20240424
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2011 január 02, vasárnap

A kitalált középkor magyar vonatkozásai

Szerző: Kovács József

Nagy érdeklődéssel olvastam az elmúlt napokban Heribert Illig Kitalált középkor című művét, melyben a szerző nem kevesebbet állít, mint azt, hogy Európa történelmének majd három évszázada fikció, nem egyéb egy kolosszális történelemhamisításnál. Könyvének kiindulási alapja, amely a Julián és a Gregorián naptár összevetéséből következik, egyszerű matematika.

Ha tudjuk, hogy Julius Caesar Kr. e. 45-ben korrigálta a római naptárt, s bevezette, hogy minden negyedik esztendő plusz egy nappal megtoldott szökőév legyen, s tudjuk azt is, hogy a csillagászat év 365 nap, 5 óra, 48 perc, 46 másodperc, akkor könnyen beláthatjuk, hogy Caesar naptára „sietett". Természetesen nem sokat, 128,2 évenként egyetlen napot. 1282 év alatt 10 napot. XIII. Gergely pápa 1582-ben éppen ennyi napot „igazít vissza" naptárreformjában.

És éppen ez a dologban a bökkenő!

Ha Gergelynek, ma is jól működő naptárunk megalkotójának, csak tíz napot kellet igazítania, akkor a két naptárreform között nem 1627 év, hanem csupán 1282 év telt el. Ez pedig 345 év hiányt jelent! A szerző szerint azonban nem ilyen sok esztendő, csupán 297 év a csak „virtuálisan létező", fiktív történet az általunk tanult középkori történelemből. De ez sem kevés!

Nem célom Heribert Illig könyvének részletes ismertetése. Ám elolvasása arra indított, hogy e történelemhamisítás magyar vonatkozásainak is utána nézzek. Alapkoncepcióként három dologból indultam ki.

1. Történelmünk három évszázada soha meg nem történt, kitalált történet. A két naptárreform eltérése miatt ez vitathatatlan tény.

2. A „kitalált időszak 614. augusztus végétől 911. szeptember elejéig tart." Ez utóbbi Illig professzor állítása, s gondolom a bajor történész alapos kutatás után jutott erre a véleményre.

3. A hiányzó időszakot nem csupán kitalált személyekkel és soha meg nem történt eseményekkel, hanem valós események 614 utáni hátra és 911 előtti előre tolásával töltötték ki.

Tehát a 614. évet a valóságban a 912-es esztendő követte, megfordítva: 911-et a 613-as év előzte meg.

Ha ez igaz, akkor a magyar történelem honfoglalása nem 895[1]-ben, hanem 598-ban volt.

Ha ez igaz, akkor a Kárpát-medence avar korszaka soha nem létezett. Baján kagán vezetésével nem költöztek 567-ben avarok hazánk területére. A nem létező avarok ellen a szintén nem létező Nagy Károly soha nem vezetett hadjáratokat. Nem vihetett haza tizennégy szekér aranyat, s a magyar kalandozások célja nem lehetett a soha el nem rabolt arany visszaszerzése.

A kvázi nem létező 670-es évben nem történhetett meg a griffes-indás népességnek is nevezett késő avarok (László Gyula szerint kora magyarok) beköltözése Pannóniában Kuber kagán vezetésével.

A hunok és a magyarok története lényegesen közelebb kerül időben egymáshoz, Álmost Attilától nem évszázadok, csupán négy-öt nemzedéknyi idő választja el.

A Szent Koronát [2] nem vihette magával az avaroktól Nagy Károly, Ottó azt soha nem találhatta meg Károly sírjában [3].

Biztosnak hitt vagy éppen megkérdőjelezett forrásaink egy része egyértelműen hamisítvány. A Bölcs Leó-féle Taktika éppen úgy, mint a magyar honfoglalást a Názáreti Jézus születése utáni 895-re datáló Tarih-i Üngürüsz [4].

Hamarosan jókora halom könyv között találtam magam. Legfontosabbnak a Magyar történelmi kronológia első kötete, és a Magyarok elődeiről és a honfoglalásról című forrásgyűjtemény bizonyult. Az első döbbenet a Képes Krónika lapozgatásakor ért. Ebben olvasható a következő mondat: „Az Úr megtestesülésétől számított 677. évben, száznégy évvel Attila magyar király halála után ... a magyarok másodszor jöttek ki Szkítiából, ..."

Attila 453-ban halt meg. Ezt 1358-ban Káli Márk mester 445-nek írta, viszont kissé badarság róla azt feltételezni, hogy a matematika tudományában annyira járatlan volt, hogy 445-höz 104 évet adva 677-et kapjon. Ha ő ezt egyetlen mondatban leírta, akkor feltételeznünk kell, hogy az Ősgesztát másolta szolgaian, akkor is ha a dolgot nyilván nem igazán érthette.

Ám mi történik akkor, ha az általa leírt magyar honfoglalás időpontja helyes? Méghozzá mindkettő!

Attila 453-ban halt meg. Száznégy évvel a halála után, 567-ben a Magyar történelmi kronológia szerint Baján kagán települ be avar népével hazánkba.

Vagy Álmos fejdelem magyarjai érkeznek?!

677-hez két ötletünk is lenne. A mindeddig hivatalos álláspont szerint 670 a második avar népesség (griffes-indások) beköltözésének dátuma. Ám ha ilyen esztendő nem létezett, akkor a 677-hez bátran adhatunk 297 esztendőt. 974-et kapunk, Géza fejedelem uralkodásának első éveit, amikor a Tonuz-Aba vezette besenyők érkeznek hazánkba. Azok a besenyők, akiknek nincs régészeti nyoma a Kárpát-medencében! Vagy van, mégpedig jócskán, mint „későavaroknak"?

Maradjunk egy kicsit a régészetnél. Hiszen azt még csak könnyen feltételezhetjük, hogy az avarokról szóló tudósítások azért maradtak fenn kivétel nélkül csupán másolatokban, mert az eredeti iratokat még a másolat készítője sem látta soha. Ám a tárgyak, a régészeti leletek makacs dolgok. Azokat utólag nem lehet hamisítani. Több száz veretes övvel, fegyverrel, egyéb melléklettel ellátott csontvázat nem lehet utólag elásni, hogy azt a látszatot keltsük: itt valaha több ezer ember élt századokon át. Belátható, hogy ez képtelenség!

Ám kapargassuk meg képletesen eme támadhatatlan tény külső aranymázát.

Hallgassunk meg egy-két régészt! [5]

„A közép és késő avar kor belső időrendjéről az elmúlt évtizedek kutatásai nyomán egyre világosabb kép rajzolódik ki. A 670 körül megjelenő új népesség, összeolvadva az itt talált lakossággal, a Dunántúlon a frank hódításig, a Tisza vidékén valószínűleg a 830 körüli bolgár támadásig hatalma alatt tartotta a területet. A korszak két nagy periódusra osztható: közép és késő avar korra. A belső kronológia alapját a rangosabb férfiak által viselt veretes övek jelentik." „A késő avar kor legkorábbi szíjvégei egytagúak és tokkal kapcsolódnak az övhöz. Ezeket követik időben a kéttagú szíjvégek, melyek kis fülekkel vannak felerősítve. Késeiek a liliomos szíjvégek (ide kapcsolódnak a pikkelydíszes, poncolt hátterű darabok is, melyek a nagyszentmiklósi körbe tartoznak." [6])

A fentiek alapján két fontos dolgot megállapíthatunk:

1. A régészeti leletanyag időrendjét kutatóink az övveret milyensége alapján határozzák meg. (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

2. Eleve azt feltételezik, hogy a különböző övveret típusok időbeni egymásutániságot jeleznek, s fel sem merül az, hogy az eltérés oka bármi egyéb lehet. Az alapállás szerint pl. 670-680-ban az avar ötvösök kizárólag egytagú, az övhöz tokkal kapcsolódó szíjvégeket készítettek. Mi bizonyítja azt, hogy ezek az emberek valóban 670-680-ban lettek eltemetve? Az övük! S mi bizonyítja azt, hogy ilyen övet csak ekkor és csak az avarok viseltek? Semmi, az ég világon! Egyszerűen „megállapítottuk", hogy pl. a kéttagú szíjvégeket csak később találták ki, tehát, aki ilyennel lett eltemetve, az 680 után halt meg. Egy tárgytípust egy néphez és egy időponthoz rendelünk – teljesen önkényesen – s lám, máris előttünk áll teljes pompájában a késő avarok első nemzedéke, akiket a „megbízható" források is emlegetnek.

A régészek becsületére legyen mondva, köztük is akad, aki érzi, hogy a dolog nagyon is sántít. Hiszen az övet a férfiak felnőtté válásukkor, kb. 14-16 éves korukban kapták meg, s viselték életük végéig. Vagyis ha az ugyanazon esztendőben elhunyt 60 éves nagyapa és 15 éves unokája egyazon temetőben nyugodva kerül a régészek „keze ügyébe", a temető kormeghatározása máris problémássá válik. Hiszen a nagyapa 45, unokája mindössze egy évvel korábban készült övet fog a derekán viselni!

Bármiként is forgatjuk a dolgot, egyetlen biztosat mondhatunk: a régészeti leletek nem bizonyítják a fiktív Nagy Károly által legyőzött fiktív avar nép létét, csupán azt, hogy a mindeddig homogénen honfoglaló magyarnak tartott jellemzően palmetta díszes viseletű emberek mellett (és nem feltétlenül előtt!), legalább két másik pusztai nép is volt a Kárpát-medencében.

A Kárpát-medence története egyáltalán nem áll fejre, ha a soha nem létezett avar századokat kivonjuk belőle. Sőt! Érthetővé válik, megmagyarázható sok minden. Íme néhány (továbbgondolásra, kutatásra ösztönző) gondolat:

1. Egyetlen krónikánk sem tud semmiféle avar népről, noha tud a hun birodalomról. Nem tud az avarokról, noha az eddigi tudásunk szerinti IX. században az avarok a Kárpát-medencében éltek, mi pedig a Kárpátok túloldalán, Etelközben, vagyis szomszédok voltunk. Teljességgel kizárható, hogy a magyarok ne hallottak volna Baján vagy Kuber népéről. De nem hallottak, hiszen ilyen népek soha nem is léteztek. (Pontosabban szólva nem úgy léteztek, ahogyan azt történelemkönyveinkben olvashatjuk.)

2. A nyugati források történészeink szerint az onogur-avar nép miatt neveznek bennünket ungárusoknak, vagyis avaroknak. Számtalan eddig feltárt avar temető bizonyítja az avar nép létét. Pontosabban szólva azt, hogy 567-ben onogur törzsek (is!) települtek a Kárpát-medencébe. Hét, pontosabban nyolc fennmaradt vérszerződő törzsünk nevéből bizonyíthatóan onogur (avar?) eredetű a Kürt, a Gyarmat, a Tarján, a Jenő, a Kér és a Keszi is. Honfoglalóink jelentős része nem ugor volt, hanem onogur (avar), ezzel tehát semmi probléma. Eltérő a fegyverzetük, viseletük, vereteik. Mindeddig régészeink nem tudták elkülöníteni a honfoglaló magyaroknak vélt leletekben az ugor és az onogur elemeket. Holott eszerint az eddig honfoglaló magyarnak tartott leletek a Nyék és a Megyer törzs népének hagyatéka, vagyis az ugoroké.

3. Griffes-indás, későavar népként megjelennek a besenyők, akikről (mármint a későavarokról) László Gyula professzor azt gyanította, hogy magyarul beszélő, lényegében magyar népesség volt, akikről (mármint a besenyőkről) Pataky László, a rovásírás méltatlanul, s talán szándékosan elfeledett kitűnő kutatója nem kevesebbet állított, mint azt, hogy magyarul beszéltek és írtak.[7]

4. Értelmét és hitelét veszti a honfoglalást megelőző magyar-besenyő háború, amely során az ötezer harcost számláló (s nyilván gyengeelméjű vezérrel megvert) besenyők megtámadják a húszezer harcost felvonultatni képes magyarokat. (Ezt történészeinken kívül egyébként kizárólag a sosem létezett(?) Bölcs Leó bizánci császár állította Taktika című művében.)

5. Minden további nélkül elhihetjük, hogy Álmos fejedelmünk 567-táján tudja, hogy kik voltak a dédnagyapái, akkor is ha egyiküket történetesen Attila hun nagykirálynak nevezték.

6. Egyértelművé válik, hogy a székely néphagyomány a hun eredet kérdésében nem a múl homályába vesző, hajdan híres ősökkel akar dicsekedni, hanem pontos tudással rendelkezik, és ez igaz arra vonatkozóan is, hogy Attila legkisebb fiát Csabának nevezték.

7. Érthetővé válik az a csoda, hogy a Bizáncot (legalábbis történelem könyveink szerint) soha komolyan le nem győző avaroknak miért hajlandóak a bizánciak töménytelen mennyiségű aranyat fizetni a békéért cserébe.

8. Mindenképpen feltűnik néhány „érdekes kronológia egybeesés" az avar-magyar történelem vonatkozásában, valamint az is, hogy az avarok történelme mennyire hézagos főként akkor, amikor a magyar kalandozók tartják rettegésben Európát.

9. Különös egybeesés a longobárdok avarok általi kiűzése Pannóniából, valamint ugyanennek a Pannóniának a magyarok által Lombardiában történt kalandozás utáni megszállása.

10. Ha a Kuber-Aszparuh vezette bolgár-avar háború testvérháború, akkor feltételeznünk kell, hogy a bolgár és az avar egy és ugyanazon nép.

11. Ha a volgai bolgár birodalom alapítója Irnik (Attila legkisebb fia?), s az egyik későbbi uralkodó Almus, akkor talán ez a személy azonos a magyar Álmos fejedelemmel, aki tehát hun-bolgár-avar fejedelem.

12. A fentiek szerint semmiféle ellentmondás nem rejlik abban a tényben, hogy a nyugati kútfők az avarokat a hunokkal, a magyarokat az avarokkal, a hunokkal azonosítják. Minden esetben igazat mondanak!

13. Mai nép és birodalom felfogásunk, amely valamiféle lineáris kontinuitást próbál beleerőltetni a szkíta, szarmata, hun, avar, bolgár, magyar, úz, besenyő, kazár, kun, stb. (összefoglalóan a pusztai népek) történelmébe teljesen rossz, félrevezető, torz képet fest múltunkról. Gondoljunk csak a tatárjárásra, mint népnevet tartalmazó kifejezésre, amely a mongol Batu kán látogatásának emlékét őrzi!

14. Feltételeznünk kell, hogy vezéreinket törzseink a saját nyelvükön is megnevezhették, eszerint egy ember több néven is szerepelhet a forrásokban. Attila fiai közül Dengezik lehet azonos Aladárral, Irnik Csabával, a besenyő Tonuz-Aba a bolgár-avar Kuberrel. Sőt! Ismét közismert mongol példát hozva mindenki tudja, hogy Dzsingisz kán és Temüdzsin egy és ugyanazon személy. A felövezéskor történő férfi-név adás széleskörű pusztai gyakorlat lehetett.[8] Vagy korban közelebbi példával élve: J. V. Dzsugasvilit egyesek Koba, mások Sztálin néven ismerték.

15. A fentiek alapján az sem lenne meglepő és elfogadhatatlan, hogy a hun (krónikáink szerint magyar király!) Attila egyik fia Aladár a gepidák, másik fia Csaba a székelyek – tehát nem a hun-magyarok – fejedelme volt. A testvérek és népeik pedig egymás ellen is harcolhattak, ha a sors úgy hozta.

16. Feltételeznünk kell azt, amit egyébként eddig is tudtunk, hogy az egy néven nevezett pusztai nép nem feltétlenül egy fejedelem hatalma alatt áll, nem egy emberként cselekszik adott történelmi szituációban. A példát éppen a „magyarok" szolgáltatják, hiszen tudjuk, hogy egy részük az „Őshazában" maradt, másik részük a Kárpát-medence helyett a Kaukázus előterébe költözött.

17. A fentiek alapján viszont megérthetővé válik a vérszerződés jelentősége, az a tény, hogy a magyar államiság ezzel az aktussal, és nem István koronázásával kezdődött.

18. A régészeti leletek és korszakolás nem időbeli egymásutániságot, hanem népi-törzsi elkülönülést mutatnak, pl. így: kora avar = onogur-úz, palmettás magyar = ugor magyar, késő avar (griffes-indás) = besenyő.

19. A magyar történészek, nyelvészek hajdani török-finn háborúja mindezek tükrében teljesen érthető, ámde ugyanilyen értelmetlen is volt.

Természetesen a rendelkezésemre álló rövid idő komoly kutató munkát nem tett lehetővé. Sokkal több kérdést és feltételezést hozott felszínre, mint amennyit kapásból meg lehetne válaszolni, vagy bizonyítani. Ugyanakkor a 297 kitalált esztendő, a fiktív avar történelem hiánya, az Attila halála után 104 esztendővel, 567-ben Álmos vezetésével lezajlott magyar honfoglalás ténye történelmünk igen sok állítását teszi semmissé. Mindenképpen arra inspirál bennünket, hogy alapos nagytakarítást végezzünk múltunkban. Történészeink szakmai, emberi tisztességén fog múlni, hogy Illig professzor könyvére miként reagálnak, s mindebből milyen tanulságokat vonnak le népünk történelmével kapcsolatban.[9]

614=911
Évszám  Avar esemény Magyar esemény
565 Magyar támadás a Keleti Frank területek ellen.
567 (864) Baján kagán vezetésével megszállják az Alföldet. Vagy a magyarok Álmos vezetésével?
568 A longobárdokat az avarok kiűzik Pannóniából.
582 Sirmium avar kézre kerül.
584 Avar támadás Bizánc ellen. A magyarok és a kabarok serege Szvatopluk oldalán a keleti frankok ellen harcol.
595 A magyarok Arnulf frank király szövetségeseként Szvatoplukot támadják.
597 A magyarok Levente vezetésével legyőzik Simeon bolgár cárt.
598 (895) Árpád vezette fősereg átkel a Vereckei-hágón.
601 (898) Avar vereség Priszkosz csapataitól. A Kárpát-medence népeinek egy része a magyarok elől Bulgáriába húzódik. A bajorok szövetséget kötnek a magyarokkal és Itáliai támadásra biztatják őket.
602 Brenta menti csata. I. Berengár nagy veresége a magyaroktól Lombardiában. Arnulf halála.
603 Az egész Kárpát medencét birtokolják.
606 Kalandozók Bajorországban.
607 A bajorok lakomán megölik Kurszánt. Kalandozók Lombardiában. Bölcs Leó hozzákezd Taktika c. művéhez.
609 Kalandozók Szászországban.
610 (907) IV. Lajos veresége Pozsonynál. Árpád halála. Utóda Zolta.
611 Kalandozók Szászországban és Thüringiában. Regino prümi apát szerint a magyarok szkíták.
612 Kalandozók Bajorországban és Svábföldön.
613 (910) A kalandozók Augsburgnál legyőzik IV. Lajost. Megverik a frankokat és a bajorokat is.
614 (911) A kalandozók legyőzik a svábokat, bajorokat, frankokat és a burgundokat.
617 Herakliea mellett az avarok rajta ütnek Herakleiosz császáron.
 
621 (918) A kalandozók megverik I. Szász Henrik seregét.
624 (921) Bogát és Trahos serege Itáliában kalandozik.
626 (923) Az avarok ostrom alá veszik Bizáncot. A magyarok megostromolják a bizánci uralom alatt álló Apuilát.
627 A Szalárd vezette magyarok feldúlják Páviát. Egy másik sereg Szászországot pusztítja.
628 Forum Iulii városát feldúlják az avarok.
629 A Sankt Gallen-i kaland. Kalandozás Lotharingiában és Thüringiában. A bajorok adó fejében békét vesznek.
Kb. 630 (927) Belháború az avarok közt. Zolta után Fajsz lesz a fejedelem. Uralkodik 658-ig. Fajsz fejedelemségéről krónikáink nem tudnak, uralmának kezdeti időpontjáról a külföldi krónikák sem.
634 Szkítiában Kuvrat a kagán. Legyőzi az avarokat. Itáliában felgyújtják Piacenzát.
636 Merseburgi csata.
651 (948) Tormas és Bulcsú Bizáncban.
658 Augsburgi csata. Taksony fejedelemségének kezdete. Uralkodik 675-ig.
661 Botond Bizáncban.
670 (967) Későavarok beköltözése. A kettős honfoglalás ideje. Kuvrat negyedik fia Kuber Pannóniába költözik. (677-ben?) A besenyők beköltözése a Kárpát-medencébe Tonuz-Aba vezetésével 974-ben.
676 Géza képviselői I. Ottó előtt.
680 Az avarok lerombolják Lorch városát.
681 (978) Kuvrat fia Aszparuch a bolgárok élén legyőzi az avarokat. (Meglepő! Hiszen testvére Kuber az avarok vezére. Ez tehát testvérháború?) Géza legyőzi az ellene lázadó törzsfőket. Vajon kik lehettek a Géza által legyőzöttek? Talán Árpád többi leszármazottja, a rokonság?
692 Avar-frank megállapodás szerint, Avaria határa az Enns folyó.
791! Nagy Károly hadjárata az avarok ellen. (Száz évig gyakorlatilag semmi sem történt?)
795 Az avar kagán és a jugurrus háborúja egymás ellen. Mintha István és Koppány háborújára rímelne az esemény!
796 Az avar tudun megkeresztelkedik. Ajtony  megkeresztelkedése?
799 Az avar tudun fellázad a keresztény térítés miatt. Büntetésül a frankok kivégzik, népét lemészárolják. (Három éve volt keresztény a tudun. Miért lázadt volna fel a térítés miatt?) István legyőzi Ajtonyt?
803 Krum bolgár kán megsemmisíti a tiszántúli avar hatalmat.
811 Izsák az avar kagán. Az avarok népét „utoljára” említik a források.
820 Onegabon bolgár tarhán a Tiszába fullad. (Lehet, hogy az utolsó avarok elleni hadjárat során?)

[1] Az időpontot a millenniumot megünnepelni akaró kormány felkérésre a Magyar Tudományos Akadémia „ex has" állapította meg, s utólag ehhez a dátumhoz igazították az eseményeket. Klasszikus példája a történelemhamisításnak. A fentiek miatt az 598-as évszámnak az égadta világon semmi jelentősége nincs.

[2] Véleményem szerint – s ezzel aligha vagyok egyedül – a Szent Korona nem két részből összebarkácsolt koronázási ékszer. Egysége, a görög képek utólagos rászerelése éppen úgy vitathatatlan tény, mint Illig professzor felismerése, a hiányzó három évszázadról. A fentiekből egyébként az is következik, hogy ha a korona valóban volt Attila tulajdonában, akkor az halála után szinte közvetlenül Rómába került. Amennyiben Ardarich gepida király valóban azonos Aladárral, Attila legidősebb fiával, akiről egyébként Erdély is kaphatta a nevét (Ardaleán, Árgyelán románul erdélyit jelent!), akkor nem árt tudnunk, hogy ennek az Ardarichnak a fia azonos azzal az Odoakerrel, aki az utolsó római császárt, Romulus Augusztulust megfosztva hatalmától magát REX Romanorum-nak, a rómaiak királyának titulálta. Talán éppen a Szent Korona birtokában?

[3] Nagy Károly tökéletesen fiktív voltát Heribert Illig professzor a könyvében nehezen cáfolható módon bebizonyítja. Mivel ő bajor, természetes, hogy a hiányzó századok keresése közben a saját népére koncentrál, főként az igazi nagy csalásra, a főszereplő sosem volt Karolus Magnus-ra és frank birodalmára, amely naturális gazdálkodása miatt eleve nem vezethetett volna komoly hadjáratokat. Ez ugyanis logisztikai képtelenség lenne.

[4] Ez a forrás a honfoglalás „akadémikus" dátuma miatt úgymond élből jó szándékú, de otromba csalásnak minősíthető Illig professzor felismerése nélkül is.

[5] Medgyesi Pál: Néhány megjegyzés a közép és a késő avar kor időrendjéhez. Nyíregyháza, 1992.

[6] Garam Éva régész megállapításai a Kisköre-halastói temető belső időrendjének vizsgálata alapján.

[7] Pataky László: Gélyse kiskán (Tevan kiadó, 1996. Békéscsaba). Pataky László a nagyszentmiklósi kincs írásának megfejtése alapján komoly besenyő népesség, nem csupán egy törzs beköltözését feltételezi. Krónikáink ekkor Billa, Baks, Hetény Szkítiából való beköltözéséről tudósítanak Tonuz-Aba mellett. A kincs utólagosan felkarcolt feliratai Tonuz-Abán kívül Pélő, Szoláncsu és Jirkó nevét említik. Íme a besenyők hét vezére!

[8] „Gyermek nevem Subus Inal, férfi nevem Kümül Öge."- áll a Közsilig-pusztai kirgiz feliraton. (A régi török népek irodalmának kistükre. Európa kiadó, 1985.)

[9] Csak remélni tudom, hogy a kitalált esztendők nem jutnak a Szent Korona sorsára, melynek meghamisítását, görög ikonokkal való utólagos felszerelését történészeink döntő többsége tény volta ellenére sem hajlandó tudomásul venni dogmatizmusból, tekintélytiszteletből, vagy valami más okból.

Forrás: http://naput.hu/naput1/tanulmany/KovacsJ/a-kitalalt-kozepkor-magyar-vonatkozasai.htm

Hozzászólások az előző oldalról pdf-ben itt olvashatók

Hozzászólás  

#10 rövid hozzátevéscartwright 2018-06-06 16:31
Kedves Lajos!

Sajnos egy ideje nincs számítógépem, így nem követem nagyon a honlapot. De röviden szólva vegyünk egy példát, most például 2018-t számolunk Krisztus után, és minden dátumot szinte csak ezen az idővonalon jegyzünk.
Ebből következne, hogy ha lenne krisztusi relikvia, akkor annak C14-es vizsgálata legalább 2000 évet hozna az időben való távolságra plusz – mínusz 50 vagy 100 év. Van egy ilyen tárgy, a torinói lepel, aminek első C14-es vizsgálata szerint 800 évvel (13. sz.) ezelőtt készült a lepel. Ezt később elvetették, mert „rossz” helyről (valószínűleg egy égési sérülés utáni javításból) vették a mintát. Utána pollen és egyéb vizsgálatok alapján 1300 évvel (8. sz.) ezelőttire minősítették, majd ezeket is felülírva, kémiai és mechanikai vizsgálatokkal 2700-1200 évvel ezelőttire véglegesítették. (Krisztus előtt 700 és Krisztus után 800 között)
Szerintem, a lepel valóban Krisztushoz köthető, csak a krisztusi időszámítás hibás.
A római időszámítás szerinti a.u.c. 1000 előtt már gót seregek támadták a rómaiakat, és erről több korabeli beszámoló fennmaradt, illetve
ezt az időszakot a katonacsászárok korának nevezik, mert rövid 20 év alatt kb. 30 császár próbált meg uralkodni.
Ezt a Krisztus utáni időben 250 körülire tesszük, de valójában ez a Krisztus utáni 550-nel egyenlő (Dionysius Exiguus félreértelmezése). A gótokat egyből követték a hunok, akik a Kárpát-medencét bevéve a dunántúli részekről is elűzték a rómaiakat. Ezt az eseményt a 3. század végén szarmata betörésnek írták le, a 6. század végén pedig avar honfoglalásnak. A hunokat követték a magyarok (Attila halála után 100 évvel) a Kárpát-medencébe, akik a késői avarok lettek, ezen idő pedig Krisztus szerinti időben 745-ben illetve már le nem írva 300 évvel korábban kb. 445-nek felelne meg. Ezek után történt még két időhelyesbítés (valószínűleg a 8-9. században), mert ugye hunoknak is lennie kellett, hiszen fent maradt a rossz hírük, mint a nyugati népek félelme, így behelyezték őket a történelembe a szarmaták után és az avarok elé, kb. 172 évvel az avarok 550-es dátumához számolva, és megállapítva, hogy pontosan 373-ban indultak Nyugat felé. Illetve a KM-ben jelenlévő magyarok, akik pedig ugye az avarok (hunok) után jöttek, őket pedig az avarok 745-ös dátumához képest 150 évvel későbbre, 895-re javították.
Közben egy csomó minden történt, kettészakadt a római birodalom, sőt a nyugati el is bukott, a keleti birodalom rész visszatért a görög gyökerekhez a latinról, a keresztény vallás is kettévált, Róma megpróbálta magához ragadni a hatalmat, ez végül sikerült is neki, a bizánci részen megjelentek az arabok, stb.
A lepelhez visszatérve kb. 450 évvel pontosabb lenne, ha figyelembe vennénk a Krisztusi időszámítás bevezetésének hibáit, amit a római időszámításhoz képest vétettek. Vagyis Szent Márton 400 körüli halálának dátuma 1618 évvel ezelőtt történt volna, de ezt az eseményt csak úgy tudjuk pontosan elhelyezni az időben, ha minden hibát figyelembe véve újra értelmezzük és számoljuk.
A magyarnak nevezett nyelv tovább élése és fennmaradása annak köszönhető, hogy a krisztusi időszámítás előtti 3000 óta a keletről a KM-be érkezett és letelepedett népek között voltak akik ezt a nyelvet beszéltek, bár nem hívták magyar nyelvnek. Így nem volt sem a hunoknak és sem Árpád magyarjainak nyelvi nehézsége, amikor elfoglalta a területet.
#9 ÉszrevételekSubartu 2018-06-06 12:47
A valódi eszmecserék előre vivők, ha a felekban megvan az a képesség, vagy inkább nyitottság, hogy újat, mást tudjanak befogadni.
A mostani elbutított, földfelszini Homo Sapiens csoport kb. 2-5%-a képes bizonyos életkoron túl változtatni a gondolkodásán, felfogásán, beidegződésein. Értik ugyan a szavakat, de már befogadni nem tudják, ugyanis betelt a merevlemezük - az elmúlt évtizedek sok ismerete oda mind feliródott, és "tudásként" van elraktározva. Ez a "tudás" valójában csak hit, de mindenképpen egy szűrő. Megszűr minden újat, és elutasít vagy elfogad, a meglévő dogmarendszer alapján.
Lehet ez ellen tiltakozni de embertárasink >95%-a így működik, és ezt érdemes szem előtt tartani, mielőtt vagy mikoron eszmét cserélünk velük.

Hozzáfűzésem a szénizotópos vizsgálathoz: lényegtelen, hogy a szénnek a 13-as vagy a 14-es izotópját vizsgáljuk, a "tudósok" nem számolnak egy jelenséggel. A fénnyel való megvilágítás jelentősen megváltoztatja az izotóp arányokat. Ha veszünk egy kiásott csontot, elfelezzük, és egyik felét egy fél órára lámpa alá tesszük, a másikat nem, akkor a C14 izotópos vizsgálat eredménye a két csontfél között akár 30-40%-os is lehet. Nem kell elhinni, tessék kipróbálni.

Másik észrevételem Árpádékkal kapcsolatos. Szerintem nem csak a magyarok történelmét igyekeznek a háttérhatalmat szolgáló erők elvenni, hamissal helyettesíteni, hanem más népekét is. Nemrég próbáltam beszúrni a maghreb.blog.hu oldalra egy kínai idő betoldásról szóló bizonyítást (nem mentődött) ami számomra egyértelművé tette, hogy itt bolygó méretű tevékenységről van szó. Bolygószintű, ahogyan a vegyi permetezés is az.
Az ősnyelv örököseiként, magyarként kiemelt figyelmet élvezhetünk, ennek bizonyítékait bárki maga is felleli.
Amit talán hozzátennék: emberként emberi kategóriákban vagyunk csak képesek gondolkodni (hiszen 3D-s érzékszervi tudatunk képtelen túllépni saját árnyékán). Mégis, javaslom ízlelgetni (ha elfogadni képtelen vagy is) azt a gondolatot, hogy az ún. háttérhatalom mögött egy nem-emberi erő húzódik meg. Mi van akkor, ha a magát 5700 évesnek tartó parazita faj tényleg annyi idős? Ha tényleg akkor érkeztek a bolygóra, és kezdték el áldásos tevékenységüket? Lépjünk túl a ránk erőltetett dobozokon, és sok mindenre kapunk magyarázatot. Ugyanis, egy globális hamisítás, (vagy globális permetezés) nem kapcsolódhat és kapzsi, pénz és véréhes parazita fajocskához, oda több kell.
#8 folytatás :nagy lajos 2018-06-05 12:34
egy példával ; a mi krónikáink nem beszélnek az "avarok"-ról. Ez azt jelentené, hogy ezek is csak
ezen "kitaláció" része, vagy azt, hogy az Arpádékat befogadók voltak ok, a magyarok. Az ezek utáni krónikások akkor nem is említették meg ezeket, mert akkoriban ez köztudott volt …
egy ponosabbat ; létezett-e egy frank birrodalom, amellyel a mieink többrendu háborút folytattunk (mi védekeztünk, ok támadtak) ? Na ez is az ezen korszakban történt … , vagy nem történt …
azt hiszem, mi vagyunk talál a leg-érdekeltebbek abban, hogy itt egy biztos talajra kerüljünk …

azt kell, kellene leellenorizzük, hogy ezen tézis megállja, megálhatja-e helyét, vagy sem. Na erre
kellene egy tárgyi, egy fizikai (és több más is … persze) mérés. Azért, hogy egyértelmuen elvethessük az Illeg-féle (meg sok mások …) tézist.
Amíg ezt nem tesszük meg, addik kötelezoen (KÖTELEZOEN !!!) ezt is figyelemben kell tartsuk !
Ugyanis egy tézis, teória addíg érvényes, helyt-álló, amig ez nincs megcáfolva. Ugyanis ahhoz, hogy egy teóriát valaki 'kitojjon', ahhoz érveket kell
hozzon. A cáfolat, az elvetés is csak ezen az úton lehetséges …

na amiket Ön itt felhoz(ott), azok csak részkérdések ebben (lényegtelenek). Az Illig-féle
állítás az, hogy ezen csaknem 300 évszázados betoldást vagy hamis, soha nem megtörtént adatokkal töltötték meg, vagy néhányat ott áttettek a tényleges korból a "kitalált"-ba. Vagy a 911 utániból, vagy a 614 elottibol. Pl-ul amikor egy templomot, ennek felszetelését az írások mondjuk 888 -ra mondják, akkor ebben csalnak (elobbre datálják). Vagy amikor arról írnak, hogy ezen, vagy azon várost felégették a vikingek/normandok, mivel
ennek semmi tárgyi nyoma sincs (nem úgy, mint az említett templom esetében), ez soha sem történt meg (na innen jön maga a "kitaláció" kifejezés) …

amíg ezen "kitalált középkor" nincs a szemétkosárba téve …, addíg ezzel számolnunk kell !!! Amikor Ön ír egy 700 felé, egy 859-ös 'honfoglalásról', azok esetében is, ezek nem elfogadhatók addíg, amlg a tézis fenn-van a terítéken …

már nagyon sokszor említettem volt ; számunkra mindenek elott azonosítanunk kellene magunkat, ill. elodeinket ! Kik vagyunk mi és ezen azonosságunkat mi adja meg ? Na itt lehet akkor
a Maga felfogása, ismerete is hasznos. Amikor eldöntöttük azt, hogy milyen alapra, alapokra alapozzuk az azonosságunkat (szerintem ezt elsosorban nyelvire kellene. Azok voltak elodjeink, a magyarok, akiktol nyelvünk jön. De lehetséges erre más, pl-ul genetikai tényezot is hozzátennünk). Na csak ez után jönnének, jöhetnének az írottak. Hogy az egy népnév … kiket is 'takar'. Ezek magyarok, ill. magyar-rokonok …, vagy sem ?
az alapveto kérdésünk az, hogy mi mióta élünk a K-M. -ben ? Hogy mi ott jövevények, vagy oslakók vagyunk ?

na itt is mi ketten teljes értetlenségben vagyunk. Engem egyáltalán nem érdekelnek a népnevek. Illetve ezek csak az után jönnek …, miután a magyarságot, az elodeinket azonosítottuk !!!
a mi legfontosabb (és nagyon jól ismert, mégha ott
is lehet egy kis idobeli eltérés) problémánk az ún.
honfoglalásnál van. Mi azok volnánk, akik akkor bejöttek, vagy azok, akik befogadtak ? Kik voltunk mi !? Önmagunkról van szó (mégha ismerünk is ott népneveket ; onogúr, avar …). Mi bejöttünk, vagy ok (mások) bejöttek közénk ? Kik vagyunk mi közvetlen ezen "honfoglalás" elott ? A bennélok, vagy az oda készülodok ?
amikor pl-ul a Fehér Ló legendájában az Arpád-i követek azt válaszolják Szvatopluk-nak ; tedd ! A szerszámokat, a nyerget … a mi halászaink, a mi kaszásainkké lesz és a ló tetemét a mi kutyáink eszik meg. Na ez jelen idoben, vagy a jövo idoben
értendo ?. Ezen halászok, kanászok … és foként a kutyák már ott élnek, vagy csak késobb érkeznek ? A kutyák normálisan a már bomladozó dögöt nem eszik meg. Logikusan ezen Fehér Ló legendája azt sugallja nekünk, hogy mielott az onogúroknak mondott nép 'hontfoglalt', mi, magyarok (mégha bennünket akkor nyugaton avaroknak is neveztek)
már ott éltünk …

mindenek elott önmagunkat, a magyarokat azonosítanunk kellene cartwigth ! Mi jövevények, vagy oshonosak vagyunk a még megmaradt otthonunkban …
az, hogy az oda bejöttek is azok voltak, lettek volna, az már másodlagos dolog ! Ha én azt mondanám ; hazamegyek, akkor ott ez csak akkor érvényes, ha van "haza". Nem én vagyok a tény-adó, hanem a befogadók. Amikor ma egyre többen Arpádékat, mint valami hazajötteket tartják, mondják ki … akkor teljesen elfelejtik azt, hogy ezek
NEM JÖHETTEK HAZA csak akkor, ha ott magyarok éltek. Nem Arpádék ilyenkor a mérv-adók, hanem az oket befogadók. Ugyanez áll fenn a nyelvben is …

amikor egy kisszámú, kishányadú nép hontfoglal, betelepedik egy sokkal nagyobb számarányú nép közé, akkor kötelezoen fel kell adja nyelvét. Ez történt az egy kicsit az onogurokat megelozo bolgár, lombard és frank esetekben is. Mindezeknek fel kellett adják nyelvüket (mégha népnevüket fenn is tarthatták). Arpádék arányszáma maximum az egy 15 %-ot ha elérhette (László Gyula ezt 10 %-nak ítéli). Egy ilyen esetben azon nyelv, amit ma magyarnak nevezünk, az NEM a jövevények, hanem a befogadók nyelve. Az, hogy a jövevényeket, mi onoguroknak, vagy bármi más név alatt is tudjuk … semmi köze ehhez. Azok nyelve NEM MARADHATOTT fenn …
érti Ön, egész biztosan azt, hogy mi mennyire más 'malomban orölünk' …
én a nyelvet, a nyelvünket (amely minimum 3000
éves), mint valami tárgyat veszem, kezelem. Ezért a nyelvi azonosítást is komolyabban veszem, mint az Ön(ök) népneves azonosítását. Ezt persze az egy (másik) tárgyi alapú dologra, tárgyilagosra. Arra, hogy nekünk az ásatási (vagy utóbb már pl-ul a genetikai is) adatok mit MONDANAK. Az írás 'beszélhet' hamisat, a tárgyak csak IGAZAT mondanak …
szeretettel, L
#7 a kitalált középkor magyar vonatkozásai ...nagy lajos 2018-06-05 11:03
kedves régi vitatársam, "cartwright" !

mi ketten ugyanarról, két oldalon, oldalról traccsolunk. Ezért valahogy soha sem igen értjük meg egymást. Onnek nagy ismeretei vannak, amelyeket az olvasottsága alapozza meg, nekem ilyen sokkal kevesebb és még amim van is, ezt felülbírálom a tárgyilagos (foként tárgyi) adatokkal
és a logikával, ésszeruséggel …
valahogy én is úgy tartom, mint írta volt Illig barátunk, hogy (számára) egy, egytonnás sarokko többet nyom egy tonna írásos dokumentumnál …

az emberekben, önmagunkban kevésbé bízhatunk meg, mint a 'fizikai' dolgokban. Vegyük a koronánk esetét. Arról van néhány dokumentumos adatunk, amelyeket a 'fizikai' vizsgálat lesöpri az asztalról. Ha, tegyük föl ennek aranya pl-ul verespataki, vagy
még keletebbi 'származású' (manapság ez teljes biztonsággal megállapítható), akkor az hatalmas valószínuséggel kizárja azt, hogy ezen koronát mi a pápától kaptuk volna (hacsak nem elotte elküldtük volna az ehhez szükséges aranyat) …
na ez a tényezo, csak egy. Minden tényezot figyelemben kellene tartsuk .. és csak UTANA jönnek az írottak vizsgálata …

na ezt, illetve ilyesmirol próbáltam írni. Arról, hogy aránylag könnyen leellenorizhetnénk ezen ún. kitalált középkor hitelét az egy C 13-as vizsgálatokkal. Ezt úgy tunik, Ön nem értette meg.
Még egyszer ; egyes biztosra veheto dokumentációs, írásos események, ezek tárgyi maradványainak korát kellene 'meg-, lemérjük'. Mondjuk egy valami nagy csata, amelyen rengeteg halott volt és amelyet egyöntetuen mindenki akkor
pontosan ismert (a helye, a pontos idorendi adata).
Na egy ilyen helyen egész biztos sok embermaradékot találhatnánk és ezekbol egy statisztikai adatot kaphatnánk ezen C 13-as méréssel. Hogy ezek mennyire vannak tolünk idoben ? Az, hogy mondjuk egy Kr.u. 200 -ban elföldeltek egy 1800 évet, vagy egy 1500 -at adnak,
(a hiba-%-kal pontosságuk csökken persze, de ez
nem a középértékben !) …

vagy pl-ul egy fontos, közismert személy maradványát alalizálva. Vegyük pl-ul a 'mi' Mártonunk esetét. Az már életében szentként tartott volt és halála után is hatalmas megtiszteltetést kapott (egész biztos) hullája. Azt hiszem, hogy van, fennmaradt valami a testébol, amelybol (remélhetoleg) megengednék, hogy egy C 13 -as vizsgálattal datálják ezt. Na ott is persze
ez egy bizonyos hibaszázalékot adna, viszont ez még mindíg megbízhatóbb, mint az írások hitele (ezen témában. Hogy mi rátettünk volna csaknem 3 évszázadot a történésekre). Ami Marton korát illeti, azt is az írásos dokumentumok évnyi pontossággal adják meg. Ha o 400-ban meghalt (nem ismerem az évszámot) és akkor az o C 13-as vizsgálata ma adhatna egy 1600 'öregsége', vagy 1300 éveset. Na ilyenkor persze a hiba-% lehet olyan ± 35 év (azt kell megértenünk, hogy ez ±. Tehát középértékben ez azért határozó tényezo) …

ezt azért kellene, hogyha ez nem 'konfirmálná' az Illig-es tézist, akkor ezt ejthessük véglegesen is.
Nagyon nehéz ezen korszakban (az Okor vége és a Középkor eleje) foglalkozzunk, amíg ezt biztosabban ne tehessük meg. Pl-ul hogy a fenében vizsgálódjunk a mi elotörténelmünkben, ha
mi semmiben nem lehetünk biztosak ezen korszakban. De nem csak az "ezen" korszak itt akkor a problémás, hanem mindaz, ami ezek elott történt …
#6 z/avar/okcartwright 2017-07-03 12:03
Kedves Lajos!

A belinkelt cikkből kiemelnék egy részt, ami nagyon pontosan jellemzi a mai gyakorlatot.
„Ebbe beletartozik a nem várt tartományba eső eredmények szelektálása. Ha tehát egy honfoglalás korinak tűnő leletre olyan érték adódna, hogy több száz évvel „megelőzi korát”, már első körben kiesne a további feldolgozás alól, esetleg alkotnának egy újabb korrekciós faktort, ami kiküszöböli az elcsúszást.”
Vagyis ha egy honfoglalás kori lelet C14-es vizsgálata során olyan adat jön ki, hogy a farész napjainktól visszaszámolva kb. 1100 éves, akkor az rendben lévőnek tűnik. Ha egy avar kori leletet vizsgálnak és ugyanez a kb. 1100 év jön ki, akkor azt már félreteszik, mint hibás meghatározást.
Ugyanis nem foglalkoznak azzal a ténnyel, hogy az ókor és középkor határán a Krisztusi időszámítás kezdeti évét (Krisztus születési idejét) kétszer is elmozdították, a Teremtés szerinti időszámításban, ezáltal többszörös duplikációkat okoztak a bizonyos eseményekből, amik így hibásan kerültek be a Krisztus szerinti időszámításba. (lásd lejjebb)
A Kárpát-medence régészetében megkülönböztetnek hun, korai és késői avar és honfoglalás kori sírokat. Mivel a magyar krónikák csak hun és magyar bejövetelről írnak, amik között 5 nemzedék vagy kb. 100 év különbség van, világos kellene, hogy legyen a korai avar sírok azok a hunok temetkezései, a késői avar sírok pedig a magyarok temetőiben voltak. Az avarság csakis azért került az időszalagra, mert azt kinyújtották és a keletkezett résbe a kizárólag csak a bizánci illetve nyugati krónikák által avaroknak nevezett hunok és magyarok kerültek be. Már a bizánci krónikás Theophylactus Simocatta írt az álavarokról, akiknél tulajdonképpen a var illetve a chunni népet takarja az avar elnevezés. A Fuldai évkönyvben említett „avari, qui dicuntur ungari” kifejezés (avarok, kiket most magyaroknak hívunk) viszont már a magyarokként azonosítja az avarokat.
Van két esemény a 3. és 4. században, majd ugyanezek a 6. és 7. században.
Kr. u. 260 körül szarmata és 373 után hun bejövetel Pannoniába.
Kr. u. 550 körül korai avar és 677 után késői avar bejövetel Pannoniába.
Ezek az események a hun és magyar bejövetel megduplázott formái és azért keletkeztek, mert Krisztus születési idejét 300 évvel eltolták.
Végül még egyszer felkerültek a Kr. szerinti időszámításra – mert ismét elmozdították Krisztus születési idejét kb. 200 évvel.
Kr. u. 745 magyar és 895 magyar bejövetel Pannoniába, itt is ugyanaz a két esemény zajlott, vagyis a hun és magyar bejövetel.
#5 belgium/Andennenagy lajos 2017-07-03 09:28
kedves "cartwrighte", köszi a tájékoztatásést (kiválló) ..., a C12/13/14 -es mérések hitelességével kapcsolatosan ...

amikor viszont egy ilyen nagyon komoly kérdéshez jutunk, mint ezen ún. betolt, hozzátett idoszak, akkor még mindezen tényezok (hiba-okozók) mellett is ezen mérés megbízhatóbb lehet, mint az emberileg mondott, írtak ...

annyira, hogy ezen C14-es mérés meghatározó lehetne abban, hogy az Illig-féle tézist komolyabban vegyük, vagy ejtsük ...
szeretettel, L
#4 C14cartwright 2017-06-30 15:31
#3 belgium/Andennenagy lajos 2017-02-03 11:52
ezen téma engem is nagyon érdekel. Ezért ezen kis tanulmányt itt (meg a két kis hozzászólást is ... elolvastam ....

sok értelmes ... meg kevésbé olyan található ezekben. Pl-ul a értekezo a 3. pontjában ezt írja ; "hanem valós események 614 utáni hátra és 911 előtti előre tolásával töltötték ki" ... és utána azt a mi ún. honfoglalásunk idejérol, hogy az Kr. u. 614 elott kellett történjen meg (ha az elmélet állja a helyét); ott nem értem azt, hogy miért nem utána (911 után) ?

Tengezin-nek az o kérdésére ("őseink miért tértek vissza a VI. század (hamisan a IX. század) végén Kárpáthonba?" ;
két kérdéssel ezt ;
1) honnan veszi azt, hogy a jjövevények voltak ott az "őseink" ?
2 honnan azt, hogy ezek "visszajöttek" ?

magával a cikk témájáról ; nem értem azt meg, hogy ezen teóriáról sokan tudnak és ezt mégsem próbálják vagy megcáfolni, vagy megerosíteni !?

elég lenne ehhez néhány C13-as vizsgálat, amely teljesen tárgyilagosan erre megfelelne ...
3 évszázad az egy hatalmas különbség. Az egy 13-14 évszázadra visszamenoleges hibaszázalék is ott csak valami 40-50 év lehet (nem tudom pontosan). Elég lenne néhány egymástól független
mérést tenni azért, hogy biztosan elvetethessük, vagy elfogadtathassuk ezen teóriát ...
(ezt egyszer már magának Illig úrnak is megírtam, de azóta sem hallok, olvasok ilyesmirol) ...

szeretettel, L
#2 Fergeteg 2012-01-24 21:57
Ez a 300 év akkor azt jelenti hogy 1700 körül vagyunk és 2012-ben lehet h majd történik valami, de az majd 3 évszázad múlva következik be. Az egész világ félre van vezetve folyamatosan.
+2 #1 Tengezin 2011-11-25 18:03
Ez a történelem hamisítás, amelyet én meglehetősen megalapozottnak látok, több mindent megmagyaráz.

1. Az őseink miért tértek vissza a VI. század (hamisan a IX. század) végén Kárpáthonba? Azért, mert korábban el kellett menniük. Miért? Mert a VI. század közepén olyan kozmikus katasztrófa történt Európa felett (a fák évgyűrűinek tanúsága szerint) amely évtizedekre visszavetette a civilizációt. Éhezést, nyomort eredményezett, a művelt nyugat emberei egymás fogyasztották el jó étvággyal. Őseink a katasztrófa elől birodalmunk keleti részére, a Kaszpi tengerhez húzódtak, csekély helyőrségeket hátrahagyva. A Honfoglalásnak nevezett visszatérést követően számos magyar maradt ott is, őket és kulturájukat Timur Lenk pusztította el teljesen. (hiába könyörögtek segítségért a Nagynak titulált Lajos királyhoz)
(google: "THE MYSTERY OF THE 536 A.D. DUST VEIL")

2. A kazárok 740 körül vették fel a zsidó vallást. Igen ám, de ez a 740 valójában 1037 ! Tehát csak a Magyar Királyság, a Szent Korona államának elpusztítása UTÁN, amikorra István biztonságosan leigázta és külföldi hatalmaknak szolgáltatta ki az országot.

Érdemes végiggondolni, mi minden következik a történelembe betoldott 297 évből. MÁr ha betoldották persze, de komoly cáfolatot még nem olvastam ezzel kapcsolatban.

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások