20230930
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2015 június 24, szerda

Eljött a tettek ideje!

Szerző: Fekete Attila

Nehéz időszak előtt állunk. Nem várhatunk másokra! - Az első teendőnk a nemzetért önzetlenül tenni akarók összefogása. Meg kell közösen szerkesztenünk a lelkünkben, a szívünk közepében zengő, a jövőnknek vezércsillagként irányt mutató Szentkorona elveket.

Nem újat kitalálni hívunk, hanem az egyszerű ember számára is érthető formába ölteni! A közös munka során zártkörűen, egyenruhák nélkül, EGÓ-nkat elengedve fogjuk végezni belülről rendelt tevékenységünket.

Most tehát nem ünneplésre, nem előadásra szólít a hívó szó! De munkára, közös tevékenységre a SZERETET jegyében. Nem valami vagy valaki ellen, hanem magunkért, utódaink boldog életéért. Őseink szakrális hagyatékát is felhasználva tegyük dolgunkat!
Szeretettel kérem, hívjátok magatokkal önzetlen munkára kész társaitokat is! Mutassuk meg a világnak, feléledt Szentkorona szakrális nemzete.

Üdvözlettel a MAG Csírájaként Fekete Attila Kazincbarcikáról - Ősten bennem a végtelen Öröm és Szeretet forrása.


 MEGHÍVÓ

A Magyarok Világszövetségének támogatásával, névtelen magánszemélyekként a MAGyar NemzetÉPítő MOZGALOM előkészítésére szerveződve, munkás szombati együttműködésre hívunk minden névtelen és neves igaz magyar embert és szervezeteinek képviselőit:

Íratlan ALKOTMÁNYUNK (józan magyar paraszti ész szerinti, szokásjogon alapuló „Szentkorona” Alkotmány) alapelveinek közös meghatározása céljával.

A közös munka:

Ideje: 2015. június 27. Szombat 10:00 – 18:00

Helye: Magyarok Háza, 1052 Budapest, Semmelweis u. 3.

Az íratlan alkotmány a mindenkori aktuális jogrendszer fölött áll, annak nem lehet része. Éppen ezen sajátossága miatt ez a legerősebb alkotmány. Akkor vezérelhet egy nemzetet, ha annak minden tagjának lelkében zengenek a megfogalmazott elvek. Az egyén és a közösség lelkiismerete így folyamatosan csiszolja, értékeli, az élet eseményeivel összehangolja a közös gondolkodásmódot.

Tervezett napirend:

10:00 – 10:40 Megnyitó, MVSZ tevékenységének, tagsági feltételek rövid ismertetése

10:40 – 11:30 Alkotmányos elvek 8 gondolat-csokrának ismertetése, a 8 szerkesztő csoport létrehozása

11:30 – 12:30 Az egyes csokrok csoportonkénti szerkesztése

12:30 – 13:00 Az összesített, továbbra is max. egy oldalas anyag véglegesítése, elfogadása

13:00 – 13:40 A nemzeti társadalomhoz irányuló információs csatornákat szervező négy csoport rövid, stratégiai ismertetése. Esetleges új csoportokra vonatkozó javaslatok rövid megvitatása.

13:40 – 15:00 Ebédszünet, MVSZ tagságra jelentkezők által belépési nyilatkozatok kitöltése

15:00 – 17:30 Szervező csoportonként szervezési elvek, szervezői vállalások, előzetes munkaterv meghatározása

17:30 – 18:00 Rövid munkaértékelés, következő közös munkanap meghatározása.

 Íratlan ALKOTMÁNYUNK (józan magyar paraszti ész szerinti, szokásjogon alapuló „Szentkorona” Alkotmány) alapelvei:

1. Magyar emberek – a magyar nemzet, a MAG népének tagjai –, nem az anyag, hanem a szellem elsődlegességében hisznek. Mint az ősi égi szellem, a mindenhol jelenlévő energiák és a földi anyagi lét egységének lelkes megvalósítói, kifejezik a közösségalkotással kapcsolatos alábbi IGAZSÁGOS elveket, melyek generációról generációra szállóan: örök időkre meghatározzák létüket.

2. Szentkorona egy létező, örök-életű személyiség, s mint ilyen, a magyar emberek múlt, jelen és jövő generációit egyesíti magában nemzetté. Őfelsége a Magyar Szent Korona (mint beavató korona) Szentkorona uralmát jelképezi a Kárpát-medence felett. A jogok és kötelezettségek tekintetében Szentkorona minden tagja egy és ugyanazon szabadságban él; ahol lakik: lakhatási joga, megélhetési joga, és aktív képviseleti joga kell, hogy megvalósuljon. Jogai természetesen csak annak vannak, aki az igényelt jogokkal egyenes arányú kötelezettségeit is teljesíti Szentkorona (azaz sorsközösségű társai) felé.

3. Minden magyar közösség alapja a nő és férfi szeretetteljes együttélését, a generációk (Szentkorona) továbbélését megvalósító család. A számosabb közösségek együttélési feltételeiket, szabályaikat jelen elvek figyelembe vételével maguk határozzák meg. A Hétboldogasszony kegyelmi irányítása alatt, a hármas vezetés kialakításával biztosítják a közösségi vezetés igazságosságát!

4. Ami a magyar földön, föld alatt és föld felett van, Szentkorona által jelképezett egyetemes generációk örök, elidegeníthetetlen tulajdona, s ekként Szentkorona testét alkotják. Ezeket csak Szentkorona tagjai, a közjó szolgálatukkal arányosan birtokolhatják.
Az Ősten által teremtett és/vagy a természet méhében született anyagi és szellemi értékek, és a magyar generációk által létrehozott kultúra, mint az ősi magyar nyelv és írás, népművészeti értékek, termelési módszerek, nemesített növények, állatok Szentkorona védelmét élvezik. Szentkorona felvállalja a más embercsoportokkal, az élő és élettelen természettel szembeni felelősséget is.

5. A birtokos a birtokot nem semmisítheti meg, csak Szentkorona tagjára ruházhatja át (örökítheti) a birtokjogot. A birtokos kötelezettsége a birtokot rendeltetésszerűen a helyi közösség érdekeivel összhangban, velük egyeztetett módon használni, működtetni és fejleszteni. A birtok hagyományos rendeltetése is csak az érintett helyi közösség egyetértésével módosítható. Az államot is korlátozza jelen íratlan Alkotmány, ezért maga az állam is Szentkorona tagjaként, csak birtokosként rendelkezhet Szentkorona tulajdonai felett.

6. A magyar közösségek tagjai a közös feladatok szolgálatára, a közjó szolgálatára közmegegyezéssel államo(ka)t hozhatnak létre, mely(ek)nek Alaptörvényét közösen állapítják meg. Ilyen állam Magyarország, mely örökké szabad és területén minden magyar érték a magyar érdekeket szolgálja. Az „IGAZSÁG szabaddá tesz” elvét az állam-működés minden területén alkalmazni kell!

7. Adott történelmi időszakban a magyarsággal együtt élő nemzetek tagjai is Szentkorona tagsággal bírhatnak a magyar nemzet közös döntése alapján, ha azok felvállalják e közös alapelveket, s ezek folyamatos védelmét. Államalkotó nemzet az, amely elfogadva Szentkorona értékrendjét, kultúrájának helyet talált Szentkorona Országainak területén.

8. Mindazzal szemben aki, vagy ami megsérti Szentkorona Alkotmányának az előző pontokban megfogalmazott értékrendjét, Szentkorona minden tagjának nem csak joga, hanem kötelezettsége: élete árán is ellentmondani és ellenállni!

Megnyitva 1739 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások