Magyar Megmaradásért

Nem adjuk fel

 

V2020Jan19

2017. Február 04., Szombat 22:22

Egyiptomról másképp - AZ ENNEADOK (A KILENCSÉGEK)

Írta:  Péterfai János István
Értékelés:
(10 szavazat)

AZ ENNEADOK (A KILENCSÉGEK) 2

Egyiptomban az egyik vallási és hatalmi központ Heliopolisz volt, amely görög név, de a görög név elemei magyar eredetűek. Heliopolisz egyiptomi neve Junu, ami az elemzések szerint Oszlopvárost jelent. Mivel tudjuk, hogy a nyelvészet szótani elemzései milyen hatalmas arányban tévesek, ezért a Junu Oszlopváros értelmét is azonnal meg lehet kérdőjelezni. Egyiptomot magyarul beszélő istenkirályok, vallásalapítók, civilizátorok alapítják, akiknek a nyelvét valamelyest értjük, de nem értik a nemzetközi nyelvészek, csak alig, mert nem értenek magyarul. Ez az alapja a Junu név Oszlopváros fogalma elvetésének.

Junu városa a Teremtés könyvében Józseffel, és egyiptomi feleségével, Aszenath-tal kapcsolatban említődik, Annu és On alakban. Junu első ránézésre Juno nevével rokon, a latin istennő neve a magyar Un,Uni istennő nevéből származik, aki Uni néven szerepel az etruszkoknál. Un az Ég Királynője, Aphrodité Urania.

Annu és On szumer eredetet valószínűsít. Annu az Anna szóhoz is közel áll, de az akkád Anu főisten nevéhez is. An az Ég, Menny istene Mezopotámiában, aki egyrésszt férfi, másrészt női vonalat is képvisel. A magyar Anyu szó a női vonalhoz tartozik.

E. A. Wallis Budge egyiptomi szótárában Heliopolisz, a Napváros egyiptomi neve An. Az An név teljesen megegyezik a szumer An isten nevével, de valami miatt az An nevet általában mellőzik a könyvekben, holott Budge a legjobb egyiptológus. Un a csillag, csillagos égbolt, ezért az Ég Királynője, An az ég, menny. A két név alakilag közel áll egymáshoz.

Junu lehet Oszlopváros, de Heliopolisznak An volt az egyiptomi neve. Mivel az Un közel áll a Hun szóhoz, és a magyarokat Ungar és Hungar névvel is illetik, bizonyosra vehető, hogy a Delta Hun neve rokon az Un névvel. Egyszerüsítve ezt úgy fogadhatjuk el, hogy Alsó-Egyiptomot hunok lakták, szemben Felső-Egyiptommal, ahol magyarok laktak ekkoriban, cca. 5.500 éve. A hun népesség csillagvallást követ, a magyar népesség napvallást követ. Ez a két ország összeütközésének malappontja.

Minden ember csillagból, Tilből, Dilből születik, és minden ember csillaggá válik élete után. Ebből következik, hogy minden ember egyenlő a másik emberrel, minden ember Isten gyereke. Az emberek egyenlőek egymással, ezt állítja a csillagvallás.

A napvallás szerint a király nagyobb ember, mint a többi ember. Ez az Első Polgár (Róma), vagy az Első Titkár (kommunizmus) tipikus esete, ami miatt a napvallásban a fáraó Nap lehet, a többi ember megmarad csillagnak, kisebb Napnak. A nagyobb Nap uralkodik a sok kis csillagon.

Heliopolisz nagyon régi, senki nem tudja, mikor alapították. Az ország vallási központja címre több korszakban is joggal igényt tartott. Emiatt is fontos város, de amiatt is, hogy kelet felé fontos kapu lehetett, ahonnan sokféle eszmei áramlat juthatott el Egyiptomba.

Heliopolisz istenvilága hosszú evolúción esett át, amit manapság alig érzékelünk. Az Enneadok világa, a kilenc ősisten világa egy régebbi korból ered. Ez a régebbi kor a magyar ősmitológia kora, ami sokkal régebbi, mint Egyiptom létrejötte. Az Ennea görög szó, jelentése kilenc. Valamikor az ősi időben nem kilenc volt az istenek száma. Mivel az etruszk Kilencek bírói testülete is Kilensz nevű, feltételezhetjük, hogy a magyar Kilenc szó rokon az etruszk Kilensz szóval és az egyiptomi Enneadokkal, a Kilencekkel.

Junuban állt egy templom, amely olyanforma volt, mint sok más templom. Az alapja téglalap formájú, magas falak vették körül, a falakon belül körzetek voltak, amelyekben papok tevékenykedtek. A Junu-i templomhoz hasonló építmények Európában is előkerültek, de nem biztos, hogy az egyiptomi templomok a régebbiek. Junu temploma közepén állt egy durva, félig megmunkált kőoszlop. Ezt a durva kőoszlopot sokkal később megmunkálták, durván négyszögletes oszlop formájúvá alakították. A négyszög alakú oszlop a Világ négy oldalát jelenthette.

Híres kő a Ben-Ben. A névben nyugati elemzők "Emberi Sperma" fogalmat találnak. További jelentése még "Emberi Ejakuláció", vagy "Méhbe Vetett Mag". A megfejtések talán drasztikusak, de helyénvalóak.

A magyar nyelvben is szerepel a Ben szó, mint rag, vagy a Bendegúz név első szótagja. A Benn-Benn is érthető, a Bene magyar családnév lehet Ben-E, a Ben-Háza értelmű is. Más nyelvekben is szerepel a Ben.

A héberben a Ben Fia. A Fiú viszont a magyarban csillag és Nap, az egyiptomi Pen jelentése pedig Nap. Ezért az egyiptomi Pen és héber Ben rokonítható, a magyar ősvallás alapján. A Ben Hur héber név jelentése tkp. Fia az Úrnak, mert a Hur magyar szó az ív, vagyis íj ura.

Bennu madár a Főnix egyiptomi neve, ami Ben-Nu formában a Fény Növekedése értelmű. A Főnix szóban is a Főn a Fen, Fenn változata. Nézzük meg a Pen-Fen-Fenn-Fény-Fenyő magyar szósorozatot, és láthatjuk, hogy a sorozat a Fény fogalmával kapcsolatos. A Főnix név eredhet a magyar Fen-Izz, Fönn-Ész, Felkelő Izzás fogalomból is. A Bennu madár a növekvő fény, a Nap megtermékenyíti a Földet, és dús lesz a termés.

Heliosz a Nap. A He a Hő szócsoportba tartozik, Nap jelentéssel, a Li Király, az -osz görög képző, a hím nem jele. He-Li-osz tehát Nap Király (férfi) jelentésű valójában. A Polisz jelentése Város, de jelenthet Sok-Fényt (Pol Isz) is. A városban állt egy igen fontos oszlop, amelynek csúcsán kúp alakú, aranyozott kő volt elhelyezve. Ez a kő volt a Kúp, a Nap jelképe, és a rakéta jelképe, amivel fel lehetett szállni a csillagokba. Meg kell vallani, az űrhajó fogalom onnan ered, hogy a Rakéta szó, mint a Khéták, Heták Napja (Ra = Nap), arra ad bizonyítékot, hogy a magyaroknak nagyon régen volt valamiféle rakéta típusú járművük, vagy harci eszközük. A rakéta nem kínai találmány, hanem magyar-hun, és tőlünk került a kínaiakhoz. Heliopolisz nagy temploma a Főnix-templom, amelynek papsága magasan művelt tudósokból állt.

Egyiptomot magyar istenkirályok alapítják meg, amit a nevek bizonyítanak. A nevek jelentős része magyar, de vannak olyan nevek, amelyeket nem lehet érteni magyar nyelven.

Atum volt a főisten, akinek az oszlopa tetején helyezkedett el a Ben-Ben-kő. Atum neve lágyult alakban Atyum, ami az Atyám becézett változata. Nagyon hasonlít a zöngés Ádám névhez. A szumer Ad, Ada, Adda szintén Atya. Az Atum valószínűleg az Atya fogalmával van kapcsolatban. Ha A-Tum a helyes megoldás, akkor a Tum a Nappal kapcsolatos. A Tu, Utu, mint Napisten, sok nyelvben szerepel, nem csupán a szumerban.

Az Obeliszk szó, ha magyar lenne, O-Bel-Isz-K formában Ó, Régi – Nagy – Fényes, Izzó – Kő lenne. A magyar nyelvű értelmezés teljesen megfelel az Obeliszk funkciójának. De az Obeliszk szóról azt lehet tudni, hogy görög szó, és Nyársacska a jelentése. Gyanítani lehet, hogy mégis a magyar értelmezés a helyes, mert az obeliszkek régiek, hatalmasok, izzanak, fényesek a tetejükre helyezett arany gúla miatt, és kőből készültek. A "nyársacska" fogalom valahogy nem illik a hatalmas kőoszlopokhoz.

Atum a teremtő isten, az Egyisten, akinek a neve az ősök egyistenhitének is fontos bizonyítéka. Tudni való, a mai vallások elkötelezettjei közül néhányan és ritkán, nem állják meg, hogy hamisítsanak egy kicsit az ősök vallásán, abban a reményben, hogy saját nem túl régi vallásukat az ősök vallása fölé helyezhessék. Ez a módszer tudománytalan, bár van zavarkeltő hatása. A egyistenhit nagyon régi. Az Egyiptomba bevándorló magyar nemzetségek, Kr.e. 4.000 táján, egyértelműen az egyistenhit talaján álltak. Atum nevét Tum alakban is írták, ami a Tőm ókori alakja. Magyar nyelvészek a Dontu szót a Don Töve értelemmel azonosítják, ami hasonlít a Tum Tőm értelmezéséhez. A Tu a Nap, tehát a Tum is a Napom, az A-Tum pedig az Isteni-Tőm. Atum ezért az ős, az Egyisten. Azonban a magyarok eredeti Egyistene az Ég, akinek a Része Ré, vagy Réc, a Nap. A Nap tehát a második isten, bár sok utódnépünknél a Nap úgy jelenik meg, mint első isten.

Sok kutató szerint Junu városának vallása egyfajta államilag támogatott istenimádat volt. Mivel minden nomosz (nemes) vallása különbözött a többitől, de Junu vallását minden nomosz nagyjából elfogadta, ezért Junu vallását állami vallásnak is lehet tekinteni.

Az Ennead név Kilencség értelmű. Az ősi, egységes származású világképben a Három fogalmának különös jelentősége van. A Hármasság az őskultúrából származik, amikor őseink először építettek három hajós templomokat. A Három a magyar címerben három hegy alakjában jelenik meg. De a Vogézekben mintegy 20.000 éves vésetek ismertek, amelyek a három hegyet ábrázolják, a képekbe viccesen némely kutatók három űrhajót, csészealjat képzeltek bele. A lényeg, hogy a Har jelentése Hegy, az Om Föld (Hár-Om, Har-Ma), ezért a hármasság, mint országjelkép, már 20.000 évnél régebbi. Junu istenei azonban nem 3 x 3 főből álló istencsoport, hanem 1 + 2 + 2 + 4 istenből álló csoportosulás. A Kilencségek tagjai más városokban is fontos szerepet játszottak.

Egyiptomban az isteni hármasság általában egy Apából, egy Anyából, és egy Gyerekből, többnyire Fiúból állt. Felismerhető, hogy az indoeurópai főnévragozás indukálója is lehet az isteni hármasság. Az eredeti Anya-Apa-Gyerek esetleges matriarchális rendszert szétzúzó vallásháborúk előbb az Apa-Anya-Gyerek, azután az Apa-Anya-Fiú, majd az Apa-Fiú-Szentlélek hármasságokat hozták létre. Az eszmei harcok színtere nem Egyiptom volt, de az eszmeiség változása ide is kihatott.

A vallásváltozások sok szó jelentését is megváltoztathatták. Az újabb korok emberei elfelejtették az ősök tudásának egy részét, továbbá a nyelv is fejlődik, belső mozgásaitól, külső hatásoktól. Egyiptom istenei nem feltétlenül egységes eredetűek, mivel különböző csoportok érkeztek a Nílus völgyébe, különböző nyelveket beszélve, különböző isteneket imádva. A magyar nyelvű csoportok erősek voltak, a Nílus völgyében egyfajta törpe népek éltek, valamint ősi afrikai törzsek, akiket civilizálni kellett. Egyes törzsek hódoltak az emberevésnek, amit meg kellett tiltani. A magyar hódítók hihetetlenül magas kultúrát hoztak magukkal, az emberevők ezzel szemben a legprimitívebb őskort jelenítették meg. Vajon melyik csoport volt Egyiptom kultúrájának létrehozója?

Az Enneadok Junu-i megjelenése sok vonásban szavárd alapokat hordoz. Úgy tűnik, Kr.e. 4.000 körül még nem léteztek szumerok, Mezopotámiában a magyar nyelvet beszélő szavárdok, a sza törzsek laktak. A Heliopoliszba érkező istenségek neveit sok esetben helyesen értelmezik a kutatók, de egyes esetekben újabb, arab jellegű nevet vetítenek rá a régebbi magyar, vagy más nyelvű névformára, ami súlyos tévedésekhez vezet. Ilyen nyelvi tevékenységet nem volna szabad elkövetni, pedig sok kutató akarja az egyiptomi szókincset afro-ázsiai jellegűvé formálni.

Más egyiptomi városokban más isteni társaságokat is elismertek, akik az Első Időkhöz tartoztak, és teremtő istenek voltak. Heliopolisz tudós papjainak elmélete szerint az Első Idők kezdeti kilenc istene az Enneadok. Ez az elmélet lehetetlenséget állít, ami szemben áll Ozirisz mítoszával is, de a régészettel is. Az Első Idők történései ugyanis nem kötődnek Egyiptomhoz, nem Egyiptomban zajlottak.

Az első fáraókat istenítették, ezért mondható rájuk az istenkirály cím. A hagyomány magyar eredetű, sok más helyen, amit a magyarok hoztak létre, szintén a királyokat isteni származékoknak tartották. A szumerok, a kínaiak, az indiaiak királyai isteni származékok. A hagyomány szétterjedt a földön, de több kutató nem tartja egységes eredetűnek a királyok istenítését. Úgy gondolják, hogy az inkáktól kezdve a japán tennóig, Tibettől XIV. Lajos francia királyig, mind külön, helyi fejlődés hatására alakult ki az istenítés.

Neter, vagy Natur, Netjer, sőt Nutar = Erő, az Isten neve. Az Első Idők isteni fáraóinak a neve, amit Baráth Tibor a Nador, vagy Nagy Úr mai alakban határoz meg. Az Úr és Er egyértelműen Úr jelentésű, ezért a Natur, Neter jól megfelel a Nagyúr jelentésnek, és Nador szóalaknak. Érdekes a latin Natura, és a Kormányzó jelentésű Gubernator és Gubernador, amelyekben a Nator és Nador megfelel a magyar Nádor rangnévnek. A magyar Úr szó értelme Isten, azután Király, azután minden férfi és nő, ők az Úrnő rangnevet birtokolják.

A Neteruk száma hat, illetve hét, mivel Thot isten neve néha hetedikként megemlítődik a neteruk között.

Ré az első király, akinek a magyar nyelv szabályai szerint lehet Rá formájú is a neve. A név végén torokhang is lapulhat, ami Reh, Rah, Rec, Rac formákhoz vezethet. A modern egyiptomi tudományos írásban a "c" jel mutatja a torokhangot. Ré és Rá a Nap, a Réce és Ruca napmadár. A Tengeri Népek nagy háborúi idején a hajóknak réce orra volt, ami a Tengeri Népek napimádatának bizonyítéka. A Tengeri Népek többségükben a Kárpát-medencéből és a Nyugat-Alpok területéről indultak vándorlásukra, kétségtelenül magyarok voltak. A finnségi népek szent madara a Réce, a Napmadár. A magyar Réc-E jelentése Nap-Háza. Az 5. dinasztia királyaitól kezdve a fáraók Ré fiának nevezték magukat.

Atum nevéről azt írják, hogy jelentése "A Mindenség". Erős áthallással valóban a Mindenség a név jelentése, mivel A-Tum valóban a kezdet, az Egyisten. A Tum szóalakkal nem tudni, mit kezdenek, sajnos, még nem ismert a Tum név jelentése, bár valószínű, hogy azért nem, mert nem sikerült rábukkanni arra a kutatóra, aki megmagyarázza a Tum névalakot.

Atum és Ré nevét összevonják, Atum-Ré alakban. Az a véleményem, ami hibás is lehet, hogy a két nevet nem lehet összevonni, egyetlen fogalommá. Azért, mert a két név mást jelent, Atum a Világegyetemhez, Ré a Naprendszerhez tartozik.

Su király Ré fia, anyja neve nem ismeretes. Atum és An fogalmát lehet azonosítani. An olyan régi, hogy kezdetben még neme sem volt, de később világosan követhető módon kifejlődött az Anyaság fogalma, pl. Ana-Hita vagy Ana-th, és a férfi istenek neve, pl. a magyar nyelvben az Ány, mint égisten, vagy az akkád Anu, akinek a neve An istentől származik.

Su király a Levegő istene, aki Lil, Lél, Lehel légistennel azonos. A Su szónak ismert a Kéz jelentése, a "Su alapszó" című írásomban ismertettem a szóról alkotott elképzeléseimet. A levegő mozgását jelzi a Susog, Suhan. A Suhan szóban a Su a légisten, az An az ég istene, a "h" hang elválasztó szerepű. A Suhan azt jelenti, hogy Su isten az Égen, An területén suhan. Közvetlenül rokon szó a Zu, ami a Zu madár nevében is fennmaradt. Zu madár lezuhant az égből, meséli a mítosz. A Zuhan magyar szóban a Zu mellett ismét An égisten nevét láthatjuk. A Zúg, Zuhé, Zuttyan szavak rokonai a Zu madár nevének, de a Zug nem, mert a Dug igéből származik, aminek Szent jelentése is volt. A Szun, Szün szavak a Nap esti lefekvésével függenek össze, ezt mutatja a Szundít, Szunnyad, vagy a Szünet szó, de az angol Sun és Son – Fia valakinek, szintén a Nappal kapcsolatosak.

Geb a harmadik istenkirály a hagyomány szerint. Több vonatkozásban is felismerhető a neve a magyar és más nyelvekben. Geb a Föld, de egyben Kő is, mert a legősibb időkben a Föld fogalma mögött szigorúan a Kő fogalma rejtőzködött. A Földre vonatkozik a Ta, Tu, a Da, Du, a Ma, a La és El, a Ki, Kő, Gi, Ge és hasonló szavaink. A Geb föld, vagy kő jelentésében benne van a Hegy fogalma is. A Geb hangtani párja a Keb, ami El szóval együtt adja a Kebel szavunkat, ami Hegy értelmű, elsősorban a nőknél. De a Geb-El szó is értelmes, az arabban Domb, Hegy a jelentése, a szót Dzsebelnek is hangzósítják. A Keb rokona a Kab, szintén Hegy jelentéssel. Babilon régi neve volt Kabila, ha nem túlhaladott az olvasat. A Géb halak földön járó halak, a partokon mászkálnak úszóikon, innen eredhet nevük. A Gebe sovány ló, a Geb-E jelentése Geb-Háza, ami azt jelenti, hogy a ló köves tájon él, a csontjai, mint kövek, átszúrják a soványságtól a bőrét.

De Geb másik neve Seb, ami megdöbbentő őskori rovásfeliratokban is olvasható. Egy 200.000 éves feliratban "meseseb", Mese Seb, továbbá két feliratban Seber, vagyis Seb Úr szavakban ismerhető fel. A három felirat Európában van.

Su felesége Tefnut, Geb párja Nut. Tefnut a Pára istennője, Nut az Égboltté. A Nut szóban a Nu egyértelműen Nő jelentésű, lásd Nuna, a T a nő nem jelzője. Mivel a magyar Un istennő az Ég Királynője, nagyon úgy tűnik, hogy az egyiptomi Nu nem más, mint Un nevének változata. Ráadásul Nu-t szintén az égbolt istennője. A T a nő nem jele, mert a "Ta" a Földanya neve, nevének rövidülése hozta létre a "T" nyelvtani szerepét a nő nemet illetően. Tehát a nő nem jele az egyiptomiban magyar eredetű, de magyar eredetű a sémi nyelvekben is.

Az emberiség a magyar hagyományok alapján a csillagokból ered, hiszen a gyerekeinket csillagoknak nevezzük, ezért a születés Nu neve is kötődik Nut nevéhez. A Nő fogalma sok szóban szerepel, amelyekben jelen van az N hang. A magyar rovásírás N betűje egyértelműen Nő jelentésű. A Nu minden eredet neve, sok fontos szóban szerepel. Ezért aztán Nut a Nő, az "eredet", az Égbolt olyan hely, ahonnan születünk.

Tefnut a Pára istennője, nevében szerepel a Nut. A Tef szó jelentését sajnos nem sikerült azonosítani. A Tef fordítottja esetleg a Főtt, Fűt, a főzésben benne lehet a pára fogalma, a gőzölgés. De a Pára – Háza a Víznek – szó nem rokon a Tef szóval, nem sikerült megtalálni a hasonlóságot bizonyító szóalakot. Ismerkedve Tefnut tulajdonságaival, előtűnik oroszlán jellege. Az oroszlán valóban Tép, ami szabályosan változhat Tef formára. Az egyiptomiban, az olvasatok szerint, gyakran előfordul a P>F hangváltozás, a magyar nyelv felől az egyiptomi nyelv felé, pl. a Napúr > Nofer esetében. De Tep-Nut nem egy Nőt-Tép fogalmat jelent, hanem Tépő-Nő, Tef-Nu, a név végén a nő nem jelzőjével, a T betűvel.

Amikor Geb és Nut, a Föld és az Ég közösült, nászukat megszakította apjuk, Su, aki levegőként közéjük hatolt, Nutot felemelte az égre, így szétválasztotta a két istent. Geb, mint Föld, férfiisten, az Ég, Nut viszont nőisten. Su beavatkozása azért szükséges, hogy meg lehessen magyarázni az Ég és Föld különvalóságát. Su, a Levegő, az Ég és Föld között van.

Nut, az Eredet, az Ég istennője négy ember formájú istent szült, akik a Földön éltek a továbbiakban. Szült tehát két férfiistent, Uszirt, más írásmóddal Weszirt, és Széthet, és két női istent, Iziszt és Nepthyszt.

A hagyományokban azonban van egy ötödik testvér, Auerisz, aki az ötös rendszert jeleníti meg. Az ötödik testvérről gyakran megfeledkeztek már az ókorban is.

A testvérek, ha realizáljuk a történetet, nem testvérek, hanem uralkodók, vezetők. Izisz és Uszir-Weszir, vagyis Ozirisz házassága nem vérfertőző, hanem két magyar fejedelmi család két utódjának a házassága. Egyiptom civilizátorai, a hódító magyarok sokáig élesen elkülönültek az emberevő őslakosoktól, és nem keveredtek velük. Ennek egyik félreértelmezése az istenek egymás közti házasodása, de nem a vértestvérek házassága. Az istenek népe egymás közt házasodott, addig, amíg a meghódítottak fejlettek nem lettek, vagyis befejezték az emberevést, és a létszám eléggé nagy nem lett a beltenyésztés elkerülése miatt. A beltenyésztés veszélyességét nagyon régen felfedezték őseink, és tilalom alá vonták.

Uszir neve Usz-Ir formában a Halottak Ura. Az Usz egyrészt ige, de a lelkek is úsznak az Ég tengerén. Utu napisten neve is közel áll az Usz szóhoz, de Labat szumer szótárában az Usz jelentése Halott és Halál. Az Ir az Úr változata, a szumeroknál gyakran valóban Ir az alakja az Úr szónak. Utu minden áldott nap átússza az eget, és világít az embereknek, akik az ő fiai. A magyar név egyik jelentése Nap, Magyar Ilona ezért Nap Ilona is. A Weszír jelentése Vezér, amit Egyiptomban Vezír formában írtak. A török Vezír rang a magyar hunoktól került a törökökhöz, továbbá a rangnév magyar eredetű, tőlünk származott Egyiptomba, és majd sokkal később a törökökhöz.

Uszir nevével rokon az Azúr szó, ami Az-Úr elemek esetén Isten-Úr jelentésű. Az "Az" magyar szó, mint névelő, Isten értelmű, az "A" és "Egy" névelőkkel együtt. Az angol "The" a magyar Te személyes névmás párja, ami Teremtő Istent jelent. A spanyol El névelő az Él Istennel azonos, az arab Al névelő Magas értelmű. De az "Az" közvetlenül rokon az Ász egyértelműen istent is jelentő szóval. Az-Úr tehát az Ég, aki valóban isten, lásd Ég-Isten és Egy-Isten. De a tenger is Azúr. Egy monda szerint Uszir Ur felől jött Egyiptomba, ezért az útjába eső tengert Az-Úr-tengernek nevezték, egyiptomi nyelven. Ez a tenger a Vörös-tenger, amely Azúr-tenger volt egykoron. Milyen érdekes, hogy a tenger szép kék színét egyesek vörösnek látták, és vörösre változtatták. Nem riadnak vissza a legnagyobb képtelenségektől sem, miszerint valamerre valamiféle piros csigaféle éldegélne, amire ma már senki sem emlékszik. A bíborcsigából valóban készítettek bíborfestéket, valószínűleg Föníciában, ami nem a Vörös-tenger partján fekszik. Az egyiptomi Az-Ur-i tenger az Azúr-vizek értelmével azonos. Ur városa felé Egyiptomból gyakran indultak hajók, ezért az Azúr-vizek jól megfelelnek az Az-Ur-i vizek fogalomnak. A Vörös-tenger elnevezést szintén a magyar hagyományok alapján kapta az Azúr-vizek, mert a Dél a magyar színkód alapján Vörös, ezért a Déli-tengereknek egyben Vörös-tenger fogalma is volt. A Vörös-tenger fogalma egykor az egész Indiai-óceánra kiterjedt.

Az olaszok Azurri neve Kékek értelmű, mint az Azúr-tenger neve. Az Úr mindig kék, ha az égboltra gondolunk, akiből Egy van, ő az Égisten és Egyisten.

Ozirisz neve az Osz – Sok, és az Iri – Szem egyiptomi szavakból keletkezett, az adatot Plutharkosz adja meg. Az Osz Sok jelentéssel bőven jelen van a magyar nyelvben, ami azt mutatja, hogy az egyiptomi magyarok inkább a Kárpát-medencéből érkeztek Egyiptomba, mint Szavárdiából, bár a szavárd behatolás is megtörtént. Felső-Magyarországon élt az Osz nép, akiknek városa Ózd. Az angol hagyományban valahogy fennmaradt Oz birodalmának emléke, ami itt volt a Kárpát-medencében. Az Oszt és Oszol, Oszlik igék is a Sok fogalmát tartalmazzák, az Oszlop szóval együtt, ami tehát nem Sok-Lop, az oszlop nem sokat lop, hanem Osz-Lap, Sok-Lap, ami azt is jelenti, hogy a görög és római oszlopok is magyar eredetűek. Az Oszk törzsek nevének jelentését Itáliában nem ismerem, a név értelméről nem érdemes megjegyzést tenni, bár a név végén a K többes szám, vagy becézés, kicsinyítés, mint a Toszk és Tuszk etruszkokat jelölő nevekben. Az Iri – Szem, valójában Csillag értelmű. A magyar Személy valójában Szem az Éjben, vagyis az éjszaka csillagai személyek, emberek.

Ozirisz azonos az Orion csillagképpel, a magyarok egyik legfontosabb csillagképével, nevei közül az egyik Nimrud. Nimrud a magyarok ősapja. Nimrud Óriás, vagyis azonos Orionnal, a csillagképpel, a csillagképek az óriások egyik fajtája. Nimrud nagy Vadász az Úr előtt, vagyis az Úristen előtti időkben az emberek ősatyja. Ne feledjük, a Biblia az Urat többször is Ur alakban írja. Az Uru jelentése tkp. "a síkból kiemelkedő", amit egy kitűnő magyar kutató határozott meg. Ur és Uruk városai is ezt a magyar szót viselik. Az Észak Mezopotámiában Uri, északon a síksághoz képest hegyek vannak, a Kis-Kaukázus és a Kaukázus, és mivel az Ur Hegy értelmű is, az Uri szó jól érthető magyarul. Mezopotámiában a városok dombokra épültek, az árvizek miatt. Az agyagból épült házak anyaga egyre halmozódott, a lakosok a városokat mindig újjá építették, így alakultak ki a dombok. Ezért az Ur lehet Hegy is, Város is. Az Ur változata az Or (Orom) és Ar (Fog-Ar-As), de az Ur-Al is Hegy-Magas. A magyar Húgy – Csillagot is jelent, összevetendő a görög Urein – Vizelni szóval, a görög -In és magyar -Ni azonos főnévi igenév képzők, mindkettő a Nő szóból származik. A görög Urión ezért jelent Vizelőt. Homérosz az Órosz szóval hozza összefüggésbe Orion nevét, az Órosz Hegy értelmű, az Uru – Hegy származéka és az Orom közvetlen rokona. Az Ur, és Or lehet Csillag, Nap, igen elterjedt Nyugat-Európában is. A holland Orange-ház, vagy a D'Or nevekben az Or a Nap, de a magyaroknál az Úr elsősorban az Ég Ura, a Világegyetemet teremtő Isten. A Húg alapjelentése Csillag, a Hu is csillag a maya nyelvben, vagy a kínaiaknál és természetesen a magyaroknál-hunoknál. A Húgy szintén csillag, így a Vizelet rokon a görög Urein és Urión szavakkal, amelyek tehát a magyar Ur szóból keletkeztek, elvégre az Ég ura az Úr.

Ozirisz testvére Széth, aki kezdetben jó isten, de később testvére ellen támad. Hasonló Lúdvérc sorsa is, akit Arany Atyácska hazugsága miatt levet a Mennyekből a Pokolba, és hasonló sorsú Lucifer is, a Fényhordozó. Szeth a romlás istene, maga a Sátán. Szét magyar szó kifejezi Széth isten legjellemzőbb tulajdonságát. Széth alapvető jellemzője, hogy mindent szétver, széttör, szétdarabol. Oziriszt is szétdarabolja, így öli meg fivérét, akit azonban Izisz feltámaszt.

Széth jellemzője a Setét is, a szó a Set és Ét szavainkból áll, a második szó helyképző. Szeth isten a Setét isten, a setétség istene. Változata a Sátán, aminek több értelme is van, az egyik az Égi Setétség. A Megfordítónak is írják, mivel a magyar Tesz ige a Ten (Tenni) alakja, aminek a megfordítása a Szet. Egyiptomban több fáraó viselte Szet nevét, volt Szeti nevű is. A Kádesi csata négy egyiptomi hadosztálya közül az egyik Szet nevét viselte. Érdemes megjegyezni, hogy a Szet fejleménye a Cet szó is, amely elnyelte Jónást, aki tehát Setétbe került, ahonnan az Úr megszabadította. Van Szetnek Szetes neve is Egyiptomban, ami meglehetősen magyar nyelvi képződménynek tűnik.

Izisz neve Isz-Isz formájú volt, de ismert nevének Iszet alakja is. Az Iszet egyiptomi, a T a névben nő nem képző. A név tehát Isz, ami Fény értelmű, de Ész is, mert az Ész szintén Fényt jelent. Az Iz az Izzás, e szavunk van jelen az Íz, Izül, Izület nevekben, vagy az angol Island és viking Izland, vagyis Ice – Jég szavakban. Iziszt a tudományosság légköre lengi körül, akik persze nem értik a névben meglévő magyar jelentéseket, azt, hogy az Ész maga a Tudás, a Fény. Az Iz szumer szó Tűz jelentésű egyes szótárakban, amiket nem magyarok készítenek. Iz-Du-Bar nevében is jelen van. Az Iz Izzó, Izzás, Izzad stb. Alakjai mellett az Ízelt, Izület és Íz, Ízes. Iz boszorkány magyar mesékben szerepel, talán Tűz boszorkány, vagy Ész boszorkány, nem tudni. Azt sem tudni, vajon lehet-e Izisszel valamilyen kapcsolata. Az Island Sziget, az Is az Iz, ízelt, rész, a land szóban a D jelenti a földet, de a Lan is magyar szó. Izland ezért Jégország, az Island meg sziget, Ízelt-Land.

Iz-Isz tehát a Tűz Fénye, csodálatos név. Talán tűzvarázsló is, mert írták, hogy nagy varázsló is volt, ezért lehet a Tűz Tudósa. Ez a fogalom azért is fontos, mert húga is nagy tűzvarázsló volt.

Nephthysz istennő neve jellegzetes magyar nyelvű név, a görög betűkkel írt névalak is világosan mutatja a valódi jelentést. A Neph a Nép, a Thysz, Thüsz a Tűz. Mivel a Nép önmaga is összetett szó, a Ne-Pi egyszerűsödése, ezért a Neph kétségtelenül a Nép szóból származik. A Nepi értelme Né és Pi, ez utóbbi a Fi őse, a név ezért a Né-Férfi, Nő is Fi jelentést tartalmazza. Az etruszkoknak is van Nepi nevű városa. Nagyon közeli a Napa – Nap szóhoz, ami miatt felsejlik a Nap-Tűz értelmezhetőség is. A Thysz, Thüsz a Tűz szóval azonos. Van a Tűz szónak Tüs változata is, pl. a Tüske szóban, mert a tüske égető érzést okoz, ha megszúr. De a Tüsző szóban a Tüsz alak van jelen. A Tűz szó a Tu-Zu, vagyis a Nap Tudása szóösszetételből ered. Neptun isten neve valószínűleg Naptun volt, mert a Nap Tűnik el este az óceánban.

Amikor az egyiptomi őslakók nem engedelmeskedtek az isteni magyarok parancsainak, akkor Ozirisz nagyon megharagudott. Megtiltotta az emberevést, és elment egyik civilizáló útjára. Amikor visszatért, azt tapasztalta, hogy az őslakók ismét embert kezdtek enni, nem tartották be parancsait. Ekkor Ozorisz megkérte Nephthyszt, hogy büntesse meg az engedetleneket, és térítse vissza őket az isteni útra. Ekkor Nephthysz több kannibál települést bekerített, és a Népet Tűzzel kezdte pusztítani. Az emberevőket kiirtotta, a többi településen, ha volt, megszűnt az emberevés. Ez a tette nevének pontos magyarázata is egyben. A nagy istennő a Nép-Tűz, aki büntette a Népet, mégpedig Tűzzel, hogy soha többé ne merészeljenek visszatérni a kannibalizmus szokásához.

Ismert Ne-Bet-Het neve is. A három név magyar név. A Ne egyértelműen a Né, vagyis Nő. A Bet Ház, pl. a Bet-Eg (beteg) magyar szó értelme Háza-Ég, vagyis lázas a teste, a test a ház, az ég ige a láz, mert a test forró. A Het a Király, de az egyiptomi nyelvet kutató tudósok Úrnak értelmezik. A király neve valóban úr is volt. A Hét a számok rendjében a Király, a Tíz az Isten. A számok titkairól megírtam egy hosszabb értekezést, ami sajnos csak gépelt szöveg, ezért nem tudom bemutatni a részletes elemzéseket. Így Nephthysz Ne-Bet-Het neve is magyar nyelvű.

Hórusz a felkelő Nap megtestesítője, Ozirisz és Izisz fia. Igazi neve Hor. Miután Szeth nagybátyja megöli apját, megkezdi Szeth elleni harcát. Kemény küzdelemben leveri a Sátánt, és Isten seregeit győzelemre vezeti. Édesanyja, Izisz kétszer is szabadságot kér Szethnek, ezért Hor háromszor kénytelen megküzdeni a Setét úrral, mindháromszor győz. A harmadik alkalommal az istenek megakadályozzák, hogy Izisz megint könyörögjön Szeth érdekében, hanem elűzik Szethet, az Egyiptom feletti uralmat Hornak ítélik oda, vagyis Hun, Alsó-Egyiptom, és Magar, Felső-Egyiptom is Hor hatalma alá kerül. Amint látjuk, ebben a harcban sem Isten küzd meg a Sátánnal, hanem Isten vezérharcosa semmisíti meg a Sátán uralmát. Ezt ismétli meg később Mihály arkangyal, Mike-Él, amikor leveri a Sátán erőit, Istennek magának nem kell beavatkoznia a fény és sötétség kozmikus küzdelmébe.

Hor értelme Tökéletes. A magyar nyelv nagy számban tartalmazza Hor nevét, de nem sikerült a közelebbi értelmét meghatározni. Talán rokon a Har és Hur szavakkal. Görög neve Hórosz, latin neve Hórusz.

Hor a felkelő, ifjú Napisten, aki legyőzhetetlen. Mivel legyőzhetetlen, a setét erői feleslegesen állnak ellen, úgyis legyőzi őket az ereje teljében lévő isjú Napisten. Amíg a Föld forog, a Nap reggel fel fog jönni keleten.

Hor egyik neve Horan, ma Magyarországon Horány település viseli nevét. Az Égi Hor a név jelentése, az An az Égisten, Mennyisten. Hort település Hor isten nevét viseli, a T a névben helyképző, mint a Pest névben is. Hortobágy nevét elég nehéz volt értelmezni, de ma már kétségtelen, hogy Hor-Tab-Ágy, vagyis Hor Tüzének Ágya volt az eredeti alakja. A Pilisben két Hortobágy csúcs is van és egy Hortoba emelkedés. A Napisten, útja alkalmával, sziklákra, hegycsúcsokra ül le, ahol megpihen. Egy alkalommal a Napkirály így vette észre a gyönyörűséges Délibábot, akinek aztán megkérte a kezét. Van az Altájban is egy Hortobágy, valamint az Alföldön egy síkság és egy patak viseli a nevet. A Pilisben a Hortobágy csúcs az Orion övének egyik csillagának felel meg. Van őskori beton is, amit a piramisok kialakításához használtak őseink.

A Horog furcsa szó, mert Hor-Og alakban Hor-Óriás a jelentése. Hor horgas kezével kapaszkodik fel hajnalban a Horizontra, ami szintén magyar név. Hor-Izzást-Ont a látóhatáron, ebből alakult ki a Hor-Iz-Ont név. De a Horkol, Horpad, Horhos és még sok más magyar szó is tartalmazza nevét.

Az Enneadok hatalmas istenei kétségtelenül magyar istenkirályok, akiknek egy része, az emberformájú istenek, Mezopotámia felől érkezhettek Rgyiptomba. A többiek esetleg a Kárpát-medence – Kréta – Líbia – Nílus-völgy útvonalon haladhattak.

Egyiptomban Kr.e. 3.800 körül építik fel Hierakonpolisz, vagyis Sólyomváros egyik első templomát. A kicsi templom magyar jellegű, a homlokzati oszlopokon antilop koponyák voltak a lókoponyák helyett. Más városok is épültek, körülöttük falakat emeltek. Unug városa körül ebben az időben épültek fel a falak. Ebben az időben Egyiptom és Mezopotámia között szoros kapcsolat volt.

Az Enneadok mítikus ideje magyar nyelven szól az emberiséghez. A magyar nyelv az ősnyelv, amiből számtalan mai nyelv kialakult, Nem csupán az europidok tartoznak a magyar nyelvcsoporthoz, hanem más embertípusok nyelvei is.

A görög Ennéa Kilenc, innen ered az Enneadok név. A görög számnévben az En Isten, a Né a Nő igével rokon, keletkezés, vagy a Nea Új a görög nyelvben. Az Ennéa bizonyára tartalmaz valamilyen titkot, mivel a számnevekben általában nagy titkok lapulnak. A Kilenc a Hét után a szférákra is vonatkozhat, de van olyan elképzelés is, ami szerint Tíz szféra volt, sőt Hetvenhét! Az Orion kilenc csillaga azért mutat a lélek vándorlása irányába jeleket, mert Vezér itt vezeti át a lelket Istenhez. Az Enneadok talán Orion, vagyis Vezér, Vadász, Ozirisz csillagkép kilenc legfőbb csillagával is azonosak? Ezt egyelőre nem tudhatjuk.

NUFERTUM ÉS TAWERET →

Megjelent: 3373 alkalommal

Hozzászólások  

 
LEWIS
#1 NAGY SULYOK KOBOZESELEWIS 2017-02-19 03:23
ELNEZEST, NEM OLVASTAM VEGIG,
DE MEG JEGYZEM, A PIRAMISOKAT MA NEM TUDNAK MEG EPITTENI, CSAK A FOLDON KIVULIEK TUDTAK ES AZOK IS DUNANAK MELLE UGYAN OLYAN OLYANOKAT EPITTENI,,
A HATALMAS SULYUK MIATT MIND A LEVEGOBEN HATALMAS URHAJOKKAL HOZTAK LETRE EZEKET A KO HEGYEKET HASZNALVA ELEKTROMOSSAGNAK ELECTRONOK FELVETELERE, A REGI OSOK VALAMIRE HASZNALTAK NEM PEDIG SEMMIRE,
A HATALMAS SZIKLAK SZALITTASA 800 KILOMETERROL MA GOND LENNE, ES EGY ERTELMU A PIRAMISOKAT FENTROL HATALMAS URHAJOKKAL ES AZOKROL ROBOTOK EPITETTEK TERMESZETESEN URLENY IRANYITOTTA GEPEZETEKKEL, A SZIKLAKAT RESZUNKRE ISMERETELEN SUGARRAL UGY FORMALTAK HOGY AKARTAK, LATHATO A TOKELETESSEGE A SZOBROKNAK ES AZ OSZLOPOKNAK, SEMMI BIZONYITEKOT NEM HAGYVA HOGY EPULTEK, ES NEM HAGYVA SEMILYEN TECHNIKAI ISMERETET ANNAK ERDEKEBEN HOGY MEG ERETT AZ EMBERISEG A TECHNIKA MEG KAPASARA, MIRE MEG TOBB EZER EV TALAN MAJD EL TELLIK MIRE MEG LESZ A TUDASA A FOLDI EMBERNEK ARRA HOGY MEG IS ERDEMELJE
Idézet
 

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Új írások

Jó honlapok

Látogatók

Hungary 69.8%Sweden 1.2%
Romania 5.6%Canada 1%
United States 3.6%Norway 0.9%
Ukraine 3%Switzerland 0.4%
Russian Federation 2.8%France 0.3%
United Kingdom 2%Netherlands 0.3%
Slovakia 2%Kuwait 0.2%
Germany 1.9%Australia 0.2%
Serbia 1.4%Italy 0.2%
Austria 1.3%Spain 0.1%

Today: 262
This Week: 48649
Last Week: 5292
This Month: 57803
Last Month: 21218
Total: 2271741

Belépés