20210623
Last updateH, 19 ápr. 2021 6am

rovas logo

2010 július 08, csütörtök

Fohász nemzetem és az emberiség szellemi újraébredéséért.

Szerző: Bárándy István

 

 

 

 Hálaadás!
 
Köszönet és hála a Teremtő Atyának, aki gyógyíthatatlannak tűnő betegségemet sorsom részévé tette! Mert ez által az önmegismerés, a szellemi öntudatra ébredés útjára irányított engemet.
    Köszönet és hála mindazoknak a szellemi tanítóimnak, akik engem szóban és írásaikon keresztül lelki szemeimet felnyitották, és segítettek Isten felé vezető utamra rátalálni! E levelemben leírt gondolatokat a meg említetekkeken kívül Badinyi Jós Ferenc, Bakos Attila, Dr. Padányi Viktor, Müller Péter, Thorvald Dethlefsen, Balog Béla, Gonda István és Illés Csilla szerzők könyveiben leírtakkal azonosulva, és lelki segítői feledataim végzése közben szerzett szellemi ismereteimmel összevetve, szellemi segítőim buzdításának hatására vetettem papírra.    
 
Dunaújváros, 2009. január 27.                          
 
                                                                                      Bárándy István
                                                                                   pontifex – lelki segítő
 
   „A morál az, mely bennünket Istenhez fölemel.”
Ajánlás: Honfitársain!
Talán sokunk által ismert, hogy Isten teremtői világához tartozó földünknek szív csakrája, a mi Kárpát Medencénkben, a Pilisben, Dobogókőn található. Ezt a szellemvilággal kapcsolatban lévők már régtől fogva tanítják, a térség neve is ebből a felfogásból eredeztethető! Erről a jelenségről a nemrég itt járt tibeti küldöttség is említést tett: kihangsúlyozva az itt élő magyarság Isten teremtői akaratának a világ felé közvetítői feladatában való részvételének kulcsszerepét.
   Figyelmetekbe ajánlom, hogy a magunk és a környező világ szellemi újjáélesztéséért csak addig van módunk tenni valamit is, amíg a Dobogókőn található szív csakra országhatárunkon belül található.

   A teremtés által keletkezett, ember lakta Föld nevű bolygónk, Isten minden teremtményéhez hasonlóan olyan organikus élő szervezet, mely testel, lélekkel, aurával is rendelkezik. Testének állapotát, nyugalmát az emberlelkekhez hasonlóan a lelki állapota határozza meg. Lelki harmóniáját pedig a rajta élő emberiség magatartása, szellemi viselkedés kultúrája határozza meg. Békés, vagy békétlenkedő, önző, vagy önzetlen magatartásformájának összegző átlaga adja meg.
   A teremtői szándék az emberiség bölcsőjét ringató Kárpát Medencében, az első emberlakta térségben, az ott élő Sumer Magyar népnek viselkedés kultúrát, azaz egyisten hitet is adományozott. Mely összefoglaló módon a sok jó ember kis helyen is elfér elvét, a felebaráti szeretetet, a békés egymás mellett élést tanácsolja az emberiségnek.
   Az sem lehet véletlen, hogy az organikus élő szervezetnek a Földnek a szíve, szellemi értelemben az emberiség bölcsőjében, magyar földön dobog!
   Honfitársaim! Ébredjetek fel a materializmus mákonyával előidézett szellemi aléltságotokból. A világ egyik fele, a szellemtudattal rendelkezők, bennünket reménykedő szemmel néznek, mert bennünk látják a megmentőjüket. A másik fele rendíthetetlen hatalmának birtokában árgus szemmel figyel. Gonoszságuk könyörtelenségéből jól felkészült csapat ugrásra készen várja végső kimúlásunkat. Mindkét fél tudja,(csak mi nem fogtuk még fel) hogy az emberiség további sorsa a mi népünk kezében van.
   Az egész földön csak addig lesz élet, amíg e szívdobogás a mi országunkon belülről fog hallatszani. S lehetőséget találunk arra, hogy szellemi újraébredésünk útját megkeressük, és erre az útra a világ népeit is magunkkal vigyük.

   Eszméljetek, s ne reménykedjetek abban, hogy a judeó projekt menedzsmentje az ezer éve megkezdett kiszorítósdis projektjét, álmaik beteljesedése előtt két-három lépéssel majd a mi két szép szemünkért abba fogja hagyni. S abban sem reménykedjetek, hogy az ország vezetését ellátó idegenlelkű kiküldöttek csak ügyefogyottságukból adódóan hoznak olyan intézkedéseket, melynek következtében mostanra már a végromlás állapotába kerültünk!
   S abban sem reménykedjetek, hogy a Magyarság sokáig fennmaradhat! Ha népesedés politikánkat olya dicső elődök hagyományaira hagyatkozva intézik, akiket Heródesnek, és Hammurábinak hívtak.
   S abban sem szabad reménykedni, hogy a világhatalom menedzsmentje olyan szellemileg sötét, tudatlanokból áll, amilyennek a mi országunkat vezető urak viselkedéséből magunk próbálunk kikövetkeztetni!
   S abban sem szabad reménykednünk, hogy az a szellemi tudás, mellyel a judeó projekt az egész világon a saját érdekeinek megfelelően intézi dolgait, az majd egyszer a távoli jövőben a világ javát fogja szolgálni. Mert már most is jól látható, kínjaikon keresztül érezhető, hogy nekünk ebből eddig semmi jó nem származott! Ráadásként az egész világra az ő szellemi sötétségük borult!

   Eszméljetek, és ne reménykedjetek! Mert amikor az egyszerre indított globalizációs projekt, és a kiszorítósdi projekt által előkészített fészekrakás projekt, az adj a Tóthnak szállást, kitúr a házadból projekttel variálva, megkezdődik, ők még az utánam a vízözön programmot is kénytelenek lesznek elindítani!
   Ebben a nagy hajcihőben igazán nem várhatjuk el a honunkat elfoglalóktól, hogy még a föld szellemi harmóniájának megteremtése érdekében nagy hirtelen áttérjenek arra a hitre, melynek segítségével a birtokukba került világ köldökének szívdobbanásait megfelelő ritmusban tartva a földi lét folyamatosságát fenn lehetne tartani.
   Az is prognosztizálható, hogy egy idő után majd a mosom kezeimet projekt fog következni!
   Az is kikövetkeztethető, hogy a pénz beszél, kutya ugat, (Rothschild) és az erősebb kutya jut szaporodási lehetőséghez (Hamurábi) elvét nyíltan hirdető, globalizációt vezérlő, szentek gyülekezetéből álló menedzsment, milyen szellemi táplálékot nyújt onnantól kezdve a világnak, ha nagy művére újból felteheti a töviskoronát.
  Arra is ráébredhet Európa, és a világ népessége is, mit veszít az által, ha mi elveszünk a judeó projekt süllyesztőjében! A múlt évezredben a magyarság a török, s a tatárdúlás védőbástyái voltunk Európának: Ezenfelül mi a sumer szellemi kultúra képviselőiként a Teremtő Isten szeretetelvűségének védőbástyái is voltunk, s vagyunk. De, hogy azok is maradhassunk, most már sürgősen tenni kellene a Teremtő Isten által magyarokra hagyományozott szellemi dolgainkat. E gondolat jegyében nekünk szánt feladatnak tekinthető az, hogy a szeretethiányossá tett, egymás ellen uszított emberiséget, Isten szeretetelvűségének táborába kell lelkipásztorkodásunkkal meginvitálni.
   A feladat nem csekély, de az szemmel látható, hogy nem babra megy itt a játék! Nagy a tét, és ez már a lét-nem lét fogalomkörébe tartozik. Ha nyerünk, életben maradunk, ha vesztünk, a földünkkel együtt megsemmisülhetünk.

   Honfitársaim! Arra bíztatlak benneteket, ne törődjetek egzisztenciálisan, mammon templomaiban adósrabszolgaként, térdre kényszerítettségetek megalázottság érzetével tetézett kínjaitokkal! Mert az csak a testnek szól. A lelketek szabad, azaz szabaddá válhat, ha magatok is tesztek érte valamit.
 Arra bíztatok mindenkit, akinek terhessé vált az adósrabszolgasággal, szellemi sötétséggel, szeretethiányossággal, Mammon (pénz) imádattal, hatalomvággyal, felsőbbrendűség tudattal, és ezzel járó cél szentesíti az eszközt felfogással; a gonoszsággal és könyörtelenséggel manipulált élete, vegyen részt az általam alant felvázolandó SOS programmomban. Mentsük meg lelkeinket! Legyünk ismét az ember az embernek farkasa, emberségünket meghazudtoló, megalázó helyzetünket előidéző téveszméből kimenekülni szándékozó, Isten szeretet elvűségének útjára visszatérni szándékozó FELEBARÁTOK.
 
  „Ma az emberek mindennek tudják az árát,
     De semminek sem tudják az értékét.”
                                                     Oscar Wilde
 
    Használjuk ki kiszolgáltatottságunk adta előnyös helyzetünket! ( Országunkban már semmisem a miénk! A legutóbbi hírek szerint a kalmárkodó sunyi szentjeink a hátunk mögött eladták a fejünk fölött fújdogáló szelet is, levegőéggel együtt!) Ezért mi most már csak a láncainkat veszíthetjük el!
   Az emberiség, szeretethiányossá tett, morális válságát Júdeó projekttel előidéző betegségének gyógyítását, a kutyaharapást szőrével elve alapján lehet eredményesen orvosolni. Ha már kényszerházasságunk keresztlevelében házastársunk bennünket, magyarokat Anti névvel illetett, éljünk is vele: A szemita vírus fertőzöttségünkből legelébb a magyarság ősi hitét felelevenítő jézushitünk antivírusával, Isten teremtői rendjének megismerésével és a szerint éléssel, Isten nekünk a megváltással nekünk adományozott, bennünket az üdvösségbe felemelő MORÁLLAL gyógyulhatunk meg!
   Ehhez a metódushoz lelki segítői feladataim végzése közben szerzett tapasztalataimat, a kauzalitást, az ok, és okozat összefüggése keresését, mint eredményesnek bizonyult módszert ajánlhatom!
    Induljunk ki abból a gyakori esetből, amikor megbetegszünk. Isten segítségével sok beteg embert segítettem lelki úton gyógyulni. Ezért sok ilyen eset tapasztalata alapján meggyőződéssel vallom, a judeó materialista felfogással ellentétben, akik csak a testi tüneteket kezelik, de a lelket nem gyógyítják, hogy minden funkcióbeli rendellenesség, testi elváltozás lelki eredetű, és ezért lelki úton lehet legjobban gyógyítani. Ezért nekem, a lelki segítőnek, a testi panaszokat kiinduló pontnak tekintve a lelki okok felderítése az elsődleges feladatom. Szellemi segítőimtől meg kell kérdeznem, milyen lelki történések játszanak közre az adott betegség előidézőjeként. Az égiektől kapott vétkeket, mint lelki okot adom a bajba jutott lélek kezébe, hogy megbocsátó, vagy bűnbánó imával oldja ki lelkéből azt az Isten szeretettanításától eltérő érzelmeket, önzésformákat, szeretethiányosságot, mely lelkében diszharmóniát okozott, s e miatt teste megbetegedett.

   Ennek a Judeó szentek által ördöggel cimboráltságot, mágusságot, boszorkányságot, és ennek következtében megégetéssel járó ősi módszer felelevenítésének, az itt felvázolt veszélyhelyzeteket figyelmen kívül hagyva sok előnye van.

1.     A beteg test mellékhatás nélkül egyszerűen csak meggyógyul.

2.     A lélek jónéhány szeretethiányos emberi érzéstől megtisztul, lelke könnyebb lesz.

3.     Gyógyulása közben, ha figyel, tanítást is kaphat: például azt, hogy tudtán kívül ugyan, de ő egy másik, igaz Isten szeretettanításától eltérő módon élte meg érzelmeit. S e miatt betegedett meg.

4.     Rájöhet arra is, hiába magolta be a leckét: lét határozza meg a tudatot. Ha avatott szemek belenéznek a lelkébe, mindjárt kiderül, hogy ez a tétel fordítva van. Az Isten szeretettanításához fűződő viszonyunk határozza meg emberi közérzetünket, egészségünket.

5.     Arra is ráébredhet, mennyivel szebbé válik az élete, ha a szellemi önvaló, az önmegismerés útjára lépve végre sorsát kezébe veheti. Keze sem fárad el annyira, ha már nincs többé szüksége a fölfelé hadonászásra, bűnbak keresésére. Rájöhet arra is, hogy ugyan ezidáig a tátott száj, sült galambra várás híve volt, mennyivel szebb lett az élete az öntevékennyé válástól! Az ember segíts magadon, akkor Isten is meg fog segíteni elve azért még nagyon jól működik, ha leporoljuk róla az évezredek szellemi sötétségének szennyporát!

6.     Rájöhet arra is, hogy mennyivel könnyebb elosztani csekélyke jövedelmét, ha kórházra, orvosra, gyógyszerre, nem kell többé annyit költenie. Mint ahogy az én családom sem fogyaszt gyógyszert, s orvost jobbára a kötelezővé tett orvosi vizsgálatok miatt kell felkeresnünk!

7.     Rájöhet arra is, hogy a lelki gyógyulás egyúttal lelki emelkedettséggel, megkönnyebbüléssel együtt jár. Lelki gyógyulása közben megtisztul jónéhány alantasságát jelentő, lelki szennyeződését okozó, ószövetség lapjain hemzsegő, gonoszságot, kegyetlenséget, hatalomvágyat, irigységet, kapzsiságot, felelőtlenséget, tiszteletlenséget, gyűlölködést, gyilkos indulatokat tudatalattinkban minden emberlélekben rejtező inmorális emberi tulajdoságától.

8.     Rájöhet arra is, hogy a nélkül, hogy erre tudatosan eddig gondolt volna, Jézus Urunk tudatalattinkban belénk kódolt megváltói szándékát követi: belekezdett ömaga megváltásába, Jézus nekünk sugallt megváltói útmutatása szerint.

9.     Lelki gyógyulása közben észrevétlenül elszakad az ezer éve ránk kényszerített, de már megszokottá vált Judeó projekt diktálta eszement másokra, bűnbakokra mutogatósditól! S megélheti, lelkében átérezheti Isten teremtői rendjének, családi moráljának Isten szeretetéhez felemelő, szeretetben megtartó erejét. Aki a szeretet útján, az Isten szeretete felé vezető úton, avatott szellemi vezető segítségével elindul, az megtette az első fontos lépést a szellemi újjászületése felé. S ha nem retten vissza az önmagunkkal szembenézés embert próbáló, nehéz, de szellemi felemelkedést eredményező feladata elől, kitárul előtte a világ. Szellemi értelemben szabaddá válik. Szeretethiányos lélekből, önzetlenül szeretni tudó lény válik belőle.
S mindezt külön anyagi ráfordítás nélkül, euró alapú kölcsönök, hitelek igénybe vétele nélkül mindenki megteheti. E miatt mi ezt a szellemi mozgalmunkat, magunk között csak úgy egyszerűen az életünket veszélyeztető judeó bázisokat, templom-bank-gettóikat, lelkünkkel elkerülő SOS projektnek is nevezhetnénk. Nem kell senkinek aggódnia, a Római Pápa kegyes jóindulata alapján nem vagyunk már pogányok csupáncsak attól, hogy az Igaz Istenünkhöz menekülünk az ő Istenük bennünket életveszélyesen megfenyegetettségünk, és megalázottságunktól való félelmünkben. De el kellene kerülni a szentjeiket is! Mert nekünk lelki gyógyulásunkhoz önzetlenül segítő gyógyító lelkipásztorokra, tanítók sokaságára lenne égetően nagy szükségünk, akik a szellemvilágtól kapott segítséget, szellemi tudást nem váltják aprópénzre. Mert tudják, ha azt tennék, nem kapnának több segítséget odaföntről. Ezért aztán azok a lelki segítők tudnak csak igazán segíteni, akik civil polgári foglalkozásukból élnek, s lelki segítséget önzetlenül adnak.
   
Buddhiszatva-pontifex-hídverő-lelkipásztor-lelki segítő; ugyanazt jelentő fogalom körébe tartozó ember által végezhető szellemi tevékenység. Hagyománya a régmúlt időkig nyúlik vissza, amikor az emberek megbomlott testi egészségének helyreállítását gyógyító felekezetek lelkipásztorai, kolostoraik hálózatában, könyöradományokból élve, szellemvilággal kialakított kapcsolatukat a bajbajutott embertársaik javára fordítva, imádkozással, énekléssel gyógyították. Szellemi gyógyító képességgel az a lélek rendelkezik, aki szellemi megvalósultságát tekintve magasabb szinten áll, mint az, aki az ő segítségét kéri gyógyulásához. Lelkét előkészítette arra, hogy tudatcsatornáinak megnövelt áteresztőképességén keresztül az önzetlenség tanát, Isten teremtői rendjét, a szeretetlénnyé válás lehetőségét tanítsa, közvetítője legyen Isten szellemvilága és a bajbajutott lélek között.
   A materialista felfogású természettudományos orvoslás jelenben fungáló képviselői, orvossá képzésük záróakkordjaként, az emberek gyógyítására tett szent fogadalmukat, bizonyságul a beteg emberiség iránti elkötelezettségük érzésének őszinte segítő szándékául, Hippokratesznek, az orvosok védőszentjének ajánlják fel. Ő róla azt kell tudnunk, hogy a gyógyító felekezetek egyik tagjaként neki jutott először eszébe, megnézze, milyen a beteg lelket hordozó emberi test belülről. E kiváncsiságából indíttatva a világon először, felboncolta egy halott kezét. S ezzel megteremtette a testtudatú, materialista felfogású orvoslás alapjait. Azóta az orvostudomány öles léptekkel a mai napig egyre fokozottabb tempóban halad előre, egyik felfedezés a másikat követi, de néha meg is cáfolja. Testünk minden sejtjéről már mindent tudunk, egyre több kórokozót fedezünk fel, némelyikéről az is kiderül, hogy eredetileg hadászati célra, biológiai csodafegyvernek szánták, hadászati célra, csak hát önállósította magát, s most ott-is jól érzi magát, ahol abban a pillanatban nincs is háború! A felfedezett betegségek, megbetegedett emberek száma nőttön-nő, a gyógyítás költségei a kutatásokra szánt költségeket is beleszámítva mostanra már elviselhetetlen terheket rónak a létbizonytalanságba taszított egzisztenciálisan megfélemlített emberiség nyakába.

     Mi magyarok, az egészségügyünk Ágnes névre hallgató védőszentjétől, szemét ájtatosan égnek fordító kinyilatkoztatásait hallgatva szembesültünk jónéhány tudásbéli fogyatékosságunkkal; a jövedelmének felét mostanra már az egészségügy finanszírozására kényszerűségből fordító lakosság, ha egészségét biztosabb kezekbe akarja juttatni, akkor azért még külön fizetni kell. Senki sem várhatja el tőlük (mármint a szentektől), hogy érdemeinken felüli egészségügyi szolgáltatást nyújtsanak nekünk. Azt is meg tudhattuk tőle, hogy az egészségügy a világon már mindenhol így, piszkos üzleti alapon működik, csak mi vagyunk oly maradiak, hogy erről nem akarunk tudomást venni.
    Magam részéről nem nagyon csodálkozom azon, hogy Hippokráteszt, ahogy István királyunkat is a judeó menedzsment, így utólag szentté avatta. De abban biztos vagyok, hogy az önzetlenségükről ismert, gyógyító felekezet tagjának számító Híppokrátesz megfordulna sírjában, ha megtudná, hogy nevét, a szent klérus, a világ egyik legnagyobb üzleti vállalkozásának logojául használja fel.
 
 „Gyógyítsatok, tanítsatok.
   Legyetek szelídek, mint a galambok,
   S ravaszak, mint a kígyó!”
                      Jézus e szavakkal bocsátotta útjára az apostoli beavatásban részesített tanítványait.
 
 Ezt a jézusi kinyilatkoztatást nyugodtan tekinthetjük a megváltás legfontosabb üzenetének!
A gyógyítást szellemi értelemben kell értenünk! A tanítás pedig arról szól, hogy a megbetegedett ember, ha szellemi, lelki gyógyításban részesül, megtanulhatja saját kárán, mi módon tért el érzelmeivel Isten teremtői rendjétől családjában embertársaival, fele barátaival megélt kapcsolataiban. Szembesülhet önzése által diktált vétkeivel! Rádöbbenhet arra is, hogy sorsa által elszenvedett minden eddigi kínjáért ő a felelős! Ha az önmagunkkal szembenézés válságos, emberpróbáló feladatát avatottak segítik, az eredmény nem marad el. A beteg lélek megtisztul vétkeitől, és a teste is meggyógyul.
   Mert a lélek a test színpada: ami a lélekben zajlik, kivetül a testre. Ha a lélek tisztul, a hozzá tartozó test is ugyanazt teszi: gyógyul.
   Jézus tanítványai az apostoli beavatással, az ember által elérhető legmagasabb szellemi tudás részeseivé váltak. Betekintést nyertek a láthatatlan szellemvilágba, Isten teremtői rendjébe. Kapcsolatot teremtettek a szeretethiányossá vált emberiség és Isten között! Tanították Jézus új szövetségét, a szeretethez jutás lehetőségét a Pártus-Hun birodalomban, majd annak összeomlása után üldözőik elől menekülve a Kaukázus felé északra, keletre, és nyugat felé szétszéledve a világban.

   Tanításaikból a dolog természeténél fogva csak azok nem részesültek, akik üldözték őket. Akik később az elüldözött apostolok hiánya miatt kénytelenek voltak Jézus tanításait négy evangélista szájába adva, négyféleképpen megfogalmazni, majd Saul rabbi: a szentté vált Pál apostol intelmeivel kiegészíteni. Mindent megtettek azért, hogy pótolhassák a hiányosságokat.
E miatt Isten fokos szövetsége, valamint Jézus új szövetsége helyett az ószövetségükre alapozva állították össze a négy evangélista írásait, és Saul rabbi okításait tartalmazó tév-eszme-tant a Bibliát.

Nagyot nyert a judeó projekt, és még nagyobbat vesztett az emberiség, amikor Árpád népét, a jézushitű magyarságot a fasizmus kegyetlen eszköztárával a materializmus pogány eszmetanába kényszerítette.

  Mert a honfoglaló magyarok a sumer kultúra egyedüli képviselőiként azzal a szellemi tudással élték az életüket, mely az Isten teremtői rendjének, az önzetlenség tanának ismerete által a szeretethez jutás lehetőségéhez is elvezette őket. A magyar társadalom állam rendjének teljes szerkezete az önzetlenség tanának elve szerinti működtetésére rendezkedett be. Az Árpádház fejedelmeit, a nemzetségfőket, a végzetesnek tekinthető Istváni államalapításig, vezetőiket a legmagasabb szellemi tudásuk alapján a közakarat emelte pajzsára. E vezetők mindannyian szakrális ismeretekkel rendelkező máguspapok voltak
   Tudták, akkor tesznek maguknak a legjobbat, ha azoknak az érdekeit veszik figyelembe hatalmuk gyakorlása során, akik őket a pajzsukra emelve vezetőkké választották. E miatt az ellenzék, valamint az üvegzseb gondolatának szükségessége fel sem merült az államrend működtetéséhez.

   „ A világi méltóság aranyfüst és játékpénz;
      De az emberi méltóság valóság, színarany.
       Miért játszol hamis pénzért, mikor
      Isten megtömte zsebed színarannyal?”
                                           Márai Sándor

   A közös akarattal megválasztott vezetőink tisztségüket azzal a felfogással töltötték be, hogy ők olyan lelkipásztorok, kik népüket Isten szeretetéhez vezető útra vezetik. Munkájukért fizetséget Isten kegyelme által kaptak, mely többet ért szemükben a baksis igézeténél. Mert lelkükben átélhették önzetlenségük jutalmaként azt a morális szellemi emelkedettséget jelentő erőt, mely kiemel minden emberi lényt az alantasságából. Emelkedetté, fennköltté teszi, az emberi méltóság szintjére emeli, ha önzetlenül teszi a dolgát.
   A népegészségügyet egyrészt a moralitással redelkező államvezetés, másrészt ugyanazzal a szellemi ismerettel rendelkező mágusok, lelki szellemi gyógyítók, urusok, mai szóhasználattal orvosok, bábák, füvek fák gyógyító erejét ismerők felkészült csapata szolgálta.
   A történelmünket csak latin kútforrásokból ismerők társadalmától nem lehet rossznéven venni, hogy egy követ fújnak a nemzeti és szellemi öntudatunkat elfeledtetni szándékozó, gyalázkodók csapatával. Mert az a téveszme, amibe belesanyarítottak bennünket, a valamit valamiért, a cél szentesíti az eszközt felfogásával épp ezt akarta velünk elérni! És lám-lám, e téren tökéleteset is alkottak!
   Mi már nem foglalkozunk azzal a gondolattal, hogy milyen mérhetetlen gonoszság volt eleinket, szellemi vezetőinket, lelki gyógyítóinkat, máguspapjainkat, bábáinkat megölni, megkínozni, élve elégetni, családjával, szolgáival, lovaival együtt élve eltemetni, felnégyelni, kerékbetörni, megvakíttatni, fülébe ólmot önteni, Árpádházi királyaikat halálba „imádkozni”!
Mert cserébe kaptunk egy aranygyapjút, amit a Mammon oltáránál szellemi bank templom gettóikban kiszolgáltatottságunk miatt térdre kényszerítettségünkben imádhatunk. Félkézzel, mert a másik kezünkkel a folytonosság látszatát joggal keltő gyalázkodásuk undorító nyálát próbáljuk magunkról levakarni.
    
 „A legmagasztosabb dicsőség a gyalázatból fakad.”  Victor Hugó


Megnyitva 22826 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások