20210613
Last updateH, 19 ápr. 2021 6am

rovas logo

2010 március 12, péntek

Hágai feljelentés

Szerző: Kásler Árpád

I. A magukat „Magyar Kormánynak és Parlamentnek” nevező hatalombitorlók az elmúlt húsz esztendőben Magyarországot kifosztották és gyarmati sorba süllyesztették. Ezért hazaárulásuk, felhatalmazás nélküli hatalomgyakorlásuk, a közvagyon intézményesített eltulajdonítása és átjátszása, valamint népellenes cselekmények bűnszervezetben történő sorozatos elkövetése miatt ellenük feljelentéssel élek.

 HÁGAI  FELJELENTÉS !

International Court of Justice
Peace Palace
2517Kj The Hague
The Netherlands
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Banki Adósok Érdekvédelmi
Szervezetének
Képviseletében
Kásler Árpád (elnök)
5711 Gyula, Fehér-Körös u. 69
Magyarország
email:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tisztelt Hágai Nemzetközi Bíróság!

Alúlírott, Kásler Árpád (született 1972. év júliús hó 1. napján, Déván, a.n. Lukács Emília, magyar állampolgár, személyi azonósító jel 1720701 0231) A Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezetének képviselőjeként,amely társadalmi szervezetet a Békés Megyei Bíróság a 2817. szám alatt nyilvántartásba vett.

A Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezete mint felperes megbízásából az alábbiak tárgyában és az alábbi keresettel fordulok a Tisztelt Hágai Nemzetközi Bírósághoz.


I. A magukat „Magyar Kormánynak és Parlamentnek” nevező hatalombitorlók az elmúlt húsz esztendőben Magyarországot kifosztották és gyarmati sorba süllyesztették. Ezért hazaárulásuk, felhatalmazás nélküli hatalomgyakorlásuk, a közvagyon intézményesített eltulajdonítása és átjátszása, valamint népellenes cselekmények bűnszervezetben történő sorozatos elkövetése miatt ellenük feljelentéssel élek.

Indokolás:

(Alábbiak http://nkp.hu Internetoldalon „Magyarországnak nincs hatályos Alkotmánya” cím alatt olvashatók)

1./ Magyarország 1944. március 19-én a német csapatok bevonulásával elveszítette függetlenségét. A II. világháború befejezését követően az ország szovjet megszállás alá került, és ott is maradt 1991. június 30-ig.

Magyarország jelenlegi „ideiglenes” Alkotmányának elődje 1949-ben került bevezetésre. 1947 tavaszán a Magyar Függetlenségi Népfront tömörülés céljaként a proletárdiktatúra, a munkás-paraszt hatalom megteremtését és a szocializmus építését jelölte meg. Az 1947-es választásokon csak a Szovjetunió magyarországi kiszolgálóinak jelöltjei indulhattak. A szovjet megszállás alatt bekövetkezett hatalmi változások 1949-re elvezettek a politikai és kormányzati rendszer teljes átalakításához. Ez fejeződött ki az 1949. évi XX.tv.-ben (Alkotmányban) is, amely az 1936. évi buharini alkotmány mintájára készült a Magyarországon „ideiglenesen” állomásozó szovjet csapatok háttértámogatásával.

2./ Negyven év diktatúra után a még kádári Magyarországon, az 1989. szeptember 18-án aláírt megállapodást követő hónapban a bolsevik nómenklatúra Országgyűlése feszített munkával törvénybe iktatta a frissen alakult, tagságot szinte teljesen nélkülöző pártok által kialakított Nemzeti Kerekasztal és az Magyar Szocialista Munkáspárt között folytatott tárgyalások eredményeit. A megállapodások többségét változatlan formában fogadták el. A folyamat megkoronázásaként 1989. október 23-án Szűrös Mátyás az Országház erkélyéről kikiáltotta a Magyar Köztársaságot.

Mihail Gorbacsov, a Szovjetunió kommunista pártjának főtitkára, „peresztrojkát” hirdetett, mely a Szovjetunió, a Varsói Szerződés és a KGST széthullását eredményezte. A felszabaduló nemzetállamok előtt megnyílt az út, az alkotmányos rendjük helyreállítására, de Magyarországon nem ez történt! Hazánk az egyetlen a volt szocialista országok közül, ahol olyan alkotmány van hatályban, amely katonai megszállás alatt jött létre. 1989-ben csak politikai értelemben szakítottunk a korábbi rendszerrel, alkotmányos szempontból nem!

3./ A magyar gondolkodás szerint az Alkotmányt nem az aktuális hatalom diktálja tetszése szerint. A hatalom alkotmányos legitimációja nem valamely pillanatnyilag kialakult, többségi elvű legalitásra támaszkodik, hanem a kulturális, identitásbeli örök emberi alkotmányos igazságoknak, alkotmányos értékeknek való megfelelést, megfelelési törekvését jelenti!

4./ A Szent Korona 1978-as hazaszállítása felveti a magyar történelmi közjog újraértékelésének, a nyugat-európai jogi formákkal és értékekkel együttes, méltó kezelésének nemcsak lehetőségét de kötelességét is! Elemi igényű követelmény azt, hogy Magyarország Szent Koronája – a főhatalom teljességét jelentő és jelképező, a társadalmi béke és egyensúly létrehozására és megtartására alkalmas különleges államszemélyiségként – megkapja soha meg nem szűnt jogalanyiságának elismerését!

5./ A kommunista hatalom korábbi képviselői „Alkotmányuk” alapján kizárták Magyarország népét a kormányzásból. Az az oligarchia, amely 1945 után megszerezte a hatalmat, 1989-ben is törvényesítette magát. Ez azt is jelenti, hogy a kommunista hatalom által elkövetett bűncselekmények és más jogszerűtlenségek is elévültek, de így az állam eladósítása vagy az államosítás, majd a spontán privatizáció is törvényessé vált és jogilag vitathatatlanná tették. A rendszerváltáskor elmaradt az alkotmányos tiszta lappal kezdés. Miután a múlt rendszert utólag törvényessé kívánták tenni, a közösség nem kapott alkotmányos lehetőséget, hogy a múlt egyes dolgain javítson, változtasson megmaradása érdekében. A mai rendszer szóban ugyan elítéli a régi rendszert, tetteivel mégis jogfolytonosságot vállal vele.

Kérem a jog és hatalom felhatalmazás nélküli bitorlóinak a Hágai Nemzetközi Bíróság elé állítását!

II. A Lisszaboni szerződést magyar részről aláírók ellen - akik minden fél által tudottan nem rendelkeztek nemzetközi szerződés aláírásához szükséges legitimációval – hazaárulásuk miatt feljelentéssel élek!

Indokolás:

1./ 2006 tavaszán Magyarországon országgyűlési képviselő választások zajlottak. A választások előtt a választópolgárok nem kapták meg a döntéshez szükséges információkat, a kormány arra való hivatkozással, hogy az alkalmas lenne az eredmények befolyásolására, elhallgatta a költségvetés állapotát, csak a számukra győzelmet hozó voksolás után ismerhette meg a lakosság a lehangoló adatokat. (A Btk 211. szakaszának e) pontja bűncselekményként határozza meg a választás során megtévesztéssel történő befolyásolást! Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, és Veres János pénzügyminiszter, a választások előtt több médiában is kijelentették, hogy nem hozzák nyilvánosságra a költségvetés állapotát és a munkanélküli helyzet alakulását, ezzel a választási csalás és a választás megtévesztéssel történő befolyásolásának bűntettét követték el!)

A választásokon vesztes ellenzéki párt, a Fidesz a választási csalás miatt eljárást kezdeményezett, amely nem vezetett eredményre.

2./ 2006. szeptember 17-én a sajtóban napvilágot látott Gyurcsány Ferenc miniszterelnöknek a választások után egy hónappal elhangzott balatonöszödi beszéde (1.sz. melléklet), melyből kiderül, hogy hazugságok sorával hitette el a lakossággal, hogy az általa vezetett kabinet kormányoz, trükkök százaival keltette az ország stabilitásának látszatát. Magyarországon nem az európai mércének megfelelő eljárással maradt hatalmon a balliberális oldal, ami napvilágra kerülése után zavargásokat eredményezett a fővárosban. A tiltakozásokat brutális rendőri erőszakkal verték szét, aminek az EU tagállamok vezetői is tanúi lehettek, hiszen az 1956-os események évfordulójára 2006 októberében rendezett ünnepségsorozatról a külföldi delegációk a kialakult magas biztonsági kockázatra tekintettel idő előtt távoztak. (Egy év elteltével ezen államok vezetői mégis elfogadták a csalással és erőszakkal hatalomban maradtakat tárgyaló félként, ami felveti az uniós adminisztráció és a többi tagállam vezetőinek felelősségének kérdését is.)

3./ A Lisszaboni szerződést a magyar parlament képviselői – népszavazás nélkül - gyakorlatilag egyhangúlag elfogadták még az előtt, hogy a hiteles fordítást elolvashatták volna. A választási csalás miatt sikertelenül tiltakozó Fidesznek most lehetőségében állt volna, hogy a hazugsággal hatalmon maradt miniszterelnök és külügyminisztere által aláírt szerződésre nemmel szavaz, és akár brüsszeli segítséggel kikényszeríti az európai normák magyarországi tiszteletben tartását, de nem éltek ezzel a lehetőséggel, inkább olvasatlanul ők is aláírták a szuverén Magyarországot gyakorlatilag megszüntető szerződést. (Megjegyzem, hogy hazánkban az önkormányzati képviselő testületek településük önrendelkezési jogát érintő kérdésekben népszavazást kötelesek kiírni.)

Kérjük a Tisztelt Bíróságot, állapítsa meg, hogy a Magyar Köztársaság szempontjából a Lisszaboni Szerződés érvénytelen!

Magyarország az elmúlt történelmi időszakban létezésének határmezsgyéjére került. Mára egy megcsonkolt, kifosztott nemzetté vált, amely maradék javaiért olyanokkal kénytelen versenyezni, akik történelmileg szerencsésebb helyzetből indulhattak, és akikben nincs annyi sportszerűség sem, hogy egészségesként ne a paraolimpiai játékokról vigyék el az összes trófeát.

Magyarország polgárainak a nemzetközi jogi normák szerint is joguk van saját sorsuk irányításába való beleszólásra, melyre a jelenlegi illegitim, az ország kifosztásában résztvevők által kreált „Alkotmány” nem nyújt lehetőséget.

A Magyar Nemzet sorsa jobbra fordítása érdekében már minden békés eszközzel megpróbálkozott. Eredményt próbálkozásaink nem hoztak. Kifosztva, idegen hatalmak által megszállva, rohamosan fogyva élünk Európa közepén.

Ezért kérjük a Tisztelt Bíróságot, mondja ki nemzetünk önrendelkezéshez való jogát, hogy azzal élhessünk, mielőtt eltűnnénk a történelem süllyesztőjében.

Kelt: Gyula, 2010 március 02.-án

Tisztelettel:
Kásler Árpád BAÉSZ elnöke

1. számú melléklet 


Prev Next »

Megnyitva 8621 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások