Print this page
2020 augusztus 10, hétfő

A latinok eredete. / Latin rokonság

Szerző: PÉTERFAI JÁNOS ISTVÁN

A latin nyelv annak a tartománynak volt a nyelve, amit Latiumnak nevezünk. Első megjelenése Kr.e. 1.200-ra tehető, bár erre az időre konkrét írásos hagyaték nem vonatkoztatható. Latium története már a kezdetektől szorosan összefügg a trójaiakkal. A trójaiak több alkalommal is Latiumba telepednek, amiről a nagy római történetírók beszélnek. A trójaiak a magyar tarján törzs képviselői, ezért a latin nyelvbe már a kezdetektől magyar szókincsnek kellett kerülnie. Egyébként a latin nyelv magyar eredetű az alapjaiban, ami nagyon sok ezer évre megy vissza az időben.

Ebben az írásban a legnagyobb római írók közléseit követem. Livius és Tacitus mellett bármely más szerző is említésre kerülhet, a nagy uralkodók is, a görögök is, továbbá a csodálatos nagy költők állításai is nagyon fontosak. Azonban nem szándékozom szótárt írni, hanem inkább a különösen fontos szókincs értelmezése a szándékom. Mivel biztosan tudom, hogy igazam van, remélhetőleg lesz is valamilyen eredménye munkámnak. Talán éppen az olaszoknál.

Azt is el kell mondani, hogy a magyar nyelvet kutatom. Számomra a magyar nyelv teljesen más, mint amit a germanista és szlavista kutatók mondanak róla. Először is írott nyelv, az első írásos magyar szó 200.000 éves, Francois Bordes meghatározása alapján. Nagyjából 40.000 éve nagyon megsokasodtak a magyar feliratok, szerte a bolygón, ami valamiféle civilizációs robbanást mutat. Természetesen már ekkor is léteztek nem magyar nyelvű népek, ausztralidok, Kínához köthető törzsek, busmanok és hottentották, de bemutatásuk most nem feladatunk. Maradni kell a latin vizsgálatánál, amit indoeurópai nyelvnek osztályoznak. A magyar nyelv rovásírásos, összerovásos és képírásos formában jelenik meg az emberiség történetében. Tehát az a magyar nyelv, amit kutatok, nem azonos azzal a magyar nyelvvel, amit az akadémiai kiadványok mutatnak be a magyar és idegen nyelvű kutatók számára. Inkább Bolyai János, vagy Baráth Tibor, Horvát István, Cserép József és mások munkáira támaszkodom.

Itália népessége a kezdetekkor ismeretlen, vagy inkább magyar eredetű lehetett. A betelepedő Italicus nyelvcsoport déli része az Oszk, középső része a Latin, északi része az Umber volt. Ez a betelepülés semmilyen konkrét nyelvi bizonyítékkal sem rendelkezik.

Az oszk nyelvről kevés szókincset ismerek, ezért ezzel a nyelvcsoporttal nem is foglalkozom. Maga az oszk, délen terült el. Az Osz a magyar nyelvben Sok értelmű, lásd az Oszt, Oszol/Oszlik, sőt, az Összes szavunkat. A görög gyarmatosítás kezdete Kr.e.750, előtte Dél-Itáliában nem laktak görögök. Más csoportok neve Sabellus, Szamnis, Hernicus, Aequus, Marsus, Lucanus és Volscus. A Szabinokat is az oszk csoporthoz csatolják. A szabinokról annyi, hogy népnevük alapján magyarok, a Sza-Bin alapján a Sza Menny Fiainak Gyerekei, Népe.

Az Umber nyelvet önállónak állítják be egyes kutatók, mások viszont azonosítják az oszkkal. Az umber nyelvet rovásírással írták, a Gobioi Bronz Táblák közül sajnos van olyan, ami elveszett. Ami megmaradt, az magyar írással egy olyan nyelvet mutat, ami a magyar és a latin között helyezkedik el. De a szövegekben olyan betétek vannak, amelyek tiszta magyar nyelvűek. Az Umber tehát nem Ember értelmű népnév, de nagyon rejtélyes. Az Umbrella Ernyő, a spanyol Hombre – Barát viszont már az Ember szóból származik.

Önálló ág, de az italicusokhoz sorolt a Latin és a Faliszkusz. A Latin jelentése a La-Tin alapján a Hely Istenei. Ellenben a Lat-In alapján a Hegyek-Istenei.

Délen a Messapius nyelvet illyrnek, és indoeurópainak tartják. Az illyrt, a kevés ismert szó alapján, magyar nyelvnek tartom. Apulia nevében az Apu-Li Apu-Király. Foggia környékén a Daunusok laktak. Da Anya Elsői lehet a név jelentése. Bari környékén a Pencetiusok éltek. A Pen a Nap, érdekes a Pence szó, ami a Pénz (Pen-Szum) változata, az USA alelnöke neve. Délen a Iapügiusok, Iapixok a Messapiusokkal azonosak. Itt alapították kiűzött spártaiak a Tarén tüm várost, ami lett Tarentum, ma Tarantó. A Rutulus törzs neve is ismert.

A Kelta nyelv északon terjedt el, a Kr.e-i 400 körül éltek itt insuberek, cenomanok, boiok, lingonok, és senonok. Kr.e. 350-re a gallok csapást mértek az északi etruszk városokra, köztük Felsinára (Bologna) is. Északkeleten a Venéteket szintén indoeurópaiakhoz sorolják. A venétek Kis-Ázsia északi részén laktak, Trója pusztulása idején a venétek is nyugatra menekültek. A venétektől északra a Tauriszkok laktak. Ez a nép Trójában is megjelent, továbbá a Krím-félszigeten. A Tauriszkokat magyar népnek lehet tartani. A venétektől keletre a Carni nép lakott. A Carnivora Húsevő, de nem feltétlenül rokon a Carni törzs nevével?

Az Etruszkok magyar eredetűek. Egyes adatok szerint Kr.e. 2.500 körül érkeznek Itáliába a Kárpát-medence felől. Három fő bázisuk Felszina, Belszina és Alszina. John Dayton kutatásait érdemes megismerni. Magyar rovásírással írtak, amit ma is könnyen lehet olvasni. Mintegy 11.000 feliratukat tárták fel az olasz tudósok. Nem homogén magyar terület volt, a települések között nem etruszk nyelvűek is előfordultak. Rasenna nevük a Rasz-En alapján Nap-Isten, a Na több jelentésű, de a Ház (Törzs, Város) a népnevekben, város nevekben elsősorban biztosan egyértelmű. A Türhénoi, Turusa is az etruszkok neve. A területen szkythák is éltek, de elhagyták otthonukat, ismeretlen történelmi körülmények között. Tarquinia fontos város, alapítója Tarchon, a Tarján. A Toszk és Tuszk is etruszk népnév. A Türhén név az alapja a magyarok Türk nevének, amit a bizánciak alkalmaztak a magyarokra, tudva, hogy a magyarok és etruszkok azonos nyelvet beszéltek. A törökök viszont a magyaroktól erednek, innen származik a türk nevük.

Egy másik nép a Ligur (Liga-Úr). A Visztula környékéről érkeztek, valószínűleg a vandálok szorították ki őket. Az Arnótól a Rhoneig terjedt a területük. Itáliai törzseik közül ismert az Ingaun, a Statiell, az Ilvat, az Apuan, és a Frinian. Fővárosuk Genova, ami lehet pl. Ge-Nova, Új-Föld. A Ligur nép elvesztette nyelvét, talán éppen finnségiek voltak.

A Raetieket szintén nem tartják indoeurópai nyelvűeknek. Nevük alapján kétségtelenül magyarok voltak. A Keleti-Alpok Kr.e. 1.200 táján a magyarokhoz tartozott. Raetikum egészen a Dunáig terjeszkedett északra. Nevükben a Ré a Napisten neve. A Rét a Napisten által bevilágított terület, tele virágokkal, dús fűvel. A Réti a Rét i-vel jelzett jelzős alakja. A Rétik a Rétiek többes száma. Azután a terület Raeticum nevet kapott, az -um jelzi a leigázást. Ekkortól kezdve a Réti nép sok latin szót vett fel nyelvébe, de a réti nyelv alapja ma is megmaradt. Sajnos, magyar-réti nyelvi összevetés még ma sem ismert. A mai rétiek lélekszáma 342.000 fő, Svájcban és Olaszországban laknak.

A felvázolt kép Kr.e. 450 tájáról való. A régebbi idők megnevezését kultúrák segítségével oldják meg. A Pó-alföldtől északnyugatra a Golasecca-, északkeletre az Este-kultúra helyezkedett el. A Villanova-kultúra és a Latiumi kultúra középen, az Adriai kultúra az Adriai-tenger patjai felé terült el. Délen létezett az Apuliai kultúra és a Possa-kultúra, Szicíliában a Siculus-kultúra, ami a székelyek kultúrája.

A szövetséges háború idején, Kr.e. 91-89 között, több népet is említenek a források, de ezek a népek az oszk nyelvet beszélték, amely nyelv egyre jobban közeledik a latinhoz. A szövetségesek nevei: Marsus, Paelignus, Marrucinus, Vestinus, Frentanus, Picenumi, Samnis és Hirpinus.

Még más törzsnevek is előfordulnak, amelyek nem feltétlenül latin rokonságúak. A Bruttius nép délen élt, nevük talán hasonló a "Brutális" fogalommal. A Bruttiusok népe érdekes és meghatározatlan.

Egy elmélet szerint az itáliai népek őshazája a Rajna mente. Itt terül el a Taunusz-hegység, ami nevének magyar eredete van. Ta az Ország, Táj, az Unusz Egy, emiatt az olaszok úgy gondolhatják, hogy erre volt az Első-Ország, ami a nyelvükhöz kapcsolható. Csakhogy a Ta, az Un és az Usz is magyar szó. Ebből az következik, hogy a latinok, illetve italikuszok, magyar eredetűek. A térségben, Nyugat-Európában magyar, kelta, pikt, finnségi és germán nyelvű népek éltek a Kr.e-i II. évezredben. Még régebben, az írásos leletek alapján, már csak magyarok. Ha Nyugat-Európában éltek volna bármilyen népek, akkor maradt volna nyomuk. Mivel azonban Nyugat-Európában számtalan írásos bizonyíték maradt a magyar nyelv jelenlétére, de nem maradt semmilyen nyom más nyelvű népek létezésére, nagyjából Kr.e. 1.000 előttről, ezért a Nyugat magyar nyelvű volt, ahogy azt a magyar mítoszok is tanusítják.

Igen fontos nép Nyugaton az Armorica, a név Ar-Mori-Ca alapján a Tengeri-Móri-Ház jelentést tartalmazza. Bretagne, Normandia és az Ardennek volt települési övezetük központja. Azután itt terült el a magyar mesékben szereplő Borkus, vagy Burkus királyság. A Bor Kusa az Atlanti-óceán kusainak országa. A Búrok ennek a nagyon régi magyar királyságnak a leszármazottai. A Piktek szintén az őskorból erednek. A szárazföldön és a Brit-szigeteken is éltek. A nevük, a Pik alapján, magyar nyelvű, mert a Pik a Csúcs, az Orr, az Orom Csúcsa.

Italia ősi lakói Calabriában az Italus törzs. Esetleg ők lennének az italicusok ősei? Az italus az italos változata. Itt laktak az Opicusok, azután az Oenetrusok, és az Ausoniusok. E neveket az ókori szerzők is erősen keverik, mert nem ismerik őket. Calabriában a Bruttik is élnek. Calabria neve rejtélyes, de magyar eredetűnek tűnik. A Ka-Dingir-ra szumer név Kapuja az Isteneknek, Babilon (Bab-Ilu) neve. Tehát a Ka tényleg lehet Kapu. A Ka-Labr egyértelműen Kapu a Lábra, ez Itália láb alakú földjére vonatkozik. Ehhez a szóhoz kellett ismerni Itália láb alakú formáját. Tehát Ka-Lábria Kapu a Lábra értelmű. Itt volt Szibarisz, ahol igen gazdag nép lakott, emiatt alakult ki a cibariták fogalma, ami a dőzsölésre utal. Ez a városnév Georgiában is létezett, Szibarisz formában, ahol Aranyvárosnak gondolták a név értelmét. A név helyesen Szi-Bar-isz, vagyis Nap-Vár-os. Karaton a szomszéd város, Kar-Aton értelemben, vagyis Aton isten Városa, megtámadta Szibariszt, és lerombolta. Kar-Aton, vagyis Croton, még ma is él, de Szibarisz elpusztult. Mindkét város a magyar időkből származik, még a Tengeri Népek nagy háborúi idejénél is régibb időkből. Karaton hun, vagyis magyar király neve Karja Atonnak, ebben a névben a Kar a test karja, az Aton a Nap.

Van itt még sok mítosz, ami a magyarokhoz köthető. Az egyik az összecsapódó sziklák mítosza. Ez a hely Messina és Rhegion között van. Messzi-Na neve Messzi-Város, Rhegion a Régi-Úr fogalmat tartalmazza. Azonban a Szkylla és Charybdisz nem két szörny, ami összemorzsolja a hajókat, hanem a Messinai-szoros, ahol nehéz volt áthajózni a tengeráramlatok miatt. Szkylla a Szikla, ez teljesen világos. Charybdisz a Harapdis, vagy Harabdós, a Harapdis és Szikla tényleg Harapós Sziklák voltak, mert sok hajót elsüllyesztettek. A nagyon régi mítoszok között rengeteg magyar mítoszt találunk, amiket csakis a magyar nyelv alapján érthetünk meg, mert abban a nagyon régi időben csakis a magyar nyelv létezett.

Italus fivére Oenotrus, aki szabin király. Mindketten pelaszgok, ami a Palócok népéhez kötik őket. A palócok tehát magyarok, amint a szabinok is. A Tengeri Népek nagy háborúiban a palócok is részt vettek, Peleszet néven, amit az egyiptomi magyarok írtak le, nagy pontossággal. Az Oenotrus névben az Ön-Ó-Trusz, vagyis Trósz név látszik. Az Ő-Notrus is értelmes szóösszetétel lehet.

Calabria nevében a Ka a Kapu, lásd pl. Ka-Dingir-ra Kapuja-Isteneknek. A Labria a Lábra, ami az itáliai félszigetet jelenti, amit már említettem. A trák Bria Település, ami nem támasztja alá a Ka-Lábra jelentést, de a Szikambria – Ősbuda jelentése is nyitva marad. Szikambriába érkezik Parisz, majd Hunor is, Parisz innen megy nyugatra, és megalapítja Párizs városát. Párizs azután elárulja őseit, ami miatt iszonyú szenvedéseknek vettetik alá, a jelen időben. A franciák nagy árulásáról van szó, ami Trianont okozta.

Az Eugeniusok az Igazi Géniuszok. A Géniusz is etruszk, vagyis magyar szó. A Gén egy magyar szócsoport egyik tagja. Ők őslakók Itáliában. A Gén és Kén rokonsága egyértelmű. A latin nyelv sok igazságot tárol, köztük az Agarénusok magyarságát.

Az Ausonius, vagy Auson egy másik ősnép neve. Az A-Us-On jelentése Isteni-Ős-Urak. Ez a nép magyar volt. A legrébebbi időkben Itáliát magyarok lakták, délen esetleg afrikaiak. Az afrikai negrideket a magaridok sok tízezer éve délre űzték. Ezekről az eseményekről a Szahara rajzai pontos történetet adnak. Nagy baj, hogy a Szahara régészeti hagyatéka teljesen elferdült kezekben van, ma is.

Aeneas hős természetesen magyar, Én-E-Ász nevében az Isteni-Házból való Ász értelem látszik. Társa, Ilioneus nevében hordozza Ilion nevét, ahol Ilus, vagy Ilona az isteni védnök. A magyar női névből férfi nevet kreáltak a görögök, nagyon rosszul. Szép Heléna, aki Tündér Szép Ilona fogalmából ered, megmaradt nőnek, ami miatt Ilosz is eredetileg női istenség, Ila név alatt. A görög társadalom nem tűrte a dicsőséges magyar istennőket, ezért Ilona nevéből is hím nemű nevet próbáltak alkotni, kevés sikerrel. Ilona ma is női név.

A Tengeri Népek nagy hadjárataiban több magyar nevű és nyelvű nép is részt vett. Az egyiptomi vereségek után többnyire Itália felé vették az útjukat, ahol magyar rokonaik éltek. A Szikulusz, vagy Szekeles a székelyek neve. Rómától délre telepedtek le, ahol több várost is alapítottak, köztük Pest (Paestum) városát, ami fürdőhely volt. Róma terjeszkedése hatására dél felé szorultak, többségük Szicíliába húzódott. Itt több fontos földrajzi név őrzi jelenlétüket. Szik-Ul a Nap-Fia, amit a mai Szicília név is őriz. A főváros, egy időben, Enna volt. Ez a név En és Na alapján, teljesen magyar nyelvű, az En az Isten, a Na a Háza, (városa, települése). Tehát En-Na magyar név, Isten-Városa a név értelme. Megfelel a főváros fogalmának. Tündarisz a Tündér város, Eryx a Rejtély. Panormus (Palermo) neve Pán Ormosa. A szigeten számtalan más név is a magyaroktól ered.

Szicília nyugati részén az Elümaisz nép lakott. Ismert egy tartomány Elámból, ami szintén Elümaisz nevű. A két terület között nehéz kapcsolatot fellelni. Eryx titokzatos városa itt terült el. A sziget belsejében a Szikanok laktak, akik az őslakók lehettek, egy bizonyos időn belül. Nem az igazi őslaskók, hanem egy régi nép. A szigetre betörő Szikulok (székelyek), a szikanokat nyugatra szorították, és sok fontos várost alapítottak. Később a görögök, a karthágóiak és rómaiak vonták hatalmuk alá a szigetet. Az alaplakosság azonban ma is szikan és szikul. A sziget nyugati részén épült Eryx, egy rejtélyes város, amihez nem tudunk értelmezni semmit, annyira csodálatos. A környékén, a szigetek, még további titkokat rejtegetnek.

Ha kimegyünk a tengerre, akkor Szicíliától északra egy sziget van, északi részén egy régi város romjaival. Ez a város még a Földközi-tenger medencéjének vízzel való elöntésének idejéből származik. Nagyon ősi, és magyar városnak tűnik. A sziget neve Ustica. Az Aegates Ég-Atya szigetei.

Szardinia szigete szintén a Tengeri Népek egyik magyar törzsének támadása célpontja lett. A Szardanák települtek ide, a sziget ma is a Szárdok nevét viseli. Ősi fővárosuk Szek-Szárd, a Szárdok Széke, Magyarországon. Innen indult a szárdok támadása, majd a sikertelen támadás után a megmaradt hajók népe Szardinián kötött ki, és lelt hazát. Itt aztán sok várost alapítottak őseink, köztük Olbia városát, ami eléggé magyar nevű. Jelentése Ol-Bia alapján Hely-Fehér, vagy Hely-Vas.

A Szárdok népe tehát sok területet bejárt, de végső otthonát Szardiniában lelte meg.

Az Elba szigete neve Ilva és Elva az etruszkok szerint. Ez a név jelen van Erdő-Elve és Havas-Elve neveinkben. Az Elba folyó neve is magyar, latin megnevezése Albis, ami a magyar nyelv alapján Al-Bis, vagyis Felső-Víz, Északi-Víz. Maga az El/Il és Ba Isten Fia értelmű. Bocsánat, a Ba Gyerek, Baba, tehát pontosabb az Isten-Gyereke, mivel a gyerekek lehetnek lányok és fiúk, egyformán fontosak a szülők számára.

 

 

ITÁLIA FÖLDRAJZI NEVEI

 

Maga Itália az egyik legfontosabb név. Italia neve egy Italosz nevű hőshöz kapcsolható. Van egy elképzelés, ami szerint a név oszk eredetű, és a Viteliú (Vitelliú) szóból származik. Ennek jelentése Borjú, latin Vitulus – Borjú, és annak a népnek lehetett a totemállata, amelyik a félsziget délnyugati csücskét lakta. A magyar Ital a Háza-Bölcsességnek, I-Tal alakban. A magyar, szumer, egyiptomi tartalmazza az E-É-I szót, ami Ház, Palota, Templom lehet. A Tal Bölcsesség, pl.a Talentum szóban.

Az Appenninek magyarul az Ap-Pen-Nin alapján Háza-Nap-Herceg, vagyis a Nap-Hercegeinek-Háza értelmet adja. Az angol Pennine-hegység, és a Pennine-Alpok nevek hasonlóak. Az, hogy egy kitalált prekelta és preibér Penn "sziklás gerinc" lenne, meglehet, de kitalált szavakkal nehéz vitatkozni. A walesi, cornwalli Pen "fej, tető, csúcs" már jobb, bár a magyar Fen, Fenn is hangtanilag és jelentéstanilag megfelel. Mégis a Pen – Nap jelentése a megfelelő, tekintve, hogy Itáliát eredetileg magyarok lakták, sőt, az italicusok is Napimádók voltak. Pen-Dragon Nagy-Sárkány, a Pen szónak tehát Nagy jelentése is van. A magyar sorozat Pen-Fen-Fenn-Fény-Fenyő.

Az Abruzzók nevét a latin Aprutiumból vezetik le. Ez egy szabin törzsnév, az Ap-Ruti kb. Háza a Rutoknak lehet. A név gyanúsan magyar, a Ruthoz lásd pl. Rutka nevét, ami a Rutok Háza jelentést tartalmazza. A Rusz eredetileg a magyarok neve, ami később átment az oroszokra, lásd Rusz-Alán, Ruszok és Alánok, ők a roxolánok. Ruszt város egy magyar város Várvidéken.

Alpok – Egyesek indoeurópai névnek tartják, és az Alba, Albus – Fehér szóból vezetik le, a hegységet borító hó miatt. Mások preindoeurópainak tarják, és Hegynek értelmezik. A név magyar, az Al lehet Magas, Alacsony és El, a latinban is, ezért nem érteni, hogy az olaszok miért nem jöttek rá a név jelentésére. A Pa Fő, Fej, nagy tömegben. Így az Al-Pa, Magas-Fők, Alpes, Alpok. Mellesleg az Alfa is ezt jelenti a görögöknél, Első-Fő, Magas-Fej.

A Vulkán név Vul-Kán formában Tűz-Király.

Az Etna jelentése Et-Na alapon a Tűz-Háza. A magyar Étel pl. Ét-El alapján Tűz-El jelentésű. Az Étel adja a test melegét.

A Vulcano névben a Vul-Kán fogalom szerepel.

A Vezúv, latin Vesuvius neve nem latin eredetű, az Urere – Ég, Azzal, perzsel, hangtanilag nem vethető össze a Vesuvius névvel. A Ves – Hegy, egy preindoeurópai név lenne, ami a Besancon névben is jelen van. A név magyar eredetű, a Vesz, Vész adja az alapját, ami a vulkánra utal. A Vius szórész a Via változata, ami a Fia rokona, és Csillag, Csillogó az értelme. Ez a vulkán Vészes és Csillagokat, vagyis tüzet dobál a magasság felé. Vesaevus szintén a Vezúv, Veseris folyó a Vezúv lábánál. Ebben az Er a magyar Ér – Folyó névvel azonos, Vesz-Er a Vész-Ere.

A Pó-folyó eredetileg Padus volt. A Pad alapvetően Csillag, a lábai a sugarak. Az alsó rész neve is, a Pó a Pó-síkság alsó részén folyik. Árpád nevében is benne van, Ár-Pád az áramló nép vezérlő Csillaga.

A Tiberis Róma folyója is. A név biztosan nem görög, és "nedves föld" jelentésű, mert egy folyóról van szó. Bizonyára etruszk, a Ti-Ber Élet-Vize is lehet. A Ber a Bor rokona, ami Víz is, az angol River Ri-Ver formában a Forrás-Vize.

Az Arno, Arnus nevében nem indoeurópai szó van, ami kitalált, Er-Or, és "megmozdul, megindul" jelentésű. A név az Ár-Nő értelmet tartalmazza. Ez a folyó nagy áradásokat okozhat, különben nem kapott volna ilyen nevet.

A Piave neve azért érdekes, mert a Ve és Va folyók neve, de jelent Istent is, abból az időből, amikor a természet képződményei istenek is voltak. A Va a Lappföldtől Makedoniáig, keleten az Ural keleti oldaláig, ahol a Szoszva folyik, igen elterjedt ma is. A Pia Pi-A alapján Csillogó-Víz, a piától meg csillagokat lát az ember, ha nagyobb mennyiségben issza.

 

 

SZEMÉLYEK

 

Róma istenei a mitológiai írásokban kerülnek bemutatásra. Némelykor az isten és a hős személye között összefüggés van, mivel a hősök istenné válhatnak, de ezeket az eseteket nem érdemes vizsgálni, mert a cél itt a magyar nyelv jelenlétének bemutatása. Nyelvészeti, és nem mitológiai elemzés írásom célja.

Az első nevek között fordul elő Alba Longa királya, Numitor. Az Al-Ba a Magasság-Fia, ami Fehér színű. A Longa Hosszú, de a Lon lehet Orosz-Lán, a Ga Ház, ezért a Lon-Ga lehet az Oroszlán-Háza. Az oroszlánok a Nap jelképei, a Magyar szó is ezt jelenti.

Numitor nevében a Numi Oroszlán. Azonban megdöbbentő, de Numi-Torem isten neve is benne van nevében. A -tor képző, de a magyar nyelvben önálló szó is, jelentése Hegy. Testvére Amulius, aki letaszította a trónról. Numitor leánya Rea Silvia, aki Mars istentől két fiat szült, Romulust és Remust. Amulius meg akarta ölni az ikreket, a Tiberisre tette őket egy szekrénykében, de a szekrényke fennakadt a folyó partján, ahol Faustulus megtalálta, és kimentette őket. Felesége neve Acca Larentia, aki örömmel fogadta az ikreket, és ketten felnevelték őket. Mielőtt Faustulus megtalálta őket, egy farkas szoptatta meg az ikreket. A farkas egyértelműen etruszk jelkép, amit aztán Róma megtartott. Az ikrek felnőnek, Numitor rájuk ismer, ami után az ikrek megölik Amuliust, és nagyapjukat visszahelyezik a trónra. Acca a Tehén fogalmával is rokon.

Ezután Romulus várost alapít, közben megöli testvérét, aki kigúnyolja az épülő városfalakat, mert átugrálja azokat. Romulus magyar név, Ro-Mul-Us a helyes értelmezés. A nevet Morgan könyvéből sikerült megérteni, aki nagyon részletesen ír Róma alapításáról. Ro a Rovás, a magyar Ró ige, a Mul Csillag, vagyis Fia, az Us Ős, illetve hím nem képző. Romulus nem más, mint a Rovás Fia. Folyamatosan a lakosok összeírásával foglalkozik, közben növeli városának népességét. A Ró változata a Ru. A szumerban Na-Ru formában Kőre (tett) Rovás. Megjelenik a szó a germánban is Ru-Na alakban, ami a szumer két szóval teljesen azonos. Az észteknél Runó lesz a név.

Rea Silvia nevében a Rea természetesen Nap, a Silvia Tyrrhenus leányának a neve, tehát tarján-trójai név. A Silus Pisze, a Silva Erdő, a Silvestris Erdős. A Sylvester viszont Szül és Vész a Csillag, vagyis a Nap. Silvius Ascanius fia, akinek neve Ász-Kán, az Ászok-Királya. A Kán magyar eredetű, a Kan változata.

Acca mezei istennő, a Lárok Anyja, Acca Larentia neve. A Lár, pl. Bog-Lár, Csil-Lár, magyar név, a Sugárzók, az ősök esetleg csillagok. Az etruszk Lars Fejedelem, a Lar ezért etruszk név lehet. Acca Larentia két fia a két fejedelem, ami azt is jelzi, hogy Romulus és Remus tényleg magyar volt. Fa-Ustulus nevében a Fa a Tejút, az Ustulo Eléget. Ha Fa-Égető a név jelentése, akkor nem túl szakrális név.

Az etruszkok Ruma alakban írták, ami a Ru-Ma alapján az Írás, Rovás – Helye. Ismert az is, hogy a Ruma Emlő, de ennek a szónak nincs köze Róma nevéhez. A Kárpát-medencében ismert a Rum település, és a Ruma nevű város. Mind a két név kapcsolatban van Róma nevével, de rendkívül régi nevek. Romulus uralkodott 753-716 között. Remus neve a Rém fogalmat tartalmazza, fordítva Szumer.

A szabinokkal történt harcok után kibékülnek, a szabin király Titus Tatius. A rómaiak és szabinok összeolvadnak, és Quirites nevet vesznek fel. Titus a Tit alapján Magas, pl. Tit-El, vagy Tit-Án neveinkben, változata a Tét, Tető, Tát. A Tati-us a Tata becézése, Tiszteletre Méltó Férfi. A Ta többnyire Ország, Táj, Hely, az anyaföldhöz tartozik, tehát a nőiség szava, de a Tatában férfi.

Egy másik monda alapján Aeneas felesége Kreusa, aki Priamus lánya. Születik két fiúk, Romulus és Remus. Hektor két fiával együtt Rómát alapítják.

Ruminus Faunus pásztoristen, a római hét domb pásztorainak istene is. Faunus a Fa és Un névből épül fel. Ez Un Ég Királynőjének Fája, ami a Tejút, a Világfa, az Égig Érő Fa. A spanyoloknál a Faun ma is fa, más faunok kecske lábúak, szarvuk van. A Szarv isteni jelkép, a szumer istenek szarvkoronát viselnek. Az egy pár szarv alacsony rangú isten jelképe, a négy pár szarv mutatja a legmagasabb rangú istent.

Numa Pompilius a második király, szabin származású. A Numa Oroszlán, vagyis Lán, a Pompilius talán a Pompa fogalommal van kapcsolatban. A Numa változata a Nim, pl. az Ur-Nim Oroszlán a szumeroknál. Nim-Rúd az Oroszlán-Rúdja, másként Vörös-Oroszlán, de van akár másfél tucat neve is a magyaroknál. Mármint a csillagképnek, aki a magyarok egyik nagyon fontos őse.

Tullus Hostilius latin király. A Hostilia Ellenséges, a Tulo Hoz, Visz, Hord. Van Tullia női név is. A Fero Hord, Visel. A Tulo a Tol magyar igével, a Fero a Fér magyar igével rokon. Tullus Hostilius elpusztította Alba Longát, talán ez az esemény maradt fenn a nevében. Állandóan háborúzott.

Ancus Marcius király szabin. Az Ancus lehet az Ég, Menny Kusa, a gus-kus akár fa is. De az Anc, mint Ank, újabban Anh jelentése Égi. Valószínűleg An Égisten nevének kicsinyítése. A Marcius esetleg Márki, a Mar magyar ige, főnévi értelemben Ifjú Harcos és Halál.

Tarquinius Priscus etruszk király. Tarquinia a Tárkányia, avagy a Tarjánia. A K-J szabályra lásd a Pe-King – Bei – Jing K-J azonosságot. A Priscus lehet Első, ellenben valójában ebben a szóban megint a Nap van jelen, a Pir. A Piroska Bizáncban Prisca, majd nyugaton becézve Priscilla, de lehet családnév is, a Piros-Ka lehet Piros-Ház. A piros a király színe volt, a fehér és arany mellett, a szenátorok is bíbor szegélyt viseltek tógájukon.

Tarquinius Priscust megölte egy Servius Tullius homályos származású lázadó. A Servius a magyar Szerv szóból ered. A Szervek a Testet támogatják, a római Serv viszont Szolga. Megjegyzés: az akkád serf is rabszolga értelmű.

Tarquinius Superbus megölte Sevius Tulliust, de zsarnoki uralkodást vezetett be. Dölyfös Tarquiniusnak nevezték.

A királyok sora bizonyára bonyolultabb volt. Ismert egy Mastarna nevű király, és egy hagyomány szerint Lars Porsenna elfoglalta a várost, szintén király volt. Ez már 9 király, de egészen bizonyosan több más királya is volt Rómának.

A hős Horatiusok nevében Hor reggeli Napisten neve ismerhető fel. A név Hor Atya értelmű.

A Fabiusok neve is magyar. A Fa tényleg Fa, a Bia viszont Vas, illetve Fehér. Ma is létezik Bia, és Kel-E-Bia, Egyiptomban pedig a Bia – Vas, vagyis Fehér, mint Felső-Egyiptom Vasz nevű fővárosa, másként Theba. Így a Fabian (Fa-Bian) Fehér-Fa, ami a Tejútra is vonatkozhat.

A Curtiusok egyszerűen a Kürti családnevet viselték.

A Bia, mint Fehér, a Bianka név alapja is, ami szintén Fehéret, Fehérkét jelent.

Volt egy Vulca nevű etruszk szobrász is Rómában, nevében a Vul már szerepelt, Vörös és Tűz jelentéssel.

Érdemes megemlíteni a Szuper és Hyper nevet, mind a kettő magyar szó. A Per-Par Ház, igen sok névben jelen van. A Szu a Hold, a Hy a Nap, vagyis He, Hő. Ezért a Holdat jelentő Szu-Per van közelebb a Földhöz, és a Napot jelentő Hy-Per van magasabban. Mind a Szuper, mind a Hüper magasan van, de a Hold, Szu'En, a Nap elé mehet, ekkor Napfogyatkozást észlelünk. A Napfogyatkozás bizonyítja, hogy a Hold, a Szu, közelebb van Földanyához, ahol élünk, mint a Nap, akinek sok neve van, mint pl. a He név, ami a Hü, Hő, Hé nevekkel egy csoportban van. Ezért a Szu-Per és a Hü-Per magyar szavak, viszonyítások egymás helyzetéhez.

A köztársaság, majd a császárság idején is sok magyar nevű ember volt Rómában.

Julius Caesar nevében a Julius a Gyula névből ered. A gyulák nagy vezérek, a Gúla a piramis teteje. Arannyal volt bevonva, reggel kigyúlt, Gyulladt, jelezve, hogy felkelt a Napisten. A Gu a Fő, Fej, a Nyak és a Szarvasmarha. A G>Gy>J sorozat egyértelmű. Júlia is innen ered. Caesar a németeknél Kaiser. Valójában inkább Szé-Szár, Fényes-Király a Caesar értelme, mivel magyar név. A Szárból lesz a Cár. A Cár a Szárból, de egyesek a Caesarból vezetik le a Cár szót, ami helytelen.

Lucullus szintén magyar név. Luk-Ullu alakban értelmezve a Luk Csillag. Éjjel Isten Atyánk sötét szövetet borít az égre, hogy pihenjünk, aludjunk. De a szöveten Lukak vannak, amelyeken keresztül átömlik felénk Isten Atya örök fénye. Ezek a Lukak a Csillagok, de van egy nagy Nyílás is a szöveten, a Tejút, ami ma Nílus alakban ismeretes. Tehát a Luk Csillag, közel áll a Luxhoz. Ul-Lu jelentése Ifjú-Ember. Ezt jelenti Lucullus neve, Csillag-Ifjú-Ember.

Lucretia szintén magyar név. A Luk Csillag, Csillagok, a Réti után az "A" nő nem, bár a magyar nyelvben is vannak szavak, amelyek végén ott az A, pl. Csizmadia. Luk-Réti tehát Csillag-Réti Lány.

Szabina is magyar név, Sza a Menny Fiai, a magyarok, a Ben/Bin Fia, Gyereke.

Odoaker Udu-A Ker, Nap-A-Kör, hun uralkodó.

Márton szintén hun, Szent Márton, a Már-Ton értelme Ifjabb-Uralkodó. A Ton lehet Don is. Keleten Mao-Tun alakban maradt fenn, a kínai nem ismeri az R hangot, így lett a Martonból Mao-Tun.

 

SZÁMNEVEK

 

A latin számnevek illenek abba a hatalmas rendszerbe, amit a magyar táltosok alakítottak ki, valamikor az őskor végén, vagy az ókorban. Rengeteg nyelvben felismerhető ez a rendszer, amit a kutatásaimig senki nem vett észre. A számnevek istennevek, vagy stelláris nevek és rendszert alkotnak.

Egy – Unus, Una, Unum. A név alapja a magyar egyik égistennő, a Mennyek Királynője, Un. Ő jelenik meg az etruszk Uni, és a későbbi római Iuno fogalmában. Hérodotosznál Urania Aphrodité a neve, amely névben az Urania az Égre vonatkozik, Aphrodité pedig a szépség istennője, szintén magyar eredetű név. A névben megjelent a hím nem, nő nem, semleges nem, ami a rabszolgaság megjelenését igazolja.

Primus, Prima – Legelső. A Pir a Nap, ebből gyorsulva a Pri, továbbá a Ma – Hely. Tehát a Nap-Helye, ő az Első. Princeps a Legelső, a Primus, e szavakban a Pir a Nap, ami adja az elsőséget.

Kettő – Duus, Dua, Duum. Du a Nap, az U-Du és U-Tu valószínűleg az Örökkévaló-Nap, vagy Magasságos-Nap. Ebben a számnévben is megjelenik a főnév három neme, tehát a rabszolgaság bevezetése. Meg kell említeni, hogy a Kettő magyar szó, Két-Tu alakban, megjelenik a Kata-Marán kettős hajó nevében. A Katta-Rakta a nílusi zuhatagok neve, Kattá-Rakta forma a Ketté-Rakta forma régi neve. A folyó a zuhatagoknál Ketté tagolódik, nem lehet hajózni a zuhatagok miatt.

Három – Tri, Tres. A Tri is magyar eredetű, eredetileg Tiri, pl. a Tiri-Tarka – Hármas-Tarka, és Tiri-Pode – Három-Láb, szavakban. A Tiri az égboltra vonatkozik, ahol a csillagok színe arany, ezüst és vörös, amint a Napisten is reggel és este vörös, délelőtt és délután arany, délben pedig fehér színű. A szumer Tir Csillag, a magyar rokonságba tartozik sok alak, mint a Ter, Tér, Der, Dér, és mások.

Tehát a rendszer Ég, mint első, Nap, mint második, és Csillagok, mint harmadik asztrális istenek.

Négy – Quattuor, Negyedik -Quartus. A Négyes fogat – Quadriga. A névben a Quat a Két szoros rokona. A Quattuor szót sok alakban lehet elemezni, a Tuor szórészt, mint Tur/Tor formában, nézve négy ujjunkat, amint Törnek előre. Az is lehet, hogy a Két, Kvad kétszerezve adja ki a Négyet. Ugyanis a Kéz, a Két alapszava, amit a Ket-Tő szóban látunk, megkettőzve tényleg Négy. A latin Quattuor ezért lehet a Kat Torva, Szorva, ez a Négy.

Öt – Quinque. A magyar Öt a Nap, Ut neve (Utu is gyakori forma). A latinban a megfelelő szó a Kin, ami Arany elsősorban. Az Aranya Nap féme.

Hat- Sex. Hatodik – Sextus. Ez a számnév a Szék, Székes változata, ami Napot jelent. A Szék a Napkirály ülőhelye. A Szekszualitás úgy jön ide, hogy a Gyerek, Fiú vagy Lány, szintén Nap, Csillag. Születésük a Szekszhez köthető. A Hat a Ház változata, a Ház viszont csak a Hatás útján növekedhet. A latin Sex tehát a Szék származéka, ami egyértelműen a Nap nevei közé tartozik.

Hét – Septem. Hetedik – Septimus. Ez a név a Szép értelmében nagyon mélyen az őskorba visz. A számnév jelentése Király, de a Szép alapján még a meséknél is messzebb kell mennünk, tízezer évnél is messzebb. Az egyiptomiak jól felrajzolták az Időt is, Szep Tepi nem a Szép Tépi, hanem a Szép, vagyis Ősi, Te-Pi, Isten-Csillagok ideje. Szep-Ten a Szép-Isten.

Nyolc – Octo. Nyolcadik – Octavus. Mivel a magyar Nyolc csillagászati szám, a Nyúl csillagkép neve, amiben tényleg Nyolc fő csillag van, ezért az Octo is csak egy magyar szinonima lehet. Az is. Az Octo szó azért is nagyon fontos, mert sok motívum nyolc részt tartalmaz. A Nyolc nem csak a Nyúl csillagképhez köthető, Nyúl-c, a -C kicsinyítés a névben. Az Ok és Ék Csillag értelmű, a csillagok pedig általában nyolc sarkúak. Számtalan népi motívum igazolja a Nyolc rendkívüli szerepét. Az Ok-To, mint Csillag, Nyolc ágú.

Az Oxusz folyó nevét innen lehet megérteni. Ugyanis Ok-Szu valójában Csillag, Csillogó-Folyó, Víz. Ez az Oxus neve, ami egyértelműen magyar név. A Nyolc szerencse név, a kínaiaknál is.

Kilenc – Novem, Kilencedik – Nonus. Az biztos, hogy a Novem az Új változata. A Nap, aki minen nap megújul, bizonyítja az embereknek, hogy lehet és kell megújulni. A Nap neve így lesz majd az Új fogalmával is azonos. A Nap a magyar Napa szóból ered, majd a változatai alapján szélesen elterjedt. Nob, Nábob, Nub és sok szó mutatja elterjedését. Ezekből a változatokból azután megjelentek a New, Nov, latin Nova, görög Nea formák. A latin Novem tehát egy olyan szó, amelyik a magyar fogalmi rendszerbe tartozik, de olyan tartalommal, amit a mai emberiség már nem is ismer. Egy Új Ember megjelenése a Novumhoz köthető. Vagyis feltámad a Nyolcból, a Nullából, és megjelenik a Kilencben, a Vadászban. Megújul az emberiség, egy-egy vezért követve?

Tíz – Decem. Tizedik – Decimus. Ez a Decem a Teszem változata. Alapvetően Ten, Isten az értelme, a Ten igéből lett ragozva. A magyar Tíz is Tisz, az Isten nevéből való.

Száz – Centum. Ez a név a Kent(-um) változata. A Ken magyar ige, a Nap neve, mint a Ken-De király névben is láthatjuk. A sok Cent mai név az ókori nevekből származik. De mind alapja a magyar Ken ige. A Centuria egy Század, a Turma viszont Száz lovas. Egy lovas harci egység neve.

Nagyon fontos megérteni, hogy a Centum egy Százas fogalommal azonos. A Ken a Nap, magyar ige is. A Kent is magyar eredetű, Angliában egy térség neve is.

Ezer – Mille. Valójában a hun Milu Szarvas névvel van dolgunk. A csudaszarvas maga az égbolt, tele van csillagokkal. A sok csillag neve a Mille, innen a Millió is, a csillagokból van nagyon sok. A Mille ezért magyar eredetű szó.

Millió – Decies Centena Milia.

 

A SZÓKINCS

 

A latin nyelvben hatalmas mennyiségű magyar szó van jelen. Szent István után Magyarországon a latin nyelv lett a hivatalos, a nemesség latinul beszélt, emiatt igen nagy mennyiségű latinnak gondolt szó került a magyar nyelvbe. Azt a mai napig is kevesen gondolják, hogy a latin alapja a magyar nyelv, ezért a magyar>latin>magyar viszonylatot kell kutatni, ha valódi eredményt akarunk felmutatni.

Több jó latinos magyar kutató van, akik teljes őszinteséggel a latinból vezetnek le szavakat. Olyanokat, amelyek magyar nyelvi alapról keletkeztek, ezzel nagy károkat okoznak a nyelvészetnek. Tenni tevékenységük ellen azért kell, hogy megismerjük a latinok eredetét, a valódit, és a magyar nyelv egykori hatalmas elterjedtségét, ami sok tízezer évre megy vissza. Bizonyíték természetesen a magyar írás.

A Víz a magyar nyelvben sok szóalakban van jelen. Az egyik az A, pl. A-Pad, Víz a Padhoz. Az A, mint víz, más nyelvekben is létezik. Az "A" fejleménye a Ja, Folyó értelemben. Szoros rokona a Jó, pl. Sa-Jó, Berek-Jó (Berettyó). Ha egy Jó nagy, akkor Fő-Jó, ami Fo-Jó alakra módosul. A Fojó szót azután Folyó alakban kell írni ma. Itt kezdődik a Fluidum – Folyadék összevetése.

Fluent – Folyamatos, Fluit – Folyik, Fluvius – Folyó, Fluens – Folyékony, Influential – Befolyásoló, Fluctuate – Hullámzik, Influene – Befolyásol, látható, hogy a Flu gyök a Foly társa. Jellemző a szó eleji mássalhangzó feldúsulás, ami új jelenség, a régebbi szavak rövidülése útján keletkezik. Mivel a szavak AB, vagy BA alapokról indulnak, kétségtelen, hogy BBA szavak nem léteztek, azok a BA, vagy BAB szavakból alakultak ki. Tehát a Folyad származéka a Fluid, amint a mássalhangzók elhelyezkedéséből is tapasztalható.

Víz – Aqua. A magyar Pat-Ak Háza a Víznek, nem szláv eredetű. Az Ak magyar szó az Aqua szóval rokon. Az A önmagában is Víz, ezután sok szóforma ered belőle. Nem érdemes sok szót fecsérelni erre a kérdésre, mert az biztos, hogy a Ja, Jo, Ho víz értelmű a magyar nyelvben, ahova az Ak is tartozik.

Nap – Sol. A magyar Szó az alap, "l" igeképzővel Szól. Régen a király szólhatott, aki a Nap földi helytartója volt. Így a Sol egyben a Nap is.

Világegyetem – Univerzum. Uni az Ég Királynője, a Versó, Verto Forgat, Versor – Forog. A magyar For, Fer-De, Pör-Get a Ver megfelelője, a magyar Gat/Get gyakorító képző. Az Uni-Verzum tehát Uni által Ferdített, Forgatott mindenség.

Egyetem – Universitas, ahol Mindenről lehet tanulni.

Ég – Caelum. Érdekes név, a magyar C betű felfelé mutat, jelentése Cél, pár tízezer éve már létezik. A Caelum, mint Cél az Ég, ami az Égbe jutást is tartalmazza. A magyar Ég ige és főnév is.

Égés, Tűz – Ignis. Az Ignis szóban megjelenik az Ig, ami Ég, mert pl. Az Ig-En magyar szó Ég-Istent jelent. Az Ignis akár Igenis, ahol az Is/Isz a Fény, Tűz, Izzás.

Levegő – Caelum, Aér, Aéther. Az Aér talán az Aéra formában érthető, Aé-Ra Háza az Embernek, Napnak és Lényeknek. Az Aéther viszont teljesen magyar, az Aé az É szóval azonos, a Ther Csillag. Ebből következik, hogy az É-Ter Háza a Csillagoknak. Egyrészt a világűr, másrészt azonban a levegő is, hiszen az ókorban nem volt pontos ismeret a levegő kiterjedtségének felfelé. Maga a Levegő a Lev-Égője, a Lev az Oroszlán (Lán), vagyis a Napisten, amiből az látszik, hogy őseink azt gondolták, hogy a Nap is a levegőben úszik.

Lég – Aér. A magyar Lég, mivel felfelé van, azonos a Leg fokozó szóval, ami szintén felfelét jelent. A Leg-Jó után a Leg-Jobb következik. Így a Legio nem más, mint a Leg-Jók, a Leg-Jobbak csapata. A Legio kezdetben 3.000 főből állt, tagjai a város legjói, vagyis legjobbjai.

Föld – Terra. A magyar Föld szó egy nagyon ősi teremtéstörténetből származik. Arany Atyácska az égből leengedi egy kosárban a Napkirályt és Levegő Tündérkét. Valahogy megszületik Hüvelykpiciny, aki Arany Atyácskát addig kérleli, amíg ad neki egy búvárkacsa öltözetet. Hüvelykpiciny lemerül a végtelen óceánba, háromszor, harmadjára végül kevés földet hoz fel. A kevés föld megdagad, hatalmas hegységek, végtelen síkságok jönnek létre, megszületik Földanya. A történet leírja, hogy a Fel, Föl alapján Hüvelykpiciny felhozza, fölhozza a Földet. A Föld neve a D, eredetileg Da Anya, aki a Dada. A D a magyar nyelvben a Da rövidülése, igen gyakori településnevek végén, Föld jelentéssel. Ebből az következik, hogy a különböző megfelelők mind magyar eredetűek. Field, Feld, finn Pelto, orosz Poleszje, és a latin Feudum – Hűbér. Innen ered a Feudális, Feudalizmus és mások.

A Tér magyar szónak legalább 3 fontos alapjelentése van. Menjünk be bármely térre, ahol jól láthatjuk a jelentéseket. Az első a Terep. A lábunk alatt van, megfelel a Terra szónak. A Ter-Ep egy olyan Tér, aova Épület kerül. A Terül, Terület és hasonlók a Terra szóval rokonok. Második jelentés a Tér. A házak között terül el, térköz. A csillagok, mint házak, lakhelyek a magyar mesék szerint, között van a Tér, másként Űr, ami az Úr szóból eredhet. A Terjed, Terjedés is rokon. Végül a harmadik jelentés a Csillag. A térnek általában csillag alakja van, legtöbbször négy, öt, hat oldala. Az utak a csillagból indulnak ki, az Ut Nap, megvilágított éjszaka, tele üzlettel. Rokon a szumer Tir – Csillag, a Tri – Három szóról már volt szó. A Terra, mint Ter-Ra, lehet a Ter-Ember, vagy Ter-Isten.

Alap – Fundus. Telek, jószág.

Regio – Égtáj, Vidék, Táj, továbbá Határ, Irány. A Ré a Napisten neve, a Rég a Napisten kora. Rég-Jó a Régió.

Regina – Királynő, szinte biztos, hogy Rég-Ina a helyes összetétel. A Ré és Rá gyakran egy torokhanggal zárul le, mint Im-Reh, Ime-Réh, Íme a Nap, vagyis a király fia. Innen az Emmerich, Amerigo, amiből azután Amerika neve származik.

Ré nagyon sok szóban jelen van, mivel Ré Napisten mindig megújul, tudtuk, hogy reggel a Nap fel fog kelni. Ezért a rengeteg latin Re/Ré mind magyar eredetű, az Újulás nevei.

Réx – Király, Uralkodó. A Ré szóból ered, valószínűleg a Rész szón keresztül. Az Egész a Világegyetem, Eg-Ész, a Rész a Napisten, aki része az egésznek, a Világegyetemnek, Mindenségnek, Univerzumnak. Tehát a Réx a Napisten neve.

Az Év – Annus, a magyar szóban az Ív az alap, ahogy a Napisten ívekben jár az Égen, a latin szóban az An az Ég, a Nu a Növekvés, a Nő ige alapja. An-Nu, vagy An-Nő, ahogy az Ég fordul, ez az év a latinban.

Idő – Tempus. A magyar Id-Ő Isteni-Magasság, Végtelenség. Ennek latin változata a Tempus, ami Ten-Pus inkább, az Isten-Lábalása, haladása.

Hónap – Mensis. A magyar Hónap a Hold-Nap rontása, a latin Mensis ebből eredően Hold. A Moon, Mun a Men latin alak változata, ami a magyar Men szóval is rokon.

Nap – Dies. A Dies a Deus változata, a Deus, Dejsz viszont a magyar Ten szóból fejlődött ki. A Dies esetleg Djesz, mindenképpen Du/Ud, a Nap nevének rokona.

Hajnal – Prima Lux. Ez Első Fény, a latinnak tehát nem volt a Hajnalra külön neve, a magyarnak több is van.

Aurora – Hajnalpír. Ez a szó négy magyar alapszóból épül fel. A-Ur-Ó-Ra az alaphelyzet. Az A a magyar nyelvben Isteni is lehet. A-Úr tehát Isteni-Úr. Az Óra magyar szó az Ó-Ra, vagyis Ó-Ember fogalomból keletkezett, amikor őseink mérni kezdték az idő telését. Először volt 12 kettősóra, amiből lett 24 óra. Ó az elmúlt idő és kor, a Ra lehet Ember, Lény, és még pl. Napisten. Ezért az A-Ur-Ó-Ra latin nevet minden elemében magyar szónak tartom.

Össze – Con. A Con a Kon/Kán változata. A Nagyság szava.

Délibáb – Fata Morgana. A Fa mindig a Tejút, a Morgana a Halál Istennője. A Fátum Isteni Szózat, Sors, Végzet, Akarat, vagy Balsors. A szóban a Fa a Világfa, a Tum a Tűm, a Kezdet. Ez a Kezdettől Való Elrendelés szava, de szóelemei magyar nyelvűek.

A Nap Sol. A Napkelet Oriens, Ortus. Itt az Or az Ur, vagyis a Napkirály változata. Az Úr, ahol a Nap felkel. De a latinban nincs a Napra külön Úr szó, ezért az Oriens csak a magyar nyelvből érthető meg.

A Napnyugat – Occideus, Occasus. Ebben a névben az Ok az Ék párja, és Csillag az értelme.

Dél – Meridies. A latin névben a Dies benne van, tehát a Dél szempontjából a Meri a fontos. Ez a szó azonban elsősorban a Tenger neve, emiatt a Meri-Dies Tenger-Nap értelmű lehet. Tehát a latinban a Dél irány a Tenger nevéből ered, nem pedig a Nap járása szerint. A Tenger délre van Rómától, ezt azért sokan tudják. A Mér ige párja a Mer.

Romulus idejéből, aki magyar király volt, neve szerint, sok fontos szó maradt fenn, amelyek azután befolyásolták Róma történetét. Ezek közül néhányat be kell mutatni.

A Hét Hegy varázslatos hely, a magyarok mindig ragaszkodtak a Hét számnévhez. A Szeres települések is mindig Hét Házat foglaltak egybe. A Hét alapján sok magyar alapítású város megtalálható, pl. Jeruzsálem, a Hét Kapujú Város. Róma alapítása tehát nem véletlen, hanem a Hét Dombhoz kötendő. A Hét Hegy nevét meg majd valahogy összegyűjtöm, ha lehet.

Camillus beszédét Livius írta, de ő már nem értette, miért lett Róma kivételes hely, de a testvérgyilkosság azt is megmutatta, hogy majd egykor a birodalomnak pusztulnia kell. Soha nem szabad elkövetni gyilkosságot bármely birodalom alapításakor, mert ha ez megtörténik, a birodalomnak is vége szakad.

Róma történetét Q. Fabius Pictor írta meg először, aki etruszk lehetett, neve szerint. De ő a Kr.e. 200 év körül élt, tehát ezt a néhány töredéket, ami megmaradt művéből, vetítjük vissza a régi korokba.

Róma a Ramnes, Tities, Luceres három törzsnévvel rokon. A Titi egyértelműen magyar név, a Felső, Magas értelem szerint. A Luceres a Lu – Fény szóból eredhet.

A Pater a Pa/Fő Csillag, a Mater a Ma Ter, az Anya Csillag.

A latin nyelvben sok szó képződött, ami más utódnyelveinkben más alakot mutatnak. Ezekkel most nem foglalkozom.

Család – Familia. A magyar Család a Chalad, Halad szóból ered, ami a Holdhoz is kapcsolatot mutat. A latin szóban a Fa és Milu van jelen. A Fa a Tejút, Égi Fa, a Milu Szarvas, az Égbolt jelképe, a Csudaszarvas. A milu nagy termetű, ma a legnagyobb élő szarvas. Tehát a latinban a család a csillagok, a gyerekek, a magyarban a gyerekek egyértelműen csillagok. A Csillagvallás még a Napvallás előtti korban keletkezett, amikor még indoeurópaiak nem léteztek. A Napvallás kialakulása nagyjából 20 és 30 ezer év közé tehető, amit régészeti leletek feltételeznek. A szumer nyelvben létezett az Amélu nemesi rend, ami A-Mélu alapján szintén a csillagokkal vethető össze. A Limu, és a Lim-Lom, mint apró és régi dolgok, az égi pettyek rokonai szótanilag.

Fiú – Filius. A magyar Fiú régebben Fijú, ezt igazolja az Ifjú szó. A Jú és Új a Iuventa – Ifjúság, Iuventús – Fiatalság szavakban szerepel, értelmileg Új és Jó fogalmakkal. Iuvebca – Fiatal lány, Iuvencus – Fiatalember, Ifjú. A nevekben a Ven a Fény, mint a Vénusz névben is, a Vén és Fény közel áll egymáshoz. A Vén Fénnyé alakul, csillag lesz. A Fi-Li-us Fi-Király, a Li Király jelentése a szkytában megvolt. Pi-Lis pl. Csillag-Királyság, a Lys Királyos.

Puella – Lány, Fiatal asszony. A Pu Kapu, Hiány a Falban, de Üresség is, pl. a Ge-Pu – Gyepü szóban, Föld-Üres, vagy Föld-Kapu értelemben. Az Ella becézés, kicsinyítés, jellemző a magyar nyelvre is a kettős ll hangok használata.

Baba – Pupus, Pupa. A magyar Ba – Gyerek, ennek kettőzése a Baba, ami sok nyelvben megvan, a latin hasonló a magyarhoz.

Bab – Phaselus és Faba. A Fa-Ba a Fa-Gyereke, babája. A Phaseolus vulgaris tudományos név, a Világfáról van szó, vagyis a Tejútról. Sok hagyományban létezik az óriásra növő bab, ami felnő a Felső Világba, ahol óriások élnek. Az óriások a csillagképek. A Pha-Seol Fája a Seholnak, Szeol és Shayol neve is van az űrnek. Különben a Sze-Ol a Fény-Helye. Pha-Selus egyértelműen a Fa-Szülős, amely fogalom a Csillagvalláshoz kötődik. Csillagokból leszünk, csillagokká válunk.

A Csecs – Mamma, Ubera, a Csecsemő – Infans, a Csecsszopó – Lactens. A Mamma a magyar Mama változata, Ma a Földanya, Mami a szumeroknál is létezik. A Lactens a Lak, jól lakik, és a Ten szóból ötvöződik, eszerint az anyatej az Istenek Itala.

Nem, Nemzetség, Törzs – Genus, Gens. A genius etruszk szó, a Gen a magyar Ken párja. A Ken igének több tartalma van.

Nem, Nemzet – Natio. A Na-Ti nagyjából Nagy-Élet, vagy Nagy-Császárság. A Natio és Nemzet amúgy is közel áll egymáshoz.

Here – Testis. A Here a Hősök szerve, Her-E a Hős-Háza. Az egyiptomiak a herét vágták ki legyőzött ellenségeikből. Her a Hor név párja. Ezért a Herosz, a magyar Hős szó is a Herések fogalomból erednek. Nagyon durván ma is él a fogalom, de ezt nem akarom elmondani. A magyar nyelvben ma is sok Her szó van.

A Penis Nap-Izzító, mert a Pen a Nap neve. Pen-Isz a Nap Izzításának a helye. Amikor a Pen feláll, akkor akar Napot nemzeni.

A Vagina nagyon ősi szó. Legalább 20-15 ezer éves véseteket ismerünk, amelyeken a V magyar betű alján egy kis vágás van. Ez a vágás jelöli a Vág magyar igét. Innen ered a Vag-Ina fogalom. Az Ina a magyar In szóból eredd, az Ín sok szavunkban benne van. Az In női isten, azonos Ené istennővel. Vág-Ina tehát egy nagyon régi istennő, akinek jelképét még ma is használják az ifjak.

Fej – Caput. A Kap a Fej, aki kap. A Kap-Ut Kapja a Nap, Utu isten.

Szív – Cor. Pectus. A Cor a Kör változata, a magyar Szív ige is, amint beszívja a vért.

Száj – Os. Oris. Az Os Sok, ahogy a sok szót kimondja. A magyar Us-Os-Ős és Üs hatalmas isten, akinek beszédét meg kell hallgatni, esetleg ebből a felfogásból ered a latin Os.

Szem – Oculus. A magyar Okul és a latin Okul kétségtelenül összefügg. A magyar Ok-Ul a Csillag-Fia, az Okulásból lehet tanulni. A latin Ocul Szem, de a magyar Szem a Fény-Helye (Sze-Ma). Ennek megfelel az Ok-Ul szó is.

Haj – Capillus, Crinix. A Cap a Fej. Egy Szál – Pilus, de a Pilla magyar szó is rokon, mint a Pillanat szó is. Nem a latinból erednek ezek a magyar szavak.

Az Ideg – Nervus. A Nyer fontos magyar ige, Nerva egy római császár.

Nem a Gens, Nemes – Generosus, Nobilis. A Nap és Oroszlán fogalomból eredő ősi nevek.

Név – Nomen. A latin a Nő-Men fogalomból eredő Nő Név. A latinban eszerint a Nőktől eredtek a nevek. A Nomen a magyar Nem szó rokona.

Hadvezér – Dux Belli, Imperator. A Dux a magyar Du – Nap fogalomból ered. Az Imperator nevet ma sem értem, az Im szó miatt.

Hadsegéd – Legatus. A Legatus nagyjából Leg-Atyus értelmű. A Leg Jó hadvezért segítette.

Magister Militum, - A Hadsereg Fővezére. A Mag-Iszter Csúcs, vagyis Mag, Iszter, aki a Militumnak, a seregnek parancsolhat.

Az, hogy a Bellum Háború, de eredetileg a magyar nyelvben Fényes Mulatság, sehogyan sem akarom megérteni. A Bellum tehát a gyilkosságok helye, de a Bél-Bál és rokon szavaik, mint a Béla magyar királynév, nem a gyilkosságok felé mutat értelmet, hanem inkább a Fény fogalma felé.

Törzs – Tribus, ami Harmad. A három törzs alapján. Minden törzset 10 Curia alkotott, tehát összesen 30 curia volt. A Kur Hegy, a curia területi elrendeződés szerint szerveződött. A Tribunus a Harmad-Tribus előljárója. Conzul – A köztársaság 2 legmagasabb rangú választott vezetője.

Szenatus – Senatus, Nagyjából a Szen, Széna Ember, Fényes Ember. Sen-Atus Fényes-Atyus. A Senator Sena-Tor formában Fényes-Tor. A Tor képző is, Hegy, vezető, magas tisztséget visel. A magyar Szén egyrészt Fényes, másrészt Fényt, tüzet ad. A Szé-Na a Fény-Háza, fűtöttek vele, az állatok is megeszik, a melegvérű állatokban hő lesz belőle.

Széna – Fenum. Megdöbbentő, de a latin Fen nagyon közeli a magyar Fény szóhoz. Szen az egyiptomiban Ember, a japán Szenszei Tiszteletre Méltó. Ezért a Szent magyar eredetű, a Tisza mellett feltárt szobrocskán Kr.e. 2.500-ból az istenasszony előtti ládán a Sentes rovás olvasható. A latin Sanctus a Szent megfelelője, a Sacer pedig Szent Hely, Szent Épület.

Nép – Magyar szó, a Populus a Pap-Ul alapján a Papák Fiai. Az etruszk Populonia város neve nagyon fontos. A római nép etruszk lehet, Populus, gyakran fellázad az elnyomó latin szenátorok ellen.

Plebs – Csőcselék. Politikai küzdelmek után jogot vívtak ki maguknak.

Proles – Proletár, latin Proletarius.

 

NÖVÉNYEK

 

Növény – Herba. A magyar Növény tkp. Nő-Fény, a nő gondja volt a kert gondozása. A Herba a Her-Ba alapján a Hős-Gyereke.

Föl-Ra a Flő-Ra, ebből a Flóra. A modern nyelvek elől a magánhangzót kiszorítják, emiatt a szavak úgy látszanak, mintha újak lennének, de nem azok, hanem a régebbi szavak begyorsult alakjai valójában. Így alakult ki a Flóra is, sok változat után, amelyeknek az alapja a Föl-Ra. A Föl a növények fölfele való törekvését írja le, a Ra egy nagyon régi magyar szó, aminek van Nap, Rá és Ré, azután Ember-Lény, azután rag, majd a szkythában Fekete jelentése. Ezzel a nyelvi anyaggal kell dolgoznunk.

Nő – Femina. Érdekes név, a Fe Tündér, a Min a Teljesség, Mindenség, tehát a Fe-Mina Tündér-Égi. Tehát a rómaiaknak voltak fogalmai a fantasztikus magyar tündéri világképről.

Mag – Semen. A Mag Csillag, Magas, a Semen Szem-En, vagyis Szem-Isten. A magyarban a Mag és Szem azonos, pl. Búza-mag = Búza-szem. A Szem gyakran a Nap, Isten Igazlátó Szeme.

Kert – Hortus. A Hort a Kert változata. A magyarban a Nap Ker/Kör, a latinban a Nap Hor neve van jelen.

Levél – Folium. A levél növekszik, az írott levél is megy a címzetthez. Ezért az is lehet, hogy a Folia a Folyomány, Folytat típusú magyar szavakkal függ össze.

Szár – Calamus (növényé), Caulis Floris (virágé). A Kál a magyarban Nagy.

Gyökér – Radix. A Ra lehet esetleg a szó alapja.

Fa – Arbor. A magyar Ar Hegy, a Bór lehet Erdő. A latin Ar-Bor tehát magyarul Hegyi-Erdő.

Mező – Campus, Ager (szántó), Arvum, Rus. Az Agarénusok a magyarok ókori neve. A Rusz eredetileg szintén a magyarokat jelölte. Agarénusok a magyarok.

Rét – Pratum, Réti – Pratensis.

Fenyő – Pinus. A magyar Pen-Fen-Fény-Fenyő sorozat Fényes tagja rokona Pinus latin szóval.

Tölgy – Quercus, Ilex, Robur. A Quer-Cus a Cser-Fa párja. A Kusz a Fa, a Cs hang hiányzott a latinban, legtöbbször Qu, vagy Sc hanggal pótolták.

Bükk – Fagus. A Fa-Kusz latin forma pontosabb lenne, de így is jó, Fa-Gusz.

Kókusz – Cocos. A Kó-Kusz nagyjából Kő-Kusz, Kő-Fa értelmű.

Ibolya – Viola. A magyar I-Bolya Háza a Napnak. Az Ib és Vi tényleg rokon.

Füge – Ficus. A magyar névben a Fű-Ge, vagy a Függ-E, a Függés-Háza van jelen. A latin Fi-Cus nagyjából Fi-Fa, vagy Csillag-Fa értelmű. Sok növény csillag fogalmat tartalmaz, főleg a viráguk miatt.

 

ÁLLATOK

 

Kutya – Canis. A Kan és Kán összetartozik, magyar eredetű szavak. A latin Canis a magyar Kanis formából ered. Canicula – Kutyácska, mert a nagy melegben a kutya nyelve is kilóg. Annyit ma már tudunk, hogy a kutya nem farkas, hanem egy másik faj, amelyik nagyon hasonló volt a farkashoz, és 80.000 éve került az ember közelébe.

Róka – Vulpes. A Ró-Ka Vörös-Ház, a latin Vul is Vörös, Tűzszínű, a magyar Bul közvetlen változata, pl. Bul-Csú magyar hős neve Vörös, Tüzes – Csillag. A germánban a Róka és a Farkas pár ezer éve nem kapott külön nevet, ezért a Farkas is a Wul nevet kapta, pl. Wulfar nevében. A Róka meg Fox, ami a magyar Fogsz változata. Nagy mesehős Foxi Maxi.

Oroszlán, valójában Lán, az Oroz (Orosz) előtag csak 1-2 ezer éve került a név elé – Leo, Lea. A Lán a magyar Lányok neve is, hosszú hajúak, Lon, Napok, arcukon Láng. A Lán szóból ered a többi variáns., a Hosszú is, a Longa, mert a lányok haja hosszú, a feleségek haja felkontyolt.

Tigris – Tigris. Tig a Nap, a Ris a Rés, a sárga a Nap színe,a fekete csíkok adják a Réseket, amelyeken átjön a sárga szín.

Párduc – Pardus. A Pár a Ház, a Duc a Dúcok, amelyek a pöttyöket jelölik, a csillagokat. Du a Nap, kicsinyítve Du-c, vagyis Kis Nap, ami nem más, mint a Csillag.

Szarvas – Cervus. A magyar Szár és Vas megértése adja a megoldást. Sár-ga és Fehér, Arany és Ezüst, voltaképpen az Ég, és rajta a csillagok. A latin egyértelműen a magyarből ered, nincs égbolt jelentése. Cornutus a Szarv. A Szarv és Szaru megfelelője a Cornu. A név sok más nyelvben is megjelenik.

Ló – Equus. A Ló/Lu Fény, Ember, Nagy, Ló, de egyes kutatók szerint Isten is. A latin az Ékes, Ekés változata, az Ék Csillag.

Hal – Piscis. A latin Piscis Csillogó, a Pi Csillag, a Pis azonban Víz, ami az égből esik, eső formájában. Piscis tehát a Víz lénye.

Világító bogár – Lampyris. Mivel a Lámpa szó van a latin névben, ezért érdemes megemlíteni. A Lám a Lát ige változata, ma is használjuk. Lám, lám, vizes lettél, ne ugrálj a pocsolyában – mondja az édesanya pocsolyában ugráló fiának. A Lám-Pa Pa része Főség, Fej. A Pyr a Nap neve, Pir alakban jobban elterjedt. Pir-Kad a Nap-Háza, amint kel fel a Napkirály a keleti láthatáron.

Aves – Madarak. Az Av egy ige, Magas értelemben sok szó származik belőle. Az Avas magyar hegycsúcs, de nagyon régi, 140.000 éve már tűzkő kitermelés zajlott rajta.

Az Ala – Szárny, az Al, mint Magas fogalommal függ össze. A hadsereg szárnya is lehet Ala.

Toll – Penna. A Pen a Nap, a Na a Ház, tehát a Pen-Na a Nap-Háza. A madarak tolla tol fel bennünket a Nap közelébe, de ez végül nem bizonyosodott be. A madártollból, a pennából, azután íróeszköszt készítettek őseink, így lett a Penna Toll, vagyis írótoll értelmű.

A Lux Világosság, a magyar Lu Fény szóból ered. Szolga Servus, a Szerv a Test Szolgája. A Hit a Fides. Hord a Fero, vagyis Fér. Hajó a Navis, vagyis a Nap után navigáló tengeri hajós.

Szó – Vocabulum, Verbum, Vox. Ezek a nevek a Fő által kimondott szavak, tehát mind F hanggal keletkeztek.

Mese – Fabula. A magyar Mese szó a Mes-E alapján az Ifjúság, vagy Ifjú Kor (őskor) Háza (Kora). A latin szó is hasonló értelmű a magyar szóhoz, a Fa-Bula alapján a Fa a Tejút, vagyis az őskor, a Bul pedig a Fényes történetek sora.

Kúra – Cura. A Kúria ma is fontos intézmény.

Kunyhó -Casa, Tugurium. A Casa a Háza változata. A szó alapja a Ha – Ház értelemben, több szóból kimutattam. Igen kiterjedt szócsaládot alkot.

Rész, Darab, Terület – Pars, Partis. A Par és Per, de a Pur is Ház, Város. Igen sok nyelvben elterjedtek. A Házak vitatkoznak, háborúznak egymással, Párt a nevük – Pars, Partes. A Part a Víz Háza a magyarban, a latinban Ripa, Litus és Ora a neve. A Costa – Part a Ház-Helye, a víz háza, pl. Costa Rica nevében.

 

NÉHÁNY TOVÁBBI SZÓ

 

Iskola – Schola. Erős rontása a magyar szónak. Is-Ko-La helyesen a Fény – Kapujának, Szájának, vagy Kövének – Helye. A szó természete a kőkorba mutat, akár több tízezer évre, amikor még semmilyen indoeurópai nyelv nem létezett. Az Elemi – Ludus, ami a játékra utal.

Írás – Scriptio, Ír – Scribo. A magyar Ír szó Vágás, Vésés, kőbe, csontba, fába. A latin szó azonban a Cserép-to, vagyis a cserép-szavazás, vagy a cserép kiégetése fogalmából ered. Rengeteg hang nincs meg a latinban, amelyek hiányával sokat küzdöttek a római írók.

Ne – Ne. No, Nem – Non.

Et – És. Mindkettő Fény, Tűz. Beszéd közben megállunk, kérjük a Fentiektől a Fényt, Tüzet, kimondjuk a szót, és mondjuk a mondat második részét.

Szub – Alsó. Szumer Szub Alsó, pl. Szub-Lugál Al-Lugal, ez a szó a latinban is szélesen elterjedt. Ma a magyarban inkább Szob, szintén Alsó, pl. Szob, vagy Szob-Osz-Ló, Alsó, Alföld – Sok – Ember, vagyis város. Egyiptomi Szobek egy Alsó világi lény, Szob-Ek az Alsó táj – Fia.

Hó – Nix. Ahol nincs semmi. Jég – Glacies. Ez a latin szó a Gleccser szóval rokon.

Kultúra – Cultura. Kul a Kül, róma környéke, a Túr Túrás, mezőgazdaság, tehát eredetileg a város környékén lévő mezőgazdasági kultúrák neve. Később a szellemi élet is megkapta a növényi gondozás nevét.

Néma – Mutus. Szegény némák a latinoknál Mutatták, mit szeretnének.

Némán – Tacitus, Sine Voce.

Nemes – Nobilis. Egyértelmű a latin Nob Nap jelentése, igen gazdagon elterjedt a Nap szó. A magyar Nemes: egyrészt van Neme, van Némje és még Oroszlán.

Antik – Antiquus – Régiesen. An az Ég, a Tik a Nap. Amikor az Égi Nap uralkodott, még a magyar időkben, az a régi kor.

Abszolút – Absolutus – Teljes, Tökéletes. Ab-Szol-Út Háza a Nap Útjának. Ami teljesen biztos, de a 3 szórész magyar.

Rossz, Fonák, Képtelen, Oktalan – Absurdus. Ab-Szúrd – us. Az Ab Ház, Víz és esetleg az Aba. A Szúrd is magyar szó. A Házat, vagyis a saját nemzetséget szúrni Rossz, Oktalan dolog.

Róma – Urbs. Az Úr a magyarban Isten, Király, minden magyar férfi, a nők címe Úrnő, továbbá Hegy. Ur városában a szikkurat hegy, neve Etemenigura. Magyar nyelvű név, helyesen E-Temen-Ig-Ura. Az E a Ház, Palota, Templom, a Temen Tízezer, mondjuk Temén és Tömény alakban is, az Ig az Ég, az Ura az Úr birtokos formája. Tehát Ur szikkurata az Ég Ura Teménjének Temploma. Urban a gazdagok negyede Temenna nevű. Itt lakott a nehéz és drága bronz fegyvereket megvásárolni tudó tízezer harcos, vagyis egy Temén harcos. A Temen-Na Na része Ház, ami város, városnegyed, település és nemzetség, törzs értelmű, de a magyarban van még 4-5 jelentése, pl. Kő. Tehát az Ur Város és Hegy, a szikkurat hegyként magasodott az ég felé. A szomszédban volt Unug, Un Ég Királynjének Fiai jelentésű város, ami később Urog és Uruk nevet is kapott. Uruk lehet többes szám, mert a városban két szikkurat, vagy piramis volt. Ma Irak a város nevének alakja, tehát a mai arab lakosság a magyar nevet használja saját magára.

Ha meg lehetne kérni az indoeurópai kutatókat, hogy a magyar népeket ne minősítsék indoeurópainak, akkor az nagyon jó lenne. Az Urog városnév Urogosz és Urgosz alakja indoeurópai népeket jelöl, holott azok magyarok, vagy esetleg szumerok, akik nem indoeurópaiak. Ezért az is lehetséges lenne, hogy a magyar népek az ősök, akikből származnak pl. az Ural-Altájiak, Kaukázusiak, Dravidák, azután az Afro-Ázsiaiak, majd az Indoeurópaiak. Különben az Urog az Ugor közvetlen változata.

Az Ur és Urbs tehát összefügg, és magyar eredetű. Az Orbis Kör, az Orbita Égitest Pálya, ami kör alakú.

SPQR – Jel, Senatus, Populus Que Romanus.

Fórum. Már a város alapításakor létezú terület. Helyesen Fő-Rum a név értelme, vagyis Ruma, avagy Rum városának Fő helye. Azt már említettem, hogy Kárpátiában van Ruma és Rum nevű település ma is.

Ősi, Eredeti – Originalis. A magyarok neve Úr, Úrnő, de sok nyelvben a Nap is, mivel a magyarok a Nap népe. Az Ur gyakran Or. Minket neveznek az Ősöknek, pl. Uhr, vagy a svéd Ur. Az anya meg An, és Ana, Ősanya. Tehát a germánok a magyarokra, az Urak és Úrnők népére azt mondják, hogy a magyarok az őseik. Ami teljes mértékben igaz. Tehát Ori-Ginalis az Ősöktől, magyaroktól Született, ezért eredeti.

Önkéntes, Önműködő – Automatus. Az A-Uto az Isteni-Nap, a Mata Nagy, Sok. Az Utó a magyarban Nap, igen sok szóban jelen van, pl. Ud-Var A Nap, vagyis a Napot jelképező Király-Vára. Ellenben az Udvarol mást jelent. Egyes nyelvekben a Mata Gyilkos, egy hal neve Matamata, a szájában félelmetes fogak, a név portugál.

Delejes – Magneticus. A latin név a Mágneses szónak is megfelel.

Mágus – Nagyon ősi magyar szó, a Mag-Ősök neve, Csillag-Ősök, akik uralkodási idejét az egyiptomiak pontosan megadják. A Halott Csillagok uralkodási idejével nagyjából azonos időben uralkodtak.

Magma – Latin szó, a Mag a Csillogó belső olvadt rész, a Ma a Földanya. Tehát a Mag-Ma a Földanya tüzes Magja.

Úrna – Urna. Ur-Na alapján az Úr-Háza, ebben az esetben az Úr nem más, mint az Úristen, akihez megyünk halálunk után.

Tündérpalota – Palatium.

Tündérszép – Mirus. A Mi-Ra Fény-Ember. Tündér Nő – Pulchritudine eximia.

Angyal – Angelus. A név magyar eredetű, a görög Angelosz is a magyarból ered. Helyesen An-Gal, az Ég, Menny, vagyis An Nagyja, a Gal – Nagy. Ebből származik a mai magyar Angyal, és a latin meg görög alak is.

Zéró – Zero. A Zé betű az utolsó az ábécében. Ha Zé betűt rovunk, akkor az utolsó betűt rójuk, utána nincs semmi. Jelzése lehet egy kör is, amiben nincs semmi.

Mellesleg a latin ábécé minden betűje magyar eredetű. Ez vonatkozik az umber ábécére is. A Qu meghatározását Varga Ferenc végezte el. A rombusz alakú magyar K betű jobb alsó vonalára merőlegesen húzott vonal az U betű. A kettő olvasata Ku. A rombuszból kör lett, a Qu kimondása legtöbbször Kv.

 

A magyar és latin kapcsolatáról lehetne nagy könyvet is írni, de most erre nincs idő. A magyar az Óvilág alapnyelve, már 50.000 éve átment Brazíliába, amit a braziliai magyar képírás bizonyít. A magyar írásokat sem a magyar állam, sem egyetlen más állam sem kutatja, ami rendkívül szomorú jelenség. Sötét árnyat vet az emberiségre.

Több kutató is megállapította, hogy létezik a Nostratikus nyelvcsalád, amely több nyelvcsaládból épül fel. A nyelvcsaládot síkban képzelik el, mintha egyenrangú nyelvcsaládokból állna. A Nostratikus nyelvcsalád létezése igaz, a síkban való elképzelése azonban téves. A nyelvek megjelenése az időben rögzíthető, ezért a nyelvcsaládok, nyelvcsoportok, nyelvek egymásból való származása is felderíthető, és bemutatható. A nyelvcsalád, amit szupernyelvcsaládnak is mondhatunk, a magyar nyelven alapul, a mai magyar nyelv archaikus formáin. A finnségi nyelvek igen régiek, nagyjából Kr.e. 8.000 körüli a megjelenésük, szoros rokonságban a magyar nyelvekkel. A kaukázusi nyelvcsoport szintén régi, de az a nagy baj, hogy időt képtelenség ehhez a nyelvcsoporthoz csatolni. Annyi bizonyos, hogy a kaukázusi nyelvcsoport több ágból áll, és legalább Kr.e. 3.000 táján már létezett. Nagy csoport az indoeurópai, Kr.e. a II. évezredben jött létre. Gyakran kihagyják a Nostratikus nyelvcsoportból az afro-ázsiai nyelvcsoportot, pedig ez a nyelvcsoport is a Nostratikus nagy nyelvcsaládba tartozik. A dravida nyelvcsoport egyértelműen a Nostratikus nyelvcsaládba tartozik. Érdekes magyar kutatások zajlottak a dravida nyelvekkel kapcsolatban, hogyan lehetséges pl. a magyar és tamil nyelvek közötti sok szóazonosság? A munda-kol nyelvek is a Nostratikusokhoz tartozhatnak. Az altáji és paleoszibériai nyelvek egyértelműen a Nostratikusokhoz tartoznak. Fontos kutatások megállapították, hogy amerikai nyelvek a finnugornak nevezett csoporthoz tartoznak, köztük 4 californiai indián nyelv ismert. Közép-Amerika nyelvcsoportja, a nahuatl-dene a kaukázusi nyelvcsoporthoz tartozik. Nagy szupernyelvcsaládok között is fontos rokonság ismerhető fel. A kínai han igen sok szállal kapcsolódik a magyarhoz (a hunhoz). Az afrikai bantu és a magyar között szintén kapcsolat van. Az ausztralid, és az afrikai khoi-szan, valamint a magyar nyelv között is fontos kapcsolatok vannak, amelyek természetesen magyarázhatók, csak nem a mai nehézkes elméletekkel, amelyek döntő többsége hamis. A népek őseiktől, a nyelvek őseik nyelvétől származnak.Mivel az emberiség egységes származású, furcsa lenne, ha a nyelvek nem egyetlen ősnyelvtől származnának. Amikor azonban kiderül, hogy az ősnyelv a magyar, akkor berzenkedni kezdenek az igazság ellenségei, primitív érdekeiket nyomva előtérbe, akadályozva a nyelvészeti tudomány igaz alapokra való helyezését.

Amennyiben a továbbiakban rendkívül fontos szó jut majd elém, azt a szót beírom majd a szövegbe. Egyelőre ennyi legyen elég, talán elegendő alap a további kutatásokhoz. Tiszteletem minden nyelv, és így minden nép iránt, a munkát folytatom, ha a Fentiek is engedik.

Megnyitva 593 alkalommal