20220927
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2008 augusztus 29, péntek

Őskereszténység

Szerző: Tácsi István

Felvetődött az együtt gondolkodás érdekében, hogy szükséges a MNÁSZ tisztségviselői részére az őskereszténység fogalmának egy szakszerű összefoglalójának elkészítése. Valóban nagyon fontos kérdés, az őskereszténység törzsfejlődésének pontos ismerete.

Az alapprogramunkban használt fogalmunkból induljunk ki:

Őskereszténység: a kereszt szimbólumára felépülő matriarchális, vagyis anyatiszteletű barbár vallásforma, az emberiség legteljesebb természetvallása, szaknyelven maga a legigazabb ősmaterializmus (megkülönböztetve a dialektikus materializmustól)”.

Ez a tömör megfogalmazása nem terjed, nem terjedhetett ki minden fontos jellemzőjére. A magyarok istene az Ősi-napisten újra fénylik című ideológiai könyvünkből az őskereszténység az alábbiakban foglalható össze:

1. A Homo sapiens kifejlődésének korszakában, a pleisztocén 2,5 millió éve alatt keletkezett az őstermészet-vallásból szerves fejlődéssel keletkezett a modern ember kialakulása időszakában. Az utóbbi 100 ezer év alatt már létező emberi vallás az őskereszténység, mely a Nílus medencéjében kiteljesedő Atlantisz társadalmának meghatározó emberi hite.

2. Jellemzői: matriarchális barbár vallásforma, mely az igazsághitre, az erkölcsösségre, az anyatisztelet elsődlegességére, a teremtő Napisten tiszteletére és a gyermek (fiú és lány) szeretetére épül, a telepes munkakultúra társadalmának összetartó emberi hitrendszere.

3. Az őskereszténység az emberiség legigazabb ősmaterialista világképe, vagyis nem elvont istenszellemekhez való könyörgést jelenti, hanem a valódi cselekvőisten vallást, mely a Nap égitestünknek a Föld bioszférájára ható teremtő hitelméletére épül.

4. Az őskereszténység jelentősége az asszír szemitizmus uralomra jutásával az új időszámításunk kezdetén Jézus Krisztus születése időpontjára fókuszálva, illetve halálával, a zsidó vallás általi keresztre feszítésétől fokozatosan elvész, vagyis átalakul egységesen patriarchális, pogány, militarista, és a pénzhatalmat kiszolgáló új világvallásokká, mint a judeo-kereszténység, az iszlám és a többi mai vallásformává. Pontosítva: minden mai vallásforma az őskereszténységből keletkezett! Annak hitvilágát Jézus születési időpontjára datálva, azt átvéve és 180 fokban megfordítva egységesen létrehozták a pogány apajogú új világvallásokat.

Az őskereszténység keletkezése legeklatánsabb módon, a teremtéselméletén keresztül mutatható be.

A. Isten feletti szint:
Az anyagi világ megteremtése, megszülése. Mivel tudásuk szerint szülni csak a női nem képes, az őseink hitében az anyagi világot az Ősmama, Ősanya lehetett csak képes megszülni. Aki szűznemzéssel, az elsődleges női princípiumként (kiindulási pont, kezdet) az ősi szülőcsatorna a szem (sumer), a mag (mag(y)ar) képében megteremti. Az ATUM, az ASZUM egyiptomi neveken keresztül a magyarok Nagyboldogasszonya, a Szűz Mária ennek a mítosznak a megfelelő isteni világon felülálló névalakjai.

B. Mennyei, vagy isteni szint:
Szűz Mária által szűznemzéssel megszült anyagi világgal együtt megszüli az egy fiát, a Nap égitestet is, mint a nappalt, a fény képében teremtő másodlagos hím princípiumot valós teremtő erőként, aki így az egyistenné válik: isten = égis-teremtő-egy-nap, aki szóképének mozaikszavából (megfelelő betűiből, aláhúzva) képződik az Isten szavunk. Teremtő párjaként az éjszaka, a női nemet meghatározó Holdistennő (az istennők már csak Boldogasszonyok, a nagy jelző nélkül), aki már az Ősmama leányát, az ARÁT jelképezi, és ők azok, akik mint teremtő erők a Napistennel már a természetes megtermékenyüléssel (heteroszekszuális) és szülési módon – nem szűzen –népesítik be a mennyet, annak mintájára pedig a Földet.

C. Földi szint:
A mennyből a Napisten a fény képében Földre szálló Hórusz istenfia (gyermek) által, aki teremtő erőt hoz magával, megteremti a földi embert, Ádámot, annak oldalbordájából és földi anyagból Évát, hogy a továbbiakban már a teremtés itt is a természetes útján folyjék. Nézzük csak mit is jelent az Ádám = fordítva olvasva: Mádá(r) = Hórusz sólyomisten, Turulmadár! (Ki termékenyíti meg Emesét, a hím Turulmadár) Az őskereszténység ősmaterializmusából adódó hitelv, hogy sem a Mennyben, sem a Földön már szó sem lehet szűzen való szülésről, csak az első és egy alkalommal az istenségek feletti szintben.

Felvethető kérdés: mégis mi az alapvető különbség az őskereszténység és az újkeresztény, vagy judeo-kereszténység valláselmélete között? A legfontosabb különbség a teremtéselméletükben található. Amíg az őskereszténység az ősanyag megszülését az Ősmama (Ómami), jó-édesanya tisztjéhez kapcsolja az isteni szint feletti szűzen (szűznemzéssel) történő megteremtéséhez, ezért ősmaterializmus. Addig a judeo-kereszténység ugyanezt már a férfi princípiumhoz köti, ezért vált idealizmussá, hamis teológiává. Az őskeresztény elv a logikus, ellenkező esetben a hímtermékenyítő erőt is előbb meg kellett volna szülnie valakinek a még nem is létező anyagból!

Az újkereszténység – nem kell megijedni tőle – az őskereszténység teremtéselméletét úgy vette át és alakította ki belőle a sajátját, Szűz Mária és Jézus krisztus személyében, mint az ősteremtés duplikációját. Ugyanaz a történet, csak annyi különbséggel – miként írtam – a mai kereszténység már nem anyajogú, hanem pogány vallásforma lett, ezért a katolicizmusban is a világot teremtő őserő, az Istenatya már nem női, hanem féri princípium. Ez az abszolút bizonyítéka annak, hogy a mai világvallások a saját tanításaik ellenére, és hiába is tagadják, már mind pogány vallásformák (hímuralmúak), melyek a legkárosabb emberi filozófia, a fenntartható fejlődés terjesztői és haszonélvezői. Ez az a kétezer év óta tartó hazugsághalmaz, ami az emberi faj teljes kipusztulását hordozza magában. És ez az a hazugsághalmaz, amit egy azonnali vallásreformmal lehetne csak elhárítani a jövőnk útjából.

Ezért bátran lehet ma is imádni Szűz Máriát, az Atyaistent, Jézust (gyermek) – csak ebben a sorrendben – ha közben tudjuk, hogy ők az őskereszténység istenségei, amit az újkereszténység 180 fokos fordulattal vett át a magyarok ősvallásából. Nekünk magyaroknak tudnunk kellene azt, hogy a Szűz Mária = a magyarok Nagyboldogasszonyával (istenek feletti szint); az Atyaisten = a magyarok istenével a teremtő Ősi-napistennel (mennyei szint a Holdistennővel); a Fiú = a Gyermekkel (aki fiú és lány is lehet, földi szint), és így épül fel az őskereszténység szentháromsága. Mindenki hasonlítsa össze a két keresztvetést:

1. Őskereszténység: „Az Anyának és Atyának s Gyermeknek nevében, Ámen!”

2. Katolikus kereszténység: „Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Ámen!”

Befejezésként már csak azt kell elismételnünk, hogy a Nagyboldogasszony, a magyarok Ősmamája, Ősanyja azért a legerősebb hitelv az őskereszténységben, mert ő az, aki szűzen megszüli az anyagi világot, és lényegében az egyszeri és megismételhetetlen őserőt fejezi ki. Nála nincs feljebb! Ezért ajánlhatta Szent István is a magyar nemzetet az Ő szent kegyeibe. Ő az, aki a magyarok istenének megszüli az egy istenfiát a Napistent, és a Holdistennőt (például: Tefnut, Ízisz, Anu, boldogasszonyokkal), akik már az egyes magyar vallású törzsek ősanyáivá váltak. Ők már nem szűzanyák, hanem szentanyák, másként a törzsalapító istennők, a mindenkori Napisten (pl: Amén, Attis, Sittar) teremtő erejével együtt.

Vaskút, 2008-08-26

TÁCSI ISTVÁN

Hivatkozás erre az oldalra:

http://www.portal.ghost.hu/gindex.php?pg=22886853

Megnyitva 6112 alkalommal

Hozzászólás   

#5 a nevek használatanagy lajos 2018-08-01 11:11
már elég régen figyelem aggódalommal ezen új hit, vallás érkezését hozzánk. Amit itt (mint mindenütt is) rosszallok, az az igaztalansóg, de legalább is a szavak, nevek helytelen használata …

amikor mi "keresztény" (keresztyén) szót mondjuk, írjuk ott ez azt jelenti, hogy ez Jézushoz, Jézussal kapcsolódó. Pontosítok, hogy jobban megértsetek ;
"Jézus Hite" kifejezés egy keresztény számára az, hogy Jézusban, Jézusnak hisz !!!

na mi keresztények hisszük és valljuk azt, hogy Jézus egy embertársunk, miközben Isten (a megtestesült isteni Ige !). Tehát egyszerubben ; mi, keresztények Jézus atyai ágát, származását vesszük és nem az emberit, az anyait. Na ez az ami bennünket radikálisan elválaszt a zsidóktól (akik épp fordítva, az anyai ágat veszik csak figyelemben) …

na ezen fenntiek szerint azt kell, mondjam, hogy ezen "Oskereszténységnek" nevezett cuucnak semmi köze a mi kereszténységünkhöz, hanem ez egy zsidó felfogású cucc …
és mégis ennek ellenkezoét mondják, állítják !!

akiket Jézus emberi eredete érdekel, azoknak semmi közük a kereszténységhez !!!
a kereszténységnek Jézus apai eredete, isteni származása a lényeges …

na viszont ezzel nem akarom azt mondani, hogy akiknek nem kell Jézus …, nincs joguk más irányba menniük. Csak azt mondom, hogy akkor ne próbálják az embereket félrevezetni !! Vegyenek egy másik kifejezést erre (és nem a keresztényt) !

szeretettel, Lajos
#4 Zoli 2012-01-08 10:42
Idézet - Rékabea:
Kedves Zoli,
mintha egy zsidó-keresztény papot hallanék az ócska kenetteljes szövegével !
Nesze semmi fogd meg jól .


Kedves Rékabea!

Amennyiben zsidó-keresztény-szólónak hallatszok, bocsánatot kérek, nem ez volt a szándékom a mondanivalómban, de hidd el semmi közöm se nincs már azokhoz . (születésem után alig egy hétre katolikus pappal kereszteltek meg beleegyezésem nélkül. Veled hogyan történt?)

Különben tapasztalatból tudom mert "olyan emberekkel" dolgozok - nevelek akik a kimondott tanácsokban azonnal azt a szót ragadják ki amivel azonnal visszacsapni tudnak. Nagyon oda kell figyelni hogyan fejezzem ki magam, hogy ne alkalmazzak olyan minősítéseket ami azonnal az ellenkezést váltaná ki és ezzel szinte minden jó akaratom füstbe menne / ment.
Kérlek ne haragudj, hogy ha már nem csiszolt értelmes magyarsággal fogalmazok innen az északi Svédországból, de hidd a szándékom magyar.
Szeretettel: >Zoli<
+1 #3 Rékabea 2012-01-08 09:59
Kedves Zoli,
mintha egy zsidó-keresztény papot hallanék az ócska kenetteljes szövegével !
Nesze semmi fogd meg jól .

EMBEREK !!!! MAGYAROK !!!! ÉBRESZTÖ !!!!
A TI ISTENETEK A MAGYAROK ISTENE!!! AKIT TI
IMÁDTOK AZ MAGA A SÁTÁN !!! SZAKITSATOK A
ZSIDÓ-KERESZTÉNY EGYHÁZAKKAL !!! - MINDEGYIK
AZ , AMELYIK AZT VALLJA; HOGY JÉZUS URUNK ZSIDÓ VOLT !!! - JÉZUS NEM VOLT ZSIDÓ - JÉZUS SZKITA-HUN-MAGYAR VOLT !!! JÉZUS a MIÉNK !!
TÉRJETEK VISSZA A SZKITA ÚR JÉZUSHOZ, A MAGYAROK ISTENÉHEZ - Ö NEM EGYENLÖ a zsidó-keresztény istennel - Krisztussal !!!
+2 #2 Zoli 2012-01-07 12:25
Kedves hozzászóló!

Amennyiben "fényt" akarunk adni a sötétben tapogatózóknak a "fényes lángot" ne a szemébe lobogtassuk mert attól még jobban elvakul és nem leli a keresett utat, rosszabb esetben meg is hátrál.

Mondanivalónk sem süllyedjen a sötét erők szintjére, inkább szeretettel nyújtsuk felé kezünket és vezessük tévelygő nemzetünket a fejünk felett lobogó "fáklyával". Nem azt kell kihangsúlyozni ami a rossz hanem csak azt ami a JÓ. Akkor elhangzott beszédünk meghallgatásra talál.
+2 #1 Rékabea 2012-01-07 11:22
MAGYAROK SZAKITSATOK VÉGRE A ZSIDÓ-KERESZTÉNY EGYHÁZAKKAL, MERT ELPUSZTULUNK!! - MI EGY TÁLTOS NEMZET TAGJA
VAGYUNK !! - SEMMI KÖZÜNK NINCS E HAZUG, KÉPMUTATÓ, ALJAS EGYHÁZAKHOZ !!!-
ÉBREDJETEK !!! ÉBRESZTÖ MAGYAROK !!!!!

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások