Magyar Megmaradásért

Nem adjuk fel

 

V2019Sep22

2014. Május 17., Szombat 15:39

21.04. Az avarokról

Írta:  Gálfi Aba
Értékelés:
(13 szavazat)

Magyarok Világszövetsége — Magyarságtudományi Füzetek

Gálfi Aba

Az avarokról

Salzburg - az egykori magyar-avar sóvár

Mindenekelőtt dicséret illeti a mai nevén Salzburg, eredetileg Sóvár városának, a mai nevén osztrák, eredetileg magyar-avar népét, mert évszázadokon keresztül megőrizte nekünk a korai középkor emlékeit.

Úti élmények, látnivalók, jelképek

ke 21.0401

1. Az egyetemi templom homlokzatának tetején a magyar Boldogasszony alakja tekint le ránk. Párja a csíksomlyói Babba Máriának. Holdsarlón áll csillagkoronával a fején.

2. Mönchberg barlangtemploma jobb oldali hajójának oldalfalán az ősi magyar ábrázolásnak megfelelően a Fekete Madonna karján a sötét bőrű kisdeddel látható.

3. A Szent György templom a fellegvárban található. Nem titok, hogy az ókeresztény időkben Kánaán (Szentföld) területén élt filiszteus (szamaritánus, galileus) törzsek a magyar nemzetséghez tartoztak, és a szentté avatott György lovag közülük származott. Kultusza 500 évvel később, Szent László korában terjedt el nyugaton is.

4. A Makart-hid, Makart tér: A várost kettészelő Salzach folyón átívelő legrégebbi gyaloghíd neve a hídfőnél és a hídfőnél fekvő tér neve Makart. Magyar, madar, mazar, makar ugyanazon név különféle megjelenési formája, melyet íráskutatóink bőségesen tárgyalnak.

Vajon az m-z-r hang- és betűsorrend, illetve az m-(a)-d betűjelek feltételezhetően nem mutatnak-e vissza W. Amadeus Mozart ősi apai ágára?

5. A Mirabell-kastély parkjának szobrai: A szökőkút közepén a táltosló, a lépcsőket egyik oldalon oroszlánok, másik oldalon az unicornis (egyszarvú) őrzi.

A magyarok jelképei: a táltos Fehérlófia, a 6000 éves királyságunk oroszlán csillagképből következő oroszlánábrázolásai és a tudást őrző egyszarvú (orros = orvos) állatábrázolások. Sárkány, griff és turul itt nem szerepel, de a szobrok alkotói tisztában voltak az avar-magyar-hun ábrázolások jelentésével.

Az antropológiai, régészeti, történelmi, néplélekből eredő hasonlósáok kétségtelenné teszik az avar-magyar örökséget.

Antropológia, etnikum

A Salzburg környékén fekvő Hallstadt a kelta kultúrkör egyik névadója. Ám a koponyaleletek feltárásának súlyponti területei inkább a Duna medencéjének középső és alsó szakasza, továbbá a Tisza és Körös vidéke a Kárpát-medence, valamint kisebb mértékben a Morva-folyó mentén.

A kelták az antropológia szerint kerekfejűek voltak. Termetük nem magas, nyakuk rövidebb, bőrük inkább sötétebb árnyalatú volt.

A testi sajátosságokat illetően nem különböztek a keltáktól a rövid- és kerekfejű avar népek, akik a Duna felső és középső szakaszainak völgyeit népesítették be. Avária (Bavária, Bajorország), Austrázia (Ausztria), Moravia, Magyarország lakói azonos testi sajátosságokat mutatnak. Ausztria és Magyarország lakói a Kr. e. 1500-tól Kr. u. 2000-ig terjedő időszakban testi arányaikban, koponyaformájukban semmit sem változtak.

Ausztriában a germán hatalom nyelvcserére kényszerítette az osztrák-avar népet, de tudatát nem változtathatta meg, nem lett germán.

Magyarország lakóit idegen nyelven hívták már szkítáknak, galloknak (keltáknak), hunoknak, avaroknak, magyaroknak, de ugyanarról a népről van szó. A leletek szerint is a helyben lakó magyarok azonos testi sajátosságú rokonokkal töltődtek fel keletről az évezredek során. A feltöltődés háromezer év alatt huszonkilenc alkalommal történt a betelepülések által.

Ausztria Tirol hegyei közé délről az etruszk-szikul-székely-magyar eredetű népek költöztek be, és rétieknek nevezték őket. Az Arno-folyó völgyéből, a mostani Toscanából jöttek át főként római-germán nyomásra. Az Arno avar-magyar nemzetség Salzburg környékén telepedett le.

Régészet, etimológia

Az avarok szállásterületeiről, Baváriától lefelé végig a Duna völgyén át és Kárpátia teljes területén több mint 1600 lelőhelyről, legalább hatvanezer sírt tártak fel eddig.

Az avar szállásterületek lelőhelyei lefedik az előzőleg hun és azelőtti idők kelta temetkezési és lakóhelyeit. A leletek hasonlósága bizonyítja, hogy hasonló népességet találunk ugyanott különböző korokban. Tehát magyar elödnépekröl van szó.

A temetkezés jellege: a csontváz kelet-nyugati tájolása, a lókoponyák, valamint az állat- és növénymintás leletek mindezeket megmutatják.

Kiemelkedő különlegességek a Szent György-alakos csempék, ereklyetartók, bronz mellkeresztek, amik a legkorábbi kereszténységüket bizonyítják.

1983-ban egy avar sírból előkerült egy csont tűtartó, oldallapjain 20 betűből álló rovásírásos szöveg. Az írás jobbról balra halad. A rovásbetűk azonosak a nagyszentmiklósi aranykincs betűivel. Utóbbi kincs-készletet tartós megőrzésre Bécsbe rekvirálták. Az ősi magyar varázsszöveg értelmében a tűtartó a rossz szellemet hivatott távol tartani a gazdájától.

„Üngür démon ellen legyen itt ez a vas,
E tű szúrja át a démont, tű, tű, aki a rosszat elvarrod,
Aki elbontasz, egybeöltögetsz
Üngür démon ne egyen meg engemet
Űzd emészd el őt Istenem"

Ené tűi szőnyeg szövi
Karvaly apó készítém"

Tehát a különböző korokban fellelt írásemlékek és jelképek azonos etnikumról tanúskodnak, akikre a történetírás különböző népneveket aggatott.

Valós történelem, kontra történetírás

Az alapkérdések, hogy:

1. Meghódított volt-e Kr. u. 800 körül az avarok országa Nyugat irányából?

2. Volt-e győztes csata 907 körül a germánok visszaverésére?

A kétségbevonhatatlan tény az, hogy 577-től avar-magyar nép élt itt.

Nézzük a legkorábbi forrásmunkákat, s kódexeket! Vessük egybe a kódexek megállapításait a fantomkorról megrendelésre írt germán irományokkal!

Legnagyobb megdöbbenéssel tapasztalható, hogy sem a magyar, sem a bizánci, sem a keleti krónikákban egyetlen szóval sincs megemlítve a fenti két állítólagos hadviselés az avarok ellen. Ezek a krónikák pedig a magyar és keletre eső országok uralkodóinak készültek, ahol egy elhallgatásért vagy hamis állításért életével fizetett volna a krónikás.

A germán krónikák kitalált történeteket tartalmaznak. A mostani Bajorországból, (B)Aváriából összeállt prof. Illig-féle kb. 100 fős történész-régész csapatnak igaza van: Nem történt meg a fantom kor 614-től 911-ig, ez teljes mértékben igazolást nyert. Az Avar-Magyarország nyugati kiterjedése 970-ig, Géza magyar király koráig nem változott.

Összegezve

A fátyol lehull. 970 - 577 = 393 - 294 = 99 évig tartott az avarnak nevezett korszak. Utána már magyar, előtte hun néven magyar világ volt a Duna mentén.

München - az avarok nyomában

Tegyünk egy próbát, és ezer év távlatából kíséreljük meg feltárni a témánkat érintő máig fenn-maradt jeleket:

— A Wikipédia szerint Bavária őslakói Arméniából jöttek, és hajdan a kelta boiok lakták be. Tudjuk, hogy a Keleti-Kárpátok tájain lakó rutén-ruszin-avarok fő népcsoportja a kelta eredetű bojkók (boiok, bojkók). Arménia volt az avarok etnogenezisének fő területe.

— (B)Avaria területe a későbbiekben kapta bajor nevét- Lakóinak neve bajuvár volt. Lehetséges, hogy Baján vezér avarjai telepedtek meg olt az Alpok lábainál. Ám nem zárható ki, hogy Jézus (Jessze) ideje előtti Bal (Bál, Bél) istenség avar követőinek nevét rejti a bajuvár név (Baj-a/u-var).

— Az Isar-folyó partján épült meg a város. Arméniában is hajdan Istár (vö. Isar) istennőt tisztelhették őseik. Hasonló etimológiát követhettek az Eszter(gom) névadásnál, miként a Duna neve is az egykori istennő nevét kapta meg. A matriarchátus (női princípium) korában természetes módon adódott az életet adó víz kultusza. Minden más civilizáció időben csak a matriarchátust követte. Tehát az ősiségük elvitathatatlan.

— München városának Isar folyóparti városmagja a Lehel városrész nevet viseli. Miért? Vagy szövetségesük volt Lehel a 900-as években, vagy — ami még valószínűbb —, hogy a kürt nyomán a jász-alán-avar összefüggésre bukkanhatunk. Az biztos, hogy ellenségről soha, semmikor, sehol nem neveztek el semmit, pláne nem egy város patinás negyedét. Akkor pedig a szász Ottó állítólagos foglyaként Lehel, aki kivégzése előtt a kürtjével szétverte Ottó fejét, valótlan történet. Van-e nyugatról valami valódi forrás egyáltalán? München a Mönch = szerzetes-kolostor értelme után kaphatta meg a város nevét.

— I. és III. Henrik bajor uralkodójuk neve is megfejtésre szorul. Madarász I. Henrik a madár, madar, magyar jelzőt rejtheti a nevében. Fekete III. Henrik sötétbőrű lehetett, mint az avarok arcszíne és a mi első királyaink pl.: Szent László és Aba Sámuelé.

— Sétát tehetünk a müncheni korzón, ahol a Polgárterem kápolnát meglátogatva a bejárat fölött az ismerős Boldogasszony szoborábrázolást fedezhetjük fel. Boldogasszony talpa alatt a félhold, alakja körül csillagkoronája látható. Az alsó kápolna oltára is megegyező, továbbá a felső templomrészbe vezető lépcsőfordulónál a mifelénk Andocson (Somogy megye) megcsodálható Köpönyeges Mária képe ragadja meg a tekintetünket.

— Templomi sétánk alatt betérhetünk a korzóról nyíló három monumentális templomba. A templomok hajdanán Szent Mihálynak, Miasszonyunknak, és Szent Péternek lettek felszentelve, mintha a magyar Szent Korona programkódját követnék.

— A bajor régészeti feltárásoknak is antropológiai jellemzői a jellegzetes kerek kelta-avar koponyák. Ismert, hogy a Duna völgyétől északra élő germánoknál és az Alpoktól délre, illetve a mediterrán népeknél hosszúfejű koponyaleleteket találtak a régészek.

— Felkereshetjük a Residenz, a Wittelsbach bajor hercegi dinasztia palotáját. A nagy tanácsterem bejáratánál a Fekete Madonna szobra fogadja a látogatót. Ahova Európába hajdanán az avar népcsoportok kiáramlottak és letelepedtek, kizárólag ott találhatjuk meg a Fekete Madonnát (a Dnyeper vidékétől a Kárpátok két oldalán és itt, majd tovább francia földön, Katalóniában).

Mit is jelenthet? Kettős jelentése lehet: Egyrészt a Földanya (Édes Anyaföld), másrészt az ősi kusita-kus (koskultusz, Luxor!) avar napsütötte (beige) arcbőr színével emlékeztessen az avarok ősiségére!

— A Residenz Schatzkammer (kincstár) termeibe belépve az aranyból készült ötvösművészet legrégebbi tárgyaival kezdhetjük a nézelődést. Legelső termében a kelta-avar idők „magyar kardstilus" néhány remeke után Gizella bajor-avar-magyar királynénk drágakövekkel kirakott asztali oltárfeszületében gyönyörködhetünk. Nem István, hanem Orseoló Péter a bűnök elkövetője.

Összegezve: Tízféle nyomot találhatunk az egykori avar múlt emlékeit megismerve. Múzeumi sétánk további két kiemelkedő helyszíne az Ókori Múzeum telis-tele van etruszk (székely-avar) kerámiákkal és szobrokkal. Az Alte Pinakothek romantikus festményei közül nekünk üzen a múltból a francia Cloude Le Lorraine képével „Hágár és Ismael", ahol a pusztába kiüldözötteknek egy angyal fakaszt forrást. „Hágár Országa" lakóinak, nekünk üzen a történet!

Az ókori „Európai Unió" /EU/ Atilla nagykirály alkotása

Bevezetőül idézzük az ókori történetírás mai magyar legnagyobbikát Mesterházy Zsolt történészt, aki Atilla nagykirályunkról a következőket jelenti ki: Bár Atillának fel kellett adnia Európa politikai egyesítését a római és germán ellenállás miatt, de gondolata — az egységes Európa — mind a mai napig fennmaradt, és minden igazán messze néző európai államférfinak ideálja lett.

Mi büszkén mutathatunk rá, hogy az európai egység gondolata is egy magyar ember agyában született meg, és tett annak megvalósítására legelőször lépéseket. Atilla nemcsak nagy magyar király volt, hanem egyúttal a legnagyobb európai királyok között foglal helyet. Tény, hogy az USA katonai akadémiáján a mai napig oktatják Atilla rómaiak elleni hadjáratait és hadvezetését.

Tény, hogy Atillának sikerült fél Európát szövetségi rendszerré megszerveznie és a Hármas Birodalmát létrehozni, illetve konföderációban egyesíteni. Az Alpok vonalától nyugatra, északra és keletre terjedt ki a Konföderációs Európai Unió. Csak az Alpoktól délre összezsugorítva maradt meg a 400-as évekre a rómaiak mini birodalma, amely 476-ra teljesen felszámolódott Atilla 453. évi halálát követő időszakban a konföderáció hadicsapásai által.

Nem engedhetjük meg, hogy Atilla birodalmát és a másik két szövetséges birodalmat az évezredes nyugati történetírás végleg eltüntesse, mert csak az eltüntetéssel tudta Atillát gyalázni mondván, hogy egy senki lett volna. Így aztán Európa történetét hamis módon ez által a 700-800-as évektől kezdik, ami valótlan. (614-911-ig kitalált időszakban nem létező történéseket kreáltak.)

Az Európai Konföderációs EU megalakulása

Idézzünk e témában a legjelentősebb magyar kutatót, Práczki Istvánt: „Atilla európai birodalma három nagy régióra oszlott: Aachen székhellyel Austráziát; Orleans fővárossal Neustráziát; Sikambria (Visegrád) központtal Avariát (Moraviát) alapították meg a szövetségesek. Az ún. előszerződést az államszövetség létrehozására Vertusban, Galliában kötötték meg a szövetségi vérszerződés keretében. Nemde volt-e ez a borral teli Grál-kehely? A politikai szerződést ezután kötötték Metzben vagy Verdunben, valószínűbb inkább az utóbbi helyen, ahol az ún. „száli törvényeket" alkották meg.

— Neustrázia: fennmaradt a dicső Mérő (Merovée = Meroving) szkíta eredetű királyok emléke az 500-as évekből, amit a franciák előtt rossz hírbe kellett hozni, hogy szégyellhessék.

— Austrázia: a Dunától északra és a Rajnától keletre feküdt.

— Avaria (Moravia): a Fekete Erdőtől a Duna-medence teljes hosszában a Fekete-tengerig és a Fekete-hegyekig (Monte-Negro, valamint a Morava folyó mentén északról délre a Mora-vica folyóig terült el.

— Neustrázia lakói:

— gallok más néven avarok, akiket régebben kelta néven jelöltek;

— vizigót néven szkíta eredetű géták;

— mór, azaz fekete földről (Kaukázusból) jött avarok és az ibérek;

— nyugati frankok (Benjámin törzse a Közel-Keletről).

— Austrázia népei:

— géták (szkíta/hun nép);

— szászok;

— svábok;

— keleti frankok (bejövetelük a gallokkal együtt Trója - Galata -Sicambria irányából a gallokkal együtt);

— poroszok, akik (p)oroszok (ruszok) = varingar (viking) ruthén/ruszin néven.

— Avaria (Moricum = Noricum = Fekete-erdő) lakói a magyarral rokon avar-hun-szaka (szkíta) - kelta népekkel, továbbá:

— bolgárokkal,

— bosnyákokkal (besenyő),

— horvátokkal,

— vendekkel,

— lengyelekkel,

— ukránokkal.

Az ókori „EU" valótlan, elhallgatott történelme

A 400-as 500-as években még nem történt meg a nyelvcsere, vagyis a három szövetséges államalakulat rokon etnikumai a beszédükben megértették egymást.

A fentiekben foglaltak az 1200-as évekig magától értetődőek voltak Európa népei előtt. Az 1200-as évektől azonban már beindították a Habsburgok a nagyüzemi történelemhamisitást, és rá 300 évre, 1500 körül már a hamisítványaik nyomán Európa népei a felvilágosodás helyett elszenvedték az elhomályosulást.

Ennek eredményeként szembefordították az egyes rokonnépeket. A franciákat az angolokkal és a németekkel, a németeket az oroszokkal. A lengyelek a magyarokkal szoros rokonságban vannak, ezért volt olyan pusztító a félrevezetett porosz és orosz támadás a lengyelekkel szemben. A magyarokra, akik 1000, illetve 1500 éve államalkotó népként éltek Kárpátiában, a Magyar Királyságban, rászabadították a szomszédos népeket, akik mostanáig még 100 év óta sem voltak államalapító népek.

Európa 500 éven át háborúzott a Habsburgok jóvoltából, mivel nem ismerték fel egymásban a rokonságot. A történetírás kiegészítéseként jelezzük az antropológia, génkutatás, régészet, tradíciók, vallás, nyelvészet tudományainak azonos megállapításait, amelyeket bővebben lehetne tárgyalnia kutatóinknak. Csak jelezzük, hogy mindhárom ókori szövetséges államalakulat egyik fő jelképe az oroszlánábrázolás volt.

Konklúzió

A hamisítás a semmibe veszik, ha Atilla lába alól nem tudja kihúzni a fél Európa Konföderációját alkotó Hármas Birodalmát.

Ezen esszé segít azon, hogy az első évezred legnagyobb államférfiját ne démonizálhassák tovább.

Ősi földünk Carcassone

A Pireneusok messzi földjén, Carcassorme-ban tett látogatás múltunk ismeretlen szeletébe enged betekintést.

ke 21.0402

Transzparens kormeghatározás

Vegyük fel együtt a hétmérföldes csizmát, és az időgépen 1209-re állítsuk be óráinkat mintegy 800 évvel ezelőttre. Európa szerte keresztbe-kasul keresztes hadak vonulgattak egykor, és utánuk kő-kövön nem maradt.

Az aragóniai- és a magyar királyi udvarok dinasztikus szövetsége

Aragónia már 1137-ben egyesült Katalóniával. Királyságának központja Zaragóza volt. Területe Valenciától Barcelonán át Montpellier-ig terjedt. Tehát a Pireneusok mindkét oldalára kiterjedt északon a Garonne folyóig. A tengerpartokkal együtt Carcassonne tartományt is magába foglalta.

III. Béla királyunknak nagyhatalmi tervei voltak, amikor az Aragóniai Királysággal szövetségre lépett. Imre fiának feleségül kérte Konstanciát, Alfonz aragóniai király leányát. 1198-ban tartották meg az esküvőt. Imre király apja örökébe lépett, és 1204-1205 között uralkodott.

A dinasztikus házasság nyomán létrejöhetett egy, az Alpokat északról átfogó szövetségi rendszer Róma túlsúlyának ellenében. A királyaink elleni sorozatos gyilkosságok már ekkor elkezdődtek. A perszonálunió szövetsége Atilla nagykirály birodalmának megújítását jelentette. A szövetségi rendszer kiteljesedését szolgálta harminc évvel később, hogy II. András királyunk leánya, Jolanta Aragónia királyának, I. Jakabnak lett a felesége. Jolanta több száz fős magyar lovagkísérettel érkezett meg Aragóniába. Viszonzásul udvari nemesekből álló népes aragóniai sereg költözött át Kárpátiába.

A teljesség kedvéért említendő, hogy nemcsak Aragóniában, hanem francia földön is élénk kapcsolatai voltak királyainknak. Így a Bernát által alapított ciszterciekkel, továbbá Ile de France akkori királyával, II. Fülöp Ágosttal is, akinek Ágnes bajor hercegnő volt a felesége, egyben II. András király sógornője. Tudvalévő, hogy V. László királyunk unokája Toulousi Szent Lajos volt.

Carcassonne birtoklása és lakói

Tehát Carcassonne tartomány ebben az időben még Aragónia része volt. Krónikáinkból ismeretes, hogy már a hun-avar időkben magyari népcsoportok telepedtek le Katalóniába. Ők a káta írással bíró jászok, azaz alánok voltak. Vesd össze: katalánok (lásd a sávos zászlót, és Beziérs-ben is).

A tartományban épen állt másik nyolc végvár, mivel ez volt a határvidéke Aragóniának. Legismertebbek e közül Montségúr vára (vö. Égúr vára, Egervár).

A Garonne folyón túl már Gallia terült el, amelyet északon a Loire folyó választott el Ile de France-tól. Gallia ókori neve Avaricum, így nevében megőrződött avar eredete. Ám Gallia már 1200-ban az északi frankok vazallusának számított.

Carcassonne egyben a Toulouse grófság része volt. Ha a mai Franciaország térképét hosszában kettéhajtjuk, akkor látható lenne, hogy az Atlanti-óceán partvidéke, Aquitánia brit fennhatóság alatt állt. A védővonal Toulouse-Carcassonne-Beziers térségében a Garonne vidékén húzódott. Akkor még elvben békés szomszédság vette körül.

Tehetünk egy körsétát a várfaiakkal övezett városban Carcassonne lakóinak kilétét felderíteni. A belső várpalota tőszomszédságában, a Szent Jean térről nyílik a Rue du Moulin d'Avar, azaz az Avarok malma utcája. A Malom utcát bástya szegélyezi, amelynek neve: Tour du Moulin d'Avar, és kapuja Poterne d'Avar. Nemcsak a bástya építői, védői lehettek az avarok, de ők látták el élelemmel, gabonával a várost.

A katedrális mellett Tour Saint Martin, vagyis a Szent Márton-torony áll. Márton Galliában, Tours-ban élt, és püspökként tanította, gyógyította az övéit. Vajon kik lehettek ők? Avaricumhoz tartozott Tours is.

A külső városkapu közelében található Tour de Balthazar, azaz Balthazar bástyája. Baltazár káld (hun) király (Belshazzar) élt egykor Mezopotámiában, akivel történt meg a: „Mene tekel párszik" („Mene mene tekel parszin" (vagy upharsin - Megmérettél és könnyűnek találtattál..." Szerk.) ismert bibliai története (Dániel 5-25-28). Márton és Baltazár történetével találkozhatunk a Szent Mártonról és az ókori Mezopotámiáról írt tanulmányokban. Megvizsgálandó a Bal kezdőtag (vö.: Baal, Bál, Bél), amely a Jézus előtti kor egyik istenségének nevét idézi fel. A Jézust köszöntő három királyok egyike a Baltazárból lett Boldizsárként ismerhető fel. Jellemző módon a helyben lakók emlékezetébe Baltazár a megtestesült ördögként vésődött bele. Nyomra vezethet, ha a mai nyelvben egy fogalom negatív értelmű, akkor s egykoron számunkra az pozitív tartalommal bírt.

A kat/h/ar városlakók jelentése a görögből vett katharosz = tökéletes, tiszta értelmű. 1012-1020 körül a források szerint már ott éltek „bougres" (bolgár, bugris) nevek alatt. Vajon a bizánci, római (át)térítések miatt fogtak vándorbotot és költöztek volna a rokonaikhoz?

Nyelvük a legrégebbi ottani nyelv, az okcitán, amit máig is két millióan beszélnek hat megyében Gascogne-tól Provence-ig.

Carcassonne hitéletének eredete

Idézzük Picknett 2003-ban megjelent könyvének 125. oldalról: „Mária Magdolna kultusza már a katharok (katarok) megérkezése előtt is jelen volt a régióban, és egyszerűen asszimilálódtak a katar tanításokban" ...Mind a katar, mind a Mária Magdolna egyházát gyökeresen kiirtották, méghozzá példátlan vadsággal és kegyetlenséggel."

A katarok akkori hitvilágában a női princípium állt fő szerepben, miként az ősi matriarchátus megjelenése. Ellentétben állt vele a máig élő, hím-soviníszta patriarchátust képviselő világi és egyházi hegemónia.

Carcassonne és a vár úrnője

A vár Európa legnagyobb középkori vára. Falainak hossza három kilométer, és mintegy ötven torony és bástya található benne. Eredeti neve az ősi okcitán nyelven Carcassona. Az összetett szót szétbontva: Carc és assona. Utóbbi szó jelentése egyértelmű: asszony. Mit jelenthet vajon a Carc, kiejtve Kark? Kerék? Kerek?

Forduljunk tanácsért kiválóságunkhoz Bíró Lajoshoz! Forrásműve 118-120. oldalán találjuk:

„A Nap és a Hold a férfit és a nőt jelképezik. Ők szeretök, és az a jó, ha közel vannak egy-máshoz. A Nap-Hold-Csillag (= Vénusz) szentháromságának együttállása hajnalban következhet be, és szerelmi dalainkban a nász időpontja is ez." Folytatva a 183. oldalon: „A piros rózsa a szerelem jelképe. Gyógyításra piros kendővel kötötték be a beteg testrészt."

Három fontos tényt kell tudnunk: 1. A katarok földjéről jöttek a trubadúrok. 2. A székely címerben együtt látható a Nap és a Hold jelképe. 3. A magyarok két egyenrangú elöljárója volt ezer évig a női minőséget képviselő Kende, azaz Kendős, és a hímelvű Gyula.

Az akkoriban épült „katedrálisok rózsa üvegablakai az örök körforgást, a szamszarát szimbolizálják, s ez utóbbiak a kerék jelképekkel mutatnak rokonságot, mint a rozetta motívumok. A rózsa ismét a földi szerelem jelképe lett" — olvashatjuk a Jelképtár 253, oldalán.

Konklúzió:

A kerek „Telihold Asszonyáról" lehet szó, amely visszatükrözi a Nap fényét. A „Kerekasszony" férje Baalak nevet viselte. Ez ám a beszédes név.

Megjegyzendő még, hogy a mi olvasatunkban, ha ottani mórokról, arabokról, szerecsenekről olvasunk, annak valódi jelentése: avar. (Fáradságos mesterség volt a kolostorok mélyén a történelem hamisítása).

A várkaput őrzi a vár asszonyáról kőből készült középkori relief. A várúrnő fején homlokszalag és kendő látható, megegyezően a székely-matyó asszonyok fejkötőjével és a hun harcosok fejpántjával. Az úrnő arca széles, nyaka rövid és vastag. Ez éppen ellentéte az indoeurópai hosszúfejű, hosszú nyakú embertípusnak. Nyakláncot hord, amit medál díszít. A medál egy magot ábrázol és von körbe, azaz magábrázolás (vö. mag népe a magyar). Két oldalt a mellén spirál látható, amely kozmikus szinten az időciklusok (holdhónap) jelképe, másrészt a termékenység szimbóluma. Minden élet az anyaméhből ered, amely a holdciklushoz igazodik.

A vár múzeumában kiállított sírköveken egyenlőszárú okcitán keresztvésetek láthatók. A víztartó körmedencék és a szarkofágok falain virág, levél, inda és más növények motívumaiban gyönyörködhetünk. A griffek nem itt, hanem a katedrális külső szegélyeit díszítik (griffes-indás nép).

A számos korabeli kőszoborról ember- és angyalarcok néznek ránk mosolygósan, hiszen a velük megtörtént vérfürdőt így élték át.

A város címerében és a múzeumban kiállított leleteken számos liliomos ábrázolás tűnik fel. A liliom a testi-lelki tisztaságot jelképezi. (Vö. a magyar tulipán-motívummal!)

A „Kerekasszony" hitvilágának rokonai a mediterráneumban

A mediterráneum északi partvidékén keletről nyugatra terjedtek el a hím- és nőelvűség egymás melletti egyenjogúságát hirdető eszmék. Legelőször manicheista, ariánus vallási irányzatok képviselték ezt az elvet, amelyeket az alábbiakkal együtt a hímelvű egyházak nevében üldöztek a legbrutálisabb módokon a végső megsemmisítésükig. A testen túl a lelkeket nem képesek uralni, minden hiábavaló.

Paulikánusok, bogumilok, patarénusok, valdensek, katarok, akik jöttek Kis-Ázsia (ősi Arménia, Bosznia), Bulgária, Milánó, Lyon és végül Carcassonne állomásokon keresztül.

Előttünk ismert a keresztes tüskés keresztkő Pilisszántóról, ami a bogumil és kopt hitvilágig vezethet.

A tanok a katar népirtás után is tovább éltek a rózsakeresztesek köreiben. Nevüket a Vármúzeumban megcsodálható vésetről származtathatják.

Az elmenekült katarok kelta rokonaiknál kaptak menedéket, így a baszkoknál és az íreknél.

A „Kerekasszony" várának védelmezői és ellenségei

Védelmezők: Raymond Toulouse grófja, Trancavel birtokosurak, II. Péter Aragónia királya.

Támadók: Hadvezériük Simon de Montfort, akinek ez felvett neve és egy Frankfurt (pénzközpont!) környéki mózeshitű származású, eredeti nevén Starkenberg, mint „világpolgár", egyben Leicester gróf

Szponzora: De Segni mózeshitű olasz nemes, egyben III. Ince néven lett római pápa, hogy (megjegyzés:) az utána következő 75 másik pápa az „eretnekek" elleni inkvizíció kínzásait fejlesztette tökélyre.

Hadseregük: 10 000 zsoldos bérgyilkos, kalandor, akik pápai áldással ellátottan keresztesek, templomosok néven garázdálkodhattak tökéletes haditechnikával felszerelve.

Semlegesek: Languedoc és Aquitánia ura, Oroszlánszívű (Plantagenet) Richárd már akkor nem élt, és 1199 óta öccse, a „Nyúlszívű" János uralkodott Toulouse szomszédságában. Nem védte meg okcitán rokonait, hanem a be nem avatkozás útját követte.

Párizs és az Ile de France királya (1180-1223) II. Fülöp Ágost, akinek országa Galliáig, a Loire-ig terjedt. Gallia később lett vazallusa. Ő a gótikus katedrálisok építtetője, sorrendben; Saint Denis (királyaik temetkezőhelye), Chartres, Reims, Amiens, Blois, Saint Chapelle és a Notre Dame Párizsban, később Albi, Avignon, Bourges, Toulouse, majd a többi. Kétségtelen, hogy a gótika legelőször itt keletkezett, és innen terjedt el.

Konklúzió: Ez egy hódító, zsákmányszerző magánháború volt kettős céllal: Egyrészt az avarok elleni genocídium, másrészt Rómában a hatalomba férkőzött rabbi (pápa) elszántsága „a múltat végképp eltörölni!" céllal. Azóta 800 év alatt „sikert sikerre" halmoztak.

A „Kerekasszony" katarjainak tragédiája

1209, Albi-ban mészárlás, Beziers-ben 15 000 ember tömeggyilkossága, Carcassonne-ban többezer ember halt máglyahalált, Montségurban a 660 várvédöböl a megmaradt 220-at máglyára küldik. A máglya volt a korabeli holocaust, amit a tisztáknak, a kataroknak rendeltek tűzpróba gyanánt.

1213, Muret-nél a csatában elesik II. Péter, Aragónia királya, a legfőbb védelmezőjük. 1216, Toulouse elesik, 1217-ben Raimund visszafoglalja, ugyanitt egy év múlva meghal Montfort. 1223, Raimund visszaszerzi Carcassonnét, de egy év múlva újra meghódítják a várost. 1226-ban VIII. Lajos harc nélkül bevonul a városba, és 1229-ben Toulouse a Francia Királyság része lesz. 1240-ben IX. Lajos francia király Carcassonne-ban leveri az ellenállást.

A bűnösök kései megtorlása

1307-ben az akkori király unokája, IV. Fülöp francia király a vérengzésben részt vett templomosok rendjét testületileg vád alá helyezi, és ezzel a történtek után 80 évvel leszámol a jogutóddal.

A vád Szimónia, ami a templomosok által pénzért kínált egyházi hatalom megszerzését jelentette.

Simon, aki pénzért vett volna egyházi titulust, bibliai bűnéből ered a szimónia szó. Ezzel Simon de Montfort bűne kiteljesedett, akinek a követőit ítélték el utódaikban.

Történelemhamísitás máig élő meséje

Ezeket a meséket olvashatják a látogatók a múzeum tábláin és az ismertetőidben. A mesék fő célja, hogy a kataroktól ősibb időre helyezzék, és ezzel igazolják a jogtalan birtokba vételt. Másrészt elleplezzék a magánháború tényét és barbárságát a ködbe vesző vallásháborúval.

„Charlemagne megérkezik hadaival a vár alá és csönget. (Innen eredeztetik a vár nevét, nem vicc!) Azostrom közben a várúrnő egy disznót dob ki, mert őket nem tudnák kiéheztetni. Ezt látván, a hadak el."

Kommentár: A Charlemagne sztori mindenhol felbukkan, így gyártanak ősi múltat maguknak.

Összegzés

Mának szóló üzenete van a történteknek, nevezetesen, a magyari népeknek el kell tűnniük a Föld színéről, mert a történethamisítók lapjain kell a legősibb hely az epigonoknak.

A forrásmunkák jegyzéke

Árgyusi I.: II. András Jeruzsálem királya

Estel-Blois France: Carcassonne vára (ismertető album)

Carcassonne idegenforgalmi térkép

Lynn Pickett: Mária Magdolna

Bíró Lajos.: Szerelem: Isten - A Boldogságba vezető ösvényről

Ernst Ullmann; Gotischen Kathedrale

Bunyevácz Zsuzsa: A Szent Grál üzenete

Stephen Howarth: A templomosok titka

Herbert Illig: Kitalált középkor

Hoppál-Jankovics: Jelképtár

Gallia tanulmány a szerzőtől

(1. oldal / 5)
Megjelent: 8404 alkalommal Utoljára frissítve: 2014. Május 30., Péntek 16:29

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Új írások

Jó honlapok

Látogatók

Hungary 68.5%Austria 1.3%
Romania 5.4%Canada 1.1%
United States 3.9%Norway 0.6%
Russian Federation 2.8%France 0.3%
Ukraine 2.6%Switzerland 0.3%
United Kingdom 2.1%Kuwait 0.3%
Sweden 2.1%Netherlands 0.3%
Slovakia 2.1%Australia 0.3%
Germany 1.9%Italy 0.2%
Serbia 1.4%Spain 0.1%

Today: 33
This Week: 3169
Last Week: 4655
This Month: 12482
Last Month: 18229
Total: 2150439

Belépés