20240618
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2017 szeptember 01, péntek

Tévedések a magyar történetírásban Kiemelt

Szerző: Péterfai János István

A bölcsészeti tudományokat magyar kézbe kellene venni. Nem csak magyar pénzből fizetni, látszólagosan magyarnak nevezni, hanem a magyar nemzetet megillető igazságok szerint kellene működnie.

I. TUDOMÁNYOK A POLITIKA FOGSÁGÁBAN

Sajnálatos módon, sok tudomány a politika alávetettségébe került, a politika viszont a gazdasági hatalom uralmától szenved. A nyelvészet és a történelmi tudományok kiemelten a politika foglyai, ami miatt kevés az igazi nyelvész és történész. Felülről mondják meg a hatalom birtokosai, mit kell írni a tudósoknak, akik közül azonban a becsületesek és a bátrak az utasításokat nem fogadják el. Így aztán kialakul az a felemás helyzet, hogy az egyszerű emberek is, akik a magas tudományokkal sosem foglalkoztak, látják, hogy a tudományok nem tiszták. Sok tudomány súlyosan szennyezett, ami visszaveti az emberek bizalmát a tudományokban.

Nyugaton, értve ezalatt az európai kultúrkört, súlyos a helyzet. Magyarországon, ennél is sokkal súlyosabb. A magyar helyzetet azért érdemes külön kiemelni, mert a magyar nép és kultúrája rendkívül régi, ezért a hamisítások elsőrendű céltáblája. Mind nyugaton, mind Magyarországon a fejlődést akadályozó erőkről bő irodalom szól, de ez az irodalom háttérben marad, valami miatt nem tudja áttörni a tömegek ingerküszöbét.

A mai hivatalos történetírás számtalan tévedést hordoz, amit ideje lenne kijavítani. A tévedések kijavítása nehéz, mert általában igen erősen belesulykolták a tévedéseket az emberek tudatába, továbbá hatalmas erőkkel védik a helytelen megoldásokat az igazságot nem szívelők. Mégis, meg kell kísérelni a rendcsinálást, mivel a hamisságot nem szabad megtűrni egyetlen történetírásban sem. Az emberiség jövője nem alapulhat hamis alapokon, mert annak beláthatatlan következménye lenne a jövőben. Ezért nem csupán Magyarországon, hanem a teljes európai kultúrkörben is rendet kell csinálni, éppen a boldog jövő érdekében. A többi nagy kultúra pedig szövetséges lehetne a jövőt illetően.

A magyar nyelvet sok ezer év óta támadják. Sokan azt hiszik a magyarok közül, a rosszakaratúak csupán az 1848/49-es szabadságharc után léptek színre, Habsburg parancsra, és csak 1849 óta hamisítják a magyar történelmet, és mindent, ami a magyarokkal kapcsolatban van. A hamisítások valójában évezredek óta zajlanak.

II. AZ ÍRÁS

Tudva lévő, a magyar ábécé, 200.000 éves, nyelvünk kétszázezer évesnél régebbi, génjeinkből ered az emberiség többsége. Azt a mondást, hogy 'egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalóak', ki kell cserélni az igazságot tartalmazó mondatra: 'minden nemzetnek ősei vagyunk'. Elvégre mi vagyunk a többi nemzet anyja és apja, a szülők nem lehetnek alábbvalóak, mert akkor a származékok is azok. A többi nemzet a magyarok utóda, ebből a szempontból tehát különbek vagyunk utódainknál, mert mi vagyunk a szülő nemzet, ők pedig a gyerekeink. A gyerekek viszont mindig, nagy időtávban, fejlettebbek szüleiknél, ami viszont nem ad jogot arra, hogy a gyerekek a szülők ellen támadjanak. A szülők nem lehetnek a gyerekeik testvérei, ezért a különállás normális, mi különbözőek vagyunk minden más nemzettől. Mégis egy családba tartozunk, mivel a szülők és a gyerekek egyetlen családot alkotnak.

A magyar írást, számírást és nyelvet ezer évnél régebb óta pusztítják. Azt is letagadják, hogy létezik a magyar írás. Nem tudni, miért, de ma gyakran székely, székely-magyar rovásírásnak nevezik.

Egyetlen olyan könyvben sem szerepel az emberiség legősibb ábécéje, amely az emberiség írásaival foglalkozik. Mintha nem is létezne. A nyugati kutatók vagy nem hallottak a magyar írásról, amit nehéz elhinni, vagy tudatosan, csalárd szándékkal kihagyják a felsorolásokból a legrégebbi írást, a magyar írást. Amiből az összes többi írás is keletkezett.

A magyar történetírók és nyelvészek nem ismerik a magyar ősi írást, ezért a jégkori feliratokat olvasni nem tudják. Ehelyett tévedéseket terjesztenek, ami szerint a magyar írás az alig 1.600 éves török írás származéka. Azt sem tudják, mi az összerovás, hogyan kell három mássalhangzót egybeírni. Arról sem lehet olvasni, hogyan degenerálódott, vagy fejlődött sok más formára írásunk. Hogyan jött létre a token írás, mi a képírás lényege, mi a szobor írás, miért alakult ki az ékírás, a hieroglifa írás, és a többi változat. Varga Csaba jeles kutatónk óriási eredményeket ért el az írás kutatása terén, de gyakorlatilag parton kívülre szorították a hivatásosok. Viszont hivatásos történetíróinktól nem lehet találni sehol egy jobb cikket, könyvet pedig semmi esetre sem.

A magyar hivatásos nyelvészek és történészek a Világegyetem legtöbbet tévedő kutatói, akik valójában nem is kutatók. Idegen erőszakszervezetek ügynökei, akiket osztrák szuronyok, német tankok és orosz atomfegyverek támogattak, de ma is tartják pozícióikat, a mai függetlenség ellenére.

A Magyar Tudományos Akadémia nem alkalmas a magyar írást, számírást vizsgálni. Az analfabéták nem mondhatják meg az írástudóknak, mit kell olvasni egy tíz-húszezer éves szövegben. Aki a magyar nyelvet beszéli, és amúgy tehetséges kutató, mint Selye János, Teller Ede, az elmúlt fél évszázad legnagyobb magyarja, Szilárd Leó, és még sok ezernyien, azok előtt nyitva a Világegyetem kapuja. Magyarul gondolkodni annyit tesz, mint Isten nyelvén gondolkodni. Más nyelveken is lehet eredményeket elérni, de magyarul gondolkodva százszor könnyebb nagy felfedezéseket tenni, mint a világ bármely más nyelvén. Teller Ede, és még sokan mások is ráébredtek erre az alaptörvényre.

Egy éjszakai tévé-műsorban Raffay Ernő beszélt a mai történetírás helyzetéről. Azt mondta, 39 kivénhedt bolsevik ül az Akadémián a történelmi részlegen, és csak az lehet nagydoktor, aki szajkózza a hamis szózatokat. Így termeli magát újra a hamis alapokon álló történetírás és oktatás. Eszerint a lényeges történeti tényeket meghamisítják a magyar pénzen fizetett idegen ügynökök. Senki nem veti fel a helyzet tarthatatlanságát. A politikai pártok úgy tesznek, mintha vakok lennének.

A nyugati tudósok pár száz év óta szenvednek a magyar írással. Hosszú harcokat vívtak egymással, hogy a jelek írások, vagy csak firkák. Miután rájöttek, hogy a jelek írások, nem gondoltak a magyar nyelvre, a magyar illetékesek meg behunyták a szemüket, mintha nem is hallottak volna a magyar írásról.

III. A NYELV

Ha a történelmet ilyen nagy mértékben hamisítják, kollektív európai méretekben, akkor a magyar nyelvet milyen mértékben hamisítják? Még ennél is nagyobb méretekben. Azt írják a hivatásosnak nevezett nyelvészek, hogy a magyar nyelvnek gyakorlatilag nincs saját szókincse. Mintegy 600 szót a finnugoroktól kaptunk, a többit úgy szereztük más népektől. Mintha a finnugorok nem lennének más csoportok rokonai! Vegyünk csak 100 növénynevet, és a 70.000 régi magyar település helyett csak 10.000 települést. A növénynevek különböztek egymástól, még a szomszéd falvakban is különböző neveket használtak őseink egy-egy növényfajra. Csak számoljuk ki, mekkora volt a magyarok szókincse a növényeket nézve. Ha csak 10.000 településen csak 100 növényt neveztek különböző névvel, akkor 1.000.000 nevet kapunk. Lehet az alapszámokat variálni, 500, vagy 1.000 növényt venni, de az teljesen kétségtelen, hogy óriási szókincse volt a magyar népnek, kizárólag csak a növényneveket nézve is. A növények neveit csökkentettük, hogy megértsük a teljes magyar nyelvterületen, ha egy növény nevét kimondjuk, akkor valójában melyik növényt értjük alatta. Ezzel a módszerrel akár százezres nagyságrendben töröltünk el magyar szavakat. És még azt írják, hogy a magyaroknak nem volt gazdag szókincse.

Az egységesítés számtalan más területre is érvényes, mint az állatnevekre is. Ezért azt kell leszögezni, a magyar nyelv sok millió nevét elvesztette, hogy modern nyelvvé váljon, az újságírás és a tudomány szabályainak is megfeleljen. Azonban a folyamat éppen egy nagyon gazdag nyelv egyszerűsödését mutatja, nem pedig egy fejletlen nyelv gazdagodását, ahogy ezt be akarják adagolni az ügynökök.

A magyar történetírás, a hivatalos, nem beszél Nyugatról, amit mi alapítottunk meg, 40.000 éve. Troice, kelta, pikt törzseink mind magyar eredetűek. Ilyenek a germán törzsek is. Nem beszélnek a történetírók a hispániai magyarokról, az itáliai magyarokról, a balkáni magyarokról. Nem beszélnek az anatóliai magyarokról, a kaukázusiakról, a turániakról, a keletiekről, és még nagyon sok más magyar ágról, magyarokból keletkezett népekről.

A magyar hivatalos történetírásból hiányzik a nagy ívű látásmód. Ismeretek hiányában történetírásról meg nem nagyon lehet beszélni. Csak mellébeszélni tudnak hivatalos történetíróink, a másféle véleményeket nem veszik figyelembe, a tények nem érdeklik őket. Sajnos, politikai elnyomás alatt állt minden magyar történész, előbb osztrák, német, aztán orosz tudati és fizikai elnyomás alatt. Csak a Nyugatra menekült magyar kutatók írhattak szabadon, mert ott valóban szabadság volt, bár oda is betört az elnyomás szelleme egyes esetekben. A rendszerváltás óta a politikai agresszió csökkent, az elnyomatás évszázadai alatt nevelődött történészek hada azonban továbbra is székeiben ül és a székeit nem akarja átadni. Aki egész életében téveszmék áldozata volt, hogyan tisztulhat meg a téveszmék további terjesztésétől? Előbb fel kellene ismernie a helyes utat, amihez nagy lélek kell. Megtagadni önmaga helytelen szólamait, régebbi életének súlyos tévedéseit, kevés ember képes. Ráadásul többnyire idegen zsoldban álló ügynökök, akik sosem fogják feladni álláspontjukat.

Amint mondtam, Eurázsiát, Észak-Afrikát magyar nyelven beszélő törzsek lakták. A nyelv fejlődött, új hangzása lett, új szerkezetet vett fel. De a szókincse, a szókészlet, mint folyóban a kövek, megmaradt. A nyelvtan gyorsan változik, de a szó marad. A szó a kő, a nyelvtan a víz. Továbbá a hangok talán még a szavaknál is fontosabbak. A magyar hangrendszer ötvennél is több hangot tartalmazott, régi írásunk szerint. Ezt az 52, vagy 55 hangot, amelyeknek mind önálló betűjele volt, vessük össze a görögök 26 hangból álló alfabétikumával. Még U hangjuk sincs! Csak két kezdeti görög írásban volt U, de később kivesztek a görög nyelv egységesülése idején. Hogyan képzeli el a magyar történész, hogy a görög történetíró képes volt leírni a magyarok neveit? A magyar hivatalos történetíró fel sem teszi a kérdést, mivel a problémát meglátni, felismerni erőfeszítést követel. Elbűvöli a görög kultúra látszólagos fénye, addig meg nem jut el kutatásaiban, a görög nyelv és kultúra a magyarból ered. A politikai hatalmat kiszolgálni gyomor kérdése, de kutatni csak az tud, aki mögött valamilyen tudás is áll. Nagy tudósaink közül egy se osztotta a mai hivatalos véleményt, más álláspontot képviseltek, kivétel nélkül.

Azt kutatni, miként lett az egykori gazdag magyar hangzórendszerből 26 hangból álló görög ábécé, bizony igazi kutatóknak való feladat.

Az indoeurópai nyelvészet kollektívan tartozik a magyaroknak, mert minden tézise hamis, minden tézise a magyarok ellen irányul, és még azt sem voltak képesek meglátni, hogy az összes indoeurópai nyelv a magyar nyelvből ered.

III. VÁNDORLÁSOK

Őseink lementek Szumerba és Egyiptomba, és megalkottak két csodálatos civilizációt. A szumer nyelv a magyar nyelv lassan pusztuló hajtása, de jól meg lehet érteni. Hasonló nyelv az egyiptomi is, amely mintha fiatalabb magyar nyelv lenne, közelebb állna a mai központi magyar nyelvjáráshoz. A szumerok Kr.e. 5.900 körül Eriduba érnek, az egyiptomi nép egyik fontos megjelenése Kr.e. 3.800 körüli. A két időpont között 2.100 év van, ami okot adhat az egyiptomi tisztább magyar jellegére. De ezt se vegyük végleges álláspontnak, mert a szumer nyelvet a semita hatások igen korán, talán Kr.e. 3.000 körül, torzítani kezdték, mivel a semiták ebben az időben kezdtek beszivárogni Észak-Mezopotámiába. De a semita nyelvek azt igazolják, hogy a magyar nyelv etymonjaiból keletkeztek, tehát a számtalan hasonlóság nem csupán a szumer, egyiptomi, hurri, hatti magyar nyelvekből eredhetnek, hanem sokkal régebbről, amikor a semik még magyarok voltak.

Hagyományaink, szokásaink, mitológiánk, amit teljes gőzzel hamisítanak, vallásaink, nyelvünk, zenénk és minden tulajdonságunk arról beszél, a magyarok az emberiség ősei. A lugal cím magyar király címe is, de ez nem tetszik a történészeknek. Hamisítanak tehát, a tény errefelé nem tény, az igazság errefelé nem igazság. Kis kígyószerű emberek hazugságait kell falnia a teljes magyar ifjúságnak, nehogy néhányuknak eszébe jusson, a világ hazugságra épül.

A magyar hivatalos történészet nem foglalkozik a magyar nyelvű etruszkok, pelaszgok, a krétaiak, trójaiak, a paiónok, lykiánok, a szabírok és még számtalan más nép történelmével. Vajon miért nem? Még a magyar törzsneveket is töröknek minősítik, zömében, ezért ne várjunk képviselőitől magasabb szintű vizsgálódásokat. Képtelenek magasabb szintű összegzéseket végezni, mert nincs meg az alap, amire építkezhetnének.

Miféle történész az a személy, aki krónikáink teljes hagyatékát mellőzi, lenullázza, beképzelt mivoltánál fogva. Azt hirdeti, hogy ő, a mai történész, valójában idegen titkosszolgálatok ügynöke, a magyar krónikákat nem tartja hiteles forrásnak. A hiteltelen, abszolút hazudozó mai történész az abszolút hiteles, középkori forrásokat nem tartja hitelesnek. Van-e erre a helyzetre megfelelő szava a történetírásnak? Természetesen van, a csalárd történészek hamis történelmet írnak. Na, de meddig? Ókori történelmünket igyekeznek lenullázni, mintha nem is léteztünk volna, a magyarok szent népét pedig kiűzni az Északi Sarkkörtől északabbra. Azt szeretnék elhitetni, osztrák császári parancsra, hogy a magyarok az ugoroktól, szegény manysiktól és hantiktól, származnak. Ezt a vágyukat a Jugria – Ugor elmélettel domborítják ki. Az elméletet sikerült elterjeszteni a tudományos világban. De a magyarok nem ugorok, sosem laktak a tundrán, sem a jégmezőkön, ahol a jegesmedvék az urak.

Elterjedt a honfoglalókról, amikor valójában nem is volt honfoglalás, hanem sok kivándorlás és beözönlés, húsz vagy ötven is, hogy valamiféle könnyű lovassággal rendelkeztek, ruházatuk pedig törökös jellegű volt. Ezzel szemben a magyarok legfőbb erejét a nehézpáncélos lovasság adta. Mivel a magyaroknak sem gyalogsága, sem könnyű lovassága nem volt, ezért el lehet képzelni azt a katonai erőt, amit, példának okáért, 60.000 főnyi magyar nehézpáncélos és közepesen páncélos lovas felvonulása jelentett. A magyar férfiak természetesen nem páncélban töltötték napjaikat, hanem csak a nehéz ütközetek alkalmával öltötték fel a súlyos acélpáncélzatot. Máskülönben könnyű ruházatot és könnyű fegyverzetet viseltek atyáink.

Bölcs Leó bizánci császár meglehetősen pontosan leírja a magyar hadsereg felépítését és fegyverzetét. A magyarokat és bulgárokat, a másik Unugból származó népet, elkülöníti a többi lovas néptől, ami feltűnő vélemény. Ha kutatjuk a magyarok eredetét, rá kell döbbenni, a magyar és bulgár hadrend azonos gyökérről ered. Ez a tény nagy horderejű, amit a hivatásos történészet úgy próbált megoldani, hogy kitalálták az 'onogur' sosem létezett népről szóló hamis elméletet. Bölcs Leó azt is mondja, hogy a magyar és a bulgár hadsereg különösen veszélyes, mert igen jól szervezett. Ebből az információból az is kiderül, sok más bizonyíték mellett, hogy a bulgárok magyarok eredetileg, nem törökök.

A bulgárok és magyarok hadrendje semmiben sem különbözik egymástól. A magyarok barátságot nem kereső, bizalmat nem érdemlő népek. Bölcs Leó ezzel az értékeléssel arra világított rá, tudtán kívül, hogy a magyarok szuverén nép, saját érdekeit tartja legfontosabbnak, a bizánciakkal egyenlő erősnek, vagy erősebbnek tartja magát. Nem kér a bizánci politikából, ezt jelenti a barátságot nem szerető kifejezés. Bizalmat sem érdemelnek a magyarok, mert nem a bizánciak szolgái. Bölcs Leó meglehetősen helyesen beszél a hun világhatalom akkori képviselőiről, a magyarokról. Gilgames unugi király közvetlen utódainak kell tartani a magyarokat, bulgárokat és macedónokat.

A magyarok fegyvere a kard, a páncél, az íj és a kopja. A kard speciális magyar találmány, kizárólag a magyar-utód népek használják. A páncél jelentése Pán-Szél, vagyis az Úr Széle, ami védi a harcos testének szélét, a bőrt. Az íj félelmetes fegyver, távolról lehet ölni vele. A kopja a lovasroham fegyvere, a lándzsa változata.

Előkelő embereik lovaikat elől vassal, vagy nemezzel vértezik. A hadrend elől egyenes, az egységek között kis közök vannak, törekednek a hadrend jelentős mélységére. A hadrend kis közei viszonylagos mozgékonyságot biztosítanak a harcoló lovas csapategységeknek. A hadrend nem egy tömbszerű alakulat volt, hanem nagyon jól meg volt szervezve, a római legio hadrendjénél fejlettebb volt.

Az arcvonalat éjjel állítják fel. Tehát nem olyanok voltak, mint IV. Béla seregének emberei, akik aludni tértek a csata veszedelmes éjszakáján. Az arcvonal éjjel feláll, reggel a teljes haderő támadásra indulhat, amint megcsillannak az első sugarak. Előőrseik egymástól nagy távolságra állnak, tehát nehéz meglepni őket, továbbá van tartalék haderejük, amelyet leshelyre rendelnek. Málhavonatuk az arcvonaltól hátrébb, egy vagy két római mérföldre van elhelyezve, amelyet kevés fedezet őriz. Igen kedvelik a távolból való harcot és a lesvetést.

A távolból való harc azért előnyös a számunkra, mert nyilaink az ellenséget lemészárolják, saját csapatainknak pedig haja szála sem görbülhet. Egyes nyílhegyek átvitték a páncélt, mások a pajzsot, mások a láncinget. Ezért csapataink döntő fölényben voltak bármely ellenséggel szemben. Ezt a stratégiát a táltosok dolgozták ki, addig tartott katonai fölényünk, ameddig a táltos rendet le nem tiporták saját vezetőink.

Egyik népnevünket, a Hungárt, általában az Onogur névből vezeti le. De ilyen népnév soha nem létezett, német történészek találták ki a magyarok eredetének megmásítására. Azt állították, hogy az Onogur név török szóösszetétel, mivel On Tíz, Ogur Törzs a török nyelvekben. Ebből az On-Ogur formából vezetik le a Hun-Gár nevet, ami önmagában is tökéletes képtelenség. Az Un-Gar, Hun-gar értelme Tíz-Törzs, vagyis Tíz-Ogur, mondják ezek a nyelvészek, történészek. Sajnálatos rájuk nézve, de ez nem igaz. A görög eredeti is ounougur formájú. Mivel nem ismerik a szavak jelentését, mint a Hun szó jelentését sem, ezért képtelenek helyes meghatározásokat alkotni.

Nem szabad elmenni amellett, hogy Onogur kifejezés sosem létezett, ilyen szót sehol sem találni. Tehát találtunk egy átírást, amely a magyarok törökösítése számlájára írható. Erős prekoncepció alapján hatalmas erők, sok pénzzel működtek annak érdekében, hogy a magyarokat töröknek állítsák be az európai olvasók körében. Az Unug-Úr nevet hamisították Onogúr formára. Továbbá az On valóban Tíz a török nyelvekben, de Ogur szó nincs, illetve az Ogur szónak Nyíl értelmet adtak, mondván, a Nyíl Törzset jelent. Ravasz elgondolások, de nem tudhatjuk, miért jelent a törökben a Nyíl Törzset? Bizonyára közismert a törököknél a nyílvessző törzs értelme. A Nyíl a törökben Ok. De, az Unug-Úr kifejezésben nem találni a nyíl értelmét, ami Unug (Uruk) Urait jelenti valójában, amely névben semmilyen törökféle szó sem fordul elő. Az Oguz népnevet lehet Ogurnak érteni, de Unug Urait On Ogurnak érteni nem lehet. Unug a legnagyobb szumer város; később az akkádok és szumerok Uruknak, a Bibliában Ereknek, ma Iraknak mondják az eredeti magyar Unug nevet. Erről a városról kapta a mai Irak állam is a nevét. Unug névváltozata Urog, amiből meg a hamisítók Ugor nevet fabrikáltak. Az Ugor egyértelműen Ugarit nevéből ered, az Ugar szóval együtt, ami egy másik szumer város volt eredetileg, a Földközi-tenger partján. Az Urog név fennmaradt az Urogosz, Urgosz görög névalakokban, de még az Urog változását Ugor alakra is el lehet képzelni.

A magyar törzsek száma Hét, amely név a számok rendszerében Királyt is jelent. A Hét a Király. Hetu-Magor egyszerűen Királyi-Magyar jelentésű, vagy másképpen Hét-Magyarok szövetsége. Mellesleg a Hét szó a He-Ta – Nap-Táj származéka, ami azonos a Kel-Ta – Nap-Táj szó jelentésével. Íme két Napország neve. Ezt az On-Ogur török nevet úgy akarják a nem magyar, talán német történészek megetetni a világgal, hogy az On-Ogur (Tíz-Nyíl) jelentését átviszik a magyarokra, és keresnek egy tízes törzsszövetséget a magyar történelemben. Három lázadó kazár törzs, akik önmagukat kabaroknak nevezték, kiszakadt a kazár fennhatóság alól, és a magyarokhoz csatlakozott. A csatlakozás valamikor a honfoglalást közvetlenül megelőző időben történt. Ezért ekkor már mondhatták volna a magyarokra azt is, hogy Tíz Törzs, (hét meg három törzs), ha a magyarok nem 108 törzsből álltak volna a mitikus idők elején is. A hét magyar, meg a három kabar törzs, az összesen tíz törzs, okoskodtak a történészek.

De van egy orbitális probléma! Az onogur, vagyis helyesen unugúr birodalom, a szumer Uruk várossal rokon népesség, már a 400-as évek végén fennállt, a hun magyar birodalom utódaként. Ekkor azonban a magyarok még vidáman hét magyarok voltak, nem tíz magyarok, vagyis tíz nyíl. Majd csak 300 évvel később lennének Tíz-Törzs, de az unug-úr név ezt nem támasztja alá. Nem lehetnek 480 után a magyarok Tíz Törzs, ha majd csak 800 után lesznek Tíz törzs, amikor egy hetes törzscsoporthoz egy hármas törzscsoport csatlakozik. Akkor kik voltak azok az unugurok, akik a 400-as évek végén a Maeotis partján éltek? Talán csak nem az unugi magyarok, akik legalább 40.000 éve éltek ott, és Unugból sok rokon menekült hozzájuk? Valakik itt nagyon bénán kezelik a történeti adatokat. Azt képzelik, a diktatúrában nem emelheti fel senki sem a szavát tévedéseik ellen, ezért nem is nagyon törődnek az igazsággal. 'Tíz törzs' a magyarok soha nem voltak, csak azok fejében, akiknek szüksége volt a tíz törzs fogalomra, hogy levezethessék belőle az onogur nevet, azt törökösítsék és rákenjék a magyarokra. Ebből is látszik, a magyar hivatásos történészek milyen elképesztően gyenge színvonalon dolgoztak, az ő munkáikat követik a maiak. Vigyázat, az onogur elmélet a magyar történelem egyik sarkköve! De az elmélet hamis, az összes következtetésével együtt.

Fel nem fogható, milyen történész mogulok kényszerítik a gondolkodni is képes hivatásos történészeket, hogy feladják az önálló gondolkodást és továbbra is az elődök súlyos tévedésekkel és előítéletekkel teli elgondolásait kövessék. Pedig vannak jóakaratú történészek, csak elnyomják őket.

Azt is láthatjuk, hogy a mély szakrális jelentéseket tartalmazó Hét és Száznyolc fogalmakkal egyáltalán nem törődtek a hivatalos helyeken ücsörgő kutatók. Az unugúr népesség a magyarokkal rokon, vagy azonos. A mai Bulgáriába, a Káma-vidékre, Itália északi részébe vonulnak csoportjaik, egy részük helyben marad, és volt egy ötödik rész is. Sehogy sem jön ki az onogúr törzsekből a hét, vagy tíz magyar törzs, mert a többi csoportnak is kellene adni néhány törzset, ha már onogúr eredetűek. Legalább még tíz-húsz törzsre van szükség a magyarok tíz törzsén kívül, hogy megmagyarázhassák az onogurok szétvándorlását. Baj van az évszámokkal, baj van a törzsek számával, baj van a nevek jelentésével. Szegény hivatásos magyar történészek, milyen félelmetes mocsárba tévedtek! Nem fognak kikecmeregni belőle.

III. TURKOK ÉS TRÓJAIAK

Bölcs Leó és sok görög történész a magyarokat gyakran turkoknak nevezi. A bizánciak a Turk név alatt egyértelműen Trójait vagy Etruszkot értenek. A Török, régies Terek, népnév a magyaroktól került a törökökhöz.

Számtalan népnév magyar eredetű, mai használóik e neveknek tudatosan vették föl a dicső őseik, vagyis magyar őseik régi népneveit. Ilyen név a Török, a Mongol, a Dzsungár, a Rusz, a Kelta, a Latin, a Görög, a Héber, a Germán, az Angol, a Francia és mások. Más népnevek olyan magyar nevekből keletkeztek, amelyek földrajzi nevek voltak eredetileg. A mai törökség nagy lélekszáma erősen befolyásolja a történészek látásmódját. A modern, mai helyzetet visszavetítik az ókorra, ami kapitális hiba.

A Turk, szó szerint, Hegyecske, továbbá a Tur-Kény (Torony-Király) rövidülése. A Türhén megegyezik a Tür-Kén variánssal, a trójaiak nevével. Török nyelv ekkor még nincs, csak 350 körül képződik leromlott magyar nyelvjárásokból, ezért törökökről senki se beszéljen 350 előtt. Sajnos, sok kutató elköveti ezt a súlyos hibát és őstörök nyelvről képzeleg ott, ahol kizárólag magyar nyelv van jelen. Az ujgur nép a Kr.e-i II. századból származtatja magát, ők pedig a legrégebbi és talán legfejlettebb töröknek mondott nép. Kétségtelenül a magyaroktól származnak.

A türkök királyi családja magyar neveket ad tagjainak. Ez a tény arra mutat, hogy a törököket magyar dinasztia szervezte néppé, aztán a magyar lakosságú területeket is beolvasztotta birodalmába. Az oszmánok országának Turkey neve szintén a magyar Turk névből ered. Nem tudni, a Key megfelelhet-e a Köy szintén török szónak? Ha igen, akkor a Turkey szónak nincs köze a Turk magyar szóhoz. Trója helyesen Torja, Tur-Kény a Torony (Hegy) Kényura, Királya. Tyrr-Hen-osz királyfi és a Tyrrhen-tenger is a trójai tarjánok meg az etruszkok nevét viseli. Az etruszkok magyar nyelven beszéltek, csodálatos kultúrát hoztak létre. Egyik részük Itáliában élt már tízezer év óta. Másik részük Kárpátiából érkezett Itáliába, harmadik águk pedig Trója környékéről, Kr.e. 1.200 körül, hajózott át a tengeren. Nevük Tusk, Tosk, Toskán, Etruszk, Türrhén, Rasenna lehet. Trója neve az őse Tarján, Traján neveinknek, meg a Tarchan, Tárkány, Thrák neveknek is. E nevek közül néhányat, mint a Tarján nevet, töröknek minősítenek. Úgy tűnik, sokáig Európán és az Egyesült Államokon kívül nem létezett akadémia, tehát az indoeurópai zavaros elméleteknek csak a magyar akadémia vethetett gátat. Ezért különösen fontos volt bizonyos erőknek a magyar történészet félrevezetése és leigázása, hogy szabadon elmélkedhessenek a történelem eseményein. Ne zavarják meg vizeiket más gondolatok.

Ma már sok országnak van akadémiája, a nem indoeurópai tudósok mégsem képesek jelentős eredményeket felmutatni a nyelvészetben. Vajon miért? Talán csak a finnek és észtek emelkedtek az átlag fölé, de a török államok akadémiái még nem.

Etruria három részre tagolódott. Északon Fel-Szina, középen Vel-Szina (Bel-Szina), délen Al-Szina terült el. A Szi-Na szó szerint a Nap Háza, ebből van a Szín mai szó. A három tartománynévben a Felső, Alsó rész mellett a Belső fogalmát láthatjuk. Elemezhetnénk tovább e neveket, de most legyen ennyi elég. Ha az etruszkok nem agyarok, akkor kik?

A bizánciak módszeresen Paeonnak is nevezik a magyarokat. Ki meri azt feltételezni, hogy a bizánci egyházatyák, tudósok, történészek mind tévedtek? A hivatásos magyar történészek, akik mindig bölcsebbek mindenkinél! Jobban tudják ma, mi történt ezer évvel ezelőtt, mint az ezer évvel ezelőtt élt tudósok. Mert a Paeon, vagy görögös Paion név a trójaiakra vonatkozik, amit a görög források világosan megmondanak. Paionia területe Boszniától húzódott a Fekete-tengerig, magyar lakossággal. A thrák arankincsek a magyar ötvösök remekei. A Szófiában őrzött arany könyv nem itáliai magyar, hanem helyi magyar (tarján) nyelven íródott. A Balkánon a magyar kultúra legalább 7.000 éve magas szintre jutott. A mai bulgárok pedig magyarok és nem törökök. A macedónok Csaba királyfi népének utódai.

Gyakran a Makedónokat is magyaroknak minősítik az ókori források. Egy fontos krónika, a Tarih-i Üngürüsz (Magyarok története), a makedónokat magyaroknak minősíti, Nagy Sándort magyar királynak nevezi. Kétségtelen, a Mag és Mak, meg a Maj és Mah, összetartozó alakok a magyar nyelv szerint. Mak-E-Dón magyarul Nagy-Házból való-Urak. A dórok Makednosz neve talán Mak-Etnosz értelmű, ami Nagy-Népet jelent. A dórok eszerint magyarok voltak, akik Torja pusztulását bosszulták meg, félelmetes támadásukkal. A makedón királyi család tagjai, teljes megdöbbenésünkre, sok olyan nevet viselnek, ami magyarul jól érthető.

De haladjunk tovább!

Érdemes a Hungár kérdéshez csatolni az Ujgurok eredetének kérdését. Mivel a mai Dzsungária, az ujgurok régebbi hazája, eredetileg Hungária nevet viselt, közük lehet a magyarokhoz, akik szintén a Hungária nevet tartják országuk nevének. A Dzsungár név a Hungár névből romlott, valószínűleg arab hatásra. Amikor a terület lakói a mai Hszicsiang-Ujgur területére húzódtak, akkor nevet váltottak, a hungárok felvették az ujgur nevet. A név Új Gur, vagyis Új Nép jelentésű. Ők maguk a magyarokat testvéreiknek tekintik. Nyelvük magyar eredetű, erős arab és török behatásokkal. A mai Mandzsúria is Hungária nevet viselt, a mandzsu nyelvek is a magyarból romlottak, háromezer évnél régebben.

Magna-Hungária lehet Mezopotámia, a Don-Kaukázus vidék, Dzsungária-Ujguria, Mandzsúria és a Volga-Káma vidék.

Unug nevéből ered Ung, Ung-Vár, valamint valószínűleg a Huang-ho nagy folyó neve. Számtalan névvariációja van, de Un-Gar, szó szerint, Isten Népe jelentésű. Az Un, mint Első, az En (Isten) szóval közvetlenül rokon.

A nyelvészet katonai megszállása nem mai korunkra datálható. Már az ókori uralkodók is nagy előszeretettel gyilkoltak, majd a nyelveket meghamisították. A katonai hódítás legtöbbször agresszív nyelvi előretörést is hozott magával. A nyelvészet tudományának katonai megszállása modern korunknak az eredménye. Erről nem is folyhat vita, viszont ezért a nyelvészet a hazugságok táptalaja lett. A mi korunkban a nyelvészet tudománya katonai megszállás alatt van. Emiatt eredményei is csak részlegesen értékelhetőek. A hazugságokat ne engedjük érvényre.

IV. NÉPNEVEINKET HAMISÍTJÁK

Hatalmas tévedése a hivatalos történészetnek a Szavárd népcsoport töröknek való minősítése. Mivel a szavárdok máris Szubartuba visznek minket, a hivatalos történészeket irányítók meg akarják akadályozni a Szubartu és Szavárd nevek összevetését és azonosítását. Egyik fontos népnevünk, Bulcsú és Tormás szerint, Szabartoiaszphaloi, amely nevet többnyire helytelenül értelmeznek a kutatók. A bibliai Szubartu megfelel Szabartoi nevünknek, Transzkaukázia területét jelöli. Bár Szubartu és Szabartoi nem pontosan azonos jelentésűek, ha nagyon pontosak akarunk lenni, de a két országnév egyazon területet jelöl. Itt van a magyarok egyik fontos területe, amitől a szegény szenvedő történészek annyira rettegtek, hogy végül kiderül, Arméniában magyarok laktak. A terület Szumer közvetlen közelében fekszik, északra a síkságtól, de sokkal, sokkal régebbi magyar övezet, mint Szumer területe. A történészek annyira rettegnek Szubartutól, hogy még az Akadémia keleti gyűjteményét is felgyújtották, elpusztítva rengeteg értékes tudományos kincset. Ez aztán az indoeurópai dicső módszertan! A szabad gondolatok áramlása! Gyújtsd fel azt, ami igaz, terjeszd a hazugságot!

Szub-Ar-Tu jelentése Alsó-Hegyi-Ország, ezzel szemben Szab-Ar-Tu Szabad-Hegyi-Ország. Nagyon sok variánsa van az itteni magyarok népnevének, amely nevek azonban önálló jelentéssel is bírnak. Szibéria nevét is magyarok adták, akik talán már 40.000 éve meghódították az addig lakatlan és jeges szubkontinenst. Szibéria őslakói az Orosz Birodalom indiánjai voltak, akiket szabad volt pusztítani.

Aszphalu neve rokon az Aszphal táj nevével, ami nem más, mint az Alsó-Zab folyó alsó medencéjének a területe, ma is. Jobb térképeken ma is ott a felirat. Rengeteg errefelé a kőolaj, ami az Aszfalt nevet is elénk idézi. Ez a név magyar, mert Asz-Fal-T a helyes felbontása. Asz az Isten és az Aszottság neve, a Fal egyértelmű szórész, a T a szó végén magyar jellegű helyképző. Aszfalttal házakat is lehet burkolni, a szürke színt az Asz fejezi ki. A Rendíthetetlen Szavárdok – Szabartoi-asphaloi, a Kaukázus fő vonulatától délre éltek egykoron.

Szibéria, a Tiberis-folyó, a Tiberiás-tó neve, és hasonló földrajzi neveink magyar jelenlétet bizonyítanak a kérdéses területeken. Külön érdekesség Szabaria városának a neve. A mai Szombathely (Szem-Házának-Helye) régebbi neve Szabaria, ami szintén magyar nyelvű. Augustus volt az a római császár, aki jelentős néptömegeket telepített át Szubartuból Pannóniába, mert a szabárok és semiták, vagyis szírek, folytonosan ellenségeskedtek, a két népcsoport, a magyar és a semi között ősi ellenségeskedés zajlott. Augustus a Pax Romana miatt telepítette ki a magyarokat a Dunántúlra, remélve, hogy megszűnnek az ellenségeskedések. Azért éppen Pannóniába telepítette a szavárok egy részét, mert ott azonos nyelven beszéltek velük. Magyarokból ekkor még bőven maradtak Kis-Ázsiában. Egy csomó török falu neve ma is Macarköy, Magyarfalu, amely települések az egykori magyar népességet jelölik ma is Törökországban. Ezek a falvak Pontus területén fekszenek főleg, ezért nem lehetnek magyar janicsár betelepítések. Szíria északi részén II. András korában is még sok magyar falu és város létezett.

Szaváriát (Sabariát), Claudius császár uralkodása alatt alapították. Szavária nevének jelentése: a Sza nép Vára. A Sza a magyarok egyik nagyon fontos népneve, az –ia végződés speciális magyar találmány, nagyon ősi, Itáliába is a magyarok vitték be, de a semi –ijja végződés is a magyar –ia végződés változata.

Szent Márton Sabaria/Szavária szülöttje. A Márton régi magyar név, Már-Ton formában a jelentése Ifjú-Úr. A szent neve megegyezik a hun Mao-Tun égkirály nevével. Tudni kell, a kínai nyelv nem ismeri az R hangot, ezért a magyar Már-Ton nevet a kínai szerzők Mao-Tun formában próbálták visszaadni. Márton (Mao-Tun) tényleg az Ifjú-Úr volt, akit apja meg is akart öletni, egy kínai nőtől született fia kedvéért. Apja neve Tou-Man volt (ma Tomán családnevünkben él a név), ami Nap-Ember jelentésű.

Pannónia nevét sem értik a tisztelt kutatók. A név a Pan és Nun elemekből épül fel, a régies Nun később Non formára változott. A latin Non = Nem szónak csak annyiban van köze a pannon névben szereplő Non szóhoz, hogy mindkettő a magyar nyelvből keletkezett. A Nun, Nón, Nan, Nán rangnév, nagyjából herceg jelentést tartalmaz. Voltaképpen nagyon ősi női vezetők neve, a Nuna magyar név változatai. Szumerban Nun-Ki (Eridu földje), Egyiptomban Nun istenasszony neve őrzi a sokkal régebbi magyar nevet, a Nunát (Nu-Na a Nő-Háza). Innen ered a Nuncius rangnév is, vagy a Nán-Dor férfinév, a Nána, Nánás és más hasonló szóalakok, a Nanna, vagy Nannár Holdisten neve, és egyebek.

Pan viszont a Nap fordítottja. Mindkét magyar névalak a Pa-Na, illetve a Na-Pa alakokból rövidült, jelentésük Nagy-Fő. Aki nem más, mint a Nap. A Nap az égben uralkodik, a Pan viszont a Földön, ezért fordított a név hangrendje. A szó magyar eredetű, Európából vitték le őseink Egyiptomba, ahol Pán isten fontos szerepet töltött be a történelemben. Vezér, vagyis Ozirisz barátja volt. Amikor Ozirisz meghalt, Pán hirdette ki az eseményt az emberek között. Erre a hírre az emberek között Pán-ik tört ki. A Pánik a Pán magyar névből képzett magyar nyelvű ikes ige! Pán isten nevét a görögök is, magyar eredetűek lévén, jogszerűen örökölték. De a His-Pán név már nem magyarázható a görögből, csakis a magyarból. Pán tehát úr, kisebb úr, mint a Nap, mert földi napúr. Az Is-Pán egyszerűen Fényes-Pán, magyar rangnév. Mivel a szlávok a magyarokból keletkeztek, az Úr nevet Panem alakban is mondhatják, elvégre a Nap valóban Úr. A Kenyér neve, a magyar nyelv szerint, Nap-Úr jelentésű. Alakja is kerek volt valójában, olyan, mint a Nap alakja. Ken-Ér szó szerint Nap-Úr, a Ken névre lásd a Ken-De uralkodói címnevet, valamint a Kend nevet. Szláv utódaink kenyeret jelentő nevei közül némelyek csak a Pán ősi magyar név változatai. A Hleb viszont a Kel-Eb, vagyis Kel a Király, (a Nap), rövidülése.

A Pán a mayáknál is létező név, lásd a híres Maya-Pán városnevet. A mayák nyelvében számtalan magyar szó van, ilyen a Maya és a Pán is. A mayák Szibériából kelnek útra, mintegy 13.000 évvel ezelőtt. Őshazájukban magyar nyelvjárásokat beszélő törzsek éltek, a mai maya nyelvek még mindig őrzik az egykori eredetet. De Atlantiszból is érkeztek hajók Amerikába, meg sok más magyar nyelvű államból, ahonnan szintén magyar nyelvből eredő szavakat vihettek át a hajósok az óceánon keresztül. A Maya a magyarok ősanyjának a neve, lásd Maiotisz, vagyis Maya istennő helye.

A Pan-Non név Úr-Herceg, Nap-Herceg jelentésű, a mai magyarok jogosan használják magukra a pannón nevet. Elvégre pár százezer éve magyarul beszélő emberek lakják a Kárpát-medencét. A pannón földrajzi nevek magyar nyelvű lakosságot bizonyítanak a rómaiak előtti korokban is. A pannón magyarok és a kelták között azért nem ismertek háborúk, mert testvéri közösséget alkottak, rokonok voltak. Ma is nagyon közeli rokonaink a kelták.

Szabar népnevünk igen gazdag formákat mutat fel, de ezek a formák nem törököket igazolnak, hanem kizárólag magyarokat. Ilyen nevek, csak néhányat megemlítve, a Zobor, a Szováta, a Szapári, a Szabária, a Szavária, a Szavárd. De a Szaparin orosz családnév is magyar eredtű, magyart is jelent. A görög Spárta, ahol az egyik Tündér király uralkodott, akinek Tündér Ilona volt a lánya, Szapár-Ta nevű helyesen, ami a Sza-Pár nép Tája volt egykoron. Törökmentes terület, mert a törökök csak Kr. u. 350 körül jönnek létre. Szpartakusz neve helyesen Szapartak-usz, akit amúgy is tráknak mondanak, a trákok pedig ősi magyarok, akik magyarul beszéltek és írtak, lásd a Szófiában őrzött aranykönyvet.

Még a Szeverján szláv törzsnév is magyarokat jelöl. Sehogyan nem megy be a szláv kutatók fejébe, hogy a szeverjánok délkeleten helyezkedtek el a törzsek között, de a szever északot jelent oroszul. Pedig rendkívül egyszerű a megoldás, mert a szeverjánok magyarok (ahogy a többi orosz törzs is), ezért nem az égtájat, hanem származásuk nevét viselik törzsnévként. Egy orosz tudós már rájött, hogy az oroszok a szumeroktól származnak, egy kis pontosítással, nem a szumeroktól, hanem a magyaroktól. Ha a Szabirov nevet halljuk, akkor török, ha a Szubarov, Szuvorov, Szaparin neveket halljuk, akkor orosz emberekre gondolunk. Helyes is, csak azt kell tudni, a nevek és viselőik magyar származásúak. A lényeget a magyar/szumer és orosz rokonságot illetően most nem tárgyaljuk, mert nem ez a téma.

A magyar népneveket a történészek nem értik.

Minden népnevünket igyekeznek meghamisítani, magyar pénzen. Jól élnek ellenségeink, kövérek, amíg a szerencsétlen magyar családok éheznek, a bankok kifosztják őket. Elveszik a magyar családok lakását, házait, miközben jókat örülnek.

Minden eszközzel igyekeznek elvágni az ostoba magyar népet a rokonaitól. Még véletlenül se kapjanak a magyarok semmilyen lelki, esetleg tárgyi támogatást, a Föld bármely területére szétvándorolt rokonaitól. Na, ez a tökéletes fasizmus. A Mórok (Maurok, Mórok-Kó (Morocco, Marokkó), Mór városa, stb.), Magiarok, Magyarábok, Maórok, Magarok Nepálban, ne támogathassák a magyarokat.

Nagyon fontos a magyar nyelvcsalád létezésének eltitkolása. Amennyiben mégis az igazság áttörné a hazugságok falát, nagy baj várna a hamisítókra. Kelet-Afrika, Írország, Skócia, az indián törzsek jelentős része, Fülöp-szigetek népeinek jelentős része, India, Kína, Japán, Korea és más területek népeinek jelentős része a magyarokhoz tartozik. Kazahsztánban a népesség fele mongolid, másik fele magyar származású. A szőke, barna, vörös, fekete hajú emberek a magyarok utódai, amennyiben biztosan tudni, nem szláv származásúak. Csak ezt a tényt Kazahsztánban senki nem tudja. A Hun Birodalmak magyar leszármazottai százmilliós nagyságrendben népesítik be ma is Ázsia különböző országait. Képzeljük el, hogy ezek a hatalmas embertömegek a magyarok segítségére jönnének!

V. TUDOMÁNYNAK ÁLCÁZOTT ÁLTUDOMÁNYOK

A magyar törzsek neveit a történészek szintén nem értik. Valamilyen ok miatt, törzsneveinket és népneveinket török iga alá akarják kényszeríteni. Egyetlen törzsnevünk sem török nyelvű!

Számtalan magyar személynevet, és hun személynevet, töröknek akarnak minősíteni. Ezzel bemutatják szegénységi bizonyítványukat, fogalmuk sincs a magyar nyelvről. Hatalmas hibákat követnek el, előítéletektől átfűtötten, amely prekoncepciókat igen gyenge színvonalú nyugati történészektől vettek át. Minden ilyen tevékenység nem egyszerű hamisítás, hanem az emberi elme, az ész elleni vétek, valódi tudományos szakmai hiba.

Földrajzi neveink nem csupán nyugatra, nem csupán délre, hanem keletre és északra is kiterjednek. Mese nincs, az emberiség néhány ezer éve még magyarul beszélt. Ha nem így lenne, nem lehetne felismerni a mai nyelvek magyar eredetét.

Ugrászatnak lehetne nevezni azt az elméletileg létrehozott, politikai nyomásra megalkotott áltudományt, amelynek az lenne a hivatása, hogy a magyarokat és nyelvüket a finnugornak nevezett nyelvcsoportba belekényszerítse. Az ugrászat áltudománya a félrevezetés tudománya. A finnségiek egyetlen nyelvi csoportosulást alkotnak, a magyarok igen gyakran birodalmukba csatolták a finnségi népeket. Számtalan magyar szó került át a finnségi nyelvekbe, szinte mindig romlott állapotban. A finnségiek igen korán leváltak a magyar népek anyatestéről, és önálló utat jártak a mai napig. Utódaink egyik ágát alkotják.

Nem szabad a finnségieket a magyaroktól idegen népeknek nevezni. A valóság szerint a finnségiek magyar eredetűek. Mintegy Kr.e. 6.000 körül válnak le a magyar nyelvű népek anyatestéről, azóta önállóan fejlődnek. Nyelvi bizonyítékok ezrei támasztják alá a felvázolt elképzelést. A finnségiek kétségtelenül rokonaink, csak kicsit távolabbiak, mint az indoeurópaiak.

Turkászatnak lehetne nevezni azt az áltudományt, amit a magyar nyelvkutatók annak érdekében hoztak létre, hogy a magyar nyelvet belekényszerítsék a török nyelvcsoportba, illetve nyelvbe. A török nyelv, állítólag egyetlen török nyelv van, meg több nyelvjárása, csupán 1.700 éves, maximum. A török nyelvből egyetlen szó sem jött át a magyar nyelvbe, kivéve az oszmán harcok időszakát, ellenben helyesen a magyar nyelv romlott fázisa a török nyelv. Sajnálatos, de a jeles kutatóknak fogalma sincs a magyar nyelvről, ezért képtelenek összevetni a két nyelvcsoportot. A török nyelv annyira fiatal, hogy még nem volt ideje szétválni valódi, önálló nyelvekre, mint a finnségieknél ezt nagyjából láthatjuk. Ez a tény döntő jelentőségű, amikor a magyar és a török nyelvek összevetéséről van szó.

Egész áltudomány ágazatokat találnak ki a nyelvészek, hogy talán felsőbb parancsra, valamivel igazolják a magyar nyelv ugrász, vagy turkász mivoltát. De talán nem is felső parancsra teszik ezt, hanem saját tehetetlenségük nyilvánul meg áltudományos elméleteikben. Lényegkiemelő képessége nem mindenkinek van. A nyelvészek után loholnak a történészek, akik a nyelvi halandzsához történelmi zagyvaságokat költenek. Fantáziájuk igen sebes röptű, de komolyan venni nem lehet őket. Ettől függetlenül a magyar ifjúságot, nyelvi és a történeti tudományok területein, áltudományokra tanítják. Nem mondják meg, hogy a magyarok Európa ősnépe, hogy az indoeurópai népek nagyon közeli utódaink, mint a kelták, görögök, germánok, szlávok, újlatinok és a többiek, hanem mindenféle más elméletről beszélnek.

A magyar történelem horizontját sokan a trianoni állam méreteihez akarják megszabni. Azt is lehet olvasni, hogy egy miniszter parancsba adta, az a tanár, aki nem az ugrászati tébolyt tanítja, rúgassék ki állásából. Ezzel a paranccsal elpusztították a magyar nyelvészet történelem számtalan bizonyítékát, amelyek a Közel-Kelet, vagy más irányába mutattak. De nem mennek vele semmire, reménykedjünk benne, mert az igazság mindig győzedelmeskedik. Jobban jár az emberiség, ha az igazság győz, kiderül az igazi emberi történelem, mert csak az igazi alapokról indulhatunk a világűr felé a Világegyetem meghódítására. A letűnt Habsburg Birodalom számtalan vétséget követett el a magyarok ellen, amelyek közül a szellemi pusztítási szándék volt a legelvetemültebb.

Történészetünk egyetlen axiómája sem helyes. Nem vagyunk finnugorok. Nem vagyunk törökök sem. Nem vagyunk nomádok. Nem vagyunk keletről jöttek. Nem voltak honfoglalások, csak bejövetelek a honba. Nem volt őshazánk. Nem volt Magna Hungária, illetve több terület is viselhette ezt a nevet. Minden hamis, amit tanítanak az ifjúságnak. Nem vagyunk kis nép. Az emberiség eredő népe vagyunk. Minden nép tőlünk származik. Ezért lehet akár ezer nyelvet is vizsgálni, és a magyar nyelvvel rokonítani. Ezért gúnyolódnak utódaink, mert az ő nyelveik szerint nem látszik már a leszármazás, a rokonság ténye. Ezért gúnyolódnak, nevetgélnek, délibáboskodnak, a magyar nyelvet semmibe veszik, mert a szemükön hályog van, az igazságot nem látják. Szegények lettek, amitől szomorúak lehetünk. Hiszen ők a halál, az elmúlás táborába sorakoztak fel.

Akkor kik a magyarok? Az Elsők Népe vagyunk. A Nagy Nép vagyunk. A világ meghódítói vagyunk. Minden ma élő népnek az ősei vagyunk. A Magyar Szupercivilizáció megalkotói vagyunk. Nyelvünket Istentől kaptuk. Nyelvünkből ered minden más nyelv. Nyelvünk leromlik az emberi hanyagság által, és új ágakat hajt. Az Üveghegyek és a Jégkor népe vagyunk. A hatalmas evolúciós nyomás hatására népünk gyorsan fejlődik és megmarad. A Kárpát-medence és környéke az egyik őshazánk. Hihetetlenül magas kultúrákat hoztunk létre legalább százezer évvel ezelőtt. Folyamatosan terjeszkedünk. Kultúrált környezetet hozunk létre számtalan mocsaras, lakhatatlan területen. Nemzetségeink szétviszik nyelvünket, írásunkat, számírásunkat, tudásunkat a Föld teljes egészére.

Amikor felébredett a nemzetek kiirtásának gondolata, akkor a gondolat jöttére nem voltunk felkészülve. A népirtások kezdete, a politikai érdekérvényesítés felébredése óta pusztulunk. A rómaiak Dél-Európát hódítják meg. Az arabok egész Észak-Afrika magyar hagyományú népességét elpusztítják. A szlávok a központi magyar területeket modernizálják. A törökök a keleti magyar területeket rohanják le. A germánok a kelta-magyar területeket pusztítják el. A görögök is a magyarok hátán emelkednek fel. A szemiták a Közel-Kelet magyar népeit pusztítják ki. Az anyagi haszonszerzés elve legyőzi a rokonság és származás elvét. Szabadrablás eszméje és gyakorlata terjed a földön. Az elv a rabszolgaság, ami az emberiség aljas ellensége, népirtásokra indul. A magyarok sehol sem állnak ellent megfelelően, mert az Atya a Fia ellen nem harcol. A csillagvallást követő magyarok védtelenek az ellenük támadó fiak ellen. Saját értékrendjük szerint minden ember egyenlő, minden ember Istentől ered. De a Fiak ezt már nem így gondolják. A javak megszerzése elsőrendű mozgatórugójuk. Ezért lesznek Atyagyilkossá. A folyamat a mai napig is tart. A magyarok pusztulását saját fiaik, az utolsó ezer évben a környező államok segítik elő. De van egy kis probléma. Isten figyeli az eseményeket, a magyarok pedig Isten népe, ahogy ezt a tézist Székelyföldön ki is írják a templomok, házak falára. Nem lát az emberiség a szemétől? Már volt két rettenetes háború. A harmadik után nem lesz emberiség.

Igen sok Hungaricus nevet talált egy jeles magyar kutató a nyugati kolostorok évkönyveiben, a nevek magyar származású keresztény papokat, barátokat jelölnek. A III. és IV. századtól folytatólagosak a nevek, ami azt jelenti, hogy az említett időtől kezdve számottevő létszámú magyar ember került nyugatra, akik papi hivatást választottak a nyugati területeken. Mit tett erre a magyar történészet? Igyekszik nem venni tudomást a rengeteg adatról. Ez aztán a modern, magas színvonalú történészeti módszer! A csalók módszere.

Fontos megemlíteni a Getulorum, vagy Getorum neveket. Ezek a nevek a Hetulorum és Hetorum nevek változatai, magyarokat jelölnek. Az a nagy baj, hogy Kr.e. 3. században már élnek ezek a nevek, magyarokat megnevezve a Felvidéken és Csehországban. A Rum, Ruma jelentése Nap-Földje, ezt jelenti Róma is, meg a Ruma és Rum nevű, ma is létező két magyar város neve is. Hetu/Getu-Ló-Rum jelentése: a Hét-Emberek-Napföldje. Geto-Rum pedig a Hetek-Napföldje. A Géta is Héta, a Yeta is Heta. Még a bonyolult Jüecsi népnévben is felfedezhetünk értékelhető jelentést.

Számtalan magyar népnevet nem értenek a történészek. A Masszageta népnév helyesen Masz-Sza-Heta, görögösen Masz-Sza-Geta. Masz az Ifjú, Sza a Magyarok speciális neve, Heta/Geta a hétmagyart jelölő névrész. El kell ismerni, nem könnyű név. De mi lenne a fizetett kutatók feladata, ha nem az, hogy legyőzzék a nehézségeket és felderítsék a magyarok és az emberiség őstörténetét? A Mata, Mada nevek élnek pl. Nyír-Mada, Mados és hasonló neveinkben. De Mada nevünk két elemből áll, a Ma és a Da elemekből. A Ma a Mama, a Da Dada ősanya neve. Tanuljunk könnyen, gyorsan magyarul.

A Masz-Sza-Heták királynője Tomyrisz, aki Szomür-isz fogalmat visel nevében. A vad és állatias Kyroszt úgy megverte, hogy a perzsák többet nem mertek észak felé terjeszkedni. A teljes perzsa hadsereget megsemmisítette, Kyroszt rettenetes módon kivégeztette, mert megölte a királynő fiát. Tomyrisz az egyik legnagyobb magyar királynő, aki valaha is uralkodott, bár nagyon sok nagy királynőnk volt, mégis kiemelkedő jelentőségű volt köztük.

Legfőbb központunk a Kárpát-medence. Legalább 2 millió éve ezen a térségen olyan ősök járnak, akiknek kései utódai a mai magyarok. Mindig magyar terület volt, olyan emberek laktak ebben a medencében, akik a magyar nyelv ősi változatait beszélték. Harmincezer éve magyar írásjeleket rónak őseink a kövekre, több helyen. A déli területen óriási piramisok épülnek, amelyek Kr.e. 30.000 és Kr.e. 12.000 között jöttek létre, Boszniában. Rengeteg a bizonyíték egy ősi magaskultúrára, amely biztosan 100.000 évesnél régebbi. Kőeszközökkel dolgoznak, de közben rohamos a biológiai fejlődés és az eszközkészlet fejlődése.

A Kárpát-medence nincs feltárva régészetileg. Megdöbbentő számban kerülnek elő a 9.500 éves városok, némelyik régebbi, némelyik fiatalabb. Az Atlanti-óceán partjától messze keletig, a Kaukázusig, az Altájig, Koreáig ez a kultúra és nép létezik csak ebben a régi időben. Erdélyben magyar magaskultúra jön létre, magyar írással és értelemszerűen, magyar nyelvvel. A kultúra kiterjedése igen nagy, a medence déli felét öleli fel. Csupán Kr.e. 5.500 körülre teszik megjelenését, de nem kapcsolják egybe Európa összes többi kultúrájával, amelyek mind magyarok ebben az időben. Így működik a történészet.

A Kárpát-medence a Paradicsom. Természetesen lehet bizonyítani. A Kárpát-medence az emberiség igazi őshazája, legyen fehér, sárga, fekete vagy vörös bőrű az az emberi csoport. Mind innen ered.

Erdély az Eredő Hely, rokon Eridu (Eredő) nevével. A germánok Erde formában őrzik ősi szuperkultúránk nevét, jelentése Föld, vagyis Hely. Eriduban valószínűleg működött egy hosszúsági fokot jelző bázis, amit ma Greenwichhez kötnek a térképek. De a hosszúsági fokok létezését is a magyarok határozták meg először a történelemben, a szélességi fokokkal együtt. Az Erdő szintén rokon az Eredő szóval. Erdő-Elve nevében az El az Él, Isten, Élet és Élőhely jelentést viseli, sok más mellett, a Ve nagyon fontos ősi szavunk. Havas-Elve a mai Román-alföld régi neve, Elva, Ilva pedig a mai Elba sziget régebbi magyar neve. Elba is a magyar kultúrkörhöz tartozott. Látjuk tehát, hogy a Va és Ve nagyon régi magyar szavak, jelentésük Felsőség, Isteni.

Erdély neve összevetendő az Ardil névvel is, ami Ardilus királyfi nevében, továbbá régi magyar szövegben is jelen van. Az Árgyélus név erősen romlott forma az Ardilushoz képest. Ar-Dil Arany-Csillag, Arany-Teljesség, illetve Csillag-Hegy, ami utalhat az ősi aranybányászatra, de másra is. A Dil, Til és változatai fontos szavaink, nem vehetőek el tőlünk. Az olyan földrajzi név, mint Pre-Deal, Elő-Dél, Elő-Csillag jelentéssel, az Erdélybe vezető út mentén, azt igazolja, hogy a Deal a Dél, Dil változata, az ország tehát Er-Dél, Ar-Dél nevet viselt. A földrajzíró Ptolemaiosz a II. században Ardealnak írja a mai Erdély nevet, ami perdöntő bizonyíték azt illetően, hogy magyarok laktak akkor is a területen. Mellesleg Ardil, mint személy, Jézussal azonosítható. Afrikában van egy Argyélus nevű város, ami jóval régebbi az egyiptomi városoknál.

VI. NÉHÁNY NÉPNEVÜNK

Azt állítják a kutatók, hogy a népnevek nagyon fontosak a népek azonosítása ügyében. Most néhány népnevünket nézzünk meg, a teljesség igénye nélkül.

Magyar népnevünket a történészek és nyelvészek két részre bontják, és elfeledkeznek Magor ősünkről, akitől a magyarok erednek, és akiről a gyerekek is tudnak. Ennek ellenére erőltetik kitalált értelmezésüket, amit azonban senki sem fogad el. A Magyar név két része, szerintük, az ugor Manysi, jelentése Ember, valamint a török Eri, jelentése Férfi. Sokan komolyan is gondolják, hogy a magyarok elmeháborodott állapotukban a manysikhoz és a törökökhöz esedeztek népnév ügyében. A magyaroknak annyi esze sem volt, hogy saját maguknak saját nyelvükön nevet adhattak volna. Magor (Magur) nevét meg jobb egy nyelvésznek elfeledni, letagadni, mert nagyon egyszerűnek látszik a név értelmezése, és a Magur jelentés szétverheti a finnségi Manysi és török Eri eredeztetést. A nagy hamisítás könnyen a dugába dőlhet, még a történészek előtt is.

Annyit kell tudni, hogy a Mag Csillagot jelent, az Úr meg Úr. A Csillagok Ura nem más, mint a Nap, a legnagyobb csillag, akinek az egyik jelképe az oroszlán. Úr-Magh valóban az oroszlán neve, de mondható és írható Magh-Úrnak is a név. Ezért visel minden magyar nemzetség a zászlaján oroszlánt. Magyarázni meg megvilágosítani, ami a Nap nagyon fontos feladata. Nyugaton az ókőkori varázslók neve Magor. Ősapánk tehát a magok ura, a Nap, aki a csillagok ura, mert nagyobb a többi csillagnál. A bibliai Magog (ne írjuk soha Magóg alakban) helyesen Magok. Számtalan változata van népnevünknek, ami népünk hatalmas elterjedtségét bizonyítja.

Rendkívül bosszantó, amikor a magasabb színvonalú cikkekben és könyvekben különböző népneveket sorolnak fel, mintha azok a nevek más, rokon népeket jelölnének. Efféle sorozatokat bizonyára sokan ismernek. Szkíta-hun-avar-magyar népekről beszélnek, vagy e nevek közé más neveket is beiktatnak a szerzők, bizonyítva azt, hogy fogalmuk sincs a nevek jelentéséről.

Csángú népnevünk a szumer Sangu főpap, papkirály értelmű szóval azonos. Levezették már ezt a nevet a kínai Csan és Go szóból, ami teljes képtelenség. Aztán kitaláltak mások egy Csángál igét, ami sosem létezett, de a disznó lábának Csánk nevéből képezték. Vigyázat, a Csank családnév Hegyecske értelmű, kevés köze van a disznó lábához. A San, Csan jelentése Úr, aminek a rokona a Hegy, lásd Uru – Hegy, San – Hegy, a Gu pedig Fő. San-Gu tehát Úr-Fő, vagyis Fő-Úr, aki bizonyára Álmos volt. A vele maradt emberek felvették a szent úr rangnevét, aki nem jöhetett be a Kárpát-medencébe, egyes hagyományok szerint. Nem csupán Úr város főpapja viselte a Sangu címet. A hunok Sanju, Sanku, Sangu rangnevei megfelelnek a Csangu névnek. A mai magyar Sankó családnév egyértelműen a Sanku rangnévből származik. A Csángu népnév tehát egy magyar vezető rangnevéből származik. Nem feltétlenül Álmostól, bár ez a valószínű, de nem zárhatunk ki egy régebbi fejedelmi személyt sem, akitől a népnév származhat. Mivel a csángu nép lakhelyén már 6.000 éve, továbbá 15.000 éve, még régebben 30.000 éve magyarok mutathatók ki, a népnévről csak azt mondhatjuk biztosan, hogy nagyon régi magyar nyelvű nép neve. A csángókhoz gyakran menekültek Erdélyből magyarok, a népirtások hatására.

A Hunok népneve csak azok számára lehet probléma, akik nem értenek magyarul, és akiket nem is érdekel a hun népnév eredete. Rendkívül erős az előítélet a hunokkal szemben, pedig a hunoknak nevezett magyar törzsszövetség a világtörténelem egyik legjobban megszervezett állama volt. Az egyén szabadságára épült a társadalom, a férfiak és nők egyenlőségén alapult. Mérhetetlenül gyűlöltük a rabszolgaságot. A rabszolgatartó Kelet-Róma és Nyugat-Róma, valamint Kína ellen viselt háborúink az emberi szabadság érdekében zajlottak. A Hun jelentése Csillag, csak más minőségben, mint egyéb csillagneveink. A Mag és Hun egyetlen személynek két életfázisa. Igen sok a bizonyító erejű adat, ami megdönthetetlenné teszi a hunok magyar nyelvűségét és nemzetiségét.

Székely népnevünk is rendkívül egyszerű név. A Szék jelentése Nap, igen sok hasonló alakja van. Ilyen a Szik, Szek, továbbá a főséget, fejet jelentő Ság, Ség gazdag szócsoport. A Székely szó így értelmezendő: Szék-Ely, az Ely utótag az El, Hely jelentést viseli. Ebből kiderül, a székely népnév nem is népnév, hanem területnév, országnév. Rokona a Szik-Ul, ami szó szerint Nap-Fia értelmű, de csak magyarul. A szikulok Szicília névadói. Székelyek és szikulok közvetlen rokon népek, vagy inkább egy nép két ága. Az ókorban nagy nép volt a székely, de ma már az ágak azt sem tudják, hogy a másik létezik.

Palóc népünk is jelentős volt egykoron. A Palus szkíta törzsnévvel azonosak, aminek ejtése Palúsz. Ők a Pa-Lu, a Fő-Ló népe. Ezek a Fő-Ló népcsoportokat a Ló-Fők vezették. Fő-Ló jelentése Fő-Ember, de a Pa, mint Fő, Fej, a Napra is vonatkozhat. A Palóc népnév végén a 'c' kicsinyítés lehet esetleg. A névnek igen sok változata van, amelyek mind magyar eredetet igazolnak. Ilyen név a Pelaszg, a Polovec, a Polján, a Palesztin, az ókori Peleszet, stb. Mivel a név igen régi, a számtalan változat egy gyökérről eredhet.

Kabar, illetve Kovár népnevünk nem azonos jelentésű. A Kovár egyértelműen Kő-Vár, és nem Kov-Ár. A Kabar forma lehet Ka-Bar, és ez a valószínűbb, és lehet Kab-Ar. A Ka-Bar pontos jelentése Háza az Oroszlánoknak, de lehet Háza a Hegyeknek is. A hegyek gyakran férfiakat jelentettek régen. A Kab-Ar Hegyes-Férfi, amolyan katona, aki hegyes fegyverekkel harcol.

Szkíta népnevünk, a Szittya változattal együtt, újabb forma. A görögök következetesen Szkytha alakot használtak. Mivel Szk szókezdés eredetileg nem létezett, továbbá a görögök sok magyar (és más) hangot nem tudtak leírni, ezért a név Csuda és Suta olvasatú lehet. Ez a Csudaszarvas népének a neve, a Csuda viszont az Égbolt, az éjszakai csillagos ég neve. A Szkytha görög forma magyar nyelven Csuda és Suta, mindkét alak az éjszakai égboltot jelöli.

Arra is lehet gondolni, a Szkytha, a görög nyelv fejlődése miatt, eredetileg Szyktha, vagyis Nap-Táj értelmű volt. Ezekből a Szyk, Szik és Ta elemekből épült fel a Szik-Ta – Szkíta név. Sokan irániaknak gondolják a szkythákat, minden alap nélkül. Ugyanis ahol magyarokat találnak a kutatók, azokat a népeket egyszerűen átminősítik indoeurópai népességgé. Mivel az indoeurópaiak tényleg a magyarok utódai, nem is hibáznak túlságosan nagyon. Az indoeurópai kutatók csak azt nem ismerték fel, hogy valódi őseik a magyarok, máskülönben helyes úton járnak. Magyar szövegekből indoeurópai jelenlétet nem lenne szabad elkövetni. Vannak a Szkytha népnévnek olyan levezetései is, amelyek arra adnak bizonyítékot, a levezetéseket elkövető nyelvészeknek nincs fogalma a szóelemek fejlődéséről. A Szakák természetesen magyarok. A Sza nép nagyon ősi magyar nyelvű nép.

Megjegyzendő, hogy a Szármaták is magyarok, és nem irániak. A meglévő kevés szármata név ezt világosan igazolja. A Kelta törzsek között is sok a magyar. Arról van szó, hogy némely kelta törzs nyelve előre futott, messzebb került a magyar alapoktól, némely törzsek nyelve pedig közelebb maradt az európai alapnyelvhez, vagyis a magyar nyelvhez. Innen erednek a kelta-etruszk kapcsolatok is, amelyek rokoni kapcsolatok, és amit felismertek Európa kitűnő nyelvészei.

Égi viszonylatban a Nap egyszerre Mag és Szem. Az Úr Isten neve is, lásd Úristen. Ezért a Mag-Úr és a Szem-Úr voltaképpen azonos jelentésű, a Napisten nevei. A Nap az Égisten fia, önmaga is isten, jelképei közül talán legfontosabb az oroszlán. A Brit Oroszlán is a Napisten jelképe, neve Magur.

Ha a Búza-Mag és Búza-Szem fogalmakat összevetjük, láthatjuk, a két névben a Mag és Szem csak egymás szinonimái. Innen csak egy lépés Szumer és Moger azonosítása.

Népneveink és törzsneveink száma igen nagy. Csupán néhány jellemző bizonyítékot láthattunk a fentiek során, amelyek a magyarság központi szerepét igazolják az emberiség történelmében, mert több bizonyítékra nincs helyünk egy kis dolgozatban.

VII. ÁLLAMILAG SZERVEZETT HAMISÍTÁSOK

Félelmetes tévedések szövik át az emberiség történelmét, amely teljesen vakvágányra futott. A rengeteg tévedés meghamisítja a magyar történelmet is. Tévútra viszi a nagyszámú érdeklődőt és a jóhiszemű ifjúságot. Az alapjaiban téves az egész felépítmény, amely össze fog dőlni, csak idő kérdése. Minél hamarabb, annál jobb az egész emberiségnek. Amíg a természettudományokban viharos a fejlődés, sok bölcsészeti tudományban még mindig sötét feudális és korai kapitalista dogmák uralkodnak.

A magyarnak nevezett mai magyar hivatalos szervek minden magyar szót meghamisítanak. Ez a hamisítás a Világegyetem legnagyobb hazugsága. Azt híresztelik, a magyarok mindent tanultak a szomszédaiktól. Persze, a szomszédok híresztelik ezt, titkos ügynökeikkel beférkőzve a magyar állam minden részébe.

Közismert az a tanítás, amit ádáz ellenségeink találtak ki, hogy a magyarok barbár keleti nép voltak egykoron. Bejöttek a Kárpát-medencébe, ahol aztán a fejlett szlávok, aztán mellékesen még a németek, az olaszok és a görögök, megtanították őket a civilizáció fortélyaira. A magyarok meg, mert olyan europidoknak néznek ki, tanultak, csak tanultak, és tanultak a nagyon fejlett szlávoktól, germánoktól, olaszoktól és görögöktől. A végén olyan sokat tanultak, hogy nagyon erős államot hoztak létre, amelyik a tatár és a török seregeknek is ellenállt.

A magyarok egyre csak fejlődtek, a mongolid vonások valahova eltűntek, ezért emberi küllemük lett, mint mondják a szlovák nagyokosok. Aztán jött a reformáció, meg utána az ellenreformáció, aztán a reformkor, a szabadságharc és kiegyezés, aminek a végén a magyar nyelv egyszer csak tündökölni kezdett. Szókészlete millión felüli, költőgigászok, íróóriások jelennek meg, nagy számban. A magyarok kikupálódtak a környezet hatására. Ismerős ez a levezetés? Ezt tanítják hazánkban, sok évszázad óta.

Nem vagyunk keleti nép. Szeretünk tanulni, de inkább a tanítók népe vagyunk. Inkább mi tanítottunk mindent az emberiségnek, mint mi tanultunk volna mindent a szlávoktól, akik utódaink, ami önmagában is lehetetlenné teszi a szlávoktól való tanulást.

Ma is gyakran beszélnek a Nagy-Morva Birodalomról, amely sosem létezett. Benes, a későbbi cseh elnök volt az, aki két hamisítványt, amelyen az elmélet nyugodott, leleplezett. Egy könyvtáros hamisította unalmában a két krónikát, amire aztán tudományos elméleteket alapoztak később. A cseh történészektől régóta nem hallani erről a morva birodalomról, de a magyar történészek nem adták fel a hamisítást. Zalavár környékére valamilyen morva vagy szlovén központot képzelnek, egyes történelmi térképeken ma is szerepeltetik a hamisítást. Mellesleg Zala megye olyan terület, ahol a magyarok kompakt jelenlétét 10.000 évnél régebbről ki lehet mutatni. A csehek már régóta nem hamisítanak, a magyar tudományos életet megszálló ügynökök továbbra is hamisítanak. Hol élünk manapság, talán nem Európában?

Milyen titkosszolgálat szervezi még ma is azt a hazug tanítást, hogy volt egyszer egy Nagy-Morva Birodalom, amit a magyarok zúztak szét? A valóságban a magyarok telepítették le a szláv törzseket, mint testvéreket, a német és római hatalom ellen. Nem is létezne ma szláv övezet, ha a magyarok nem léteztek volna. Köszönet a gyalázkodásért és hamisításokért, Isten mindenért megfizet.

Másik szuperhamisítvány a Dáko-román kontinuitás elmélete. Ebben a témában nem akadt egyetlen olyan történész sem, mint Benes, aki azt mondta volna, az ilyen elképesztő arcátlanságokat hagyjuk másokra. Az elméletet a mai román történészek folyamatosan sulykolják az emberek tudatába. Minél magasabbra jutnak a hazugságokban, annál nagyobbat zuhannak a gyalázatba. Ugyanis a dákok magyarok voltak, vezető nemzetségeik a Turáni-alföldről és a Kaukázusokból érkeztek Erdélybe, ahol a környékbeli magyar törzsek támogatásával, egyes királyaik, királyaink, szervezett birodalmat hoztak létre.

A dákokat a mai román történészet, mint a Világegyetem legjobban hamisító történészete, egyszerűen románná minősíti. Mivel a dákok magyar nyelvjárást beszéltek, ezért a mai románok a magyarokból erednek, az elmélet igazi logikája szerint. Ezt az alaptényt a románok persze nem tudják elfogadni, mivel a román történetírásban kevés az igazságra törekvő kutató. De azért van egy picike román történetírás is, amelyik nem a hazugságok oltárának szolgál.

Sok olyan népi szokás ismert, amelyek pontos indikátorai a magyarok jelenlétének a régészeti anyagban. Ilyen szokás a koponya-alakítás is. A koponyát meghosszabbították olyan módszerekkel, amelyeket kicsi kortól kezdtek alkalmazni a gyereken. Egyiptomban és a Hun Birodalom területén lehet találni ilyen koponyákat. Azt gondolták őseink, hogy az ilyen gyerek az istenekhez lesz hasonló. Egyik krónikánk tízezer különleges harcosának adata ilyen emberekről szólhat.

Nagyon érdekes a Szemérem szokásának kialakulása. Ez a magyar szó a Szem és az Érem ötvözéséből alakult ki. A szemérmesség a szem lesütését jelenti, kapcsolatban volt a fogalom a tisztasággal. A halott szemére fényes tárgyat, az őskorban kagylót, később fémből készült pénzérméket helyeztek őseink. A halott tiszta életét jelezték ezzel az eljárással, valamint azt, hogy a néhai Naphívő volt. A szem a Nap egyik fontos jelképe, talán ma is. A Nap az Isten igazlátó szeme.

A harcosok sisakját olykor szarvak díszítették. A szarv (Szarvas) a Világegyetem jelképe volt. A négy szarv a Világegyetem feletti teljes hatalmat mutatta, csak istenek viselhettek négy pár szarvat egyszerre. A harcosok csak egy pár szarvat viselhettek, azt jelezve, hogy hőssé szeretnének válni. A hős jele a szarv, vagy más fokozat az emberi istenülés folyamán, és-e még sok gondolkozást kíván. A lók és idegen ügynökök táborát. Az MTA-nak nevezett hatvan éve a magyarok legnagyobb ellensége.

Az MTI nevű szervezet (Magyar Távirati Iroda), a magyarság gyűlölködő ellensége. Ezt a hírközlő szervezetet is a magyar dolgozók pénzén tartják fenn, hogy az igazság ellen használják fel. Az MTI munkatársainak szűrőjén csak olyan híreket engednek át, amit alaposan átnéznek a cenzorok.

A Geographia tudománya Sztálin elvtárs hatása alatt van ma is. Sztálin hamis térképeket készíttetett. A magyar térképek egy része is erősen hamis, mások kevésbé. Nincs egyetlen szkytha vagy hun térkép sem az iskolai atlaszokban. Minek az! Ha rájönnek, hogy valahol fontos magyar név van, mint Paripa városa Szubartuban, azt kérlelhetetlenül megsemmisítik, kiirtják a térképekről. A magyar neveket alárendelik az idegen neveknek, Boroszlót ma már nem találjuk, helyette a Wroclaw forma látható. Így is lehet nyelvet pusztítani. Településneveinket egybeírják, ami által elfedik a nevek jelentését.

A magyar Parlament a politika fellegvára lehetne. A jó politizálásé.

A magyar egyetemi és főiskolai tanszékeken, elsősorban ellenségeink terpeszkednek, hájas fenekükön, gátolva a magyar tudományosság fejlődését. Az egyetemeken kommunista komisszárok ügyelték az oktatókat, továbbá kiválasztották az utódokat, engedélyezték a szakirodalom megjelenését. Ha a kommunista komisszárok magyar érzelműek lettek volna, akkor másképp alakul az ország sorsa is. De nem voltak magyar érzelműek. Nem is vádolom az oroszokat, akiknél a fegyver volt, hogy ők voltak a hamisítók. Nem, mert az orosz megszállást kihasználó egyéb emberek látták el a gyűlölködés feladatát, amiről az oroszok gyakran nem is tudtak.

A könyvkiadás és az újságok is a hamisítók kezében volt és van ma is. Sok száz kiadványt át kellett tanulmányozni, hogy világos legyen a kép: az ostobaság és a gyűlölet házasságából születtek az akadémiai kiadványok, nyelvészeti lapok, folyóiratok, történelemről író újságok. Amikor semleges témáról írnak, akkor nem találni sok kivetni valót a tartalomban. Amikor azonban a magyar nyelvről, történelemről, írásról és hasonlókról írnak, a béna kacsák gyűlöletirodalma beindul.

Minisztériumaink az idegen ügynökök fontos célpontjai.

Még az utcák elnevezése is a magyargyűlölők kezében van. Olyan személyekről is utcákat neveznek el, akiket más országokban a hatóságok kitörölnének a köztudatból, népellenes tevékenységük miatt. Nem a Lenin utca típusú nevekre kell gondolni, hanem a magyar hazaárulók neveire, amelyek között sok ma is használatos településeinken.

VIII. A MAGYAR A NAGY NÉP

Nagy veszedelmet láthatunk abban a törekvésben, hogy a keletről bejövő magyar népek nyakába török minőséget aggatnak némelyek. Tökéletesen nem ismerik a magyar nyelvet az ilyen tévedéseket elkövető, gyakran jó szándékú, kutatók. A magyarok, akiket turkoknak is neveztek, magyar nyelven beszéltek, és nem törökül. De az összes többi nép is magyar nyelvű volt, a szkytháktól a besenyőkig. A kunok esetében azt lehet mondani, egy részük magyar, más részük talán török nyelvű volt. Nem léteznek törökök Kr.u. 150 előtt, mint ahogy nem léteznek indoeurópaiak Kr.e. 2.000 előtt. Az alapvető axiómákat nem lenne szabad semmibe venni a történészeknek sem.

A vezető magyar családnevek rendkívüli rejtélyeket tartalmaznak.

Rákóczi nevünkben a Rá és a Kócz szavak rejlenek. Rá Napistent követte a család valamikor. A Kócz Fejecske jelentése jelzi, hogy a Rákócziak nem tekintették magukat istennek, hanem csak Rá isten ügyében eljáró vezetőknek. A család, egyes adatok alapján, talán már Atlantisz idejében is létezett.

A Turul-ház a Szentlélek Háza, mivel a turulsólyom az őskereszténység szent jelképe volt. Az őskereszténység nagyjából 35.000 évtől Krisztus eljöveteléig tartott. A Turul-ház királyai igen sok dinasztiát alkottak. A Dinasztia is magyar szó, természetesen. Din-Ász-Ti-A a helyes felbontás, a Hatalmas-Isten-Élő-Nagyjai a helyes jelentése.

De a Bethlen név sem akármi! A fejedelmi család neve helyesen Beth-Len, aminek pontos jelentése Háza az Oroszlánnak. A Pilis Len csúcsa is jelzi, hogy rajta a Nap pihenhet meg, ha éppen kedve van. A Len a Lan magas hangrendű párja, mindkettő Oroszlánt jelent, magyart, illetve Napot, mert a Nap fontos jelképe az oroszlán. Lásd még Lány, Leány, Leon, Lion, Lev, stb. neveket.

Báthory családnevünk értelmezése nehezebb, mert azt is gondolhatjuk, a név a Bátor, eredeti ősi magyar szóból ered. De Bát-Hor nem más, mint Háza Hor istennek. Mivel a nevet így írjuk ma is, ezért ezt a jelentést kell elfogadni.

Hunyadi nevünkben a Huny/Hun és Ad szavaink vannak jelen. Csillag-Atya a név jelentése. A Hunyadi családnak a románokhoz nincs köze, ősi magyar vezető család, amely a Szörényi Bánság egyik vezetője volt.

Családneveink közül százával, ha nem ezrével, találunk olyanokat, amelyek egykori királyi dinasztiák ma is élő származékait jelölik. Egészen elképesztő, hogy erre az igen érdekes tényre nem ébredtek rá a mai lakosok, a nyelvészek és a történészek sem. Családneveink másik rétege annyira régi, hogy akár 30.000 évnél is régebbről eredhet, mégpedig nem is kevés számban. Úgy tűnik, akiknek gondolkodnia kellene, nem gondolkodnak helyes módon.

A Biblia, más források mellett, igen jól és magas színvonalon megőrizte őseink egy részének neveit, a népek kialakulását a magyarokból és sok fontos történetet, példabeszédet. Más források alatt a kelta, görög, germán, egyiptomi, szumer és más mitológia értendő. A Biblia neveinek jelentős része magyar név. A zsidók mellesleg a magyarok utódai Levantéban.

Ádám neve kétségtelenül magyar név, az Ad ige is és az Atya neve is. A név végén az M hang helyképző, amit a nyelvészek félreértenek, és azt hiszik, Ma istenanya jelzésére való. Ezért az Adamu a zsidóknál Anyaföld, de ez félreértés is lehet. Az A-Damu kétségtelenül női név, magyar nyelven, de az Adam kizárólag férfi név lehet. Az Atyám mai kifejezés csak megközelítőleg hasonló az Adam, Ádám nevünkhöz, ami tehát az Atya Helye jelentésű, teljes pontossággal. Ad-am. Az Adam továbbá az Udum változata is, tehát az Atya Napot is jelent, a Nap pedig alapvetően férfi minőség. Az Ádám név a szumeri magyar népnél is szerepel, Ad, Ada, Adda variációkban, mindig Atya jelentéssel.

Éva neve is a magyar nyelvből eredő név. Mivel mágikus szóalkotás, ezért több formában is értelmezhető. Nem kell az Éva nevet más névből levezetni, mert tévútra jutunk. É-Va és Év-A lehet a két forma, amit az Éva névből kikövetkeztethetünk. É-Va szó szerint Háza a Felsőbbségnek, vagyis Háza Istennek. Év-A szó szerint Év Istennő. Mind a két név elképesztően gyönyörű tartalmakat tárol. Az Év-A változatban az Év rajzolata jelenik meg. Amint Udum, vagyis Ádám, a Napisten, az íveit rója az égbolton, úgy rajzoljunk mi is íveket, esetleg agyagba, követve Udu pályáját. Egy ív egy nap pályája, de az Év 365 kis ívből áll össze. Ha ezt lerajzoljuk, akkor kétségtelenül bordázottságot kapunk, ha agyagba rajzoljuk, a bordázottság erősebben látszik. Egy bordát, vagyis Ívet, kiemelve a rajzból, megkapjuk Éva teremtésének misztériumát. Az ív a nőiség jelképe, amit a harmincezer évesnél régebbi magyar ábécé is bizonyít, 'n' betűjével. Az N a Nő jele, jele egy ív. Az Éva név változatai igen hasonlóak a magyar Éva névformához. Egy Ív egy nap, de az Év 365 Ívből áll össze. Kétségtelen az Ív, az Év és a Női minőség összefüggése.

Ádám és Éva neve csillagászati ismeretekből ered, mindkettőjük neve a magyar nyelv szabályai szerint jött létre.

Az emberiség ősapja és ősanyja magyar neveket visel, de az is kétségtelen, a történelemben igen sokáig csakis a magyar nyelv létezett, pontosabban a magyar nyelvnek egy ősi előzménye. A magyarok tényleg egyedül vannak, mert ők az összes többi népnek a szülője. Így aztán még sincsenek egyedül, mert minden nép a magyarok utódjának tekinthető.

A vízözön előtti világ (6.000 évnél régebbi idők) még a magyarok különböző csoportjaitól volt népes. Egyes kutatók a mai nyelvek megjelenését tizenötezer évvel ezelőttre teszik, ami megközelítő adat. Az indoeurópaiak viszont kb. 4.000, a szemiták kb. 5.000 éve jelennek meg, magyar csoportokból differenciálódva. A törökök létrejötte 1.600 évvel ezelőttre tehető, a kaukázusiak, finnségiek, kínaiak, dravidák már a vízözön ideje körül kezdtek önálló útra térni, de még sokáig kapcsolatot tartottak a magyarokkal.

Félelmetes tévedések szövik át a nyelvészetet, amiből a történelmet kifejtik a történészek. A téves nyelvi értékelések meghamisítják és tévútra viszik a magyar történelmet is. Nagyon sokaknak nehéz elfogadni, hogy a magyar nyelv az emberiség ősnyelve.

A honfoglalással kapcsolatban egyes történészek azt vizionálják zavaros elképzeléseikben, hogy a magyarok valamilyen barbár törzsek voltak. A fejlett németek, osztrákok, szlovének és más szlávok tanították meg a magyarokat erre, meg arra, főleg a rabszolgaság elfogadására. A germánok a magyarokból erednek. A szlávok is a magyarokból erednek. A szlávok eredetileg a magyarok védelmére foglaltak állást mai lakóhelyeiken. A szabadság ügyében jártak el. Tudták, hogy a magyarok a saját ősnépük. Néhány évszázad múlva azonban a bizánciak aknamunkája és a pusztító mongol hadjáratok hatására a nagy testvérség a semmibe foszlott.

A Kárpát-medencében volt a kultúra központja mindig. A Kárpát-medencében magyarok élnek a kezdetektől, Samu ősünktől kezdve. A magyar nyelv Samu korától kezdve uralkodó a Föld egészén. Az emberek egykor egy nyelven beszéltek, ez a nyelv a magyar nyelv volt. Az összes mai nép a magyar nyelv fejleményét beszéli.

Amikor a magyarok bejöttek a Kárpát-medencébe, magyarokat találtak ott. A kultúra nagyon magas fokán éltek az emberek, teljes szabadságban, az életminőség legfelső fokán. A bejövő magyarok (895) régebbi magyarokat találtak a nagy medencében, akiket nem kellett megtanítani mezőgazdálkodásra, vallásra, iparra, meg egyebekre, mert ezeket éppen a magyarok adták az egész emberiségnek. Ahogy a magyarság pusztul, úgy az emberiség is sorvad és pusztul. Nem létszámában, hanem minőségében.

A magyarokat nem tanították sem a szlávok, sem a germánok, sem a görögök, sem a törökök, sem a latinok, sem a kínaiak, sem az arabok kultúrára, mert mindezek a népek éppen a magyaroktól tanulták a kultúrát, az ősi tudásnak megmaradt töredékeit, amit a magyarok birtokoltak, és birtokolnak ma is.

A magyar bölcsészeti tudományos életet megszállt idegen ügynökök pusztító tevékenysége elfogadhatatlan. Az osztrák-német, majd az orosz megszállás mérhetetlen károkat okozott a magyar nemzetnek. A magyar nemzet mintegy 12,5 millió főt veszített a legutóbbi 160 év során, talán még többet. Az emberek legyilkolása kétségtelenül rettenetes, a magzatgyilkolással együtt. Azonban az emberek, valamint a magzatok lemészárlása mellett meg kellett törni a szellemi szférát is, hogy engedelmes szolgákká váljanak a magyar tömegek.

Nagyüzemben és szervezett keretek között zajlik a tudatgyilkolás, a léleköldöklés, a szellempusztítás. Nincs még egy ország a Földön, ahol olyan nagymérvű lenne a tudati rombolás, mint a magyaroknál.

A pusztulás azonban nem csupán 160 éve zajlik. A mongol támadás is rettenetes károkat okozott. A török elleni harcok végén majdnem kipusztult a magyarság, összesen 1,7 millió magyar maradt az országban. De a még régebbi korok nagy birodalmainak magyar nyelve úgy tűnt el, hogy tovább fejlődött. Ezért sokkal több a magyar eredetű ember, mint azt hiszik sokan.

Mivel a magyar történészet hamisítók kezében van 160 éve, a magyar nyelvészettel együtt, ezért nagyon sokan írni kezdenek a magyar történelem és nyelv védelmében. Beszélnek a magyar értelmiség árulásáról is. Azonban nem minden értelmiségi áruló.

Tanítók és magyartanárok tízezrei végeznek áldozatos munkát a gyerekek tanítása érdekében. Nem az ő hibájuk, hogy nem ők írják a tankönyveket, nem az ő hibájuk, hogy a döntési helyeken nem a megfelelő, igaz emberek ülnek.

Nagyon sokan látják, hogy a tudományosnak álcázott hamisítványok ellen fel kell venni a harcot. Írni kezdenek és nagy hibákat követnek el. Lehetséges, hogy egyes írók, jelentős pénzzel a hátuk mögött, valójában szintén ügynökök, az áruló hatalom küldöttei. Megélhetési nyelvészeknek is nevezik őket. Természetesen azok a szerzők, akik az igazságra törekednek, nem álcázott spionok, nem a hazug emberek kiszolgálói. Mégis, többnyire, óriási hibákat vétenek szemléletmódban, konkrét levezetésekben, tudásanyagban. Gyakran vitatkozni kezdenek a különböző etymológiai szótárak állításaival, ezzel mintegy megerősítik a hamis szótárak összeállítóinak státusát.

Mit kell tennie annak, aki a magyar nyelvvel akar foglalkozni? Először is nem árt megismerni, mit tanítanak az egyetemeken. Az egyetemi tananyagnál esetleg tízszer-hússzor többet érdemes áttanulmányozni. Azután 3 évig csak a magyar nyelvet kutatni, utána még hatszor 3 évig folytatni kutatásainkat. Amikor 7×3 évig a magyar nyelvet kutattuk, akkor rádöbbenünk, mennyire keveset tudunk a magyar nyelvről. Ezért a 21 éves alaptanulmányok után kezdjük meg a további kutatásokat. Természetesen tapasztalatból javaslom ezt a módszert.

Tanulás közben erősen javasolt a latin és a görög nyelv legalább közepes szintű elsajátítása, mivel ez a két nyelv magyar eredetű. A magyar írást, számolást is illik elsajátítani, minél magasabb szinten. Azután a nagy magyar kutatók, Bolyai János, Czuczor Gergely, Táncsics Mihály és a többiek munkáit érdemes megismerni. Horvát István, Baráth Tibor, Mészáros Gyula és a többi nagy történészünk munkái nélkül ne kezdjünk történelmet írni. Továbbá minden jó könyvet szerezzünk meg, ami a magyar történelemmel, nyelvvel, művelődéssel foglalkozik. Tanuljuk meg elválasztani a búzát az ocsútól.

Nagyon fontos, soha ne menjünk mások után. Mindent ellenőrizzünk le magunk is, ha tudunk, ha hozzáférünk a tényanyaghoz. Ezrével fogunk találni teljesen téves állításokat, akár több ezer éveseket is, pusztán azért, mert senki nem nézett utána az állítás hitelességének vagy valódiságának.

Továbbá nagyon szükséges minden tudományban művelődni. Csillagászat, földrajz, őslénytan, genetika, írástörténet, művelődéstörténet, régészet, és még sok tudomány segíthet kutatásainkban. Még a megvetett asztrológia is, amely sok fontos információt tartalmaz őseink gondolkodásáról, hitéletéről.

Az őskor és ókor történelme teljes tévedés, de ezért a magyar történészeket csak részben szabad hibáztatni. Sok nagyszerű nyugati tudós igazi feltáró munkát végez az emberiség valódi történelmének felderítésében, ami a legmagasabb elismerésünket váltja ki. Sajnálatos, ezek a nyugati tudósok nem tudják, hogy a magyar nyelv vizein lavírozva jutnak el felfedezéseikhez. Ki tudja, miért, de a nagy tudósok többsége nem tartja fontosnak a magyar nyelv megtanulását, holott a magyar nyelv birtoklása nélkül lehetetlen fontos felfedezéseket tenni. De céltudatos szándék nélkül, mégis a magyar nyelv által meghatározott tételekhez jutnak, a legnagyobb ámulatunkra.

IX. TÖRTÉNETI TÉNYEK A HAMISSÁG MOCSARÁBAN

Ma, amikor a Kelet rohamos fejlődéssel kezdi átvenni a vezetést a Nyugattól, nagyon szükséges lenne jó és igaz történetírásra. Mert a magyar nép sem nem keleti, sem nem nyugati, hanem mind a kettő nagy civilizációnak a létrehozója. Kelet is, Nyugat is a testvérünk, utódunk, de a Dél is és Észak is.

Ha részletesen bejárjuk a Föld összes térségét, nem valószínű, hogy találunk olyan embereket, akik valamilyen ok miatt nem lehetnének a rokonaink. A legmegdöbbentőbb helyeken is hihetetlen nyelvi, művelődési, genetikai rokonságot találhatunk, ha értő szemmel figyelünk körbe.

Namíbia északi Bradberg hegyénél, Ausztrália középső részén élő őslakóknál, a pápuák keleti szigeteinél, Óceánia szépséges szigeteinél, Tibet és Kasmír zord csúcsainál, Szomália rabló törzseinél, vagy az amerikai indiánok tábortüzeinél rokonokra bukkanhatunk. Nagyon sokan irigylik tőlünk ezt a hihetetlen szabadságot, voltaképpen nyelvünk és népünk csodálatosságát, virtuóz felsőbbrendűségét a röghöz kötött szándékok felett. Szabadságunk miatt ölni tudnának és ölnek is, békében csak szóval igyekeznek ártani.

A Brit-szigeteken már nagyon régi a magyar jelenlét. Az angol nyelv olyan hatalmas magyar eredetű szókinccsel rendelkezik, hogy az önmagában is kizárja a rokonság tagadását. Partholón, és a troice-ok (trójaiak) előtt Atlantisz része volt a szigetek déli része. A mítoszok sokat mesélnek a régi történésekről, amit a mai angol tudomány képtelen helyes rendbe rakni. Számtalan név magyar eredetű Angliában, amit nem is kutatnak az angolok.

Még azt sem tudják, hogy Artúr király azonos Atilla királlyal. Pedig az írott tények világosan megmondják, Atilla, akinek ifjúi neve Atura és Artura volt, a szigeteket is meghódította. Nem is Atilla verte ki a rómaiak maradványait a szigetekről, hanem véleményem szerint Uldin, vagy Ruga. Atilla csak örökölte elődei birodalmát. Amikor Atilla hosszú évekre eltűnik Európából, akkor éppen Britanniában van. Megpróbálja teljesen szétverni a római rabszolgatartók hatalmát és visszaállítani a kelták szabadságát. A szármata értelmezés Artúrra vonatkozólag teljes tévedés, mert a szármaták királyi magyarok, madák voltak, az Artúr legenda természetesen a magyar Atillától ered. Mellesleg Szkythia egyik tartománya is Atura, továbbá több Tura várost is ismerünk.

A germánok is magyar eredetűek. A szka nép kétségtelenül a magyar szaka nép származéka. Igen számos germán szó világosan magyar szóösszetétel. Mitológiájuk legősibb rétegei tele vannak magyar nevekkel.

Franciaország területe a magyar kultúra egyik legősibb és legfejlettebb központja. Cro-magnon, Aurignac és a többi lelőhely többsége a magyar ősök lakhelye volt. Igen sok helyen magyar nyelvű feliratok olvashatók, ami perdöntő bizonyíték a terület népességének nyelvére.

Dél-szigetről érkező hajósok Portó kikötőjébe érkeznek, ahonnan északra vonulnak és keverednek a lakossággal. Tőlük erednek a gallok, akik tehát magyar, szumer és más rokon törzsektől erednek.

Hun seregek érkeznek Nyugatra a rabszolgaság eltörlése miatt. Uldin, Ruga és más királyok után Atilla a mauriacumi mezőn szétveri Aetius egyesített nyugati hadait. Katar király délre viszi a szabadságot, a nyugati gótokat üldözve. A katalánok népe valószínűleg ekkor ötvöződik hun és helyi lakosságból. Edekó még 451-ben szétzúzza a menekülő Aetius seregét, akit Lyon körzetében ér utol. A kelták hatalmát azonban többé nem sikerül helyreállítani.

Hispánia területe, mint a francia területek, vagy éppen a Kárpát-medence, a Kaukázus déli térsége és más térségek, már több tízezer éve magyar települési szféra. Az Altamira barlanghoz kapcsolódó műveltség után a félsziget déli területén megjelenő bronzművesek Százhalombatta térségéből jönnek ide.

De Spanyolország és bizonyára Portugália is a magyaroknak köszönheti a szabadságát, mégpedig jelentős mértékben. Az arab iszlámmal folytatott harcukban váratlan segítséget kaptak 948 táján a magyaroktól. Facsal király volt a magyar főparancsnok, akinek a nevét, valamilyen ismeretlen ok miatt, kitörölték a Turul-ház uralkodói listájáról. A magyar seregek valamelyik spanyol folyó, valószínűleg a Tejo, partjainál ütköztek meg az iszlám seregeivel. Olyan katasztrofális vereséget mért Facsal az arabokra, hogy soha többé nem voltak képesek agresszív hódító háborúkra az európaiak ellen. Vajon mikor ismerik el a fontos segítséget a spanyolok és portugálok?

Hasonló a helyzet a szlávokkal. Nem is léteznének szlávok, ha 375 körül Bál Amber hun király nem lépte volna át a Volgát, és nem zúzza szét a keleti gót birodalmat. Mivel a szlávok ebben a korban keletkeznek magyar, alán és finnségi csoportokból, kétségtelen, hogy megjelenésük és terjeszkedésük nem választható el a magyar (hun, szkytha) jelenléttől és katonai műveletektől.

Vannak már orosz kutatók, akik az orosz nyelv szumerból való származását hirdetik. Kicsit igazítva, az orosz nyelv abszolút biztosan a magyar nyelvből ered, de a szumer és egyiptomi nyelv is magyar eredetű. Ezért az orosz kutatók eredménye nagyon jó, csak egy kicsit kell még továbbfejleszteni eredményeiket.

A magyar és japán nyelvrokonságról már többen írtak, az első publikációk lassan száz éve jelentek. De nincs áttörés a témában, a tankönyvekben itthon nem írnak a rokonságról, de a japánok igen, ha jól tudom. De a mongol, mandzsu, koreai és török nyelvek is magyar eredetűek. A szavak, illetve a nyelv származási irányát a belső összetétel jelentése adja meg. Eszerint a számtalan rokonítható szó kizárólag csakis a magyar nyelvből kerülhetett a mongolba, mandzsuba, koreaiba, törökbe és más nyelvekbe.

A kínai nyelvcsoport, amint a kínai történeti hagyományok is leírják, szintén a magyar nyelvből keletkezett. Nagyon fejlett és különleges nyelvről (nyelvjárásokról) van szó, amelynek az írott története 3.000 évnél régebbi. Ezért a kínai nyelvet kutatni igen nehéz, de a belső szerkezete nagyon hasonlít a magyaréhoz. A kínai írás is a magyar írásból keletkezett.

Amikor Buddha megszületett, két nyelven, a huna, vagyis hun, értsd magyar, és a szanszkrit nyelven beszélt, majd még ötven nyelven. Buddha esetében is kiemelkedő jelentőségű a magyar nyelv. A szanszkrit viszont kétségtelenül a magyar nyelvből ered.

Kutatni kell a hatti, a többi kis-ázsiai, a kaukázusi, a hurri, az urartui nyelveket is. De vigyázni kell. A hamisítás nem csupán a magyaroknál terjedt el, hanem máshol is. Így az egyiptomi nyelv jelentős részét hamisítják, és ahelyett, hogy megfejtenék a nyelvet, amely kétségtelenül magyar nyelv, mindenféle szavakat találnak ki, amivel meghamisítják az egész nyelvet. Pontosan ez a helyzet a szumer nyelvjárásokkal is.

A görög nyelv esetében valami olyan hihetetlenül fura keletkezési elképzelést gyártottak, hogy teljesen megdöbbenhetünk a nyelvészeti kutatók sivár gondolkodásán. Pais Dezső a görög kultúrát kutatja. Azt tudja, hogy eredetileg más nyelvű népek éltek Görögország területén, akiktől a kultúra ered. Egyik ilyen nép a krétaiak. A hős, dicsőséges görög seregek, ki tudja, honnan jőve, lerohanták Görögország területét, ahol kialakult a görög nyelv.

Ezzel szemben Kr.e. 1.500 körül a mykenei térség nyelve egy átmeneti nyelv volt az ősi nyelv (a magyar) és a későbbi görög nyelv között. Hellaszban 2.000, nem tévedés, kétezer nyelvjárás van, a nyelv hosszú fejlődés után egységesül, előbb négy-öt nagyobb nyelvjárásra, majd létrejön a nyelvi koiné. Hol van a hősi, dicsőséges hódító nép? Talán a hódítóknak 2.000 nyelvjárása volt? Az egyik hódító szakasznyi katona már alig érti a másik hódító szakasznyi katona nyelvét? Miféle hadsereg az ilyen? Másként történtek az események, mint ahogy azt a hatalomban lévők elképzelik.

Agyonhallgatják a szemita kérdést is. Noé egyik fia Szem, akinek a neve a magyar Szem szóval azonos. Valójában a Napistenről van szó, aki az Égisten Igaz Látó Szeme. A szemita népek ezért eredetileg az égi Szemet imádták, napvallásúak voltak. A Szem szóból szabályosan fejlődik ki a Sem szó.

Már olyan kutatót is lehet hallani, aki a szumer és az akkád nyelvet is magyar nyelvnek tartja, csak a nyelvtani helyzet fejlődött tovább. Megdöbbentő az akkád nyelv óriási magyar szókincse. Ismét megállapíthatjuk, a magyar szavak belső felépítését ismerve, hogy kizárólag csakis a magyar nyelvből kerülhettek át az akkád nyelvbe a szavak, másként nem történhettek a nyelvi jelenségek. Ismét meg kell jegyezni, az akkád, és a többi szemita nyelv, nem átvette a tömeges magyar szókincset, hanem örökölte.

Pontosan ez a helyzet a héber nyelvvel is. A Róma elleni zsidó szabadságharcok leverése után a megmaradt emberek nyugatra, északkeletre és délre menekültek. A nyugatiak a szevárd, vagy sefárd zsidók, akik a szavárd magyarok nevét, az északkeletre menekültek az askenázi zsidók, vagyis a szkytha magyarok nevét vették fel. A déliek a falasa csoport, akik falakkal körbevett településen laktak Etiópiában.

A vezető vallási törzs a Levi törzs, ők a magyarok, a Lev jelentése Oroszlán. A Magyar szintén Oroszlán jelentésű, a Napisten jelképe. Elképesztő a zsidó kutatók gyenge teljesítménye saját eredetüket illetően. Oka az lehet, hogy nem hívják segítségül a magyar nyelvet.

Nagy rokonság fedezhető fel az amorita, az arameus, a kaldeus és az arab nyelvek irányába is. Hatalmas magyar szókinccsel rendelkeznek, továbbá történelmük kezdete szorosan összefonódik a magyar történelemmel. A Szaud királyi család neve egyértelműen magyar nyelvű.

Folytathatjuk a sort, de most nem ez a téma. A dravida nyelvekkel jelentős a magyar nyelv kapcsolata. A csecsen nyelv tele van magyar szavakkal. Amerika nyelvei közül egyre többről fedezik fel magyar kapcsolatait. Akár 50 vagy 500 nyelvet is rokoníthatunk a magyar nyelvvel. Azok pedig, akiknek saját nyelve nem így működik, gúnyolódni és hamisítani kezdenek, megszállják a magyar nyelvészetet, mert képtelenek felismerni az igazságot. A magyar nyelv valóban az emberiség ősnyelve.

Történészetünk, a hivatalos és hatalomban lévő, minden kezdeményezést megakadályoz, a tényeket semmibe veszi, írni-olvasni nem tud magyarul. De meddig tart még ez a folyamat? Mert ők alig néhány száz éves népektől származnak, illetve ilyen népektől küldték őket, képtelenek elviselni a tőlük különbözőt.

A magyar történészetben, nyelvészetben, hagyományokban óriási pénzek vannak. Sajnos, a magyar kormányok és a politikai élet vezetői ezt az alaptényt sem ismerték fel. Akár százával lehetne felsorolni a nagy pénzt hozó lehetőségeket.

X. NÉHÁNY NEVÜNK JELENTÉSE

Súlyos tévedés számtalan magyar név elidegenítése a magyaroktól. Miképpen nézne ki, ha a rómaiak görög nevek alatt harcolnának, ha a mongolok kínai neveket viselnének, ha az oroszok skandináv neveket adnának hőseiknek? Bizonyára hamisan csengenének ezek a próbálkozások. Bár az orosz nevek skandináv eredetéről már hallhattunk az utóbbi időkben. A magyar neveket könnyedén más nyelvekhez kapcsolják a magyar történészek, nem törődve azzal, hogy mi az igazság. Egyszerűen nem értenek magyarul, ami pedig öreg hiba. Nem szabad az emberiségnek az Igazságtalanság kútjába esni. Mert onnan nincs kijövetel, az emberiség halálát jelenti az Igazságtalanság kútja.

Néhány, történelmünkkel összefüggő fontos nevünk bemutatása itt is szükséges. Személyneveink száma igen nagy, sokkal nagyobb, mint azt bárki magyar gondolná. A jelenlegi elképzelések szerint azonban kevés, amit a mai könyvek sugallnak szegény magyarok millióinak. Nézzünk meg néhány köznevünket.

Huszár szavunkra elképesztő etymológiákat gyártottak a kutatók, de egyetlen értelmezésük sem hiteles. A Huszár lovas katona. Az értelmezők egészen elképesztő értelmezései csak annyiban jelentősek, hogy rávilágítsanak a teljes tévedésre, a nyelvészet sebezhetőségére. A nyelvészet gyakran a tévedések tárháza. De ennek nem szabadna így lenni. Ha a magyar nyelv felől haladunk egyes szavak jelentése felé, akkor bizonyosak lehetünk, hogy az igazsághoz jutunk el.

A szerb Guszár szó, egyesek szerint, a Huszár magyar szó eredeti őse. Így kell hamisítani a nyelvészetet. A szerb nyelv alig ezer éves, a magyar nyelv százezer évesnél régebbi. Ebből az is következik, a logika törvénye alapján, hogy a szerb szavak a magyar nyelvből erednek, és nem fordítva. A tévedések sokat ártottak az emberiségnek, de a kiagyalók nem bűnhődtek meg. Az emberiségnek van annyi ereje, hogy a saját ellenségeit megbüntesse?

Huszár szavunknak semmilyen köze nincs a Guszár szerb szóhoz. A Hu nagyon ősi magyar szó, a Hun szó töve, a Szár ősi jelentése pedig király. Mindenki tudja, a huszárlovas katona, nem szerb lovas rabló. A magyar seregek járták be a Balkán térségeit, elsősorban a török ellen harcolva, a magyar katonai szakszavak mentek át a balkáni nyelvekbe, és nem fordítva. Ráadásul a balkáni nyelvek magyar eredetűek, ezért az ilyen tévesztéseknek nincs semmilyen esélye. A Guszár először Gúnár volt, a nyelvfejtők szerint, de miután ez az értelmezés köznevetség tárgya lett, kitalálták, hogy legyen lovas rabló, így gyalázva meg a huszár magyar szó értelmét, amit ők sem ismertek, mármint a hamisítók.

A Húsz-Ár, vagyis Húsz-Hegy értelmezés már hasonlít a huszár szóhoz. Az Ár a kard neve, esetleg a dárda neve, amelyek hegyes eszközök. A karddal kifejezetten hussantani kell, ez a kard lesuhintásának a neve, ami a huszárok harcmodorának jellemzője. De a Hu-Szár még szebb jelentést tartalmaz.

Húszas katonai egységeink voltak, ami tény a Hús szót is elénk vetíti. A magyar Spártában, amikor még tündérkirályok uralkodtak, pl. Tündaráosz, a hadsereg tízes, továbbá húszas egységekből állt. A katonákat, akik szabad polgárok voltak, húszas egységekbe tagolták később. Minden áldott nap fekete színű húslevest ettek, amit marhahúsból készítettek, mindig másik katona családja főzött a húszas katonai egységre. Ez volt a fekete-leves, amit néhány év után unhattak a katonák, bár tápláló volt. A Fekete Leves fogalma később a fekete kávéra mehetett át, mert a szultán, vagy küldötte a kegyvesztett vezérnek, fekete kávé fogyasztása közben, selyemzsinórt küldött, hogy arra akassza fel magát a jelölt. Undorító szokás volt. A törököknél volt használatos.

Árpád városa környékén is húszas egységekbe sorolták a lovas katonákat, akik a huszárok nevét viselhették. A Huszár Húsz-Ár értelme tehát kimutatható Spártában és Árpád városa körül, a Hettita és a Mitanni birodalmak idején. Igazi jelentése mégis Hu-Szár. Spárta természetesen magyar eredetű, Éneász utódai a királyai, a Szapárok városa.

Kapitány szavunk is eredeti magyar szó. A honfoglaló vezéreket is nevezték kapitányoknak. Ennek rokon alakja, hasonló jelentéssel, a Kapudán. Nagyon ősi korból erednek ezek a nevek. Régi városainkban az állandó őrség elsősorban a kapukat és a piacot védte. Ezeknek az állandó őrségeknek a parancsnoka volt kezdetben a Kapitány és Kapudán.

Kapitány szavunk helyesen Ka-Pit-Ány értelmű, a Ka Kapu, a Pit Csillag, az Ány An, Anu isten terepe, vagyis az Ég. A Csillagos-Ég az éjszaka, ez a Pit-Ány és változatai, amikor a Ka, vagyis a Kapu őrzése a kapitány feladata. Először egy, majd négy kapitány parancsnokolt a legősibb városaink állandó katonasága fölött, a négy legfőbb kapu szerint. Vezérük a város urának a fia, a herceg lehetett, de eredetileg a herceg volt a kapitány, amikor még egységes volt a városőrség, nem tagolódott kapuk szerint. A Kapudán egyszerűen Kapu-Nagy értelmű, mert a Dán a Nád tükre, lásd Nád-Or – Nagy-Úr.

Sikerült elveszíteni a Kuruc nevet is. A Keresztes névből eredeztetik a Kuruc nevet, azon az alapon, hogy Dósa György vitézei keresztesek voltak. De nem jó a levezetés. A Kur Hegy, ami a fegyverek neve, meg a legények neve. Emiatt a magyar eredetű görög nyelvben Kurosz a Kuros, szumer Gurus, de nem Koros, olyan ifjú, aki már házas, van felesége, de még nincs gyereke, vagy csak kevés és kicsi gyereke van. Ők a legények több magyar mitikus konfliktusban is. A Kurusz a Kuruc közvetlen előzménye. Mivel a Kur változata a Kör, ezért a Kuruc Napharcos is egyben. A görögben fennmaradt a Khryzosz – Arany szó, ami a Köristenhez kapcsolódik, Kürzosz (Körzős) volt az eredeti formája és értelme. A Nap nem csupán kör alakú, hanem köröket jár az égen, továbbá arany színű.

A Kurucok tehát az ország Napharcosai. A Kur szónak sok változata van, mint Gur, Kor, Gor, Kör, Gör, stb. De a Ku-Rusz alaknak Kő-Nap, Kő-Vörös az értelme, amit a kurucokkal kapcsolatban el kell vetni, mert értelmetlen.

Hajdú szavunkat magyarázzák a délszlávból, meg a Hajtó magyar névből. Hihetetlen bárgyúságokat tudnak kitalálni azok, akik nem értenek magyarul. Aki beszél magyarul, azt hiszi, érti is a magyar szavakat. Haj-Du jelentése Hajló-Nap. A Du az Udu egyszerűbb alakja, Du-Na pl. Nap-Háza. A Haj lehet egyszerűen Haj is, ami Ház is. Haj-Du ezért a Nap-Háza vagy a Nap-Haja. A Hajduk Split klub magyar nevet használ, a horvátok amúgy is magyar eredetűek, tehát a klub neve jogszerűen lehet horvát tulajdon.

Labanc nevünket sem értik, akiknek kellene érteni. De miért van ez így? Mindenki a magyarokat akarja megzavarni? A név egyértelműen a kurucok által adott gúnynév. Az osztrák elnyomó seregek egyenruhájának a színe fehér volt, többségük gyalogos volt, fejükön tetves paróka díszelgett, elsősorban a tisztek esetében. Ez a sok ellenséges katona, lábon járt, szemben a mieink lovas seregeivel. Ők voltak a Láboncok. A Lobonc haj is a Labancok tulajdonsága volt, hajukat nem gondozták, inkább parókát tettek a fejükre, ami alatt dúsan szaporodhattak a tetvek. Továbbá a Labbanc fogalom a gyorsan elfutó harcosra is vonatkozhat. A Lebbenc, Lebbencs heves vérmérsékletű, de könnyű, mint a Lebbencs-leves. A Léb Enje esetleg lehet Fehér, ami a Labanc Láboncok fehér egyenruhájára utalhat. Lébény városnevünkből eredhet a Léb Enje kifejezés. A Lebben, Lobban szavak is a Laban-c név előzményei voltak. A Laub Hans – Szaladj Jancsi levezetés azért téves, mert német nyelvű, a magyarok azonban mindig saját nyelvükön adtak neveket a dolgoknak.

Vezér nevünk voltaképpen Ozirisz jelentésű. A Vez alapszó és változatai egészen a Víz szóig vezetnek. Tudni kell, hogy Vez-Ér Vezető-Úr, aki a lelkeket Isten örök országa felé vezeti, de Ozirisz a Nílus, vagyis a Víz ura is. A magyar vezérek Lélekvezetők, istenkirályok, Isten által kinevezett királyok, de nem istenek. Mellesleg a Hét Vezér ezért lehet Hét Ozirisz is. A Vezér természetesen magyar eredetű, átkerült a törökbe is.

Vitéz nevünket is egyesek el akarják ragadozni tőlünk. Nem látják, hogy a szláv nyelvek a magyar nyelvből erednek. Ví-Tesz a Vitéz eredeti alakja, aki Vívást Tesz, igazi vitéz. A Tesz szó Istent is jelent, ősi szövegeinkben.

Vajda nevünk egyszerűen Vaj-Da, vagyis Gazdag-Nap. Ősi magyar név, a Voje-Voda közeli rokona. Nem szláv név, ahogy hírdetik, hanem magyar eredetű, a hun magyarok is használták. A szlávok magyar eredetűek, így került hozzájuk a név. Az ilyen feladványok sokaknak túl nehezeknek látszanak, gondolhatnánk.

Az Atamán rangnév is magyar, Ata-Mán a jelentése, vagyis Atyja az Embereknek, Man – Ember.

Újabban Árpád Ég Fiát a pozsonyi csatában akarják megsebesíteni, három fiát meg elveszejteni. Minden történeti dokumentum nélkül. Az ilyen fekete mágiához kapcsolt elképzelések nagy segítséget nyújtanak a hivatalos hamisítóknak. Mindenki láthatja, ilyen színvonalú a hivatalos történészeten kívüli történészkedés - mondhatják.

Valamikor, egymás után sokszor, évszázadokig, újra és újra, a magyar nyelvet félre értelmezték, akiknek ez volt a feladata. Nehéz nyelv, ne tanuljátok, nem juttok sehova, felesleges tanulni. Nem is tudnak magyarul a magyarnak születetteken kívül, csak nagyon kevesen. Ők is csak alig. Pedig a magyar nyelv a világ legfejlettebb nyelve, ami kicsit nehézzé is teszi. Viszont nagy kihívást jelent az ész számára, magasabb szintre viszi a gondolkodást, átrendezi az agyat, megéri a befektetett energia, ha valaki megtanul magyarul.

A magyar nyelv egy kis nép kis nyelve, tanítják. De a folyónevek, a hegynevek, a településnevek, a személynevek, a királynevek, és ezernyi más terület nevei magyar nyelvről beszélnek. Ha az emberiség egységesülni szeretne és akarna, akkor az egyik út az ősi közös nyelv útja lehetne.

Történészeink, akik általában becsületes emberek, alapkutatást nem folytatnak, elfogadják elődeik félresiklott téziseit. De meddig mehet ez így, az Ész és a Világosság félresöprésével? Ha Isten megindul a magyarok miatt, akkor a Földből nem marad semmi. Még egy molekula sem.

Történészetünk, néhány száz év óta, német és osztrák fogságban vergődik. A legutóbbi négy évtized orosz, illetve szláv fogságot hozott. Sem a németek, sem a szlávok, nem voltak úriemberek. Nem az igazságra voltak kíváncsiak, hanem saját érdekeiket akarták rákényszeríteni egy általuk nem ismert népességre, a magyarokra. Germánok és szlávok ugyanazt művelték! Talán fejlődtek valamit, az elmúlt néhány évtizedben. Megjelentek olyan német és orosz kutatók, akik félre dobják a hazudozásokat és valóban az igazságra törekvés szellemében dolgoznak.

Rettenetes a magyar hivatásos történészet jelenlegi helyzete. Semmilyen kiút nem látszik a fogságból. Idegen érzelmű emberek uralkodnak rajta. Hogyan lehetne rendet tenni, hogyan lehetne a szabad történetírást felvirágoztatni és a zsarnokok uralmát ledönteni?

A magyar történetírásban olyan sok a tévedés, hogy azt fel sem tudjuk fogni.

Ugyan miféle emberek írják a magyar történelmi könyveket? Csak egy valami biztos: nem a magyarokat kedvelők. A szovjet birodalom elmúlt, a megszálló hatalom katonái távoztak, az egykori vezetők, gyakorlatilag minden területen, mégis ülnek a helyükön, a tévedések, vagyis hamisítások, fennmaradtak. Állandóan megújítják önmagukat, nemzedékek épülnek egymásra, hamis alapokból új hamisságok keletkeznek. Ebben a szörnyű helyzetben kell élnie egy népnek, amelyik Európa összes népének az őse? Hova vezet ez az út, ha nem lesz gát a hamisságok ellen?

A magyarok ellenében elkövetett hamisítások nagysága megdöbbentően nagy. De mi akadályozza meg a magyarságot abban, hogy újra nagy legyen, és kezébe vegye sorsának az irányítását? Elég lenne, ha a magyar nők legalább hat gyereket szülnének, a harmadik nemzedék (kb. 75 év) idején 150 milliós lenne a lélekszám. Ehhez becsületes apák is kellenének, akik eltartják családjukat. Olyan lehetetlen ez az elképzelés? A magyarok génjeibe van kódolva a folyamatos romlás talán? Mert azt is tudni kell, demográfiai katasztrófa szélén áll az ország.

A bölcsészeti tudományokat magyar kézbe kellene venni. Nem csak magyar pénzből fizetni, látszólagosan magyarnak nevezni, hanem a magyar nemzetet megillető igazságok szerint kellene működnie. Nem elég a butaság, lustaság, büszkeség, önteltség és egyéb bűnök elleni küzdelem, még a hazaárulás, a hamisítások, a folyamatos magyarságot ért gyalázkodások ellen is harcolni kell. Azt is kell látni, a társadalom szöveteibe olyan mélyen beleivódott a magyargyalázás, az idegen érdekek kiszolgálása, az árulás, hogy a megtisztulási folyamat csak nagy erőfeszítésekkel mehet végbe.

Úgy tűnik, csak egységes nemzeti akarat szabadíthatja meg a magyarokat a hamisságok hirdetőitől.

 

Hozzászólás  

#7 szkita irasszikul 2020-10-05 21:10
lehet hogy a ''szkita'' iras az a mai ''latin'' peldaul - de akarmi lehetett mert a tortenelem kamu 1800-ig azaz olyan irast talaltak ki es vezettek me a Vilagmaffia ami takartak
#6 PáLoS TReND - NEK ÚJRA ÉS ÚJRA!!!R Zoltán 2020-09-23 12:33
Az MTA ÚJRAALAPÍTÁSA LÉTFONTOSSÁGÚ MAGYAR NEMZETI ÉRDEK!!!

AZ ún. MTA (JELENLEG: MAGYARTALAN TALMUDISTA ALAKULAT!!!) MAGYARORSZÁG ÖTEZER FŐT FOGLALKOZTATÓ A CIONISTA-LIBERALIZMUS GYILKOS ESZMÉIT TERJESZTŐ, GALÍCIAI, APARTHEID ISRAHELL ELKÖTELEZETT, SZABADKŐMŰVES ORSZÁGRONTÓINAK KÖZPONTJA!!!...- AMELY BELSŐ ELLENSÉG TENYÉSZETET A MAGYAR ADÓFIZETŐK TÍZMILLIÁRDJAIBÓL FIZETI ÉS ÉLTETI (ÉVES SZINTEN!!!) A MINDENKORI MAGYARORSZÁGI „CSALÁDBARÁT” KORMÁNY!!!

TEHÁT AZ IMMÁR VALÓBAN MAGYAR MTA ÚJRAALAPÍTÁSA ELSŐDLEGES MAGYAR NEMZETI ÉRDEK!!!
ÚGYHOGY NAGYON IS ITT VAN AZ IDŐ 2020-ban KIFERTŐTLENÍTENI A MÉG ún. MTA 5000 FŐS SZEMITA=SEMMITtevő=SZEMÉT, ILLUMINÁTUSOK KELTETŐ TELEPÉNEK MAGYARORSZÁGI ÜGYNÖK ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉT; - MERT SOHASEM VOLTAK VESZÉLYESEBBEK EZEK A NAP=NÉPünkbe ÁGYAZOTT HAZAÁRULÓ VÉGBÉLTERMÉKEK SZŰZANYA FÖLDÜNKRE ÉS ÉDES HAZÁNKRA, MINT MOST!!!…- AZ ELME-PROGRAMOZOTT ÉS DIREKT NÉPRITKÍTÓ VAKCINÁK ÉS/VAGY A LOVÁSZ LÁSZLÓ FÉLE TÖBBES ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ NEMZETVESZEJTŐ KÉMEK IDEJÉN!!!
Josefus Flavius zsidó krónikás (ie. 37-100) a

következőket írta :

“Magóg és Gomer népei már a vízözön után itt voltak olyan területen, ahol előtte még senki nem járt. Területük Spanyol-ország déli tájaitól a Don folyóig terjedt. Magóg a róla elnevezett magarokat alapította, a görögök őket szkítáknak nevezik."
Azaz szűzfoglalással, jelen ismereteink fényében MU szigetparadicsomunk elsüllyedését követően a Vízözön után érkeztünk a Kárpát medencébe; - és nem más népektől foglaltuk el!!!
Ezen tények ismeretében pedig gyermekeinkbe kell plántálni az ún. hivatalos héber-terhelt hazug történelemoktatás helyett, hogy a MAGYAROK ÜDVTÖRTÉNETE semmiképpen sem az idegenszívű megszállók által orrvérzésig propagált zsidó-keresztény ország veszejtés és nemzetkoncolás 1000 évéből áll!!

"ÉLETBEVÁGÓ!!!
SZÉCHENYI ISTVÁN ÉDES FIA: PETŐFI SÁNDOR‼️‼️‼️
AZ ún. MTA MA IS A MAGYARELLENES „SORSTALANOK”, IDEGENSZÍVŰ SAKÁLOK BÚVÓHELYE!‼️‼️‼
HOLOTT AZ EREDETI ALAPÍTÓ OKIRATBAN BENNE FOGLALTATIK, HOGY CSAKIS MAGYAR-ÉRZELMŰ, KIKEZDHETETLEN ERKÖLCSI TARTÁSSAL BÍRÓ HAZAFIAK ÉS HONLEÁNYOK "RUHÁZHATÓAK" FEL AKADÉMIAI TAGSÁGGAL‼️‼️‼️
...ÉS ERRŐL A MINDENKORI ÖRÖKÖSÖK KÖTELESSÉGE LENNE GONDOSKODNI, HOGY BELSŐ ELLENSÉGEK ÉS HIVATÁSOS JÚDÁSOK MÉG VÉLETLENÜL SE ÉPÜLHESSENEK BE A MAGYAR SZELLEMI ELIT SORAIBA; - HISZEN AZ ÖNMAGÁBAN FELÉRHET A NEMZETHALÁLLAL‼️


és ami nem ment fel:


ILYETÉN NAPJAINKBAN SENKI SEM RETTEG JOBBAN A SZÉCHENYI-PETŐFI VÉRVONALBÓL FAKADÓ JOGOSULTSÁGOKTÓL, MINT AZ A TÖBB EZER LÉHŰTŐ VADIDEGEN "TUDÓS KÉM"...- AKIK ELLEPTÉK A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁT - MEGGÁTOLVA EZZEL A SOK TÍZEZER ÉVES ÉGI=IGEi EREDETÜNK FELFEDÉSÉT...- AMI KÖZÉRTHETŐEN A KÖR ISTEN-NIMRÓD-JÉZUS-ATTILA KÉK-VÉRVONALÁBAN FORRONG MIND A MAI NAPIG‼️

1989. július 17-én, másfél méterrel a Vinokur által megjelölt helytől, került elő az a csontváz, amiről Kiszely István, a két amerikai antropológus, az időközben hozzájuk csatlakozó Burajev, orosz-burját antropológus 18 Petőfivel azonos testi jegyet, jellegzetességet azonosított. A koponyát például lefotózták, majd összevetették az ismert dagerrotípiával – tökéletes fedés!
A szakemberek körében ismert, hogy a nemet főként a koponya alapján szokták azonosítani, a leletet férfinak találták.
Figyelembe véve az össze jellegzetességet Latimer és Simpson írásba is adták: semmi sincs, ami kizárná, hogy a feltárt csontváz azé az emberé, akit nálunk Petőfi Sándorként ismertek.
Már önmagában a jellegzetes „agyara” is sokatmondó volt, de annak esélye, hogy az összes jellemző ráilljen egy emberre, 300 millió:1.
www.youtube.com/watch?v=oe2AOEabUXU
www.youtube.com/watch?v=ifDApRZoUUY
#5 Az MTA ÚJRAALAPÍTÁSA LÉTFONTOSSÁGÚ MAGYAR NEMZETI ÉRDEK!!!PáLoS TReND 2020-09-23 12:02
AZ ún. MTA (JELENLEG: MAGYARTALAN TALMUDISTA ALAKULAT!!!) MAGYARORSZÁG ÖTEZER FŐT FOGLALKOZTATÓ A CIONISTA-LIBERALIZMUS GYILKOS ESZMÉIT TERJESZTŐ, GALÍCIAI, APARTHEID ISRAHELL ELKÖTELEZETT, SZABADKŐMŰVES ORSZÁGRONTÓINAK KÖZPONTJA!!!...- AMELY BELSŐ ELLENSÉG TENYÉSZETET A MAGYAR ADÓFIZETŐK TÍZMILLIÁRDJAIBÓL FIZETI ÉS ÉLTETI (ÉVES SZINTEN!!!) A MINDENKORI MAGYARORSZÁGI „CSALÁDBARÁT” KORMÁNY!!!
TEHÁT AZ IMMÁR VALÓBAN MAGYAR MTA ÚJRAALAPÍTÁSA ELSŐDLEGES MAGYAR NEMZETI ÉRDEK!!!
ÚGYHOGY NAGYON IS ITT VAN AZ IDŐ 2020-ban KIFERTŐTLENÍTENI A MÉG ún. MTA 5000 FŐS SZEMITA=SEMMITtevő=SZEMÉT, ILLUMINÁTUSOK KELTETŐ TELEPÉNEK MAGYARORSZÁGI ÜGYNÖK ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉT; - MERT SOHASEM VOLTAK VESZÉLYESEBBEK EZEK A NAP=NÉPünkbe ÁGYAZOTT HAZAÁRULÓ VÉGBÉLTERMÉKEK SZŰZANYA FÖLDÜNKRE ÉS ÉDES HAZÁNKRA, MINT MOST!!!…- AZ ELME-PROGRAMOZOTT ÉS DIREKT NÉPRITKÍTÓ VAKCINÁK ÉS/VAGY A LOVÁSZ LÁSZLÓ FÉLE TÖBBES ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ NEMZETVESZEJTŐ KÉMEK IDEJÉN!!!
Josefus Flavius zsidó krónikás (ie. 37-100) a következőket írta :
“Magóg és Gomer népei már a vízözön után itt voltak olyan területen, ahol előtte még senki nem járt. Területük Spanyol-ország déli tájaitól a Don folyóig terjedt. Magóg a róla elnevezett magarokat alapította, a görögök őket szkítáknak nevezik."
Azaz szűzfoglalással, jelen ismereteink fényében MU szigetparadicsomunk elsüllyedését követően a Vízözön után érkeztünk a Kárpát medencébe; - és nem más népektől foglaltuk el!!!
Ezen tények ismeretében pedig gyermekeinkbe kell plántálni az ún. hivatalos héber-terhelt hazug történelemoktatás helyett, hogy a MAGYAROK ÜDVTÖRTÉNETE semmiképpen sem az idegenszívű megszállók által orrvérzésig propagált zsidó-keresztény ország veszejtés és nemzetkoncolás 1000 évéből áll‼️‼️‼️

ÉLETBEVÁGÓ!!!
SZÉCHENYI ISTVÁN ÉDES FIA: PETŐFI SÁNDOR‼️‼️‼️
AZ ún. MTA MA IS A MAGYARELLENES „SORSTALANOK”, IDEGENSZÍVŰ SAKÁLOK BÚVÓHELYE!‼️‼️‼
HOLOTT AZ EREDETI ALAPÍTÓ OKIRATBAN BENNE FOGLALTATIK, HOGY CSAKIS MAGYAR-ÉRZELMŰ, KIKEZDHETETLEN ERKÖLCSI TARTÁSSAL BÍRÓ HAZAFIAK ÉS HONLEÁNYOK "RUHÁZHATÓAK" FEL AKADÉMIAI TAGSÁGGAL‼️‼️‼️
...ÉS ERRŐL A MINDENKORI ÖRÖKÖSÖK KÖTELESSÉGE LENNE GONDOSKODNI, HOGY BELSŐ ELLENSÉGEK ÉS HIVATÁSOS JÚDÁSOK MÉG VÉLETLENÜL SE ÉPÜLHESSENEK BE A MAGYAR SZELLEMI ELIT SORAIBA; - HISZEN AZ ÖNMAGÁBAN FELÉRHET A NEMZETHALÁLLAL!

SAJNOS CSAK EZ MENT FEL A KÜLÖNÖS JELEID VÉGETT! SZAKÍTOK IDŐT ÉS MEGPRÓBÁLOM AZ EGÉSZ SZÖVEGEDET FELENGEDTETNI. KI KELL GYOMLÁLNOM A VÉGZETES ÁRTÓ JELEIDET. MÁR ÚGY ÉRZEM REMÉNYTELEN ESET VAGY/LESZEL... /ZOLI/
#4 Petrov Ferdinánd; hoznagy lajos 2018-07-05 11:48
az Ön válasza elégtelen. Az, hogy mi minek, milyen néven neveztük, nevezzük írásunkat (ezen írást), az csak tolünk függ és nem a pápától !!! Maga az, hogy mi ma ezen nép nevét szittyának, vagy szkítának is nevezzük, ehhez senkinek semmi beleszólása nem lehet …

egy másik, egy más téma, személyes ; ismerte Ön Wojatsek urat arra ? Azt hiszem Károly volt a keresztneve ...
#3 újra belekukkantvanagy lajos 2018-06-28 13:33
egy dolog hoz ide vissza. Ez a tanulmány alcíme, a "politka a tudományok a politika fogságában". Na ezt én egy drasztikusabb kifejezéssel szoktam. Amikor a történelemtudományokról van szó elsosorban, akkor ez a politika kurvája kimondottan …

egy anekdótát ; 31 éven keresztül dolgoztam egy kis egyetemen (mint egy 'kis' technikus) és amikor csak tudtam, ahogy csak képes voltam ott egy-két történészt, tanárt megpróbáltam egy kicsit befolyásolni. Na vagy 10-15 éves ismerettségünk után az egyik (jezsuita is volt) ezt mondta nekem ;
"amikor a társadalomban valami fontos változás történik a politikában, akkor ott mi vagyunk az elsok, akik ezt érzékelhetjük. Mi vagyunk az elsok, akiket fizikailag, vagy 'csak' morálisan,
'tudományosan' eliminálnak". Van egy politikai irányvonal, amelyet mindegyiküknek követnie kell.
Aki jobban teszi, jobb elomenetelt remélhet …

egy másik eset. Egy jó barátunk dolgozott a 60-as évek végén Leuven-ben, az egyetem egy ± külso tanszékén. Ott a közép- és keleteurópai politikát analizálták. Na ezen Gyula barátunk ott dolgozva, az Innsbruck-ban szerzett politikai tudományok diplomája mellé egy történelem-tudományit is szerzett. Na a doktorátusi téziséhez az oláhok (románok) eredetét választotta (lehet már az erdélyi története is megemlített volt). Na ezt a fonöke örömmel elfogadta témának. Annyira megbízott benne (ez már a második doktorátusa volt); hogy ennek elomenetelét egyáltalán nem is ismerte. Amikor Gyula beadta neki néhány hónappal a thézis-védése elott javításra dolgozatát … akkor másnap egy 'rémült' telefonhívást kapott a fonökétol. Röktön behívatta magához (azt hiszem még ez egy vasárnapon történt) és ott szóban azt
mondta neki (o meg nekünk ugyanígy) ; semmi tudományos ellenvetést nem tudok erre mondani, de ezt így nem lehet 'eloterjeszteni'. Vagy teljesen át kell írja, vagy egy másik témát gyorsan választ e helyett (már talán 2 hónap maradt a tézisvédés dátumához !). Az utóbbit választotta. A kelta-germán eredetét a vallonoknak. Na ha ott esetleg még nem is lett volna rendhagyó … ott ezt elfogadták és megszerezte a diplomáját a történelemben is …
a 'promotorje' elismerte (maguk között), hogy amiket o írt, azok vitathatalanok, viszont ezen nem felelnek meg a nyugati felfogásnak (foként a francia
kultúrterületen) …

na ami a Mo-i tudományosokat illeti, ott azért sulyosabb ez, mert ott maga a politikai irány-elveket
idegenek irányítják. Amikor "idegenek"-et írok, ott kimondottan a nekünk ellenségeseket mondom …

szeretettel, L
#2 West-vancouver CanadaPetrov Ferdinánd 2018-01-03 22:49
Petrov Ferdinand volt VII.Ker.Nemzetőr Harcos.
Válaszom, hogy miért nem Scytha, (Szittya) írás maradt meg a neve, mert lásd: The Genocide of the Old Scythian writing, ordered by the Popes. by: Alex Imreh kutatásai alapján. Lehet, hogy a Pápának Scytha-szálka volt a szemébe. Így, hogy megváltoztatták, Székely-Magyar Rovásírásnak, egy pár emlékünk, túlélte a teljes kiirtását.
#1 belgium/Andennenagy lajos 2017-09-03 18:59
csak egyet, mondjuk egy tájékoztatást ehhez (csodálkozom azon, hogy ilyent nekem -teljesen tudatlannak- kell megadnom) :

erre : "Nem tudni, miért, de ma gyakran székely, székely-magyar rovásírásnak nevezik."

na ennek még elotte sokszor "szittya írás" volt a neve. A kérdésére, hogy miért nem nevezzük ezt
magyarnak, csak magyarnak ... arra az a magyarázat, hogy mi még ma is a IX. sz. végén betelepedett népet tartjuk, mondjuk ki a MAGYAROKNAK. Na ezeknél nem találtunk (még
máig) írásbeligéget. Amink van és már legalább két száz évvel elottebbrol, az a befogadóktól jön (tehát a szittya-hun-avaroktól) ...

teljesen helyes, mert helyt-álló az, hogy ezen írást NEM nevezzük magyarnak ...
még a székely-magyar is helytelen itt ...
szeretettel, L

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások