20240226
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2015 szeptember 28, hétfő

Eleink szkíta-keresztények voltak

Szerző: Csurka Dóra

Gézának, az Attila-hagyományú dinasztia sarjának ősi ellenségekkel kellett szembenéznie. Európa gyűlölettel tekintett a magyarokra, akik maguk is azt vallották, a hunok utódai, és sikeresen foglalták vissza ősi szokásjog alapján Attila örökségét, a Kárpát-medencét. Nemcsak fizikailag, eszmeileg is útban voltunk. Az európai feudális-hierarchikus alá-fölérendeltségi viszonnyal szemben, ahol az uralkodó teljhatalmú vezető, a szakrális magyar államban a Szent Koronán alapuló mellérendeltségre épülő páratlan közszabadság és népfelségjog érvényesült.

Eleink szkíta-keresztények voltak, Jézus tanítását hirdették és fogadták el az Ószövetség nélkül

1040 esztendővel ezelőtt, március 23–24-én kegyes férfiak gyülekeztek a birodalom keleti részén fekvő Quedlinburgban I. Ottó német–római császár hívására, a húsvét megünneplésére. Mi történt 973 húsvétján, magyar szempontból miért volt sorsdöntő a német birodalmi gyűlés?

Nagy Ottó német királyt 962-ben római császárrá koronázta XII. János pápa (Forrás: Wikipédia). A Német-római Császárság előkelőségei mellett Kékfogú Harald dán uralkodó, a későbbi lengyel fejedelem, I. (Bátor) Boleszláv, II. Boleszláv cseh herceg, 12 előkelő (áruló) Magyarországról, VI. Benedek római pápa diplomatája, Johannes Tzimisces bizánci császár követe, két bolgár nagyság, az itáliai Vasfejű Pandulf herceg volt Ottó császár vendége. A 973. húsvéti quedlinburgi összejövetel vallásos kerete titkos diplomáciai cselszövés leplezésére szolgált.

A magyar források, a Gesta Hungarorum, Kézai, Thuróczy krónikája hallgat az eseményről, a külföldi beszámolók azon túl, hogy egységesen kiemelik, az összejövetel nagyszerű, egyetértő és sikeres volt – "minden kérdésben békés megegyezés született”, és minden küldött "gazdag ajándékokkal, vidáman tért haza" –, a lényegről nem tudósítanak. Noha nem kisebb fajsúlyú dologról döntöttek, mint a "pogány" magyarok politikai célzatú megtérítéséről, német-római császári hűbéressé tételéről.

A német történetírás az 1930-as évek közepén nagy jelentőséget kezdett tulajdonítani egy hamisítványnak. Ademarus Cabannensis krónikaszövegének egy 12. századi betoldása arról szólt, hogy amikor Géza követei megjelentek Ottó előtt, a császár "szent lándzsát" küldött a magyar fejedelemnek. A lándzsaküldés a hűbéri, függőségi viszony kinyilvánításának jele volt. (Erre a hamisításra hivatkozva formáltak jogot a magyar trónra előbb a német császárok a 11. században, majd a Habsburgok is.)

Géza személyesen nem vett részt a gyűlésen, kifejezve ezzel, hogy ő független uralkodó, s ehhez a politikához az utódai is ragaszkodtak. Ugyanakkor a 12 magyar előkelő olyan előnytelen szerződést kötött a magyarság nevében, amelyre felhatalmazást nem kapott. Békét kötöttek békeidőben, s papokat kértek a szkíta-keresztény magyarság "megtérítésére".

A fegyverekben már nem bíztak

Árpád országalapítása után eleink – főként a Kárpát-medence biztonságának szavatolására és ellopott kincseink után kutatva – 47 hadjáratot vezettek nyugaton a keleti Frank Birodalom, délnyugaton Itália, délen a bolgárok és a Bizánci Császárság ellen, s ekkor Európa számos népe a magyar állam adófizetőjévé vált. Géza országlásakor (972–997) a kontinens vezető katonai nagyhatalma voltunk, az Enns folyótól a Fekete- és Adriai- tengerig a magyar felségterület megközelíthetetlen volt az ellenséges haderő számára. 907-ben az egyesített, többszörös túlerőben lévő európai seregre mértek megsemmisítő csapást őseink.

Gézának, az Attila-hagyományú dinasztia sarjának ősi ellenségekkel kellett szembenéznie. Európa gyűlölettel tekintett a magyarokra, akik maguk is azt vallották, a hunok utódai, és sikeresen foglalták vissza ősi szokásjog alapján Attila örökségét, a Kárpát-medencét. Nemcsak fizikailag, eszmeileg is útban voltunk. Az európai feudális-hierarchikus alá-fölérendeltségi viszonnyal szemben, ahol az uralkodó teljhatalmú vezető, a szakrális magyar államban a Szent Koronán alapuló mellérendeltségre épülő páratlan közszabadság és népfelségjog érvényesült.

962-ben I. Ottó német király Rómában császárrá koronáztatta magát, kiépítette a német nagyhatalmat, meghirdette a keleti terjeszkedést, a "Drang nach Osten"-t, ő diktálta a quedlinburgi egyezményt is. Célja Magyarország hatalmának megtörése volt, s a kereszténység terjesztése csak leplezte szándékát.

Pilgrim passaui püspök levele így szólt a pápához, Kr. u. 974-ben: "A szövetség nyomán létrejött békét kihasználva megkezdtük a hittérítői tevékenység gyakorlását." Eszerint a magyarok és a németek között szövetség jött létre.

Nem maradt fenn írásos bizonyíték az államcsínyről, és így a résztvevők neveiről sem. Thierry Amadé Attila történelme című munkájában egy nemzetközi államcsínyt említ. Amikor megkötötték az egyezményt, Ottó azonnal hozzálátott tervének végrehajtásához. Közel a határhoz, Passauban egy központot létesített, ahol a magyarellenes ügyintézés szerveződött, vezetője Pilgrim püspök volt, akit a pápa felruházott minden hatalommal, ami szükséges volt népünk "megtérítéséhez".

Ottó elhatározta, hogy a fiatal Géza fejedelemnek német feleséget ad, Adelhaidot. (A németek korábban már éltek ezzel a "fegyverrel", amikor Attila hatalmát megsemmisítették. Hildegund Krimhildát adták Attilához, aki a nászéjszakán az orrlyukán át az agyába felszúrt hajtűjével ölte meg őt.) Adelhaid küldetése nem Géza elpusztítása volt, csak a háttérből való irányítás, sugalmazás.

Térítésnek álcázott hódítás

"Géza fejedelem, amikor a keresztény térítő papok és az idegen jövevények előtt megnyitotta országát, sőt maga is, családjával együtt a keresztény hitre tért, nemcsak alattvalóinak életformájában és társadalmában hozott létre alapvető változást, hanem saját dinasztiájának, tulajdon őseitől örökölt eszmevilágában is" – írta Dümmerth Dezső Az Árpádok nyomában című munkájában. Quedlinburgban nem volt kölcsönös szerződés, csak mi tettünk engedményeket. Feladtuk ősi hagyományainkat, a határvidék védelmét. Szabad bejövetelt biztosítottunk a hittérítőknek, engedélyeztük templomok építését, plébániák felállítását.

Nyitva állt az út, hogy Adelhaid házasságot kössön Gézával, és a vele érkező tízezer testőrnek rangos állásokat, földbirtok adományozását is ígérték a magyar követek. Bruno püspök elhalmozta a magyar arisztokráciát Ottó ajándékaival, szekerei kincsekkel megrakva értek Esztergomba, katonai kísérettel. Útja közben, Passauban megállt és átvette Ottó császár írott utasításait. Ez az egyetlen okirat, amely fennmaradt. Ottó levele a passaui Pilgrim püspökhöz: "Segítsd Brunót magyarországi útjában, lásd el bőven lovakkal és kísérettel a határig, mert ha küldetése sikeres lesz, neked és övéinek is előnyére fog szolgálni, hogy azután ezek királya hűbéresünk lesz." E levél elárul minden szándékot.

A hivatalos történetírás szerint a magyarok saját akaratukból és óhajukból vették fel a római vallást, és kérték német és cseh misszionáriusok küldését az országba. Liudprand, Cremona püspöke kereszténynek nevezte Árpád népét. Árpád az "egy Istenhez" imádkozott, és tisztelte a természetet, állította Cornides, Theophilactus és Thuróczy is. Diószegi Vilmos írja ugyancsak, hogy a nép nem volt pogány. Eleink szkíta-keresztények voltak, Jézus tanítását hirdették és fogadták el az Ószövetség nélkül. A különböző vallásos megnyilatkozások csak azt jelezték, hogy vallási türelem volt az országban. Ezt a vallási összhangot, amely erőssé, egységessé tette a nemzetet, kellett Ottóéknak megszüntetni, ez volt számukra az egyetlen út, hogy a magyarok hatalmát megtörjék.

A quedlinburgi szerződés másik pontja is talányos és ésszerűtlen, mely alapján Grandpierre K. Endre sejteti, hogy egy titkos nemzetközi összeesküvést szerveztek ellenünk. A Lech-mezei csata és a quedlinburgi gyűlés között csaknem húsz év telt el, azalatt nem nyugat, hanem a Balkán felé történtek hadjáratok. Érthetetlen, hogy Európa legnagyobb katonai hatalma miért könyörög attól a néptől békét, amelyet a közelmúltban többször tönkrevert.

Mikor őseink megtudták, hogy a németek képesek voltak hivatalos iratok hamisítására csak azért, hogy Pannóniát megszerezzék, a ráeszmélés megrázta őket. Pilgrim püspök Ottó sugallatára négy iratot hamisított, amelyeket most lorchi hamisítás név alatt ismerünk. E négy hamisításnak kellett volna bizonyítania azt, hogy az utolsó négy elhalálozott pápa a passaui püspök hatáskörébe iktatta a Dunántúlt. Ahogy Géza értesült a hamisításról, elrendelte az ügy kivizsgálását. Pilgrim püspök felkérte a pápát az iratok valódiságának bizonyítására. Újabb hamisítás következett, amely egy állítólagos Tudummal volt kapcsolatban. Tudum avar vezető volt, aki Észak-Magyarországon élt, túlélte a Nagy Károly-i hódítást, és 811-ben elfogadta a salzburgi érsek korlátlan hatalmát. Erre hivatkozva a pápa a salzburgi érseket kinevezte a Dunántúl apostoli helynökének. Géza észrevette ezt a körmönfont húzást, és Bruno püspököt azonnal kiutasította hazánkból.

A nagy történelemhamisítás

I. Ottó a Nagy Károly-féle Frank Birodalom visszaállításának tehetséges szervezője, álmodója volt. Arról ábrándozott, hogy a szomszédos cseh és lengyel alávetéshez hasonlóan Magyarországra is kiterjesztheti hűbéri hatalmát. Nem sikerült. Jogigényét arra hivatkozva tette, hogy az egykori római Pannónia – a mai Dunántúl – az avarok leverésével Nagy Károly birodalmának részévé lett…

De mi van akkor, ha maga Nagy Károly és hatalmas birodalma nem is létezett?

Ha elfogadjuk a bajor kutató, Heribert Illig 1991 óta képviselt elméletét, amely "kitalált középkor" néven ismert, s amely nem kevesebbet állít, mint hogy az európai történelem 7., 8., 9. százada beiktatott, minden valóságot és reális történést nélkülöző időszak (nincsenek régészeti és numizmatikai leletek), érdekes következtetéseket lehet levonni.

A kitalált időszak 614. augusztus végétől 911. szeptember elejéig tart – Illig az ezen időszak alatt keletkezett, írott források nyolcvan százalékáról már kimutatta, hogy hamisítvány –, így Nagy Károly személye is fikció, a Német–római Birodalom megalapítója csupán az Ottók képzeletében létezett. Kellett egy nagy előd, akire lehetett hivatkozni bárhol, bármikor. Kreáltak. A történelemhamisítás a 10. században összehangoltan folyt, részt vett benne Bizánc (VII. Konstantin), majd a vele házassági szerződést kereső I. Ottó. Theopahanuval olyan hercegnő érkezett a Rajnához teljes udvartartással, akit fia, II. Ottó elvett és császári rangra emelt. Gyermekük, III. Ottó és barátja, nevelője, a francia Gerbert (II. Szilveszter néven pápa) alatt teljesedett ki a szemfényvesztés. III. Ottó nevében rendkívüli kísérlet történt: új kapcsolat kialakítása a világi és az egyházi hatalom, azaz a császár és a pápa között, új kapcsolat a "német" és a bizánci császár között, és Európa "végérvényes" keresztény hitre térítése.

Csurka Dóra - Magyar Hírlap [2013. április 15]

[Eredeti cím, I. Ottóval indult a német terjeszkedés]

Forrás: Hunhir.info

[Szerk. kiemelései]

Hozzászólás  

#11 kivételes válaszR Zoltán 2019-02-23 19:29
Idézet - Régenis:
Kedves. Zoltán!
Megtudhatom, hogy a néhány napja tett hozzászólásomban mi volt, ami nem kerülhetett nyilvánosság elé?
Válaszodat megköszönöm!Tisztelt Régenis érdeklődő!

Már kétszer is kaptál szerkesztőségünktől "segítséget", útbaigazítást hogyan tudnál a honlapunk szellemiségével és szabályaival megismerkedni, valamint hogyan és miként kerülheted meg a zsidófelkent (judeokrisztián) hamis dogmákat, félrevezetéseket megérteni és kikerülni.

Te nem ezt tetted, inkább továbbra megkérdőjelezed az itt valamennyiünk által is elfogadott és kutatásokon alapozott tényekkel alátámasztott szerzőink tanulmányait, szemben az általad agyonhirdetett "bibliával"!
De nem csupán ezért nem jelent meg terjedelmes szöveged, hanem több helyen is szembementél a honlap több szabályaival és szellemiségével.

Szabályainkból kiragadott néhány idézetet ide ragasztok melyek különösen érintették írásod több részét.

§ Hitterjesztéssel a szerkesztőség nem foglalkozik, de megjelenteti és ajánlja a magyar kilét kutatása keretein belül az itt megjelentett vagy meghirdetett magyar istenhitet kutatók tanulmányait. Az ősmagyar istenhit kivételével, ezentúl "magyar istenhit", minden hitterjesztés vagy hitterjesztésnek tekinthető anyag minden további nélkül törölendő, beleértve minden magyar istenhiten kívül eső hittétel reklámozása vagy megvitatása. A magyar istenhittel az itt megjelentett tanulmányok olvasásával meg lehet ismerkedni. A magyar istenhit és más istenhitek közti különbségek ésszerű megvitatása elfogadható, de csak akkor, ha a vitatott elv vagy tétel szerepel a magyar istenhitben. Az ésszerűséget mindenkor a logikus érvelés szabályozza. Az egyéni vagy intézményi dogmák terjesztését, jellegüktől függetlenül, a szerkesztőség nem tekinti ésszerű vitának. Kétség esetén, minden magyar istenhit fölforgatására alkalmas anyag, akár arra szánt akár nem, törölendő. Például, az Atyaisten, Anyaisten, Fiúisten fogalmak ésszerű megvitatása elfogadható, de a judaizmus ideológiái tárgyalása nem. Hasonlóképp, Péter, András, vagy a többi valódi apostolok munkáinak tárgyalása elfogadható, de Saul rabbi, a zsidókisztiánok "Szent-Pál"-ja tevékenykedéseinek, vagy a judaizmus bármelyik hittételének tárgyalása csak abban esetben elfogadható, ha az a valódi, azaz nemzsidókisztián, kereszténység ésszerű megvitatásának keretében van bevetve, és a szerkesztőség szerint nem fölforgató jellegű. A tengrizmus, vagy a gnoszticizmus azon hittételei, melyek a magyar istenhitben is megtalálhatók, viszont, önmagukban is megvitathatók.

- A magyar istenhittel szöges ellentétben álló dogmák hirdetése minden esetben azonnali törlésre ítélendő. Továbbá, ha a szerkesztőség szerint a bejegyző szándéka a fölforgatás, akkor a bejegyző figyelmeztetés nélkül kitiltandó. Például, ha egy bejegyző egy különben ésszerű vitába csomagolva terjeszt mellékesnek tűnő magyar istenhittel szöges ellentétben álló, vagy attól lényegesen eltérő Világnézeteket, dogmákat, rítusokat, stb. akkor a szerkesztőség szerint a bejegyző szándéka a fölforgatás.

- A szerkesztőség külön figyelmet fordít a Jézus nevéhez csatolt "krisztus" melléknév alkalmazására. Tudomásul vesszük, hogy a zsidófelkent (judeokrisztián) egyházak fönnhatósága alá keveredett népek nyelvében elterjedt ez az idegen szokás. Mi, viszont, kérjük szerzőinket és hozzászólóinkat, hogy, az idézetek kivételével, tartózkodjanak ettől a fölforgató jellegű szokástól. Ez a melléknév a görög-római "khrestós", jóságos Napisten nevének kicsavarása, elzsidósítása, egy hasonló hangzású de egész mást jelentő szó magyarosított latin változata. A "krisztus" úgymint a "krisztián" szó a görög "khriein", "ken" gyökből kotyvasztott, "felkent"-et jelentő, zsidó fogalom címkéje. Jézust egyetlen író sem nevezi "krisztus"-nak, "felkent"-nek, a IV. században először megjelenő saulista írások előtt. A korai följegyzések szerint a megtestesült Fiúisten eredetileg a "khrestós", jóságos, elnevezést kapta, és csak a Jézus elzsidósítására törekvő kezek hamisították azt át később "krisztus"-ra, azaz "felkent"-re. (Egy ilyen hamisítás leleplezése megtekinthető itt)

- Figyelembe véve a jelen valóságot, nem tekintjük ezen melléknév csatolását Jézus nevéhez szabálysértésnek. Viszont fönntartjuk jogunkat minden bejegyzés kiegészítésére ahol ez a melléknév vagy ragozása megjelenik, melyben fölhívjuk olvasóink figyelmét e szó hamisságára.

- Kérjük olvasóink megértését. Szerkesztőink egyike sem teológus. A magyar istenhiten és az avval foglalkozó témákon kívül, a Világ ezer és ezer vallásaival és szektáival nem foglalkozunk, azokat nem tárgyaljuk, nem vitatjuk; de figyelmeztetjük olvasóinkat az itt-ott szüntelenül fölbukkanó, vagy a magyarság hitvilágára már rátelepedett hitpókhálók jelenlétéről és terjeszkedési módszereiről. Továbbá, nekünk, a szerkesztőknek, többek közt, azt kell megállapítanunk, hogy mi a bejegyzett anyag lényege és csomagolása, és arra kell ráéreznünk, hogy mi annak nyílt vagy rejtett szándéka. Ez vagy sikerül, vagy nem. A tiszta meglátáshoz Isten segítségét kérjük, de elismerjük - és kedves olvasóinkat is fölkérjük, fogadják el -, hogy tévedhetünk.

§ A látogató e honlap használatával elfogadja az itt fölsorolt szabályokat.

§ A szerkesztőség, kizárólagos megítélése szerint és előzetes értesítés nélkül, bármikor, bármilyen okból bárkit kitilthat e honlap társagásából.

§ Tiltott e honlapon:

- a magyar erkölcsbe ütköző viselkedés;

- a mások iránti alapvető tisztelet semmibevétele;

- más honlapok terjesztése vagy népszerűsítése, kivéve a szerkesztőség által jóváhagyott és megjelentett honlapokat.

stb.stb.stb. magyarmegmaradasert.hu/nyitolap/honlap-tajekoztato

Isten Áldjon utadon.
#10 Eleink szkíta keresztények voltakRégenis 2019-02-23 13:56
Kedves. Zoltán!
Megtudhatom, hogy a néhány napja tett hozzászólásomban mi volt, ami nem kerülhetett nyilvánosság elé?
Válaszodat megköszönöm!
#9 csak a végére Zolikám :nagy lajos 2018-08-15 12:14
" már egyszer válaszoltam, most újra :
amit Te írtál arról, hogy a(z igaz) keresztény vallás keletrol jött …, na erre raktam rá egy lapáttal (a koronánk eredetével és több mással evvel kapcsolatosan). Ezek mind csak olyan feltételezések voltak részemrol. Amikor Te itt félreértesz, az onnan jöhet, hogy azt hitted, hogy ez a Te írásodra, ill. talán ez ellen történt. Hát nem (lehet magam is rosszul fejeztem ki magam) ! "

------------------------
Kedves Lajos.

Az utolsó hozzászólásod bekezdését most még kivételesen meg jelentetem ( itt felül olvasható) mert kérdőre vontalak a többször beidézett mondatom megváltoztatása végett amire megint csak az általad megváltoztatott valótlanságot eszkábáltad össze aminek megint csak egész más az értelme. Ha neked továbbra is ennyit ér az a bizonyos igazság amit hirdettél akkor az ilyenből meg nekünk elég. Nagyon sajnálom Lajos de neked evvel a kihívós modorral tovább kell innen haladnod. Te sem tanulni, sem tanítani, de még csak nem is segíteni jöttél ide hanem "provokálni" kihívni az idegyűlt hű olvasóink türelmét és állandóan erőszakos visszavágásra sarkaltatnád az igaz jó magyarokat.

Nem hozom nyilvánosságra hány hozzászólás nem lett felengedve mert valóban volt néhány "sikered" amire volt néhány "vevő"is, de az nem a mi honlapunkra való volt, így csak én tudom mi állt azokban az írásokban na és feladók. Olyankor írtam én neked (azok helyett) próbáltalak jobb belátásra bírni de csalódottan be kellett látnom, hogy te nem azért voltál itt, hogy beláss valamit vagy megérts valakit, neked feladatod volt itt és az eddig húzódott el.

A hozzászólásod többi részét töröltem. Abban már csak az volt az újdonság. hogy még jobban kiforgatod mások gondolatait és még nagyobb valótlanságokat állítasz.

Isten áldjon Utadon !
#8 Nem érzékenységR Zoltán 2018-08-13 18:06
Kedves Lajos!

Az írásomat nem az érzékenység vezényelte talán arról az oldalról Te azt úgy érzékelted, de ez a gond maradjon a Te oldaladon. Ha végigtudnánk menni az összes beírásaidon nagyjából a sablon ugyanaz és ez az ami már sem a tanítást sem a tanulást nem építi vagy bővíti. Elismerem, hogy tudásod úgy a történelmi mint a politikai oldalról igen tágas, és ez az ami építi, építhetné honlapunkat a tanításainkat. Azonban vannak dolgok amibe beleragadtál melyekkel egy helyben tocsogsz és azokat körvonalazod írásaidban amik már megmondom őszintén elég kihívóan hatnak. Megpróbálok röviden fogalmazni de biztos nem sikerül.

1.) A Szkíta Szittya elnevezéssel van már megint a gondod. - Nos igen. Ez idegen szó (állítólag görög) ÉS EZT MI (IS) a legtöbb helyen LEÍRJUK, hogy idegen szó! (erről is írtam) Ha te is tudod, hogy ez a magyarságot takarja akkor meg mi a gond vele?

2.) A keresztény, keresztyén, körkereszt szóról beszélve neked is részben igazad van mert még sokan nem világosultak fel, ezért kell fáradhatatlanul tanítani, ezért kell evvel foglalkozni, mert szerintem csak azt vezetheti félre ez a szó, aki még nem ébredt fel, nem tanult eleget, de a rosszabbik eset amikor valaki félrevezetésre használja fel. Szerinted mit tegyünk? Vegyük el töröljük el ezt a szót? Ez a mienk és nem adjuk! - Ezért tanuljuk erről és adjuk tovább. Tegyük közösen helyre a keresztény szavunkat. Nem szabad hagyni, hogy eme szavunk félrevezető legyen. Pl. ha azt olvassuk, hogy "Szkíta Keresztény" akkor attól függetlenül hogy nem írja, hogy Ősmagyar Keresztény, ez a felébresztett emberben a magyar észjárása azonnal tudja, hogy itt az Ősi Magyar Hitünkről van szó. - Ennek ellenére Te aki már ennyit olvasott tanult a történelmünkből azt írod, hogy ez félrevezető és ezt csak így tudod és ezen nem vagy hajlandó változtatni, inkább nekünk kell a te érvedet elfogadni. Itt most a saját véleményemről írok: Én nem fogadom el az ilyen érvet. Maradok a felvilágosítás útján én nem adom eltörölni a Keresztény szót.

3.) Írod, hogy Téged csak az érdekel, hogy a leírtak igazak legyenek. Egyik példád szerint azt állítod, hogy soha sehol nem olvastad, (szerinted csak te írod le mindenhol) hogy nyelvünket az őseinktől kaptuk. Ez sem állja meg a helyét. Az egész honlapunk történelmi tanulmányai, írásai erről beszél! Add meg azt a cikket ahol azt írjuk le, hogy a magyar nyelvet úgy hozták be "valakik" a KM. Állítod mind ezt amikor itt arról írunk, a tanulmányok dolgozatok arról szólnak, hogy innen a KM-ből történt a MAGYAR kirajzás! Te akkor is a legtöbb hozzászólásodban abba kötsz bele, hogy azok akik kimentek már nem számítanak magyarnak. Kérdem én, ha Atilla visszajött majd leszármazottai, azok már nem magyarok? Mert számunkra a mieink voltak és lesznek bármikor jönnének még vissza leszármazottai.

Arra kérlek kedves Lajos, hogy tudásodat oszd meg velünk amiről még nem tudnánk, de főleg ne általánosíts semmiben, amikor olyan cikket találsz amire mondanivalód van azt szívesen megtárgyaljuk ha pont ama cikk alá írod kifogásodat és miértjét ahol arról szó van. Nem egy cikket töröltem már mert többen is egyöntetűen megmagyarázták, hogy a kérdéses írás vagy félrevezető, vagy kimondottan nem számunkra való és akkor törölve lett.

Nem mellékesen és nem is érzékenység végett kérdezem, de most sem válaszoltál egyik előző hozzászólásomnál feltett kérdésemre, hogy miért fogalmaztál olyat amit nem is írtam le? Nem kell sem szépet írnod, sem félremagyarázni, hanem egyenes válaszban add meg nekünk, miért írtad úgy le azt, hogy azt írtam volna, hogy a keresztény egyház a Kaukázusban keletkezett? De csak az igazat írd meg és érzékenykedés nélkül. - idézek tőled: "amit, amirol Zoli barátunk írt, arról, hogy a kereszténység, az egyház inkább a Kaukázus nyugati részén keletkezett … ;"

Sajnos most hirtelen be kell fejeznem, de azt hiszem már számomra ez a vita lezártnak is mondható.

Szeretettel: >Zoli<
#7 a szavak ...nagy lajos 2018-08-13 10:15
kedves Gazdánk, Zolink !

sajnálom, hogy ilyen érzékenyen veszed az írásomat itt (mint néha-néha másutt is). Ez persze nem azt jelenti, hogy a megrovottat, megrovottakat visszavonom. Továbbra is azt állítom ;
1) hogy a "szkíta" szó magyar-idegen, mondjuk idegenebb, mint a "szittya" szavunk (abban teljesen igazad van, ill. teljesen egyetértek veled, hogy ezen népnevekben magunkat érthetjük).
2) a keresztény szó, kifejezés félrevezeto, hamis … Jézus elott. Tudod itt lehet tévedek, de mivel ezt így tudom, állítom is. Ha Te, Ti nem használnátok a "keresztény" szót ..., akkor nem is szólnák ellenében.
3) sajnos a kérésednek nem tudok eleget tenni Zolikám. Már régen nem olvasok könyvekbol … és amiket régebben olvastam ezeket
összekeverem, összeházasítom. Nem tudom a legtöbbször azt ma, hogy honnan jön ez, vagy az a dolog (amit valamikor, valahol … olvastam). Na erre még az is rájön, hogy közben az összegezéseim kimondottan újabb dolgokat is
adnak számomra, amelyek az után tényleg csak az enyimék (ilyen pl-ul az, amikor kijelentem azt, hogy a nyelvünket oseinktol kaptuk. Tehát akik ezt beszélték, azok voltak a magyarok. Ezt soha sehol, senkitol nem olvastam, ez a magam állítása) …
van azért néhány olyan forrás (könyv …) amelyre emlékszem még. Ilyenek álltalában olyanok, amelyek valami nagyon különlegesek voltak már
akkor, amikor olvastam és közben ezek az újabb, a nem-régi idokbol valók. Amikor ilyenekbol idézek, akkor álltalában meg is szoktam ezeket említeni. Ilyen volt pl-ul az, amikor a mi zsidó áldozataink, a holokauszt áldozatainkról írtam. Már többször is, de úgy emlékszem legalább egyszer megemlítettem azt, hogy ezt milyen forrásoból ismerem ?

amikor pl-ul a magyarság satnya hozzáállását említem meg az igaz-, a valóssal kapcsolatban és ott ezt példákkal is írom, azt amit tudok, azt mindíg egy valami más hitelére adom tovább. Ilyen volt, amikor a Sólyom doktori pozsonyi beszéd esetében
mindíg (±) megemlítem, hogy ezt a "Magyar Rádió"-nak és az MTI hitele szerint olvastam (arra már nem, hogy magát a cikket kitol is kaptam …, mert azt már akkor sem jegyeztem meg) …

ha bárkit is megsértenék itt, kérem, hogy bocsássa ezt meg nekem ! Csak az érdekel, hogy ez ezek igazak legyenek … és ott az érzékenységnek nem adok sokszor helyet. Ezt nem találom hibának ( másoktól sem !). Nem szépeket, hanem igazat kell, kellene mondanunk (írnunk). Ami a hibám, azon nem igen tehetek, sem változtatni nem tudok. Ez az én … a mindent valami nagyon hosszú lére eresztés. Ez maga is sokszor nem-tetszo lehet, de foként épp ez maga félreértéseket adhat …

amit kihagytam, az az volt (csak most jutott az eszembe), hogy te Zolikám megrósz azzal, hogy Téged 'idézve', ezt helytelenül, hamisan tettem (amikor az észak-nyugat-i térségbe tettem a kereszténység fészkét). Amit Te írtál …, azt kihasználva írtam ehhez … amiket írtam. Ha a hunoknak nevezetteknél már létezett a kereszténység a IV.- V. sz.-ban, ez logikus, ugyanis
ezek (ezek egy része) akkoriban azon a területen is éltek. Ha a mi koronánk tényleg onnan jön (elég biztos), akkor amirol én írtam utána, az erre alapozódik. Ha nem lett volna akkoriban egy nagy kapcsolat a Kaukázus észak-nyugati részén élok és a K-M -ben élok között, akkor nem igen tudnánk arra magyarázatot adni, hogy ezen korona hogyan kerülhetett a birtokunkba …
amiért itt meghúzod a fülem Zolikám, ez egy felületes dolog. Te egy valami dologról írtál, amelyet én megértettem, elfogadtam, egytértettem vele … és erre még rátettem a magamét (ebben persze sok másokét is. Ugyanis a többi cuccok nem
magamtól vannak, hanem ezek másoktól. Legalább 3 különbözo forrásból. Az egyik egy angol történész könyvébol, amely végigvezet bennünket az ún. Turini Lepel történetén. Na abban olvastam ezen Edesz-i Királyságról (amely egy kicsit -jóval- délebre volt azon területtol, ahol megtalálhatjuk ezen idokben a hunok egy részét. Ezen Edesz állam, ha jó emlékszem már a III. sz. közepén felvette és államvallássá tette a kereszténységet. Ezt talán épp a hozzájuk került
"Turini Lepel" következményeként) …

mindenképpen Te vagy az úr, a gazda itt Zolikám. Ha valami az írásomban neked nem tetszik, teljes jogod van ezt cenzúráznod. Amíg lehetoségem van írnom, írni fogok … és Te a neked nem tetszot türülheted. Ez a Te teljes jogod. Sot még azt is megköszönöm neked, hogy ennyi sokat is eddíg már megengedtél nekem …

szeretettel, Lajos
#6 Lajosnak: ki mit ír vagy mondR Zoltán 2018-08-12 17:31
Idézek Lajostól: "- amikor valaki szkíta kifejezést használja, az akkor az idegenek, foként a görögök felfogása szerinti szittyákról beszél. Ez egy magyar-degen …"

Mivel megszólítva érzem magam ezért inkább Lajosnak, de akárkinek is írom, aki még különbséget tenne a hunok, magyarok, szittyák, avarok, szarmaták stb. vagy más mások által saját értelmezésük szerint elnevezett hun-magyarjainkról akkor vésse a fejébe, hogy ezen mások által címkézett nemzetek nem más-más nemzetek hanem a mi eleink a MAGYAROK ! Csak egy egyszerű példát említsek, hogy a lengyeljeink még ma is "vengel"-nek nevezik nemzetünket. Akkor időmúlásával majd ezt is a rosszakaróink egy másik esetleg egy kiveszett népnek tüntethetik fel? Nem adjuk és nem engedjük!
De hivatkozhatok a napokban felkerült kiváló dolgozatra is "Jézus - születése, élete, halála, "halál utáni" élete " Arany László tanulmányára is ahol Ő is leírja, hogy: magyarmegmaradasert.hu/kiletunk/hitunk/item/5022-z

" Mária és Jézus születésének idején már a pártusok azonosak azokkal a népekkel, akiket a történelem Daha, Szaka, Masszagéta, Szarmata, Szkíta és Hun néven ismer. Vallásuk pedig egyöntetűen az úgynevezett „mágus-hit”, vagy sokak által Zoroaszter „fénytisztelő” szertartása, magaslatokra épített templomokkal, ahol a „Fény Szűze” (Inanna, Istár, Astarte, Astoret, Anahita) és a „Fény Fia” (Bál, Mitra) felé irányulnak az emberi könyörgések. - Tehát a Galileának nevezett Adiabene tartomány őslakói és a keletről jövő pártus-mágusok vallási felfogása és hiedelme azonos és messzire kirekeszt magából minden júdaizmust."

Idézek Lajostól: "- a keresztény kifejezés, szó mindenki számára a Jézusban hívot, az Ot követot jelenti ! Jézust CSAK UTANA … lehet követnünk. Tehát az egy "szkíta kereszténység" az valami hatalmas ostobaság, helytelen fogalom …"


Azt hiszem Lajosunk a "keresztény kifejezés" szavat megkérdezésünk nélkül úgy adja a szánkba, mintha azt mi is valóban ugyanúgy értenénk vagy mondanánk, ahogyan Ő leírja. Jómagam ezt kifogásolom és elutasítom, mivel énszerintem ez nem ilyen egyszerű, mivel Jézusunk is mikor lejött hozzánk nem mi miattunk jött, (szittyák-magyarok) ugyanis amint "megérett a tanításra" egyenesen oda ment ahol már nagyon is elvadultak az erkölcsök, és teljesen szembefordultak a fényvallással vagyis a manicheizmussal.
A mi őseink Mágusai közvetlen kapcsolatban voltak a Teremtővel (lásd Mágusok) A magyarság mindennapi vallási életében legelső helyen a táltosok álltak. Erről már sokan írtunk ezen a honlapon. A Mágusaink közvetlen Teremtői kapcsolatok által, a Táltosaink tanították, gyógyították és vezették az őseinket.

Ha "szkíta kereszténységet" hall, olvas valaki az tudja és értse ez alatt, hogy az a mi ősi magyar hitünkről akar szólni, csak mivel mások neveztek el bennünket és ez terjedt el legjobban az akkori világban ezért a könnyebb megértés végett használják - használjuk a szittya (íjfeszítő) címkét. Így ez se nem ostobaság se nem helytelen fogalom.
Számunkra, Jézus semmi újat nem hozott hozhatott a magyarság - Szkítaság számára hiszen azt tanította /volna/ (ahol erre nagy szükség lett volna) amit már előbbről a Manicheizmus vagy Zarathustra ( „Jó Gondolatok, Jó Szavak és Jó Tettek.” ) már letett a földi magyarságnak.

idézek Lajostól: "amit, amirol Zoli barátunk írt, arról, hogy a kereszténység, az egyház inkább a Kaukázus nyugati részén keletkezett … ;"

Itt olyat állít Lajos amit én nem írtam le. Nem azt állítom, hogy a keresztény egyház a Kaukázus nyugati részén keletkezett, hanem azt, hogy ott még megmaradt az eredeti katolikus egyház (nem római) az eredeti tanaival amit a judeókersztény pápa ez miatt kitagadott.

Nem tudom mi szándék vezérli Lajos írásait de a legtöbb írásaiban egyesek, vagy nemzetek szájába adja a szavakat amit ki sem mondanak mondunk. Már többször megróttam emiatt de most újra felkérlek kedves Lajos, hogy azt írd le amit te tudsz és gondolsz és ne állíts olyan dolgokat amire nem tudsz hivatkozni. Nevezd meg a forrást, idézettel mutass a kimondott leírt mondatokra, amire kifogást akarsz emelni, így minden jobban érthetőbb lesz a jövőben. Tanulva tanítsunk, ne kihívásokra alapozzunk.
#5 kereszténységnagy lajos 2018-08-12 12:12
a gazdánk, Zoli hozzászólására inkább ;

- amikor valaki szkíta kifejezést használja, az akkor az idegenek, foként a görögök felfogása szerinti szittyákról beszél. Ez egy magyar-degen …
- a szittyák már Jézus idejében … a mult kultúrája, civilizációja volt. Persze ezeknek voltak leszármazottaik (mi is azok voltunk nagyon biztosan) …
- a keresztény kifejezés, szó mindenki számára a Jézusban hívot, az Ot követot jelenti ! Jézust CSAK UTANA … lehet követnünk. Tehát az egy "szkíta kereszténység" az valami hatalmas ostobaság, helytelen fogalom …

amit, amirol Zoli barátunk írt, arról, hogy a kereszténység, az egyház inkább a Kaukázus nyugati részén keletkezett … ;

- az elso olyan ország, amely ezt magáévá tette (a kereszténységet), az Edesz-i Királyság volt a III. sz. végén (tehát jóval elobb, mint ezt a Római Birrodalom megteszi). Na ez is aláírja azt, hogy a kereszténység (felénk) keletrol , délkeletrol jön …

- a mi koronánkat mi már évszázadok óta szent koronának nevezzük. Na ez persze szubjektív dolog, viszont érdemes azért ezt komolyan vennünk. Miért is neveztük és nevezzük még ma is ezt szentnek ?
na ezen korona történelmét kell ehhez kivizsgáljuk. Azért lenne ez szent, mert az egyik pápánk (Sziveszter ?) küldte volna ezt. Nem igen hiheto ez.
Foként azért, mert ennek készítése nem lehetett akkoriban sem római, sem valamely más nyugati muhely alkotása. Több szakérto szerint; ezt valahol észak-nyugat Kaukázus egyik ötvösmülyejében készítették …

na amit tudunk, elég biztosra feltételezhetünk az az, hogy ezen korona "Isten Országa"-t jelképezné és ez egy keresztény fejedelem számára készült. Ezen államfonek az volt a feladata, hogy Isten-országát a földön, az országában létesítse. Na ezért már tényleg mondhatjuk, nevezhetjük ezen koronát szent-nek …

mivel ennek alkotása egész biztos vagy egy évszázaddal megelozte Atilla fejedelmünket, egész biztos nem számára készült. Viszont feltételezheto az, hogy ez Atilla idejében már a hunoknak nevezetteké volt (lehet, hogy a keresztje
'megsebesülése' onnan jön épp. Ugyanis a javítás
maga ezen a koronán is ezen korból, valószínu ugyanazon muhelyben történt meg) …
tehát ezt így tényleg mondhatjuk Atilla koronájának is. Persze itt nekünk soha sem szabad elfelejtenünk, hogy ezen korona nem egy emberi fejre, hanem az egy Isten-országa jelképeként, egy ország 'fejére' készült. Nem a korona volt a Magyar Királyságé, hanem a Magyar Királyság volt a koronáé !!! (a Korona országa, ill. Országai … és nem fordítva) …

szeretettel, Lajos
ps.; nagyon fontos lenne a Korona fizikai eredetét a leheto legjobban, a leg hitelesebben kivizsgálni. Manapság már megállapítható az, hogy pl-ul egy Arany tárgy aranya melyik bányából jön úgy hogy ezen tárgy semmi kárt nem sínylene meg. Ugyanezt a drágakövek esetében is (±). Könnyen megállapítható lenne az, hogy a 'mi' koronánk hol is keletkezett …
ugyanígy kellene tennünk más tárgyaknál is. Pl-ul az ún. avar kincsek esetében is (amelyek hatalmas része 'nyugaton' található). Ha ott ezek aranya pl-ul
Verespatak-i aranyból készült, akkor az egybol meg is döntené azon hiedelmet, hogy mi másoktól raboltunk el mindent …
#4 Szkíta keresztényekZoli 2015-10-20 18:05
Kedves "Régenis"

Mindég örülünk ha valaki ki-ki mer tekinteni a "szemellenzők" (mi délvidéken ezt úgy hívjuk, hogy "szemző" - amit lovainknál használunk azért, hogy a kívánt irányba tereljük lovaink látókörét) mögül még ha a "gazdi/k " ezt ellenzi/k is.
A kíváncsiság - érdeklődés - kételkedés stb. velünk születendő látókör-tágítóféle valami amit manapság már rosszakaróink ennek alkalmazását akadályozzák ahol csak lehet.
Ha jól értelmeztem hozzászólásoldat, azt állítod, hogy "Szkíta kereszténység nem létezett". Eme megállapításod szinte kérdések özönét váltja ki nálam. Ezt te mire alapozod? Szerinted Szkíták - Szittyák vajon léteztek-e? Szerinted azok ha nem keresztények voltak, akkor minek neveznéd mondjuk a Szkíta Erkölcsöt? Azt kéred, hogy ne a hunhír.info legyen a "forrás" helye, habár a hunhír.info csupán a tanulmánynak a cikknek a pontos helyét jelöli nem a kútfőket. Ugyanis ha figyelmesen olvasod az itt megjelent cikkben is benne vannak kútfők források megjelölése, sőt még egy megnevezett püspöktől való idézet is bekerült nem beszélve néhány a cikkben említett nevekről melyek szintén kútfők; Cornides, Theophilactus és Thuróczy, Diószegi Vilmos stb.
Most én is segítségedre leszek csak néhány forrással mégpedig csupán innen a Magyar Megmaradásért honlapról melyekben a kútfők is említve vannak illetve többségében tényekre alapozzák, hogy a Szkíták igen is léteztek - léteznek mert azok a mi őseink kik Jézus tanítását fogadták el, de eltűrtek más vallásokat is, mivel e tanítás a szeretetre épült és épül még ma is. Ami pedig a megtépázott római egyházat érinti avval mi részletesen nem foglalkozunk, mert azt ők saját maguk ásták és ássák alá a mái napig.
Tudtad, hogy van Katolikus egyház Kaukázusban de az nem római?
Ez a bizonyos római tákolmány ezt a kaukázusi egyházat már régen kitagadta vagyis az akkori pápa mert nem lett római. Erről a következő sorozatban hallhatsz Kozsdi Tamás élőadásaiban ELSŐ www.youtube.com/watch?v=1vscQNcgBVg és MÁSODIK www.youtube.com/watch?v=0ab7EOcE5Io rész. Itt sok-mindet megtudhatsz a Szkíta kereszténységről is az őseink hitéről, valamit a kaukázusi katolikus egyházról is. Azután még néhány cím tőlem is a honlapunkról ahol tájékozódni lehet:

Badini Jós Ferenc: Igaz történelmünk a honfoglalásig folytatásos magyarmegmaradasert.hu/szerzok/a-c/badiny-jos-ferenc/item/4211
Lajdi Péter: Néhány szó Jézus urunk származásáról magyarmegmaradasert.hu/szerzok/k-n/lajdi-peter/item/1797
Tácsi István: Őskereszténység magyarmegmaradasert.hu/kiletunk/hitunk/item/1785
Esztán Győző: Az Úr szava magyar volt magyarmegmaradasert.hu/kiletunk/hitunk/item/1974
leszerelt: A hitjelképek szerepe magyarmegmaradasert.hu/kiletunk/hitunk/item/3604-a-hitjelk%C3%A9pek-szerepe
és még egy: Grandpierre K Endre: Történelmünk központi titkai – sorozat magyarmegmaradasert.hu/szerzok/g-j/grandpierre-k-endre/item/3915

És még sorolhatnám a sok sok címet a szélesebb tájékozódás érdekében de amint látom nem vagyok egyedül a segítségben.
Izgalmas kutatást kívánok mindazoknak kiket még mindég akadályoz a "szemző".
Szeretettel: >Zoli
#3 Keresztény, s nem krisztiánleszerelt 2015-10-20 17:28
Idézet - Régenis:
Szkíta kereszténység nem létezett. Egy ilyen fontos kijelentés mellé elengedhetetlen a forrás megjelölése - na persze nem arra gondoltam ami itt szerepel, hogy:Hunhir.info- . Gondolom más forrás nincs, ezért hiányzik. Ez újabb térítési kísérlet, melyet ma lépten- nyomon tapasztalhatunk, a római egyház megtépázott hitelességét visszaállítandó. Nagyon bízom abban, hogy ez nem fog sikerülni.A szkíta kereszténység irodalma tudtommal elégé terjedelmes. A régészeti leletek (magyarmegmaradasert.hu/images/stories/k_keptar3/arpadkorikereszt.jpg), a ma is megtekinthető sírkövek (magyarmegmaradasert.hu/images/stories/k_keptar/keltasirko.jpg) mind egy magyar-hun-szkíta kereszténységről tanúskodnak. A "kör", "köröszt" gyökű "keresztény" szónak, fogalmának vagy istenhitnek semmi köze sincs a magyar nyelvterületeken "keresztény"-nek hazudott római egyház júdaista "krisztián" (felkent) ideológiáihoz.

A cikk alatt olvasható: Csurka Dóra - Magyar Hírlap [2013. április 15], [Eredeti cím, I. Ottóval indult a német terjeszkedés]
#2 Nem a forráson múlik!sagi 2015-10-20 16:42
Az írás célja és tartalma nem annak bizonyítása, hogy létezett szkíta kereszténység, hanem a kereszténység terjesztésének ürügyén végrehajtott államcsíny bemutatása a Magyar Királyság szuverenitásának felszámolására. Ehhez az államcsínyhez hamis indokot szolgáltató kijelentés volt a kereszténység terjesztése. Az írás tartalmából semmit nem von le Régenis okvetetlenkedése a szkíta kereszténység létezésével kapcsolatban, mert annak létezését a külföldi hittérítők, egyházi emberek maguk írják le korabeli beszámolóikban, másrészt az Árpádi bejövetel korából származó sírmellékletek leggyakoribb lelete a mellkereszt. Ha Régenis a kereszténységet csupán Jézus kereszthalálának jelképéből vezeti le, akkor ezzel elárulja, hogy a kereszténységet egy kínzó-kivégző eszköz iránti tisztelet szintjére degradálja.
Az írás a Géza uralkodása alatt a quedlinburgi szerződéssel végrehajtott államcsínyt és a korabeli hatalmi viszonyokat mutatja be, érintve az Illig által feltárt naptárhamisítást is. Sajnálatos, hogy a naptárhamisítási felismerésből csupán Nagy Károly személyének fiktív voltáig jut el. Ugyanis Tóth Gyula kutatásai a fiktív évszázadok kitalált történetéről bizonyítja, hogy azok a megelőző és követő események mutált példányainak beillesztését jelentik a megnyújtott időszalagra. A nagykárolyi avar háborúról pedig kimutatja, hogy az tulajdonképpen Atilla fiainak testvérháborúja volt, amely Aladár győzelmével, Csaba vereségével végződött. Ha ezeket a felismeréseket beillesztjük a korról kialakult képbe, akkor megállapítható, hogy a Nagy Károly féle mítosz (melyet Atilla győztes fia köré költöttek) ugyanolyan szereppel bírt, mint a zsidóság népi öntudatának kialakítására szolgáló ószövetségi történetek. Mindkét esetben a szerves kultúrát hordozó műveltségről leváló néptöredék új identitásának megalapozását és jövőjének biztosítását szolgáló akcióról van szó. Mindkét esetben az új identitású népek a szerves kultúrát hordozó nép ellenében, azokat ellenségként feltűntetve határozzák meg magukat. Az új népi identitás új hagyományokat igényel, amelyeket a régi hagyományok átvételével és átértelmezésével teremtenek meg. A milánói ediktumot Nagy Konstantin személyéhez kapcsolja a történelem, azonban Tóth Gyula kutatásai és a sírokban talált pénzérmék tanúsága alapján joggal feltételezhető, hogy a vallásbékét hirdető törvény is Atilla személyéhez kapcsolódik. Ha ez a feltételezés helytálló, akkor az a korabeli szkíták/hunok kereszténységére nézve is nyomós érv! A naptárhamisítási akció célja pedig éppen az volt, hogy miközben Aladár népe számára történelmi távlatot és nagykárolyi birodalmi mítoszt nyújtottak, addig a magyarságot időben leszakítsák Atilla örökségéről. A quedlinburgi szerződés titkolt célja pedig az volt, hogy a Csaba örökségeként Árpád által megvédett Kárpát-medencét csellel Aladár örökségéhez (alias Nagy Károly birodalmához) csatolják. A cselszövés belső logikája alapján, melyet az elkövetett történelemhamisítás feltárt részletei világítanak meg, a római kereszténység az Atilla (alias Nagy Konstantin) féle kereszténység eltorzított, hatalom érdekű változata volt. Azért kellett a római kereszténységet felvennie a magyarságnak, mert így azonnal leszakíthatták az Atilla-i örökségről és betagolhatták a feudális hűbéri rendszerbe. Ez a felismerés pedig önmagában bizonyítja, hogy a hun-szkíta magyarság Rómától független keresztény állam volt, amely nem volt semmilyen hatalmi központnak alárendelve. Sőt, ez a hatalmi függetlenség (mellérendeltség) még a római vallás felvételét követően is sokáig megmaradt, amint arról korabeli oklevelek tanúskodnak! Már pedig ennek a viszonynak a forrása nem lehetett más, mint a szkíta nép kereszténységének Róma általi elismerése!

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások