20230322
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2012 február 15, szerda

Az ó-magyar Mária siralom meghamisítása

Szerző: Varga Csaba

Becses nyelvemlékünket, az Ómagyar Mária-siralmat mindenki ismeri. Itt most a 2. versszak hibás értelmezésről szólok. Az Ómagyar Mária-siralom második szakasza így tétetett át a köztudatba:

„Választ világumtul, / Zsidó fi adumtúl, / Ézes ürümemtől."  

Mészöly Gedeon olvasata; a függőleges vonalak ütemhatárok:

omagyar-mariasiralom

Sajnos ez így teljesen hamis, amit csak egy vessző szinte észrevehetetlen elhagyása tesz. E verszak valójában így olvasandó: „Választ világomtól zsidó, fi adumtúl, ézes ürümemtől...". Ez régies mondatszerkezet: a régi beszédre jellemző volt az alany átvetése, mintegy "késleltetése". Jelen esetben mi az alany, a késleltetett alany? Látható, hogy az idézetben a zsidó szó a mondat alanya, ez került a mondat belsejébe (ráadásul az eredeti latin szövegben nem a zsidó, hanem a Judea szó áll). S ha az alanyt a mondat elejére tesszük, ezt kapjuk:

„Zsidó választ világumtól, fiadumtúl, ézes ürümemtől".

Amiből kitetszik, hogy sem Mária, sem Jézus nem zsidó.

Érdekes is lenne, ha pl. egy szlovák anya így jajongana: Választ világomtól, szlovák fi amtól, édes örömemtől. No de ki? Vagyis „Szlovák választ világomtól, fiamtól, édes örömemtől". Tehát nem szlovák anyáról és gyermekről van szó e kis példában sem, hanem ellenkezőleg: arról van szó, hogy az anya és a gyermek éppen hogy nem szlovák. Avagy japán anya esetében sem várható ez a siránkozás: "választ világomtól, japán fiamtól".

Ez így képtelenség. Az utolsó előtti versszak is megerősíti mindezt, mely így hangzik:

„Zsidó, mit tész, türvéntelen", maibban: „Zsidó, amit tesz, törvénytelen."

Érdemes az eredeti szövegre is tekinteni. Az eredeti latin szöveg: „Orbat orbem radio, / me Judaea fi lio, / gaudio, dulcore". Ez Horváth Iván remek, mai ízű fordításában, s egyúttal az eredetihez híven ugyancsak késleltetett alannyal:

„Megfoszt világot fénysugártól, / engem Júdea a fiamtól, / az örömtől, az édességtől".

Ha pedig ezúttal is előre tesszük az alanyt, ahogyan az ma leginkább szokásos, ezt kapjuk: „Júdea megfoszt világot fénysugártól, / engem a fiamtól, / az örömtől, az édességtől". Tehát már kis nyelvtani ismeret is hozzásegít annak felismeréséhez, hogy a köztudottnak, tanítottnak épp az ellenkezőjét jelenti az Ómagyar Mária-siralom második vers-szaka.


Maria Dietrich hozzáfűzése a fentiekhez

Történelmileg világos, hogy Mária nem oda tartozott, ahová az idegenek szeretnék, hogy tartozzon. Ez már abból is adódik, hogy fogadta a három keletről jövő mágust, ugyanis törvényük kimondja, hogy [5. Moses 18; 10-12] minden csillagjóst, mágust kerülni kell, megölni és kiirtani. Ez magában már nagy szentségtörés lett volna, mivel nem tarthattak az ő istenük mellett „egy fényisten fi át". Ez a népség az anya után tartja a szövetséget istenükkel, de ha egy megesett lány lett volna a sajátjuk közül, akkor nem élte volna túl a haragot. Jézus mostoha apja után meg természetes, hogy nem lehetett ennek a családfának az örököse.

Bizonyára nem véletlenül történt a vessző elhagyása... mint sok más minden, ami hasznos lehetne a cél eléréséhez. Csak az emberi tudás, az értelem tudja megszabadítani az emberiséget ettől az inváziótól.

Megnyitva 6563 alkalommal

Hozzászólás   

#6 LUDAS MATYI 2012-02-28 04:14
"Csak kicsit hazudtam"...mondta egy hazudós filozófusnő, (H.Á.)amikor rajta kapták hazugságán. Ilyen őrei és magyarázói vannak tudományosságunknak, Ellenségeink strómanjai ők,, az ötödik hadoszlop...
#5 Laci 2012-02-17 20:12
Idézet:
az István-mosdatók már kezdik azt terjeszteni, hogy nem is üldözték a magyar értékeket (rovásírást, hitünket, tanítóinkat, stb) mert nincs rá írásos bizonyíték.
Ez az írásmánia tipikus zsidó találmány. Megtanultak írni, és onnantól kezdve csak azt kezdték elfogadni, ami írva volt. Pedig az őskori műveltség nem írásban, hanem szóban, szájhagyomány útján terjedt és öröklődött. Nem volt probléma a történelem és hit oktatás, mert a mítoszokat, regéket meg kellett tanulni, álomból felverve is felmondani. Sokáig nem is vették semmibe az írásos hagyományt, mert a fejben őrzött tudás részletesebb és hitelesebb is volt. Csak a véres háborúk, a vérengzések és népirtások kényszerítették ki, hogy írásba foglalják a hagyományokat. Onnantól viszont már saját pályán játszottak a zsidók. Ezt használják ki állandóan, hogy mi van leírva. Pedig rengeteg hamis ajándékozási oklevél született, amelyeket eleinte csak nevettek a későbbi kárvallók. Mert fegyverrel is érvényt szereztek a hamis ajándékozásnak. István esetében pedig pont az írásos bizonyíték hiányával próbálnak érvelni, pedig csak őket kell, hogy érdekelje az írás, hisz ők a "törvény" népe. A nemzsidóknak viszont erkölcseik vannak, ezért nem érdekli őket az írás, mert ők az igazságot a szívükkel látják.
#4 Tengezin 2012-02-17 19:16
Igen, ezt a Simeonos dolgot benyeltem. Azon járt az eszem, hogy az István-mosdatók már kezdik azt terjeszteni, hogy nem is üldözték a magyar értékeket (rovásírást, hitünket, tanítóinkat, stb) mert nincs rá írásos bizonyíték.
Erre olvasom, hogy előtalálnak 1920-ban egy belga könyvtárban egy nyelvemléket, ami elkerülte az értékírtók figyelmét. Valószínűleg ezért ugorta át a szemem ezt a körülmetéléses [censored]ságot. Elnézést kérek érte.
+4 #3 leszerelt 2012-02-16 23:22
A Mária-siralom lehet hogy egy bizonyos Simeonra utal - nem tudom -, de ha igen, akkor annak a Simeonnak semmi köze sem lehetett se a zsidókhoz, se ideológiájukhoz, se a lent idézett lukács-féle koholmányhoz. Ha ez a Simeon Jeruzsálemben élt, akkor ott nem láthatott egy Betlehemben született 8 napos Jézust, mert utazás Jeruzsálembe az egyetlen Betlehemnek nevezett községből 2-3 hetet igényelt. (Se Jeruzsálem közelében, se máshol Júdeában Betlehem nevű község nem létezett Jézus idejében.) Ám találkozhatott Máriával, mert Máriának Jeruzsálemben is volt palotája és földbirtoka, amit szüleitől, Adiabene herceg és Kharax hercegnőtől örökölt, és ahova rendszeresen ellátogatott - Heléna királynéval is tartott barátságot (avval a Helénával, akit és akinek fiait Heródes később meggyilkolt). Jeruzsálemen kívül, ez a Simeon csak Galileában találkozhatott Máriával, mert Mária és családja ott éltek, a Szkítaváros(Schytopolis)-Magdala-Táborhegy-Magharé t-Betlehem környékén. Ott, viszont, zsidók nem laktak. Továbbá, se a hébereknek se a későbbi zsidóknak nem voltak semmiféle jósaik, jövendölőik vagy prófétáik. Akikre ekként hivatkoznak, azok mind összelopkodott és elzsidósított, vagy egyszerűen kitalált személyiségek.

Az "evangélista" lukács, valószínűleg saul rabi titkára és - szintén zsidó - bűntársa volt. "Evangélium"-nak nevezett írásai, úgymint főneke írásai, melyek a zsidókrisztiánok bibliájában a "Szent Pál" álnév alatt jelennek meg, a Jézus követőiből vallatásuk során kikínozott vallomások meghamisításai és visszavezethetetlen utalások nem létező vagy összehazudott ószövetségi koholmányokra. Tengezin honfitársunk hozzászólása végén idézett vers is ezen csalás-sorozat egyik példája, amivel a zsidókrisztián szekták kiagyalói és fenntartói Jézusra is Máriára is mindenáron zsidó származást és szellemiséget próbálnak erőszakolni.

A zsidóság ezt a hamisítás-gépezetet még ma is teljes gázzal üzemelteti hasonló értelem kicsavarással: Pl. a National Geographic nemrég kiadott szellemi terméke, a "Júdás evangéliuma" című cikk és "okirati" film, a téma lényegét meghamisította, azaz, az eredeti szöveg lényegét annak ellenkezőjére fordította. Még azután is, hogy April D. DeConick, professor, Biblical Studies at Rice University, rajtakapta a híres zsidó "tudósokat", Rodolphe Kasser-t, Marvin Meyer-t és Gregor Wurst-ot, a hamisításon (Gospel Truth, The New York Times, 2007 december 1), és a National Geographic is elismerte, hogy ez a "hiba megváltoztatja a [szöveg] értelmét" - de a lényegen kívül "hiba" sehol máshol nem található -, a zsidó média szemrebbenés nélkül még mindig terjeszti ezt az "okirati film" szerepet megjátszó hazugságot. (lásd: magyarmegmaradasert.hu/szerzok/oszkatona/item/1686) DeConick professzor megállapítását a zsidó média hadjárata máris elsöpörte. Öt vagy tíz év múlva már senki sem fog emlékezni arra, hogy ez a "hiteles leletre alapozott" film is egy milliók megtévesztésére kidolgozott zsidó hamisítvány. Hát még egy néhány évszázad múlva...
#2 Tengezin 2012-02-16 17:27
Na ja, elég ciki lett volna, ha kiderül az igazság. Vajon hány hitipari szolgáltató meri az igazságot a templomban elmondani a híveinek?
1. Jézus nem volt zsidó
2. A zsidó tanács ármánykodása révén, Pilátus megvesztegetésével Jézust a zsidók brutálisan megkínozták és meggyilkolták.
3. Tiberius császár nem csak Pilátust végeztette ki Jézus meggyilkolásában való részvétel miatt, hanem a zsidótanács tagjait is, mert hogy Jézus egy pártus hercegnő gyermeke volt.
Csak bátor és tájékozott papok tudnák a rabszolgasorsba taszított nemzetet felébreszteni.

A ÓMS a XX. század elején került elő Belgiumban egy könyvtárban (ez is mutatja, hogy náluk tiszta munkát véggeztek István és derék utódai), teljes szövege így hangzik:

Nem tudtam, mi a siralom. Most siralommal zokogok, bútól aszok, epedek.
Zsidók világosságomtól, megfosztanak én fiamtól, az én édes örömemtől.
Ó, én édes Uram, egyetlenegy fiam, síró anyát tekintsed, bújából őt kivonjad!
Szemem könnytől árad, szívem bútól fárad. Te véred hullása szívem alélása.
Világnak világa, virágnak virága, keservesen kínzanak, vas szegekkel átvernek!
Jaj nekem, én fiam! édes vagy, mint a méz, de szépséged meggyalázzák, véred hull, mint a víz.
Siralmam, fohászkodásom belőlem kifakad, én szívemnek belső búja, mely soha nem enyhül.
Végy magadhoz engem, halál, egyetlenem éljen. Maradjon meg az én Uram, világ tőle féljen!
Ó, az igaz Simeonnak bizony érvényes volt a szava. Én érzem e bú tőrét, melyet egykor jövendölt.
Tetőled válnom kell, de nem ily szörnyű valósággal, mikor így kínoznak, én fiam, halálosan!
Zsidó, mit téssz törvénytelenül? Fiam miért hal bűntelenül? Megfogván, rángatván, öklözvén, kötözvén megölöd!
Kegyelmezzetek fiamnak, nem kell kegyelem magamnak! Avagy halál kínjával, anyát édes fiával vele együtt öljétek!

A versben említett Simeon története Lukács evangéliumában található. (Lukács 2, 25-35.) Simeonnak a Szentlélek kinyilatkoztatta, hogy addig nem hal meg, míg a Megváltót nem látta. Mikor a kis Jézust körülmetélésekor bemutatták a templomban, Simeon megjövendölte Jézus küldetését s Mária szenvedéseit azzal, hogy lelkét majd tőr járja át.
csicsada.freeblog.hu/.../...
+2 #1 Vendég 2012-02-16 16:30
Tisztelt Varga Csaba és Olvasóm!

Kérem, vegye figyelembe, hogy a "Mária-siráma" hallomás után, olyan betűkészlettel íródott magyarról újlatinra, amelynek mindösszesen 23 elemből álló jelkészlete van/volt. Továbbá, hogy a beszélt nyelvben csak akkor mondjuk ki a vesszőt, ha a szerencsétlen hallgató nem tudja, vagy nem akarja megérteni a hangsúly helyének okát.
Nem a vessző elhagyása itt a probléma, hanem szándékos ferdítés. Mert a magyar nyelv, mint ősnyelv, képi megjelenésében (róvás) is hordozza az igazságot, amit a hallgató vagy meghall vagy nem, de olvasója(!) pontosan felismeri, ha róvásban látja - lásd a róvás ABC-t, amelynek minden eleme gyök, önálló jelentéstartalommal bír.
Összegezve, a sunyi haszonlesés, a tudás aljas vámszedőinek munkája az, amit e versbe foglalt történelmi vádbeszéddel műveltek.

Azért "kellett" tűzzel vassal irtani és a mai napig elnyomni a róvást (igen így hosszú ó-val) mert a róvott szöveg csak a gyök jelentéstartalmát hordozza, nem lehet félre-, el-, máshogy értelmezni.

(A róvás gyöke a ró, melynek szófejtés alatti jelentése:
r = Ré (vagy Rá), mint napisten
ó = öreg, nagyon régi, eredő
összeolvasva: ró - a Napisten(től) eredő. Azaz, az égiektől eredő igazság.)

Tisztelettel:
Joe I. Wolfy

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások