vajda leverése, 1028-ban Ajtony herceg jön sorra, majd V a z u l (Vászoly) herceg megvakíttatása Gizella unszolására, aki már ekkor már Orseolo Péter felé kacsintgatott. I. István királyságának erősödését nem a föld mennyiségében, hanem a nép számában látta. Ezért megnyitotta az ország határait a betelepítésre.

Jöttek németek, olaszok, csehek, szerbek, oroszok, lengyelek és még sok más nemzetiség. Ugyanakkor, igazságtalanul, az egyház a testvérnépek betelepülését azzal az indokolással, hogy „pogányok” -- ilyenek voltak a kunok, besenyők --, kik tőlünk keletre éltek, nem engedték be az ország területére. Adalbert Gerhardt, és a többi harcias pap mögött katonák serege özönlött az országba. Csendben, rendezett menetben jöttek és jöttek, eloroztak mindent, ami magyar, ami becses, ami szép, ami érték, és idegenként betöltötték a vezető helyeket.

Ebből látható, hogy mindjárt az ország átszervezése után, a legemberibb bánásmódban részesítettük az idegeneket, sajnos a saját magunk kárára is. A tiszttartók kevés kivétellel mind idegenek voltak. I. István adómentességet adott az idegen „vendégeknek”, ugyanakkor a magyarokat megadóztatta, utakat, templomokat építtetett velük, és a papok eltartását is tőlük követelte meg.

Ezek után az addig egységes, és szapora, jómódban élő magyarság szolgai sorba jutott, amit csak fokozott a kívülről érkező hódítók támadásai. Nem volt már egységes törzsszövetség, nem volt Árpád, csak volt egy önző földesúri réteg, akik évszázadokon át egymással, és a királlyal marakodtak, és nem tudták megvédeni a Kárpát-medencei őshazát. A katolikus egyház és papjai persze híztak, és egyre több aranyra, és földbirtokra tettek szert, de a paganus nép az bizony sokszor éhezett, ami Árpád idejében, és előtte sem igen fordult elő!

-------------------------------------

Koppány emlékezete (Részlet, Friedrich Klára – Szakács Gábor: Kárpát-medencei birtoklevelünk, a ROVÁSÍRÁS című könyvéből)

2001. május 28-án Koppány emlékművet avattak Somogyváron. A bátor tett önmagáért beszél, hiszen tavaly az ország Szent István királyunk nevétől volt hangos, az alakját megörökítő, újonnan faragott szobrokat nagy hírverés közepette adták át a haza minden szegletében. A szentesicai forrás mellett történtek híre ezzel szemben mindeddig nem keltette fel a média érdeklődését. Vajon kellett volna? – tehetjük fel a kérdést.

Az alábbiakban erre keressük a választ. Koppány, a lázadó, a pogány, az istentelen, aki szembeszállt a kulturált Nyugattal, továbbá a kereszténységet magára vállaló Géza fia, Istvánnal, akinek édesanyját vérfertőző módon akarta feleségül venni. Nagy általánosságban ezt a képet sulykolja róla a hazai szemléletformáló média és történetírás. Igaz, hébe-hóba előfordul, hogy egyes előadók kompromisszum kereső célzattal megpróbálják a két jelentős történelmi személyiség között létezett áthidalhatatlan ellentétet „mindkettejüknek megvoltak az érdemei” megállapítással közelítetni, ám magyarázataik nem meggyőzőek. Érződik rajtuk, hogy inkább Koppány napjainkban is szép számú híveinek rokonszenvét igyekeznek István iránt felkelteni. De igazak-e a fenti jelzett állítások, és a lejárató szóbeszéd?

Ősidők óta karizmatikus tulajdonságokkal bíró személyek vezették mai ésszel szinte felfoghatatlan, több millió négyzetkilométer kiterjedésű – szkíta, hun, pártus, avar- birodalmaikat. Erre csak azért lehettek képesek, mert az ősi hagyományok és törvények tapasztalatai ott éltek a kiválasztott törzs, azon belül a legbölcsebb nagycsalád tagjainak génjeiben, amelyek eredete a múlt homályába vész. Álmos és Árpád is ezen uralkodók sorába tartozott. Utóbbi öt fia közül az egyik ág Koppányhoz, a másik Gézához vezetett, de erről később részletesen. Mivel őseink társadalmában az uralkodás nem apáról fiúra, hanem a legidősebb férfira szállott, Géza halála után Koppány lett volna a soron következő, halála előtt a fejedelem mégis Istvánt fogadtatta el az előkelőségekkel.

A pogányokkal szemben ő volt az istenfélő, aki a kereszténység felvételével megmentette az országot a pusztulástól. – szól az utókor érvelése, azzal mit sem törődve, hogy Géza megszegte az ősi, jól bevált törvényt. Ahogy később a törökdúlás idején, ekkor sem méltányolta senki a „művelt” nyugaton a magyarság eme sorsdöntő lépését, hiszen keresztény „testvéreink” már 1031-ben II. Konrád vezetésével, majd ezt követően 1041-től egy évtizedig majd minden esztendőben további német és bajor támadásokat indítottak az ország ellen.

Ezen érdemes elgondolkodni, mert Koppány legfőbb vétkét, állítólagos pogányságát, elzárkózását a nyugattól az említett események aligha súlyosbítják, annál is kevésbé, mivel Szár László néven maga is felvette a keresztséget 973 táján. Igaz, a bizáncit. De milyen lelkiismereti oka is lett volna a népével ellenséges Rómához csatlakozni, ráadásul ezen lépése előtti vallását csupán politikai megfontolásból minősítette az utókor pogánynak.

A magyarság sokkal közelebb állott ősvallása Boldogasszonyához, azaz Szűz Máriához, mint a X. századi pápai állam nem ritkán véres hatalmi politikája, amely fellobbantja az erőszakos térítés inkvizíciós máglyáit. Ezzel szemben az avar sírokba mellükön keresztet viselő elhunytakat temettek, a sokféle népet magába fogadó birodalomban pedig általános volt a vallási türelem. Ezzel szemben „… a kamasz XII. János pápa bujaságáig a század közepén, a pápagyilkosságokig a 980-as években és a viszálykodás a pápa és ellenpápák között a század végén, a Szentszék a zűrzavar és botrány mocsara volt.” – jegyzi le James Reston jr., amerikai történetíró. És most nézzük Géza özvegyét, akit Koppány a római kereszténység szerint „szentségtörő módon” akart feleségéül. De valójában kit is?

A Magyar Történelmi Kronológia szerint:

A Magyar Történelmi Kronológia szerint Géza 973-ban kötötte második házasságát Adelhaid lengyel hercegnővel, míg a Révai Nagy Lexikon bizonytalan: „Szt. István, Magyarország első királya, Géza vezér és Sarolta, második szerint Adelhaid lengyel hercegnő fia”. Hozzáteszi, hogy Géza és Sarolta 974 táján keresztelkedtek meg. Ez bizony csaknem egybeesik Koppány 973 körüli keresztség felvételével, ha pedig István valóban a 970-es évek végén született, és 994-ben keresztelték (Magyar Történelmi Kronológia), akkor Koppány ezen a téren is jó húsz esztendőt vert rá.

Ami felnégyelését illeti, példátlanul kegyetlen ítélet, a magyar őstörténet ilyen büntetést korábban nem is ismert. Létezik ugyan hivatkozás Ibn Fadlán tollából, hogy a volgai bolgárok a vérfertősét a X. században hasonló módon sújtották, ám ők nem voltak magyarok. Koppány terve meg különben sem vált valóra. (A bolgároknak egyébként más esetekben is szokása volt a vagdosás, ha éppen alkut kötöttek, azt egy kutya kettévágásával szentesítették.) Ha ősi szokás szerint mégis létrejött volna a frigy, és történetesen Adelhaid az özvegy, akkor a neve után német – tehát nyugati- származású lengyel hercegnő feleségül vételét ugyanúgy kéne díjaznunk mint István és bajor Gizella eljegyzését.

De vissza Gézához, aki a 990-es évek elején fiát jelölvén utódául, azonnal stratégiai fontosságú lépéseket tett Koppány szemmel tartására. A nagyúr somogyi birodalmát – a dukátust – várakkal, földsáncokkal, és saját katonai segédnépeinek falvaival vette körül, lényegében bekerítette István vetélytársát. Ezen lépését Koppány nyílván nem értékelhette bizalomépítő cselekedetként, hiszen ő maga nem volt akárki. Györffy György Árpád fia Tarhos ágán Tar Zeryndet tartotta a vezér édesapjának.

Bakony Kornél viszont a Zolta ágon jutott el Taksony fiaihoz, Gézához, és Mihályhoz (megkeresztelése után Kopasz Szörénd). Ezzel együtt utóbbit Tar Zerynddel azonosítja, következésképp annak fiai közül az idősebbet, Szár Lászlót tekinti Koppánynak, a fiatalabbat Vazulnak. Ha ez a testvériségi feltételezés igaz, akkor nem csodálható, hogy a testvéröccsöt évekkel később István halála közeledtével máig sem tisztázott parancsra (a királyé, vagy Gizelláé) megcsonkították. Hogy melyikük kezéhez tapad a vér, nem tudjuk, de Istvánról maradt olyan feljegyzés, mely szerint magába roskadt a megkínzott szerencsétlen láttán.

Ami egyébként Koppány tervezett „vérfertőzés” illeti, csak abban az esetben állta volna meg a helyét, ha apja, Tar Zerynd és Géza felesége, Sarolta – esetleg Adelhaid – testvérek, vagy unokatestvérek, jóllehet az előd uralkodó feleségének befogadása sokkal inkább gondoskodást, törődést jelentett mint házastársi életet. Koppány vélhetően ezért kereste fel különösebb katonai haderő nélkül Veszprémben az özvegyet, hogy megtárgyalja vele a teendőket, és nem István ellen indított hadat, aki ezidőtájt a Garam vidékén tartózkodott. Onnan küldött sereget, testőrsége parancsnokául a bajor Vencellint kinevezve, ám nincs bizonyíték, hogy maga is részt vett volna a sólyi ütközetben.

Sajátos fordulat, hogy az egyenlőtlen küzdelemben Koppányt nem katonák, hanem Vencellin öli meg (Képes Krónika), szolgálata jelentőségét mutatja, hogy éppen Somogyvár (Kapuvár) közelében kapott birtokadományt, ahol a legyőzött jól védhető vára állott. Vencellin dédunokája egyelőre megmagyarázhatatlan elgondolásból szintén a Koppány nevet kapta, ami két következtetést feltételez. Vagy továbbra is előző urához ragaszkodó lakosság rokonszenvét kívánta elnyerni ily módon, vagy valóban tisztelte a helybéliek szóhagyományaiból megismert vezért. Bárhogy is történt, a középkori Magyarországon Zalától Háromszékig, Görömtől a délvidéki Pozsegáig 36 település őrizte meg Koppány nevét (Sándorfi György gyűjtése) a lakosság körében iránta megnyilvánuló, múlhatatlan tisztelet jeleként, holott a lista nem teljes, hiszen nem említi az ozorai Koppány dűlőt sem.

A tavaly felavatott emlékmű helykiválasztása a Somogyvár melletti Szentesica forrásnál nem véletlen. Mivel a Balatontól délre erre vezetett a legfontosabb hadiút, nincs kizárva, hogy a hadjáratok előtt ősidők óta ez a forrás volt a katonai előkészületek szakrális helye, itt tartották az ünnepségeket, kultikus szertartásokat. Jelentőségét a néphagyomány imigyen őrizte meg

„..amikor Szent István legyőzte a lázadó Koppány vezért, megmosta benne véres kezét, majd megáldotta a kutat, hogy az ide zarándokló betegek itt gyógyulást nyerjenek”. Álljunk meg itt mi is egy gondolat erejéig. Amíg az ősmagyarok fohászkodtak Boldogasszonyhoz a szentesicai forrásnál, az pogány áldozatnak számított – Szent László 1092-ben meg is tiltotta, hogy ezt kövek, források, fák mellett tegyék-, addig Szent István zarándokhellyé nyilvánította ugyanazt a kutat. Vajon miért a kettősmérce? Miért elfogadhatóbb a Róma által hirdetett hagyomány, mint az egyes népek, közte a magyar, ősi emlékezete? Miért kellett II. Szilveszter pápának a pogánynak tartott viking rovásírás elpusztítását követelni (forrás: James Reston jr.), ami egyébként magyarázat lehet a magyarság rovásírásának üldözésére is? Miért elfogadhatóbb a zsidó kereskedő Saulból három nap alatt keresztény Pál apostollá vált személy mint egy hagyományaihoz ősidők óta ragaszkodó nép ősvallása? Koppány ezt a következetességet, folytonosságot képviselte, nem a hatalomvágy, hanem a hazaszeretet és az ősi föld idegeneknek való osztogatása miatt érzett elkeseredése hajtotta. Ellene is idegeneket hívtak, idegenek ölték meg, birtokait ezen idegeneknek adták fizetségül, miközben hatalmas magyar tömegek kerültek jobbágy és szolgasorba.

A bevezetőben Koppány emlékművet írtunk, ám ma élő hívei a nagy ellenfél, a legyőző István előtt is tisztelegtek. Az avató ünnepségen Bakay Kornél elevenítette fel a múltat, míg Stamler Imre, az emlékmű szellemi atyja, a Somogyban feltárt, a világon egyedülálló, rovásírásos vaskohászati telep és a többi környékbeli régészeti emlék jelentőségét méltatta. Sajnálattal említette, hogy központi támogatás híján nem sikerült Kupavár műemléki helyreállítása, holott a várfalon egymás mellé helyezték volna Koppány, Szent István és Szent Imre herceg szobrait, majd így folytatta:

„A várdombon az Egek Urával, a forrásnál az alvilág isteneivel tartották a kapcsolatot őseink, erre emlékeztet az emlékmű tarsolylemezének két szimbóluma. A magyar férfit és nőt jelképező emlékoszlopok tartják a vasból készült, rovásjelekkel ellátott, első, hatalmi jelképet, amelyen az égig érő fa látható két oroszlánnal.
Másik oldalán a Szent Dinasztia tagjainak nevei olvashatók, a harmadik rész a tatárlakai amulettel honfoglalás előtti kultúránkra, a párducot ábrázoló tűzzománc képpel a szkítákra emlékeztet. Miközben a háromtonnás cseppkövet faragták, rovásjeles és latin betűs feliratokkal látták el, míg a patak felé néző oldalán meghagyták a gyertyaszerű mészkő eredeti formáját, hiszen az is a vízre emlékeztet.

Mivel Koppány ősi kultúránk védelmének mártírja, ezért a kőszikla és ami rajta látható, csupán a somogyi vezér tiszteletét hirdeti. Talán kerül ide szobor is valamikor. Véleménye szerint értékei miatt Somogy európai vonzerejű tudományos és kulturális turisztikai központtá válhatna, talán még jelentősebbé mint Pusztaszer. Amihez persze országos összefogás kellene. Stamler Imre végezetül köszönetet mondott Ágh Józsefnek, Sütő Zoltánnak, Barkó Béla vállalkozónak, Bicskey Zsolt festőművésznek, a Miskolci Nagy Lajos Magánegyetem vezetőinek, tanárainak, a Somogyvári Önkormányzat vezetőinek, oktatási és művelődési intézményeknek, civil szervezeteknek, a református egyház képviselőjének és mindazoknak, akiknek neveit az emlékoszlopra írták.

Az emlékmű megálmodói és alkotói eddig soha nem látott körültekintéssel igyekeztek a magyarság ősi múltjának örököse, valamint az ezredforduló „rendszerváltozásának” végrehajtója előtt méltó módon fejet hajtani. Jól tudják, hogy ezzel Koppány szégyenletesen felnégyelt testrészei nem forraszthatók egybe, utódainak megaláztatásai is csak jelképesen orvosolhatók, de annyit elvárnak, hogy az utókor végre igazságot szolgáltasson, mert a somogyi főúr személyénél jóval többről van szó, ahogyan Szász (Zas) Lóránt
versében írta 1995-ben: Nem Koppányt siratom, hanem a tartást, a mindent kimondó szót, az esküt, ami köttetett...

A székely barátunknak már válaszoltam. István egy puccsal került hatalomra. A trón Koppányt illette volna, vagy hogy?! Szerintem a kereszténységet nem lehetett volna kikerülni, de szükségtelen volt az esztelen kultúra irtás. „A régi írások és emlékek pedig beszolgáltassanak, hogy az utánuk való vágyódás megszűnjön.” Fizettek azért, ha valaki leadta az emlékeket. Hatalmas mennyiségű ősi anyag lett a tűz martaléka. A kereszténységet felvevő görögök nem tüntették el az antik „pogány” elődeik felbecsülhetetlen emlékeit.
----------
István nem volt ura a helyzetnek a saját udvarában. Szent László édesanyja lengyel volt és egyetlen királyunk sem volt tiszta vérű. Az idegeneket ajnározó István - tanácsot pedig Prohászka is elvetette, mint korábban írtam. Ugyan mi maradt Vajk-István után?


tímár imre

-----------

Az elhangzottakból talán levonhatjuk a következtetéseket, hogy a kereszténység felvételét semmiképpen sem kerülhettük volna el. Lehetett volna talán még választani a bizánci-kereszténységet, ha Koppány kerül ki győztesen. A pozsonyi csatában megvédtük ugyan magunkat hatalmas áldozatok árán - Árpád két fia is odaveszett és a fejedelem is meghalt rövidesen -, de a nyugati birodalom egyáltalán nem rendült meg alapjaiban. A római kereszténység hazug tanait a rabszolgáknak találták ki: „Imádkozzál és dolgozzál.” Ezt nem Jézus mondta, hanem a szemforgató papság. Amikor a birodalmi érdek került előtérbe, akkor életbe lépett: A cél szentesíti az eszközt ideológia.

Vajk-István egy puccsal és nyugati segítséggel került trónra. A Vérszerződés érvényét veszítette és megbontotta a törzsi szövetséget.
A pozsonyi csatában még egységes volt a nemzet, de a Veszprém melletti ütközetben már sok magyar is harcolt az István-Vecellin német lovagok vezette ütközetben.
Talán másképp beszélnénk ma, ha István biztosítani tudta volna az utódlást. Viszont Imre herceg halála után összeroppant a király. Nem volt alkalmas utód a trónra, mert majdnem minden rokonát kiirtatta.
István nem volt ura a helyzetnek a saját udvarában, mert idegenek vették körül. Ami utána következett az a Turáni átok. Mellesleg Prohászka Ottokár nem hagyta jóvá Istvánnak a többnyelvű országot dicsőít fennmaradt írását, mert a „sokféleség mindig széthúzást és viszályt szül” – írta a püspök. Az eltelt időszak
igazolta, hogy Prohászkának volt igaza és nem Istvánnak.

------------

Kedves Onody Gyula!

A rovásírás … Igen, amikor Árpáddal hont foglaltunk, még rovásírással, magyar (!) nyelven írtunk – olvastunk. Aztán áttértünk a latin betűvetésre, a „hivatalos” nyelv pedig a latin (!) lett, több száz évre…

Úgy tűnik I. István – német lovag – keresztény hitre „térítette” Árpád népét [már akit le nem mészároltatott], de arról nem szól a fáma, hogy a föld népét megtanította volna a latin nyelvre, a latin betűvetésre.
Erre nem is volt szükség. A „szent” király poroszlói bottal verték bele a „tudnivalókat” a jobbágyokba, az egykori szabad büszke harcosokba. Ez logikus, hisz a baromnak se kell írni – olvasni, az igavonáshoz.

A fajidegen papság és nemesség viszont írt – olvasott és beszélt latinul. A „keresztény jogfolytonosság” azután eljuttatott bennünket oda, ahol – ahogy ma vagyunk.

A mellény újragombolásánál tehát vissza kell térnünk - vagy ezer évnyit – oda, ahol az utat elvétettük. Persze mindez a XXI században játszódik majd. Mai eszünkkel, lehetőségeinkkel újra fel kell fedeznünk ezer, vagy ötezer évvel korábbi szellemi önmagunkat. Erre azért van szükség, hogy kiszabadíthassuk lelkünket a judeokeresztény métely bénító hatása alól. Újra fel kell fedeznünk nyelvünk, írásunk – egyszóval önmagunk – értékeit.

Ezek között a legnagyobb erény (!) a bátorság. Aztán „ide veled régi kardunk”.

Forrás: postaimre - 2010, március 17. szerda-14:22'05"
Beküldte SZUFI

A kiemelések >Zoli<-tól


Hozzászólások megtekintése a régi honlapról →

Megjelent: 8384 alkalommal

Hozzászólások  

 
Laci
#29 Laci 2012-01-28 21:13
Kedves Törpapa! (2. rész)

Azonban a valóságnak van egy közmegegyezésen alapuló szemlélete, ami alapján nem fogom győzködni a cimborámat, hogy a szék amin ül az csak egy nyaláb állóhullám. Szilárdnak tekintjük, amint az tapasztalatainkkal egyezik. Tapasztalataink alapján egyre többen vagyunk azonos véleményen abban a kérdésben, hogy a magyar nemzet ellen szervezett és sok tekintetben gerilla jellegű háború folyik eszmei, ideológiai tekintetben. Ennek a háborúnak nincsenek halottjai, legalább is tudományos ismérvek alapján nehéz lenne bizonyítani. Intuitív módon azonban mindnyájan érezzük ennek az állításnak az igazságát és belátjuk, hogy számos haláleset közvetett kiváltó oka lehet. Sokkal jelentősebb ennek a totális ideológiai háborúnak a tovagyűrűző hatása. Szép magyar szóval lélekmérgezésnek lehet nevezni. Hasonló ez ahhoz, amikor ausztráliában a benszülött családok gyermekeit erőszakkal elszakították családjuktól és olyan nevelést kaptak, melynek eredményeként egyik közösségbe sem tudtak sikeresen beilleszkedni. Velünk is ezt csinálják. Őseinket lejáratják előttünk, múltunkat becsmérlő jelzőkkel illetik, nemzeti jellemvonásainkat ellenkezőjére változtatják, miközben valós történelmünk tényei adathiány, hamisítás, szándékos pusztítás, és tévhitek útvesztőjében kallódnak és nincs szervezett, állami akarat valós történelmünk feltárására. Mivel ennek az ideológiai háborúnak gerilla jellege van, ezért az ellene folytatott küzdelemnek is hasonló módszerrel kell folynia, akkor is, ha lenne állami akarat és szándék ennek a harcnak a koordinálására és irányítására. Ez pedig annyit jelent, hogy lehetőleg mindenkinek saját látóterében kell felismernie a magyarság ellen folytatott lejárató tevékenységet és a maga szerény eszközeivel felvenni a harcot ellene! Szüleinkről sem mondunk rosszat, még ha tisztában vagyunk is hibáikkal. Sőt, a törvény előtt sem kell vallomást tenni közvetlen hozzátartozó terhére. Mennyivel inkább így kellene ennek lennie nemzetünkkel, őseinkkel kapcsolatban! És ennek a véleményemnek nem mond ellent, hogy a tudományos életet ezek a kötöttségek természetesen nem érinhetik. De nyilvánosan, nagy olvasottságú helyeken ilyesminek nem szabadna előfordulnia, hacsak nem támasztja alá érvekkel, hivatkozásokkal állítását az illető. Mert ennek hiányában ez a magyarság lejáratásának egy módja. Ahogy az embernek erkölcsi kötelessége édesanyja becsületének megvédése akár tettekkel is, mennyivel inkább így kellene mindannyiunknak kiállnunk a nemzetünket becsmérlők ellen? Sajnos azt látom, hogy ebben a tekintetben az etikai vétség súlya sem egyformán méretik, mert egy személyre címzett minősítés moderálás alá kerül, míg az azt kiváltó, népünket dehonesztáló vélemény semmilyen retorzió alá nem esik, sőt fel sem tűnik. Ennyit tesz tudatunk ellenünkre történő folyamatos kondícionálása. Márpedig, ha gondolatainkat csak a személyes jó hírnévhez kötődő követelmények irányítják, miközben nemzetünk jó hírnevének csorbítását észre sem vesszük, nem hívjuk fel rá a figyelmet, akkor milyen valóságot építünk a nemzetünknek? Mert a nemzet is mi vagyunk. A nemzet pedig olyan lesz, amilyenek a gondolataink. Ezért óvni kell gondolatainkat minden mételytől, hogy csak a nemeset, tisztát, követendőt engedjük megvalósulni!


Remélem ebben egyetértünk!
Idézet
 
 
Laci
#28 Laci 2012-01-28 21:09
Kedves Törpapa! (1. rész)

Tökéletesen tisztában vagyok azzal, hogy valóságunk gondolataink kivetülései. A szék amin ülök, az asztal amin a billentyűzetet verem, állóhullámok halmaza. Azonban valóságunknak van egy nagyon is figyelemre méltó tulajdonsága, ugyanis visszahat a tudatunkra. Márpedig, ha évezredek sora, emberöltők százai alatt a tudatunkat egy cél érdekében manipulálják, amint ezt meg is tették, ezzel minden elődünk valóságát évről évre, emberöltőről emberöltőre, lassanként megváltoztatták, akkor ez a kamatos kamat elve alapján hatványozottan hatott tudatunkra is. Talán nem jó példa, de ez jutott eszembe, a tudat korlátozottságának - amire te is utaltál - szemléltetésére. Ez a példa pedig arról szól, hogy a Habsburgok fiktív adományleveleket hamisítottak saját javukra, évszázadok alatt, majd amikor már senki nem emlékezett a korábbi helyzetre, benyújtották és érvényesítették igényüket a hamis adománylevelek szerint, ha kellett fegyverrel is. Hasonló példát lehetne találni a közelmúltból, konkrétan talán a finnugrizmus lenne kézenfekvő. De hasonlóan jártak el történelmünkkel, nemzeti tulajdonságainkkal. Ilyen, lopakodó eszmei hamisításra, lejáratásra számtalan példát lehetne felhozni.

A tudomány jelenleg még a materializmus bűvkörében él és a tudományosság követelményei közt jelentős helyet foglalnak el az adatok és a tárgyak. Ezek alapján próbálnak meg tudósaink következtetéseket levonni. Természetesen, ahogy egy csavar az atombombában és a röntgengépben is megtalálható, úgy azonos adat, tárgy is többféleképpen értelmezhető. A biztos pont azonban ott van mindkét fél szeme előtt, az adat, a tárgy. Ennek hiányában legfeljebb elvont vita alakulhat ki, amelynek csak elvonatkoztatva van köze a valósághoz. Ezért az adatok, évszámok, nevek, helyszínek, krónikai hivatkozások nélkülözhetetlenek akkor is, ha esetleg egyik-másik vitatható. Akkor is szükség van rá!
Idézet
 
 
torpapa
#27 torpapa 2012-01-28 19:26
Kedves Laci,

Mind másképpen látjuk a dolgokat. Ez sem jó sem rossz, hanem törvényszerű. Én a következőképpen.szemléltetném a felfogásomat:

"Térjünk tehát a tárgyhoz, jöjjenek az adatok és érvek!" - ezt írod.

A tudatnak, amely egy finomanyagi test, ugyanúgy megvannak a korlátai, mint a fizikai testnek. A tudat egy meglehetősen korlátozott észlelő és földolgozó szerv. Formálása sok sok ismeret és tapasztalat megszerzése ÉS feldolgozása révén lehetséges.

Egy példa: akinek még nem volt testen kívüli élménye műtét, autóbaleset vagy más miatt, képtelen elképzelni, amit az eseményeket átélő személyek valóságos tapasztalatként éltek meg. Legalábbis, az emberek jó része mindenféle magyarázatokat gyárt, és ennek oka a tudatának a pillanatnyi állapotában (korlátozottságában) rejlik.

Nincs ilyen hogy "adat meg érv". Ismeret van, ami az érzékszervi tudat valamelyik csatornáján (látás, hallás, tapintás stb.) keresztül bekerül a központi feldolgozóba. Hogy ott mi lesz a sorsa, attól függ, hogy az illető rendszere milyen fejlettségi szinten áll. Bedolgozza, vagy elveti mint marhaságot.

Mondok néhány példát. Az interneten két nagy tábor alakult ki a 69-es holdraszállással kapcsolatban. Egyik szerint egy földi stúdióban vették fel az eseményeket, a másik szerint valódi, megtörtént eseményről van szó. Számtalan "adatot és érvet" hoznak fel állításuk bizonyítására. Ha a stúdió-tábor feltesz egy videót, amely azt mutatja be, amint az űrkompból létrán lefelé mászó űrhajós mögött leszakadt az egyik világosító állvány (és emiatt a nagyközönség elé soha nem került ez a rész), a másik tábor ezt rögtön kikiálltja hamisítványnak, és persze fordítva.

Ami az egyik embernek tény, az a másiknak csalás, kitaláció, szándékos megtévesztés. Mindkét oldalon milliók állnak. És hogy mit hiszünk igaznak? Voltam tanúja hipnoterápiának, ahol az egyik percben még normális ember olyanokat állított és vélt látni, ami csak az ő tudatában megkeletkezett dolog volt. De ő hitt benne, sziklaszilárdan. Adatok? Tények? Kiröhögte őket.

Van sok száz olyan adat (mondjuk videofilm) a neten, amellyel kapcsolatban emberek milliói gyökeresen eltérően gondolkodnak, ellentétes álláspontot képviselnek. Pedig, egyazon tényről van szó. Itt van pl. egy 1928-es Chaplin film jelenete:
www.youtube.com/.../
Bármit is gondolsz róla, lesz több tízmillió ember, aki másképpen gondolja és hülyének tart, amiért nem érted meg "az igazságot". Pedig, ugyanazon tényanyagból dolgoztatok, és mégis.

Mi a magyarmegmaradasert.hu oldalakon ismereteket próbálunk közvetíteni. Az ismeretek bizonyos mennyisége persze majd átcsap minőségbe, és tudati fejlődés, új meglátások és megváltozott hozzáállás jön létre. Hogy miért kellene változtatni a meglévő állapoton?

A magyar (de persze nem csak a magyar) nép tudatát szándékosan megszűrt, torz információkkal formálták olyanra, amilyen állapotban most van. Ezen csak szívós munkával, sok új ismeret magába szippantásával mindenki saját maga tud változtatni. Az ismeret nem tudás. Az ismeret átadható, a tudás nem. Ha én felüléseket csinálok, attól másnak nem lesz kocka hasa. De ha ő nem csinál, neki sem. Mindannyiónknak magunkon kell dolgozni, mert más nem tud nekünk segíteni a felülésben, még ha azt hisszük is.

Szerettel,
törpapa
Idézet
 
 
Laci
#26 Laci 2012-01-28 18:00
Törppapa!

Idézet:
Ha a cikk tárgyától elkanyarodva, a hozzászólásokban egymással foglalkozunk, ennek jó vége nem lehet. Nagy örömet szereznél vele, ha ezen gondolatokat magadénak tudnád érezni, és egymás helyett érdemi felvetésekkel foglalkoznánk.


Nagyon szeretnék érdemi kérdésekkel foglalkozni, ám nincs hozzá szerencsém, mert aki érdemben tud valamit, az az általánosítás ködébe burkolózva, sanda gondolatokat terjeszt és nem hajlandó úgymond történelemkönyvet írni a kedvemért, de az oldal olvasóinak kedvéért sem, miközben ő fenntartja magának a jogot a tanulásra, velünk ismereteit nem osztja meg. Az, hogy milyen segítséget adott a honlap tartalommal való megtöltéséhez, számomra akkor lenne elismerést érdemlő, ha más kérdésekben sem tagadná meg tudásának megosztását velünk.
Ha elmentem személyeskedésbe, ezt semmivel nem tartom nagyobb bűnnek, mint azt a magatartást és véleményt, amely ezt kiváltotta belőlem. Továbbá, számomra sem mentő körülmény, hogy eddigi hsz-imben nem vétettem az udvariasság és tárgyszerűség szabályai ellen.
Egyébként pedig, ahogy akadémikus finnugrászaink munkásságában és szavaikban, írásaikban képesek vagyunk meglátni az ellenünk művelt "tudományt", úgy nem tudom miért kellene szemet húnynunk kevésbé ismert kor- és kartársaik hasonló véleményei felett?
Ha nem jól ítélem meg a helyzetet, legyen valaki aki kiáll a kifogásolt részek védelmében, mutassa meg, miben van igaza neki, miben tévedek én! Kristó Gyulával kapcsolatban tárgyszerű kritikát kaptam, azonban az általam kifogásolt vélemények védelmében nem hangzott el egyetlen név, egyetlen érv sem, viszont a személyeskedés és a tárgytól való eltérés vádja, igen.
Térjünk tehát a tárgyhoz, jöjjenek az adatok és érvek!
Idézet
 
 
torpapa
#25 torpapa 2012-01-28 17:19
Idézet - Laci:
Idézet:
Ne haragudj, de egy mondat miatt nem fogok számodra egy egész történelemkönyvet írni, minden eddig általam elolvasott forrásmunka megadásával.


Nem értettél meg! Nem számomra kell leírnod amit tudsz, hanem mindannyiunk okulására, mert nem csak te jársz ide tanulni, hanem mi, többiek is! Ha tudásodat nem osztod meg velünk és csak vélt szellemi fölényed fitogtatására használod, rossz úton jársz!
Kedves Laci!

Nem kétséges számomra, hogy jószéndékú, igaz emberként látogatsz ide, és ugyanezen okok miatt osztod meg másokkal az álláspontodat. Mindezeket látva, mégis az lenne a kérésem, hogy óvatosabbnak kellene lennünk az ítéleteink megfogalmazásakor. Nem mindig az a barát, akit annak hiszünk, és az ellenség sem föltétlenül az, akit annak gondolunk.

Sound nagyon sokat tett ennek a honlapnak a tartalommal való feltöltéséért. De, ha csak egyszerű látogató volna, szerintem akkor is meg kellene számára hiteleznünk a bizalmat, mint ahogyan mindenkinek meghitelezzük, amíg el nem játsza.

Ha a cikk tárgyától elkanyarodva, a hozzászólásokban egymással foglalkozunk, ennek jó vége nem lehet. Nagy örömet szereznél vele, ha ezen gondolatokat magadénak tudnád érezni, és egymás helyett érdemi felvetésekkel foglalkoznánk.

Biztosan ismered azt a mondást, amire engem még nagyanyám tanított:
- Mi jár annak, akinek igaza van? :D

Szerettel,
törpapa
Idézet
 
 
Laci
#24 Laci 2012-01-28 16:38
Idézet:
Ne haragudj, de egy mondat miatt nem fogok számodra egy egész történelemkönyvet írni, minden eddig általam elolvasott forrásmunka megadásával.
Nem értettél meg! Nem számomra kell leírnod amit tudsz, hanem mindannyiunk okulására, mert nem csak te jársz ide tanulni, hanem mi, többiek is! Ha tudásodat nem osztod meg velünk és csak vélt szellemi fölényed fitogtatására használod, rossz úton jársz!
Idézet
 
 
sound
#23 sound 2012-01-28 15:41
Idézet - Laci:
Sound!

Nem kívánom magamat a tudás magasabb szintjére emelni a veled való vitámban, csupán arra próbáltam felhívni a figyelmedet, hogy az általánosítási és elvonatkoztatási képességed mögé bújva fogalmazol meg levegőben lógó, adatokkal, hivatkozásokkal alá nem támasztott állításokat olyan szellemben, amely nemzeti történelmünket pont az ellenünk acsarkodók érdekei szerint igyekszik magyarázni, miközben általános és ködös utalásokat teszel megszerzett tudásodra, amelyekből azonban csak a magyarság iránti sanda véleményedet ismerhetjük meg. Nem kívánom megmondani, hol kezdődik a tudás, mert nincsen kezdete, ahogy vége sem. Azonban amíg te az általánosítási és elvonatkoztatási képességedet hangoztatod, és megpróbálsz új szavakat erősíteni egy megrögzült gondolkodásmódhoz, én éppen a magyarság iránti elkötelezettséget, érzelmi azonosulást hiányolom hozzászólásaidban. Ez nem mond ellent az elvonatkoztatási és általánosítási képességek és konkrátumok logikai összeférhetőségének, csupán csak a konkrétumok hiányoznak részedről. Helyette van érzelmi húrok pengetése általános megfogalmazásokkal, sértő hasonlatokkal (patkányok), igaztalan állításokkal (amíg volt földrajzi tér).
- Ezzel szemben viszont nem magyarázod meg, hogy a magyarság mikor és mely népek pusztulását kívánta, milyen történelmi tények tanúsítják ezen véleményedet.
- Nem magyarázod meg, hogy a patkányokra vonatkozó hasonlatoddal mely történelmi helyzetre kívánsz utalni, amint arra sem adsz magyarázatot, hogy miért éppen a patkányt választottad hasonlatodhoz, hiszen nagy az Isten állatkertje, választhattál volna szimpatikusabb állatot is!
- Jó volna azt is közölnöd, milyen jelek utalnak arra, hogy a magyarság sarokba szorult helyzetbe került, mikor és hol történt ez?
- Aztán arra is kitérhetnél, hogy milyen következtetések alapján fogalmaztad meg a földrajzi tér elfogyásának tételét? Mikor és hol történt, milyen források szólnak erről?


Ne haragudj, de egy mondat miatt nem fogok számodra egy egész történelemkönyvet írni, minden eddig általam elolvasott forrásmunka megadásával.
A patkány pedig egy nagyon okos és szimpatikus állat, és minden hozzá kapcsolt negatív dolog csak a rajta is élősködő más lények betegséget hordozó tulajdonságai miatt terjedt a köztudatba.

Én ide tanulni jövök fel ezeket a cikkeket érintve, és nem vitatkozni vagy kiokítani, s azért nem támasztok alá neked dolgokat, mert ami eddig számomra forrás munka lehetett, talán egy másik hozzászóló szerint rögvest lefújható és hiteltelen, de akkor is tudás. Az hogy itt semmi nem fog így kikristályosodni, az már biztos.
Mindig arról van itt a szó, hogy meg van hamisítva a történelem, de a tényekkel meg nem akarunk szembenézni, akkor mi sem csinálunk mást, csak ferdítjük az igazságot.
Amit én talán nem jól vetek fel, segíthetnél alátámasztva meghazudtolni és nem azonnal személyeskedni. Mert első alkalomtól ezt tetted, akkor is ha már törölve van itt, de az elküldött e-mailon ott van teljesen.
A sok apró részletben, pedig csak a lényeg lesz kiöntve a végén...
"Sanda" véleményem én is, és úgy veszem észre, mostmár elég sok más mindenki is magában tartja, aki meg nem, azt meg törlik, mint ahogyan a már elküldött hozzászólók közül jó pár nem található fenn a cikkek alatt.
Éljen a gondolat és szólás szabadság!

Ezzel a veled való vitát lezártam, mert én nem vitatkozom.

Hsz-em lehet törölni, de ha ezt megteszitek, akkor teljesen is törölhettek, mert milyen itt a moderálás
Idézet
 
 
Laci
#22 Laci 2012-01-28 14:07
Sound!

Nem kívánom magamat a tudás magasabb szintjére emelni a veled való vitámban, csupán arra próbáltam felhívni a figyelmedet, hogy az általánosítási és elvonatkoztatási képességed mögé bújva fogalmazol meg levegőben lógó, adatokkal, hivatkozásokkal alá nem támasztott állításokat olyan szellemben, amely nemzeti történelmünket pont az ellenünk acsarkodók érdekei szerint igyekszik magyarázni, miközben általános és ködös utalásokat teszel megszerzett tudásodra, amelyekből azonban csak a magyarság iránti sanda véleményedet ismerhetjük meg. Nem kívánom megmondani, hol kezdődik a tudás, mert nincsen kezdete, ahogy vége sem. Azonban amíg te az általánosítási és elvonatkoztatási képességedet hangoztatod, és megpróbálsz új szavakat erősíteni egy megrögzült gondolkodásmódhoz, én éppen a magyarság iránti elkötelezettséget, érzelmi azonosulást hiányolom hozzászólásaidban. Ez nem mond ellent az elvonatkoztatási és általánosítási képességek és konkrátumok logikai összeférhetőségének, csupán csak a konkrétumok hiányoznak részedről. Helyette van érzelmi húrok pengetése általános megfogalmazásokkal, sértő hasonlatokkal (patkányok), igaztalan állításokkal (amíg volt földrajzi tér).
- Ezzel szemben viszont nem magyarázod meg, hogy a magyarság mikor és mely népek pusztulását kívánta, milyen történelmi tények tanúsítják ezen véleményedet.
- Nem magyarázod meg, hogy a patkányokra vonatkozó hasonlatoddal mely történelmi helyzetre kívánsz utalni, amint arra sem adsz magyarázatot, hogy miért éppen a patkányt választottad hasonlatodhoz, hiszen nagy az Isten állatkertje, választhattál volna szimpatikusabb állatot is!
- Jó volna azt is közölnöd, milyen jelek utalnak arra, hogy a magyarság sarokba szorult helyzetbe került, mikor és hol történt ez?
- Aztán arra is kitérhetnél, hogy milyen következtetések alapján fogalmaztad meg a földrajzi tér elfogyásának tételét? Mikor és hol történt, milyen források szólnak erről?
Idézet
 
 
Laci
#21 Laci 2012-01-28 14:05
Törppapa!

Nem gondolom egy percig sem, hogy Kristó hiteles lenne, de ha már ellenérdekelt félként ilyet leírt, akkor ez jelenthet valamit. Azt szokták mondani: Vak tyúk is talál szemet, nincs olyan ostoba, akitől valamit tanulni ne lehetne. A kivétel pedig általában erősíti a szabályt! Itt arra kívántam felhívni a figyelmet, hogy vannak olyan tények, amiket ellenérdekelt tudósaink sem hallgatnak el, csak észre kell vennünk, hol bújik ki a szög Izsákból!.
Mert ha egy hazaárulás elleni felkelésről van szó, akkor már automatikusan hiteltelenedik az összes többi érv. Legalább azok előtt biztosan, akiknek nem a hazaárulás az erkölcsi normája!
Egyébként Bakay Kornél véleményére utaltam. A Kristó idézetekért megfeddni engem enyhe túlzás, ugyanis a hivatkozott írást éppen itt olvastam.
magyarmegmaradasert.hu/.../...
Egyébként pedig van ideje a vetésnek és van ideje az aratásnak, amint sok minden egyéb tevékenységnek. A kristó idézeteknek ugyanúgy megvan a maguk helye és ideje, anélkül, hogy valakitől erre engedélyt és felhatalmazást kellene kérnem, mert mindez saját belátásom szerint való! Amint az is, mikor és mit olvasok.
Idézet
 
 
sound
#20 sound 2012-01-28 10:03
Idézet - Laci:
Idézet - sound:
... Az istváni...
asztalra.


Idézet - Laci:
[quote name="sound"] ... Az i...

Azt pedig, hogy az európán átmenő hun és magyar törzseket hol említetted, csak az alábbi utalást találtam:

[quote name="#13 sound 2012-01-10 08:58"]...amíg volt földrajzi tér, tán ez nem merült fel a törzseink és népünk között, de mivel mint sarokba szorított patkányoknál, bizony sokszor követelte meg nálunk is ezen elv létét a történelem tanúsága szerint az élet.
(kiemelések tőlem, fenti hivatkozás alatt.)

Aki saját népének őseit patkányokhoz hasonlítja, azt hiszem letette névjegyét az asztalra.


Nem tehetek róla, ha valaki nem ismeri az elvonatkoztatást és szavakat erősít egy megrögzült gondolatformához, melyet csak ő vont le következtetésül. Sose tudjuk meg mit jelent ez a jelenség, csak ezt kívánom.

Megrögzült dolgok ellen nem tehetek semmit sem. Mint tudható, az általános felfogás és átlátási képesség, és a konkrétumok nem mondanak egymásnak ellent a logika szerint.
'Aki tud", az felelősségteljesebben is kelljen elbánjon a szerinte nem "tudóval" szemben, s nem a legjobb megoldás azonnal annak értékeiben és milyenségében való lehúzása, s önmagunk ezáltal való felemelése teljesen személyeskedve, hisz akkor csak azt éri el, hogy ellenfele bezárul és elköszön csendben, anélkül, hogy vágyat ébresztett volna benne az ebben a csoportban való megismerés, vagy az azonosulni való kényszere.
Ilyen értelemben ki a felelősséggel bíróbb "tudó"?

