20230127
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2014 június 04, szerda

Az öt éve el nem mondhatott Trianonra emlékező beszéd

Szerző: Dr Halász Józsed

Az öt éve el nem mondhatott Trianonra emlékező beszéd - Remélem, egyszer majd elmondhatom, vagy elmondja valaki az alábbi beszédet egy június 4-i megemlékezésen. A tavalyi előszó aktualitása csak növekedett az EP választások tükrében. - Kelt Szegeden, 2014. Napisten havának 4. napján. dr. Halász József

Kiáltvány Trianonra emlékezve Kárpát-medence és Európa nemzeteihez

Vesszen TrianonElőszó 2013-ban

Trianon és a Lisszaboni Szerződés

Nem kell változtatnom a 2010-ben megírt trianoni beszédemet.

Nem is változtathatom, hiszen az Trianon okának megszűnését követeli.

Nem változtatom, annak ellenére, hogy a „történeti alkotmány" szerint gondolkodók nem fogadták el kiáltványomat. Ennek okát mindenki megtalálja akkor, ha elolvassa, meghallgatja a beszédet.

Nem kell változtatnom, csak egy kiegészítést kell hozzátennem, mintegy az EU-tagságunk megszűntetésére beterjesztett népszavazás kezdeményezés jogosságának alátámasztására.

Láttatni akarom mindenkivel, hogy a június 4-i gyalázatot a megosztottsággal elgyengített nemzetek nem orvosolhatják a diktatúra (az Európai Unió) szenvedhetetlen igája alatt, akkor sem, ha az alábbi kiáltvány szelleme megindítja a Csonkaország és az utódállamok Szent Korona Tagjainak egységesülését, mert az erre vonatkozó közös akaratnyilvánítást tiltja a Lisszaboni Szerződésnek „Az Európai Unió működéséről szóló szerződés" részének 19. cikke:

(1) A Szerződések egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül és a Szerződések által az Unióra átruházott hatáskörök keretén belül a Tanács az Európai Parlament egyetértését követően, különleges jogalkotási eljárás keretében, egyhangúlag megfelelő intézkedéseket tehet a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés leküzdésére.

(2)  Az (1) bekezdéstől eltérve, az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadhatja a tagállamok által az (1) bekezdésben említett célkitűzések elérése érdekében tett intézkedéseket támogató uniós ösztönző intézkedések alapelveit, kizárva azonban a tagállamok törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek bármilyen összehangolását.

Kelt Szegeden, 2013. Napisten havának 3. napján.

­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________

Kiáltvány Trianonra emlékezve Kárpát-medence és Európa nemzeteihez

1920. június 4-én Trianonban a szeretet és a gyűlöletkeltés közötti háború egy csatája ért véget, ahol a gyűlöletkeltés győzött, vesztessé téve Kárpát-medence és Európa összes nemzetét.

Igazságot, szabadságot hazudtak a győztesek azoknak, akiket megfosztottak attól az erőtől, ami a természetes együvé tartozás szabadságát adja a szeretet és a sorsközösség vállaláshoz való hűség kettős egységében.

Szétszaggattak egy szerves egységként működő testet, amely nem fogadta el az idegen érdekek uralmát önmaga fölött.

Ennek a csatának a győztesei tébolyult dühöngéssel készítették elő saját végleges vereségüket, hiszen évezredek óta minden világhódítási törekvés a gyűlölet hatalmának belső háborúja volt: egy elfajzott embercsoport tagjai akartak világuralmat szerezni, egymást is eltiporva, feláldozva.

Most ennek az őrjöngésnek éljük végnapjait, amelyben a gyűlöletkeltés hatalma az egész emberiséget akarja magával rántani a számára már elkerülhetetlen halálba.

A fenevad Trianonban kapott halálos sebet, azzal, hogy megszegte az eredendő erkölcsi szabályokat, és testvérgyilkosságba kergette a megtévesztett nemzeteket, embereket.

Mindenki kapott és adott sebeket. A fenevad a gyűlöletkeltés fokozására használta időleges győzelmét: mindenkit csak saját kapott sebeire emlékeztetett. Ezt az aljas cselekedetet a gerinctelenné tett emberek kezébe adott szócső, a média fel- és kihasználásával hajtotta végre.

Az embertelen hatalom szabad prédájává, megalázottságában akarat nélküli kiszolgálójává vált az érzelmileg megosztott Kárpát-medence és Európa.

A fenevad halálos sebét azzal akarta gyógyítani, hogy bűntársává tette gyarmatbirodalma helytartóságait. Ehhez a megosztás eszközével, a pártrendszerrel, az elkorcsosított demokrácia bábjátékát használta fel, amelyben a bábok a félrevezetett emberek.

A fenevad célja időlegesen valósult meg, mert újabb sebeket kapott, amelyek meggyorsították végső pusztulását.

Előbb Európa erőszakos szétszakításával létrehozott keleti szövetségi állam, a szovjet birodalom szűnt meg, amelybe a Kárpát-medence trianoni utódállamait kényszerítették, majd maga a gyarmatosító, a Szovjetunió is. Ez a szétesés indította el azoknak a szövetségi államoknak a felbomlását, amelyeket Trianonban utódállamként hoztak létre. Ez bizonyította, hogy a Kárpát-medence minden, testvérként teremtett nemzetére kiterjedt az egymással szembeni gyűlöletkeltés mételye,teháthazugság volt az az állítás, hogy Trianon a magyarok által elnyomott nemzetek felszabadítását jelentette.

A „vörös veszély” megszűnése után a gyűlöletkeltők bekebelezték a darabjaira tört birodalmat, de az emberiséget fenyegető veszély nem szűnt meg, ellenkezőleg: színváltással még embertelenebb életet szabadított mindannyiunkra, a diktatúra liberális-kapitalista változatának hittételével - vagyis a gyarmatosító érdekeit kiszolgáló állammal -, megcsúfolva a szabadság és demokrácia eszméjét.

Azt gondolta a Sátán birodalma, hogy meghódíthatja a világot. Hazug okokat gyártva fegyverrel akarta és akarja érdekeit érvényesíteni.

Amit évtizedek óta tesz Palesztinában, Vietnámban, Irakban és Afganisztánban, kimeríti a népirtás fogalmát. A vietnámi megalázó vereség nem volt elég figyelmeztetés, tovább akarja gyilkolni a világot, de a csatákat sorra elveszítette, elveszíti. Véres fejjel, megalázva kell hazatakarodnia rövidesen Irakból és Afganisztánból is. Ez sem elég lecke neki: előkészíti Irán megtámadását, amit szándéka szerint - az ottani törvényszerű kudarc után - más államok követnek.

Ez a gyalázatos lelki, szellemi és anyagi mészárlás az egész gyarmatbirodalmat erkölcsi, gazdasági és társadalmi válságba sodorta. Ennek váltak társtetteseivé a trianoni utódállamokban élő nemzetek, érdekük, akaratuk ellenére, önmaguk fekélye, a helytartók gyülekezetének hazaárulásával.

Trianon üzenete minden Kárpát-medencében, Európában, sőt a világ bármely országában élő emberhez szól:

Vessétek le a gyűlöletet, vegyétek észre, hogy nektek bocsánatot kérni nem kell egymástól, hiszen nem szabad akaratotokból, hanem egy lelki, szellemi és anyagi erőszak áldozataként fordultatok egymás ellen.

 Ezért egységben fellépve kell újjáteremteni Magyarországot, Európát és a Világot, megszűntetve a mindannyiunkat lelkileg, szellemileg és anyagilag nyomorító erőszakot!

Váljatok ismét EMBERI EGYSÉGGÉ!

A Szent Korona államlapító és államalkotó nemzetei tagjainak Trianon üzenete a Magyar Küldetés teljesítésének kötelezettségét adja, mert nekünk kell mintát adni az emberiségnek az emberi életre.

Jól vésse mindenki fejébe, szívébe és e szerint cselekedjen:

Ok nélkül nincs okozat. A magyar ember ezt így mondja: a fogadjisten csak az adjonisten után hangzik el.

Az okozat hatása azonos erejű az okkal. Ez magyarul: amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten.

A gyűlöletkeltés megszűntetése nem gyűlöletkeltés, hanem szeretet. 

A terrorizmussal – vagyis az erőszakkal megszerzett vagy fenntartott hatalommal – szembeni ellenállás nem terrorizmus, hanem önvédelem.

Trianon üzenetével megerősített Magyar Küldetés tehát a következőt jelenti:

1.  Meg kell szűntetni a gyűlöletkeltést, mert ezzel megszűnik a gyűlölet és uralkodóvá válik a szeretet.

     A gyűlöletkeltés forrása a diktatúra szocialista-kommunista és liberális-kapitalista változata egyaránt, tehát annak jelenlegi Európai Helytartótanácsát, az EU-t kell megszűntetni és helyére a szabad államok szerves egységét kifejező, az államok érdekeinek összehangolásával létrehozott Államszövetséget (Európai Konföderációt – Nemzetek Európáját) kell állítani.

     Ehhez az kell, hogy az államok alapeszméjévé, alkotmányává az állam és ember szabadsága, a szabadság feltételeinek, és megvédésének kötelessége váljon.

     Mivel Trianon utódállamai a Szent Korona területének részei, a gyűlöletkeltés megszűntetésének a Kárpát-medencében kell kezdődnie. Ezért az elindított polgári kezdeményezést (ami az EU Európai Konföderációvá átalakulását jelenti) Trianon utódállamaiban szabaddá vált embereknek kell támogatniuk.

2.  Meg kell szűntetni a terrorizmust, vagyis önvédelmi harcot kell folytatnunk, a szeretet jegyében. Ez azt jelenti, hogy a közszabadság érvényesülésével kell kimondani a diktatúra minden változatának hatalomfosztását, és az újjáteremtést jelentő társadalmi együttélés szabályainak (jogrendszernek), valamint az azt létrehozó, alkalmazó és számon kérő elöljáróságainak (államhatalmi szervezeteknek) hatalomba helyezését.

     Erre egyedül az Alkotmányozó Nemzetgyűlés jogosult.

     Tehát a terrorizmus megszűntetéséhez Alkotmányozó Nemzetgyűlést kell összehívni, amelynek döntései csak akkor szűntetik meg a politikai és gazdasági hatalmat erőszakkal bitorló (vagyis terrorista) liberális kapitalista diktatúra-változatot, ha az Alkotmányozó Nemzetgyűlés a Szent Korona meghatározó lélekszámú tagjainak egységes akaratnyilvánítását jelenti.

3.  A gyűlöletkeltés és a terrorizmus megszűntetésének alapfeltétele, hogy azok, akik ezeket okozták, ne vehessenek részt a nemzet sorsát meghatározó döntésekben.

     A hatalom gyakorlását jelentő állampolgárság meghatározásánál tehát nem elég az, hogy az állampolgárság a Szent Korona minden tagját megilleti (tehát a Csonkaország határain kívül élőket is), hanem ki kell mondani: a hatalmat adó állampolgárság jogát Magyarországon csak a Szent Korona államlapító és államalkotó tagjai gyakorolhatják, ezért azok, akik vendégszeretetünket élvezik, nem szólhatnak bele a társadalmi, gazdasági és politikai irányításba!

     Minden európai ország, és a világ minden országának önvédelmi érdeke, hogy hazájában az államalapító és államalkotó őslakosok kizárólagos kiváltsága legyen a hatalomgyakorlás joga.

Ez az a három gyökeres (radikális) lépés, aminek egyetemes teljesítését Trianon üzenete megköveteli a Szent Korona minden tagjától.  

Ez jelenti azt a gondolkodási mód (paradigma) váltást, amellyel megváltoztatjuk az eddigi óhajként elhangzott jelmondatot, ami így szólt:

 

„Vesszen Trianon!”

és a cselekvést vállalva mondjuk helyette:

„Veszítsük el Trianont!”

Magyarország, a Kárpát-medence és Európa Újjáteremtéséhez kérem a Szent Korona minden tagja számára a Magyarok Istenének erőt, megvilágosodást és kitartást adó kegyelmét.

Így lesz!

Kelt Szegeden, 2010. Ígéret havának 20. napján

A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel:

Halász József

 

Megnyitva 2881 alkalommal

Hozzászólás   

#1 Az öt éve el nem mondhatott Trianonra emlékező beszédSzőnyi BartalosMária 2014-06-17 05:21
Ha napjainkban az Európai Egyesült Államokkal lehet egyetérteni, azt hirdetni, és kiállni a bukott baloldal (DK elnöke) részéről, akkor ezt a Trianonra emlékező beszédet szintén el lehet mondani. Még akkor is, ha a konföderációt hirdeti Európában. Miért ne lehetne ma, Magyarországon és Európában a bukott baloldal eszmeiségétől teljesen eltérő véleménye a Magyarság egy nagy csoportjának? Lehet. Osztani is lehet, de kell is, ezt az öt évvel ezelőtti elmaradt beszédet. Pontosan a korrekt és hiteles tájékoztatás érdekében! (Szőnyi Bartalos Mária, 2014. június 17.)

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások