20230925
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2011 január 16, vasárnap

UFO-k és a magvallás

Szerző: B. Kántor János

Léteznek-e földönkívüli lények? Ez a kérdés azokhoz a kényes témákhoz tartozik, amelyek képesek megosztani a társadalmat. Vannak, akik fanatikusan hisznek a különböző színű és formájú ufonautákba, és vannak, akik az anyag bűvöletében élve, nem kevésbé fanatikusan tagadnak mindent, ami nem illeszkedik az általunk érzékelhető téridő-törvényeibe.

ufo1 És amint az a bebetonozott dogmák köré szerveződött társaságoknál a kiválasztottság, a kizárólagosság hamis tudatától vezérelvén szokott történni, a tanok helyett előbb vagy utóbb a másik csoportot kezdik el tagadni, netalán gyűlölni. Így ismét csak a béklyóktól mentes gondolkozásra hajlandó, hálaistennek egyre gyarapodó emberek közösségéhez fordulhatunk. 

A jelenlegi tökéletlen tudásunk alapján megállapítható, hogy az ismert Mindenség is milliárdnyi galaxist, a galaxisok pedig milliárdnyi csillagot foglalnak magukba. Ennek tudatában a földön kívüli élet, az értelmes létezés lehetőségének kategorikus tagadása elvakultságra vall, mondhatnánk, inkább ez tartozik a science-fiction világába, mint ennek az ellenkezője. De ugyancsak badarság minden „nulladik típusú” találkozást készpénznek venni.
 
A valószerűségi számításokra alapozván kijelenthető, hogy a világmindenségben bizonyára előfordulnak a miénkhez hasonló létsíkok. Ahol pedig adott a „tér” ott vannak, vagy előbb-utóbb lesznek teremtmények is. Persze ez nem azt jelenti, hogy ők lennének az okai a világszerte előforduló, megmagyarázhatatlan jelenségeknek, hiszen az esetlegesen több millió fényévnyi távolságából idelátogatókat már nem nevezhetjük „hozzánk hasonlónak”. (A tér természetére vonatkozó legújabb hipotézisek ellenére állíthatjuk, hogy egy halandó, evilági húsvér létező nem képes, és ebben a formájában nem is lesz képes csillagközi utazásokra.)


ufo2A magvallás, mint mindig most is az ősök emlékezetéből indul ki. Ugyanis, minden jelentősebb kultúrában fellelhetőek a különféle isteni, angyali lények, héroszok. Madruk isten egyszerűen a földre telepíti az angyalait, az Anunakik felét. (Később ők segítenek a Babiloni tornyok felépítésében.) Indiában a Manvantara fényes fiai hozzák el a fényt „a forma nélküli életnek”, aTűz fiai pedig nem mások, mint a Föld fiainak tanítói. A gnosztikusok teremtő istenének, Jaldabaóthnak is angyali seregek szolgálnak. Az esszénusok 12 főangyalának fele a Föld-anyához, másik fele az Ég-apához kötődik.
 
A kereszténység sem mentes a másvilági lényektől, a meglehetősen bizarr külsejű kerubokat, szeráfokat, arkangyalokat a népes angyali seregek követik a rangsorban. Sőt mi több, itt is megtalálható az angyalok egy részének földre telepítése. Igaz, a gnosztikus gyökerek miatti anyagellenességüktől vezérelvén a Lucifer (Fényhozó) vezetésével „földre szállt” angyalokat, az angyali seregek harmadát a rossz, a megvetendő, a kitaszítandó sátáni erőkkel azonosítják. Amint a gnosztikusok az isteni Pisztisz-szophia anyagi világba került „Fényét” egyenesen prostituáltnak tartották, azonképpen tartják az anyaggal érintkező, egyesülő Helél ben Sáchárt, a Ragyogót, vagyis a Hajnalhozó Lucifert az Isten ellen lázadó Sátánnak a keresztények.
 
Összességében elmondható, hogy az isteni, „földönkívüli” lények földi tevékenysége, az ember fejlődésének elősegítése olyan általános érvényű emberi tapasztalat, melynek valóságtartalmát egyszerűen értelmetlen lenne megkérdőjelezni. A különböző forrásokat (nem csak az említetteket) vizsgálva az is megállapítható, hogy az isteni lények anyagi világba való költözése sem valamifajta véletlenszerűség, hanem bizonyos törvényszerűség mentén történik. Végül is az Anunakik és az esszénus angyalok fele, a keresztény angyalok harmada Isten akaratából szállt alá az anyagi világba. Isten pedig maga a Törvény. (A hirtelen haragú, vagy szeretetre lobbanó Atyaisten magától érthetően nem Isten!) Márpedig az isteni törvényeknek engedelmeskedő, földre szálló angyalokat megvetendő tisztátalan lényeknek láttatni nem igazán etikus dolog, pláne nem, ha mindezt emberként (fejletlenebb lényként), netalán gyarló érdekeink mentén tesszük.

ufo3De hogyan kerülnek egy kalap alá az angyalok az UFOK-kal? – kérdezhetnénk joggal.
A magvallás szerinti hármas létsík (a tisztán égi, a némi tömeggel és formával bíró köztes, valamint a sűrű anyagi) között folyamatos a lények áramlása. Az égi szféra magsugárzása által az ősanyag, az An* lényei átvándorolnak a köztes létsíkba, így némi tömeggel és formával rendelkező, AnnA-i* létezőkké alakulnak. A köztes világ „öregebb”, nagyobb tömegű teremtményei pedig tovább költöznek, mintegy kisodródnak, leszületnek az anyagi világba, ahol felveszik az általunk ismert sűrű anyagi lét ruházatát. Végül a tömeg ereje, „vonzása”, és a lélek emelkedő természete miatt a test a földbe, az isteni mag (lélek) újra az égi szférába kerül.
 
(* A magvallás létsíkjait egyrészt az Anya, az Anyag, másrészt a magsugárzás, az Íz milyensége alapján jellemezhetjük. Az első, az égi világ az ősóceán, az ősanyag, vagyis An-, a második, a nyíló kettősség, a köztes világ a már „megtermékenyült An”, avagy az AnnA-, míg a harmadik az Anyag-birodalma. (Anyag = An-agg, agg An) Az Íz szempontjából pedig az első világ a Fény-, a második a Tűz-, amíg a harmadik Föld-, vagyis a létezőkről visszatükröződő fény birodalma.)
 
Normál esetben ebből a folyamatból mi csak a születések és elhalálozások láncolatát érzékeljük, de bizonyos ciklusidők lejártával (általában a teljes anyagba süllyedés idején) a Szentmagot hordozó, közvetlen az égi szférából származó Mágusok, Istenemberek (a Fény fiai) vagy a köztes létsík angyalai (a Tűz fiai) látogatnak meg minket. A leszületett „egyéni” lelkek, az angyalok, és a Mágusok (Istenemberek, Mag-ősök) között a Szentmag és magerő, az Íz mértéke és minősége tesz különbséget. Az egyéni lelkek a földi anyával való szoros kapcsolatukból adódóan a megszületésükre már beágyazódnak az anyagba. Az angyalok csak az evilági létezőkkel történő egyesülésük folyamán, az utódaikban válnak igazán anyagi létezővé. A megjelenési formáját is változtatni képes Istenember pedig a „magtermészete” miatt, a felvett burkának (testének), maghéjának „megtöretése” után tölti fel fénnyel, Íz-sugárzással az anyagba süllyedt embereket, az egész világot.  
 
Külön ki kell térnünk még az AnnA-i birodalom magasabb rendű (magasabb Íz-szintel bíró) lényeire, az úgynevezett angyalokra, akiket több forrás az uralkodók isteni őseként, vagy istenekként említ.
Mi gondoljunk erről?
Természetesen nem csatlakozhatunk az ősi írásokat szamárságnak tartók népes táborához, akik a sumer Gilgamest is kitalált személynek minősítették. Legalábbis addig, amíg nem derült ki, hogy ő volt Uruk ötödik királya, tehát történelmi személyiségről van szó. A probléma csupán annyi, hogy Gilgames kétharmad részben isteni származású, anyja Ninsun istennő, míg az apja az egyharmad részben emberi származású Lugalbanda.

ufo4A meg nem értett szimbólumok, az időközben lerakódott, nyilvánvaló túlzások ellenére többről van itt szó, mint a királyok, az uralkodók felsőbbrendűségének biztosításáról. Gondoljunk bele, egy tejhatalmú, becsvágyó uralkodó vajon beletörődne-e, hogy az isteni elődje után őt csak részben tartsák isteni származásúnak? Nem, nem, egyszerűen abban az időben még emlékeztek az isteni ősökre, a fizikai síkon is megnyilvánuló, az ember felemelkedését, Íz-szintjének emelését szolgáló tevékenységeikre.
 
Amint egy csecsemő érkezése a magasabb Íz-szint kiváltotta szeretet hatására mássá, kicsit jobbá teszi a környezetét, azonképpen jobbá, istenibbé válunk az angyalok átadott „magja”, de még inkább az Istenemberek sugárzása következtében. Igen, az angyalok, mondhatnánk a földönkívüli lények által lettünk értelemmel bíró teremtmények, Isten gyermekei, Emberek. Ennek az „aktusnak” állít emléket az életfájánál lejátszódó paradicsomi történet. Az persze egy másik kérdés, hogy a megvezetésünket, a helyben járásunkat szolgálandóan némi bűntudattal megfűszerezvén, eltorzították a história lényegét.
 
A lelkeket megnyomorító bűntudat miatt nem vagyunk képesek rádöbbenni a kettős (isteni és anyagi) származásunkra, és nem tudunk kigyógyulni a fokozott skizofréniánkból. Jó szüleink, Ég-apánk és Föld-anyánk teljes elfogadása, a harmónia biztosította fejlődés helyett haladunk…, hol az egyik, hol a másik irányba, de leginkább az anyagba süllyedés felé.
 
Visszatérvén az UFO kérdésre, több mint valószínű, hogy a valós érzékelések döntő többségénél a megnyíló „Istenek-kapuján” keresztül megmutatkozó, köztes lényeket és nem űrhajókat lehet látni. A különböző, számunkra furcsa, megmagyarázhatatlan jelenségeket természetszerűleg megpróbáljuk a mindenkori környezetünk, tapasztalataink, technikai tudásunk alapján felfogni, értelmezni. Ilyenformán a tudatunk értelemszerűen alakítja át a látottakat űrhajóvá, a központi rész mintázatait pedig ablakokká, holott pár évszázaddal korábban egyszerűen csak lidérceket láttunk bennük. Bár a köztes világ lényei a mi létsíkunkba érve másmilyen formákban is képesek megjelenni, az utazó, vagy „vándor-ruháik” nem mások, mint egy valóban tányérra hasonlító fénykorong, melynek közepén szem, vagy magszerű képződmény található.
 
ufo5Az esetleges találkozás alkalmával pedig próbáljuk meg legyőzni a belénk nevelt félelmeinket, és a szeretet kisugárzásának segítségével ráhangolódni az „információs sávjukra”. És amennyiben olyan szerencsénk lenne, hogy valamicskét kapnánk az általuk kibocsátott Fényből is, nos akkor ez a pillanat lenne az evilági létünk egyik legfontosabb fordulópontja, ami megváltoztatná az egész életünket.


Hozzászólások a régi honlapról

MINDEN NEM LEHET IGAZ
(ÜGYNÖK, 2011.01.17 16:26)

Tehat nem lehet összekerveni az ufokat az istennel.

Az ufokat milliok lattak es video is mar több tiz ezer, bizonyara van benne hamis, de van ott valos is.
Az istent meg nem latta senki. Meg nem is kell hogy lassak, ha mar van.

A földönkivüli lenyek megjeleneset es valossagat nem csak eltitkoltak a regi vallasi szakemberek, hanem azt a sajat celjukra hasznaltak.

http://bibleufo.com/ elkepzelhetö hogy ez szabakömüves letrehozas, UFOKAT - itt a regi festö kollegak meglehetössen több alkalommal es különbözö idöszakokban abrazoltak, meg akkor is ha igen csak rejtve, akkori szemtanuk elmondasa alapjan lettek abrazolva, azok miket itt latunk, vagy festök is lattak hasonlo ufokat.

Az uj korokban a papsag nem akarja mert,mert, de a politikai partok sem akarjak, föleg az az igaz, hogy a ufok nem ertenek egyet a zsidosag vilagra törö politikajaval, ennek erdekeben nem csak a II vilaghaboruban ellenük voltak, Neiue Schwabiaban eleg szepen romboltak le hadihajokat es öltek meg több ezer katonat, es meg mit elhalgatnak.

Mai napjainkban is atom raketekat prgramoznak ki, allitolag az oroszoknak is, de en nem voltam ott egyik helyen sem.
http://www.google.ca/#hl=en&xhr=t&q=http://www.ufo-blogger.com/2010/09/us-nuclear-weapons-ufo-ex-military-men.html&cp=78&pf=p&sclient=psy&site=&source=hp&aq=f&aqi=&aql=&oq=http://www.ufo-blogger.com/2010/09/us-nuclear-weapons-ufo-ex-military-men.html&pbx=1&fp=92d723d3e589ed30

Mikor mar ilyen hireket megszellöztetnek akkor ott mar nem csak hazugsagrol van szo, hanem egetö igazsagrol is.

A földi eleteben legfontossabb az üzlet, mindenböl penzt kell csinalni, es a penzböl meg soha nem eleg, es mindig több kell, valakinek a naprendszer birtoklasa sem lenne eleg.
EBBÖL lESZ A BAJ !!
http://www.think-aboutit.com/mut.htm
itt felette a dolgok lehüttesere egy ket olvasmany.

Válasz
És még...
(Őszkatona, 2011.01.17 02:27)

Nem mint ha Kántor János gondolatai kiegészítésre szorulnának, de hozzá szeretnék adni azok számára akik az "UFO" témával foglalkoznak.

Manapság, a materialista világban, sokan - főleg az ateisták - amikor ember Isten-fogalmát vitatják, egy kalap alá teszik a (szerintük, esetleges) anyagi világon túli jelensége(ke)t az úgymondott "földönkívüli" de anyagi-világbeli lényekkel. Valahányszor szóba kerülnek a régiek ember-fölötti jelenségekkel foglalkozó följegyzései, azokat sokan gondolkozás nélkül azonnal "földönkívüli" (de anyagi-világbeli) látogatásoknak magyarázzák. Szerintem, ez egy érvelési zsákutca; innen csak visszafelé lehet kijutni. Ésszerűtlen föltételezni hogy e két jelenség azonos csak azért mert mind a kettő anyagi Földön kívüli. Abból hogy az égből leszáll a gólya és leszáll a napsugár, vagy hogy a napsugárral egyben leszáll a gólya, képtelenség lenne föltételezni hogy a gólya meg a napsugár egy és ugyanaz. (Tudom, ez egy gyenge példa, de kapásból csak ez jutott eszembe: az egyik megfogható, a másik nem.)

A régiek följegyzései lehettek utalások (szerintük) földönkívüli (de anyagi-világbeli) látogatásokra, anyagi világon túli jelenségek megtestesüléseire, vagy e két különböző de szerintük egymással valamilyen viszonyban álló (vagy nem álló) jelenség megjelenéseire. Ezekre a följegyzésekre csak fegyelmezetlen gondolkodó jelenheti ki hogy az Istennek hívott jelenség(ek) valójában "UFO"-s(ok), hogy az "UFO"-sok istenek, vagy hogy a Világegyetemet átható erőösszesség, Isten, repülőcsészealjban gyüszmékel.

Megnyitva 3746 alkalommal

Hozzászólás   

#1 ROZÄS FÖZETCSUHÄS 2012-11-05 02:48
MIndenki azt hisz mit akar,
de a valosag, valosag marad, meg akkor is ha golyat lelövik, vagy a beka nyeli be.

Vitak folynak, ki miböl el mivel törölközik,
azt bizonygat, hogy jobb sora legyen, a valosag meg dagonyaszik a hazugsagban.

Bizonyara a vallasokra szükseg volt, mert jo par millio ember kinyirtak miatta, most akkor annyian lennek nem fernenk el, az Isten a fönök meg vegignezte fentröl mi folyik alatta.

Az egesz földi civilizat elet gondolkodasat at kellene rendezni,
annak erdekeben, hogy
a cel
az elet biztonsaga,fentmaradasa,
szepsege, egeszsegessege,
elet hosszusaga legyen,
de meg rendezhetnem a gondolatokat
annak erdekeben hogy az emberi faj ki ne nyirja magat.

A fenti gondolatnak rendezettsegnek a különbözö
valassi megoldasok a legnagyobb ellensegei.

At tekintve a több ezer ev hoherkodasat,
böven van re bizonyittek.

De azzal hogy milyen es mennyi civilizalt fejlettebb elet van mindenhol, felettünk, alattunk mellettünk,
nem foglalkozok nem bizonygatom.

Hazugsag gyarak mindent satani modon tesznek, hogy fogyjon az emberiseg.

De itt azert ezt nezzük mar, es gondoljuk at
hogy valojaban miröl lenne itt szo,
www.youtube.com/watch?=Ta1P5Q0UnBQ

Egy ket földön kivüli szakit is lehet itt latni,

maar.us/
tehat ne lepödjünk meg, ha a nagy ovatossag mellett mit tanisittanak ilyent latunk az agy mellett.

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások