Print this page
2010 március 09, kedd

A Nagy Testvér elrendelte a holokauszt törvényt.

Szerző: Iványi Sándor

A világnak van egy problémája, amelyről csak kevesen mernek írni, és szólni. Aki ír, és szól róla, az könnyen a börtönben találja magát. De ha nem is zárják be, elveszítheti vagyonát, és a becsületét is. A probléma, amelyről nem illik beszélni, a zsidó kérdés. Erről csak zsidók beszélhettek minden időben, mert ha ők beszélnek róla, akkor minden az ő igazukat szolgálja. Más véleményt lesöpörtek az asztalról, és az illetőt meghurcolták.

 A Nagy Testvér elrendelte a holokauszt törvényt.

Beteljesedett Orwell 1984-e: Big Brother ( gyengébbeknek: a cionizmus vezetői) hazánkban is elérték, hogy büntethető legyen az, aki kétségbe vonja a holokauszt megtörténtét.

A döntés igen felháborító, mert igazságtalan, és ellentétes az Alkotmánnyal is, mivel a magyar Alkotmány is rögzíti a lelkiismereti- és szólásszabadságot.
A törvény hatályba lépése számos kérdést vet fel, amire sokan talán nem is gondolnak.
Magam amatőrként évek óta kutatom a zsidóság, és a világuralomra törő cionizmus történelmét. ( Vigyázat: nem szabad a kettő mellé egyenlőségjelent tenni, mivel sok zsidó nem vallja a cionizmust, és ellene van Izrael létjogosultságának is.!).
A világtörténelemben számos népirtás volt eddig, és a legtöbbet maguk a zsidók követték e
l.

Isten a Bibliában, a Tórában jelentette ki hogy a zsidóság kiválasztott nép. Sajnos a zsidók ezt a papi szolgálatra való kiválasztottságot azóta is félreértelmezik, hiszen kisebb időszakokat leszámítva, nem Isten szolgáiként éltek, hanem a mammont, a pénzt, és a hatalmat imádták. A zsidók mióta léteznek, világuralomra törnek.
Ez kezdettől így van, és ez az emberiség számára végzetes következményekkel járt.

A világnak van egy problémája, amelyről csak kevesen mernek írni, és szólni. Aki ír, és szól róla, az könnyen a börtönben találja magát. De ha nem is zárják be, elveszítheti vagyonát, és a becsületét is. A probléma, amelyről nem illik beszélni, a zsidó kérdés. Erről csak zsidók beszélhettek minden időben, mert ha ők beszélnek róla, akkor minden az ő igazukat szolgálja. Más véleményt lesöpörtek az asztalról, és az illetőt meghurcolták. Ez terror, a javából! A fájó az, hogy ehhez a keresztény egyházak is csatlakoztak, ők is zsidók pártján álltak szinte minden kérdésben. A zsidók olyanok voltak a világban, mint Indiában a szent tehenek, akiknek mindent szabad, még akkor is, ha az a cselekedet a közösség kárára szolgál.

Aki meg merte kérdőjelezni a zsidók igazságait, és cselekedeteik hasznosságát, vagy akár Izrael léthez való jogát, azt bíróság elé állították. 1984-ben éltünk, több mint két évezrede!

Orwell írta le ezt a szörnyű utópiát, már 1944-ben, és jóslata hamar valósággá vált. A világot uralók már a II. világháború után GONDOLATRENDŐRSÉGET, és VILÁGCSENDŐRSÉGET állítottak fel, hogy kizárják a közéletből azokat, akik az igazságot és az azzal járó szabadságot követelik. Az emberiség és az egész kulturált világ ennek a világterrornak az igájában senyved, csak sokan, akik elbutultak a multikulturalizmus, és a Carpe Diem dőzsölésében már nem is látják a valóságot. Csak fogyasztanak, és fogyasztottak: drága ruhákat, finomabbnál finomabb ételeket, autókat, nőket, italokat, és mindent, amit a pénzük és a Nagy Testvér megengedett.
Csak egyet nem lehetet senkinek: ismerni a valóságot, és a történelmet. Pedig, ha ismernék volna a történelmet, talán okultak volna belőle.
Hitler, és Rosenberg is téves úton járt, amikor a zsidó kérdést faji alapon közelítették meg. A Földön egy faj él a Homo sapiens. A zsidóság egy vallási- és kulturális fogalom.

A zsidó az én felfogásomban egy ideológiai és metafizikai képlet, annak a rövidítése, hogy „a zsidó paradigma alkalmazója”. A zsidó paradigma példázata azt mondja ki, ,,hogy a zsidó nép az Isten által kiválasztott nép, és hogy a Talmudra feltétlenül szükség van a Szentírás megértéséhez.”
/Az alkoholista George Bush, aki apja nyomdokain hitet tett az izraeli érdekek mellett./

A „zsidó paradigma alkalmazója” lehet bármelyik nép fia, nem csupán izraelita. Nem vádolhatnak tehát zsidózással, mert nem vagyok antiszemita. Senkinek sem kell zsidónak lennie, vagy akár katarnak, vagy dialektikus materialistának. A szónak nincs semmiféle faji jelentése, a zsidó paradigma alkalmazóinak mély, ebből fakadó rasszizmusa ellenére. A „zsidónak” rasszista, nacionalista származéka a cionista, mert a cionisták a figyelmüket a tényleges, történelmi zsidó népre összpontosítják és hisznek az ő egyedülálló kiválasztottságában. A „zsidó” univerzalista származéka a „mammonita”, mert a mammoniták a zsidó paradigma kifelé irányuló vonatkozásait elfogadják, és egyetemessé teszik. Egy „abszolút zsidó” cionista (saját maga és a többi zsidó felé) és mammonita (a nem zsidók felé). Egy nem-zsidó lehet cionista vagy egy mammonita, de ha mindkét elvet magáévá teszi, akkor „új-zsidóvá” válik.

A keresztény a zsidó ellentétele, mert tagadja a zsidók „isteni jogát” arra, hogy a nem-zsidókat (Palesztinában vagy másutt) elnyomják, és elutasítja a felebarátjával szembeni mammonita önzést. A keresztény anticionista, mert a tényleges, történelmi zsidókat úgy tekinti, mint lehetséges szeretett testvéreit Krisztusban, akiket föl kell világosítani, nem pedig elszigetelni, vagy valahol távol elzárni. A rasszista antiszemiták ezért nem lehetnek keresztények A keresztény mammon ellenes, mert mindenkit felebarátjaként kezel.
Csatlakozom Karinthy Frigyeshez. Ő - aki tudjuk maga, és családja által is érintve volt, ezt írta: ,,Üldözik a zsidókat, mert azt mondják, gazemberek. - Üldözzék a gazemberséget! S jaj a zsidóknak, ha azok...”

Mit is mondott Kossuth Lajos?
,,A magyar nemzet háromszáz esztendőn át sokat szenvedett. Török és tatár dúlta édes hazánk kebelét, és a királyok idegen gonosz tanácsosai, és a hazának háládatlan fiai sokszor elárulták e szegény nemzetet, de mióta Isten e világot megteremtette, soha még oly ocsmány árulást nem hallott az embernek fia, mint aminővel most hazánkat meg akarják ölni a hitszegők. Ha most a magyar nemzetnek minden fia, aki csak karját bírja, fel nem kél, hazáját védeni, akkor kiirtanak saját hazádból, szegény magyar nép! Országodat, mit őseid vérrel szereztek, árulással szétrabolják. Ki fognak irtani az élő nemzetek sorából, hogy szegény hazádnak még csak neve se maradjon fenn.”

Félelmetes az egyezőség a 2010-es állapotokkal, mintha Kossuth látnok lett volna, olyan jól leírta a XX-ik, és a XXI-ik századi magyar tragédiákat.
A zsidóság fizikai egzisztenciájának, és spirituális elképzeléseiknek ugyanaz az alapja: a Mózes nevéhez fűzött Tóra, és ennek rabbik általi magyarázata, a Talmud. Az utóbbi mondatot azért szedtem szándékosan félkövér betűkkel, mert szeretném kihangsúlyozni az Olvasóknak, hogy ez az alap hamis, világunkra káros, és mégis – mint könyvemből ( Az európai Kánaán megszervezésének és a politikai háttérerők szerepének hiteles története I-II) látni fogják - döntően ez határozza meg a földi társadalmak életét.

Ezdrás a Tórát Kr.e. 450 körül törvényerőre emelte. Azóta akárhová megy a zsidó a világon, ezt a két törvényt magával viszi. A befogadó állam törvénye sohasem válik az ő törvényévé, mert az ő törvénye, a Tóra, és a Talmud már megvan, állandóan vele van; még ha amazt a törvényt – itthon az ősi, biblikus Szent korona tant - magáévá tenné, akkor veszendőbe menne az ő saját törvénye, és ezzel megszűnne zsidó lenni, ezzel elveszítené a vallá­sát, s beleolvadna az idegen népek tömegébe. Márpedig ez mindmáig nem következett be. A legékesebb bizonyítékot a békés asszimilációval szemben is tanúsított ellenállásukról a 2500 év óta fennálló diaszpóráik szemléltetik:

A zsidó kérdés kulcsa nem faji, hanem hatalmi alapból származtatható. Nem feltűnő, hogy a világot egy csöppnyi 15-16 milliós, és szétszórtságban élő nép irányítja? Nem feltűnő, hogy a birtokukban van a hatalom szinte minden eszköze, a hadsereg, bankvilág, a zsidó-keresztény vallás??
Carrol Quigley történész, a washingtoni Georgetown egyetem professzora, 1965:

,,A pénztőke hatalmasainak messze tekintő célja nem kevesebb, mint a pénzügyi ellenőrzés olyan, magánkézben lévő világrendszerének a létrehozása, amely képes uralni valamennyi ország politikai rendszerét és a világgazdaság egészét. Ezt a rendszert a világ központi bankjai feudális módon ellenőriznék, összhangban azokkal a titkos megállapodásokkal, amelyeket a rendszeresen tartott magántalálkozókon és konferenciákon elfogadnak.”

Abraham Lincoln, az Egyesült Államok tragikus sorsú tizenhatodik elnöke, aki tett is azért, hogy a pénz szervezett magánhatalma ne vegye át az uralmat a demokratikus állam felett, 1863-ban így foglalta össze véleményét a pénzhatalomról: ,,A pénzhatalom béke idején élősködik a nemzeten, háborús időben pedig összeesküszik ellene. Despotikusabb, mint a monarchia, arcátlanabb mint az autokrácia, s önzőbb mint a bürokrácia. Olyan válság közeledtét látom a közeljövőben, amely megbénít, és arra kényszerít, hogy remegjek hazám biztonságáért. A korporációk kerülnek uralomra és a korrupció korszaka köszönt ránk. A pénzhatalom arra törekszik, hogy fenntartsa uralmát, kihasználva az emberek elő-ítéleteit, egészen addig, amíg a gazdaság néhány kézben halmozódik fel, és a köztársaság elpusztul”.
Thomas Jefferson, aki 1801 - 1809 között volt az Egyesült Államok elnöke, így gondolkodott a zsidó kézben lévő magán bankokról:

,,Polgáraink szeme nincs eléggé nyitva ahhoz, hogy lássák bajaink igazi okát. Ezt szinte mindenben keresik, egyedül a bajok igazi okozójánál, a bankrendszernél nem. Ez a rendszer bizonyos formában hasznos is lehetne, de ma már visszaélésekhez vezetett, mivel összeegyeztethetetlen a közösség biztonságával és jólétével. A legőszintébben hiszem, hogy a bankok hatalma veszélyesebb, mint a fegyverben álló hadseregeké; és az az elv, hogy finanszírozás címén olyan pénzt költsünk el, amit majd az utódainknak kell megfizetni, nem más, mint hazárdjáték a jövőnkkel”.

Ezt a hatalmat azonban, amellyel leigázták, és adósságba taszították a világot, ideológiailag meg kellett alapozni. A zsidók ezért szerkesztettek egy tant maguknak, amelyet évszázadokon keresztül csiszoltak, élesítettek, mint egy harcos a kardját. A tan neve Tóra, és Talmud. Ez a két, ember által alkotott, és nem Isten által ihletett tanok voltak azok, amelyek által nyomorúságba döntötték a zsidók a népeket. A korai keresztények, XIII-ik Leó pápával bezárólag (1878-1903) mind tudták, hogy a Talmud és a Tóra a világ legnacionalistább, legsovinisztább tanításait tartalmazzák, amelyek a világ leg hatalomra éhesebb népét nevelték ki a zsidóságból. Népet, amely csak akkor tud létezni, ha mások vérét szívja, és kezében tart minden kulcspozíciót, hogy szegénységben, és terrorban tarthasson más népeket.

Én még ma is félek, ha arra gondolok, hogyan verették meg a zsidók talpnyaló helytartói lovas rendőrökkel, az ellenük fellázadó magyar népet 2006 őszén Budapesten. Az egész egy békés, Fiatal Demokraták Szövetsége által szervezett politikai rendezvény volt, ahová sok gyermekes család is kisétált. A tömeg meghallgatta Orbán Viktor beszédét, és többen azt követelték, hogy mondjon le a posztkommunista diktátor Gyurcsány Ferenc és rablóbandája. A diktátornak a besúgói a tömegben voltak, és mindent jelentettek a központnak. Gyurcsány Izrael és Washington talpnyalója, és kiszolgálója, azonnal kiadta a parancsot: támadjon a Rendőrség. És megindult a lovasroham, és a fegyvertelen magyarságra kardlappal rontottak a rend őrei, akik között - mint később kiderült, sok idegen zsoldos is volt.

Magyarország akkor már nyíltan egy felvásárolt ország volt, hiszen 2007 őszén Simon Peresz izraeli elnök bejelentette, hogy "Izraelnek példa nélküli gazdasági sikerei vannak, kivívtuk a gazdasági függetlenségünket, s fölvásároljuk Manhattant, Lengyelországot és Magyarországot. S ez már majdnem csoda. De ki idézte elő ezt a csodát? S ha erre én azt mondom, hogy a kormány, akkor önök kinevetnek engemet. Ezt a csodát ugyanis vállalkozó szellemű, bátor, tehetséges és dinamikus emberek idézték elő. Ezt a sikert 20-30 ezer ember érte el".
A gyarmatot tehát meg kellett védeni az őslakos magyaroktól, akik szabadságot követeltek maguknak. Magyarországnak sok jó termőföldje, és más természeti kincse is van, bő vizei, és erre nagyon fájt Izrael foga, amely megalakulása óta harcban állt a szomszédaival…és már csak a végső, nagy csapásra készült, a 90 milliós iszlám köztársaság, Irán ellen. Kellett egy háttér ország, ahová a családjaikat, és az öregeket letelepíthetik, és ahonnan gazdasági javakat állíthatnak elő a háborúhoz. A legkönnyebben megszerezhető préda pedig Magyarország volt, amelynek már 1956 óta hazaáruló kormányai voltak, akik mindig idegen érdekeket szolgáltak, és maguk dőzsöltek, miközben a nép nyomorgott.

A már kissé megerősödött katolikus egyház nem nézte jó szemmel a rabbik tevékenységét, és meglehetősen korán meghozta a zsidók korlátlan szabadságát megnyirbáló törvényeit. II. Theodosiusnak és Justinianusnak a Codexeivel (V. és VI. század) kezdődnek az általános jellegű zsidóellenes intézkedések, majd kifejezetten a Talmud ellen először IX. Gergely pápa (1227-41) lépett fel a könyv betiltásával. Őt követte még 9 másik pápa XIII. Leóval (1878-1903) bezárva. A mai egyházak azonban félve a zsidók hatalmától, és az állami támogatások megvonásától, szemlesütve hallgatnak.
A zsidók oktalan gyűlölködést vetnek a keresztények szemére, míg a pápai cenzúra a Krisztust és a Szűzanyát gyalázó kifejezéseket, meg a nem zsidókat illető megalázó passzusokat panaszolja fel, melyek végett a maga részéről a Talmud betiltására vonatkozó intézkedéseit helyénvalónak tartja.
A két felekezet között folyó elmérgesedett vita addig dúlt, amíg a katolikus egyház nem állt be a világi politikusok mögé, mondván: ,,Nem szabad bántani a zsidóságot, eleget kaptak a nácizmustól.” A felvilágosodásig azonban mindkét részről egyforma hevességgel dúlt, aminek nem kis mértékben oka a zsidóság vonakodása, az egyház által sérelmezett kitételeknek a tisztázása.

A zsidók világuralmi nézeteiről borzalmas dolgokat találunk a Talmudban. Minthogy a Talmud szerint Izrael és az isteni Fölség ugyanazt jelentik, természetes dolog, hogy a zsidóké az egész világ. Ezért beszél így a Talmud:


Ezért beszél így a Talmud:

 

"Ha egy zsidónak az ökre egy idegennek ökrét megdöfi, akkor a zsidó szabad, (vagyis nem köteles kártérítésre); ha azonban egy idegennek az ökre döfi meg a zsidó ökrét, akkor az idegen köteles a zsidónak az egész kárt megtéríteni; mert az Írás ezt mondja: Álla az Úr és megméré a földet és átadá Izraelnek a népeket... s átadá minden javukat az Izraelitáknak." (Baba kamma 37b.)

"Ha egy nemzsidó egy zsidót megüt, halált érdemel, - mondja a Talmud. - Ha valaki egy izraelitát arcul üt, akkor ez éppen olyan bűn, mintha az isteni Fölséget ütné arcul. Ha egy nemzsidó a szombatot ünnepli, méltó a halálra, mert a nemzsidóknak sem éjjel, sem nappal nem szabad pihenniük. Ha egy nemzsidó a törvénykönyveket (Tóra) tanulmányozza, méltó a halálra, mert a törvény Mózesnek és utódainak adatott." (Sanhedrin 37a. és 68b. lap.)

Bechai rabbi szerint az izraeliták nélkül se napfény, sem eső nem lenne (ad. Pent. 34. 153c.). "Valamint előbbvalók az emberek az állatoknál, úgy a zsidók a föld többi népeinél." (Zeror hamar l0lb.)
"Az idegennek magva, aki nemzsidó, barommag." (Jebamoth 94b. Tosephot.)

"Egyszer Eabba ben Abuha Illés prófétát a nem-zsidók temetőjében találta. Ekkor megkérdezte őt, hogy egy adósnak lehet-e fizetési meghagyást küldeni. Majd pedig így szólt hozzá: Hisz a mester pap, hogyan időzhet tehát egy temetőben? Az pedig így felelt: A mester nem tanulta a tisztasági törvényeket, mert Simon rabbi azt mondja: A nemzsidók sírjai tisztátalanok, mert írva vagyon: Ti pedig, nyájaim, az én legelőm nyájai, emberek! vagytok. (Ezekiel 34., 31.)

A világ népei azonban nem neveztetnek embereknek, hanem állatoknak. (Baba mezia 114b.)

Az idegenek (nochrim) nem neveztetnek ember (Ádám) névvel." (Jebamoth 60.)'

"Egy meztelen idegen (gój) előtt nem szabad imádkozni, mert ezekre vonatkozik Ezekiel 23. fejezetének 20. verse: Az ő testük, mint a szamarak teste." (Berachoth 25b.)"

Az idegeneket kutyáknak is nevezi a Talmud: "Érettetek, nem pedig a nemzsidókért, érettetek és nem a kutyákért vannak az ünnepnapok." (Megillah 7b. Ugyanez áll a Jom-Tob 21b. lapján.)

A gójok házai pedig állatok házai. (Leb tob. 46a.)

A nagy Menachem mondja: "Ti izraeliták, emberek vagytok, de a többi népek nem emberek, mert ezeknek lelkei a tisztátalan szellemtől származnak, Izraeléi pedig Isten szent Lelkéből." (Sira 14a. par. 1.)

Abarbanel is azt mondja, hogy egy idegen asszony, aki nem Izrael leánya, az barom. (Matk. h. in p. tavo.)

Az idézetből világosan kiolvasható, - még annak is, aki csak felületesen ismeri a Bibliát - hogy ezeket a szörnyűségeket a zsidóság találta ki, és a Talmud állításával szemben, nem az élő Isten igéi. A zsidóság – ugyanúgy, mint tette Jézus élete során – Isten Ószövetségben kapott igéit és a próféták tanításait elferdíti, és prófétái, rabbijai a fenti antihumanista tanításokat találják ki, saját, önző, felsőbbrendű céljaik érdekében.


És, hogy lássátok, ez a XIX. században is így volt, idézek Ferdinand Webertől:
,,Ezra visszatérésével (itt a zsidóság Palesztinába való újkori bevonulását érti a szerző.) ... a prófétai szó háttérbe szorult...valójában a törvény lett az egyetlen vallási alapelv. Ez egy ... különös zsidó teológiát eredményezett, amely különbözik az Ószövetség tanításaitól ... sőt valójában szemben áll azzal.”

Ezt már Jézus is látta, és haragosan ostorozta a zsidókat Máté evangéliumának 23. fejezetében:
,,13. vers: ,,Jaj nektek írástudók és farizeusok, ti képmutatók! Bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt. Magatok nem mentek be, s akik be szeretnének jutni, azokat meg nem engeditek be.”
14. ,,Jaj nektek írástudók és képmutó farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek, és árvák vagyonát.”
27. ,,Jaj nektek írástudók és farizeusok, ti képmutatók! Fehérre meszelt sírokhoz hasonlítotok, amelyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak a halottak csontjaival, s mindenféle undoksággal.”
28. : ,,Így ti is kívülről igazaknak látszotok az emberek szemében, de belül tele vagytok képmutatással és gonoszsággal.”
29: ,,Jaj nektek írástudók és farizeusok, ti képmutatók! A prófétáknak sírboltot építetek, az igazak síremléket feldíszítitek,
30: s azt mondjátok: ha atyáink idejében éltünk volna, nem lettünk volna részesek, mint ők a próféta vére ontásában
31: Ezzel magatok is megvalljátok, hogy a próféták gyilkosaink vagytok fiai.
32: Töltsétek csak be atyáitok mértékét! 33: Kígyók, viperák fajzata! Hogy is kerülhetnétek el a kárhozat büntetését?
34: Nos, prófétákat, bölcseket, és írástudókat küldök hozzátok. Közülük némelyeket megöltök és keresztre feszítetetek, másokat megostoroztok a zsinagógában és városról városra üldöztök.
35: Így rátok száll minden igaz vér, amelyet, amelyet a földön kiontottak, az igaz Ábel vérétől egészen Zakariásnak, Barakiás fiának véréig, akit a templom és az oltár közt öltetek meg.
36. Bizony mondom, ezek mind utolérik ezt a nemzedéket.

Jeruzsálem figyelmeztetése:
37: Jeruzsálem, Jeruzsálem, megölöd a prófétákat, és megkövezed, akik hozzád küldöttek!
Hányszor akartam egybegyűjteni fiaidat, ahogy a tyúk szárnya alá gyűjti csibéit, de nem akartátok.
38: Meglátjátok, elhagyatott lesz házatok.
39: Mondom nektek, mostantól mindaddig nem láttok, amíg nem zengitek: Áldott, aki az Úr nevében”

Jézus más helyen még keményebb szavakkal ostorozta a tévtanítás szerint élő zsidókat. János evangéliuma 10. fejezetében írja: 8. vers.
,,Azok, akik előttem jöttek, tolvajok, és rablók. Nem is hallgattak rájuk a juhok.
9: Én vagyok a kapu. Aki rajtam keresztül megy be, üdvözül, ki-bejár és legelőt talál. 10: A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson.”

A zsidók azonban – néhány kivételtől eltekintve – nem tértek meg Jézus tanítására, a többség, akkor és mai is a Tóra, és a Talmud szerint élt, és gondolkozott:
,,A színlelés - mondja Bechai rabbi – meg van engedve olyan formán, hogy az ember (azaz zsidó) udvariasnak mutassa magát az istentelenekkel szemben, megtisztelje és szeretetéről(!) biztosítsa őket; minden meg van engedve, mikor az ember megszorul és fél (különben bűn), mert a Talmud azt tanítja, hogy szabad e világon az istentelenek előtt színlelni." (Kad. hak. 30a.) "Jehuda rabbi (valamint. mások is) mondják, hogy szabad az istenteleneknek ezen a világon hízelegni." (Sota 41b.)

Isten soha sem azonosult az ő fiát meggyilkoló, az ő tanítását meghamisító, és elutasító zsidókkal. Ha a zsidók csak annyit olvasnak ki a Tórából, és a Talmudból, hogy légy tolvaj, rabló, uzsorás, és tömeggyilkos, akkor az emberiségnek a saját életterünk érdekében kötelességünk volt védekezni ellenük!!
Ők mindig így cselekedtek, filiszteusként tekinettek a népekre, akiket ölni, csalni, és felvásárolni lehet, hogy robotra foghassák őket. Ebből lett a sok forradalom, és háború, ebből lett harmadik világháború is.

Dr. Fejér Lajos igaz zsidó volt. Amikor Magyarország határain is tombolt a hitlerizmus, akkor ez a kiváló magyar zsidó – akikből sajnos kevés született – úgy tett, mint elődei, a nagy a zsidó próféták: meg akarta menteni a zsidóságot, és írt egy hatalmas kötetet, amely egyetlen és igazi felismerése a zsidókérdésnek. Sajnos csak magyarul jelent meg, mert közelgett a világháború, és zsidó körökben is elhallgatták, mert Fejér Lajos le merte írni az igazat: a Hitler-i és a Rosenberg-i nacionalszocializmus és a mózesi vagy a talmudi cionista nácizmus között nincs semmiféle különbség. Adolf Hitler a fajvédő törvények tekintetében szerény epigonja volt Mózesnek a zsidó führernek, és a későbbi Izrael állam miniszterelnökeinek. A marxizmus és a kapitalizmus pedig egymás testvérei. A zsidó eszme - írja Fejér – nem vallási eszme, hanem a nemzeti, állami törvényközösség eszméje. A cionizmus az egész világot átfogó, irredenta mozgalom, amelynek szellemi forrása a zsidó vallás, hivatásos agitátorai pedig a papok, és a médiumok.

Juda Halevi szerint a népek sorában az isteni kiválasztottság olyan elsőbbséget élvez, amelyet nem oszthat meg más népekkel. Ez a felfogás – amely persze tudjuk, hogy téves alapból indul ki – érvényesül a népek faji alapon nyugvó hierarchiáját, amelynek az élén a zsidóság áll. Ők azt hiszik, hogy arra hivatottak, hogy másokon uralkodjanak, mivel a Talmud a többi embert csak megvetendő gojnak írja le, akiket nem is lehet ember számba venni. A zsidóság ezt igen nagy következetességgel és szigorral alkalmazta is a leigázott népeken.

A sors iróniája, hogy a hitlerizmusban olyan politikai jelent meg, amely szintén a zsidók hamis eszméjét alkalmazta – csak éppen fordított előjellel. A német árja fogalma ugyanazt jelentette, mint a zsidók felsőbbrendűsége. Mégis máig a németeket ítélik el a múltjuk miatt – pedig Hitler és hadserege már régen halott. De a zsidóság még 2010-ben is a világ vezetője.

A zsidóság minden időben a terrorizmus népe volt. Josephus Flavius zsidó volt, és hadvezér. Százezres sereget vezetett a római császárok, Titus és Vespasianus ellen. A császárok megverték, legyőzték. De ez mit sem változtatott a jellemén. Flavius akkor kezdett lélekben a rómaiak oldalára állni, amikor látta, hogy a Temlpmot megszállja a zsidó csőcselék, a mob, és Jeruzsálem felett kezd úrrá lenni egy terrorista uralom.

,, A zélóták és idumeusok ( két zsidó törzs) a köznépet, mint valami tisztátalan állatok csordáját úton-útfélen mészárolták. Az összefogdosott előkelő embereket, és a fiatalságot összekötözve börtönbe csukták, arr5a számítva, hogy kivégeztetésük halogatásával többeket párthívükül nyerhetnek. Kivégeztetésük előtt a legkegyetlenebb megkorbácsoltatást kellett elszenvedniük, testük borítva volt vérző sebeiktől, és ha már nem, volt több ép hely a testen, akkor végeztek velük karddal. A népet félelem és rettegés szállta meg annyira, hogy még a halottakat sem merték megsiratni, vagy eltemetni. Tizenkétezer nemest pusztítottak el így. A zélóták gyilkolási dühe főként bátor és nemes férfiak ellen irányult, de nem kímélték az asszonyokat, gyermekeket, és az öregeket sem. Betörték a házak ajtaját, és még a félig összerágott ételt is kiszedték az áldozatok szájából. Megfojtották, megtaposták a lányokat, és a gyermekeket is, és minden elrejtett ételt felfaltak, vagy elégettek. Nem volt könyörület sem az ősz fej, sem az áldott állapotban lévő asszony, sem a kisgyermek iránt. A csecsemőket egyszerűen és vadul a falhoz csapták. Egy asszony pedig, aki féltette a gyermekét a zsidóktól, inkább megsütötte azt, és megette a felét. Ennek híre messze terjedt a vidéken”.
Vajon nem emlékezteti az Olvasómat ez a terror a francia forradalmárok, majd a kommunisták, és még később a zsidók gázai gyilkosságaira?? Az ÁVH, a Cseka, a GPU, és a MOSAD nem így dolgozik?? A kommunizmus számláján 100 000 000 ember lelke szárad. A kommunizmust pedig a cionisták tervelték ki és hajtatták végre.

Josephus Flavius végül levonja a következtetést, és így vélekedik a saját népéről:
,, Nem bírom felsorolni gaztetteiket, s ezért csak annyit mondok, hogy soha más város sem szenvedett annyi minden félét, és emberemlékezet óta nemzet nem volt még féktelenebb a gonoszlelkűségben, mint a zsidó.”
Ezt egy igazi zsidó írta le, egy hadvezér, aki így ítélkezett a saját fajáról.
A hírek a cézárhoz is eljutottak, aki feladta addigi türelmét, és így írt a zsidóknak:

,,Akárhányszor győztem, mindig békét ajánlottam fel nektek, mintha csak én vesztettem volna csatát. Amikor a Templomotokhoz értem, szán szándékkal figyelmen kívül hagytam a hadijogot, és nem romboltam azt le, ki sem fosztottam, és titeket is erre kértelek. Ti visszautasítottátok minden békeajánlatomat, és a templomotokat a saját kezeitekkel gyújtottátok fel”

A római Titus, a Divus cesar ezek után hadba indította légióit, és nem csak megverte a terrorista zsidókat, hanem a maradékot ki is űzte a birodalma határain kívül a világba. Flavius leírása szerint 1 600 000 zsidó pusztult el, a többi pedig szétszóródott a világon.
Titus jót tett a római néppel, de rosszat tett a világgal, mert a zsidóság bárhová is telepedett meg, továbbra is folytatta az irredenta tevékenységét, és hamarosan uralni kezdte a világ népeit.

Houston Stewart Chamberlain ,,A XIX század alapjai” című kötetében olvassuk, hogy a szétűzetés után a zsidók Ciprus szigetén olyan népirtó terrort folytattak a nem zsidók ellen, hogy 400 000 ember halt meg.
A zsidóság egy másik jelentős része Spanyolországban kötött ki.

Az ország gazdasága teljesen az ő kezükbe került: a földbirtokok, az uzsora szedése, is, és így a spanyol nemesség az adósukká vált. Egész Aragónia a zsidók zálogában volt. Hatalmukkal vissza is éltek: például adósság követelése esetén egyetlen zsidó esküje a kereszténnyel vagy egy arabbal szemben elég volt a bizonyításra, míg ez fordítva nem működött, ezért a nép fel is lázadt ellenük.

Aztán Krisztus után 614-ben a perzsák elfoglalták Jeruzsálemet, és ott rengeteg keresztény foglyot ejtettek. A zsidók potom pénzért megvették ezeket a keresztényeket, az erősebbeket munkára fogták, a többit, 90 000 főt - köztük asszonyokat és gyerekeket kegyetlenül lemészárolták karddal.
Nem sorolhatom fel a zsidóság minden szörnyű gaztettét, megtették már sokan előttem. Egy biztos: egy nép sem követett még el ennyi népirtást büntetlenül: a népek arisztokráciája, a választott nép ment, és vándorolt szerte a világon, és nyomukban mindenhol ország pusztulás, és kifosztott, nyomorgó népek maradtak.
A Tan, amelyből a vérszívó zsidóság táplálkozott a Talmud volt, illetve ennek első kezdeményei. Bár a zsidók ma is tagadják, hogy a Talmud az ő felsőbb rendűségükről szól, és mások leigázására buzdít, az igazságot már sok kiváló elme felfedte:
Huber Lipót, katolikus hebreológus, Luzsénszki Alfonz újságíró, a lengyel Pranaitis teológus, és August Rohling Talmud fordításai is mind egybevágnak: A Talmud a zsidó nacionalizmus, felsőbbrendűség tanát tartalmazza, amely nyíltan a nem zsidók megvetésére, becsapására, és leigázására szólít fel.

Ezért kell a holokauszt törvény: senki se merje megkérdőjelezni sem a világ urainak dominanciáját, és sajátos történelemfelfogását.

Nem tisztelt törvényhozók!
Nem tűnik fel, hogy a holokauszt már több mint 60 évvel ezelőtt történt??
Miért kell ezzel még egyáltalán foglalkozni?? Miért nem zárja már le ezt is a történelemtudomány, és a zsidóság, mint a többi népirtást??
Trianont le kell zárni, dolgozzuk fel- mondják a törvényhozók, a holokausztot miért nem lehet lezárni már?
Miért kell még mindig fizetnünk érte kárpótlást? Gyurcsányék ugyanis 2007 őszén elrendelték, hogy még további 21 000 000 USD-t fizessen a magyar állam, vagyis az adófizetők a holokauszt túlélőknek és leszármazottaiknak!!
Mi közöm nekem és gyermekeimnek a holokauszthoz, és milyen alapon fizet a magyar állam az adómból nekik súlyos pénzeket?? Miért hallgat erről a sok keresztény egyház,a FIDESZ, a KDNP is???
Örmény, magyar, orosz, palesztin népirtás is volt, sőt zajlik ma is Gázában, de ezekért nem fizet senki, és még törvényt sem hoznak róluk.

További meggondolásra ajánlom azt, hogy bármilyen kérdésben hitelt adjunk-e azoknak a zsidóknak, akik nem vallják az Egy Igaz Istent, hanem egy általuk kiötlött Isten képben hisznek, és egy általuk kiötlött harcos messiást várnak? A Jézus nélküli Isten ugyanis nem létezik, a Biblia – ami Isten kijelentése a zsidók szerint is – szentháromságról beszél. Az atya, azaz az Egy Isten, a szentlélek, és a fiú, azaz Jézus, egyek! A Jézus nélküli Isten tehát nem létezik, aki olyanban hisz, az ál-Istent, bálványt kreált magának, amit Isten már az Ószövetségben megtiltott, és szigorúan büntetett is.

Az Isten nélküli, ál Istenben hívő, ál-messiást váró zsidóságnak tehát minden cselekedete, és baja – a Talmudtól függetlenül - ebből származik!
Így hát elsősorban nem ideológiai, hanem az emberiség jövőjét meghatározó, értékrendek harcát jelenti az, ami most a Világon történik.
A két értékrend alapjaiban különbözik egymástól: a keresztény értékrend alapja a könyvem elején bemutatott Biblia, míg a liberalizmusé, és a neoliberalizmusé a Tóra és annak zsidó értelmezése, a Talmud.

A zsidóság elfeledkezett arról, hogy Isten nem egy olyan "törzsi" Isten, aki mindig és feltétel nélkül hívei mellé áll, csak azért, mert azok zsidók, kiválasztottságuk semmilyen módon nem vonatkozik származásra, alapja hitvallás és szövetség. Izrael nem etnikai közösség teológiai értelemben, hanem egy szerződés által létrejött közösség. Aki olvasta a Smá Jiszráel-t, az imát, melyet minden jámbor zsidó naponta kétszer elmond, tudja, hogy a föld, amelyet megígér az Úr, elveszíthető, ha nem engedelmeskedik a nép az Örökkévaló parancsainak.

Aki tehát az Isten ígéretét jussnak tekinti, melynek Isten garanciája, aki nem tudja, hogy vallási cselekedeteikben szentelte meg a zsidókat az Örökkévaló, ahogy az ima mondja, az tudja, hogy a törzse ügyleteit védő törzsi Isten képe téves kép. Isten minden ember Istene, és Isten Szentháromság: Atya-Fiú-Szentlélek egyben.

A Jézus nélküli Isten, a zsidók megálmodott Istene nem létezik: idol, amely hamis hitet, és más népek leigázására való hivatkozási alapot ad. A kiválasztottság előjogként való értelmezése, Izrael háborúinak Isten általi, történelmi támogatása még a Kánaáni honfoglalás utáni időkben is, világos blaszfémia, szemenszedett hazugság, és egyértelmű sátán-imádat: Melynek zsidó-keresztény kontinuitása logikusan vezet el a vallás-, és keresztes háborúkig, s az eretnek- és boszorkányégetésekig, majd a XXI-ik századi népirtásig. Jézus megtagadta az efféle kinyilatkoztatás legitimálását, többek közt ezért is feszítették keresztre a zsidók.

Bővebben a témáról a készülő köteteimben, amelyekre kiadót keresek.
Iványi Sándor


Hozzászólások megtekintése a régi honlapról

Megnyitva 54304 alkalommal