20230206
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2008 július 28, hétfő

A zsidó nemzet és a hunok

Szerző: Tácsi István

Így átszerkesztéskor megragadva az alkalmat meg kell, hogy köszönjem a "Kopjás" név alatt hozzászólónk véleményét mert mondanivalójában megtalálom a hasonlóságot bizonyos helyeken amit én is kifogásoltam volna egyes részleteknél.
Ezért ezt a hozzászólást kivételesen a cikk elejére ragasztom be. >Zoli

Véleményem
(Kopjás, 2010.08.28 21:12)

Szvsz Tácsi Istvánnak igaza van a német<-hun eredet kérdésében, mert a magyarság ősnépi minősége ezt erősíti. Amiben nincsen igaza, hogy "szemita asszír eredetű szarmata-germánok törzsei"-ről beszél, holott tudható, de legalább is sejthető, hogy a szarmaták is szittyák voltak. A másik tévedését pedig a szemita=sémi eredet elfogadásában látom, mivel leegyszerűsíti a szemitizmust származási kérdéssé, holott az ószövetség zsidósága is több törzsből állott, ráadásul szkíta (szamáriai, galileai) törzseket is hitükre kényszerítettek, de ennél sokkal fontosabb, hogy a szemitizmus az egyfajta, leegyszerűsített gondolkodási modell a világról és a hatalomról, az anyagi javak egyedülvalóságáról és a többi népekkel való viszonyról.(kiválasztottság eszme) Ezt pedig nem kell származási kérdésként kezelni, mint ahogy jelenkori történelmünk is igazolja. A német rokonság gondolata az ezerszáz évvel ezelőtti korban egyrészt élőbb, másrészt naívabb volt, mivel nem volt képes felmérni a német nép vallás és nyelv váltásának következményeit és uralkodó osztályának kifordult értékrendjét.
Sajnos a sötét középkor és a naptárhamisítás arra is szolgált, hogy a római katolikus vallás erőszakos elterjesztésének körülményeiről minél kevesebbet lehessen tudni.

 A zsidó nemzet és a hunok

Magyar Nádori Szövetség ideológusa
Tácsi István


ÉRDEMES MEGHALLGATNI, MEGNÉZNI, OLVASNI!
ÉRDEKES beszéd 4 részben, 1961-ből:

http://www.youtube.com/watch?v=qHl6p0xR_kE
http://www.youtube.com/watch?v=Q3Wokz2H9Ck
http://www.youtube.com/watch?v=ouXF2DLyPhY
http://www.youtube.com/watch?v=aQD0Xdtjwvc


Hogy ki és miért tette fel ezeket a linkeket a Nemzeti Hírhálóra, nem tűnik ki a rövidségéből. De nagyon köszönöm, én először most és itt találkoztam vele közvetlenül. A mondanivalóját többé-kevésbé mindannyian ismerjük. Most sem a teljes szöveg általam történő méltatása az, amiért a számítógépem elé ültem. Hanem annak az egy mondatnak a kiemelése a szövegkörnyezetből, ami másoknak kevésbé került a látóterébe.

Nekem, mint történelmi érdeklődésű embernek, az egész szövegkörnyezetből nem az volt a legfontosabb, hogy megtudtuk a zsidó népről, mint szemita eredetű nemzetről, hogy ők a vallásuk híveiként a világuralomra törnek, és e cél érdekében mindenre rosszra és gonoszságra hajlandóak. Benjamin H. Freedman a beszédében mindezeket elmondja. De, ha már e nemzet képes minden erkölcsi árulásra, akkor azonnal felmerül a gondolkodó emberben, lehet, hogy ez is átverés? Sajnos a gyakorlati tények nagyon abban az irányba mutatnak, hogy a zsidó származású úr igazat, nagyrészt igazat mond. Hogy mégis igazat beszél, engem a következő idézet egy rövid mondata győzött meg, mely a cikkem írására is inspirált.

Nézzük Benjamin úr kérdéses bekezdésének idézetét:
„Ugyanezek a zsidók, amikor lehetőséget láttak Palesztina megszerzésére, elmentek Angliába és megkötötték az említett szerződést. Azután minden megváltozott, mint amikor egy forgalomirányító lámpa pirosról zöldre kapcsol. Ugyanazok az újságok, amelyek azelőtt németbarátok voltak és arról írtak, hogy milyen nehézségei vannak Németországnak Nagybritannia legyőzésében kereskedelmi és más téren, hirtelen úgy találták, hogy a németek nem jók. Gazemberek. Hunok. Vöröskeresztes nővéreket lőnek le. Csecsemők kezeit vágják le. Nem jók. Röviddel azután Wilson úr hadat üzent Németországnak.”

Bizony kérem, az idézetből félkövér betűkkel kiemelt rövid mondatszó az, amely számomra bizonyította, hogy ez az úr igazat beszélt. Olyannyira, mert még arról is elszólta magát, hogy a németek nemzetségileg nem mások, minthogy HUNOK. Az eddigi írásaimban tízszer, százszor leírtam azt az egy szót, hogy a német nemzet a feltárt eredettörténetem szerint, ők alapjában a hunmagyarok leszármazottai. Az, hogy nekem nem hisznek a mai magyar írástudók, az egy dolog. De mégis nagyon kíváncsi vagyok, hogy akiknek elkötelezett hívei ezen írói körök, vajon a zsidó nép egy tagjának Freedman úrnak az őszinteségi rohamában elmondott, vagy elszólt mondatszavának vajon elhiszik-e, hogy a tisztafajú árja német nép sem tisztafajú, hanem valóságban annak az árja úrnépeknek a leszármazottaik, akiket ma hunmagyarokként (Ungarn) hívnak?

Vajon ki figyelt fel erre a rövid kis mondatra: „Hunok.”, eddig az írástudók közül? Még rajtam kívül senki. És ez az a bizonyíték, amivel elárulta Freedman úr, hogy a mai zsidó vallás és hatalom pontosan és mindent tud a világ őstörténetéről, de azt hétpecsétes titokként kezelik. Az igazság elhallgattatásával, és a hazug történelmi folyamatok terjesztésével alapozzák meg az ő világuralmi törekvéseiket. Ennek szentelve alá teljes politikai offenzívájukat.

Mégis mit jelen az a mondat, hogy a németek is HUNOK? Csak azt, hogy Jézus Krisztus halála előtt, vagyis az új időszámításunk kezdete előtt a mai Németország területén hunmagyarok (vörösmagyarok) éltek. De nem csak ők, hanem a feketemagyar (kusok), és fehérmagyar (szkíta, avar) nemzetrészek is. Vagyis az emberiség őshazájából szétáradó mag-nép (a világ ősnemzete), a saját alkotott fogalmam szerint a három ágra szakadó ÚRNÉPEK lakták és lakják a német felségterületeket. Az ősmagyarul beszélő ősnemzet-részeink előbb felsorolt mindhárom ága résztvett Európa ókori megalkotásában.

Igen, nem jelent mást az előbbi bekezdés, minthogy esetünkben i.e. a mai német birodalmi területeket még kizárólag úrnépek lakják. Az új időszámításunk kezdete körül e területet megszállják az Újasszír Birodalom bukását követően, i.e. 612-ben Ninivénél vereséget szenvedett és ide menekülő szemita asszír eredetű szarmata-germánok törzsei. Mégpedig a Yütland-félszigeten gyülekező teutonok, vandálok, angolok, és talán a gótok szemita hódító törzsei. Mégis mi történik e területeken? A katonailag sokkal hatékonyabb szemiták – a Kárpát-medencét kivéve - mindenhol megszerzik az ősnép feletti hatalmat. Vagyis elpusztítják az ősnép vezető erejét, vallását, a letelepült nagyállattartó ősi törzseket szolgaságba vetik. Hiszen kell nekik, akik eltartják a szemita katonai hatalmat. A vezető erejük nélkül maradt ősnépek felett uralkodó szemiták végül összeolvadnak az ősnépekkel, nyelvük mintegy 1000 éves folyamatban összeolvadva létrehozva az indogermán nyelvet, vagyis az úrnépi X asszír = indogermán nyelvet. Nyelvjárásonként eltérő ősnyelvi alapon germán nyelvűvé vált új nemzetségek majd sváb, bajor, szász, porosz, frank, angolszász, viking, svéd, dán, osztrák (és így tovább) nevek alatt alkották meg a nagy német nemzeteket.

Bizony kérem, Benjamin (szólíthatom keresztnevén, mint a legnagyobb „magyar történészt”) elszólása teljes mértékben bizonyítja a világtörténelem legnagyobb történelemhamisításának szándékát. Mint látjuk, nem csak a magyar történelem teljesen meghamisított, hanem egész Európa történelme. Mégis mit szólnak azon német nemzetiségű emberek, akik elolvassák talán e cikkem sorait, hogy a német nép mégsem tisztafajú árja nemzet? Vagy mit szólnak az angolok, hogy ők is a „walesi bárdok” úrnépeit elfoglaló szemitahódításból keletkeztek? Bizony, mára a francia kelta gallok sem tudják, hogy ők is valamikor ősmagyar nyelvű emberek voltak? Igaz, náluk a latin szemita behatás volt az erősebb. De hasonlóan sem a spanyolok, sem a görögök, de még az olaszok sem tudják, hogy anno az időszámítás előtt ők is ősmagyarul beszéltek.

Visszatérve a német nemzet létrejöttéhez, amit a zsidó vallás még pontosan tud, hogy a német nemzet is a hun X germán hozzávándorlás szerint fejlődött ki. Így már egészen más képet fest az a közép és újkori történelmi folyamat, hogy a német és a magyar nép bizonyos szimpátiával viseltetik egymás iránt. Megvan a történelmi és testvérnépi alapja! Akkor azt is meg kell értenünk, hogy a betelepített svábok sem igazán svábok, hanem például hun vagy feketemagyarok elgermánosított népei. Vajon miért nem tudnak erről például a Magyarországon élő svábok? Csak azért, hogy a lassan kétezer éves elkülönülés nehogy baráti viszonnyá válhasson. Őket az osztrákok a rebellis magyarok megfékezésére manipulálták, használták fel. Micsoda aljas egy politika? Bizony meg kellene kérdezni Habsburg Ottó ekszelenciás urat, vajon ő mit tud a dologról?

A német nemzet fejlődéstörténetének befejezéséhez közeledve, mint abszolút érvényű bizonyításként, a saját kutatási témámból is bizonyítom a fentieket. Mit gondolnak a német nemzeti zászló színének az eredetéről? Bizony, a német zászló szakrális színösszeállítása pontosan követi a fenti soraimat. A felső fekete sáv jelképezi a németekben felolvadt feketemagyar (kus) nemzetrészeket. A zászlajuk középső piros sávja pedig a vörös színű hunmagyarok államalkotó népét. A zászló alsó sárga színe pedig a szemita asszír szarmata-germán (indogermánok) sárga színét jeleníti meg. Gondoljunk arra, hogy az asszírok nemzeti színei a kék-sárga volt, melyből a germánok a sárgát hozták magukkal, a kéket pedig a latinok vitték. De gondolhatunk Vatikán fehér-sárga zászlajából is a sárga szín átvételére, de mindkét esetben ugyanazzal a jelentéssel. Még kiemelve, ha a zászló ereklyének a mondanivalójában keressük a német népben a legfontosabb nemzetalkotó elemet, akkor az a középen, védve elhelyezett piros sáv, a HUNOK (hunmagyarok) megjelenítése.

Befejezésül azért le kell írnom, mert úgy gondolom, hogy ismét nem lesz, nem lehet átütő erejű a fenti soraim hatása a közvéleményre. Sajnos, mint eddig mindig a kollaboráns értelmiség ismét el fogja hallgatni soraimat. De ez legyen az ő bajuk.

Azért hadd szóljak mégis a közvéleményhez közvetlen is. Ugye mi mindannyian azt tanultuk, hogy a hun nép Attila halálával eltűnt a történelemből. Hát nem tűntek el Kedves Olvasók, hanem, mint a fentiekben olvashatták, beleolvadtak egyrészben a német nemzetbe, másrészben az orosz népbe (vörös zászló!) ahol keleti szlávvá váltak, de erről egyelőre az alábbi honlapcímem alatt olvashatnak. És talán harmadsorban és legnagyobb százalékban mi magyarok vagyunk a hunok, vagyis a hunmagyarok népe.
Külön köszönet érte, és várnám tisztelettel a linkek felhelyezőjének levelét.

Kérem, tekintse meg a honlapomat is:
http://web.tvnetwork.hu/~taara

Vaskút, 2008-07-26


Hozzászólások megtekintése a régi honlapról
 

Megnyitva 5206 alkalommal

Hozzászólás   

#2 zászlók szineiChagall 2019-01-27 19:50
A nemzeti szinekkel én óvatosabban bánnék...ujgurok kék sárga , muszlimok általában székelyek kék sárga....reformátusok keresztények unitáriusok általában. Ok minegyik forgatja az ó szövit is de csak szokásból de eleve nem kezdetektöl fogva hanem az 1000 évvel elötti térités hozományaként a szineik meg régebbiek!
+3 #1 VÁ: A zsidó nemzet és a hunokKödszurkáló 2012-07-27 15:21
Idézet:
a szemitizmus az egyfajta, leegyszerűsített gondolkodási modell a világról és a hatalomról, az anyagi javak egyedülvalóságáról és a többi népekkel való viszonyról.(kiválasztottság eszme) Ezt pedig nem kell származási kérdésként kezelni, mint ahogy jelenkori történelmünk is igazolja.
Nagyon lényegre tapintó megállapítást tett a hozzászóló, amikor a szemita > szemitizmus > sematizmus lényegét a leegyszerűsített gondolkodási (világfelfogás) modellben ismeri fel. A sematizmus fogalma a magyar köznyelvben ezt a leegyszerűsített, sematikus gondolkodást jelenti. Tulajdonképpen érthetetlen, hogy közgondolkodásunk (beleértve magamat is!) miért nem ismerte fel korábban ezt az egyezést. Az is nagyon helyes meglátása a hozzászólónak, hogy ennek az egyezésnek a felismerése olyan kulcsot ad kezünkbe, amelynek használata magyarázatot ad arra a kérdésre, hogy miért annyira lényeges a sematikus gondolkodást alkalmazóknak a szellemi pályákra való rátelepedése, és ezzel szemben a származási kérdés abszolútizálása. Ugyanis a származás előtérbe állításával eltereli a figyelmet a szellemi gyökerekről, így annak irányításában továbbra is szabad kezet kap. Ennek eredménye az a vita, amely genetikai meghatározottságot állít előtérbe, holott a DNS-t a szavak (a gondolkodás) befolyásolják, tartós hatás esetén módosítják, így mindenképpen csak következménye a gondolkodásmód egyszerűsödésének. Az így kialakuló sematikus gondolkodásmód pedig végképpen alkalmatlanná teszi az embert a természettel, a kozmosszal való harmónia megteremtésére. Ezért a technikai fejlődés csupán mérsékelni képes azt a hatékonyság csökkenést, amelyet a természetből való kiszakadás, a sematikus gondolkodás miatt, okoz. Ezért lehetséges és magyarázható, hogy technikai civilizációnk 'fejlettsége' ellenére miért tesszük tönkre környezetünket és miért kell többet dolgoznunk a megélhetésünkért. (Már akinek van munkája :sigh: )

Idézet:
A német rokonság gondolata az ezerszáz évvel ezelőtti korban egyrészt élőbb, másrészt naívabb volt, mivel nem volt képes felmérni a német nép vallás és nyelv váltásának következményeit és uralkodó osztályának kifordult értékrendjét.
Ebben is igaza van kopjásnak! Ez lehet mentsége Istvánnak.

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások