20220701
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2012 január 31, kedd

Levél egy alkalmi olvasótól

Szerző: betiltva.com

A betiltva.com oldalon szemezgetve egy olyan levelet találtunk, amely tanulságos, és a benne foglaltak számos gondolata még ma is megszívlelendő lehet. Igy szól: Érdekes és érdemes levelet kaptunk egy "Alkalmi olvasótól". Idézzük néhány elgondolkoztató sorát.

„Ha a Hungarista Mozgalom valóban hungarista volna, akkor szakítania kellene a beteges nyugat-imádattal. Meg kellene tagadnia azt a szerencsétlenséget, amit nyugati kultúrának neveznek és judeo-kereszténységgé torzította az eredetében zsidó-ellenes szumír kereszténységet. Az atlanti nyugat összefogott a zsidósággal a legmagasabbrendű Jézus-vallás elpusztítására, összefogott azért is, hogy a kelet nagy népeit gyarmati sorba szorítsa s a „gazdasági fejlődés" örve alatt ezeknek tiszta karakterét szétrombolja s népi erejét a maga profitéhsége szolgálatába állítsa... Mindezt azért írom Önöknek, mert az Út és Cél talán az egyetlen emigrációs lap, amely félelem nélkül ki meri mondani, amit gondol s amely nem bújtatja a nemzeti érdekek nagydobja mögé a maga szerkesztőcskéinek szereplési és érvényesülési vágyát... Nyíltan le is írom: fáj, hogy ez a lap nem a teljes igazságot keresi, Nemzetszolgálatát nem tudja kivonni az atlanti bűvöletből... Épp Önökre kellene alkalmazni az ébredj Magyart..."

Nem tudjuk ezt az őszinte, korholó levelet teljes terjedelmében itt ismertetni. Mindamellett érdekes volna barátságosan megbeszélni, hogy tulajdonképpen ki az, aki álmodik és kinek kellene felébrednie. Ez a téma gyakran fölmerül az emigrációban és gyakran ér minket szemrehányás is e téren. Olykor, bizony, nem is ilyen kulturált hangon.

Ebbe a kérdésbe több okból nem kívánunk nagyon mélyen belemerülni.

1. mert a megosztott emigrációban csak további megosztáshoz vezetne. Annyi emóciót viszünk bele a kérdés tárgyalásába, hogy a megbeszélés légköre egészségtelenül fölmelegszik. Személyes sértésnek vesszük, ha valaki nem ért velünk egyet. Végülis az indulatnál, a gorombaságnál és haragnál lyukadunk ki. Minderre nem kívánunk felületet adni.

2. mert ilyen kérdésben való állásfoglalás nem lehet tárgya az emigráció nehézségeibe szorult Hungarista Mozgalomnak. Ezt elsősorban a szaktudósoknak kell megtárgyalniok és akkor is még mindig szakprobléma marad a helytállóság igazolása. Ezért mi, akik nem vagyunk szakemberek, csak emocionális „megérzés" szerint állnánk egyik vagy másik felfogás mellé. Egyúttal elterelnénk a figyelmet arról a főkérdésről, ami viszont nagyon is tárgya a Mozgalomnak.

3. mert ennek a problémának időszerűsége — úgy erezzük — akkor merül föl igazán, amikor a leendő Hungarista Államban egyéb, pillanatnyi fontosságú kérdéseket már megoldottuk és a kérdéssel való foglalkozást megfontolt szakembereknek kiadjuk és azok javaslata alapján a politika alapjává tesszük. A téma komolyságát és méltóságát nagyon is érezzük, ezért nem tartjuk feladatunknak az állásfoglalást és nem is tartjuk időszerűnek. Hasonlattal élve, az építkezést nem lehet a tetőszerkezeten kezdeni. Más szóval, ha a házam lángokban áll, fölöttébb időszerűtlen volna leülni és azon tűnődni, hogy mi okozta a tüzet s mit kellett volna tennem. Sokkal reálisabb, ha víz után nézek és segítségül hívom az atlanti szemléletű tűzoltókat.

Az „Alkalmi olvasó" igen hajlik arra, hogy a török és tatár hódítókban testvéreket, felszabadítókat lásson. Vajon észreveszi-e azt a megdöbbentően hasonló hangulatú szóhasználatot, amivel az Összeomlás idején hazai magyarjaink (még csak nem is zsidók) és a kommunisták érveltek az „ellenállási mozgalom" és a Szovjettel való beke mellett? Kísértetiesen azonosnak tűnik itt a levélíró meghatódott rajongása a törökök és tatárok iránt az ilyenfajta otthoni kommunista propagandával, hogy „a magyar nép nagy barátja, a felszabadító Szovjetunió". Vajon milyen sok kell még ahhoz, hogy 1241 és 1526 békésen megférjen 1945-tel, mint olyan, ahol a kelettel összefogva a nyugat ellen kellett volna fordulnunk? Megpróbálná-e levélírónk — aki épp úgy nem kommunista, mint mi — belehelyezni a bolsevizmus elől nyugatra emigrált személyét az 1241-es és 1526-os magyar őse helyébe?

Röviden összefoglalva, nem magát a problémait vetjük el, csupán a vele való foglalkozást MOST nem tartjuk időszerűnek. Az hogy egyáltalán foglalkozhassunk ezzel a magyar kérdéssel azon múlik hogy megszabaduljunk azoktól az okoktól, amelyek minket ebbe a helyzetbe kényszerítettek, hogy előbb fölismerjük tulajdon ellenségünket, a nemzetközi zsidóságot. A magunk ereje kevés ehhez a világméretű harchoz. Ezért kellett és kell kapcsolatot találnunk hasonló felismerésre jutott nyugati — atlanti — áramlatokkal. A világ zsidósága nemcsak a magyarnak, hanem magának az emberiségnek is az ellensége. Ez az ellenség ma már oly hatalmas fizikai erővel is rendelkezik, hogy ennek semlegesítése csak fizikai eszközökkel látszik lehetségesnek. Ebbe az irányba kellene az emigrációnak összefognia — ha merne. Ma kiállásra, harcvállalásra van szükség s nem a semmi veszéllyel és erőfeszítéssel nem járó múlt dicsőségébe való menekülésre. Most a tüzet kell oltani s nem a tűz keletkezésének okán elmélkedni.

Mert ma mindnyájan megegyezünk abban, hogy tűz van, veszélyben a magyar. De ahelyett, hogy összefognánk az oltásban, frakciókba esünk széjjel s minden klikk megvitatja a maga indokolt álláspontját, bőven helyet adva apró okosoknak, dilettáns hangoskodóknak és gyáva alkalmazkodóknak, a cselekvéstől irtózó szájhősöknek. Csak a tűz oltására nem kerül sor. Az ellenségnek még csak nincs is szüksége sok ügyességre, hogy ebbe a hőkölő gyülekezetbe, a mindig csak önmaga érvényesülését kereső nagyságok közé beépítse a maga ügynökeit.

Erőt erővel lehet csak ellensúlyozni. Az az Igazság amiről az „Alkalmi olvasó" ír, a történelem tanulsága szerint soha, semmire sem ment a tények világában. Vegyük már észre azt, hogy mindig a gyönge, a vesztes az, aki fölfedezi az Igazság elefántcsont tornyát; a sikeres, a győztes a maga erejének tombolásában gyönyörködik. A bolsevisták és Izrael nyugodtan fölrúghat minden igazságot, mert az erő alapján áll.

Az életben csak egy Igazság lehet — sajnos — az erősebb igazsága. Török-tatár-orosz az erősebb jogán gyilkol minket. Testvériség, jog, erkölcs, becsület, okosság, felszabadulás és hasonlók akkor vetülnek ki a legyőzöttben, amikor már nem tud, vagy nem mer erőt szegezni az erővel szemben. Akkor, amikor MÁSTÓL várjuk el, hogy megtegye azt, amit mi nem merünk. Ez a MÁSTÓL várás vonatkozik arra is, amikor a múlt dicső szellemeihez menekülünk, mintegy tudat alatt elvárva tőlük, hogy kivívják számunkra azt, amire mi képtelennek érezzük magunkat.

Barát, ellenség egyetlen szót ért csak: Erő. Csak az erős ember képes ellenségét fölismerni. A magyarság ellensége ma nem a kereszténység, nem az atlanti nyugat, nem is a Habsburgok. Egy ellenségünk van: a bolsevizmus és a kissingeri világkormány formájában rejtőzködő Zsidóság. Mi, Hungaristák abból a tényből, hogy a bolsevizmus legyőzte Magyarországot, csak egyet tudunk kikövetkeztetni: azt, hogy győzelem lehetséges. A győzelemhez pedig erő kell. Minden gondolatunkat, minden akaratunkat, minden megnyilvánulásunkat és minden írásunkat a bolsevizmusra és a zsidóságra kell összpontosítanunk. És annál inkább a zsidóságra minél inkább látszanak napjainkban a zsidók az antibolsevizmus hőseinek (Szolzsenyicin könyvek a zsidó boltokban). A zsidóságnak ezer arca van, minden formát magára tud ölteni, hogy megtévesszen.

Ezzel szemben az emigrációs ajtó le sem meri írni azt a szót, hogy zsidó. Az „Alkalmi olvasó" be kell lássa, hogy ehhez nemzetközpontú gondolkodás, Önzetlenség, intelligencia, bátorság, röviden Erő kell. Tehát ne okoljuk nyugatot vagy keletet, Szt. Istvánt vagy Habsburgokat, törököt, tatárt vagy oroszt, de még a zsidóságot se. Mi magunk vagyunk okai mindennek. Itt régik a bűnök és régik az átkok és újak a bűnök. és újak az átkok. A magyarnak ebben az éjszakában a legnagyobb ellenséggé a magyar.

Mikor, óh mikor fog az álmodó Tisza-parton magához térni a nagy Kelet Fia a hívó szóra: Ébredj magyar, az ősi fold veszélyben...?

Forrás: http://betiltva.com/2010-2013/vizonto-ebredj-magyar/

Megnyitva 3212 alkalommal
A rovat további cikkei: « Nyílt levél Fiamnak, Kullogunk »

Hozzászólás   

+1 #6 VÁ: Levél egy alkalmi olvasótólleszerelt 2012-11-02 04:36
Kedves Gyöngyi,

Köszönöm fölemelő szavaidat.

Aki valakiért vagy valamiért kész meghalni, az őt vagy azt saját életénél drágábbnak tartja. Aki valakiért vagy valamiért kész megélni, az őt vagy azt saját magánál drágábbnak tartja. Mind a kettő a határtalan önzetlenség és a föltétlen szeretet megnyilvánulása: Az egyik egy élet fölajánlása, a másik egy élet ajándékozása. Most már, hogy fölajánlottad életedet, ajándékozd is azt Hazánknak és Szűz Anyánknak úgy hogy megéled értük ... minden nap.

"A szőlő a napsugaraktul érik;
Mig édes lett, hány napsugár
Lehelte rája élte melegét,
Hány százezer, hány miljom napsugár?...
A földet is sugárok érlelik, de
Ezek nem nap sugárai, hanem
Az embereknek lelkei.
Miden nagy lélek egy ilyen sugár, de
Csak a nagy lélek, s ez ritkán terem;"

Petőfi Sándor, Az apostol
#5 VÁ: Levél egy alkalmi olvasótólithaka 2012-10-31 22:17
Mehecske ! nem tudod mijen irásról beszél az irása, nem fogta fel az értelmed, akkor nem érdemes fáradozzunk a magyarázattal, ne aggodj majdkinyilik elméd a másvilágon. ;-)
+3 #4 VÁ: Levél egy alkalmi olvasótólGyöngyi 2012-10-31 20:57
Tisztelt Leszerelt ! az utóbbi idökben ilyen szivemhez szoló levelet csak most a te !-leveledet olvastam. Én is küzdök ahogyan csak tudok a hazug, megtévesztö hatalom ellen, sokat meg is bántanak olyan emberek akik elégé övönaluli értelemmel vannak , pedig már lassacskán megették a kenyerük javát, de hála Istenünknek, nagyon sokan vannak akik velem gondolkoznak és a szolgáltatók milliomos vezérigazgatóknak megmerjük üzenni, hogy ha teljesiti a szolgáltatást akkor fizetünk, nem riadunk meg az üzengetett fenyegetésétöl, amit persze még eddig nem mert végrehajtatni a hatosággal pedig már husz éve gyakorolgatjuk egymássak szembenni fars, valamint a jogos üzengetést. Magyar öseim, milyen géneket hagytak rám nem tudom, de azt igen, hogy Magyar ember vagyok testesböl, lelkesböl a szent hazámért Szüzanyámért boldogan meg is halok. :roll:
+1 #3 Palotai 2012-02-13 20:56
Idézet - mehecske:
mijen magyarokrol beszel ez az iras?

Előre bocsátom, nem vagyok főokos, megmondó ember főleg nem.Csak egy érzést vázolok itt neked, mely hátha segít eldönteni az ezen oldalon leírtak értelmezését. A többi meg aztán a TE dolgod.A kérdésed kapcsán a magyarokról, szavat nyugodtan idéző jelbe teheted, ha genetikai alapon gondolod a magyarságot. Annyit azért biztos tudsz ha már feltetted a kérdést, hogy nagyon kevés a genetikailag tiszta ősmagyar, legyen az szkíta vagy besenyő vagy az ősök bármely vidékről származó nemzedéke.Azt viszont jó ha tudod, hogy aki végig olvasta az igaz történelmet, és a vele kapcsolatos vallási és nemzeti fejlődést, az még érezheti azt, hogy ezeket az ősi, nyomokban megmaradt,még a mai körülmények között is használatos ,regéket meséket szájhagyományokat ismerő és örző embereknek a mai napig is igazuk van, ha a régi nemzedékek emlék nyomait, őrzik vigyázzák és becsülik. Nem beszélve arról, hogy az ezeréves történelmük során a körülöttünk lévő elnyomók menyi aljasságban, méltánytalanságban részesítették azokat az ősi hagyományokat, és örzőiket, akiknek végül is még a mai létüket is köszönhetik. És, hogy ezeket az elkövetett, embertelen és aljas viszonyokat valaki meg értse, ahhoz nem kell genetikailag magyarnak lenni. Elég ha EMBER marad a talpán.Gondolom elolvastad a mai Római katolikus egyház történeteit a keletkezés mikéntjétől, az európai sötét korszakokban betöltött szerepén keresztül, egészen a napjainkban történ vitéz cselekedeteikig. Gondolom, hogy az ÁRPÁD házi királyok uralkodásának mikéntje sem titok előtted..Ezek alapján feltételezem, hogy tudod, megérted, hogy emberséggel visszagondolva adhatok igazat és mondhatom a mostani így gondolkodó magyaroknak, hogy Testvéreim , ha másképp nem is de elvben és tenni valókban igen.
+3 #2 leszerelt 2012-02-12 17:13
Ma is időszerű az alábbi...

Az önvédelmen kívül soha, semmi körülmények között, ne bántsuk egymást. Ellenségünk bennünket akar fölhasználni saját magunk elpusztítására. Ehhez viszont irányított erőszakra van szüksége. Az irányítás ellen képtelenek vagyunk védekezni mert a sok melléfogás, hazudozás, elárulás ma már oda vezetett hogy senki sem bízhat egyetlen önmagát vezérnek kikiáltóban sem. Tehát csak az erőszak visszautasítással tudjuk meghiúsítani ellenségünk tervét. A magyarságot csak magyar testvér képes kipusztítani. Ne engedjünk az uszításoknak. Lehet hogy ezren vagy tízezren éhen halunk: De ha polgárháborúba ugraszt bennünket ellenségünk, akkor százezreket fognak eltemetni tömeg-sírokban (aki nem járt Kambodzsában az talán el sem hiszi hogy ez lehetséges manapság). Ha majd egy hiteles vezér föláll, őt minden hazafi föl fogja ismerni.

Ne próbáljunk leszakítani magunknak egy "jogos" darabot hazánkból. Legyünk inkább teste, vére, lelke.

Ne próbáljuk meggyőzni honfitársainkat az "igazságról." Az igazságot csak a Jóisten ismeri.

Semmit se vásároljunk ami nem szükséges, és semmit se idegen kereskedőktől. Értsük meg a különbséget a szükséges és a kívánatos között. Ami szükséges azt pedig a magyar péktől, magyar hentestől, magyar paraszttól, magyar kisiparostól vásároljuk meg. Ahol a szomjas ember a forráshoz megy inni, ott a víz-kereskedő éhen hal.

Élősködőtől semmit se fogadjunk el még ingyen sem, se aranyat, se gyémántot, még csak ingyen újságot sem. Ne adjunk el neki semmit, semmi pénzért. Ne társuljunk vele, szóba se álljunk vele.

A harmadik kürtszóra összefogással készüljünk föl. Boldogasszonyunk nem fog elhagyni bennünket amíg mi el nem hagyjuk egymást.


magyarmegmaradasert.hu/szerzok/oszkatona/item/1822
#1 mehecske 2012-02-12 16:28
mijen magyarokrol beszel ez az iras?

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások