Magyar Megmaradásért

Nem adjuk fel

 

Szo2019Aug17

2013. Április 23., Kedd 10:41

A MAGYARSÁG eredete - 8. Honfoglalás

Írta:  Orosz Zsolt
Értékelés:
(18 szavazat)

 

8. Honfoglalás

A II.-IV. században, a Földön élő emberiség életmódjához képest megjelent az első túlnépesedés. Azt jelenti, hogy a lovas pásztornépek élettere csökkent a túlnépesedés miatt és ekkor elindultak új területeket keresni. Másfelől a III.-IV. században egy kisebb globális lehűlés volt tapasztalható, mely tovább csökkentette a használható legeltetési területeket. A következő hat évszázad a vándorlásokról. A honfoglalásokról szól. A Kárpát-medence területén több száz honfoglalás történt, csak az általunk Honfoglalásnak nevezett esemény körül 62, ennek több mint fele a mai Erdély terültére történt, a többi a mai Magyarország területére. Teljesen természetes, hogy egy népcsoport miután egy ideig itt élt, elment majd leszármazottai akár három évszázad múlva visszatértek. A IX.-X. századra már nem igazán volt szabad terület, hont foglalni csak mások rovására lehetett, akár annak engedélyével, akár harcok árán.

A hun nép volt a kor egyik domináns lovas, katona, vándor nemzete. Eredetükről a Hunor és Magor legenda szól, materiális szinten eredetük bizonytalan. Mivel Európát és Ázsiát keresztül-kasul járták, ezért kevert génállomány jött létre. Annyi biztos, hogy a genetikájukban dominánsan ott van a mongoloid és az europid (turanid, pamirid). Származtatásuk származik a mongol sztyeppékről, mások a sumerokhoz kötik őket, ismét mások az alánokhoz, vagy a törökökhöz. Azonban a valóságban lehetnének ők akár szkíták is, vagy szarmaták. Egy biztos, tudásukkal, harcmodorukkal, megújították Európát és sok olyan tudást hoztak magukkal, ami csak a sumer területekre volt jellemző. I. sz. 405-ben a hunok egy része megtelepszik a Kárpát-medencében, ez kb. 20-30 ezer főt jelent.

A hun csapatok másik része végigverte Európát, Attila vezetésével véget vetett egy korszaknak. Attila sámánjai révén tudta, hogy küldetése van, le kell zárnia egy korszakot. Ezért mondták, hogy „Attila: Isten ostora". A Római Birodalom legyőzése végén Róma lerombolását és a pápaság megszüntetését tekintette küldetésének. Róma mellett a pápa pénzt ajánlott fel és rendszeres adófizetést (ilyet azóta sem tett egy pápa sem). Ekkora vagyon láttán Attila szíve megenyhült. A Létezés azt, aki nem teljesíti a feladatát, kikapja az életből, így Attilát megmérgezték, a hun csapatok szétesnek, gazdátlanul és céltalanul portyáznak. Ehhez hasonló volt Mátyás király esete, aki Bécsnél járt hasonlóan, és a spirituális képességekkel bíró Fekete Sereg rablóbandává változott Mátyás király megmérgezése után.

Attila szerepe a történelemben vitatott. A megalázott Nyugat vérengző barbárnak nevezte, azonban Priszkosz bizánci történetíró járt Attila táborában. Tőle maradt fenn sok információ. Elmondása szerint nem volt sem barbár, sem primitív, hanem ellenkezőleg jól képzett volt, nagy tudással (20 évig tanult Rómában), határozott, céltudatos, de szava törvény volt, nem tűrt ellentmondást. Tudta, hogy mit akar, az „égiekkel kommunikált" (ma úgy mondanánk, hogy spirituális), sámánjaira hallgatott (kivéve amikor elcsábult a pápa ajánlatától).

Európában meghatározó szereppel bírtak még az avarok. Vannak akik a pártusokat tekintik avaroknak, és a hunok utódainak is tekintik őket. Harcmodoruk hasonló a hunokéval. A VI. században hatalmuk alá kerítik a hunokat, majd megjelennek a Kárpát-medencében. Az avar nép nem volt sem homogén nép, és a beszélt nyelv sem volt egységes. A VII. században az avarok a Kárpát-medencéből támadták Bizáncot és ekkor már közöttük megtalálhatók a szláv népek is.

A kor jellemzője, hogy emberöltőnként új népek jöttek, mások távoztak, hatalmas volt a forrongás, mindenki mindenkivel társult, hogy harcoljon új területekért, azonban már minden hely foglalt volt. A Kárpát-medencére jellemző azonban a nagy össznépi eggyé válás, mind genetikai, mind nyelvi, mind kulturális szinten.

Nem lehet meghatározni egy adott időpontot, amikor azt mondhatjuk, hogy ez vagy az a népcsoport bejött a Kárpát-medencébe és innentől kezdődött valami teljesen más lett. Ez, egy több évszázadon át tartó folyamat.

9. Szent István szerepe

Az életben nincs jó és rossz, egyszerűen csak EZ VAN.

Szent István szerepe nem jó és nem rossz, nem célunk azt megítélni, egyszerűen csak alakította a történelmet. Döntéseit természetesen saját érdekei befolyásolták, de ez igaz minden ma élő vezetőre is. Ilyen az ember. Nem jó és nem rossz, egyszerűen csak ez van.

Szent István egy korszakot zárt le a Kárpát-medence történelmében. Az össznépi olvasztótégelyben keveredtek össze a már évszázadok (évezredek) óta itt élő népek azok kultúrája, genetikája, a keletről érkező népekkel azok kultúrájával és genetikájával. Az itt élő ősi nép, befogadva a sok újat, amit a keleti népek hoztak, maga is átalakult. Egyfelől hozott egy ősiséget, mely még a sumerokra volt jellemző, másfelől sok újat tanult és ily módon alakult a magyarság, a maga természet szeretetével, a maga befogadó mivoltával.

Szent István elvágta az eddigi fejlődési irányt. Ez nem jó és nem rossz, de új utat jelölt ki. Megszüntette a sámánizmust, elvette az emberek hitét. Elvette a néptől az írást (a sumerokon kívül a Földön egyedül a magyar nép rendelkezett azzal a tudással, hogy a nép minden tagja írni tudott). A harcok miatt a népet a létszámbeli kihalás fenyegette, ezért is engedett bölcsen Koppány. Szent István cserébe hozott egy új vallást, mely a kereszténység volt, és a latin ábécén alapuló írást, mely csak a papok és íródeákok kiváltsága volt, és ettől a ponttól a magyar nép függetlensége megszűnt, ettől a ponttól kezdve, mindig más érdekeket szolgált ki. A változás olyan mértékű, mintha holnaptól a kínai ábécé betűivel írnánk, ezt csak néhány kiváltságos tehetné, hitünkben egy pillanat alatt át kellene térni valamilyen, tőlünk nagyon messze álló hitre, és az ország lakossága annyira megfogyatkozna, hogy a kihalás fenyegetné.

1001-ben Géza fejedelem fiát, Vajkot pápai koronával királlyá koronázták, ekkor jött létre a Magyar Királyság. István keményen levert minden ellene lázadót, megöletett mindenkit, akinek más volt a véleménye, tűzzel-vassal irtotta a régi hitet, erőszakkal terjesztette a katolikus hitet, templomok sorát építtette. Viselkedését nagymértékben befolyásolta német felesége, gyerekkori neveltetése és hite a katolicizmus mindent elsöprő erejében, egyedüli igazságában.

A kezdeti nagy fellángolást követte a felébredés pillanata. Mikor saját és fiai bőrén megélte és megértette, hogy mit jelent királynak lenni, akkor kezdett eltávolodni a pápától. Ennek egyik formája az volt, hogy nem engedte, hogy a pápa egyenes módon beleszóljon az ország irányításába, a másik lépése az volt, hogy az országot Szűz Mária védelmébe ajánlotta. A római központú katolikus egyház jellemzője, hogy hímnemű minden szent. István elindította a Mária kultuszt az egyházon belül. A katolikus egyház tanaiban szerepelt ugyan a Fekete Madonna, főleg francia területeken, de ez egy elszigetelt jelenség. A genetikai vizsgálatok alapján több tudós is állítja, hogy Jézus, feleségével, és gyermekeivel francia területeken élt kb. 128-132 éves koráig, és az akkori francia királyi vérvonalat indította el.

Istvánnak maga a pápa küldött koronát, miután a keresztény hitért cserébe a magyarok kikövetelték a koronát. István halála után a korona visszakerült Rómába, ez ma is megtekinthető a Vatikánban.

10. Szent Korona

Ki lehet egy törzs/nép/ország vezetője? Nyilván az, aki a leghasznosabb ennek a közösségnek. A vándor népek, akik napi szinten küzdöttek az életben maradásért, nyilván olyan vezért választottak, aki erre a szerepre a legalkalmasabb volt, és ki is álltak mellette utolsó csepp vérükig. A vezért támogatták a sámánok, vagy az Öregek Tanácsa, akiknek a jóváhagyása nélkül a vezető nem cselekedett.

Nyilván az lehet jó vezető, akinek a legmagasabb a tudatszintje, aki a legspirituálisabb, a legfelemelkedettebb. A vezető szava maga a törvény.

Napjainkban is szokás, hogy a vezető egy esküt tesz le. A nagyobb népeknél az eskü egy-egy beavatási szertartás. Ha ezt rosszul mondják, nem ér semmit. Példa erre Obama, akinek elírták az eskü szövegét, így újra le kellett tegye. Eskü után megváltozik az ember, lehet hogy pont az ellenkezőjét teszi annak, amit előző nap mondott. Az eskü olyan mint az áldás vagy az átok, átprogramozza az illető auráját, lelkét.

A kristályok, a vízhez hasonlóan a környezet rezgéseit adják-veszik. A kristályok programozhatóak, nincs tudatuk, tehát éppúgy jóra, mint rosszra. Már az ókortól hasznosítják a kristályok rezgéseit a gyógyításban. Napjainkban újra kezdjük felfedezni a hasznosságukat. Nincs olyan elektronikai eszköz, amelynek lelke ne kristály lenne.

A korona, egy olyan eszköz, mely beavatási szertartást végez azon a személyen, aki azt hordja. A korona több kristályt tartalmaz és szakrális jeleket (például rúnákat). Az egyik kristály egy típusú rezgést bocsát ki, egy másik, másik típusú rezgést, az egyik szimbólum például védelmező erőket mozgósít, a másik a tisztánlátást, a megérzést segíti, stb. Olyan ez mint egy koncert, az egyik hangszer ezt játssza, a másik azt, majd mind az összes egy hangzatos zeneszámot eredményez, mely ellazítja, megnyugtatja, vagy ellenkezőleg feltüzeli a hallgatót. A koronát nagy tudású sámánok vagy táltosok készítették, amolyan mestermű volt, melyben minden tudásuk benne volt.

A Magyar Szent Korona nem származik sem Rómából, sem Bizáncból, hanem az avar időkre vezetik vissza, ismeretlen sámánok munkája. Ez tipikusan beavató korona. A világon egyedülállóan, ez a Korona nem csak egy korona, hanem a mai szóhasználattal élve egy jogi személyiség. Az egész népet jelenti a földekkel, vizekkel, egyszerű néppel, nemesekkel, mindennel együtt, és a király nem a végtelen hatalommal bíró főnök. A királynak is van főnöke, a Korona, azaz az ország, a nép. A Korona, a fényt, a tudatot vezeti a király fejébe, hogy felül tudjon emelkedni saját problémáin. A király nem birtokolja az országot, hanem a legjobb tudása szerint vezeti, mellérendelő szerepű. A Kárpát-medencében az emberek faluközösségekben éltek, ahol közösen birtokolták a földeket, közösen dolgozták meg és közösen osztoztak belőle. Mária Terézia szüntette ezt meg, bevezette a hűbérúri rendszert, így az emberek már nem egymás mellett dolgoztak, hanem egymást kizsákmányolva.

A Korona programja tartalmazza az ország függetlenségét, az ahhoz való mindenkori ragaszkodást. Szintén Mária Terézia volt az, aki a Szent Koronát átprogramoztatta, hogy az azt viselő király és azáltal az ország, szolgáljon. A kalapos királyként ismertté vált II.József tudatosan lemondott a Korona használatáról, nem kívánta, hogy az ő gondolkodását, viselkedését programozzák.

A Szent Korona igazából egy alkotmány, mely Szent István előtti időkben született, azonban Mária Terézia idején megszűnt létezni. Ez volt az első alkotmány az emberiség történelmében, és a maga nemében az egyetlen mind a mai napig.

A koronák sorsa mindig érdekes, időnként eltűnnek, időnként előkerülnek. Elterjed a hír, hogy kicserélnek rajtuk ezt-azt. Tudni kell, hogy az arany nem spirituális anyag, az csak az egonak érték. Viszont a kristályok alapján egyértelműen ki lehet mérni az eredetiséget.

11. Sumer rokonság

Nagyon sok sumer kutató úgy látja, hogy a sumerhez legközelebb a magyarok, törökök és baszkok állnak. Mivel ők nem azzal foglalkoznak, hogy bizonyítsák a magyarság eredetét, ezért ez inkább csak az ő személyes, a sumer társadalom és kultúra ismeretére alapuló véleményük.

Hasonlóságok tömkelege jellemző a sumer és a magyar népre. Ami a legszembetűnőbb már az ősi időkből, a rovásírás, mely nagyon sok hasonlóságot mutat nemcsak egymással, hanem az egyiptomi hieroglifákkal is. Ez egy közös ősi múltat, közelséget jelent. Sok a hasonlóság nyelvészeti szempontból, bár vannak különbségek is. A nyelvészek szerint viszont a hasonlóságok sokkal markánsabbak, mint a különbségek. A sumer nyelv ma már nem létezik, de a sumer kutatók szerint, ha ma valaki megszólalna az ősi nyelven (i.e. 4.000 körül), és egy magyar hallaná, azt hinné hogy valamilyen magyar tájszólás, bár nem sokat értene belőle.

Sok a közös még a mezőgazdaságban (pl öntözéses rendszer, vetésforgó), állattartásban (pl. a puli ősi sumer kutya, és a magyaron kívül más társadalmakban nem elterjedt), a tanító jellegű mesék alkalmazása (a sumer istenek így tanították az embereket az életre, ehhez hasonló a magyar népmese, mely a világon a legnagyobb volumenű, sőt hazánkban kezd terjedni a felnőttek számára működő meseterápia).

A különbségek száma is nagyon sok. A sumer történelem az istenekről szól, és alárendelő jellegű. A hitvilág is teljesen más, mert a sumer emberek tudatában ott volt, hogy az istenektől függnek. Először egy-egy városállamnak egy-egy istene volt, később már több is, ahogy az istenek keveredetek a földi emberekkel. A sumer történelem és hitvilág teremtésről beszél, égi kapcsolatokról, ismerik még a Neptunuszt is, sőt a képi ábrázolásokon két nap látható az égen, egyik kör alakú, míg a másik egyenlő szárú kereszt, stb. Még az amerikai kultúrában is megtalálható a teremtés eposz egy zöld smaragd oszlopra vésve. Mindezzel ellentétben a magyarságnak nincs teremtés eposza, viszont van spiritualitása. A magyarság tudja, hogy egy a Teremtővel, nincsenek papok, hiszen mindenki maga szólítja meg a Teremtőt, angyalokkal gyógyított az átlagember, és fő érdeklődési körük a lélek, a lélek születése és főleg a távozása. Még a mesevilág is dimenziók közötti átjárásról beszél. Magas tudatszint a jellemző.

A magyar területeken a mellérendeltség a jellemző, azaz a földet közösen művelték, hisz az közös tulajdonban volt, senki nem volt a másik ember főnöke.

Felületes szemlélőként néha több a különbség, mint a hasonlóság, azonban, ha a sumer történelemben az ember mélyre megy, még a képírásos, majd rovásírásos időszakba, illetve hasonló időszakban megnézi a Kárpát-medence népét, akkor valamilyen félelmetes párhuzamot, hasonlóságot talál, mind írásbeliségben, mind technikai fejlődésben. Olyan ez, mint amikor két egypetéjű ikergyerek más-más környezetben szocializálódik. Van valami nagyon mély közös vonás, ugyanakkor fejlődésüknél fogva sok a különbség is. Valahol az emberiség eredeténél, az első társadalmak megjelenésénél van a közös pont, a rokonság, ide kell visszamenni. Sajnos a sumer társadalom hamar megszűnt létezni (i.e. 2.024), a magyarság is megszűnt Szent István korában, majd a tatár, később a török pusztítás után, a Kárpát-medencében és Székelyföldön élő jogutódok, akik a magyar nyelvet vitték és viszik tovább tekinthetők valamilyen módon rokonnak.

12. Finnugor rokonság

A tizennyolcadik században, Sajnovics János csillagász, Lappföldön járt és megdöbbent, hogy milyen sok szó hasonló hangzású az északi népeknél, sőt még hasonló jelentésű kifejezéseket is talált. 1770-ben megjelentette Demonstratio, Idioma Ungarorum et Lapponum Idem Esse c. latin nyelvű munkáját, mely a magyar-lapp közös eredetet taglalja (ez az alapja napjainkban is a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos elméletének). Az ő gondolatait alapul véve Gyarmathy Sámuel Göttingenben adott ki egy továbbfejlesztett, átdolgozott munkát, mely még mélyebbre megy a közös eredetet illetően.

1848 után az osztrák hatalom mindent megtett, hogy a magyar népet megalázza, hiszen a történelmet a győztesek írják. Ennek egyik oldala, hogy magával a néppel el kell hitetni, hogy egy primitív, egyszerű, semmirekellő nép. Ha az embernek sokat mondják, hogy buta, előbb-utóbb el is hiszi. Ez a tudatformálás annyira sikeres volt, hogy napjaink hivatalos álláspontja is ez. A győztesek másik cselekedete, el kell hitetni a külvilággal, hogy a legyőzött nép jelentéktelen, át kell írni a történelmét a szomszéd népek tudatában is. Ez is sikerült mind a mai napig.

A kiegyezést követő időkben Trefort Ágost előveszi a korábbi magyar-lapp rokonságot, és mint hivatalos, tudományos tényt kezdi ezt képviselni, népszerűsíteni belföldön és külföldön egyaránt.

Az elmélet csak bizonyos nyelvi hasonlóságokra épít, ez azonban nem több annál, mint, hogy elődeink érintkezésbe kerültek lapp embertársainkkal, és kölcsönösen tanultak egymástól, hatottak egymásra. A magyar nyelvet kb. 15 millióan beszélik, a finn nyelvet bő 5 millióan, az észt nyelvet majd 1 millióan, és még néhány nyelvet összesen 4-500.000-en. Ez azt jelenti, hogy egy olyan nyelvcsaládhoz kapcsoltuk magunkat, melynek mi vagyunk a legnagyobb tagja, kb. 70%-a, és a nyelvcsalád elnevezésében még a nevünk sem szerepel (pl. magyar-finn-ugor nyelvcsalád).

13. Ami a történelemkönyvekből kimaradt – ki a magyar?

Az emberiség történelmét egységesen tekintve, látható egy közös eredet. A rúnák, az abból kialakuló rovásírásos jelek azt bizonyítják, a sumer, az egyiptomi, az észak európai kultúrák, mind ugyanonnan származnak és magukban hordozzák az ősi tudást. A fejlődésük iránya és módja azonban eltér.

Mindezek mellett jellemző még egy közös emberi tudat a Földön. Ez sok hasonlóságot eredményezett az emberi életben, fejlődésben, gondolkodásban.

Úgy tűnik az ősi, egységes nép (sumer előtti és sumer idők), mely a Föld több területén szétszórtan élt, de mégis a vándorlások során keveredett, és a közös tudatuk révén egy egységes egészet alkotott. Aztán az evolúció révén (ez tekinthető evolúciónak és nem azt, hogy az egysejtűből ember lesz), végtelen sokszínű emberiség jött létre. A múlt emlékeit és tudását csak kevesen őrzik. Tipikusan ilyen a magyarok, a törökök és a baszkok, ebben a fontossági sorrendben. A magyar gondolkodás, rovásírás, spiritualitás (felfedező nemzet), mind egy-egy szál a múlthoz. A törökök tekintenek még minket rokonoknak, török iskolákban ezt tanítják is, és több török történész is azt állítja, hogy ők igazából mint Bizánc, Bécs ellen indultak, a kereszténység egyik markáns központja ellen, velünk azért kellett háborúzni, mert egyszerűen útjukat álltuk. Igazából a nyugat védőfala voltunk, ebbe majdnem kipusztult a magyar nép, ugyanakkor nyugatról minimális segítséget kaptunk. Ez nem jó és nem rossz, nem kell megítélni, csak egyszerűen így volt.

A baszkok már inkább a sumerok rokonai, velünk a rokonsági kapcsolat sokkal lazább.

A Kárpát-medencei nép (szupercivilizáció) kialakulása során meghatározó szerepet játszottak a keletről induló honfoglalások, melyek száma végtelen. Ahogy a nap is keleten kel fel, a tudás is mindig keletről jött Európába, onnan hozták a vándorló népek, akik sok helyen sok tudást szereztek. Csak az ipari forradalom fordította meg kicsit a világ rendjét, de ma már visszaállt a régi rend, megint keletről várjuk a megváltást, mert világunkban sok a megválaszolatlan kérdés.

A valamikori keleti vándor népek maroknyi utódai büszkék arra, hogy az ő őseik meg tudtak telepedni egy olyan környezetben, mely alapvetően más mint ők. Mi viszont cseppet sem vagyunk büszkék rájuk, érintőlegesen beszélünk róluk, hátat fordítunk nekik, pedig ők sincsenek már sokáig, lassan beolvadnak a valamikori szovjet közösségbe.

Ki tekinthető magyarnak? Aki annak vallja magát. Genetikailag kb. 7.000 ember létezik, akinek köze van az ősi néphez. Viszont nem mindenki magyar, aki magyarul beszél. Az magyar, aki felvállalja a magyarság múltját, jelenét, jövőjét, nem ítéli azt meg, hanem legjobb tudása szerint részt vesz benne.

MAGYARNAK LENNI EGY TUDATÁLLAPOT.

14. Magyar történelem az iskolákban

A történelemóra kimerül egyes történelmi események aprólékos ámde hiányos ismertetésében, és a komolyabb összefüggések elhanyagolásában, de ennek oka lehet maga a pedagógusképzés hiányossága is. A fától nem látjuk az erdőt. Elveszünk a részletekben. De ez igaz napi életünkre is. Ki nem kapott már olyan számlát a szolgáltatótól, hogy semmit nem ért rajta, vagy csak gondolkozzunk az EU túlszabályozott bürokráciájára, az átláthatatlan törvény dzsungelekre, melyeket sokszor a szakértők sem értenek.

Szerencsére a mai fiatalok spirituálisan nyílnak, a közös tudatuk már messze a szülök felett jár (ez nem baj, mert ez az evolúció), érdeklődőek, nem lehet őket becsapni, visszakérdeznek, egyszerűen tudni akarnak mindent. Ebben segít az intenet, a gyors információáramlás.

Véleményem szerint az iskolai oktatás a történelem terén globális gondolkodást továbbra sem fog adni, de ez nem is szükséges, mert a fiatalok közös, morfogenetikus tudatában ez már benne is van. Az iskola csak az apró finomításokat adja. Változás akkor lehet, mikor a fiatalok alkotó fázisukba érnek és például oktatási miniszterként megkérdőjelezi az eddig oktatási anyagot.

15. A magyarság jelene, küldetése, jövőképe

A Kárpát-medencei nép egy befogadó, nyitott, spirituális, nép volt az ősidőkben, kiegyensúlyozott akár egy sámán. A probléma mindig akkor kezdődött, ha letértünk az útról. Amikor nem a saját életünket éltük, semmi sem sikerült. Olyan ez, mint amikor valaki nem a saját karmáját éli, ilyenkor „minden szembejön" pedig csak mi megyünk rossz irányba.

Valami ősi tudást, kultúrát hordozunk magunkban.

Aki alaposan (orvosi szinten) ismeri a hagyományos kínai orvoslást és az ősi magyar gyógyítást, annak egyértelmű, hogy a kettő nagyon közel áll egymáshoz, ugyanarról szól, csak a kínai kicsit mesésebb, furfangosabb.

Idegen spirituális mesterek egybehangzóan állítják, hogy a Teremtés nyelve a magyar, azaz valami nagyon ősi. Ez az ősi nyelv lassan átalakult, első körben Szent István után, hiszen a latin lett a hivatalos nyelv, és ezzel még az ezernyolcszázas években is szembesülni lehetett, de akár napjainkban is az orvoslás hivatalos nyelve. A második komoly tudatos átalakítás maga nyelvújítás volt. Ez a korszak 1770-1872-es időszakot öleli fel, mikor főleg Kazinczy, a német nyelv mintájára modernizálta a magyar nyelvet, átalakította, átszótagolta. Ezzel mint olyan megszűnt az ősi nyelv. Ez nem jó és nem rossz, csak egyszerűen alkalmazkodni kellett a modern világhoz. Ehhez hasonló történik ma is, mikor a globalizáció eredményeként idegen szavak tömege jelent meg nyelvünkben, és úgy használjuk. mintha magyar lenne. Ez van! Ez a fejődés.

A magyar közmondások nagyon jól tükrözik a valóságot. Például, ha valaki egy élethelyzetet nem tud feldolgozni, ahogy a közmondás mondja, nem tud megemészteni, annak biztos, hogy emésztési problémái lesznek, majd szervi elváltozások az emésztőrendszerben.

A magyar mesevilág, mely egyedülálló a világban, szintén rengeteg spirituális elemet tartalmaz.

Az ősi spirituális tudat szerint a női nemi szerv egy dimenziókapu, mely a közösülés csúcspontján megnyílik. Ha megvalósul ez a fogantatás, akkor egy lélek átjön a másik dimenzióból és anyaggá alakul, azaz megszületik. Csak a nő képes dimenziókaput nyitni. Csak a nő tud teremteni. Egy férfitársadalom magában életképtelen. A nők legnagyobb beavatása maga az áldott állapot, majd a szülés. A nők gondolatvilága, érzései teljesen megváltoznak szülés után. Más lesz fontos mint azelőtt. Az ősi népek a kilenc hónapot három részre bontották. Az első a szer-elem, a második, a tür-elem, harmadik a kegy-elem. Az első magát a fogantatást jelenti, a második az áldott állapotot, a harmadik a szülést.

Mindez a tudás napjainkra háttérbe szorult.

Éppen így van ez az emberi DNS szinten. A DNS magában hordozza az életet, ez az alap programja. Aztán mi ezt felülírjuk másodlagos programokkal, úgy mint stressz, félelem, aggódás, létbizonytalanság, vegyszerek amiket megeszünk, megiszunk, belélegzünk, elektroszmog, stb. Ha sikerül kisöpörni a másodlagos, szennyező információkat, akkor az élet programja újra érvényre jut és csodálatos gyógyulásokról beszélnek, melyek valójában nem csodálatosak, hanem életszerűek, természetesek, mindenki számára elérhetőek.

Nemzetünkben genetikailag az élet információja benn van, de felülírjuk a fogyasztói társadalom birtoklási, a pénz istenítési, mások feletti uralkodási információival. Értékrendünkből kiveszett a másik ember tisztelete, szeretete, az alázat, ehelyett a mértéktelen agresszió van jelen. De ezért nem hibás senki más, mert nem a marslakók teszik ezt velünk, hanem mi magunkkal.

Csak akkor lesz olyan életünk, amelyet élvezünk, amikor boldognak érezzük magunkat, ha saját sorunkat járjuk, saját nemzeti karmánkat. A mostani mosoly az arcunkon csak egy kompenzált állapot, lehet, hogy elvárják, hogy mosolyogjunk és mi meg akarunk felelni ennek az elvárásnak is.

16. Mikor leszünk Európa?

Magyarország népe a szocializmus ideje alatt megszerette a fogyasztói társadalom vízióját. Ez olyan mint amikor valaki beleszeret egy képbe a neten. Vajon mi kellünk-e annak a képnek?

Egyre többször felmerül az emberek gondolatvilágában, hogy valaha az éltben tudjuk-e magunkat hasonlítani, ha nem is Németországhoz, de legalább Ausztriához?

Vegyünk egy egyszerű példát, mely mellett az emberek nagy része elsiklik. 2011.08.10-én este, Győrben a vasútállomáson kísérőként a Wiener Walzer (466 sz.) vonatra vártunk. Ez a vonat Budapest és Zürich között közlekedik, Pestről indul, egy óra múlva van Győrben, itt egy percet áll. A vonat kocsibeosztása színes ábrán jól látható módon ki van helyezve a győri állomáson. A vonat első része Bécsig megy, a mögötte levő vagonok Svájca, előre meghatározott módon megszámozva. Ott még nem tartunk, hogy ki lehetne deríteni, hogy melyik vagon pontosan hol fog megállni, de az utasok próbálták „megérezni" a helyet. Pesttől Győrig, az egy óra alatt, időben 10% késést, azaz 6 percet összehozott a vonat, ezt már megszoktuk. Azonban Pesten a vonat összeállításakor nem tartották magukat a mindenhol kifüggesztett kocsibeosztáshoz, hanem a vonat második részét fordítva kötötték, így az a vagon, amelyik a vonat közepén kellett volna legyen, az utolsó lett és fordítva. Ez Pesten akár nem is számít, de itt Győrben kialakult egy egyperces össznépi kis futóverseny, egy-két csomaggal a kézben, öregek, fiatalok, ki jobbra, ki balra, közben a vagonszámokat keresve. Stressz levezetőként több nyelven káromkodtak az utasok, és sokan felszálltak az előttük álló vagonba, hogy majd a vonaton végighaladva megkeresik saját vagonjukat, saját helyüket. Egy perc alatt kevés idős ember (akár csak középkorú) fut végig egy fél vonatot, két bőrönddel a kezében, miközben a hangosbemondó egyfolytában mondja, hogy fejezzük be e beszállást, mert indul a vonat.

Spirituálisan tekintve, az aki így állította össze a vonatot, egy életkarmát generált saját magának. Mit jelent ez? Létezik a sorskarma, ami maga az út, az élet, és van az életkarma, mellyel nehezítjük saját életünket a viselkedésünk által. Hogy érthetőbb legyen, életünk arról szól, hogy A pontból (születés) ami például egy hegy lába, el kell jussunk B pontba (halál), ami a hegy csúcsa. Maga az élet nem más mint az út, a megtapasztalás, átélés. A két pont között a távolság légvonalban 10km, mivel mi csak az úton juthatunk fel, ezért így az út már 15km, de mi még ennél is hosszabb utat választunk, mert mindig letérünk az útról, eltévedünk, fölöslegesen megnehezítjük saját életünket, így a megtett távolság 30km. Ily módon lesz egy szép kis sétából, egy kalandos, nehézkes, néha utálatos hegymászás.

Példa életkarmára egy pofon elcsattanása. Ha a folyamatot elemezzük akkor két része van. Én érezni fogom a tenyerem a pofont és valaki más az arcán. De a kettő csak együtt egy folyamat. Az egész az én tudatomban született meg (bármilyen okból kifolyólag, de így döntöttem, hogy lekeverek egy pofont), de fizikailag csak az egyik felét éltem át. A LÉTEZÉS KÖTELESSÉGE, HOGY ÁTÉLJEM A MÁSIK FELÉT IS, mert csak így van egység, azaz csak így élem át az egész folyamatot, amit én magam generáltam. Tehát hamarosan kapok valakitől egy pofont.

Másik példa életkarmára, ha segítek valakin. Az egyik fele, mikor adom a segítséget, azonban a Létezés kötelessége kiegyenlíteni a mérleg két oldalát, így egy teljesen ismeretlen embertől olyankor kapok segítséget, mikor a legnagyobb szükségem van rá. EZ A KARMA TÖRVÉNYE, AZ OK ÉS OKOZAT TÖRVÉNYE.

A vonatos példára vetítve, aki nem végezte precízen a munkáját és emiatt másokat hozott kellemetlen helyzetbe, megélheti, hogy egyik nap az orra előtt csukja be a buszsofőr az ajtót, ezért elkésik, és mivel már többször késett, most kirúgják. Így működik az ok és okozat törvénye.

Mivel a szocializmus éveiben egy látszólagos rend volt fenntartva erővel, kényszerrel, ezért egyéni szinten az emberek rendetlenek lettek. Úgy gondoltuk, hogy az EU csatlakozás egy másfajta rendet kényszerít ránk, egy olyan rendet, amelytől boldogak leszünk. Ez a gondolkodásmód megnyilvánul a törvényeinkben is. Mikor az EU törvényeket hazánkra alkalmazzuk, akkor a megfelelési kényszertől hajtva sokszor szigorúbb szabályokat találunk ki, mint kellene. Ennek nincs több értelme, mint amikor az ezerötszázas években a nem megfelelő harci morál miatt a janicsárok saját hátukat korbácsolva közlekedtek a városok utcáin.

A REND MINDIG BELÜLRŐL FAKAD. Ha bennem rend van, először a gondolataimban, majd ebből fakadóan a viselkedésemben, akkor kezd megjelenni a rend a közvetlen környezetemben, és lassan eléri a szomszédomat, stb. Ha az utcában egyre több emberben és környezetében rend van, akkor kezd összeérni a rend. Akkor lesz az országban rend, mikor a rend egy kritikus embertömeget elér, és megnyilvánul.

Minden nemzetnek más és más a REND fogalma, ezért sosem tud lenni egy egységes EU. Nem lehet összemosni a különböző RENDeket. A görög rend nem a német. Ahogy a magyar rend is végtelen messze áll az osztráktól.

Majd ha mindenki szívvel, szeretettel végzi a munkáját, lehet, hogy kevesebbet dolgozik, de azt pontosan és precízen, akkor rend lesz. Jelen társadalmunk nem abba az irányba halad. Sőt. A nyugati társadalmak létét is csak egyre szigorúbb törvényekkel, egyre több rendőrrel, bírósággal, egyre nagyobb állami apparátussal lehet fenntartani. Még egy ideig, óráig. 2012 jelenti ennek a RENDnek a végét és egy új eljövetelét.

17. Miért depressziós a magyar?

Előadások alkalmával sokszor mondják a résztvevők, hogy nagyon haragszanak az ország vezetőire, orvosokra, előadókra, spirituális mesterekre, mert már lassan 40 éve mindenki azt mondja, hogy a magyar ember, a magyar nép depressziós, pesszimista, magába forduló.

Miért nem mondjuk ennek az ellenkezőjét, még ha nem is így van, legalább hazudjunk.

Az USA-ban 30-40 évvel ezelőtt alakultak ki olyan céges továbbfejlesztő tanfolyamok, majd ez átterjedt az élet minden területére, ahol azt tanítják, hogy mindenre képes az ember, csak be kell beszélnie magának. Például aki kövér álljon minden reggel a tükör elé és mondja azt, hogy sovány. Elvileg a gondolat jó lehet, azonban ettől még senki sem fogyott le. Nem tudom saját magamat becsapni. Az emberek többsége nem tud eladni, hiába akarja ezt magával elhitetni, az emberek többsége hiába megy el spirituális képzésre, nem lesz táltos, ugyanis mindenkinek meg van a saját adottsága, a saját karmája és csak abban lesz jó, ami azzal kompatibilis. Ebben a tekintetben sokkal többet ér az önismeret, mint a saját szembe mondott hazugság.

Bátran mondjuk ki, a magyarság lelki állapota rossz. Nagyon rossz. Ez tény. Hiába mondanánk, hogy nem így van, hazudnánk. Ennek egyszerű az oka, soha nem fordítunk gondot a társadalom lelkületére. Nem érdekel minket. Sem régen, sem ma.

Minden betegség pszichoszomatikus, mondja már a modern orvoslás is. Azaz a lelkünkben levő egyensúlybomlások, megoldatlan problémák, materializálódnak.

Nem véletlenül nem lesz túl hatékony az a gyógyulás, mely nem nyilvánul meg az anyagi szinten túl, a lélekben is. Akinek folyamatosan háborog a lelke, az nem tud egészséges lenni. Teljesen mindegy, hogy a lelki egyensúly helyreállításában egy orvos segít, pszichológus, pap, vagy egy spirituális mester, lényeg, hogy helyreálljon az egyensúly, mind materiális, mind lelki síkon.

Ahogy kicsiben, úgy nagyban is, ez igaz az egész társadalomra nézve.

A magyar nép sok történelmi traumát élt át, de ezeket mind a mai napig nem dolgoztuk fel, nem beszéltük meg saját magunkkal. A legtöbb esemény még ma is tabu, nem hogy kibeszélnénk, megbékélnénk vele, elfogadnánk. A múlttól nem félni kell, hanem tanulni belőle és erre az értékre kell építkezni. A mi modernkori értékeinknek nincs alapja, légvárakat építünk. Mások értékeit nem másolhatjuk le, mert azok csak ővelük kompatibilis, velünk nem. Az nem a miénk, hanem az övék. Ha a mások értékeit éljük, akkor boldogtalanok leszünk. Mindenki csak a saját értékeivel lesz boldog.

A nemzeti pszichológusi szerepbe nem csak a mindenkor kormány, hanem az összes egyház, intézet, tudós, irányzat bele kell férjen, hiszen sok a tennivaló. Ha elindulna egy felvilágosodási folyamat, akkor néhány (2-4) évtized alatt akár túl is lehetnénk jelenlegi lelki állapotunkon. De amíg ez nem történik meg, addig nem leszünk boldogok, sem lelki sem materiális szinten. Amíg lélekben nem vagyunk egységben, addig teljesen kizárt, hogy materiális síkon jól érvényesüljünk.

Ha addig eljutunk, hogy ezt megértsük, akkor egy hatalmas lépést teszünk előre a nemzet gyógyulásának irányába.

A magyar nemzeti önismerettel foglalkozik a Meg van írva előre az életünk? c. rész (hamarosan).

Forrás: http://maga-a-valosag.hu/?page_id=142

(2. oldal / 2)
Megjelent: 5489 alkalommal

Hozzászólások  

 
nagy lajos
#3 belgium/Andennenagy lajos 2018-02-13 12:10
csak a bevezetohöz, ahhoz, hogy a mi eredetelméleteinkben, eredetünk, történelmünkben mi nagyon zavarosak vagyunk (azért nem nevezném ezt moslékszerunek) ...

na itt az egyik legrégibb teljes írásos (már a latin betus) emlékünk egyik mondata felvetett ; "isa por ës homou ...". Na ez késztet engem most hozzászólnom ...
ezen idézet a mi nagyon híres Halotti Beszéd -bol lett kiemelve. Na ezen H-B a történészeink szerint valamikor a XIII. sz. elején kelettkezett, íródott. Még azt is tudják ezen okosaink, hogy ki írta le ezeket ...

na ezt olvasva, ennek valami magyar-idegenes voltât mindannyiunk észre is vesszük. Ezt én, mindíg annak vettem, hogy ezt egy magyarul megtanult valaki írhatta (nem egy kimondottan magyar anyanyelvu). Viszont erre az okosak (megint) azt mondják, hogy ez a nyelvünk fejlodését, kialakulását és a latin betukre-való
adaptálása miatt volt. Hogy a H-B írója igen is
magyar, magyar nyelvu volt ...

na mivel ezt a nyelvészek, történészek ... a témában szakemberek mondják ... én ezt (mint
mindannyiunk így) elfogadtam addíg, mig ennek ellent-modó adatra nem találtam. Na ezen ellentmodó adat volt az Omagyar Mária Siralom kis
leírt imádságának (ódájának) elolvasása. Na ez
(számomra legalább is) egy teljes tökéllyel leírt magyar szöveg. Ennek datálása (megint a szakértok szerint) a XIII. sz.-ot adja meg. Na itt van két verzió. Az egyik ezen század végét adja ennek, a másik (amely logikusabbnak tuno), az egy közvetlen a Tatárdúlást megelozo idoszakot ad meg. Na itt van a bütyök !!!
hogy lehet a H-B ilyen tökéletlen magyarsággal írt, amikor az O-M-S ilyen tökéletes !? Talán két nemzedék (mégha ez utóbbi a század végei is lenne ; 3-4) ezek között. Mivel tudjuk, hogy az O-M-S után máig a nyelvünk, ill. annak írott formája nem változott és ha változott is, abban inkább 'lefelé' történo volt ez. Akkor itt valami ellentmondás van !!!

na ezt szerettem volna veletek is megosztani. Na
ez megtörtént és egy feltételezést most ezen kérdés megoldásahoz ;

a IX. sz. végén betelepült nép olyan 10-15 %-a volt az összlakosságnak. Na ezért egész biztosak lehetünk abban, hogy nyelvünk, a magyarnak nevezett nem Arpádéktól, hanem az oket befogadóktól kaptuk. Na az, hogy akkor tévesen azonosítsuk ma a magyarokat, az most mellékes.
Arról akarok beszélni, hogy mégha a befogadók is adták nekünk örökségként nyelvüket, Arpádék nyelve is valami nagyon hasonló lehetett. Erre bizonyság az, hogy amikor Juliánusz barát ezek maradékaira rátalált a XIII. sz. elso harmada végén,
akkor ezekkel megértette magát, megérthették egymást ...

na ezért kell feltételezzük azt, hogy még a XIII. sz. -ban (lehet még egy kicsit utána is) lehetett két magyar nyelv. A H-B az egy, a keletrol bejött magyar(-rokon) volt. Na ezért olyan fura ezen H-B szövege számunkra ...

van még egy másik tényezo, amely besegít ebben. Az az, hogy nyelvünk hasonlatosságokat mutat a japánnal. Na ezen hasonlatosságokat jobban felfedezhetjük a 'jövevény', a keletrol, az Arpádék álltal behozott magyar nyelvben. Pl-ul a "fehéru várú, reá meneü, hadi utú reá ..." mondatocskában. Na a japánban még ma is ezek kb így a szavak után, nem összeolvadva vannak (nem lévén nyelvész, nem tudom jobban elmagyarázni). Tehát ha volt a középkor közepén két magyar, mondjuk dialaktika, akkor ezek közül a keletrol érkezettben találjuk meg jobban ezen, a japánnal-való rokonságot inkább ...

szeretettel, L
Idézet
 
 
Boróka
#2 Gondolatok a 3., 4., 7. pontokhoz.Boróka 2013-04-28 07:42
Idézet:
Az emberiség fejlődésével kezdett kialakulni az írás, ennek első formája a rovásírás vagy ékírás.

Előtte néhány sorral:
Idézet:
A rúnák nem írásjelek voltak, nem egy adott információt akartak rögzíteni kőre, fára, homokba, hanem egy-egy eseményt, élethelyzetet befolyásoló erőket megmozdító, megjelenítő jelek, szimbólumok.
- Ha a fordított sorrendben idézett - szerzői - gondolatok értelme mögé pillantunk, akkor belátható, hogy az írás megjelenése nem fejlődés, hanem visszafejlődés eredménye volt. Visszafejlődés abban az értelemben, hogy amíg a rúnákkal erőket idéztek meg, addig az írás már ennek a spirituális képességnek a csökkenését jelezte. Az írás ugyanis már csak a folyamatot volt képes kódolni, a képességet nem pótolta. A hanyatlást az is jelzi, hogy az írás megjelenése - vélhetően - a tudás rögzítésének igényéből fakadt és az ismeretek átadásának, megőrzésének eszközévé vált. Az írás megjelenése, mint áttétel, jelzi a mágikus életszemlélettől és gyakorlattól való eltávolodást. Mára eljutottunk odáig, hogy 'fejlődésünk' eredményeképpen csak azt fogadjuk el bizonyítottnak, amiről írás van, ezzel a valóság és a történelem megváltoztatásának útjára lépett az emberiség. Amíg a mezopotámiai írásos emlékek megsemmisítéséhez még XX. századi katonai technológia kellett, addig a későbbi írásemlékek eltüntetéséhez már elég volt a könyvtárak felgyújtása, vagy az átírásuk. Amíg a primitívnek tartott népek szájhagyomány útján népük történelmének évezredeit voltak képesek máig megőrizni, addig 'fejlett' civilizációnk a hazugságok körül gerjesztett vitákkal tereli el figyelmünket a valóságos folyamatoktól és burkolja homályba a múltat. Kijelenthető, hogy az igazság eltitkolásának egyik legjobb módszerévé vált az írás.

Idézet:
egyáltalán nem véletlen, hogy a sumer rovásírás nagyban hasonlít a magyar rovásírásra, sőt az egyiptomi hieroglifákra. Így történhetett meg, hogy magyar kutatók a hatvanas években jobban olvasták az egyiptomi piramisok belsejében található hieroglifákat, mint maguk az egyiptomiak.
- Ezzel a gondolattal az a baj, hogy az írások hasonlósága mögött egyszerű írásfejlődési folyamatot sejtet, csak az írások hasonlóságára irányítja figyelmünket, ezzel akaratlanul is elhallgatja az írások hasonlóságán túli összefüggéseket a megnevezett kultúrák közt. Ugyanis nem egyszerűen az írások hasonlóságáról van szó, hanem az íráskép mögött feltárt fogalmak magyar nyelvi azonosságáról, magyarul való értelmezéséről! Ez pedig nem írásfejlődési következmény, hanem az ősműveltségről való leválás után is kimutatható műveltségi rokonság!

Idézet:
Székelyföldön paraszti körökben napjainkban is sokszor használják a mezőgazdasággal kapcsolatos információk rögzítésére az ősi rovásírást. Mikor megkérdik az idős embereket, hogy miért teszik ezt, a válasz szinte mindig ugyanaz, ez olyan magasztos érzés és mintha megáldanák saját munkájukat.
Szeretném felhívni az érdeklődők figyelmét Szőke Lajos: Az emberiség égi eredetű ABC jelrendszre című tanulmányára, amely a szerző honlapjáról szabadon letölthető! Ebben a munkában Szőke Lajos azt bizonyítja, hogy a magyar rovásírás képjelei nem önkényes alakzatok, hanem a tisztán kiejtett hang vízben keltett rezgésének képét őrzik, ezáltal a rovás olvasása ezekre a rezgésekre való ismételt ráhangolódás élményét jelenti. Ez lehet a székely parasztság szokásának hátterében.

---------------

Idézet:
4. Magyar az ősi nyelv?
- A felsorolt példák érdekesek és hasznosak, de...! A címben feltett kérdésre válaszként kevés, ennek megfelelően megválaszolatlan is maradt!

- Dudás Rudolf, Kiss Dénes, Kolumbán Sándor, Mellár Mihály, Varga Csaba, Varga Géza tanulmányai adhatnak igenlő választ a címbéli kérdésre.

---------------

Idézet:
hasonló feladatmegosztás volt tapasztalható például zsidó törzsek esetében is. Jézus sosem hordott fegyvert, mert az ő törzse a tudást hordozta.
- Jézus nem volt zsidó, ezért a két gondolat fenti módon történő összekapcsolása hamis!
Idézet
 
 
Boróka
#1 Gondolatok az 1. ponthoz!Boróka 2013-04-26 07:29
Idézet:
Elismerjük ugyan, hogy főleg keleti származású nép vagyunk, de mégis a nyugat után futunk.
- Nem a nép fut, hanem a vezetőink. Így volt ez már I. István korában is!

igazából genetikailag kb. 7.000 magyar van, őket nyilván is tartják.
- Kéretik a nyilvántartást vezető szervezet megnevezése, a nyilvántartás létének bizonyítása! Egyébként pedig: A Semino féle vizsgálat eredménye szerint: "A magyar férfiak 60 %-a az EU-19-es - őskőkorszakbeli - ősapa leszármazottja. ...A magyar férfiak további 13,3 %-a az EU-18, 11 %-a az EU-7, és 8,9 %-a az EU-4 ősapa utóda. Mindez azt jelentheti, hogy a jelenlegi magyar férfiak 93,3 %-a négy ősapától ered, és 73,3 %-a már az őskőkorszakban itt élt férfiak
utódja."
(Dr. Czeizel Endre: A magyarság genetikája 235. oldal, 3. bekezdés.) Idézi Tóth Imre: Génjeink című írásában.

Többször a kihalás szélén voltunk, így Szent István idejében, tatárjáráskor, a török harcok idején, stb. Ilyenkor mindig külső forrásból biztosították a lakosság létszámát, betelepítésekkel.
- Soha nem voltunk a kihalás szélén, csupán az ellenünk - máig - alkalmazott negatív gondolkodás és történelemszemlélet próbálja ezt elhitetni velünk! Ez az állítás a >kicsik vagyunk, semmik vagyunk< gondolat megjelenése a szerzőnél. A betelepítések oka mindig is a magyarság népi kultúrájának, azonosságtudatának és erejének megtörését célozta!

Idézet:
Az iskolákban teljes feledésbe merül a Szent István előtti történelem, csak úgy futólag kerül említésre, mintha nem sok közünk lenne hozzá. Mintha szándékosan butítanának le minket, saját vezetőink. Más nép büszke a múltjára, nekünk azt sugallják, merjünk kicsik lenni.
- Igen, szándékosan butítanak le minket! Szándékosan vágják el gyökereinket!
Idézet
 

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Új írások

Jó honlapok

Látogatók

Hungary 68.1%Austria 1.4%
Romania 5.5%Canada 1.1%
United States 3.9%Norway 0.5%
Russian Federation 2.8%France 0.4%
Ukraine 2.6%Switzerland 0.3%
Sweden 2.4%Kuwait 0.3%
Slovakia 2.1%Netherlands 0.3%
United Kingdom 2.1%Australia 0.3%
Germany 1.9%Italy 0.2%
Serbia 1.4%Spain 0.2%

Today: 430
This Week: 4360
Last Week: 3971
This Month: 9945
Last Month: 17590
Total: 2130191

Belépés