Kiszámíthatatlanság itt szinte minden hozzászólás, hogy legalább egy valaki ne akadjon bele valamibe.
Elkeserítő. :(
Idézet
 
 
torpapa
#19 torpapa 2012-01-27 22:47
#18 Laci

Kristót hiteles forrásként bemutatni enyhe túlzás. Aczélos arcélét tekintve sejteni lehet, hogy miért lett akadémikus (MTA) miért támogatták számtalan könyvének a kiadását.
Az is érdekes, hogy miért Kristó a finnugorizmus egyik utolsó védőbástyája, vagy hogy kutatásai nagy részét miért egy kisebbség történetére fordította - a zsidó magyarokéra, ahogyan ő nevezi. Neki Árpádék bejövetele honfoglalás.

Koppány csatában való legyőzéséről vannak ugyan feljegyzések, de ha már hiteles forrást szeretnénk találni, inkább Bakay Kornélnak higgyünk. Szerinte az a valószínű, hogy Koppányt nem csatában, hanem orvul gyilkolták meg. A judeokeresztény szellemiség ismeretében, továbbá megmérgezett királyaink listájának ismeretében én inkább Bakaynak hiszek, mintsem a kristók írásainak.

A kristó-félék hamis történelmi szemlélete itatódott bele a magyarokba, akik aztán összefogás helyett az ő általuk gyártott gumicsontokon marakszanak.

Van az oldalunkon hiteles írás nem kevés, tessék azokat megismerni először, aztán nem bánom, jöhetnek a Kristó idézetek is.
Idézet
 
 
Laci
#18 Laci 2012-01-27 21:38
- Győrffy Györgynek a magyarság történelmével kapcsolatos megállapításait érdemes kritikus szemmel olvasni, mivel erősen a másik irányba lejt nála a pálya. Az uralom ideológiai stabilizálásának tételét máris gyanakvással fogadhatjuk, ugyanis a korabeli kárpát-medencei magyarság a hazatérők által hitében is megerősödhetett (volna, ha nem vált volna megosztottá a nemzet az idegen környezetben.)

- A Szilassy család levéltárában feltalált oklevélről már sokan tudják, hogy hamisítvány. Sajnálatos módon azonban ennek az oklevélnek eredetisége felett folytatott ádáz vita mellett egyre kevesebben veszik észre, hogy furcsa módon, tényleg nagyon kevés rovásírásos emlékünk maradt, aminthogy óriási adathiánnyal küzdenek történészeink is az államalapítás körüli évszázadokból. Ennek pedig nem feltétlenül oka a vérzivataros történelmünk.

- A somogyvári Koppány-emlékmű avatásán Bakay Kornél, a feltárás vezetőjeként az alábbiakat mondta:

"Azt hiszem, itt az ideje, hogy újragondoljuk István király és Koppány herceg súlyos és történelmi ellentétét és igazságot szolgáltassunk itt, ezen a szent helyen, a befeketített, bűnökkel megterhelt, pogánysággal megrágalmazott Koppánynak, aki más utat akart választani a Kárpát-medencei magyarságnak, keresztényként imádta Istent, de nem kívánt a római pápák szolgája lenni, aki bátor hadvezérként szembeszállt az idegenekkel s nem lázadó pogány törzsfő volt ő, hanem a szent dinasztia másik király-jelöltje, akit végül is megöltek. Talán nem is csatában, hanem orvul a veszprémi várban. ... Mindazok, akik számára a magyar nemzeti szellemiség ősi gyökerei szentek, hajtsanak fejet Koppány somogyvári emlékműve előtt, aki nem pogány bűnöző volt, hanem nemzetünk mártírja."

- Kristó Gyula egy tanulmánya alapján megalapozott feltételezéssel élhetünk abban a tekintetben, hogy Koppány lázadása egy tervezett hazaárulás megakadályozására irányuló felkelés volt! Ezt Németországban is így látták, amint azt az alábbi levél részlete bizonyítja!

"... valamelyik német főember azt válaszolta Gerbert-nek: (Aurillaci Gerbert reimsi érsek, aki II. Szilveszter néven rövidesen római pápaságra emelkedett) még nincs eldöntve, hogy a császár serege a szkíták vagy Itália ellen fordul-e, mivel a szkíták számos törzse a császár birodalmának akarja alávetni magát."
Ha Kristó Gyula ezt az idézetet nem tudta kihagyni tanulmányából, akkor ezt mi is elfogadhatjuk.

"„..amikor Szent István legyőzte a lázadó Koppány vezért, megmosta benne véres kezét, majd megáldotta a kutat, hogy az ide zarándokló betegek itt gyógyulást nyerjenek”."

Bakay Kornél ebben a tettben István királynak Koppány megöléséért való vezeklését ismeri fel.

"Az eltelt időszak igazolta, hogy Prohászkának volt igaza és nem Istvánnak."

Idézet:
"Ha tetteit egyesek magasztalják, akkor elismerik szabad akarata gyakorlását, mely felelősé teszi az ő uralma alatt elkövetett gonosztettekért is. Tehát, az István elítélése ellen emelt védőbástyák egyikét tulajdonképpen azon várfalak építői saját maguk rombolják le István szentesítésével."
- Nagyon igaz!
Idézet
 
 
Laci
#17 Laci 2012-01-27 21:32
Idézet - sound:
... Az istváni korról is tudnék dolgokat mondani, de itt azt hiszem nem szeretik a realista történelmi háttérinformációkat. Nekem meg nem fontos közölnöm amit én tudok. :) De azért megjegyzem, hogy nemrégen én is említettem az Európán átmenő hun és magyar törzseket és a végén mi lett belőle, meg lettem feddve. :)


- Amit kifogás alá esett az a következő volt:
Idézet:

#10 Tengezin 2012-01-09 12:31
"A habsburgista elmekommandó műhelyeiből ennél cifrább dolgok is kipattantak. ...szánták, porhintésnek."

Teljesen mindegy, melyik nép melyiknek nemzetnek vagy törzsnek vagy népnek a pusztulását kívánja,mert általában mindegyik ezt teszi. Egyszerűen ilyen ez a világ.
(magyarmegmaradasert.hu/.../...

Nem a realista szemlélettel, hanem a levegőben lógó kijelentésekkel van a baj! Aki tud, annak a tudással felelőssége is van! Először továbbadni, tanítani, másodszor pedig érvekkel alátámasztott vitában acélosra edzeni, vagy elfogadni a tévedést! A legfontosabb felelősségünk azonban népünk, nemzetünk felé van! Mert az a tudás, amely nem a nemzet felemelését szolgálja, amely megmarad az elefántcsont-toronyban, és csak ködös hivatkozásokra teremt alapot, az káros!

Azt pedig, hogy az európán átmenő hun és magyar törzseket hol említetted, csak az alábbi utalást találtam:

Idézet - #13 sound 2012-01-10 08:58:
...amíg volt földrajzi tér, tán ez nem merült fel a törzseink és népünk között, de mivel mint sarokba szorított patkányoknál, bizony sokszor követelte meg nálunk is ezen elv létét a történelem tanúsága szerint az élet.
(kiemelések tőlem, fenti hivatkozás alatt.)

Aki saját népének őseit patkányokhoz hasonlítja, azt hiszem letette névjegyét az asztalra.
Idézet
 
 
sound
#16 sound 2012-01-26 23:57
Idézet - Zoli:
Kedves Sound. nem szükséges megválaszolnod mert én megtalálom a válaszokat azokban az írásokban amiket én válogattam ide. Például Dr Nagy Sándortól A Magyar nép kialakulásának története, magyarmegmaradasert.hu/.../... vagy a Badiny Jós Ferenc összes felrakott műveit ezért hirdetem a honlapunkon de már nem is sorolom a többi szerzőket hisz olvashatók mind a honlapon. Nekünk azok adták és adják az irányt a célunk felé.

Számomra inkább több gondot okoz az amikor nem tudok választ adni a hozzám érkező levelekre miért nincs folytatása egyes megkezdett egészségi sorozatnak mint például a "Cukorbetegség 1. rész" ? Erre nem találok idevágó forrást sem könyvet mert ezt egy "unik" szerző kezdte el akit nem lehet helyettesíteni:) Ilyen kérdésekben várnám a segítséget. Megpróbáltam hasonló írásokat keresni ugyan azon szerzőtől de attól még várnak ott valamit :-)


OK. Majd noszogatom az ügyet. :)
Egy kis kikapcsolódás mindenkinek jár, Naponta pár perc olvasás és esetleg máshoz is hozzászólás. :)
Idézet
 
 
Zoli
#15 Zoli 2012-01-26 23:41
Kedves Sound. nem szükséges megválaszolnod mert én megtalálom a válaszokat azokban az írásokban amiket én válogattam ide. Például Dr Nagy Sándortól A Magyar nép kialakulásának története, magyarmegmaradasert.hu/.../... vagy a Badiny Jós Ferenc összes felrakott műveit ezért hirdetem a honlapunkon de már nem is sorolom a többi szerzőket hisz olvashatók mind a honlapon. Nekünk azok adták és adják az irányt a célunk felé.

Számomra inkább több gondot okoz az amikor nem tudok választ adni a hozzám érkező levelekre miért nincs folytatása egyes megkezdett egészségi sorozatnak mint például a "Cukorbetegség 1. rész" ? Erre nem találok idevágó forrást sem könyvet mert ezt egy "unik" szerző kezdte el akit nem lehet helyettesíteni:) Ilyen kérdésekben várnám a segítséget. Megpróbáltam hasonló írásokat keresni ugyan azon szerzőtől de attól még várnak ott valamit :-)
Idézet
 
 
sound
#14 sound 2012-01-26 22:48
Idézet - Zoli:
Az okiratról
...
Tehát a kérdések megmaradnak:
Miért abban az időben tűnnek el a rovások? Hogyan? Miért? Ki rendelte el ha nem István Király? Hogyan rendelhet/ne és hajthat/na végre véres üldözést "valaki más" István országában?
Aki nem tagadta meg Istenét és nem vette fel a nyugati Isten vallást, azokat ki végeztette ki István Országában?


Kedves Zoli!
Én nagyon szívesen segítek neked megválaszolni ezeket a kérdéseket, ha ezek tényleg kérdések még mindig a számodra, s nemcsak felvetetted, mint elgondolkoztató kérdéskört, mert akkor inkább nem fektetnék bele sok energiát, hanem akkor te magad segítsd a társalgást úgy, hogy egyértelműen mond el mit tudsz erről a korról és hogyan lehetséges mindez. :)
Idézet
 
 
sound
#13 sound 2012-01-26 22:34
Idézet - Zoli:

"Géza idejében a második feleségnél kezdődtek az úgynevezett "átmentések" mikor a "nagyúr" azt gondolta gazdagságban mérik, hogy hány Istent szolgálhat."
>Zoli


Az Egy, vagyis Napisten minden más megjelenítési formája elfogadható a régiek szerint. Nemrég épp átnéztük a szkíta és a hun istenségekkel kapcsolatos dolgokat és ott már egyszer kiviláglott, hogy volt az Egy, s annak minden kisebb megnyilvánulásai a hitrendszerben. Valamelyik nap pedig volt egy videóhoz való hozzászólás, s ott arról volt szó, hogy vannak nyelvőrző népek és vannak hitőrző népek, s vannak akik mindkettőt nem őrzik meg a világ alkulása folytán az időben, hanem hol erre alakulnak, hol abban elfogadnak, hol valamiből harmadikat alkotnak. A törzseink között is voltak vallási eltérések, bár az Egy, a Nap mindegyikben egyezett.
Idézet
 
 
sound
#12 sound 2012-01-26 22:04
Idézet - Tengezin:
@ Vadymari

"Talán valóban öngyilkosságnak tartotta volna a nyugati erőkkel való nyílt fegyveres szembeszállást, mert ebben a harcban egyedül maradtunk volna és felőrlődtünk volna?"

Ezer év hazugságot nem lehet néhány ...

Mielőtt valaki szerecsenmosdatásba fog, nem árt, ha tisztában van az alapvető tényekkel. A Quedlinburgi szerződést csak egy hazaáruló köthette meg, tehát elsőként Géza árulta el a népét. Istvánt már eleve árulónak nevelte, nincs ezen mit szépíteni.
...a Vatikán és egyáltalán a judaista-keresztény egyház azért nem tűnt el a történelem süllyesztőjben, mert sikeresen, belső árulás (gyilkosságok, megvesztegetés, stb.) révén átvette az irányítást a kor első számú európai nagyhatalma felett. Mint egy kis féreg, rácsimpaszkodott, és évszázadokon keresztül szívta a vérét, pusztította a gazdatestet, miközben ő maga életben maradt, és megerősödött.
.


Bocsánat, hogy hozzászólok, ha már tisztában akarunk lenni bizonyos tényekkel, merthogy, amikor két fél valamely oknál fogva egymás mellé került abban az időben s egymás ellen támadni nem óhajtottak, akkor szerződést kötöttek és egy-két herceget vagy hercegleányt egymás királyságukban elcseréltek. Több oka volt ennek a dolognak abban az időben, például az általad írt szokások ismeretének megtanulása, vagy csak simán a nyelvnek, a törvényeinek stb. Mint hogy felhoztad Attilát, őróla tudjuk hogy fiatal éveiben Róma vendége volt, ugyanilyen módon.

A kereszténység nem is maradt volna fenn, ha nem fogadtatja el a mostani olasz államokkal a hitét, s ezáltal mint egyszer védettséget kapott, másrészt, mint ahogyan a felső vezetés is felvette ezt a hitet, egyben részben fölé is került az állami hatalmasságoknak. Ennek a jelentősége főleg a római birodalom összeomlása után lett. A két fél között az összefonódás azonban még ott is fellelhető, hogy míg katonailag a későbbi városállamok térhódításaiban is segítette, vallásilag pedig a köznépet befolyásolhatta részükre az ugyanebben a hitben élő ottani pap is, valamint a köznép lesüllyesztésében is nagy szerepe volt ám a papi tanítói rendeknek, hisz alázatra tanították őket az urukkal szemben. Meg volt szerkesztve szépen.

Amit mi velünk manapság tanítanak az őskeresztényekről az szinte maga az öngyilkos vallás képe, tehát kizárt dolog, hogy olyan volt, hisz ép ésszel felfoghatatlan, hogy egy vallás arra épüljön, hogy mártírként kihaljon. Azonban, ha tényleg ilyenek voltak az első keresztények, akkor bizony azok ki is haltak, mivel az elhalálozás üteme sokkal gyorsabb volt a megtértek üteménél még az első római időkben, tehát már ott kellett lennie egy eszmei váltásnak és akár egész tanítói gárdaváltásnak is Ezzel azonban az eredeti ismeretek nagyobb része egyben el is veszett, hisz csak szájról való tanítás volt közöttük, hisz első páli-evangéliumok később lettek lejegyezve.
S van még egy érdekes része ezeknek az alapoknak, hogy Pál maga is római polgár volt, és már egész negyed volt akkor judaista vallású kereskedőkből és megvett római polgárságú, de szintén judaista vallású egyénekből Rómában.

Az istváni korról is tudnék dolgokat mondani, de itt azt hiszem nem szeretik a realista történelmi háttérinformációkat. Nekem meg nem fontos közölnöm amit én tudok. :) De azért megjegyzem, hogy nemrégen én is említettem az Európán átmenő hun és magyar törzseket és a végén mi lett belőle, meg lettem feddve. :)
Idézet
 
 
Tengezin
#11 Tengezin 2012-01-26 13:48
@ Vadymari

"Talán valóban öngyilkosságnak tartotta volna a nyugati erőkkel való nyílt fegyveres szembeszállást, mert ebben a harcban egyedül maradtunk volna és felőrlődtünk volna?"

Ezer év hazugságot nem lehet néhány év alatt kitörölni, ezért még nagy sok szerecsenmosdató fog feltűnni, akik az évszázados hamis propagandához megtalálják a megfelelő idézeteket, hamisságokat.

Ez a "nyugati erő" duma az egyik legkedveltebb néphülyítési kísérlet. Az ún. "nyugat" több évszázados elmaradásban volt eleinktől, több száz év elnyomatásba tellett, míg a zsellérszintre kényszerített magyarsággal egy szintre jutottak gazdasági, katonai tekintetben.

Az erőviszonyokat jól mutatja, hogy a "nyugat" egyesített haderejét Árpád urunk 3-4 töménnyel nyomtalanul felszámolta. A Kárpát anya katonai ereje ennek az erőnek többszöröse volt. A magyar hadak úgy mászkáltak a "fejlett nyugat" területén, mintha otthon lettek volna. Ipari, mezőgazdasági technolóiánkat, vízgazálkodásunkat és hadd ne soroljam még évszázadokig tanulta a "fejlett nyugat" Az akkori Magyarország és a "nyugat" között kb. olyan volt az erőviszony, mint a mostani USA és Tahiti között.

Mielőtt valaki szerecsenmosdatásba fog, nem árt, ha tisztában van az alapvető tényekkel. A Quedlinburgi szerződést csak egy hazaáruló köthette meg, tehát elsőként Géza árulta el a népét. Istvánt már eleve árulónak nevelte, nincs ezen mit szépíteni.

A véres hatalomátvétel ellen a magyarok még hosszú évtizedek múlva is lázadtak, ezek az események az átírt történelemben mint pogánylázadások maradtak fenn.

Ún úgy fogalmaznék, kedves Vadymari, hogy a Vatikán és egyáltalán a judaista-keresztény egyház azért nem tűnt el a történelem süllyesztőjben, mert sikeresen, belső árulás (gyilkosságok, megvesztegetés, stb.) révén átvette az irányítást a kor első számú európai nagyhatalma felett. Mint egy kis féreg, rácsimpaszkodott, és évszázadokon keresztül szívta a vérét, pusztította a gazdatestet, miközben ő maga életben maradt, és megerősödött.

Istvánt csak azok állítják dobogóra, akik elhiszik a dajkameséket.
Idézet
 
 
Zoli
#10 Zoli 2012-01-26 12:36
Sajnos a hosszú agymosás elfogadtatja az úgynevezett "átmentéseket". Ez lett a vesztünk.
Nem pár száz évre kell visszatekintenünk mert már Géza idejében a második feleségnél kezdődtek az úgynevezett "átmentések" mikor a "nagyúr" azt gondolta gazdagságban mérik, hogy hány Istent szolgálhat.

A legnemesebb értelemben vett paraszti ész használva sem beszélhetünk Gézánál az öngyilkosságtól való félelméről csak nyugati (asszony, fény és pompa, a kiváltságosok) hatásról mert a magyarok még István idejében is verhetetlenek voltak annak ellenére, hogy akkor már az ősi hitükben megrendíthetetlen őseink már nem állhattak abban a csatsorban.

Amint látom megérkezett régi ismerősünk Vadymari aki majd ha kell segítségül hívja Fraktalt és Nagy Máriát is.
A régi honlapomon már (békésen) elköszöntünk egymástól mivel az irány de a cél sem egyezik. Itt továbbra sem sem változott semmi csak a külalak. A figyelés is maradt sőt szigorúbb.

>Zoli
Idézet
 
 
Vadymari
#9 Vadymari 2012-01-26 12:16
A Tímár Imre szövegében említett "Bakony Kornél" nem inkább Bakay Kornél akar lenni?
Idézet
 
 
Vadymari
#8 Vadymari 2012-01-26 11:59
:-) A fejtegetés többi pontja is teljesen logikus.

Az ősi hit sok-sok eleme átmentődött a későbbi katolikus vallásba, mint pl a Boldogasszony-Szűz Mária, az egyházi ünnepek ősi ünnepekre ráépülése.
Az utolsó Világpanorámákban (2012.02.23 és 20.) Bogár László beszél arról, hogy tulajdonképpen párszáz évvel ezelőttig éltek a nép körében az ősi hit hagyományai. Pl.Magyar Adorján is találkozott és tanult egy erről sokat tudó talán éppen táltostól.

Aki vezetőnek áll és azt felelősen akarja csinálni, annak bizony sokszor kell mérlegelni hogy mi a fontosabb, mi szolgálja azok érdekeit, akinek a vezetését magára vállalta.
Az ezer évvel ezelőtti ugyanilyen veszélyes kor volt mint amiben most élünk, ugyanazzal az ellenséggel, sőt ugyanazon ellenségek ellenünk szövetkezésével.
Tudta ezt már Géza is, István apja is. Valószínű nem véletlenül neveltette a fiát az ellenség körében, talán pont azért, hogy tisztában legyen azok szabályaival. Talán valóban öngyilkosságnak tartotta volna a nyugati erőkkel való nyílt fegyveres szembeszállást, mert ebben a harcban egyedül maradtunk volna és felőrlődtünk volna?
Talán tudta, hogy átvenni a vallást sokkal kevésbé isten ellen való és kevesebb áldozattal jár, mint teljesen kiirtódni az ellenség által?...(Egy sima családfő is tudja, hogy időnként szerettei egyéni sérelmei nélkül nem tudja átkormányozni kis családját a nehézségeken.)

Gizelláról, Istvánról pont ezen az oldalon olvastam egy érdekes és logikus írást Padányi Viktortól azt hiszem. (Imádom azokat, akik a józan paraszti eszüket használva utánamennek a dolgoknak és új elméletre jutnak.)
Talán Padányit példaképnek véve mostani olvasótársaim is elkezdhetnék az elméjüket, vagyis a józan, magyar legnemesebb értelemben vett paraszti eszüket használni ahelyett hogy fröcsögnének mindenre, ami-aki nem illik bele az egycsatornás gondolkodásukba.
Idézet
 
 
Zoli
#7 Zoli 2012-01-26 10:16
... " de I. Istvánnak sehol sem, mert nem tudhatta, hogy lesz még második Istvánunk is."

Nem is figyeltem fel erre az érdekes fejtegetésre sem :lol: . Ne haragudjatok ez megnevetett. Hiszen logikus ha előtte nem volt István akkor ő az első és nem is érdekli hány lesz utána :-)
A Svéd király is tudja és írja is, hogy ő hanyadik Károly Gusztáv de nem tudja ki mikor lesz a következő¨a XVII. Gusztáv
Idézet
 
 
Zoli
#6 Zoli 2012-01-26 10:01
Az okiratról
Lehetségesnek láthatónak van az okirat eredetiségének kérdése felállítva, de azért hitelesebb lett volna Forrai Sándor bátyánk tollából.
De, hogy ne térjünk el a lényegtől továbbra is azt kellene inkább bizonyítani mielőtt István mosdatásba fognánk, hogy nem e az ő idejében lettek többnyire "beszolgáltatva" az ősmagyar írással rót anyagok, nem e ekkor lettek a rovások el tüntetve, Táltosaink üldöztetése ebben a korban kezdődtek, azután a nemzeti ősvallásgyakorlásunk kíméletlen vérbefojtásai is ekkor történtek, ezeket már nem lehet holmi okiratsorok boncolgatásával megkérdőjelezni.
A rendíthetetlen hittel élni akaró őseinket kiirtották, megcsonkították vagy rabszolga sorsba vették.
Azok maradhattak akik képesek voltak akár színlelésből is de elfogadni az erőszakolt vallást. Tehát a kérdések megmaradnak:
Miért abban az időben tűnnek el a rovások? Hogyan? Miért? Ki rendelte el ha nem István Király? Hogyan rendelhet/ne és hajthat/na végre véres üldözést "valaki más" István országában?
Aki nem tagadta meg Istenét és nem vette fel a nyugati Isten vallást, azokat ki végeztette ki István Országában?
Idézet
 
 
Vadymari
#5 Vadymari 2012-01-26 09:03
Halkan megjegyzem, hogy az állítólagos Szilassy-család levéltárából előkerült iromány hamisítvány, egy tréfa eszköze volt.

István király nyilván követett el számtalan hibát uralkodása alatt, amit élete vége felé a jelek szerint meg is bánt.
Érdekes a mód, ahogy az utókor egyes arctalan elemei próbálják őt gyűlöletessé tenni. Mint tudjuk, a gyűlöletkeltés a magyar lélektől oly távol áll, mint Makó vitéz Jeruzsálemtől. Szó szerint.

rovas.info/.../...

Az "okirat" egy tréfa eszköze:
"Mellesleg Forrai Sándor „beismerte” nekem is, többek között, hogy még a 60-as´évek elején egy Eszes István nevű jó barátjától kapta a kitalált „turanista szöveget”, és csak viccből küldték meg Csallánynak, aki komolyan vette és leközölte a Nyíregyházi Jósa A. Múzeum Évkönyvében. Innentől aztán a dilettánsok hada nyakra-főre idézgeti …"

"
Ha szemügyre vesszük a keltezést, azt kell megállapítanunk, hogy több hibát is tartalmaz.


„Vatikán, 1000-ben.” Nos, 1000-ben még Rómát írtak, nem Vatikánt. Ezt a keltezést csak a Vatikán állam megalapítása után írhatták volna.


A „IX. Cal. Oct” rövidítés feloldása "Nomis calendris octobribus”, magyarul „október első napját megelőző kilencedik napon". Ez még rendben van, ezt lehetett írni. De a keltezéshez tartozó "die festo Jacobi apostoli" szöveggel már két probléma is van.


Az egyik az, hogy hiányzik a szövegből a „sancti” azaz szent szó. Olyan nem volt, hogy Rómában egy szent apostol neve elé ne írták volna oda a szent jelzőt.


A másik egy naptári ellentmondás. Ha ugyanis a „ nomis calendris octobribus”-t kikeressük a kalendáriumban, akkor az szeptember 23-a, mert az elsejét mindig beszámították a leszámítandó napokba. Ha viszont megnézzük, hogy milyen napra esett Szent Jakab apostol ünnepe 1000-ben, akkor azt látjuk, hogy július 25-én volt s egyébként most is akkor van. Ezt egy esetleges álkanonoknak is tudni kellett volna, még ha táblabíró volt, akkor is.


Tulajdonképpen minden adat úgy rossz, ahogy le van írva. Ez az ember, aki ezt a rendeletszöveget írta, nem látott Szent István kori oklevelet: se Berengár királyét, se III. Ottóét, se pápait, se magán oklevelet, semmilyet.


„I. István király titkos tanácsbelijei”. István király megmaradt okleveleiben vagy Pannónia királyának, vagy a magyarok királyának nevezi magát, de I. Istvánnak sehol sem, mert nem tudhatta, hogy lesz még második Istvánunk is.


Most ne is beszéljünk a büntetés mértékéről, mert 20 arany pénzen 50 ökröt lehetett volna venni. Szegény klerikus még a tisztítótűz után sem tudta volna ezt a pénzt kifizetni, amit rárótt volna István király. "
Idézet
 

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Új írások

Jó honlapok

Látogatók

Hungary 69.1%Norway 1.1%
Romania 5.3%Canada 1%
United States 4%Sweden 0.7%
Ukraine 3.4%France 0.7%
Russian Federation 2.8%Switzerland 0.4%
Germany 2.4%Netherlands 0.2%
United Kingdom 1.9%Australia 0.2%
Slovakia 1.9%Kuwait 0.1%
Serbia 1.3%Italy 0.1%
Austria 1.3%Poland 0.1%

Today: 205
This Week: 2764
Last Week: 3299
This Month: 3826
Last Month: 18035
Total: 2446829

Belépés