20220520
Last updateK, 23 nov. 2021 5pm

rovas logo

2012 május 26, szombat

Egy titkos szlovák dokumentum margójára

Szerző: Bene Gábor

Egy ismeretlen eredetű titkos szlovák dokumentum került nemrégiben a kezembe, amelynek címe: "SZLOVÁK-MAGYAR KAPCSOLATOK „ az alcíme pedig:

  „A szlovák nemzetstratégia újragondolása.”

(A szöveget szlovákról, egy felső-magyarországi barátom fordította le, s így talán nem a legtökéletesebben sikerült, de azért fő vonalaiban jelzi azt az igényt, hogy más hangon szólaljon meg a szlovák politika a jövőben, de magyarellenességéből semmit se adjon fel. Nekünk viszont fontos ismerni a szlovák politikai osztály titkos szándékait azért, hogy korrekt ellenstratégiát tudjunk kidolgozni, s a tisztességes együttélés szándékát csak mímelő, nem patrióta, hanem nacionalista pártpolitikai technikákat képesek legyünk leleplezni és ellensúlyozni!)

Íme a titkos dokumentum fordítása:

„- A jelenlegi hűvös kommunikációs stílust át kell venni a magyaroktól!
Meg kell vizsgálni a magyarországi szlovákok életkörülményeit!
Bármilyen hiányosság esetén azonnal panaszkodni kell az Európai Parlamentben! Tiltakozni kell a szlovákok magyarországi elnyomása ellen, lehetőleg rendszeresen!

- Dél-Szlovákiában a "professzionális pszichológia" segítségével meg kell győzni a magukat magyarnak vallókat, hogy nekik is szlovák őseik vannak. Identitásukban el kell bizonytalanítani őket.

- Szlovák szakértői bizottságot kell létrehozni történészekből, nyelvészekből, szociológusokból, pszichológusokból, hogy gyűjtsék össze az összes elérhető információt a magyar sovionizmusról. (?)
Nyomtatott magyar nyelvű kiadványokon, magyar szervereken tegyük elérhetővé az előbbieket, és az alábbi információkat:

1.) Az régi (uhor) és mostani (magyar) nép közötti genetikai, vallási, nyelvi, és állami jogfolytonosság hiányát, illetve ennek részletes cáfolatát
(Uhor – a latin hungarus szó szlovák megfelelője.)

2.) A magyar/szlovák/német identitások közötti igazi kapcsolatot
3.) Faji jellegek (szláv, német) dominanciáját a magyar embereknél
4.) Nyelvi cáfolatot; a szlovák/német/latin eredetét bizonyítani a magyar szavaknak

- A hatékonyabb reszlovakizálás érdekében ezeket tömegesen kell terjeszteni Dél-Szlovákia és Magyarország területén.
- Kerülni kell a Jan Slota-féle primitív megnyilvánulásokat.
- Minden elérhető EU-s intézményt fel kell használni a magyar sovinizmus lejáratásának érdekében.
(Sovinizmus a saját népének elvakult imádata, kritika nélküli csodálatát tükröző gyakorlata, ahol a saját nép felsőbbrendűségét hirdető nézeteket, ellentmondást nem tűrő rajongással és fanatizmussal valósítják meg.)

Úgy vélem a felvázolt lépések pontos betartása szükséges a magyar sovinizmus megszüntetésének, és a békés egymás mellett élés megteremtésének érdekében."

Eddig az idézet!

Ha átgondoltan elemezzük ezen felvetéseket, akkor egyértelmű, hogy bizonyos pontokat már el is kezdtek megvalósítani, másokat pedig már a bolsevik korszak is alkalmazott jól-rosszul, de vannak még olyan pontok, melyek váratnak magukra.
Ám ha tudjuk, hogy mire kell számítanunk, akkor az ellenstratégiát is könnyebb felépíteni!
Szerintem az ellenstratégiánknak kettős célt kell kitűznie: a Magyar büszkeség és a szlovák nemzet államalkotó szerepének (szentkorona tagság) kimutatása.

1./ A magyar identitást elbizonytalanító és a magyarságot szégyenként láttató propaganda ellen rövidtávú taktikával és hosszú távú stratégiával kell válaszolni.

Talán azzal lehetne kezdeni, hogy „Nyugateurópának” nincs ókori történelme, csak Kelet-Európának van, s ebben a tótok, mint a magyar földön kialakult nemzetiség nem vett részt, de ez nem lenézése a szlovák történelemnek, hanem tény! Róma is egy etruszk város, s alapítói egy sumir származású turáni, ázsiai nép. A mezopotámiai kirajzás közben, az ie 5. században szintén ázsiai népekkel olvad össze és így jön létre a latin. Sőt a Hellén kultúra sem „Nyugateurópából” származik, hisz az is kisázsiai. Ráadásul mind az őshellén, mind az etruszk nyelv aglutináló, tehát ragozó nyelv, mint a hun, a sumír, vagy a magyar. Róma birodalmát pedig nem ismert vagy ismeretlen szláv törzs, hanem a Hun világbirodalom törte meg, s annak itt a Kárpát-medencében volt a központja, s Attila nagykirályunk alatt a népek nem elnyomva lettek, nem meghódítva, hanem felemelve és hozzászoktatva a fürdés, a szabott ruhadarabok – pl. kabát, nadrág –, valamint az alsónemű viseléséhez.
Ha nem jön keletről a hun-avar fejlett kultúra, akkor ma is tunikában járnának „Nyugateurópa” kultúrnépei?
Tessenek már elgondolkodni kedves tót testvérek, hogy miért is hívja a világ hazánkat Hungáriának?
Vagy azon, hogy tiltotta-e bárki a szlovák nyelv használatát a magyar királyságban valaha is?
Vagy miért lehetett magyar nemessé az a tót atyafi, aki bátran védte a Szentkorona országát?
Azt az országot, amely hazát adott neki is, hiszen éppen Hlinka páter ismerte el 1926-ban, hogy: „ezer esztendő magyar uralom alatt nem szenvedtünk annyit, mit hat év cseh uralom alatt”!
Szigorúan ragaszkodni kell a tényekhez. Rövid és könnyen érthető mondatokban kell a szlovák érzelmeket áthangolni a gyarmatosító EU-val való szembenézésre, majd a gyarmatosító csehek és a Szentkorona Országainak szembeállításával láttatni azt, hogy ma Közép-Európában az azonos fejlettségi szintű államoknak kellene összekapaszkodni, s alternatívát kínálni a monetáris diktatúrával szemben, nem az EU pénzdiktatúrát támogatni teljesítményünkkel!
Ha Hlinka páter – a Szlovák Nemzeti Párt elnökének – 1926-os szavait idézzük egy szlováknak, akkor talán utána néz a szöveghűségnek, s ezzel hitelessé is válhatunk. A szlovák identitásnak is része kell, hogy legyen a Szentkorona. S ha ezt, mint kapcsolódási pontot megadjuk nekik, akkor biztosan lesz magyar jövő a Felvidéken, biztosan közelít majd hozzánk az, aki felismeri: nem a magyarság jelent veszélyt a szlovák nemzetre, hanem az erőszakos szlovák nacionalizmus!

2./ Célunk tehát a valós történelmi tényeknek a köztudatba való átvitele. Akár konferenciák, előadások, lakossági fórumok megszervezésével, akár internetes portálokra való feltöltéssel, vagy könyvkiadással. Íme, pár érdekesség, amit feltétlen tudatosítani kellene a felvidéki magyarokkal, mert ezek tartást és erőt adnának a bizonytalankodó felnőtteknek, s büszkeséget a gyermekeknek.

1942. május 15. A Szlovák Köztársaság törvényhozása megszavazza az ország zsidó lakosságának már március 25-től folyamatban lévő deportálását legalizáló 68/1942. sz. alkotmánytörvényt. Egyedül gróf Esterházy János, aki a Hitler által létrehozott Szlovákia, egyetlen magyar pártjának elnökeként nem szavazza meg, mert embertelennek tatja.

Figyeljünk a dátumokra!

1942. május 15.-én hoz a zsidók kitelepítéséről törvényt a Tiso-féle Szlovákia!
Magyarországon azonban e dátumtól még két évig élhettek a zsidók úgy, hogy a hajuk szála sem görbülhetett meg a zsidó származásuk miatt!
1944. március 19-én - Horthy és vezérkara Hitlernél tárgyalt, s eközben német páncélos hadosztályok szállták meg Magyarországot. Hitler ígérete szerint, Sztójay kinevezése miniszterelnökké, megszünteti a megszállást, ám ez csak ígéret maradt. A német nyomás következményeként rendelték el a zsidóknak kötelező sárga csillag viselését. Ez persze nem akadályozza meg a „történelem tudósait” abban, hogy az utolsó csatlós szerepét erőltessék Magyarországra, pedig Szlovákia csatlakozott elsőként és maradt legtovább Hitler mellett!
Lengyelország lerohanását ugyanis 1939-ben a nácik szlovák segítséggel kezdték, majd a Szovjetunió is besegített. (Tessenek csak utána nézni!)

Az emberi jogokat súlyosan sértő Benes-dekrétumok előhírnöke egy 1945. februári londoni rádióbeszéd volt, amely végérvényes megoldást ígért:
„Minden tartományt, ahol német vagy magyar lakosság lakik, kezdettől fogva, a háborús és a német, valamint a magyar kisebbségi kérdés rendezéséig, kormánybiztosok és kormánymegbízottak fognak kormányozni. Ezeket természetesen megfelelő katonai erő fogja támogatni. Ha akármilyen ellenállás ütné fel a fejét, kegyetlenül le fogjuk törni, és eszerint fogunk a jövőben is eljárni. Elő kell készíteni németjeink és magyarjaink ügyének végérvényes megoldását, mert az új köztársaság csehszlovák nemzeti állam lesz.” Mindez abban az országban történt, ahol Tiso páter kormánya minden elszállított zsidó után 500 DM-nyi összeget fizetett a németeknek! Nálunk pedig két évvel később Horthy Miklós behívta Budapestre Koszorús ezredes harckocsi dandárját, hogy megakadályozza a pesti zsidóság munkatáborba hurcolását.
1944. július 6-án a kormányzó és a magyar katonák akciója volt az egyetlen eset a Hitler által megszállt Európában, ahol egy Németországgal szövetséges ország reguláris hadseregét arra használták fel, hogy megmentsék a zsidókat! Tiso pedig fejpénzt fizetett a zsidó honfitársai elszállításáért! Ezt az erkölcsi fölényt kell mindenképpen elültetni Felső-Magyarország lakóiba, akik a Szentkorona védelmét élvezhették évszázadokon át, kik testvérek lehetnek: ellenségek nem!

Ezek letagadása, az újkori és a régi történelem meghamisítása az, ami ellen fel kell lépnünk úgy, hogy az utódállamokkal előbb utóbb meg kell találnunk egymás kezét. Hiszen egymásra vagyunk utalva gazdaságilag, katonailag, de még politikailag is. Véget kell vetni a hazugságokra épülő nemzettudatnak, s a Habsburgok által elkezdett összeugrasztás helyett az együttműködést kell keresni úgy, hogy alternatívát kell kínálni a centrum országok gyarmatosító politikájával szemben, a Szentkorona Országainak bevált összefogásával!

Ehhez azonban le kell lepleznünk a Benes-dekrétumok 143 elnöki rendeletéből azt a 13 jogszabályt, amelyek az ország területén élő németek és magyarok kollektív bűnösségét rögzítették, s ezzel emberiesség elleni bűnt bizonyítanak!
A dekrétumok alapján a német és magyar kisebbséggel szemben alkalmazott bánásmód összeegyeztethetetlen volt az:

1./ emberi jogokkal,
2./ ellentétes volt a nemzetközi jog általános elveivel,
3./ a diszkrimináció és a kényszermunka tilalmával
4./ továbbá a tulajdon sérthetetlenségének elvével.

E dekrétumokat azonban egykori Csehszlovákia mindkét utódállama, mai napig jogrendje részének tekinti, s ezt a helyzetet - a németekkel együtt - meg kell szüntetnünk! A magyar állam sajnos még nincs abban a helyzetben, hogy erélyesen fellépjen. Bár az első nagy mulasztást az Antall kormány követette el annak idején, hogy nem állt nyíltan a függetlenségi háborút vívó Horvátország mellé, csak a háttérben tevékenykedett. Ha a Szentkorona két egykori országa látványosan összefog, akkor lett volna leginkább lehetőségünk a konföderációs Kárpát-medence létrehozására. A szlovák politikai osztály féltékenysége és nyílt magyarellenessége sem a teljes szlovák társadalomra érvényes annak ellenére, hogy mindenféle történelmi kitalációkba próbálják bújtatni a fiatal szlovák állam igazolhatóságát. Ám nekik a mi történelmünk a valódi történelem, nekik is a Szent Korona adta a védőernyőt egykor. Ezt sokan sejtik, vagy tudják is, hiszen a (közismerten magyar eredetű) szlovák államcímer, a (kevésbé közismerten magyar eredetű) szlovák himnusz mellett, még a Szent Koronát is használják időnként. (Hiszen néhány éve szilveszterkor lézerrel rajzolták fel Pozsony fölé a koronát!) Minden alkalommal meg kell említeni a szlovákoknak Hlinka páter 1926-os szavait, amelyben korrekten összehasonlítja a magyar és a cseh uralmat. Megállapítja, hogy a magyarok alatt nem szenvedtek annyit ezer év alatt, mit a cseh uralom hat éve alatt. Az EU pedig olyan uralom, amelynek minden újabb esztendeje alatt - az óriási agymosás ellenére is - rá fognak döbbenni az uralom tarthatatlanságára. A szlovák politikának pedig Budapest elfoglalása helyett a saját függetlenségük visszaszerzését, majd a Szent Koronához való önkéntes csatlakozást kell javasolni, mint a szlovák nép alapvető érdekét. (Ne tessenek ezen mosolyogni, mert eljön az idő, amikor mindez kézenfekvővé válik. S a Magyarok Szövetsége ezen és a monetáris diktatúra felszámolásán dolgozik!)

Talán sikerült önöknek megvilágítani, hogy a nemzetek közötti ellentét, sajnos éppen a közös történelem kisajátítása okán válik nagyon is mindennapossá.
Trianonról a szlovák történetírás nem szeret írni, a magyar közbeszédben pedig időről-időre változik a hozzáállás. A modern szlovák nemzettudat sajnos csak Trianon után alakult ki, s ezzel teljesen hiszterizálódott a szlovák politika arra, hogy nehogy megkérdőjelezze valaki az ő nemzeti államukat és önállóságukat.
A magyarság nem gyűlölte soha a tót atyafiakat, de a tótok sem gyűlölködtek velünk sokáig. Minden Habsburg mesterkedés ellenére a Rákóczi-szabadságharc kurucai és 1848-49 katonái között is sok tót harcolt velünk. A nacionalizmus mítoszai a nagy-morva örökségtől a Tiso-féle szlovák államig azonban, valódi soviniztát alakítottak ki azokból a tisztességes tótokból is, akik pedig jól érezték magukat a Szentkorona tagjaiként. Sajnos a pártpolitika minden országban képes felmutatni ma a nacionalizmus butaságait, pedig a hagyományos magyar gondolkodás nem volt soha nacionalista, hanem patrióta volt. Ezért is kell elismernünk azt, hogy közös történelmünk folyamán nem adtunk elég lehetőséget a tót atyafiaknak arra, hogy – akkor, amikor még nem volt uszító anyaországi politikusi garnitúrájuk –, felfejlődhetett volna egy olyan tót vezetőréteg, amely felismeri a Szentkorona tagság óriási előnyeit. Ők pedig ellent tudtak volna állni a pánszláv uszításnak, s a soviniszta szlovák állam megszervezése helyett, az addig bevált közösségi kapcsolatot akarták volna fenntartani. Ők nem akarták volna lecserélni a Szentkorona tagságot olyan hamis „rokonokra”, akik csak a kifosztásukra és bekebelezésükre törekedtek, miközben a közös államukban uralkodó testvéri kölcsönösségről beszéltek.
Mindennek fényes bizonyítéka az, hogy a Trianonban összekalapált Csehszlovákia „Szentkoronásai”, az első lehetőség kapcsán beadták a válópert.

A Magyarok Szövetsége igazságtalannak tartja Trianont, de hajlandó lenne a szlovák féllel is tárgyalásokba bocsátkozni arról, hogy miképpen lehetne a hamis történelmi mítoszokat feloldani és ezzel feledtetni a történelemhamisítást! Meggyőződésünk ugyanis, hogy a Szentkorona Országai között helye van a Felvidéknek, még akkor is, ha ezt Szlovákiának hívja a szlovák társadalom. Viszont nincs helye a gyűlöletnek, az etnikai beolvasztás erőszakosan reszlovakizáló gyakorlatának. Különösen fájó a "professzionális pszichológia" gyakorlatának bevezetése, amelynek a világos célja az, hogy a magyarságot vagy elüldözze, vagy szlovákká manipulálja.
Mi nem kívánjuk azt, hogy a szlovákoknak is legyen Trianonjuk, de a Teremtő ezt már megvalósította a szerbeknek. Talán minden népnek eljön a próbatétel?
Köszönöm, hogy meghallgattak. Várom kérdéseiket!

Szeged, 2012-05-04

Dr. v. Bene Gábor
Az MSZ Országos Elöljárói Tanácsának tagja

Megnyitva 3948 alkalommal

Hozzászólás   

#11 West-Vancouver CanadaPetrov Ferdinánd 2017-12-21 23:30
Ferdinand, Szomszédaink, a legpiszkosabb, legírígyebb, banda. Ezek nem illenek be egy ma úgynevezett Európa Unionba. Ezzel a gyűlölködő magatartásukkal, soha-soha. Mi történt azzal, hogy szeresd felebarátodat mint ön magadat Isteni intemekkel. Közép Európa, úgy ahogy volt, egy union volt. Csak egy hiba volt benne, az állandó romboló-széthúzó-nacionalista-csavargó-politikusok . Azok cask azt nézték, hogy ők legyenek fölénybe. Mikor Arpad Hazahozta-ős népét, itt találta azt a népet akivel saját, ősi anyanyelvén, tudott beszélni. Itt voltak azok a nemzetiségek, akik még ma is itt vannak. Oláhok nem voltak, akkor még, a Kárpát Medencébe. De a Székelyek, akkor is ott voltak. Ásatások, ezrivel tanuskodnak, szabadalmaikról, földművelési, állat
tartási, fémmunkálási, és a fa faragásokhoz használt, szerszámokról. Háztartási, tárolási, edények, készítéséről, sajt, hús, sör, bor, készítését is, ismerték. Gabona féléket is nemesítették. Gyümölcs, és állatok, szelídítése, is az ő érdemük. Mindezeket önzetlenül, mindenki megtanulhatta tőlük, vaqgy ők tanulták más, nyelvű itt élőktől. De segítették egymást. Védték egymást. De ma már nem. De azt senki nem mondhatja, hogy a Magyar-Törzsszövetség, Másnyelvű-népeket-mostohán kezelt volna. A Magyar_Törzsszövetség, mind más nyelveken beszélő Szöveség volt., Ó-korvan. Csak azt ne mondjátok, hogy (Reszisztek voltak) mert akkor sajnos, nagyon-de-nagyon-erős-agymosást kaptál. Nézd meg az Interneten-Magyarok-rokonságaiit. Ti is benne-vagytok. Tótok-Szlovákok-Ukránok-Lengyelek-Svábok-Bolgárok- Palócok-Horvátok-Székelyek-stb..stb..stb..kisebb,n agyobb,más Nenzetiségűek. De egyet tartsál szmelőtt. "Ha Magyarok nem védték volna Európát Tűzzel-Vassal-Drága Vérükkel, te ma nem is léteznél. Sem mint Nemzet sem mint Személy. A Magyarok Istene Óvjon minden, bajtól, rossztól, én ezt kívánom minden "Felebarátomnak" Vallási vagy más, nemzeti hovátartozónak is valja magát.
#10 Bene GábornakHungarus1 2012-10-01 16:42
Kedves Bene Gábor!

Meghallgattam a videót amit idézet, ahol a Szent Koronáról beszélt, fejtette ki álláspontját.

Csak gratulálni tudok önnek, és baráti kézfogásra nyújtani kezem. Nagyon szépen, tömören, lényegre törően elmondta azokat a dolgokat amiket nem szabadna elfeledni a magyarságnak, illetve alá rendelni magát a mai elitnek nevezett bandának.

Én az ön helyében még idéztem volna a könyvet amit azok az aranyművesek írtak akik megvizsgálták a koronát, illetve hivatkoztam volna a korona őrre aki mindkét alkalommal a csere előtt és után is látta a koronát és a képeket rajta, de ugye ez csak részlet kérdése, és az idő szűke miatt elnézhető.

Lényeg, jól meg mondta!

Üdvözlettel

László Tamás
#9 drbenegabor@gmail.comdrbenegabor 2012-09-30 00:06
kedves Olvasóim!

Köszönöm, hogy olvassák írásaimat, s még a kritikát is köszönöm, hiszen abból is tanulunk valamennyien!
Egy tisztelőm felhívta a figyelmemet arra, hogy uszításnak titulálják az írásomat, amely egy felvidéki magyartól származik, s aki legkevésbé sem vádolható ügynöki tevékenységgel. (aki azonban érthetően nem szeretné, ha a neve nyilvánosságra kerülne) Természetesen engem lehet ügynöközni, hiszen ez ellen a vád ellen nincs értelme tiltakozni, aki ugyanis ismeri a tevékenységemet az úgyis tudja, hogy ennek a valószínűsége mennyire csekély.
Én mindenkit arra kérek ne nekem higgyenek, hanem győződjenek meg az írás megvalósulási fokával, s látogassanak el a Felvidékre, vagy tájékozódjanak olyanoktól akiknek van felvidéki kapcsolatuk.
1./ aki uszításnak érzi az téved, aki annak állítja be az pedig nem ismeri a szó valódi jelentését.
Idézem a Wikipédiából: "uszítás olyan gyűlölet felkeltésére irányul, amely aktív tevékenységbe megy át. A gyűlöletre uszító másokat aktív, tevékeny gyűlöletre ingerel. Az uszító a szenvedélyeket olyan nagy mértékben feltüzeli, amely gyűlölet kiváltására és a rend-béke megzavarásához vezet."
Írásommal, de soha egyetlen más írásommal sem keltek gyűlöletet, inkább a tényeket írom le, s azok következményeire hívom fel az olvasók figyelmét.
A tevékeny gyűlöletre való ingerlés sem a kenyerem, mert minden Kárpát-medencei lakost a Szent Korona tagjának tartok, csak sajnos az agymosás miatt ezt egyre kevesebben értik.
Tehát nem a gyűlölködök, nem is ingerlek erre senkit, de ez az anyag - ha hiteles, ha nem - a szlovák belpolitikán tetten érhető szándékok tükre.
2./ a szándékaim az anyag nyilvánosságra hozásával egyértelműen a tájékoztatás volt, s nem a felvidékiek, hanem az anyaországi magyarok részére. Sajnos még ma is élnek itt sokan, akik nem látják a helyzet súlyosságát a Felvidéken, de más elcsatolt területeken sem. A rend és béke megzavarásához ugyanis nem az általam közölt sorok, hanem a Szlovák nyelvtörvény, az ottani "durvanacionalista" pártpolitika vezet.
3./ az Atilla kérdésben pedig nem vitatom, hogy igaza van, bár jelenleg még nem sokan tértek vissza az eredeti írásmódhoz.

Végül minden kritikusomnak javaslom kattintson ide, s győződjön meg a tevékenységem "uszító" jelegéről

www.nemzetihirhalo.hu/index.php?lap=public&iro=beneg#cikk

nrw.vtvszeged.hu/ftp/video2012/tema_120828.avi.mp4 A Szent Koronáról a szegedi VTV-ben

Honféltő szeretettel: Bene Gábor
+2 #8 Hungarus1 2012-07-23 12:00
Hogy ezen én miért nem lepődök meg... már mint a szlovák "nemzet" stratégiával kapcsolatban... Egyébként, ha nincs ez a cikk akkor is tudhatja, láthatja minden magyar, mire játszanak a szlovákok, de románok is. Be olvasztani a magyart, saját népükbe így eltörölni még a látszatját is annak, hogy valaha ők vették-lopták-hazudták el tőlünk azon földeket amelyet minden eszközzel sajátjuknak akarnak beállítani.
Ki így, ki úgy, de egy a lényeg: Hogy ők mindig is ott éltek, némelyek már az ős kortól kezdődően, Ami önmagában röhejes, hisz a románok csak a 13. századtól kezdtek bevándorolni, a szlávok meg sose voltak őshonosak a kárpátok között ( pláne nem a szlovákok ) a kárpátok köré és úgy telepítették őket ( értem ezt főleg a déli szlávokra ) az avarok.

Ez a cikk nem uszítás, hisz újat nem mondott a cikk író.. ezt eddig is lehetett tudni ( persze nem a liberális-globális-szappanoperás aggyal ), hogy mire megy ki a játék. Főleg nem a szlovákok elleni uszítás, hisz tesznek azok maguk is eleget, hogy ne szívleljük őket.
#7 pilardo 2012-06-18 19:46
Idézet - rekabea:
Kedves "leszerelt" ,
te nagyon jóindulatúan fogalmazol - "barátjától kapta"-
Én úgy gondolom, aki ilyen titkos iratatokkal rendelkezik
éppenséggel nem nevezhetö a magyarság barátjának, ebböl következik, hogy akinek ilyen titkos dokumentumokat birtokló barátai vannak vajon kik ök,- hogy is hivjuk az ilyen embereket ??!!!
Egyébként mit akar Bene úr elérni ezzel az irással, - mert ezzel csak a magyarokat hergeli a szlovákok ellen.
Ez uszitás !! - Vagy csak azért irogat, hogy még több fájdalmat okozzon azoknak akiknek ez fáj !!
A szlovákok csak röhögnek rajtunk és Bene úron .
Miért nem szervez Bene úr egy felvonulást a Parlament elé azzal a céllal, hogy a Kormány tegyen végre lépéseket külországi magyar testvéreink védelmében.
Ugy tudom Bene úr elég ismert személyiség megtehetné, ha akarná.

Kedves Rekabea!
Sajnálattal kell tapasztalnom,hogy az általad képviselt vélemény elfogadtatására tett kísérletek,nagyban hasonlítanak a mai magyar parlamentben zajló "demokratikus erők" pitiáner egymásra mutogatásaikhoz. Az agyam akkor szállt el,amikor arra utalsz,hogy Bene doktor más irányú cselekedetével-pl felvonulás szervezése- erőteljesebben tudta volna az általa leírtakat elfogadtatni. Nem gondolom,hogy ezt Ön komolyan gondolja.Úgy hiszem,azt a felvonulást úgyanúgy harsány soviniszta szlovák-hogy mennyire utálom leírni ezt a szót- röhögés fogadta volna. Azért,azt remélem,hogy Dr Bene megfelelő választ fog adni kérdésedre.Kitartás!
#6 rekabea 2012-06-04 17:17
Kedves "leszerelt" ,
te nagyon jóindulatúan fogalmazol - "barátjától kapta"-
Én úgy gondolom, aki ilyen titkos iratatokkal rendelkezik
éppenséggel nem nevezhetö a magyarság barátjának, ebböl következik, hogy akinek ilyen titkos dokumentumokat birtokló barátai vannak vajon kik ök,- hogy is hivjuk az ilyen embereket ??!!!
Egyébként mit akar Bene úr elérni ezzel az irással, - mert ezzel csak a magyarokat hergeli a szlovákok ellen.
Ez uszitás !! - Vagy csak azért irogat, hogy még több fájdalmat okozzon azoknak akiknek ez fáj !!
A szlovákok csak röhögnek rajtunk és Bene úron .
Miért nem szervez Bene úr egy felvonulást a Parlament elé azzal a céllal, hogy a Kormány tegyen végre lépéseket külországi magyar testvéreink védelmében.
Ugy tudom Bene úr elég ismert személyiség megtehetné, ha akarná.
+1 #5 leszerelt 2012-06-03 20:53
Idézet - Rekabea:
Mindezek ellenére továbbra is felteszem a kérdést,
hogy hogyan juthatott Bene Gábor ilyen titkos dokumentumokhoz ???


Kedves Rekabea,

Kérdésed, szerintem, nem jogtalan, de újrafogalmazásra kívánkozik. Kérlek gondold át hatását. Ha Bene Gábor nem mondja meg, honnan jutott hozzá az anyaghoz, akkor egyesek szemében kérdésed őt akaratlanul is gyanússá teszi. Hogy miért nem mondja meg - ha nem mondja meg -, annak több oka lehet, nem utolsó sorban az, hogy talán nem akarja elárulni jótevőjét - forrását -, aki az afféle árulkodást esetleg nagyon megszenvedné. Az is lehet, hogy megígérte forrásának, hogy nem árulja el, és becsületesen betartja szavát. Hogy miért ígért meg ilyesmit - ha megígérte -, azt csak ő tudja, de föltételezhetően azért, mert fontosnak tartotta az anyag közlését.

A tudás hatalom, de mint minden hatalom, jelentős felelősséggel jár. Aki tud, de képtelen, családját, barátjait, szomszédjait, honfitársait megvédeni, felelőtlenséggel vádolható ha gondatlanságból elárulja tudása forrásait, ha azt azok szenvedik meg. Ha, pedig, azt szándékosan teszi, akkor kétségtelenül erkölcstelen.

Igenis tiszteletre méltó a nyílt és egyenes értekezés, de csak akkor, ha az nem veszélyeztet másokat. Szeretteiket csak önzők, felelőtlenek, gyermetegek meg ostobák teszik ki veszélynek. Nem ismerem Bene Gábort, de föltételezem, hogy átgondolta azt is amit leírt, és azt is amit nem. Sajnos még mindig egy terrorrendszer alatt élünk - bujdosunk a nádasakban, kódszavakkal beszélünk, sorok közt írunk és olvasunk. Habár ez a korszak utolsó óráit éli, óriás pusztításra képes, mert mint a halálosan megsebesült vadállaté, kétségbeesett rugdalózásai nagy károkat okozhatnak.

Ha célod az igazság kutatása, kérdésedet talán helytállóbb lenne annak érdekében megfogalmaznod: Pl. "Tudja-e és akarja-e Bene Gábor hitelesíteni ezt a dokumentumot? Ha igen, hogyan? Ha nem, miért nem?" Ha nem tudja vagy nem akarja hitelesíteni, akkor tiszta lelkiismerettel - forrása veszélybe helyezése nélkül - megtudja mondani, hogy miért nem. Ebben az esetben a dokumentum "tudás értékét" kizárólag annak tartalma szabja meg, azaz maga dokumentum nem tekinthető ténynek. Tartalma, viszont, nem föltétlenül értéktelen: Pl. ha megerősít egy vagy több, attól független valószínűséget, akkor igenis értékes, még akkor is ha a dokumentum hitelessége bizonyítatlan.

Bene Gábor, viszont, elkerülte volna az efféle kétségeket, ha cikkében egyből megmondta volna, hogy nem szándékozik hitelesíteni az idézett anyagot - bár, szerintem sugallta avval, hogy barátjától kapta. Ezen túl, döntését vagy megokolhatja vagy nem. Ha megokolja, akkor az olvasó azt is számításba veszi, de lehet, hogy a szerző avval is elárulna olyasmit, amit nem akar. Ha nem okolja meg, akkor az olvasó csak azt veszi számításba ami van, és azt is hogy nem okolta meg döntését, annak igenlő úgymint nemleges jelentőségével egyben.

Igenis, ellenőrizzük az értesüléseket. De amint azt Törpapa honfitársunk is sugallta, többre visszük, ha bizalommal közelítjük meg egymást, és irányzatunkon csak akkor változtatunk, ha arra találunk okot.
#4 Rekabea 2012-06-03 17:49
Mindezek ellenére továbbra is felteszem a kérdést,
hogy hogyan juthatott Bene Gábor ilyen titkos dokumentumokhoz ???
#3 leszerelt 2012-06-03 17:14
Ez talán segít...

Újabb adatok az Attila-Atilla névváltozathoz
magyarmegmaradasert.hu/szerzok/friedrich-klara/item/3211
+1 #2 torpapa 2012-06-03 11:52
Idézet - Rekabea:
Tisztelt Bene úr!

Talán megtudhatnánk többet is, hogy egy ilyen "titkos" dokumentum, hogyan került az Ön kezébe?
Esetleg közölhetné a forrást, vagy pedig közreadhatná-e titkos dokumentumot szlovák nyelven is .

EZ IGY NYILT USZITÁS !!!!!


Egyébként az ATILLA név igy van helyesen irva magyarul, kettö T-vel és egy L-el németesen van irva,
ezt azért egy "nagy magyarnak" illene tudni .


Kedves Bea, tisztelt honfitársam!

Értékes észrevételeid jobban szolgálnák a célt, ha kevesebb indulat és több mértékletesség lenne bennük.

Mind Atilla nagyfejedelemet, mind a dokumentumok forrásmegjelölését illető észrevetéled jogos. Ezzel együtt szerencsésebb lenne, ha nem a kritikai él, hanem a segítő szándék domborodna ki.

Egyrészt sok tisztességes, magyar lelkű ember van, aki Atilla nevét helytelenül írja, kár lenne róluk ezért lesúlytó véleményt alkotni.
Másrészt a titkos történések történelmi bizonyítékait sokszor nehéz bemutatni, hiszen azért titkosak. A rózsadombi paktum, a 2004-es zsidó betelepedést jóváhagyó paktum eredetije nem hozzáférhetők, azonban látjuk a tartalmukat a hétköznapokban megvalósulni.

Nagyon hálás lennék, ha további értékes észrevételeid a fentiek fényében igaz honleányhoz méltó visszafogottsággal fogalmazódnának meg. Tudom, hogy ez nehéz, hiszen jobban hull a magyar, mint bármikor a történelem során, ám ha segíteni akarunk, azt csak józanul, fontolva tehetjük.

Köszönettel,
törpapa

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások