Magyar Megmaradásért

Nem adjuk fel

 

Szo2019Aug17

2017. Április 01., Szombat 15:40

A krétai lineáris B írás.

Írta:  Péterfai János István
Értékelés:
(11 szavazat)
A krétai lineáris A írás szövegeinek megfejtése nagyon nehezen halad, mivel az írás nyelve magyar, vagy magyar rokonságú, a kutatók közül gyakorlatilag azonban senki nem ismeri a magyar nyelvet, a magyar ősi írást még kevésbé, ami segítené őket a titokzatos írások megfejtésében. 

Azt feltétlenül tudnia kell minden kutatónak, hogy a magyar nyelv rendkívül régi, akár százezer évesnél is jóval régebbi, valamint a betűírást is megalkották a beszélők, ami akár 200.000 éves is lehet. Mivel Richard Rudgley szerint milliónál is sokkal több a feliratok száma, azt kell gondolni, hogy a feliratok elolvasását valamilyen embertelen erők akadályozzák meg.

I. A KRÉTAI LINEARIS B ÍRÁS FELFEDEZÉSE

Michael Ventris volt az a tudós, aki a Lineáris B nyelvét először meghatározta, és az írás nyelvét görögnek mondotta. John Chadwick „A lineáris B megfejtése” című könyvében bemutatja a témával kapcsolatos fontos ismereteket. Ismerteti a Lineáris B írás földrajzi környezetét, és megkísérli az írást létrehozó népesség társadalmi környezetét meghatározni. Kr.e. 776-ban rendeztek olimpiát először a görögök, amely időpont a görög időszámítás kezdő időpontja lett később. De senki se gondolja, hogy a térségben Kr.e. 776 előtt nem éltek emberek, mégpedig igen magas kultúrákat alkotva. Kétségtelenül sokkal régebben is voltak játékok, itt is, máshol is, mert a játék az ember alapvető tulajdonsága. A krétai bikajátékok és a boxolás, az ökölvívás ismerete azt bizonyítja, hogy Kr.e. 776 előtt is zajlottak játékok a térségben, ami azonban nem csökkenti az első olimpiai játékok fontosságát.

Ebben az időben vette át a görögség a föníciai ábécét, írja John Chadwick, a dátum ezért is szimbolikus és nevezetes. Azonnal megjegyzendő, hogy a föníciai írás valójában a magyar írásból keletkezett, szinte az utolsó jeléig. De az még fontosabb, hogy a görög ábécé a magyar ábécéből keletkezett, a görög betűk a magyar nyelv alapján érthetőek csak, ezért aztán még ma sem tudják, mit jelentenek a görög betűk nevei, bár már egy könyvben megírtam a valódi jelentéseket.

A betűírás valamikor a jégkorszakban, 200.000 éve jött létre, ha Francois Bordes mérése igaz. A Dordogne-völgy egyik barlangjában talált csontra rótt szöveg kétszázezer éves, magyar betűkből áll, és magyar nyelvű. A föníciai írás szorosan összefügg az egyiptomi írásokkal, amelyek mind magyar eredetűek, de különösen a démotikus írással. A démotikus egyiptomi írás jelei a magyar nagyon ősi rovásírás jeleivel teljesen azonosak. Lásd a ténához még Varga Csaba munkásságát. Alapos a gyanú, hogy a föníciai és a görög írás valóban magyar eredetű, de külön úton fejlődtek ki. Genetikailag összefüggenek, hiszen mindkét írás magyar eredetű, de nem ered az egyik a másikból, hanem mindkettő külön-külön a magyar írásból.

Hellász területén az első olimpiai játékok előtt is éltek emberek, akik magyar rokonságúak voltak. Az a tétel, amit a mai indoeurópai kutatók hajtogatnak, hogy Kr.e. 776 előtt is görögök éltek Hellászban, csak félig igaz, de súlyos tévedésnek is minősíthető. Ha valaki össze akarja mosni az évszázadokat, vagy akár évezredeket, és nem figyelnek hamis tevékenységére, akkor sikerül összemosnia az időt és a tényeket, ezzel meghamisítani a történelmet. Az igazi tudósok azonban nem haladnak a pénz szelében, és azt állítják, hogy a Mykénéi kultúra nyelve korántsem görög nyelv, hanem inkább egy ismeretlen népesség nyelve, amiben van görög jelleg. Ezért inkább átmeneti nyelvnek minősíthető, amely halad az ősibb nyelv felől a görög felé.

Akkoriban szinte minden városállam népe más nyelven beszélt, egészen a 8. századig. Ezek a nyelvjárások folyamatosan közeledtek egymáshoz, a múló évszázadok során. A kezdeti nyelvjárások még a magyar nyelvhez álltak közelebb, a 2. évezredben a nyelvek begyorsultak és közeledtek egymáshoz, az 1. évezredben azután a nyelvjárások görög jellegűvé váltak, és több nagyobb csoportot alkottak.

Homérosz két csodálatos eposza, az Iliász és az Odysszeia, állítólag csak a 8. században nyerte el végleges alakját. A megállapítás valószínűleg igaz, de az eposzokban olyan részletes és pontos, valamint korhű leírások vannak, amelyek bizonyossá teszik, hogy Homérosz esetleg szemlélője volt az eseményeknek, vagy nem túlzottan sok idővel az események megtörténte után élt. Ebben az esetben azonban fel kell tételezni Görögországban az írás, egy korszerű írásfajta meglétét, amin Homérosz írt. Ami létezett is, a Lineáris A, majd a Lineáris B, és más írásfajták is ezt bizonyítják. A Lineáris A legalább Kr.e. 4.000 tájáról létezik, tehát senki nem mondhatja azt, hogy Hellászban nem volt írás a görög ábécé megjelenése előtt.

A görög énekes neve Aoidos, ami az AOI hangok éneklésére utal. Az Aojdosz olvasat azt igazolja, hogy a görög szó valóban a szájával Ajtós, kiabáló, harsogó ember neve. A magyar Aj alapvetően Száj és Nyílás. Az Ajak változata az Ajok, többes szám, vagyis Két Ajak. Az Aj-Tu egyiptomi országrész, Ázsia és Afrika közötti Ajtó neve, pontosabban Hirus Ajtu, a Híres Ajtó, ahol Ázsia és Afrika között száraz lábon lehetett közlekedni (Baráth Tibor). Mivel a nyelvészet azt merészeli állítani, hogy az Aj indoeurópai szó, ezért kellett ide hozni az egyiptomi magyar Ajtu nevét. De a japánban, és az arabban is ismert az Aj szó, ami megdönti az indoeurópai eredetet. Nekünk fontos, hogy Ajax nevét megérthessük, és Ajász formában magyar eredetűnek minősíthessük. Még sok bizonyítékot lehet hozni az Aj szó jelentését elemezve, köztük a király fogalmát, mert a király joga volt a megszólalás.

Az Aoidosz tehát Szájas, Aojdosz.

Prehellén kultúrának nevezik, igen helytelenül, azt a kultúrát, amely az Égeikum területén virágzott, a legősibb emberi jelenléttől kezdve. Már a VI. évezredtől komoly fejlődést mutat a térség, főleg a Kikládok, Thesszália és Kréta területe, valamint Nyugat-Kis-Ázsia. A civilizáció fejlesztői új beköltözők, akiket keletről érkezőknek tartanak. Észak-Mezopotámia ekkor még szavárd népességű. Igen ám, de a telepesek jöhettek északról is, ahol szintén magyarok éltek akkoriban. Van olyan tudós, aki a terjeszkedőket a Tordos-Vincsa népeinek tartja, akik viszont egyértelműen magyar írással magyar nyelven írtak.

Görögosrszág bronzkora három főbb szakaszra tagolódik: 1/ Korai Bronzkor, kb. Kr.e. 2800-1900, 2/ Középső Bronzkor, kb. 1900-1600, Késői Bronzkor, Kr.e. 1600-1100. A lineáris A írás elsősorban a középső bronzkor írása volt, a Lineáris B inkább a késői bronzkoré, de a két írás időben gyakran átfedi egymást.

Valódi magascivilizáció volt a térségben, több helyen is. Torja (Trója) Kr.e. 2.200 körül keletről népességutánpótlást kap, ami a város kultúráját tovább fejleszti. Kréta Kr.e. 2.000 körül megint felvirágzik, a görög szárazföld szintén, ami ekkor még magyar jellegű nyelvet beszélő népességgel volt lakott.

Amikor kitört a Thíra, a rettenetes vulkán, valamikor Kr.e. 1.600 és 1.500 körül, és elpusztította a Minoszi Birodalmat, akkor kezdődik a magyar népesség elpusztulása. Kréta, vagyis Kér-Ta Kr.e. 1.500 körül lehanyatlik, de a szárazföldi területek nagyjából a Kr.e. 1250 körül virágoznak a legjobban. A szárazföldi központok azonban Kr.e. 1.100-900 között aláhanyatlanak, zömüket kifosztják és felégetik, Mykénével, a legfőbb központtal együtt. A támadók azok a dór erők, akik talán így állnak bosszút a Torjai Birodalom vesztéért, és meghódítják Krétát is.

Sajnálatos módon a magyar köztudatba az került be, mintha a Lineáris B nyelve görög lenne, vagyis Mykéné és területeinek lakosai görögül beszéltek volna. Pedig Mykéné nyelve egy köztes nyelv volt, ami inkább magyar jellegeket, mint indoeurópai jellegeket viselt. Mivel a görög nyelvben sok ezer magyar szó van, lásd Acél József és Varga Csaba könyveit, bizonyítottnak kell venni a görög nyelv magyar eredetét. Vannak olyanok, akik a görög nyelv magyar szókincsét úgy magyarázzák, hogy az egyező szókincs a görögből került a magyar nyelvbe. Ők viszont leküzdhetetlen falakba ütköznek, mégpedig a magyar írás nagyon ősi voltába.

John Chadwick egy szót sem beszélt magyarul, sem a magyar írást, a magyar történelmet, a magyar nyelvet nem ismerte. Fogalma sem volt semmiről, ami a magyarokat és százezer éves történelmüket illeti. Ennek nem ő volt az oka. De Michael Ventris sem ismerte a magyar nyelvet, a magyar írásokat még annyira sem.

Alaptézisünk szerint az ősnyelv az egyszerű, két hangbó1 álló szavakat használó magyar nyelv. Erre a nagyon fontos alapszabályra rengeteg nyelvész ráismert, és közülük sokan elismerték a szabályt, ők az emberiség legnagyobb nyelvészei, de sokan igyekeztek meghamisítani a szabályt, különböző érdekek elképzelései szerint, ők az emberiségnek ártó ügynökök hada. A magyar nyelv, az írásos bizonyítékok alapján, már 200.000 éve létezett, az írásunkkal együtt, az utód nyelveink megjelenése általában 4-5.000 évnél nem régebbiek.

A magyar ősnyelvet a rovásírásos feliratok megtalálása és elolvasása teszi rendkívülivé. Kiváló magyar kutatók gyűjtik az adatokat, az olvasatokat közre adják, a hibákat kijavítják.

Nem lehet kijelenteni, hogy az írás megjelenésének helye Dél-Franciaország. Azért, mert még sok új felfedezés vár az emberiségre, és máshol is megjelenhetett a magyar írás. A magyar írás, fejlődése sok ezer éve alatt hatalmas területeket hódított meg, nagyon sokféle alakra fejlődött, és sok új formát vett fel. Ezektől a változásoktól függetlenül, azonban bárhol a Földön, vagy a Földön kívül, fel lehet ismerni a magyar írás jeleit.

Amikor az ősnyelv, a magyar nyelv, ami már az őskőkorban kohézió eredménye lehetett, kezdett ágakra tagolódni, akkor valójában jelentős magyar népi csoportok keltek vándorútra, magukkal víve nyelvüket. Az alapnyelvtől való elszeparálódásuk következménye lett az új nyelvek létrejötte.

Minél régebben történt a kivándorlás az ősnyelv területéről, és minél messzebb jutott a kivándorló csoport földrajzilag őseitől, annál önállóbban fejlődött tovább a nyelve. Az autochton lakosság nyelve azonban megdöbbentően konzervatív volt, szinte alig mozdult el nyelvileg a mai magyar, 2ooo körül élő lakosság a lo-2o.ooo évvel azelőtt élő lakosság nyelvétől. Ez okozza a mai magyar nyelv archaikus voltát, és rendkívüli rejtélyeit. Akár több százezer év nyelvi lenyomatai is rejtőzhetnek a magyar nyelvben. A magyar és pl. az indoeurópai nyelvek közötti rokonság is könnyen igazolható. A magyar szókincs ma is 9o - 95 %-ban azonos az indoeurópaiak szókincsével. De a magyar nyelv szókincséből erednek az indoeurópai szavak, és ezt az alaptörvényt ezernyi példával lehet igazolni.

Kr.e. a VIII - VI. évezredekben fontos nyelvevolúciós folyamatok zajlottak, amelyek eredménye lett a magyar alapnyelv felbomlása és sok ágra fejlődése. Ebből a nyelvi rétegből és stádiumból fejlődtek ki azután az indoeurópai nyelvek, valamint az archaizáló finnségi nyelvek, az ugor nyelvekkel együtt. A magyar nyelv önállóan fejlődött, az ugoroknak nem közelebbi rokona, mint bármely más finnségi nyelvnek.

Meg kell jegyezni, hogy az alapvetően téves, mai családfa beosztás terminológiáját nem tudjuk használni, ellenben az új terminológia szókincse még nincs kidolgozva, az új terminológia szókincsét éppen mostanában kellene létrehozni. De ilyen nyelvészek nincsenek, azt sem ismerték fel, hogy a nyelvek egymásból fejlődnek ki, de azt sem, hogy az alaptényből, a nyelvek evolúciójából bármit leszűrjenek és hasznosítsanak.

A nyelvi evolúciós .folyamatba jó1 beágyazható az atlantiszi, eteo-kértai és a mykénéi civilizáció nyelve, bizonyítva a három struktúra magyar eredetét. A rnagyar +indoeurópai fázisok evolúciós menetrendjének egyik legjobban dokumentált területe éppen a szumer - atlantiszi - eteo-kértai - minoszi - mykénéi nyelvfejlődési övezet. Az Égeikum területén, nem távol Dél-Kis-Ázsiától, már a VI. évezredben is jelentős népesség mozgott, főleg Thesszáliában maradtak fenn a nyomaik. Később az Égeikum déli része lett az itteni magyarok mozgásának fő területe, a thesszál és makedon vidékek népe északi irányba vándorolt tovább.

Az Égeikum déli része nyelvészeti szempontból is felbecsülhetetlenértékű. Az Égeikum ősi szövegei ugyanis az ősi szerkezetű, kéri, vagyis magyar nyelv jelenlétének bizonyítékai. Azt kell felismerni, hogy a magyar nyelvi alakzat egyenes következménye az indoeurópai fázis, amit a szókincs mellett a nyelvtan is világosan bizonyít. Kréta nagyon korán már civilizált terület volt, ezt jelzi neve is, ami Ker-Ta formában Kert, és Kerített Táj/Ország értelmű. A Kéri magyar törzs ősi lakhelye, ezért az eredet jogán értelmezzük ősi birtokaink névanyagát. Kréta Egyiptomból, Ugaritból és Kis-Ázsiából kap bevándorlókat, de mind a három térség alapvetően magyar lakosságot bocsát ki az Ókor mélyén.

Pre-Hellénnek nevezik a régebbi Görögország lakosságát, ami alapvetően téves. A Pre-Hellén kifejezés azt sugallja, hogy nem Hellén, a Hellének előtt lévő. Ez azonban nem igaz. A Pre-Hellének csupán a Hellén nyelv ősibb változatát beszélték, azt a nyelvi formációt, amiből kifejlődött a görög nyelv. Ez az ősibb nyelvi formáció azonos volt a magyar nyelvvel, illetve annak sokféle dialektusával. Alapvetően ezek a tények igazak. Vizsgálódásainkat is ezekhez az alaptényekhez kell igazítanunk.

A krétai lineáris B írás Kréta írása. Egy mítosz szerint Minósz, Kérta (Kréta) királya leigázta Athént, amely város népe akkor szintén magyar nyelven beszélt. Ezt a mitikus tényt sokan úgy értelmezik, hogy a magyar Kérta leigázta az indoeurópai Athént, ami tökéletes tévedés. Az Égeikum területén akkor is csak magyar rokonságú nyelveket beszéltek az emberek, amint ma is. Tilos a magyar és indoeurópai nyelvek szembeállítása, bármilyen fokon. Genetikailag az europid népek többsége magyar származású.

Egy másik rnítosz szerint évi adó fejében szüzeket és ifjakat kellett küldeni Minósznak, aki a megérkezett szűzeket és ifjakat a Labirinthusba vetette. A Labirinthus sok részből álló palota, ahol a szüzek és ifjak eltévedhettek. A mítosz nem veszi figyelembe a Labirinthus Lábérintős jelentését, egyiptomi előfordulását, és ősmagyar nyelvűségét. Ettől függetlenül a Labirinthus az egyiptomi és krétai civilizáció jellegzetessége. Ha növényekből alkotnak labirinthust, akkor nem szabad a növényeken áthatolni játék közben, mivel csak lábbal lehet érinteni a talajt.

II. NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A GÖRÖGÖKRŐL

A Görög népnév a magyar nyelvben ige is egyben. A Gur szumer ige is rokona lehet e népnévnek, amelynek értelme a Gurul szóban is kifejeződik. A. Gur kiegészítve a Lu igeképzővel, amelynek van Napisten, Fény, Ember és Ló jelentése is, Gur-Lu alakot ad. Ez ma a Guruló szó. A Gur alapszavunknak igen gazdag szócsaládja van a magyar nyelvben, pl. Gördül, Görget, Görgény, Göröngy, Görény, Kurkász, Gülü, Körül, Körbe, stb. A Gur szócsalád a Kur-Kar-Ker hatalmas magyar szóbirodalom egyik része, amelyhez több ezer szó tartozik. A Görög ige talán a Görög harcászatot nevesíti meg. Ugyanis a Phalanx, amely magyar szó, azt a Falat írja le, amely lándzsaerdőből és nehézfegyverzetű harcosokból áll. Az Anx utótag a Menny egyik magyar neve, to-rokhanggal, An-k, An-g, An-h , ami Anx formában jelenik meg a klasszikus görög nyelvben. An a szumer Égisten, neve a magyaroktól, pontosabban a szavárdoktól kerül Mezopotámia. Fal-Anx tehát Mennyei-Fal, Égi-Fal, An népének a Fala. Az Anx szótaghoz még az An-Kos fogalom is kapcsolódhat, ami An isten Kosainak a Fala is lehet. Ez az Ankos is rövidülhet Anksz (Anx) formára. A görög népnév tehát a magyar görög igével közvetlen kapcsolatban lehet.

J. Chadwick azt mondja, hogy a Görög népnév latin eredetű. Ez nem így van. A Graii forma, amely a latin Graecus forma eredője is, valójában Kárii, Gárii eredetileg, és ez a görög kései név a Kár nép neve. Mivel a Karél, vagy Karjalai azonos a Kár magyar népnévvel, a Kér pedig a magyar törzsnévvel, világos számunkra, hogy a Kérek és Károk egy nép, a Károk Kária, a Kérek Kér-Ta lakói. De a Kár és Kér egyben Nap értelmű is, és kétségtelenül mindketten a magyarokhoz tartoztak. Kéri törzsünk eredetileg Kári nevű volt. A Karpatosz sziget neve a Kárpátok nevével rokon, Kár-Pát jelentése Károk Háza. Még meg kell említeni, hogy a Károk tündérek is, Qar alakban írják nevüket, a tündérek népe pedig a magyarok, akiket olyan sokan sanyargatnak manapság.

Ez a névelemzés is világosan bizonyítja a görögök krétaiakból, károkból, trójaiakból és más magyar népekből való származását. A görög népek akkoriban csak magyar népek beolvasztásával foglalkozhattak, sokkal később a görög népek eltűntek, és helyüket balkáni, szír és kis-ázsiai népelemek vették át, de a nyelv megmaradt, bár sokat változott.

Graecus latin szó Görög, felbontva a szó Gér-Kusz, ami a Kér-Kusz, a Kúszó Ker/Kör, a Napisten, illetve a népe. A Kusz Fa is, ami alatt a Világfát kell érteni, gyakran egy családfa fogalommal ötvöződve. Azért, mert őseink úgy gondolták, hogy a csillagokból származunk, amit utódaink természetszerűleg örököltek, de már nem teljesen értve, mit jelent a csillagokból való származás. Így sok népnél a törzs neve Teuta, vagyis Tejút, igazolva azt, hogy a törzs magyar nevet használ és a Tejútról származik.

Sok helyen, így Chadwick művében is említésre kerül a görögök nyelvének, és sok írásféleségnek a sémiekkel való rokonítása és eredeztetése. Ebből annyi az igazság, hogy mindkét ág magyar eredetű, a közöttük fennálló hasonlóságok tehát rokonságot bizonyítanak, de nem eredetet. A görög nyelv magyar eredetű, mint az összes indoeurópai nyelv, de nagyon úgy néz ki, hogy az akkád is a magyaroktól származik. A ma élő akkádok, akiknek többségét ayszórnak nevezik, keresztények és igen fejlett nép.

Megemlíthető, hogy a Graii, Graecus megfeleltethető az Ugrai népnévnek, ami Ugor, illetve Ugarit neveket jelez ősszülőként. Az Euboia szigeten élt Graii törzs, akiktől egyesek származtatják a görög népnevet, szintén a károkhoz tartozhatott.

Az Égeikum területe ősi kultúrhely, a magyar típusú nyelvet beszélő népek felvonulási területe. Egyik legfontosabb központja Trója, vagyis Torja. Torja a Dardanellák Égei bejáratánál épült. Lakói a Tarjánok, Türjének, Zürjének, másképp Trószok, E-Trószok vagy Etruszkok, Tür-Kények, Turákok - Thrákok, Turkok, akik a Tursz név változatát viselték, és semmilyen módon nem törökök, Troicok - Troiszok, stb. névalakot viselő magyarok. E nevek csakis a magyar hangtörvények alapján érthetőek pontosan, lásd az Etruszk-Trójai-Türkény-Tyrrhén azonosságot. Minél mélyebbre hatolunk az időben, annál tisztább magyar nyelvű előzmények nyomaira bukkanunk. A Tarjánok nevét viselte Trajanusz császár, a Tarquiniuszok, vagy a tárkányok papi rendje.

A görögök ókori megjelenései mindenütt magyar előzményekre mennek vissza. Ez csak úgy lehetséges, ha nyelvileg magyar-görög evolúciót tételezünk fel, vagyis az ősi magyar nyelvi konfigurációk lassan indoeurópai jellegű nyelvvé fejlődtek az adott területeken. Az arnazonok szintén az ősi magyarok megjelenései a kis-ázsiai és doni térségekben.

John Chadwick szerint a 8. század előtti korokba három területen lehetséges a behatolás. Egyrészt a régészeti leletek segítségével, másrészt a mitológiai adatok alapján, harmadrészt a görög nyelv tanulmányozása eredményeképpen. Ez a harmadik út a legnehezebb, mert a 8. században minden kis városállamnak önálló nyelvjárása volt, de jól-rosszul azért az összes lakó megértette egymást. A helyi nyelvjárások egyetlen nyelv széttöredezett darabjai voltak, amelyeknek őse a magyar nyelv volt, szerintem.

A nyelvjárások négy fő dialektusba csoportosíthatóak később, amelyek elterjedési határai nem mutatnak tömbszerűséget. A négy fő dialektuson kívül azonban több más fontos dialektus, valamint más nyelv is létezett Hellászban. Ezek közül a pelaszg különösen fontos, mert a palóccal azonos, tehát magyar nyelv volt, amiről forrás szól, hogy az atlantisziaktól származik. Ezért az atlantisziak nyelvének magyar minősítése forrással igazolt, továbbá a fennmaradt atlantiszi szókinccsel, és az írott feliratokkal.

Görög törzsek jelentek meg Kr.e.19oo körül az Égeikumban, mondják az indoeurópai kutatók. Ez tévedés, a Kr.e-i 22oo és 19oo körüli jövevények a magyar alaplakosság kivándorló csoportjai, bár fejlettebbek a helyi lakosságnál, de azokkal szegről-végről rokonok, legfőképpen nyelvileg. Az indoeurópai szerzők nagyon szeretnek képzelegni, mindenféle hamis állítást kitalálni, ahelyett, hogy komoly kutatásokba kezdenének, ami persze nehéz munka.

III. A KRÉTAI LINEÁRIS B ÍRÁS ROKONAI

A lineáris B táblák lelőhelye Knossos, Pylos, Mykéné. Lineáris B írással feliratos edények kerültek elő a következő településekről: Tiryns, Eleusis, Thébai, Orkhoménos.

Lineáris B táblákon említett földrajzi helyek a következőek: Amnisos, Lyktos, Lato, Setaia, Itanos, Inatos, Phaistos, Sybrita, Aptara, Kydonia, Tylissos, Knídos, Milétos, Lémnos, Kythéra, Kyparissos, Zakynthos, Pleuron.

Evans nevezte el a krétai kultúrát minósinak, a Minósz királynév után. A krétai nép önmagát nem minósinak nevezte, hanem Kérinek, ami megfelel a magyar Kéri törzsnévnek. A kériek és károk egymással bizonyára rokonságban voltak. Minósz neve magyar név. Amikor Kr.e. 4.000 körül Európából, a Kárpát-medence központból Afrikába magyarok érkeztek, akkor alapult meg Egyiptom magas civilizációja, ahol az egyik legfőbb isten Min volt. Neve rokon a Mén névvel, Mén király nevével, és a Min-Den, Min-D, Mindig magyar szavakkal. Minosz innen kapta a nevét.

A görög nyelvjárások leegyszerűsítése a négy fő nyelvjárásra valójában az igazság elkendőzése. Legalább ötven görög nyelvjárás ismeretes, amelyből a koiné, a minden görög által értett nyelv kialakult. Az ötven nyelvjárás eredete a magyar nyelvből való. Közismert, de tévedésen alapul az acháj, aiol, ión és dór felosztás.

Éppen a nyelvkutatók állapították meg, hogy minden kis városállamnak megvolt a saját nyelvjárása, a 8. században. Ezeket a nyelvjárásokat sorolták be a négy fő dialektusba. De mi volt a helyzet a 8. század előtti időkben? Valószínű, mondják a tudósok, hogy a nyelvek, ill. dialaktusok csak az után kezdtek szétválni, miután a görögök megjelentek a Balkánon. Az ilyen, és hasonló gigantikus nagy tévedések azután csak úgy elszállnak a levegőben. Kritika nincs, egy idő után a tévedés igazsággá lép elő.

Feltűnő az is, hogy az arkadiai szoros rokonságban áll a ciprusi dialektussal. A régészeti adatok alapján, úgymond, a mykénéiek a Kr.e-i 14-13. században gyarmatosították Ciprust, ezért majdnem biztosra vehető, hogy az arkadiai és ciprusi dialektus a mykénéi dialektus maradványa, amelyet a dórok előtti Peloponnészoszon beszéltek. Ciprus nyelve azonban szorosan köthető az amazonok szkíta nyelvéhez, továbbá még a 9. században is lakták magyarok, akik Tyrusz kivándorlóival együtt alapítják Karthagot, a város valójában magyar nevet visel.

A mykénéi dialektus azonban semmi esetre sem tekinthető görög nyelvjárásnak. Arthur J. Evans a krétai kultúrát nem-görögnek tartotta. Mykéné a krétai birodalom provinciája volt, ezért a minószi nyelv jelentős hatással lehetett a mykénéi dialektusra, de ez a feltevés eleve azt feltételezi, hogy a Peloponnészoszon görög jellegű nyelvet beszélt a lakosság egy része a 15-11. századokban. Ez viszont nem igaz.

Arthur J. Evans a Krétán talált írást hamar rendszerezni tudta, és megállapította, hogy az általa minószi írásnak nevezett jelrendszerben három fejlődési szakaszt lehet megkülönböztetni. A legkorábbi szakasz Kr.e. 2ooo és 165o közé esett, az írás képszerű volt, kezet, fejet, csillagokat, nyilat, stb. ábrázolt. Ez főleg a pecsételőkövek írása volt. Ezt az írást Evans hieroglifikusnak nevezte el. A jelek a korai egyiptomi képírás jeleivel voltak azonos típusúak. Az írás egyiptomi eredetére nincsenek bizonyítékok. Az írás nincs megfejtve, sem Egyiptomban, sem Krétán. Megjegyzem, hogy a magyar rovásírásnak volt hieroglif jelekből álló változata is, aminek a kutatása alig kezdődött meg. Ebben a témában Varga Géza nevét kell megemlíteni.

A második szakasz Kr.e. 175o-től 145o-ig tartott. A jelek leegyszerűsödtek, puszta vonalakká módosultak. A hieroglifikus írás szoros rokonságban áll a második szakasz írásával, amely az első szakaszból származik Arthur Evans ezt az írást lineáris A-nak nevezte, az írás balról jobbra halad. Kréta területén terjedt el, valamint méloszi és thérai agyagedényeken találtak lineáris A írású fazekasjegyeket. Gyakoriak az ilyen feliratok a kő- és bronztárgyakon. A Lineáris A írás azonban sokkal régebbi, mint Evans időpontja.

Valamikor, egyelőre nem meghatározható időpontban, megjelent a lineáris B írás is. Kr.e. 14oo körül használták Knossosban, egyelőre Krétából máshol nem nem került elő. Azt is állítják, hogy a lineáris B a görög nyelv lejegyzésére szolgált, a lineáris A-val szemben sok egyező, de sok másféle jele is van.

E. L. Bennett volt az a kutató, aki kimutatta, hogy a lineáris B nem a lineáris A fejlettebb változata.

A lineáris B táblák Knossosban kerültek elő, abból a palotából, amelyet a régészek késő minószi II-nek nevezett periódusban épített palotával azonosítanak, és amelyet tűz pusztított el. A táblák száma a töredékekkel együtt kb. 4ooo.

A phaistosi korong írását Anatóliából származtatják, a ciprusi írás rokon a krétaival. A ciprusi írás legkorábbi táblatöredékei a 15. század elejéről valók, nevük ciprusi-minószi írás. Régebbi írás, mint a lineáris B. A 12. századból származó ciprusi írásfélék nagyfokú rokonságot mutatnak a krétai két írással. A ciprusi agyagtáblák hasonlóak a mezopotámiai agyagtáblákhoz.

Ugarit egyik írása hasonlít a ciprusi-minószi írásra. Bizonyára az átadás nem Ciprus felől történt Ugarit felé, hanem fordítva, a kultúra, így az írás is, Ugarit felől áradt nyugat felé. Ez a feltételezés nem valószínű, mert a magyar nyelv és magyar írás az egész Földgolyón elterjedt, és tovább fejlődött változatai számtalan helyről bukkannak elő. Ugaritban volt egy ciprusi negyed is, amelynek lakói hazájuk írását használták. Ezért Ugarit egyik írása valószínű, hogy Ciprus felől érkezett Ugaritba, a ciprusi negyedbe.

Ugarit ősi magyar alapítású város. Már a VI. évezred végén város állott területén, amelyet a magyarok hoztak létre. Kb. 2ooo körül a III. Ur-i dinasztia uralta a várost, és egész Levante tengerpartját. Az akkori szokásoknak megfelelően sémi negyede is volt a városnak, ahol ékírásos sémi "ábécét” használtak. A sémiek a szír környékről vándoroltak a városba, és talán más negyedek is léteztek. Attől függetlenül, hogy többféle népesség lakta, a város képes volt egységes politikát folytatni.

Az Ugarit típusú városok az ókor Svájcai, olyan települések, amelyekben többnyelvű lakosság, negyedekben elkülönülve, de városukért egységesen kiállva, éltek és sikeres politikát folytattak. Ugarit Kr.e. 12oo körül pusztul el a Tengeri Népek támadása miatt.

A klasszikus ciprusi írás Kr.e. a 6. századtól a 3. vagy a 2. Kr.e-i századig létezett. Ez az írás erősen hasonlatos volt a lineáris B íráshoz, és görög szövegek lejegyzésére használták. Sokat segített a lineáris B megfejtésében, állítja John Chadwick.

Nagyon sok jeles kutató próbálkozott a krétai írások, főkánt a lineáris A, és lineáris B megfejtésével. Hatalmas erőfeszítéseket tettek a jelek értelmezésére, a szövegek olvasatára, ami miatt elismerés illeti őket.

Bedrich Hrozny cseh professzor az első világháború idején azt állította, hogy az ékírással írt hettita nyelv valójában indoeurópai eredetű, így írja John Chadwick. Ez azonban leegyszerűsítése a tényeknek. A hettita nyelv valójában magaroid nyelv, magyar, vagyis magor eredetű, a nyelvfejlődés egy bizonyos szintjén állt. Szókincse, alapszerkezete magyar, de fejlődőképes, belső felépítése folyamatosan fejlődött. Sajnos, a cseh tudós nem volt képes felismerni a magyar-indoeurópai folytonosságot, nem tudta a hettita nyelvet behelyezni Eurázsia fő nyelvfejlődési evolúciós trendjébe. Valószínű, magát a nyelvi evolúció tényét sem ismerte. Azt elképzelni, hogy a hatti nyelvű birodalomba indoeurópaiak érkeztek, de a vezetők és a birodalom nyelve továbbra is hatti maradt, egyszerűen képtelenség. Sokkal inkább arról van szó, hogy a hatti és rokonai nagyban hozzájárultak a görög, és más indoeurópai nyelvek kifejlődéséhez. A hatti és szkíta a magyar nyelv közeli rokona.

Sok etruszk nyelvi emlék is egyszerűen magyarul szólal meg, mégis, az etruszk nyelv sincs megfejtve. Az olyan etruszk sírfeliratok, mondatrészek, mint „Sírig tied”, vagy pl. „Háta, Hasa, Combi-fia”, vagy „Szime néz, tekeries Szem”, eddig nem voltak képesek a magyar tudományosságot, a hivatalost, arra rávenni, hogy a magyar nyelvet, mint indoeurópai rokon ősnyelvet vizsgálja. A szkíta, szármata, stb. nyelvi előzmények összehozása a magyar nyelvvel egyelőre nem történt meg. Ne felejtsük, Szumer országának egyik legfontosabb önelnevezése Mada! De van sok más neve is, pl. Urog, ami az Ugor szóval rokon, vagy Unug, ami az Ung névvel kapcsolatos. De mi nem vagyunk szumerok, csak a szumerok sok magyart olvasztottak be.

Bedrich Hrozny munkássága sajátos. A hettita írás és nyelv azonosítása után gyorsan megfejtette az Indus-völgyi írást. Az Indus-völgyi írás ma sincs megfejtve. Azután a minószi írást vette ágyútűz alá, és értelmezte a szövegeket. Hatalmas munkát végzett, de eredményeit nem fogadták el. Felmerül a kérdés, Bedrich Hrozny tudományos sarlatán volt, vagy csak a kritikusai nem tudták követni eredményeit? Ne válaszoljunk erre, mert nem ismerjük kellően a témát, azt azonban állíthatjuk, hogy a tudós hatalmas tudományos apparátussal dolgozott, és sokat tévedett. Lehet, hogy tévútra tért kutatásai közben, de az is lehet, hogy valóban rátalált a helyes útra, csak azt nem volt képes megnevesíteni. Akadályozta ebben indoeurópai öntudata. A tudományos kutatások pártatlanságához semmilyen öntudat nem passzol, a kutatásoknak pártatlanoknak kell lenniök.

F. G. Gordon a minósi nyelvet a baszk nyelvvel hozta összefüggésbe. Munkásságában sok az alapvető hiba, eredményeket keveset produkált. Azt azonban el kell ismerni, hogy F. G. Gordon jó úton járt. A baszk nyelv valóban rokon a magyar nyelvvel, ezért a krétai nyelvvel is rokonítható.

F. Melian Stawell szintén kísérletezett a krétai írások megfejtésével, sőt a phaistosi korong jeleit is értelmezte. Eredményeit nem fogadja el a tudományos világ. Stawell értelmezéseit nem ismerem.

K. D. Ktistopulos görög tudós is kísérletezett a phaistosi korong feliratának értelmezésével. A korong nyelvét séminek tartotta, de megfejtését nem fogadták el. A lineáris írásjelek gyakoriságának statisztikai felmérése azonban hasznos volt az írás kutatói számára.

Más kutatások is zajlottak és megjelenhettek, sajtót kaphattak, ami a szabad sajtó dicsőségét igazolja. Manapság azonban fontos új kutatói munkák elhallgatásra vannak ítélve. Egyes téves kutatások is gyakran előre viszik az ügyet, az emberiség fejlődésének megértését, de a kutatások elfojtása nem vezet sehová. Különösen a magyar nyelv alapján végzett kutatások lennének fontosak, ilyenek azonban nincsenek, vagy pontosabban nagyon ritkák, és háttérbe szorítottak.

IV. LINEÁRIS B SZÖVEGEK ÉRTELMEZÉSE →

(1. oldal / 2)
Megjelent: 2678 alkalommal

Hozzászólások  

 
nagy lajos
#1 belgium/Andennenagy lajos 2017-04-02 18:35
a mai történészek nagy nyomással, energiával ..., az indoeurópaisággal foglalkoznak. Szerintem ez nem lenne rossz számunkra sem. A mi javunkra, a magyarság helyére rámutatva ....

ahogy én ismerem a hivatalos nézetet, az elso déli
indoeurópai nyelv úgy Kr. u. 1500 évvel érkezett a
mai Görögo. területére. A klasszikusnak mondott görög abból keletkezett. Már néprészek, mint a latinok, az albánok már egy kicsit késobb érkeztek.
Na ami az északi oldalon-való terjeszkedést ill. ..., már kevesebbet tudunk. A germánokról, a szlávokról (gót ?) tudjuk, hogy indo-európai nyelvet beszélnek, viszont pl-ul a szlávokat közben autochnoknak véljük, tartjuk Europa keleti oldalán. Tehát lehet ok is csak átvették ezen (egyik) nyelvet...

azt kellene a szakembereknek vizsgálnia, hogy hogyan is terjedtek szét Európában (hol, mikor ...) az indoeurópai nyelvek ? Ez egy kiváló hasznot hajthatna a mi történelmünk vizsgálatára is. Ha csak ennyit is ; miért csak északra és délre tolünk nyomult be ezen nyelv ? A logikus válasz az, hogy
a középeurópai terület surun lakott oslakosság volt,
ahol ezen új nyelv, nyelvek csak lassan tudtak elonyomulni (sajnos azért késobb hatalmas teret
elfoglaltak ott) ...

valahogy még ha tetszetos is számunkra ..., nem szabadna olyan nagyon messzi idokre visszamennünk, hogy amikor ezt egy idegen elolvassa ..., hát becsukja a 'könyvet'. Az o felfogásukra építenünk a ... javítást ... és akkor ezt
egy teljes, a leheto legtökéletesebb nívón meg is tenni. Egy példával ;

állítólag a nyelvünk minimum 3000 éve komolyabb változás nélkül változatlan. Az is nagyon valószínu, hogy az etruszkok magyarok voltak (mert magyarul beszéltek). Na eddig még nem hallottam, olvastam egy tanulmányt errol a részünkrol. Van pl-ul egy elég hosszú, tartalmas szöveg (megfejtetlen) amelyet Horváto. -ban találtak tolük ... és senki a
magyarok közül nem vett fáradságot azt 'kiolvasni'. Nem csak állítani kell, hanem tenni is !!!

szeretettel, Lajos
Idézet
 

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Új írások

Jó honlapok

Látogatók

Hungary 68.1%Austria 1.4%
Romania 5.5%Canada 1.1%
United States 3.9%Norway 0.5%
Russian Federation 2.8%France 0.4%
Ukraine 2.6%Switzerland 0.3%
Sweden 2.4%Kuwait 0.3%
Slovakia 2.1%Netherlands 0.3%
United Kingdom 2.1%Australia 0.3%
Germany 1.9%Italy 0.2%
Serbia 1.4%Spain 0.2%

Today: 265
This Week: 3571
Last Week: 3961
This Month: 9780
Last Month: 17590
Total: 2130026

Belépés