20230529
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2012 november 04, vasárnap

Egy kis maszatolástechnika

Szerző: Ködszurkáló

Egyfelől van az ősnépi erkölcs testvériségről vallott felfogása. Másrészről pedig népek deportálása és kiirtása. Hová tűnt az ősnépi erkölcs, ha Nyugat-Európa - látszólag ennek az ősnépi erkölcsnek a jegyében - viszont befogadja az arab országok menekültjeit? Itt az erkölcs, hol az erkölcs? Ez a játék az aluljárókban is kész átverés. Egy történész pedig ilyent játszik az olvasóval?

Egy kis maszatolástechnika

Ezt a kis szösszenetet Az emberiség története III. kötetének A nagy törés című fejezetéhez írtam.

Előre kell bocsájtanom, hogy nagyon kedvelem Barabási László írásait és jó meglátásokon nyugvó történelemszemléletét. Minden kritikám ellenére javaslom műveit olvasásra, mert azért az igazságot is kimondja. Viszont nem árt az óvatosság, mert könnyen beviszi az embert az erdőbe. 

Például ebben a fejezetben is, ahol az ingus nép deportálásáról, majd kiirtásáról beszél, hibádzik valami. Számomra. Ez a hiba abban a véleményben mutatkozik meg, amely magától értetődőként kezeli népek deportálását. Kicsivel előtte még az ősnépi erkölcs testvériségről vallott elveivel és gyakorlatával ismertetett meg bennünket. Ugyanígy magától értetődőként kezeli Európa iszlamizálódását, a határok megnyitása révén beözönlő megélhetési menekültek okozta problémákat. Ezek a hétköznapi emberek számára kompetencián kívüli tények, amikre nincsen ráhatása, csupán a védekezés lehetősége, illetve a kiszolgáltatottság marad számára. Viszont egy történész számára az illetékesség határai nem azonosak a magánemberével. Egy történész, ahogy egy politikus is, azzal - is - kell(ene), hogy foglalkozzon, hogy a nemkívánatos jelenségek okait keresse és megoldásukhoz hozájáruljon. A politika és a történelem itt is összeér. A politikus és a történész feladata hasonló. A politikusnak azokból a megállapításokból kellene a jelen problémáit megoldania, a jövő problémáit megelőznie, amely felismeréseket a múltbéli események elemzése révén a történész szolgáltat számára. Mert csak így lehet a történelem az élet tanítómestere. Ha a múltbéli hibák okait nem tárja fel a történész, vagy helytelen és ezért érvénytelen megállapításokra jut, akkor azzal nagyobb kárt tud okozni, mint egy átlagember a közönyével. Tehát lássuk a medvét!

Egyfelől van az ősnépi erkölcs testvériségről vallott felfogása. Másrészről pedig népek deportálása és kiirtása. Hová tűnt az ősnépi erkölcs, ha Nyugat-Európa - látszólag ennek az ősnépi erkölcsnek a jegyében - viszont befogadja az arab országok menekültjeit? Itt az erkölcs, hol az erkölcs? Ez a játék az aluljárókban is kész átverés. Egy történész pedig ilyent játszik az olvasóval?

Megállapítja, hogy a pásztornépek mentalitása az önzés, a kíméletlen érdekérvényesítés. Rámutat, hogy a pásztorkodó életmód törvényszerűen kiváltja a gondolkodás és az erkölcs ilyetén megváltozását, szemetesedését, szemitásodását. Bár ezt a fogalmat nem használja, de láthatóan erről van szó. Máshol (a sorozat más helyén) utal arra is, hogy a nyelv torzulása, a belső logika gyengülése és a szókincs csökevényesedése ennek az elkülönülésnek, a tápláló kultúráról való leválásnak a következménye. Tehát, részletekben ugyan és nem ezzel a cimkézéssel, bemutatja milyen történelmi folyamatok vezettek a hajlító nyelvek és a szemitásodás kialakulásához. Az is nyilvánvaló, hogy a gondolkodás szemitásodása, szemetesedése szoros összefüggésben van a beszélt nyelv megváltozásával. Ebből a szempontból vizsgálva Európa hajlító nyelvű népei a szemitásodás útján vannak. Gondoljunk csak a névhasználat különbségére! A magyar a felmenői nevével kezdi önmeghatározását és csak a végén mondja saját keresztnevét. Ellentétben az indoeurópai gyakorlattal, amelyik pont fordított logikával működik. Vagy gondoljunk csak a számírás és beszéd közti különbségre az angolban és németben! Azt írjuk, hogy 15, de öt-tizet mondunk ezeken a nyelveken. Tehát adva van egy régió, amelyik alapvető gondolkodásában pásztornépi mentalitású, de befogadja a megélhetési menekülteket, viszont más népeket gond nélkül kiirt. Érdekes ugye? És ez az ellentmondás senkinek nem tűnik fel. Neki sem.

Elmondja azt is, hogy a székely nép nem engedte meg tagjainak a pásztorkodást, mert ezzel is védték kultúrájukat, közösségük összetartását. „Székelyföldön szinte napjainkig nem engedték saját fajtájuknak, hogy juhászkodjanak. Az a mondás járja még mai is, hogy a juh mellé oláh, s a hegedű mellé cigány kell.”

Bemutatja és a mohamedanizmus példájával igazolja, hogy bármilyen emberséges vallást képesek széttörni és terjeszkedésük ideológiai fegyverévé tenni. Tehát valamit azért jól lát. Jól látja, hogy működik egy tervszerű, célirányos kiforgatása az eszméknek. 

"Az elmúlt évezredek népirtó hadjáratainak okait a hirtelen feltűnt másságban kell keresnünk. Ha alaposan megfigyeljük napjaink kriminálpszihológusainak véleményét, levonhatjuk azt a következtetést, hogya társadalomellenes cselekményeket beilleszkedésre képtelen személyek hajtják végre. Ha a történelmet figyeljük, azt is láthatjuk, hogy a népek esetében éppen ezek a beilleszkedésre képtelen embercsoportok lesznek a "legsikeresebbek". A hódítók. Ma már az egész világon szinte betegségszerűen elterjedtek."

Itt már felmutatja a cilinderből a nyuszit. Ő az oka mindennek. Másságnak hívják. Szép neve van ugye? Nem ismerős valahonnan ez a nyuszi? Ja, hogy már a vízcsapból is az folyik, mióta beléptünk az EU pásztornépeinek nagy családjába. Így már értem.

A viccet félretéve, Alízka itt belép a tükörútvesztőbe. Sehol egy kijárat, mindenütt ő jön szembe. A kriminálpszichológusok is megmondták. Balga birka, ne is keress a népirtó hadjáratok mögött mást, csak a másságot! Vagy most kezdjünk el fegyverkezni a homárok ellen? Nem szeretjük őket, de nem ellenségeink. Csak mások. Régen is nagyon sokan lehettek, ha egész népeket tudtak kiirtani. Vagy rosszul látok valamit? Lehet, nem is kellene annyira elítélni a másságot, mert belőlük lesznek a hódítók. Nyomukban megtört szivek és széttört családok. Vagy nem csak az ágyban hódítanak?

"Vannak szabályt erősítő kivételek is. Népek, vallások, melyek nagyon is agresszív, gyilkos módon léptek fel megjelenésük első időszakában, de később beilleszkedtek „megszelídültek”. Olyan néppel is fogunk találkozni, amelyből az állandó üldözés, kiszolgáltatottság, a világ élvonalába álló etnikumot termelt ki."

Na most akkor már minden rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy felvarrjuk a gondolatmenetünkre a gombot. Megvan az a nép, amelyik itt már etnikumként szerepel, noha nem az. Ez a nép a világ élvonalába küzdötte fel magát az állandó üldöztetés és kiszolgáltatottság hatására. Egyre jobban tetszik ez a mutatvány. Igaz, hogy korábban lopott, rabolt és gyilkolt, de mára megszelidültek. Aha! És etnikum lett belőlük. Ezt darwin majma sem tudná utánuk csinálni.

Akkor most térjünk vissza az első kérdéshez!

Hogy fér meg egymással a jelenkorban népek kiirtása és humanitáriusként feltüntetett iszlamizálása az európai országoknak? Ha az EU-ról elmondhatjuk hogy pásztornépi mentalitású országok, amelyekben erős az önzés, akkor miért nem védik saját közösségüket? A székelyeknek megvan hozzá az eszük, hogy védjék a saját fajtájukat. Mintha valami zavarná a gondolkodásunkat. Mondja egy helyen a szerző. De úgy látszik a többes szám első személyű fogalmazás teljesen jogos részéről. Mert illene meglátnia Ariadné fonalát a tükörútvesztőben, amelynek mentén napvilágra kerülhetne az a felismerés, hogy itt olyan erők működnek a háttérben, amelyek sem az ősnépek utódaival, sem pedig a mai pásztor-mentalitású népekkel nem tartanak közösséget. Ezt viszont nem teheti meg, mert akkor nem magasztalhatná az egekig a 'megszelidült' etnikumot.

Ennek a kötetnek egy másik részében egész fejezetet szentel a 'megszelídült' népnek. Történelmük ismertetése a következő gondolattal záródik:

„Ez az a zsidóság, amelyik túlélte a későbbi zsidóüldözések sorát. Átélte Hitlert, Sztálint, az Angolok 'jóindulatát'. Létrehozta a nagyhatalmak ellenkezésének dacára a mai zsidó államot az ősi földön. Ez az a zsidóság, amelyik Kelet- és Közép Európa uralkodóinak pénzügyeit rendben tartotta a középkor és az újkor történelme során. Belőlük alakult ki a napjaink gazdasági életét irányító pénzoligarchia.”

Akkor néhány ellenvetés had következzen!

- A zsidóüldözések a talmudi erkölcs elleni népi kritikák voltak!

- Hitlert és Sztálint ugyanaz a zsidó pénzoligarchia pénzelte!

- Mindketten zsidók voltak!

- Az angolok jóindulatáról az idézőjel leveendő, mert az angolok engedték át Palesztínát.

- A nagyhatalmak nem ellenkeztek! Ha volt valami, akkor az a 'szűzlány' - megjátszott - vonakodása volt. 

- Az ősi földet a szittyáktól vették el. Az ősi földön az őshonos palesztínokat üldözik.

- A pénzügyek rendbentartását nem kellett volna írnia, mert volt egy Fortunátus Imrénk, aki negatív szereplője történelmünknek. A Rotschildok sem pozitív alakok, vagyonuk eredete pedig csalásból, megtévesztésből, uralkodók megvezetéséből származik.

- A pénzoligarchia ismert szerepéről a történelemben, egy szót sem ír. 

Aki még mindig elhiszi azt, hogy megszelidültek, az nagyon naív.

Megnyitva 4313 alkalommal

Hozzászólás   

#5 VÁ: Egy kis maszatolástechnikaKödszurkáló 2012-11-20 19:00
Idézet - Rékabea:
Tudtommal Hitler félzsidó volt - az anyja, aki szobalány volt egy gazdag zsidó családnál "megesett" a család egyik himnenü tagjától. - Régi szokványos történet .-
Ezzel zsidógyülölete is megmagyarázható.


Túl egyszerűen látod a világot Rékabea!

Gondolatmenetedet követve, ha a baleset eredménye leány lett volna, akkor az összes hímnemű egyedre irányult volna gyűlölete? Érzed a hamisságot?

Szerintem Hitler nagyon jól felismerte a német sors rontásában játszott szerepét a zsidóságnak. Továbbá vitatom azt is, hogy gyűlölte volna őket. Ha ebben az összefüggésben gyűlöletről beszélhetünk, akkor az inkább a másik oldalról irányult Hitlerre. Ha a Te értelmezésedben beszélünk gyűlöletről. akkor a zsidóság által elültetett előítéletet éltetjük Hitler és a német nemzeti szocializmus ellenében. Ugyanis el kell ismernünk, hogy Hitler nemzeti szocialista gazdaság- és társadalompolitikája máig követésre méltó történelmi példa. Olyan történelmi példamutatás, amely máig korszerű megoldást jelenthetne az önálló pénzügyek és önigazgatás terén. Ez a megjegyzés a háború utáni Hitler gyűlöletre adhat magyarázatot. Azonban a háború előtt is dokumentált megnyilvánulása volt a zsidóság Hitler elleni gyűlöletének. Ez a Hitler elleni zsidó hadüzenet története, amellyel a cionista zsidóság hangulatot keltett a nemzetiszocialista Németország ellen, kinyilvánítva mindenki, de főként a zsidóság előtt, hogy a hitleri Németország a zsidók ellensége. Ennek ellenére a cionista körök kettős játéka Hitler felé az együttműködés jegyében zavartalan volt. A háború előtti gyűlöletkampány Hitler ellen inkább a cionizmus malmára hajtott vizet, valamint a háború utáni közhangulat megalapozását szolgálta. Ez utóbbi összefüggésben pedig felismerhetjük a háború kimenetelének ismeretét, a háború célirányosságát. Azt sem szabad szem elől tévesztenünk, hogy a holo-biznisz kulcsa a Hitler gyűlölet. Minden esetre megállapítható, hogy Hitler személyének és politikájának megítélésében ma sincs egyetértés, mert nemzet-felemelő politikai céljait alkalmatlan partnerekkel és hibás módszerekkel, elhibázott, birodalmi célkitűzéssel kívánta megvalósítani. Közkeletű értékeléseiben a megnevezett három jellemző együtt soha nem szerepel, ezért Hitler személyének és politikájának megítélése szükségszerűen egyoldalú marad.

Maradjunk annyiban, hogy - szerintem - a zsidóság máig jobban gyűlöli Hitlert, mint az fordítva valószínűsíthető lenne. Számukra ez is összetartó erő.
#4 VÁ: Egy kis maszatolástechnikaRékabea 2012-11-20 08:54
Tudtommal Hitler félzsidó volt - az anyja, aki szobalány volt egy gazdag zsidó családnál "megesett" a család egyik himnenü tagjától. - Régi szokványos történet .-
Ezzel zsidógyülölete is megmagyarázható.
+1 #3 zsidó volt-e Hitler?Ködszurkáló 2012-11-16 23:19
Idézet - torpapa:

Volt olyan rész, ami az én ismereteim szerint még nem bizonyított (pl. Adolf Hitler zsidó mívolta számomra kérdéses - Hitler, ha jól tudom, fizikai munkát is végzett, ami nem jellemző a zsidókra, a verőlegényeket leszámítva.), ezeket bizonyítás nélkül nem tenném ki, vagy legalább valami forrásra kellene utalni.


Tökéletesen egyetértek Törpapa fenti észrevételével, mert hitelt érdemlő bizonyítását én sem ismerem Hitler zsidó származásának. Amit több helyen lehet olvasni, hogy anyja szobalány volt a bécsi Rotschild házban. Ez azonban legfeljebb az apai vonalat teszi lehetségessé. A perdöntő anyai ágról én semmit nem tudok.
Anélkül, hogy vállalkoznék a kérdés eldöntésére, arra szeretnék utalni, hogy a közvéleményben ez elfogadott tétel. Azt tudjuk, hogy a közvélekedést kik alakítják, amint az is ismert, hogy bizonyos személyeket érdekeik szerint sároznak be zsidó származásra való utalással. Véleményem szerint a cselekedetek döntik el, hogy ki az aki először ember és ezért mellékes, hogy esetleg zsidónak született, vagy először zsidó és csak mellékesen ember. Ugyanis ez az értéksorrend, ami a cselekedeteiben mindenkinek megnyilvánul, - ez dönti el, hogy ki zsidó és ki nem. Hitler esetében egy nemzet-központú politikai irányultság korrumpálódott és járatódott le a zsidó finánc oligarchiával és a cionista lobbival való érdekszövetség és kooperáció révén.

Szeretnék arra is utalni, hogy nagyon megszoktuk, hogy sztereotípiákban, sablonokban gondolkodjunk. Legtöbb gondolkodási sablonunkat az oktatás és a média gyökerezteti meg bennünk. Ezek a monopolizált intézmények a szellemi pályákra specializálódott zsidóság kezén vannak. Ennél fogva törvényszerű, hogy az ő gondolkodásuk jelenik meg ezeken az orgánumokon, amit aztán a nép átvesz. Ez is az oka, hogy a szittya erkölcs és gondolkodás háttérbe szorult, míg az ószövetségi és talmudi gondolkodás és erkölcs előtérbe került. Ennek közbevetése pedig azért fontos, hogy ráébredjünk saját gondolkodásunk elszemetesedésére, elszemitásodására akkor, amikor valakit egyoldalúan, származása alapján ítélünk meg. Természetesen a vállalt előítélet és a tömörségre való törekvés magyarázhatja, de nem kizárólagosíthatja egy ember megítélését!

Nem szokás a mi-lett-volna-ha? típusú gondolkodás a történelemben, ezért a mi-lett-a-vége? kérdésre próbálok röviden válaszolni.
- Az első háborúban padlóra küldött németekre rászámoltak, majd újra szorítóba küldték őket. A második K.O. úgy látszik, végleges volt a németség számára. Politikai szinten mindenképpen. Megállapítható, hogy Németország a másfélezer éve követett birodalmi politika érdekében a háttérhatalommal fenntartott együttműködését immáron saját nemzeti érdekeinek rovására is megerősítette. A második háborúban elszenvedett vereség semmit nem von le a német nép hősies önfeláldozásának értékéből, mert csupán gyalogok voltak a sakktáblán. A parti már eldőlt az első puskalövés előtt. A német nép úgy járt, ahogy mi jártunk az 1848-49-es szabadságharcban és utána, 1914-'18-ban, 1945-ben, valamint 1956-ban. Belekergették őket egy háborúba, hogy legyen ürügy a kivégzésre. Tehát a tettek gyümölcse alapján - szerintem - perdöntő bizonyíték nélkül is megáll a tétel. Annál is inkább, mert a legújabb leleplezések szerint Angela Merkel Adolf Hitler és Eva Braun lánya. Ha ez igaz, akkor ez azt is jelzi, hogy a háttérhatalom nem csalódott Hitlerben.

"Merkel a háttérhatalom egyik legtitkosabb fegyvere (volt), s egy ideig nagyon úgy tünt, hogy ami annak idején nem sikerült az édesapjának durva eröszakkal, az most öneki - kifinomult átverés alkalmazásával- sikerülni fog: teljesen egybeolvasztani Európát egy Negyedik Birodalomba."
(pokolraveluk.com/.../...)

Hahner Péter, a Pécsi Tudományegyetem történésze a történelmi tévhitekről szóló könyvében állítólag cáfolja Hitler zsidó származását az alábbi szavakkal:

"A náci vezér zsidó származásáról szóló pletykákat már a 20-as évek elején is hallani lehetett. Később Hans Frank, Lengyelország nem annektált részének főkormányzója nürnbergi cellájában úgy emlékezett, hogy amikor Hitler a 30-as években megbízta családfája felkutatásával, kiderült, hogy valódi nagyapja egy Leopold Frankenberger nevű, grazi zsidó volt.

Kutatások szerint azonban Grazban a mondott időben nem telepedhettek le zsidók, ilyen nevű családot nem találtak, sőt arra sincs bizonyíték, hogy Hitler nagyanyja egyáltalán járt volna Grazban."
(www.urbanlegends.hu/2011/05/valoban-zsido-szarmazasu-volt-hitler/)

A cáfolattal kapcsolatban felhívom a figyelmet, hogy az 'urbanlegends' oldalon jelent meg. Ez magában is árulkodó tény, de a professzor sem kispályás, mert csak azt írja le, hogy a '30-as években végzett családkutatás állítólagos eredményei nem igazolhatóak. Tehát a kérdés nyitva marad, csak a találgatásokat kívánják lezárni.
+3 #2 VÁ: Egy kis maszatolástechnikatorpapa 2012-11-16 20:56
Idézet - Guest:
"egy kis maszatolas tehnika" az a baj "kodszurkalo hogy ez mar a szazezredik "kis maszatolas" ebbol lesz a nagy egesz ! sok kicsi sokra megy ! akkor pedig "gajdesz"


Kérem a Guest néven tett hozzászólás tulajdonosát, hogy a hozzászólás témájához szóljon hozzá. A szerző piszkálásával /piszkolásával/ nem értek egyet, és elfogadhatatlannak tartom, ha ilyesmi indoklás nélkül, bemondásra történik. Láttam már egy két honlapot elsüllyedni a mocsárban, de ezt nem fogjuk hagyni.

A cikk meglepően érdekes. Barabásinak én csak két könyvét olvastam, de ezt a kettősséget, ami írásaiban jelen van, szintén észrevettem. Ködszurkáló lényegi és érdemi észrevételei olyan világosan rámutatnak a kérdéses foltokra, hogy az szinte már feleslegessé teszi a könyvek elolvasását. Magam részéről köszönöm neki ezt az értékes áttekintést.

Volt olyan rész, ami az én ismereteim szerint még nem bizonyított (pl. Adolf Hitler zsidó mívolta számomra kérdéses - Hitler, ha jól tudom, fizikai munkát is végzett, ami nem jellemző a zsidókra, a verőlegényeket leszámítva.), ezeket bizonyítás nélkül nem tenném ki, vagy legalább valami forrásra kellene utalni.
-2 #1 furesz007@citromail.huGuest 2012-11-16 18:51
"egy kis maszatolas tehnika" az a baj "kodszurkalo hogy ez mar a szazezredik "kis maszatolas" ebbol lesz a nagy egesz ! sok kicsi sokra megy ! akkor pedig "gajdesz"

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások