20230529
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2010 december 04, szombat

Gondolatok a pénzről

Szerző: Nemadtamfel

A bankjegyhamisítást a törvény bünteti! Ez a felírat olvasható a még éppen hogy érvényben lévő magyarországi (de nem magyar!) fizető eszköz, a forint papírcímletein. …De vajon, tényleg bünteti? … Igen is, meg nem is! Bünteti, ha olyas valaki követi el, aki nem tartozik a pénzkibocsátók jól körülhatárolt kasztjába! Ebben az esetben, - és csakis ekkor - a jog lesújt! Ezzel szemben nem bünteti, hanem ellenkezőleg: védi azokat, akik a pénzkibocsátás jogát kizárólagos privilégiumukká tették.

  Akinek van esze, az láthatja, hogy a legnagyobb hamísítók maguk a pénzkibocsátók, a bankok! A hamisítás technikája nem bonyolult, tekintsük át röviden!

A bankok részei annak a halmaznak, amely az eddigi (előző) rendszer elemeiből áll össze. Ez egy egységes rendszer, melynek MINDEN ELEME a létre hozók szándékát támogatja! Mi ebből most a pénzkibocsátásra koncentrálunk, de meg kell említsük a rendszer legfőbb alkotórészeit, így az államformát, a pártrendszert, a jogcsűrést, a „szentesítő” egyházakat, a rablógazdálkodást, környezetszennyezést, a háborúkat, az intézményesített emberirtást, és a „gömböc” végcélját: a globalizmusnak álcázott rabszolgatartó világrendszert.

Azt nem mondhatjuk, hogy ebben jó úton haladnak a megvalósítás felé, mert nyilvánvalóan ez az út ránk nézve meglehetősen végzetesnek ígérkezik! Meg kell állapítanunk, hogy mindeddig semmit sem tettünk a kényszerű menetelés (terelés) megszüntetésére, ezzel szemben a „tömeg - vesztőhely” már látótávolságban van.

A fentebb említett halmaz urai a farkasokra jellemző kitartással terelik az emberiséget kitűzött céljuk irányába. Nem mostanában kezdték áldásosnak nem nevezhető tevékenységüket. Háborúk sorát robbantották ki a kamat bevezetéséért.

A kamat ugyan gazdaggá tette kiagyalóit, de az úrnépek szorgalma ezt még ellensúlyozta. A kamatszedők nagyon lassan haladtak abbéli tervük realizálásában, melyet talmudjukban fogalmaztak meg, mi szerint mindennek (ők csak anyagiakban tudnak gondolkodni) az ő birtokukba kell kerülnie! (Aki nem hiszi, olvassa el!)

Egyikük, egy rothchild ki is mondta: „Adjátok a kezembe egy ország pénzkibocsátásának jogát, és engem nem érdekel, hogy kik hozzák a törvényeket!”

Vesztünkre a kezébe adták! Titkos hálózatok egyszerre gyilkoltak régi tipusú uralkodókat, ugrasztottak egymásnak népeket, aratták le a háborúkból (melyben okosan nem vettek részt) a hatalmas hasznokat. Átgázoltak rajtunk, mit sem törődve halottaink 100 milliós lélekszámával! Bezzeg az övék!

Az igazi áttörést 1913-ban érték el. Egy gyenge identitású mesterséges képződményben amely ennek ellenére, (éppen e célból) kontinensnyi méretű, tehát az USA-ban egy gyenge pillanatban megszületett az a pénztipus, amely sokkal hatékonyabban csoportosította át az úrnépek javait az ószövetségiekébe, mint korábban évszázadokon keresztül a kamat! A Közép-Európán végig söprő „rendszerváltások” célja is ide mutat: elfogadtatni és üzemeltetni a mit sem sejtő társadalmakkal a „világvalutává” váló dollárt. Megszületett a levegő-pénz fogalma!

(Valójában rossz a hasonlat, mert a levegő nagyon is jó valamire, ez a pénz azonban tényleg nem!)

A „levegő”- pénz mögött nincsen fedezet, sem anyagi, sem szellemi teljesítmény! A semmiből hozzák létre a bankok. Mégpedig 1913 Karácsonya óta magánbankok! Mára a világban az nemzetállamok irányítását pÁRTok végzik. E miatt lehetséges, hogy egységesen minden országban kizárólag a (magán)bankok és a mögöttük felsorakozó szélhámosok érdekei érvényesülnek. Az államok ennek értelmében saját kötelességüket tagadják meg, mivel kibocsáthatnának 100 % fedezettel rendelkező közpénzt mindenféle teher nélkül. Márpedig az ábra az, hogy ettől a kötelességüktől szabadultak meg elsőként! Emlékezzünk csak: a rádióban azzal a pofátlansággal hülyítettek, hogy „függetlenítik” a Nemzeti Bankot! Kitől? A magyar néptől!!

Ettől kezdve ez a CSAK NEVÉBEN (!) Nemzeti Bank nem számol be a Parlamentnek, és a Számvevőszék sem jut messzebb a titkárnőnél. Tévedünk azonban ha azt gondoljuk, hogy ez az intézmény teljesen önállósodott! Azt azért nem! Csak tőlünk! Van olyan irány, amely felé önzetlenül feltárulkozik!

Más szóval: a magyar nép nem rendelkezik saját fizető eszközzel, (csak látszólag!) a mellett teljesen elveszítette ellenőrzését és még inkább szuverenitását a pénzpolitikában. Hiszen miért ne nevezhetnénk politikának azt, hogy egy országban mire jusson pénz, mire ne, hogyan adósodjon el mesterségesen (mondhatjuk virtuálisnak is!), stb. Ennél azonban többet is meg kell állapítanunk! Történetesen azt, hogy a magyar(országi) pénzkibocsátás a rothhcildi deklarációnak megfelelően éppen azok kezébe került –köszönjük meg pÁRTjainknak! Mindnek!- akik ellenállás nélkül olyan messzire hatoltak a monetáris gyarmatosítás eszközével előre hazánkban, hogy örömmámorukban már titkolni sem tudják felvásárlási céljaik sikereit! Márpedig ez leplezetlen ellenséges szándék! Felér egy hadüzenettel!

A fedezettel rendelkező „kemény” pénz tehát a kibocsátott pénzmennyiségnek 1/20-a körül mozog. A bankoknak ugyan előírják, hogy ebből a pénztipusból tartalékoljanak, de ennek aránya az előbb említett 5 %. A többi pénz a bank hitelnyújtása során képződik a hitelfelvevő tartozás-elismerő nyilatkozatával egy időben! Tévednénk azonban, ha azt gondolnánk, hogy visszafelé is a semmit fizetjük!

Egyáltalán nem! A kibocsátó bank ugyanis viszonzásul nem fogadja el a semmit, hanem nagyon is anyagi biztosítékhoz ragaszkodik, és azok közül is a nehezen elidegeníthető ingatlanhoz! A legtöbb esetben ugyanis a hitelfelvevő saját hajlékát teszi zálogba, amelyben benne lakik.

Ez az a folyamat, amelynek során az úrnépek által megteremtett anyagi javak a pénzkibocsátókhoz csoportosulnak át anélkül, hogy azok akár csak a kezüket bepiszkítanák! Nem is a munkától piszkosak azok!

Nem véletlen tehát a pénzhatalom azon törekvése, hogy a pénzkibocsátás forrásait a lehető legmesszebbre vigye a nemzetektől. Nemzetállamok a pénzhatalomhoz való teljes igazodásuk miatt ugyanis már NEM LÉTEZNEK! ELLENZÉK SEM!

A mi környezetünkben a tervezett világhatalom kontinensnyi tartománya, az eu. (Nem tudom nagybetűvel írni!) Szabadkőműves jelképekben bővelkedő valutája az euro. A helytartó hatalom arról hadovál, hogy ekkor és ekkor majd bevezetik hazánkban is. Nos, ez sem igaz! Már bevezették!

Alig van akadálya az euróval történő fizetésnek, tehát használatban van. Inkább a Forintról kellene elmondaniuk, hogy azt viszont „kivezetni”, megszüntetni készülnek!

Lehet, hogy a „magyar” valuta tartós zuhanásba kényszerítése ennek a merényletnek az előszele!? Merénylet ez, még akkor is, ha tudjuk, hogy a Forint már csak nevében magyar, és tulajdonképpen mindegy, hogy egy másik, nevében sem magyar fizető eszköz lép a helyébe! A lényeg, hogy egyik esetben sem érvényesülhet saját érdekű pénzpolitika! Csak a másét használhatjuk, arra, amire ő mondja, és annyit, amennyit engedélyez belőle! Miközben tudván tudjuk, hogy ez a más, vagy ahogy maga szokta mondani: „másság” tönkre akar tenni minket, hogy felvásárolhasson egy egész országot!

Most térjünk vissza a „rotchildi” aranyköpésre! Fordítsuk meg! Így hangzik: „Azonnal vegyük vissza nemzeti, (ha ez nem megy egyelőre) akkor kisebb magyar közösségeink kezébe a pénzkibocsátás gyakorlását, és ne érdekeljen bennünket az, hogyan szeretnék felvásárolni hazánkat a rothchildok magyarországi helytartóságuk asszisztálásával! (Itt sem tudok nagybetűt használni!)

Rossz pénz nem vész el!...

…tartja a közmondás, és ez igaz is, ha egy fizetőeszközzel már minden aljasságot elkövettek, és lecserélték egy másikra. Akkor már senkinek sem kell, mert az átélt traumák, vagyonvesztés, kivándorlás, öngyilkosságok után a bizalom és hit is elveszik a tönkretett pénzzel kapcsolatban. De csak ez lenne a „rossz pénz”? Nem rosszabb ez akkor, amikor még javában ÁRT? Szerintem igen!

Ezek után nézzük meg, hogy elveszhet-e a még nagyon is aktív rossz pénz, (kamatos pénz) és igaza van-e közmondásunknak, amikor ezt tagadja!?

Nos, elveszhet! Mégpedig úgy, hogy a kamatos pénz (mindig magánpénz) tulajdonosai egy erőteljes kibocsájtási (hitel-kihelyezési) hullám után a pénz kiszivattyúzásával pénzügyi vákumot okoznak, amely a gazdaság leállásához vezet. A hitelt felvevő gyanútlan emberek pedig belerokkannak a törlesztő-részletekbe, és a semmiért (a magánpénz mögött légüres tér van) átadni kényszerülnek nehéz munkával megteremtett javaikat, még fizikai létük alapfeltételeit, például házukat, földjüket is. Így csoportosul át az úrnépek vagyona és élettere az élősködő jött-mentek és betelepülők kezébe!

A Szent Korona egyértelműen rámutat az emberiség legnagyobb baját okozó problémára, azonosítja az okot, s feltárja annak lényegét! Egyúttal azt is érthetővé teszi számunkra, hogyan orvosolhatjuk ezt a bajt!

Az ikont, amelyen az üzenet található, a homlokzati kép mögött kell keresni, melyen Vezérlő Királyunk; Jézus Krisztus látható ítélkezés közben. Tudjuk, a keresztpántot elfordították 90 fokkal még „szent”(?) István idejében „társuralkodója” és annak bizalmasa mesterkedésével. Ezért az elforgatásért aztán az elforgató is forgatásos halált halt, legalább is az egyikük, az, amelyik kivitelezte. Nevét, erről a forgatásról azóta is őrzi a Gellért hegy. Nyilván a hegyoldalon kapott egy-két gurulatot, gellert.

Vajon ezek a merénylők (a királyné és püspöke) miért tartották annyira fontosnak, hogy „elhallgattassák” a Koronát, hogy meggyalázására vállalkoztak? Mit mondott eredetileg a Korona, és mi az, amit nekünk nem szabad abból meghallanunk gyarmatosítóink szerint!?

Miért dugták el a majdnem teljesen széttrancsírozott ikont Jézus háta mögé? Nem véletlenül!

Az ikonon épen maradt a felirat:: ARTUOLO. A kikalapált „szent” az egyetlen alak a Koronán, aki soha nem volt szent! Soha nem volt apostol sem, mert elbukott. Ő ugyanis Júdás, kezében a 30 ezüstpénzt tartalmazó pénzes-zacskóval! Ő volt az ikonon! De nem az ő személye a lényeges! Hanem a pénzes-zacskó! A rossz pénz szimbóluma! A koronakészítők előre tudták, hogy a kamatos pénz, a rossz pénz árulást, hazugságot, megosztottságot és pusztulást hoz ránk! Oda is írták: ÁRTÓ-ÖLŐ!

A római egyház és a mögötte meghúzódó hódítók, idegenek érdekeit sértette ez a parancs és figyelmeztetés, amit a Korona a magyarok számára folyamatosan közvetített ami óta Attila apostoli királyunk elkészíttette!

Napjainkban a maradék magyarság kivéreztetése folyik a kamatos pénzzel. Hitvány idegen csürhe nézi kaján vigyorral a nép tipródását és ostoba asszisztálását az arcátlan szemfényvesztéshez. Mert az, szemfényvesztés az egész, a semmit használják fel ellenünk, mi meg odaadunk érte mindent!

Nincs egy vezér, nincs egy karakán ember, nincs egy szakmai réteg (nem tudom mit tanulnak a közgazdászok!) akik végre kiállnának, és azt mondanák: ILYEN NINCS! NEM LEHET! EZ NÉLKÜLÖZ MINDEN ELFOGADHATÓ ALAPOT, HISZEN TERMÉSZETELLENES!

Ám ne várja senki, hogy majd a pÁRTok bármelyike egyáltalán szóba hozza előttünk ezt a tiltott témát! Csodálatos nyelvünk és Koronánk világosan tudtunkra adja, hogy a pÁRTok is az ÁRTÓ-ÖLŐ hajtásai!

Kutyaharapást szőrivel!

Igen! Ezt a gyógymódot már bátran ajánlhatjuk! Láthatjuk, tapasztalhatjuk, hogy amikor nagyon rossz a pénz, vagyis amikor kiszívják a gazdái a társadalomból, akkor megállunk. Nem tudunk cserélni egymás között. Nem tudunk vásárolni, ami a csere egyik formája. Nincs pénzünk! Elveszítjük munkahelyünket, mert a kis cégek is tönkremennek. Nincsen ami közvetítsen a társadalom szereplői között! Eltűnik a JEL!

Csak állunk, és tétlenkedünk, pedig lenne energiánk, talán még meglennének az eszközeink is, csak vevőnk nincs, és így tehetetlenek vagyunk. A felvásárlási piacokat hiénák uralják, akik szánt szándékkal beugratják az embereket, és csődbe, pusztulásba kergetik őket. Az igaz embernek ezzel is kedvét szegik!

Pedig van kiút, csak egy kicsit kell rajta gondolkozni! Tegyünk fel néhány kérdést magunknak, és próbáljuk megválaszolni!

Nélkülözhető-e a fizető (váltó) eszköz a társadalomban? Válasz: láthatóan nem!

Elfogadható-e (biztonságos-e) a többségi társadalom szempontjából a kamatos pénz, vagy másképpen megnevezve a magánpénz? A válasz: feketén-fehéren bebizonyosodott, hogy a magánpénz természetellenes kreáció és létrehozói aljas szándékkal működtetik a gyanútlan és elkényelmesedett, tv-nézésre szoktatott fogyasztói minőségű tömegek kárára!

Van-e valami akadálya annak, hogy a társadalom, vagy akár egy kisebb közösség saját biztonsága érdekében állandó ellenőrzés alatt tartott saját fizetőeszközt teremtsen magának? Válasz: Az égvilágon semmi, csak az összefüggések felismerése, és egészséges élni akarás! ( A világon e pillanatban legalább 5000 féle helyi pénzt találnánk, napjainkban is sorra hoznak létre ilyeneket , mint például Angliában!)

Van-e joguk a magyaroknak közpénzeket teremteni? Ha a Szent Koronára hallgatunk, akkor a választ már keresni sem kell! Ha magunkat kérdezzük, akkor mindenki maga tudja a választ! Ellenségeinket, rabtartóinkat pedig fölösleges kérdeznünk! Ők már sírunkat ássák! A kérdést leegyszerűsítve így kell feltennünk: AKARUNK-E ÉLNI, és AKARUNK-E SAJÁT HAZÁT?

Mi tehát egy igazi „rendszerváltás” lényege? Egyértelmű: Azonnal megszabadulni a magánpénztől, és saját közösségi fizetőeszközt teremteni!

Ha meg akarunk maradni, változtatnunk kell! A magánérdek oly mértékben hatalmasodott napjainkban az emberi közösségek, nemzetek, valamint az egyetemes emberiség alapvető érdekei és alapjogai fölé, hogy kikényszeríti a változtatáshoz szükséges cselekvést! Végül is így működik a természet. Ami nem felel meg örök törvényeinek, az összeomlik, elpusztul! (Az ember pedig tanul.)

A közösségi pénz megteremtése nem az egyetlen eleme lesz a változásoknak! Mindaz, ami most nagyon kevesek kezében összpontosul, annak újból a közösségeket kell szolgálniuk! (energiahordozók, ásványkincsek, élettér, tudás, védelem) Hitvány semmit-tevéssel, hazudozással és becsapással pedig egyhamar nem lehet majd újabb világhatalmat építeni!

2009 május 19

-Nemadtamfel-

Korábbi gondolatok

Sarokpontok:

Magyar pénz csak kamatmentes lehet! Ezt a tényt rá is kell írni a pénzre, és azt is, hogy közpénz, a közösség (nemzet) tulajdona! Azt is rá kell írni, hogy ha valahol elkezdenek kamatot szedni utána, akkor az a pénz magánpénzzé silányult és el kell hagyni! Nem csak eredendő (egyetemes) joga a közösségnek ismét kamatmentes pénzt kreálnia, hanem a Szent Korona eszme ellenállási záradéka alapján KÖTELESSÉGE! A pénznek tehát annak használatával kapcsolatos pedagógiai üzenethordozó rendeltetése is legyen!

A kamat és a közösség szabadságának foka egymás reciproka! A kamat minden féle munka és hozzáadott érték nélkül szerzett jövedelem, és mint ilyen súlyosan károsítja a társadalom erkölcsi alapját. Amíg kamatot szedhet egy önjelölt kiválasztott csoport, addig szabadságról és rendről beszélni abban a körben nem lehet.

Rá kell írni a pénzre, hogy legfeljebb 1 (2) % kezelési költség felszámítása fogadható el a kibocsátó részéről! A pénz, vagy csereeszköz ha keveset is, de fokozatosan veszítsen értékéből, hogy ne legyen értelme felhalmozni. Ezzel a forgás ösztönözve lesz.

Ki lehet kibocsátó?

Kizárólag a magyarok közösségei! Ha egy településen van olyan helyi vezetés (vagy végre-valahára ilyet választ a nép!!!!!) akkor kibocsátó lehet egy önkormányzat, vagy kistérség. Esetleg egy város, és körzete.

Tudni kellene mindenkinek, hogy ahol helyi pénzek vannak, ott a válság sem sújtja olyan mélyen a lakosságot. A helyi pénz pedig minden esetben gyorsan fellendíti a helyi termelést. Tájékozódjanak! Kérjék meg a testvérvárosokat tapasztalataik átadására!

Ha nem sikerül a lényeghez hozzányúlni merő (pénzkibocsájtó) önkormányzatot megválasztani, akkor bocsássa ki a helyi pénzt a már tudatos lokálpatrioták közössége. Csak közpénz legyen!

Felülről (magánérdekek irányából) vezérelt (bank, hitelszövetkezet, magánszemély stb.) pénz megalkotását mi SEMMI ESETRE NEM TÁMOGATHATJUK!!

Helyi pénz, vagy csereklub?

Akár mindkettő! Csak végre mozduljon már meg valami! Még az egymás közötti kockás füzetlapon történő elszámolás is jobb nekünk, mint amikor a kifosztók rendszereit használjuk. Mert kíméletlenül kifosztanak, ezt talán nem kell bizonygatni. Minden párt alatt változatlanul üzemel a pénzszivattyú: bank- bankszámla-kötelező átutalások-adózásnak nevezett rablás, árfolyambűntény, devizahitel-csapda állami segédlettel, stb.

Mi legyen a neve a helyi pénznek?

A Korona megnevezés párosulhat a tájegység nevével, mint Jász Korona, Matyó Korona, Mátra Korona, Szegedi Korona, stb.

Hogyan működik egy újdonsült közösség, mint bank?

Úgy, hogy beletanul. Ehhez alkalmas emberek minden térségben lesznek. A szerencsésebb feltételek közepette élő testvérvárosok (ahol még nemzeti kormányok vannak) tapasztalatait átvehetnénk.

Magyarországon a helyi pénzek teremtését minden aktuális hatalom akadályozza. , hogy eleget tegyen a „gazdinak” Pedig az eu.-ban sokkal megengedőbb a törvényi szabályozás ezen a létfontosságú területen! Nekünk, mint „fapados” utazóknak silányabb törvénykezés jutott. Mint ahogy egy gyarmatnál szokás. Belenyugodjunk? Soha! Követeljük ki magunknak! Ez ugyanis jár nekünk. Kimaradt a „jogharmonizációból”? Micsoda véletlen? Nahát!

Nem mondunk le róla!

Milyen egyéb civil szerveződésekkel köthető össze?

Ha sikerülne elindítani, az egykori „Hangya” tipusú szövetkezetekkel. Ezek a termelés és termeltetés mellett lassan átvehetnék a banki feladatokat is a pénz tulajdonosainak (a közösségnek) folyamatos ellenőrzése mellett. Ám, csakis és kizárólag abban az esetben, ha nem magánemberek birtoklása mentén kerül mozgásba. E pillanatban az utóbbi eshetőséget látjuk kibontakozni.

Centralizálni, vagy szétszórni az országban?

Az ország valamikor úrság volt. Most idegen az úr, így magyar úrságról –egyelőre- nem beszélhetünk. Jobb tehát a sok helyi pénz, mint a könnyebben adóztatható, ellenőrizhető kevés! Előbb tehát szét kell szórni a magot! Ez a vetés. Később, ha a közösségek megtanulták, hogy milyen élni ezzel az új eszközzel, megtapasztalják a szabadságot, és ha már valódi közösségekké forrnak, a szövetkezetek révén pedig a gazdaság is újra életre kel, egyszer majd ismét elindulhat egy egységesülés változatlan feltételek, és kitételek mellett (kamatmentesség és ellenállási záradéka) sértetlensége és sérthetetlensége szavatolásával. Csak egységes nemzet számára van értelme egységes pénzt fenntartani!

Az idő

Ha az ember érzi, hogy a kötél már a nyakán van, akkor már biztosan közel van az idő a cselekvésre, hiszen mikor máskor, ha még akkor sem? Élni, és megmaradni saját rendszereink beindításával, fütyülve a fenyegetésekre, ijesztgetésekre, vagy sírba menetelni a mások által kijelölt úton engedelmes birkaként? Erre kell felelnie mindegyikünknek.

Budapest 2008 január 24.

Hasonló:

Kossuth kudarcot vallott. Orbánnak sincs sok esélye.
Egy jó elemzés a pénzről. Csak az kívánkozik még hozzá, hogy a jelenlegi intézményi rendszer kizárólag a karvalyokat szolgálja. Van egy titkos szervezet amely legfontosabb céljának éppen azt a szolgálatot tűzte ki ártalmas tevékenysége céljául, hogy mindent alávessen a parazita pénz hatalmának. Ez a szabadkőművesség. Orbán is az, meg minden pÁRT vezetése. Csak magunkra számíthatunk. Egyébként a szabadkőművességel szembeszállni halálos próbálkozás. Élve kilépni sem lehet. Nem kellene belépni, de aki egyszer eladja a lelkét az ördögnek....az végleg elveszett a közösség, a társadalom számára! Én a magam részéről egy szabadkőművesre egy óvodát sem bíznék rá! Nem hogy egy egész országot!

Van még aki nem látja a báb szereplőket rángató madzagokat? Soros ide repül (A nagy tengert átrepüli a galambnak álcázott héja: nyirkai jóslat) és a következő hetekben újabb kifosztó törvények, rendeletek sújtják a magyart! Már pedig Soros is csak csicskása valakiknek. A Bilderbergeknek. Rothschildoknak, Rockefellereknek.

Megvizsgálhatnánk más hasonló eseményeket is, és akár világháborúkat is, érdekes módon mindig azonos kirobbantói kört találunk (főkolomposokat) bármely időpontban hazánk viszonylatában...
 

Megnyitva 8606 alkalommal

Hozzászólás   

#1 Klaudió 2012-04-22 20:14
Emberek ! Tisztázzuk már: jmilyen "belső adósságot" kellett a magyar költségvetésnek megfizetnie - igen komoly mértékben - amikor a ímagyar Nemzeti Bank mintegy 60 év óta az Állam pénztárcája volt. Tehát ami keletkezett oda ment, amit költöttek onnan ment. ? (Most nem beszélünk a "külsőről", ami ténylegesen kivülről flvett pénzeket jelenti)
Tehát ez köznapian fogalmazva: hazaadom akeresetem, azs asszony elteszi, amokr meg fizetnem kell, akár villanyszámlát, akár mást, akkor - Nekem - adósságnak tekinti -SŐT kamatot vesz utána.

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások