20240424
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2012 szeptember 26, szerda

Csángó Oktatási Program 2012-13-as tanéve

Szerző: MCSMSZ

Barátaink! Tisztelt Támogatók!

Nemrégen elindult a Moldvai Csángó Oktatási Program 2012-13-as tanéve, idén először a programot alapító és 12 évig kezelő Moldvai Csángómagyarok Szövetsége szervezésén kívül. Bátran kijelenthetjük, hogy az oktatási program nemzetközi mértékben példátlan sikereket ért el, és amely nem jöhetett volna létre az MCSMSZ eltökéltsége, és az Önök támogatása nélkül.

 Az elmúlt hónapokban bizonyára sokan kérdezték aggódva: mi van a Csángómagyarok Szövetségével ott bent Moldvában, mi a sorsa az oktatási programnak, mi lesz a sok gyermekkel?! Amint sokan már tudják, az oktatási program dolgait ettől a tanévtől a Csíkszeredában székelő Romániai Magyar Pedagógusok Szövetség igazgatja.

Merre tovább MCSMSZ, tettük fel a kérdés mi magunk is. A válasz kézenfekvő volt!
Az iskolán kívüli oktatás, a hagyományőrző, kultúra közvetítő rendezvények az oktatási programunk egyik fő prioritása volt eddig is. Nem volt kétség, hogy ebbe az irányba fogunk továbblépni. Tovább kell lépnünk, mert munka van bőven ezen a téren is. Nem szükségmegoldás ez, hanem tudomásulvétele annak, hogy évtizedes munkánk gyümölcse beérett!

Az oktatási hálózat kiépülése, az egyre több végzős diák olyan értékes emberanyagot jelent, akit meg kell szólítanunk. Azt is, aki most ismerkedik a magyar ábécével, aki nyolc osztályt végez, azt is, aki Bákóban tanul tovább vagy Csíkszeredában, a Csángó bentlakás érzelmi és szakmai biztonságára alapozva.

Az MCSMSZ nem mondhat le arról, hogy az évről évre felszaporodott helyszínek gyerekseregét úgy engedje el, hogy ne próbálta volna megtartani, tudatosabb közösségé formálni, ha lehet itthon maradásra bírni. Erre pedig célt, perspektívát kell megfogalmazni. Olyat, amit magáénak érezhet a felnövő diák, szülő és nem utolsó sorban a támogató. Csángóföld óvódásainak, elemistának is úgy kívánjuk érdekeit képviselni és közvetíteni, mint a kétkezi munkásnak vagy vállalkozást működtető férfiaknak, a család, a távollevő férj terheit felvállaló édesanyáknak is!

Általános jelenség Moldvában, hogy akár már elemi iskolai tanulmányaikat elvégezve, a fiatalok tömegével hagyják itt szülőföldjüket és indulnak Olaszországba, Spanyolországba munkát vállalni. Ez alól a csángó magyar fiatalok sem kivételek. Sok faluban már most aggódásra ad okot a kevés újszülött. Azok a tettre kész fiatalok mentek, mennek el, akik biztosítani tudnák annak a csángó nyelvnek, kultúrának a továbbadását, amelyről nyugodtan állíthatjuk, hogy egyedi, felbecsülhetetlen érték.

Az iskolai magyar órák nagyon fontosak, az ott tanító tanárok munkájának értékét nem lehet kétségbe vonni, de az iskolán kívüli magyar órák, foglalkozások, az egyes falvak, helyszínek által felkarolt programok ugyancsak pótolhatatlanok. A hagyományok elsajátításának, a magyar nyelv szabad gyakorlásának alkalmai ezek. Alkalmak, amikor a szülők, nagyszülők is eljárnak guzsalyosba, táncba, ünnepségre. Alkalmak, amikor még van remény a kultúra átadásának folyamatosságát fenntartani. Alkalmak, amikor egy-egy vendégség, táncház, kézműves foglalkozás alkalmával talán Önök közül is sokan megfordultak Csángóföld egy-egy falujába.

Olyan terveket, átfogó programokat, projekteket fogalmaztunk meg amelyek, reményeink szerint átölelik az élet majd minden területét és főként az alkalmi jellegen túlmenően egy hosszú távú perspektívát kívánnak nyújtani.

Három nagylélegzetű tervről lenne szó:

1. Petrás Incze János program - egyfajta mentorprogram lenne, a tehetségek kiemelése, tudatos végig követése különböző versenyeken, táborokon, szakmai programokon keresztül. Megfordítva: a meglévő versenyeket, kulturális eseményeket úgy strukturálni, összekötni, bővíteni, hogy azok a fejlődés lehetőségét hordozzák magukban. Generációs tudat, összetartozás kialakítása a Bákóban és Csíkszeredában, Kolozsváron és Budapesten továbbtanuló diákok között. Megfordítva: tudatosítani a különböző oktatási helyszíneken tanuló diákok számára a magyarság kárpát-medencei jelenlétét és az ahhoz való viszony sokszínűségét. A saját hagyományokhoz való tudatos és kreatív viszony kialakítása, fejlesztése. Végső soron egy olyan igény kiművelése, ami cselekvőleg hatna az életpályák megválasztásában.

2. Deákok öröksége program – a moldvai magyarság értelmisége az elmúlt századokban, kántortanítók, akik a katolikus vallás csángó-magyar örökségét hagyományozták, bővítették. Egy olyan vallásos eseménynaptárt állítunk össze, amely figyel a helyi sajátosságokra, és a regionális realitásra is. Búcsúk, ünnepek csángó-magyar hagyományát szeretnénk a ma egyházának korszerűségével ötvözni. Felerősíteni azt az évszázados hagyományt, ami csángóföldet Csíksomlyóval, a székelyföldi ferencesekkel összekötötte. Kölcsönös zarándoklatok, vallásos nyári táborok hozhatják egymáshoz közel a csángó és a magyar, székely fiatalokat.

3. Lélegezz velünk program – Csángóföld nemcsak az itt lakó embereket jelenti, hanem a szép erdős, dombos tájat, a számtalan szőlőst, gyümölcsöst, erős, egészséges faluközösségeket. Olyan átfogó projekteket állítunk össze, amelyek segítenek mindezek értékének a felismerését, felismertetését. Csángóföld turisztikai potenciáljának átfogó feltérképezése folyamatban van. Fő célunk a csángó családok anyagi forrásainak bővítése mellett a személyes kapcsolatok kiépítése és ápolása nagy Magyarország minden táján élő magyarokkal. Mert egy nemzethez tartozunk, de ezt itt Moldvában nagyon sokszor kell még elmondani kapuról kapura, embertől emberig járva.

Ugyanakkor folytatni kell az elkezdett munkát. Új falvakban, újabb és újabb gyerekekhez eljuttatni a magyar szót, a magyar kultúrát (a meglévő 25 helyszínen túl több tucat faluban van ennek létjogosultsága). Az új helyszíneket úgy szerveznénk meg, hogy indulástól a fentebb vázolt programstruktúrába lépnének bele. Egy széleskörű mozgósítás nagyobb és biztosabb háttere lenne az oktatásnak.

Nos, ezek az elképzeléseink. A programokat a kiszámíthatóság és jobb finanszírozás reményében is egy-két évesre terveztük. Ha úgy gondolnák, úgy érzik, hogy ebben szerepet tudnak és akarnak vállalni ezen a régi-új úton, akkor támogassák az MCSMSZ-t! Kölcsönösségben gondolkodunk, olyan történetben, ahol mindannyian jól érezzük magunkat. Építkezni akarunk, az elmúlt évtized tapasztalataira alapozva!

Itt a keleti végeken a csángó-magyarok évszázadokon keresztül a magyarsághoz való hűségre szavaztak, újra és újra. Tegyünk azért, hogy érezzék, kitartásuk nem volt hiábavaló!
Búcsúzunk, ahogy nálunk szokás, és ez most különösen érvényes: „Maradjanak békével!”

Számlaszámaink:

Magyarországon:
Moldvai Csángómagyarok Szövetsége
Forintos számlaszám:
11708001-20564287
IBAN számlaszám:
HU64 1170 8001 2056 4287 0000 0000
BIC (Swift) kód: OTPVHUHB

Romániában:
Asociaţia Maghiarilor Ceangăi din Moldova
Adószám/Cod fiscal: 4925263
Pénzintézet: OTP Bank Suc. Bacău
600026-Bacau, Str. 9 Mai nr. 2, sc. A, parter
BIC (Swift) kód: OTPVROBU
IBAN RO52OTPV290000416906RO01 (RON)
IBAN RO09OTPV290000416906EU01 (EUR)
IBAN RO66OTPV290000416906US01 (USD)
IBAN RO93OTPV290000416906CH01 (CHF)
IBAN RO56OTPV290000416906HU01 (HUF)

Bákó, 2012. szeptember 25.

Moldvai Csángómagyarok Szövetsége

Forrás: http://www.csango.ro/

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások