20220816
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2008 május 18, vasárnap

Zsidó „dinasztiaalapítók” a Kárpát-medencében!

Szerző: Kobzos

Amennyiben a székelyek a kabarok utódai, és amennyiben a kabarok zsidó hiten voltak, kell, hogy legyen nyoma a „zsidó eredetnek” a székely nép hitvilágában, meséiben, mondáiban s népzenéjében! Márpedig, mint azt Bartók Béla bizonyította, a gyökereket, a származást legmegbízhatóbban mutató, leginkább időálló kulturális megnyilvánulás: a népzene kapcsán, a XX-ik század elején a törökországi Anatóliában gyűjtött népdalokkal: éppen Erdélyben, a székelység körében találjuk meg a gyűjtött dallamok több mint egyharmadának megfelelőit!

 Zsidó „dinasztiaalapítók” a Kárpát-medencében!

A zsidó hódításnak, az Erdélyt megkaparintó oláh alja-néphez hasonlóan, igazolni kell igényét a földre, hová a maga hiéna módszereivel betelepedett és egyre terjeszkedik. Noha ez ügyben olyan tetszetős maszlagra, mint a dákó-román leszármazás lárifárija vagy a cionizmus esetében a Palesztinára formált „jogukat” alátámasztó: „a Biblia a mi mandátumunk” Izraelre (Ben Gurion) kinyilatkoztatás, nem számíthatnak, azért van mit előhúzni a Talmud-tarisznyából. Szent könyvükből, ami – mint Heinrich Heine írta – a zsidóság „hordozható anyaföldje”. Tehát, ahol a Talmud, az az ország az övéké! S mivel a magyarság tűrte, hogy oly sokáig vesse árnyékát e bűnös iromány földjére, már talán csak vérével moshatja le e szellemet róla! A magyarországi zsidóság - mert magyarnak 95%-uk máig sem mondható! – igyekszik egy Árpád-honfoglalás idejéből datálódó, sőt mélyebb gyökerű jogot formálni a magyar földre. Mintha nálunk még inkább „itthon” lennének.

Egy Orbán Ferenc nevű történészük írta a két éve még a www.zsido.hu honlapon is fellelhető „A magyar zsidóság története” c. tákolmányában: "A magyarság, még a honfoglalás előtt kapcsolatba került a zsidó vallásra tért kazárokkal, akiknek Volga menti fővárosáról, Itilrõl nevezik a magyar nép vándorlásának talán legfontosabb állomáshelyét Etelköznek. Amikor a magyarok a Kárpát-medence irányába továbbindultak, két kazár törzs, az úgynevezett kabarok csatlakoztak hozzájuk. A magyar honfoglalás (895 körül) vezérének, Árpádnak egyik felesége is kabar leány volt. A honfoglalás kori temetkezési helyek között, Békéscsaba környékén a zsidó vallás előírásaira utaló sírcsoportokat találtak."

Íme a többszörösen „megokolt” igény! Nos, vegyük sorra Orbán érveit, kezdve az ún. honfoglalással, amiről a korabeli krónikások, mint vissza-költözésről beszéltek! A „honfoglalás” szó viszonylag új keletű. - Írja Bakay Kornél. - Kézai Simon (1283) "visszaköltözésnek", Thuróczy János (1488) "visszatérésnek", Székely István (1559) és Heltai Gáspár (1575) "második bejövetelnek" nevezik Árpád népének a Kárpát-medencébe való beköltözését." De Anonymus, a XIII-ik században, a Képes Krónika (1358), Ranzano (1490) és „Bonfini mester – 1497 – is csak a nagy visszaköltözésrõl írnak és adnak számot.” Orbán Ferenc vagy nem tud erről vagy szándékosan elhallgatja. (Hangsúly hozzáadva)

Orbán Ferenc, a maga „judapesti” logikájával feltételezi, hogy őseink és más, korabeli népek – az immár vagy százötven éve a magyarságra kényszertett látásmódhoz hasonlóan – egy idegen kultúrájúvá váló „vízfej” – mint Budapest - bűvöltében éltek és csak arról tudták elnevezni a tájegységet, amelyik annyira fontos esemény színhelye volt az életükben. A vérszerződés színtere, az Etelköz nevének eredetéről a történelmi források mást mondanak, mint Orbán! "Konstantin császár szerint, miután a magyarok a kazárok szomszédságából elköltöztek, a Dnyeper, Dnyeszter, Bug és Szeret folyók vidékén telepedtek meg, melyet "Etelküzü"-nek neveztek. ( Az "etel" vagy "etil" szó folyót jelent, így Etelköz jelentése: Folyóköz. )" - olvassuk Kiszely Istvánnál.

Orbán úgyszintén elferdíti a tényeket, amikor a korabeli kazárokról, mint „zsidó vallásra tértekről” szól. A történész S.W. Baron "azt tartja, hogy a (kazár) kánságban a keresztények és a muszlimok is nagyjából azonos lélekszámban éltek. Bizalommal hivatkozik Ibn Fadlan értesülésére, aki azt írja, hogy a kazárok közt a zsidók voltak a legkevesebben, annak ellenére, hogy vezetőik felvették e vallást." (Kiszely I.) "A kazár vezetők kétségtelenül politikai okokból vették fel a zsidó vallást és tették meg mintegy államvallásnak….Semmi nyoma sincs annak, hogy a kazár hatalom határain kívül vagy azon belül zsidó vallásra kényszerített volna népeket. A kánságon belül vallási kérdésekben lelkiismereti szabadság honolt" - írja Bartha Antal. (Hangsúly az eredetiben)

Tehát az egyöntetűen zsidó vallásra tért kazárság ténye megint-csak egy orbáni, ill. zsidó fikció! Következésképpen az Árpád népéhez csatlakozott kabarok zsidó volta is az lehet. Korabeli források éppen ezt erősítik meg. Bíborban-született Konstantin császár szerint: "Tudnivaló, hogy az úgynevezett kabarok a kazárok nemzetségéből valók. És úgy történt, hogy valami pártütés támadt köztük a kormányzat ellen, és belháború ütvén ki, felülkerekedett az előbbi kormányzatuk, és közülük egyeseket lemészároltak, mások pedig elmenekültek, és elmenvén letelepedtek a türkökkel együtt a besenyők földjén, összebarátkoztak egymással,
és holmi kabaroknak nevezték el őket." A fentieket erősíti meg a török eredetű kabar szó megfejtése. Németh Gyula szerint a szó jelentése: „lázadó”. (Kiszely I.)

Györffy György szerint "ha a kabarok korábban csatlakoztak a magyarokhoz, akkor a kabarok közt zsidók nem lehettek. Ha később csatlakoztak, akkor feltehető, hogy voltak közöttük, de számuk nem lehetett jelentős, mert az új vallást az uralkodó réteg vette föl."

Anonymus szerint a Tiszától Erdélyig, ill. a Szamostól a Marosig uralkodó Marót vezér földjén a „kozárnak nevezett népek laktak.” "E kozárok (kazárok) nyilván az Árpád fiával, Leventével beköltözött s részben ide letelepedett kabarok….A székelyek eredetének kutatói közül sokan amellett foglalnak állást – írja Kiszely István -, hogy a székelyek a kabarok közé számíthatók." A kabarokat Gyõrffy György is egyszerűen csak „székelyeknek” nevezi.

Amennyiben a székelyek a kabarok utódai, és amennyiben a kabarok zsidó hiten voltak, kell, hogy legyen nyoma a „zsidó eredetnek” a székely nép hitvilágában, meséiben, mondáiban s népzenéjében! Márpedig, mint azt Bartók Béla bizonyította, a gyökereket, a származást legmegbízhatóbban mutató, leginkább időálló kulturális megnyilvánulás: a népzene kapcsán, a XX-ik század elején a törökországi Anatóliában gyűjtött népdalokkal: éppen Erdélyben, a székelység körében találjuk meg a gyűjtött dallamok több mint egyharmadának megfelelőit!

Hasonlóképpen fel lehet tenni a kérdést az egész magyar népmese, monda és népdalkincs, stb. esetében. Hogyan lehetséges, hogy a százezret jóval meghaladó népdalkincsünkben nem maradtak fent legalább nyomai az Árpáddal a Kárpát-medencébe jövõ "zsidó hitû" kabarok dalkultúrájának, népzenéjének? Úgy, hogy elenyésző lehetett a száma a zsidó hitű bevándorlóknak! Teljesen mindegy, hogy "Árpádnak egyikfelesége kabar leány volt" vagy sem. Bizony délibábos ez a „zsidó dinasztia” alapítási kísérlet a „honfoglaló” magyarság oldalán – ha vannak a „zsidó vallás előírásaira utaló sírcsoportok”(?) Békéscsaba környékén, ha sem!

No és hogyan állunk az állítólagos, magyarságénál mélyebb zsidó gyökerekkel Magyarföldön? Orbán már a római kor tárgyalásakor sejteti „igényjogosultságát” a Pannon élettérre. Magyarország területén már az időszámításunk szerinti 2-3. évszázadban, a római Pannónia provinciában éltek zsidók, – írja. Egy részüket rabszolgákként hozták magukkal Izrael területéről annak a három légiónak a katonái, akiket a júdeai Bar Kochba lázadás (132-135) leverésére vezényeltek oda Pannóniából. „Így azon sem kell csodálkoznunk, hogy a mai Magyarország területén, már jóval a magyar honfoglalás (895) előtt számottevő zsidó közösségek működtek.” (Hangsúly hozzáadva)

Élelmességükkel és a kereskedőkként Rómából betelepült hittestvéreik segítségével mihamar jómódra küzdöttek fel magukat az egykori rabszolgák s megszaporodtak a zsidó települések Pannónia-szerte - sugallják Orbán sorai. Így aztán Aquincumtól (a mai Budapest) kezdve, Savariáig (ma Szombathely), Intercisáig (Dunaújváros), Pécsig, Dombóvárig, Siklósig, stb. kerültek napvilágra nyomai a pannóniai zsidó jelenlétnek.
Benoschofsky Ilona, múzeumigazgató is egy „a harmadik századból való”, Judah nevet hordozó sírkő ménórájára hivatkozva mondta már csaknem 20 éve: „Ez bizonyítja, hogy a zsidók előbb itt voltak, mint a magyarok.”

Szánalmas, de főleg pimasz ez a hetvenkedés, mint történelmi alap a magyar „honfoglalást” megelõzõ kárpát-medencei zsidó itthonlétre. Ugyanis Árpád magyarjai csak „visszatértek” a szkíták, pártusok, hunok és avarok, mint egyazon kiterjedt kultúrkör népei által korábban lakott terültre. Badinyi Jós Ferenc írja erről: a lelőhelyek bizonysága szerint „ez az évezredes múltra tekintő hatalmas műveltség fogta össze a „magyari” népeinket, és egyesítette őket a Kárpát-medencétől Kínáig, és Kaukázuson is át – Mezopotámiáig, beleértve az Iránnak nevezett területet is."
Persze sem Orbán, sem a kiásott leletek nem szólnak arról, hogyanláthatták a Pannon provincia zsidóit a kortárs rómaiak. Semmi ok feltételezni, hogy a „hordozható anyaföld” népe itt másképpen viselkedett volna, mint másutt!

Mindenesetre a birodalom központjában, Rómában, már i.u. az első évszázadban nem más, mint a híres római történész, Tacitusz írja, hogy „élelmességük” miatt úgy tekintettek rájuk, mint „Adversus omnes alios hostile odeum”. (Minden fajnak ellenségei, kivéve a sajátjukét.) Az úgyszintén első évszázadi római filozófus, Seneca szerint: „Ennek a leginkább bűnözés útján járó népnek a szokásai annyira megerősödtek, hogy mára mindenfele elterjedtek. A meghódítottak törvényeket alkottak a hódítóknak." – Ismerős, ugye? - Valójában rossz hírnevük - ma már persze antiszemitizmus az ilyen! – régebbi keletű volt a rómaiak körében.
Az i.e., az első évszázadban élő neves államférfi és író, Cicero társadalmi rangja, elismertsége dacára is így szól a római zsidókról. "Csak halkan! Csak halkan! Senki más, csak a bírák hallják szavamat. A zsidók már így is szép kis kalamajkába kevertek, amint tették azt sok más úriemberrel. Nem szeretném, hogy még több víz kerüljön malmaikra." Cicero egy Flaccus nevű római tisztviselő védőügyvédjének volt tanácsosa a perben, ahol a kötelességét tevő Flaccust bevádolták a római zsidók a Jeruzsálembe irányuló aranyszállítmányok akadályozása miatt. Cicero nem volt akárki, s így megintcsak elgondolkodtató: ki volt az üldözött? Miért volt éppen neki félnivalója?

Az említett befolyásból, hírnévből ítélve Pannóniában sem élhettek rosszul az Orbán által említett „zsidó közösségek.” Talán egészen kr.u. az 5-ik századig, amikor is Attila birodalmának központjává vált a terület. Orbán Ferenc nem említi, hogy vajon Attila alatt is tovább léteztek-e a zsidó telepesek „virágzó közösségei”! Pedig hun őseink körében nagy tolerancia volt más népek hitvilága, szokásrendszere irányában, ami a szükségszerű is volt a szövetséges népek tucatját magába foglaló hun birodalomban.

Vagy talán, félve Attila „ostorát”, odébbálltak „a Jeruzsálembe irányuló aranyszállítmányok akadályozása miatt”?

Kobzos

2008. május 15.

Forrás: groups.yahoo.com trianon

Megnyitva 3962 alkalommal

Hozzászólás   

#3 szélrózsaGyöngyszem 2013-06-25 19:11
Zsidó "Dinasztiaalapitók" a Kárpátmedencében !
Bizony-bizony , Zsidó néven elhitetett faramuci népcsoport nem zsidó,sem bármi más népcsoporthoz nem lehet, a becsületes úton haladókhoz csoportositani, Ök egy veleéjúk romlott fertözött vércsoportú cs....... ! ember formájára kifaragott fertök. Én választ adok kérdésedre Kedves Boróka ! egy népnek sem kellenek a FÖLDÜNK kereksénén, ami hamarosan eljön a Nagy Istenünk egealatt. Egyszer mindennek végének kell lenni, a botnak is végeik vannak, nekik már az egyik végük kibujt a zsákból a népek-nemzetek rájöttek a ömocskos viselkedésükre, a nemzetek gyülöletük még ezután jön, és meglesz a másik végük is az ( örök ) és aztán élhetnek békében-boldogan a Nemzetek.
+1 #2 Ma is hálóval gyilkolleszerelt 2013-03-18 03:20
Kedves Boróka,

Nem szabad bedőlni ennek a csalásnak. Ez egy 60-as években elkezdett és azóta világszerte minden nyelven "kiszivárgott" (kiszivárogtatott) zsidóazonosítást megzavaró hamisítás. Vitája itt olvasható a hozzászólásokban.
magyarmegmaradasert.hu/kiletunk/hitunk/item/3169

Tisztázzunk egy néhány idevágó meghatározást:

1. "Iz-Ra-El": Egy nem-sémi (turáni) törzsnév, melyet a héberek eltulajdonítottak (1 Mózes 35:10), hogy betudjanak settenkedni Egyiptomba (Kr.e. 2. évezred).

2. Izrael állam: Az Izrael nevet és Kánaán őslakói területét bitorló politikai hatalom.

3. Kánaán: Nimród nagybátyja és területe neve (Kr.e. 6. évezred), Fönícia (Kr.e. 12-9.-sz), Palesztína és más neveken ismert, a Földközi tenger keleti partja.

4. Kánaáni: Kánaán nem-sémi (kaukázusi) őslakósa, akit a görögök szkítának, a történelem pedig (h)urrinak, szabírnak, médnek, stb., neveztek illetve nevez.

5. Izraeli: A ma Izrael néven ismert állam polgára, vagy azon állammal kapcsolatos jelenség.

6. Izraelita: A rómaik neve Palesztina nem-zsidó lakósára. (A zsidókat júdeaiaknak hívták.)

7. Sémi faj: Túlnyomó többségben nem-zsidó nép embertani meghatározása. Pl. arab.

8. Héber: Jelentése, "hálóval, behálózással gyilkol". Ismeretlen eredetű csavargó, rabló, gyilkoló embercsoport tagja. Egyes föltételezések szerint a többi sémi népek által Arábiából kitoloncolt és (a Kr.e. 3. évezred közepette táján) Folyamközbe besettenkedett törzsekbekovácsolódott bűnöző.

9. Zsidó: Júdaizmust gyakorló, túlnyomó többségben sémi fajhoz tartozó és a júdaizmus kiagyalása (Kr.e. 6.-sz., Babilon) előtt hébernek nevezett egyén.

10. Ábrahám: Ilyen nevű vagy másképp azonosítható sémi illetve héber személy nem létezik a zsidó irományokon kívül.

11. Kazár faj: Ilyen nevű vagy másképp azonosítható faj, fajta, nemzet vagy nép nincs, sohasem volt. A "kazár" egy politikai hatalom neve mint pl. Szovjetunió vagy EU.

(Az fönti anyag oroszlánrésze a The Scythian című tanulmányban olvasható - sajnos csak angolul. magyarmegmaradasert.hu/in-english/our-beliefs/1666)
-2 #1 A hazugság lelepleződikBoróka 2013-03-17 19:47
A Zsidók Kazárok és nem Izraeliták.

Izrael népe nem magja, és nem leszármazottja Ábrahámnak. Ők "Zsidóknak" nevezik magukat, de a DNS tudomány azt mutatja, hogy valójában Kazárok. Azt mondják magukról, hogy "Zsidók", de nem azok.

"Nincs vér vagy családi kapcsolat a Zsidókkal," mondta Dr. Elhaik egy interjúban a Haaretz izraeli napilapnak. "A világban található Zsidó csoportoknak ma nincs közös genetikai eredete. Genomjuk jórészt Kazár."

ujvilagtudat.blogspot.hu/.../dns-kutatas-bebizonyitotta-hogy-modern.html

Ettől még a Kárpát-medencére sincsen több joguk, mint Palesztínára. Ettől még nem lesznek magyarok, mert az lelki minőség, amitől ők messze vannak. Nem zsidók, nem magyarok. Van-e nép amely vállalja őket?

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások