20210620
Last updateH, 19 ápr. 2021 6am

rovas logo

2010 július 08, csütörtök

Fohász nemzetem és az emberiség szellemi újraébredéséért.

Szerző: Bárándy István

 

 „Gyógyítsatok, tanítsatok!
   Legyetek szelídek, mint a galambok,
  És ravaszak, mint a kígyók!”
                Jézus e szavakkal bocsátotta útjára Apostolokká beavatott tanítványait.

 

  A galamb szelídség a békességet jelenti. A békéhez pedig a kígyó ravaszságával, (okossággal) felérő szellemi tudatosság, vagy morális erő szükséges, mely azonos Isten teremtői rendjét ismerő, és a szerint élő emberi magatartással.
   Jézus azért született le a földre, hogy tanításaival a békességhez jutás lehetőségét adja át az emberiségnek. Mert nem volt elég a béke megőrzéséhez a Sumer népünk, és királyaink békeszerető, jóhiszemű, mindenkit elfogadó magatartása ahhoz, hogy megvédjék országukat a szemita hordák pusztításaitól!
   Kellett volna az a szellemi tudatosság is, hogy az alantas érzelmekkel rendelkező, országunkba először szolgaként beszivárgó szemitáknak ne adjanak hatalmat a kezükbe! Legszebb nőiket ne tegyék meg királynőjüknek, a behízelgő szemita talpnyalót ne tegyék meg főpohárnokká! Mert ő a legelső kínálkozó alkalommal megmérgezte királyát és ő lépett a helyére! Vagy a Babiloni fogságban „szenvedő” szemitáknak ne adják át azt a szellemi tudást, melynek ellenszerét kidolgozva mostanra már az egész világot hatalmuk alá kényszerítve, elpusztításunkra törekednek. Nem ajánlatos disznók elé igazgyöngyöt szórni!
 
 „Az ormokra nem hívják az embert, oda fel kell kapaszkodni!”
                                                      Edoudard Manet   
 
 Félreértés ne essék, az alantas érzelmű szemiták is Isten teremtményei. Alantas érzelmekkel minden teremtett lény rendelkezik. Isten teremtői rendje, morálja minden alantassággal rendelkező emberlénynek esélyegyenlőséget ad arra, hogy alantasságától megtisztuljon. De ez csak úgy érhető el, ha Isten teremtői rendjét megismeri, és elsősorban magára alkalmazva, a szerint akar élni.                                                                                                                             A békének az a feltétele, hogy a szellemi tudatosságot nélkülöző embertársainknak nem adunk hatalmat a kezűkbe. Ilyen felfogással éltek eleink az 500 évig fennmaradó Pártus-Hun birodalomban. Akikről a latin krónikák természetszerűleg nem igen tesznek említést. Akik országuk határaitól a hódítókedvű római birodalmat is távoltartották. Fennálásuk alatt három alkalommal mértek megsemmisítő vereséget korszerű mozgékony hun lovas hadseregükkel a nehézkesen mozgó rómaiak ellen.
   Ahova Adiabani királyi család sarjaként Jézus Krisztus, a világ világosságát az emberiségnek elhozva, embertestet öltve leszületett.
   Ahol a másvallásúak is békében éltek a sumer kultúra egyistenhitét valló többség mellett. Mert a szellemi tudatossággal rendelkező királyaink nem adtak hatalmat az alantas érzelműek kezébe. S nekik az ország törvényeinek értelmében lehetőségeik sem voltak, hogy felsőbbrendűségüket embertársaikon éljék ki. Nem kapták meg a nagykereskedelmi jogot, nem lehettek malmaik, raktáraik, hajóik, kikötőik, bankjaik. A kereskedelmi haszon mértékét az országlás törvényeivel szabályozták.
   Nem kell csodálnunk, hogy a békében csak kényszerűségből élő szemitáknak nem fűlt a foguk az alantasságuk megélését korlátozó, Pártus birodalomban elszenvedett, önmagukat megalkuvásra kényszerítő megalázottság érzéshez! Ilyen kényszerítő körülmények közt, nem tudtak tejhatalomra jutni!
   Jézus urunk kivégzése, az emberiség által elkövetett leggonoszabb bűntényeként, a Judeó projekt emberiség „üdvére” celebrált üdvtörténete, ebből a szemita felsőbbrendűség tudatból indult ki!
   A szellemi tudatosság hiánya, a jószándékúság megléte mellett a magyar történelemben a turáni átoknak mondott jelenségekben, nemzetünk tragédiáit okozva öltött testet. A keresztény arát, nászágyába vivő Atilla hun királyunkat, alantas érzelmű felesége a nászágyában itatta meg méreggel. A térség leghatalmasabb birodalma, egyik pillanatról a másikra szétesett, összeomlott.
   Gecső, a később Gézának mondott Árpádházi fejedelmünk felesége, Saraldú, (Sarolta) korai halála miatt, egy erős akaratú, haragvó természetű, durva modorú, hatalomvágyó lengyel feleségre tett szert, aki nászajándékul hozott magával keresztény papokat, és fegyvereseket is. Egy- kettőre átvette a hatalmat a jószándékú, de szellemi tudatossággal kevésbé rendelkező férje, és így az országunk fölött is.
   Vajk (István) mostohafiából keresztény felfogású, gyengeakaratú ifjút nevelt, aki egy németoszági magyar küldöttségben, apja engedélye nélküli résztvétele alkalmával, egy férfiakon már erejét kipróbáló keresztény feleséggel tért haza. Aki rengeteg zsidó-keresztény pappal,és fegyveressel kisértette magát. Akik aztán folyamatosan, egyre többen érkezve elözönlötték az országunkat. Akik visszaélve a vendégjoggal téríteni, és gyilkolászni kezdték a vendégszerető lakosságot. Az erőszakos térítés ellen fellázadt lakosság élén harcoló, megsebesült, lábadozó Koppány vezérünket, István béketárgyalás „szándékával” felkereste veszprémi otthonában. A vendégeit fogadni készülő Koppányt, mielőtt szóra nyithatta volna a száját, István két papi kísérője, a reverendájukból előrántott tőrrel kivégezték a sebesülése miatt mozdulni alig tudó, jóhiszemű, gyanútlan Koppány vezérünket! Testét felnégyelve, az ország négy égtája felé elrettentésül szétküldték: ez jár a lázadóknak.

   A történet innentől már ismert. A tanúság is az kellene, hogy legyen. A szellemi tudatosság hiányában, egy addig szabad, és boldog nép sorsa is tragédiába torkollik, ha vezetője csupán csak jó szándékkal rendelkezik

   A judeó projekt téveszméjével szellemi sötétség állapotába kényszerített, gazdasági és szellemi terrorja miatt létbizonytalanságát, és megfélemlítettségét megélő magyar lakosságot mostanra nagyobbrészt olyan családok alkotják, ahol állandó békétlenség honol! Mert nem ismerik az önzetlenséget hirdető jézusi tanításokat, Isten teremtői rendjét, a morált, mely felemelhetne bennünket. Alantasságunkból fennköltté, istentudatúvá, szeretetlénnyé változtathatna bennünket.
   Ezért vagyunk családon belül gyerekeink szeretetét birtokolni vágyók, asszony létünkre családfői szerepre ácsingózó, és ezért a cseppnyi hatalomért, minden gonoszságot, alantasságot elkövető, önsorsunkat romboló, boldogtalanságunktól szenvedő lények. A birtoklás rabbá, áldozattá, teszi gyermekünket, házas,- vagy élettársunkat, akik ezt több tudatalatti lelki síkon megszenvedik. Ez az érzület betegségek sorát vonultatja végig a családtagokon. A birtokló feleség, édesanya, aki még a családfői hatalmi poziciói megküzdéséért is állandóan sorompóban áll, ezért őrmesteri beosztáshoz illő hangnemben zsarnokként uralkodik a család felett. Mert a hatalomra való nyilvánvalóvá vált alkalmatlansága ellenére, állandó bizonyítási vágy él benne, hogy e tekintetben is többet ér a férjénél. Ezen felül, a liberalizmus is azt tanítja, hogy mindenben egyenlők vagyunk.
   Amit lelki segítőként e témában betegségeik miatt hozzám fordulók eseteiben megtapsztaltam, az a következő: a jogosulatlan, hatalmával visszaélő feleséget, gyerekeit, birtokló édesanyát, tudatalatti síkokon az áldozataivá váló családtagjainak szenvedései fölötti kéjes öröm iránti vágyakozás vezérli. Ez a szenvedély kategóriájába tartozó hatalmi mámor, kéjvágy csak pillanatnyi örömhöz, dicsőséghez juttatja az ez érzésben szenvedőt, de kielégültséget nem okoz. E miatt, haragvó gyalázkodó magtartásával olyan konfliktushelyzeteket teremt családon belűl, mely fennsőbbrendűség tudatának bizonygatásával, hozzátartozóit újabb szenvedésekre kényszeríti, őt meg újabb kéjes örömhöz.

   Könnyen érthetővé válik az elhíresült öszödi beszédében hatalmi mámoráról eldicsekedni nem restellő kormányfő motiváltsága, ha az imént felvázolt családmodellt vesszük alapul a hatalmi kérdések vizsgálatánál. A keze közé kaparintott, áldozatává vált magyarságnak általa okozott szenvedése, az ő alantas kéjvány érzését elégíti ki. Az illegitim hatalomgyakorlásnak ez az ars poetikája!
   Az is érthetővé válik ezek alapján, hogy miért kellett Jézus urunkat bestiális kegyetlenséggel, kereszthalál kínjaival kivégezni.
   Az is könnyen megérthető, hogy a szemita barbároknak mire volt jó sumer eleink országa elleni támadása, vandál pusztítása, lakosság kiirtása, fizikai, szellemi terrorja.
   Az is nyilvánvalóvá válhat szellemileg felnyílás irányában elmozduló szemünkben, hogy az anyagi haszonszerzésen túl, még miért szálltak meg bennünket a kereszténnyé átváltozó szemita hordák ezer évvel ezelőtt.
   Az is érthető, hogy a kereszténység 2000 éves égisze alatt emberiség ellen elkövetett fasizmus jegyeit magánviselő, borzalmas emberi cselekedeteknek, az anyagi hasznán túl, még milyen emberi érzések voltak a mozgatórugói.
   Az is ugyanilyen könnyen felfogható, hogy a világhatalomra törő szemiták, nem lépnek vissza kitűzött céljaiktól, csak azért, mert a hatalmuk alá kényszerített emberiséget szenvedni látják. Sőt! Az sem rettenti el őket gonoszságaik folytatásától, hogy hatalmi mámoruk kéjes örömének elérése érdekében elkövetett gonoszságaiktól nemcsak az emberiség szenved, pusztul, hanem a bennünket hátán hordozó anyaföld is. Mert a téveszméjük alapeleme kezdetektől fogva a mások sanyargatásának következtében szenvedő embertársaik látványa által lelkükben átélhető hatalmi mámor kéjérzete, s a minden értelmes emberi célt nélkülöző rombolás.
   Az is szellemi szemünkbe világíthatna, ha többször próbálnánk felnyitni, használni, hogy a megbékélést és könyörületességet hirdető, tanító Jézus urunkat könyörtelenül, kereszt-kínhalállal kivégző szemita eredetű judeó projektből kialakított zsidó-keresztény téveszme miért hangsúlyozza, dogmáiban a szenvedés fontosságát!? Miért a kereszt jele a judeó projektnek? Amikor az egyistenhitet valló sumer magyarságnak ezer évvel ezelőttig a kétszeri szentháromság sumer hatágú csillaga volt hitének jelképe!                                                                                     
    Megtisztult-e valaki is vétkeitől a csupáncsak keresztényi alázatossággal viselt betegségeinek, kínjainak összeszorított fogakkal elviselése, és fizikai szintű gyógykezelésnek alávetettsége által. Az egyházi adó, a perselypénz, a bűnbánat cédulák megfizetése által. A pogány keresztény materialista papság vétkeinknek egyházi feloldozása által.

   Amikor vétkeink nagy részét tudatalattink több mint tíz síkja által vezérelve követjük el. Ahonnan, mint lelki segítő, a lelki segítségért hozzám fordulónak csak a segítő szellemek segítségével tudok tudat alatt vezérelt vétkeinek elkövetéséről információt közvetíteni. Az egyház gyóntató papjainak, a gyónó csak a magáról ismert tudatos szinten elkövetett vétkeit tudja felsorolni, s arra feloldozást kérni. Vétkeink java viszont a tudat alattinkban követődik el. A jéghegy 80 százaléka víz alatt van, mi meg vétkeinkből csak a jéghegy csúcsát ismerjük.
  Jézus megváltói üzenete a keserveinket, betegséginket, nekünk esendő lelkeknek mentőövnek szánta. Szenvedéseink keresztjét nem cipelni kell. A szenvedés csak figyelmünk felkeltésére szolgál: lelkünkkel valami baj van. Nézzünk szembe gyarló emberi hibáinkkal, és a megbánás jóvátétele által szabaduljunk meg tőle. Ez a gyógyulás, és istentudatúvá válás egyedüli útja. Az Isten szeretetéhez jutás útja. Mi, lelkipásztorok, ezt az utat segítjük bejárni a hozzánk lelki segítségért fordulóknak.
  Ettől az úttól tart távol bennünket, az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit judeó szlogenje!
   A békéhez, nyugalomhoz, rendhez szellemi tudatosság, avagy tisztesség kell, melyet Isten teremtői rendje, mint fontos szempontot sugall az emberiségnek. Ennek szorító hiányáról az emberiség történelmében előforduló sorstragédiák is ékes bizonyságul szolgálnak:

  Az első világháborúba belerángatott, és az Antant hatalmak közös erejével kétvállra fektetett, legyőzött magyarság fölött törvényt ültek a kihívók, a belerángatók. A Trianonban kötött, országunkat 1/3-ad részre összezsugorító tisztességtelen, bennünket megalázó békeszerződés, már felért a nemzetünk kivégzésével. A minden tisztességet nélkülöző, rajtunk országcsonkolással végrehajtott végitélet legbuzgóbb szorgalmazói a Franciák voltak. Bizonyára e keresztény lelkületű francia diplomaták annak idején nem gondoltak a bennünket megalázó békediktátumuk megfogalmazásakor, hogy saját nemzetük békéjéhez, biztonságához nem elégséges egy ártalmatlanná tett ellenség, minden tisztességet nélkülöző, keresztényi hevületű kivégzése!
   Mert addig a magyarság fékentartására használt német birodalom hadereje, a II. Világháborúban, szabad kapacitását kihasználva, első dolgaként Franciaországot rohanta le, kebelezte be! A milliárdokat felemésztő, Maginot védővonalakat kikerülő német hadsereg egyszerűen legázolta a trianoni tisztességtelen békekötésben élenjáró cinkostársát, Francia szövetségesét.
   A sumer eleinknél történelmileg többször megismétlődő szemita hordák által véghezvitt országdúlást, szakértői vélemények szerint a dekadencia jelensége okozta. Amely nem mást jelent, mint azt, hogy jóhiszemű királyaink szemita szépséget engedtek be nászágyukba. Ők meg hozták magukkal, az alantas érzelmű, felsőbbrendűséggel megáldott rokonságot, akik rövid időn belül kezükbe ragadták a hatalmat. S kirabolták, szétdúlták, elpusztították, gyarmatosították a sumér kultúrájukkal békésen élő népet!

   Jézus tanítása a béke megteremtésének feltételéről; a szellemi tudatosság fontosságáról szól. A judeó projektnek köszönhetően, ez a szellemi tudatosság nem jut el az arra leginkább rászorulókhoz, a magyar családokhoz sem. De az ellenszerét belénk súlykolják, a kezükben összpontosított médiahálózatukon keresztül. Az egyenjogúság, az emancipáció, a társadalomban, és a családon belüli egyenlősdi hangoztatása, teljesen felborítja azt a szellemi értékrendet, a családi morált, melyet Isten nekünk az önzetlenség tanában megfogalmazott: A nemi szerepek különbözőségét, tudatos felvállalásuk fontosságát, a férfi nap szerepét, a nő hold szerepét. Amelyekkel élve a házasfelek önmagukból a legjobb jót adhatják a másikuknak. Mert anak a bennünklévő azért fontos, mert belőle az, pont hiányzik. A házasfelek társuk másmilyen nemi érzésével tudnak csak eggyé válni, családi egységben, harmóniában élni.
   Az egyenlőségesdi, emancipáció, családi hierarhia elvetése, nemek különbözőségének összemosása, androgün nemi szerep hangoztatása, a meleg mozgalmak támogatása, a családi élet tönkretételét célozza. Jól látható módon mostanra már a magyar társadalom szétzúzásához is vezetett.
   A keresztény szellemi és fizikai terrorral, szellemi tudatlanságba belekényszerített társadalomban élő családok a szellemi tudatosság hiányától szenvedvednek! Jóravalóság, a boldogságteremtés szándékával, de az egyenlősdi liberális szemita vírusával megfertőzve, szellemileg tudatlanul állnak bele a ringbe házasságkötésükkor, hogy az életben maradásért, családi boldogságért, egymást támogatva megküzdjenek!

   Ezzel a szellemi felkészültséggel indított párkapcsolatokból, sajnálatos módon az egymást támogatásból hamarosan egymással szembefordulás lesz. Az eredetileg béke szigetének szánt családi kapcsolat, Isten áldása nélkül, az egymással szembeforduló férfi, és nő szerepek közti áldatlan harc küzdőterévé válik!
   Ilyen felfogással, boldogságot építeni, ugyanolyan reménytelen feladat, mint szénakazalban elejtett gombostűt megtalálni.
   A családfői szerepet, szellemi felkészültsége híján betölteni nem képes férfi kezéből, a nő társa előbb-utóbb kiragadja a családfői hatalmat. Azért, mert eddig nő szerepében megélt csalódásait, kudarcélményeit, szellemi tudatlanságából indíttatva, férfi szerepben, a hatalom képviselőjének szerepében látja megvalósítható módon bepótolni.
   A gyermekáldás beköszöntésekor az édesanya, teljes érzelmi kapacitásával a gyermek(kei)ből áradó önzetlen szeretet, maga számára teljes kiaknázására, birtoklására helyezi a hangsúlyt. Mert rájön arra, hogy a kisgyereke őszinte, és önzetlen szeretete, ami, ő feléje árad, százszor többet ér, mint amit ő, élete párjával eddig szeretetként megélt. Ily módon a család érzelmi egyensúlya felborul: az anya helyzeti előnyét kihasználva, legszorosabb érzelmi kapcsolatát, innentől kezdve, gyermekével éli meg! A férj pedig ebből az érzelmi kapcsolatból kimaradva a család érzelmi perifériájára kerűl, és végig ott is marad, még a gyerekeik házból kiröppenése utánig is. Ezzel a család érzelmi egysége kettéválik, s általában fel is bomlik. Esetleg olyan látszatkapcsolattá válik, ahol a gyerek(ek) kegyeiért folyik tovább a nemek harcával, családon belül elkezdett küzdelem.
   Mivel a szülők egymásiránti legbelsőbb érzelmeiket nem Isten teremtői rendjének ismeretével , és maguk viselkedésére, gondolkozásmódjának alkalmazásával élik meg, az állandó békétlenség, rossz családi légkör miatt, előbb-utóbb még meg is betegszenek! A hozzám forduló lelki segítséget, gyógyulásukhoz kérők mindegyike a családon belüli szeretethiányos cselekedetek, és gondolatok miatt betegedett meg! Jómagam is ilyen okok miatt lettem annak idején gyógyíthatatlannak gondolt beteg.
   A birtoklással nevelt gyermek, felnőttkorba érve önálló érzelmi életre képtelenné válik. Mégpedig azért, mert az édesanyja a férje helyett őt emelte piedesztálra, ő lett a legfontosabb személy! Ezzel mindenki fölé lett emelve, a családi hierarchia szerint is! Minden kívánsága teljesült, nem kellett érte mást tennie, mint egyre haragosabban követelőznie! Nem tanult meg küzdeni, önmagáról szorgoskodással gondoskodni. Nem tiszteli a családfőt sem, mert az anyukája sem tiszteli, csak szidalmazza, gyalázza. Őt meg minden gyermeki önzéséből kiindult, kezdetben csibészkedésnek ható, később gonoszságokba is átbillent megnyilvánulásait elnéző, mindent neki megengedő szeretetével illeti.
   Ily módon az önzetlen szeretetadást nélkülöző, birtokló anyai érzelmi magatartás, gyermeke és családja sorsát megpecsételi. Elmarad az erkölcsi nevelés, a gyermekes önzésből kiindult vágyak korlátozása, téves felfogásának kiigazítása, a felnőtti kontroll, a számonkérés. S nem kapja meg a gyermek azt a lehetőséget sem, hogy a szülők egymás iránt érzett szeretetét, tiszteletét gyermekévei alatt közvetlen közelről, mint jó példát, önkéntelenül eltanulhassa. Mert ilyen jó példát a szülők gyermekük megfelelő érzelmi nevelése érdekében saját életükből sajnálatos módon, nem tudnak felmutatni.

   Ezen okok miatt, a szemünk fényéből egy-kettőre falkavezér lesz. A család élére kerülve hatalmat gyakorol, anélkül, hogy tudással, moralitással, felelősségtudattal erre a feladatra felkészítést kaphatott volna. Az önzését, hatalomvágyát, alantas érzéseit, a felül levés mámorító sekélyes kéj érzetét éli ki, amihez a családjainkban ezer éve bekerült, és önálló éltetet élő, pusztító szemita vírus, a dekadencia, a női egyenjogúság, a nőuralom adja meg a jogosítványt. Szükségtelennek érzik a hierarchiát, a felnőtteknek, előttükjáróknak a tiszteletadást, mert ők egyből felülre kerültek! Életelemüknek érzik azt a családon belül megélt szabadságot, mely őket ezidáig semmilyen elképzelésük, botor lépésük kivitelezésében nem korlátozta. Kötelezettségekkel gyermeki gondjaikat nem szaporította.

   Ezért nem meglepő, hogy e szemléletben felnövő fiataljaink a liberalizmus által kínált széles perspektívát kínáló áleszmére szavaznak. Ily módon a szemita vírusfertőzött családjaink termelik ki a globalizációt tápláló adósrabszolgasorsú emberi társadalmat. A szellemi sötétségre kárhoztatott emberi (magyar) társadalom nem veszi észre, hogy a Judeó projekt lelkes híveiként, a családon belüli szeretetért, birtoklásért, hatalomért vívott harcuk közepette, családi élete, és nemzete jövője alatt vágja a fát!
   Nem tudja, fel sem ismeri a kegyetlen valóságot; lóvá tették! A magas lovon ülők a kispados Jahve isten felhatalmazásával kerültek oly magasra. A Világ Teremtő Istenét csak logójukként használják zászlaikon, melyet világ meghódításáért indított harcuk közepette szemfényvesztésül lobogtatnak a szellemileg lebutított emberiség szemébe!
   Szemmel látható, hogy a sumerek vendégszeretetét, Babilonban 70 évig élvező szemiták, ottartózkodásuk alatt alapos munkát végeztek. Az emberiség a mai napig nem jött rá, hogy egy tudatosan kidolgozott, minden oldalról megtámogatott téveszmébe kényszerítve éli meg hétköznapjaiban a csőstől rászakadó sorstragédiáit. S hiába rázza öklét a projekt bűnbakjára, azzal nem tud magán segíteni. Ezzel csak Istentől távolodik el!

   Jómagam csak két hónapja jöttem rá, hogy téveszmének vagyunk az áldozatai. Addig úgy gondoltam a keresztény vallásra, hogy a reinkarnáció tagadása, és a test feltámadásának hírdetése apróságnak számító tévedése mellet még lehet Isten szeretetéhez juttatni az emberiséget. E levelem írása közben megfogalmazott gondolataim közepette jöttem rá, hogy ez fizikai képtelenség.
   Ismételten el kell mondanom, hogy e felismeréshez Isten segítő keze juttatott el sorsom alakulása által. 15 évvel ezelőtt egy médiumi képességgel rendelkező, szellemi látó felebarátomtól ezt az imát kaptam, melyet a szellemvilág üzeneteként írt le, és adott át nekem:
   Teremtő Atyám! Kérlek, segíts segítőim által, hogy az élet jó, és rossz oldalának egyensúlyát megtaláljam. Egyik oldalon se essek túlzásokba, tévhitekbe, hamis téveszmékbe. Valamint szereteted által mutasd meg nekem, mely tulajdonságaimtól kell megtisztulnom, feloldozást, megbocsátást kérnem. És kérem szeretetedet, és megbocsátásodat nekem, szeretteimnek, felebarátaimnak, vélt és valós ellenségeimnek egyaránt.   Köszönöm, Ámen.
   Amikor lelki segítői szárnypróbálkozásaimmal ismerkedtem, a téveszméről, mint fogalomról semmi ismeretem nem volt. Nem is értettem, miért kell nekem ezt imádkozni! Most viszont biztos vagyok benne, hogy ez az ima nagyban hozzájárult szellemi szemeim felnyitásához.
   A szellemvilág e nekem küldött üzenetében az is benne van, hogy az ő segítségük nélkül még a lelkünkbe beágyazódott gyarlóságainkról, vétkeinkről sem szerezhetünk magunkról valós információkat. A tudatalattinkban hosszú idők alatt összegyűjtött lelki terheink alatt nyög, szenved a szellemileg sötétségbe kényszerített emberiség. Lelki terheinknek csak a következményeivel szembesülhetünk: az alantas emberi tulajdonságaink által irányított önzésünkkel, kapzsiságunkkal, hatalomvágyunkkal, gyűlölködésünkkel, békétlenségünkkel, magunkban és a környezetünkben kialakult érzelmi válságokkal, és annak további következményével, a rossz emberi közérzettel, depresszióval, és betegségekkel. Mert a szellemvilággal közvetlen kapcsolatot tartó képzett lelkipásztorokat felmutatni nem tudó keresztény téveszme nem tud hozzásegíteni bennünket lelki terheinktől való megtisztulásunkhoz. Hiába fizettetik meg velünk az ő szolgáltatásaikat. Aki nem tanult meg úszni, annak kár a zsebét teletömni színarannyal, hogy annak fejében mentsen ki bennünket az ő általa keltett szennyes áradatból. Ennél százszor többet ér, ha mi tanulunk meg úszni. Mert mire való dolog az, hogy szellemileg vak vezet, szellemileg világtalant!

   Honfitársaim, legyetek felebarátaim! A lecke már fel van adva, az indíttatást már mindenki érezheti saját sorsának vészjósló alakulásán. Ez olyan pillanat, mint nekem a gyógyíthatatlan betegségem volt. Én nem hagytam magam, s ráléptem az önmegismerés útjára. 18 év alatt eljutottam a levelemben leírt felismerésekhez, s közben felszentelés nélkül lelkipásztorkodom, emberlelkeket Isten szeretete felé terelgetem. Testüket meg egészséghez, élhető élethez segítem.

   Tudom, az idő már nagyon szorít! Másoknak már annyi ideje nem jut, hogy hozzám hasonló módon, egyedül kezdjenek bele az önmentő műveletbe. Ezért írom levelemet, hogy utat mutassak. Gondolkozzatok, és cselekedjetek velem. Kijártam nektek is az utat. Kövessetek. Vegyétek kezetekbe a sorsotokat. Levelemben idézett Jézus tanításainak minden sorában óriási tudásanyag van, csak értelmeznünk kell meg tanulnunk. Ezekkel a Bibliában bennfelejtett, de a judeó projekt tanításaiban figyelemre nem méltatott jézusi kinyilatkoztatásokkal azért mi nyugodtan élhetünk!
   Azt is feltételezhetjük, hogy Jézus urunk sokkal bővebb, és fontosabb tanításokkal akarta segíteni a már akkor is szeretethiányossággal küszködő emberiséget. De a Bibliában Jézus tanításainak csak a töredéke van megjelenítve. S csak az, amely a judeó projekt számára, a Biblia szerkesztésekor az egyházi kánon nem tartott téveszméjük számára veszélyesnek. Nyilván van, a titkosított holt tengeri tekercsek közt olyan jézusi tanítás, amely ha nyilvánosságra kerülne, alapjaiban megrendíthené a keresztény anyaszentegyház alapjait. Mert különben miért titkosították volna. Talán azért, hogy felcsigázzák mégjobban az érdeklődést?

   Negyven évvel ezelőtt, amikor a világszezációnak számító holt tengeri kincsleletek előkerültek a barlangok mélyéről, az egyház hírüladta, hogy a leletanyag tanulmányozása során arra az elhatározásra jutottak, hogy a biblia teljes anyagát át kell fogalmazniuk! E szándékukat tett mégsem követte! Helyette a 2008-as esztendőt a biblia évének meghirdetve az egyház újból az ószövetségi tanításokra helyezte a hangsúlyt!
   Ami nem jelent semmi mást, mint az alantas emberi érzéseknek, a fasizmusnak, egyház szempontjai szerinti fontosságának kihangsúyozását!
   S hogy e szemlélet jól megfogant országunk regnáló vezetőinek lelkében, azt jól nyomon követhetjük országunk, és népünk elpusztítását célzó intézkedéseikben. S jól látható, milyen önpusztító módon élik életüket embertársaink szerte az egész világon. Szellemi vakságunk folytán nem látjuk meg a fényt, a kivezető utat, s legtöbbünknek már eszébe sem jut, hogy keresni kellene! Csak egymást gyilkoljuk családjainkban, szűkebb és tágabb emberi környezetünkben, jószerivel az egész világgal hadilábon állunk.
   A teremtés rendje, Isten az emberiség szellemi felemelkedését elősegítő törvényei szemmel látható módon nem jutottak el a címzettekhez, a morális válságba, szellemi sötétségbe kényszeített emberi társadalomhoz!

   Nekünk csak egy lehetőségünk van az életben maradásunkhoz, ha a fénybe állunk. Keresnünk kell a sötétségből kivezető utat. Alvó lélekből, élő lélekké kell válnunk! Keresnünk kell Isten szeretetéhez vezető utat!  A lelki önvalónk megismerése által vegyük kezünkbe magunk, családunk, az országunk sorsának irányítását! Elevenítsük fel magunknak dicső múltunkat, világon egyedülálló gazdagsággal rendelkező mitológiánkat, sumer nemzeti kultúránkat, Jézus hitünket.                                             

 „Jézus urunk, a Fény Fia, Az Oroszlán csillagképen keresztül haladva született le a földre. Esztergomban, az Ister-Gami Szentélyben azért ábrázolták Őt a hét oroszlánpárral, mert elődeink hitének tartalma szerint: Itt volt a Magyar világ közepe. Az ő kozmiológikus gondolkodású hitvilágukban és ebben a szentélyben, az összes hagyományok titkának egyetlen Ura a „Fény Fia”, a megtartott és megvédett Jézus volt. Aki a „Fény”, az istentől eredő tudás megszerzője és az emberiségnek továbbítója.”

   E szövegrészlet Badiny Jós Ferenc, életműsorozatában kiadott, „Jézus Király a Pártus Herceg,” című könyvéből való. Könyveit olvasva jutottam el nemzeti öntudatom visszanyerésére, dicső múltunk, sumer-magyar nemzeti kultúránk megismerésére, honfoglaló eleink, istenes magyarjaink Jézus hitének megismerésére, pogányságunk cáfolatára. Istenhitének elkötelezett, szorgos, tudós, kutató munkájával elévülhetetlen érdemeket szerzett nemzetünk és a világ szellemi újraébredése érdekében. E gondolatokkal tisztelegjünk a kilencvenhárom éves koráig élt és dolgozott, magyar honfitársunk emléke felett. Ajánlom könyveinek olvasását minden Istenhitét, szellemi öntudatát, tisztes emberi életét viszanyerni vágyó felebarátomnak!
  Másképpen értelmezve a világ közepének számító Kárpát Medence, Magyarország, melynek területén a föld szellemi szívcsakrája Dobogókőn dobog, hivatott fogadni azt a Jézus által hozott szellemi tudást, mely az Égi világból az emberiségnek érkezik.    

   Ezét kérem, hogy a nemzeti érzelmű tanáraink söpörjék le katedrájukról a magyarságtudatunkat elsorvasztó, kisebbrendűségünket előidéző, tudományosan nem igazolható, hazug finn-ugur elméletet. S tanítsák a magyar ifjúságnak a latin felfogástól mentes, igaz magyar történelmet, és a honfoglaló eleinknél még létező morális emberi magatartást, mely békéről, szeretetről, tisztességről, helytállásról és nemzeti összetartásról szólt.
   Ezért kérem, hogy a nemzeti érzelmű politikusaink, tanuljanak dicső eleinktől: Mely arról szól, hogy akkor tesznek önmaguknak a legjobb jót, ha intézkedéseikkel azoknak az érdekeit szolgálják, akik őket e tisztségre, „pajzsukra emelve” megválasztották.
    Ezért kérem, hogy a nemzeti érzelmű papjaink, szószékeikről, kizárólag Jézus urunk szavait hirdessék híveiknek! Nemzetünk hazafias érzelmeinek kibontakoztatása érdekében, az egymásnak fordított, hadba induló emberiség zászlajának megáldása helyett, az ószövetség borzalmaira alapozott példabeszédeik helyett, tanítsák híveiknek a szeretethez, békéhez jutás lehetőségét, Isten teremtő rendjének megismerése, és megélése által az önzetlen szeretethez jutás lehetőségének a megismerését. A bátrabbak, még említést tehetnének az üdvtörténetünk helyszínén, a Pártus-Hun birodalomban, Jézus urunk testet öltésének helyszínén történtekről is! Jézus elüldözött, tanító, gyógyító, apostolokká avatott tizenkét tanítványáról, hatrai, suppári mágusképző központokról! A mágus-pap vezéreinkről. Atilláról, a judeó projekt nyomulását jó ideig népünktől távoltartó hun fejedelmünkről! Akit a zsidó-kerszténység, rettegve szellemi erejét, hadaival megtámogató hatalmától, „Isten ostorának” keresztelt el. Árpád fejedelemről, a legmagasabb szellemi beavatottságot elérő pap királyunkról. Akiknek a vezetése alatt, békében és szeretetben élt egymás mellett a magyarságot kitevő sokféleségében is egységet képező nemzetségek sora.
   Ezért kérem a nemzeti érzelmű felebarátaimat, hogy csak olyan politikusokra adják le a voksukat, akik nemcsak mondják, de tetteikkel is igazolták, hogy nemzetünk együvé tartozása, országunk gazdasági, szellemi vérkeringésének beindítása érdekében már tettek is valamit. S az is kérés lenne csupán, hogy csak olyan templomokat látogassanak, ahol a magyarok őshitére, eleinket boldog békés nemzetté tett Jézushitének megismerésére pásztorolják őket. S ha ilyen szent hely egyenlőre nem létezik, sebaj otthonunkat is lehet szent hellyé, a béke szigetévé változtatni, Isten szeretetéhez vezető utat megtalálni, a magyarok Istenéhez imádkozni. Az önmegismerés útjára lépve sorsunkat kezünkbe venni, ez a legjobb alkalom. Én is ezt tettem egykoron, ílymódon, ezt más is megteheti!

   Használjuk ki földrajzi adottságainkat! Isten, a Kárpát Medencében lakó magyarságnak fontos szerepet szánt. Országunk területén, Dobogókőn található a föld szellemi központja, szív csakrája. A honfoglaláskor, még mi magyarok voltunk e szellemi központnak, sumer kultúránk aktív szellemi megélése által a föld szellemi szív csakrájának működtetői. Szellemi sötétségbe kényszerítettségünk által e funkciót egyre kevésbé tudjuk ellátni. Földünket ezzel, kipusztulásra kárhoztatjuk.

   Az önzetlenség elvét, szeretetvágyunkat, lelkünk mélyén, a tudatalattinkban kódolva mindannyian magunkban hordozzuk. E szeretetvágy megfelelő irányítás mellett Isten teremtő rendjéhez, a szeretethez jutás lehetőségének megismeréséhez vezethet bennünket. Vissza kell térnünk ősi hitünkhöz, Sumer szellemi kultúránkhoz. Ehhez nagyon sürgető módon szellemi vezetőkre van szükség. Szellemi úton kapott ismereteim szerint, már néhány, hozzám hasonló szellemi segítő, gyógyító létezik, elszigetelten működik szerte az országban. Kérem, fedjétek fel kiléteteket, lépjetek velem együtt a cselekvés mezejére. Alakítsunk ki az országban szellemi, mágusképző központokat. Pásztoroljuk Isten szeretetének megismerése felé, a szeretetínségben szenvedő felebarátainkat. Kezdjük el, szélesebb körben alkalmazott, szellemi tanítói, gyógyítói működésünket. Szellemi felemelkedésünket önmagunkon kezdve legyünk a környező országok, nemzetek szellemi felemelkedését elősegítő lelki segítői, gyógyítói. Sumer szellemi kultúránk felevenítésével állítsuk helyre, Földünk megbomlott szellemi energiarendszerét. Legyünk Földünk további pusztulásának megakadályozói, a föld lelki harmóniájának helyreállítói.

   A cselekvés órája elkövetkezett. Szellemi vezetőim felhatalmazása alapján a kihalásra kárhoztatott nemzetemnek jó hírül szolgálhatok! Dicső múltunk szellemi óriásai, máguspap királyai apostolai, máguspap szellemi gyógyítóink inkarnációi, újból testet öltve már leszülettek közénk! Magyar családok közt nevelkedve készülődnek a magyarságon keresztül a föld lakosainak szellemi újraébresztésére. Nyissuk meg tehát lelkünket e szellemi ismeretek befogadására!

   Ember segíts magadon, akkor az Isten is megsegít! –sokunk által jól ismert elve alapján. Kishitűségünk ellensúlyozására, nemzettudatunk visszanyerésére kezdjünk bele dicső múltunkat hitelesen ábrázoló történelmi ismereteket adó kutatók által nyilvánosságra hozott tanulmányainak olvasásába. A világon, egyedülálló módon, csak a magyarság sumér kultúrájában megtalálható teremtés-mítoszunk tanulmányozásába. Szellemi kultúránk erejére támaszkodva kapaszkodjunk ki a judeó projekt nemzettudatunkat sárga földig belénkdöngölt megalázottság érzéséből.

   Példát vehetünk akár a görög nép felfogásából is. A hellén eredetű, görög mitológia, mely emberi bölcsességekből összeállított mesékből áll, isteneik pedig emberi gyarlóságokkal megáldott kitalált alakok. Mégis, a görögök, ezzel együtt isteneik bölcs tanításait jórészt megszívlelve, békés, tolarenciával rendelkező népek voltak, egészen a közelmúltig. Ezt a több generációt egy fedél alatt, nagy számban élő családok szokása, ékes szólóan bizonyítja. Mitológiájukat, a világ minden nyelvén, szépen kivitelezett, görög müvészetükről készített képekkel dokumentált könyvekben kínálják az idegenforgalmi látványosságot kereső nagyérdeműnek. A mitológiáját, kultúrájuk maradék építészi emlékeit, és tengerét, idegenforgalmára építő, és jórészt abból élő nép nemzettudatát büszkén viselve tudja, hogy mit köszönhet hazájának. Nemzeti lobogójuk, hétköznap, ünnepnap, minden ház, épület falán egyaránt büszkén lobog.

Idehaza meg, a nemzeti ünnepeinket együtt utcán ünneplő tömeg kezében levő nemzeti lobogóinkat, az idegenlégiósokkal kiegészített rendőrhadsereg, tömegoszlatás címszó alatt, kicsavarja, gazdájával együtt földreteperi, megtapossa, bebörtönzi, megkínozza, megalázza, megfélemlíti. Zászlónkat, és nemzetünket, a regnáló hatalom, folyamatosan gyalázza.
   Mint mondani szokás; minden rosszban, benne van a jó is. Országunkban eluralkodóvá váló, szellemi, politikai, fizikai, gazdasági terror, a judeó projekt ezer éve ránk kényszerített téveszméjének égisze alatt alakult ki. Azt legalább már tudjuk, hogy minek köszönhetjük a szerencsénket! Most már csak azt kell megkeresni, hol találjuk meg e zsákutcából a kivezető utat.
   Az már bebizonyosodott, hogy az egyre alantassabbá váló, intoreláns emberi magatartásunkból, a zsidókeresztény téveszmével kiemelkedni nem lehet, inkább csak még mélyebbre süllyedni. Szemita vírusfertőzöttségünkre, gyógyír Isten önzetlenség elvének ösztársadalmi szinten is elsajátítása, és megélése lehet.
                                                                                                                 
 Ezért meg kell találnunk az előlünk eltitkolt Jézus tanításait tartalmazó evangéliumi tanítások teljes anyagát.

   Amíg e szent iratok elő nem kerülnek, addig sem kell tétlenkednünk! A Bibliában keressük meg magunknak Jézus urunk tanításit, tartalmazó leírásokat. S csakis azokat, kezdjük el olvasni, magunkra alkalmazva értelmezni, a szerint kezdjünk el gondolkozni, cselekedni. Változtatni csak a magunk hibás felfogásán, sorsán tudunk! Senkit sem kérhetünk meg arra, hogy ő változzon meg azért, hogy nekünk jobb, kényelmesebb legyen!
   Aki az önmegismerés útjára lép, az, keresővé is válik. Aki keres, az rátalál az Istenhez vezető útra. Innentől kezdve már a szellemi segítők felkészült csapata is egyengeti az útját, hogy Isten szeretetét megismerhesse!
   Amint azt saját sorsommal is igazolható módon, engem is segített a szellemvilág, hogy nektek e lelki szemeiteket nyitogató gondolatokat közvetítsem. Mint ahogy segítettek nekem ezidáig abban is, hogy a betegségük miatt, hozzám forduló gyógyulni vágyók, tudatalattijukban megbúvó lelki okokat, a segítségre szoruló léleknek, mint nem saját tudásomat közvetítsem, s ezzel lelki és testi gyógyulásukat elősegítsem.

   Segítettek abban is, hogy megtanuljak az általam megismer jelenségekből következtetéseket levonni, összefüggésekre rátalálni, rendezni, helyretenni gondolataimat. Mindezt jól elősegíti a belsőnkben előidézett lelki nyugalom, harmónia, mely a belső békével azonos.  
   Segítenek bennünket azzal is, hogy az ő sugallatukra kezdtem el írni e szellemi öntudatra ébredést szorgalmazó levelemet múlt év decemberében, és az óta, minden nap kapok témámhoz újabb sugallt gondolatot. Tőlük ered az a gondolat is, hogy Jézus urunk tanításainak csak a töredéke található a Bibliában. Azt is tudtomra adták, hogy Jézus eltitkolt evangéliumi tanításainak teljes szöveganyagát, mint médium meg fogom kapni, hogy azt embertársaimnak továbbadhassam.
   Sugallat útján azt is feladatul kaptam, hogy Jézus evangéliumi tanításainak teljes szöveganyagát könyv formájában, a négy világnyelven; németül, angolul, spanyolul, franciául, a magyart is beleértve, kiadatnom, és terjesztenem kell!                                                                                                             
   Az a merész elképzelés is tőlük eredőnek számít, hogy e levelemet interneten juttassam el a világ minden nemzetéhez, ahol feltételezhetően hasonló módon szellemi sötétségbe kényszerítve szenvednek felebarátaink. E miatt lettem két hónapja internet előfizető.
 
 Felhívás; Honfitársaimhoz, Felebarátaimhoz!
 
Kérem mindazokat, akik szellemi szabadságuk elérése, lelki szemeik felnyitása érdekében, a nemzetünk, és a környező világ szellemi újraébredése érdekében tenni akarnak valamit, és levelem mondandójával, a lélekmentő SOS programmommal azonosulni tudnak, adják tovább írásomat másoknak is! Juttassák el külföldön élő, dolgozó magyar rokonaiknak, ismerőseiknek is. Akik már jártasak annak az országnak a nyelvében, ahol dolgoznak, élnek. Őket kérem, fordítsák le írásomat, és juttassák el az ottani társadalmi szervezeteknek, ismerőseiknek, terjesztés, továbbadás céljából.

   Akiknek, a technikai, anyagi lehetőségeik megengedik, nyomtassák ki, és adják át a kinyomtatott anyagot olyanoknak is, kik nem rendelkeznek környezetükben internettel, számítógéppel.
   Ez úton hozzájárulok ahhoz, hogy írásomat, részben, vagy egészében, bármilyen médiában, interneten, idegen nyelveken is térítésmentesen leközöljék.
   De szerzői jogommal élve megtiltom írásom latin szelleműségű átdolgozását.
 
    Segítségkérés!
 
   Honfitársaim, Felebarátaim!
Kérlek benneteket, legyetek az emberiség szellemi újraébredéséért elindított mozgalmamnak, dologi, és anyagi támogatói!
  A szellemi vezetőim sugallt gondolatainak engedelmeskedve, szándékomban áll e levelemben megfogalmazott szellemi üzenetet, és Jézus urunk megváltói üzenetét teljes egészében tartalmazó evangéliumi tanításait könyv formában a szeretethiányossá tett emberiség számára eljuttatni, közreadni. Az egyelőre, csak angol, német, francia, spanyol és magyar nyelven kiadandó könyvet,
„Az önzetlenség világmegváltó ereje”  címmel tervezem megjelentetni.
   Kérem mindazoknak a segítői támogatását, jelentkezését, akik munkámat további ötleteikkel, terjesztői lehetőségekkel, külföldi kapcsolataikkal, fordítói munkával, nyomdai munkákkal, szervezői, logisztikai tudással, kapcsolatokkal, önzetlenséggel a kiadásban, és a terjesztés költségeinek csökkentésében, valamilyen módon részt tudnak vállalni.
  Kérem, hogy a nemzeti környezetünkben, és külföldön élő magyarokat, akik e szellemi üzenetet, tartalmazó levelemet kézhezkapták, továbbították, vegyenek részt a készülő könyv hálózatépítő, terjesztői, előkészítői feladatában. Gyűjtsék össze a várható megrendelés igényeket, azt jelezzék vissza felém. Amennyiben teljesíteni tudom médiumi feladatomat, s Jézus teljes evangéliumi tanításának anyaga, a könyv. szerkesztők asztalára kerül, a kiadás lehetősége konkréttá válik, meg lehet kezdeni a könyvmegrendelések előszerződéseinek megkötését. Erről minden segítő partneremnek külön értesítést fogok küldeni.
   Kérlek benneteket, hogy aki a világ szellemi, gyógyító központjának Magyarországon kialakításával, mágusképző szellemi iskolák felállításával egyetért, további ötlete, elképzelése, cselekvő akarata van, keressen engemet. Levelemben leírt elképzelésem megvalósításához, szellemi tanítókat, gyógyítókat, önkéntes segítő munkatársakat, szervezőkészséggel megáldott felebarátokat szívesen látok! Kérem, hogy e merész, és anyagi vonatkozásában egyenlőre felbecsülhetetlen költségigényű tervemet, ki-ki meggyőződése, és anyagi lehetősége szerint adományával, segítse megvalósítani, önsorsunkat javító elképzelésemet.
 
   Honfitársaim, Embertársaim! Dicső eleink jézushitének megélésével megszerezhető lelki béke által legyetek a Felebarátaim!
 
Elérhetőségek:
Bárándy István Tel: +36 06 25/433 059.  E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
H2400 Dunaújváros Diófa u. 11.    Mobil: +36 06 20/ 994 9754
Bankszámlaszámok, ahová a Magyarországon felállítandó, mágusképző, szellemi gyógyító központok költségeinek fedezetére, adományok befizetését tudom fogadni:                        
10700134-63641839-51100005 MAGYAR FORINT
10700134-63641839-50000005 EURÓ
10700134-63641839-50100002 US DOLLÁR
10700134-63641839-50200009 SVÁJCI FRANK
 
 
Dunaújváros, 2009. márc.19.                                                Bárándy István
                                                                                               pontifex, lelki segítő   


« Prev Next

Megnyitva 22752 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások