20210511
Last updateH, 19 ápr. 2021 6am

rovas logo

2013 június 04, kedd

Kiáltvány Trianonra emlékezve Kárpát-medence és Európa nemzeteihez

Szerző: dr. Halász József

Nem kell változtatnom a 2010-ben megírt trianoni beszédemet. Nem is változtathatom, hiszen az Trianon okának megszűnését követeli.

Előszó 2013-ban
Trianon és a Lisszaboni Szerződés

Nem változtatom, annak ellenére, hogy a „történeti alkotmány" szerint gondolkodók nem fogadták el kiáltványomat. Ennek okát mindenki megtalálja akkor, ha elolvassa, meghallgatja a beszédet.
Nem kell változtatnom, csak egy kiegészítést kell hozzátennem, mintegy az EU-tagságunk megszűntetésére beterjesztett népszavazás kezdeményezés jogosságának alátámasztására.

Láttatni akarom mindenkivel, hogy a június 4-i gyalázatot a megosztottsággal elgyengített nemzetek nem orvosolhatják a diktatúra (az Európai Unió) szenvedhetetlen igája alatt, akkor sem, ha az alábbi kiáltvány szelleme megindítja a Csonkaország és az utódállamok Szent Korona Tagjainak egységesülését, mert az erre vonatkozó közös akaratnyilvánítást tiltja aLisszaboni Szerződésnek „Az Európai Unió működéséről szóló szerződés” részének19. cikke:

(1)  A Szerződések egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül és a Szerződések által az Unióra átruházott hatáskörök keretén belül a Tanács az Európai Parlament egyetértését követően, különleges jogalkotási eljárás keretében, egyhangúlag megfelelő intézkedéseket tehet a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy  meggyőződésen, fogyatékosságon, koron  vagy  szexuális  irányultságon alapuló megkülönböztetés leküzdésére.

(2)  Az (1) bekezdéstől eltérve, az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadhatja a tagállamok által az (1) bekezdésben említett célkitűzések elérése érdekében tett intézkedéseket támogató uniós ösztönző intézkedések alapelveit, kizárva azonban a tagállamok törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek bármilyen összehangolását.

Lisszaboni Szerződés (Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata 19.cikk) –http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/hu_HU/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=FXAC10083

 

Kelt Szegeden, 2013. Napisten havának 3. napján.


 Kiáltvány Trianonra emlékezve Kárpát-medence és Európa nemzeteihez

1920. június 4-én Trianonban a szeretet és a gyűlöletkeltés közötti háború egy csatája ért véget, ahol a gyűlöletkeltés győzött, vesztessé téve Kárpát-medence és Európa összes nemzetét.

Igazságot, szabadságot hazudtak a győztesek azoknak, akiket megfosztottak attól az erőtől, ami a természetes együvé tartozás szabadságát adja a szeretet és a sorsközösség vállaláshoz való hűség kettős egységében.

Szétszaggattak egy szerves egységként működő testet, amely nem fogadta el az idegen érdekek uralmát önmaga fölött.

Ennek a csatának a győztesei tébolyult dühöngéssel készítették elő saját végleges vereségüket, hiszen évezredek óta minden világhódítási törekvés a gyűlölet hatalmának belső háborúja volt: egy elfajzott embercsoport tagjai akartak világuralmat szerezni, egymást is eltiporva, feláldozva.

Most ennek az őrjöngésnek éljük végnapjait, amelyben a gyűlöletkeltés hatalma az egész emberiséget akarja magával rántani a számára már elkerülhetetlen halálba. 

A fenevad Trianonban kapott halálos sebet, azzal, hogy megszegte az eredendő erkölcsi szabályokat, és testvérgyilkosságba kergette a megtévesztett nemzeteket, embereket.

Mindenki kapott és adott sebeket. A fenevad a gyűlöletkeltés fokozására használta időleges győzelmét: mindenkit csak saját kapott sebeire emlékeztetett. Ezt az aljas cselekedetet a gerinctelenné tett emberek kezébe adott szócső, a média fel- és kihasználásával hajtotta végre. 

Az embertelen hatalom szabad prédájává, megalázottságában akarat nélküli kiszolgálójává vált az érzelmileg megosztott Kárpát-medence és Európa.

A fenevad halálos sebét azzal akarta gyógyítani, hogy bűntársává tette gyarmatbirodalma helytartóságait. Ehhez a megosztás eszközével, a pártrendszerrel, az elkorcsosított demokrácia bábjátékát használta fel, amelyben a bábok a félrevezetett emberek. 

A fenevad célja időlegesen valósult meg, mert újabb sebeket kapott, amelyek meggyorsították végső pusztulását.

Előbb Európa erőszakos szétszakításával létrehozott keleti szövetségi állam, a szovjet birodalom szűnt meg, amelybe a Kárpát-medence trianoni utódállamait kényszerítették, majd maga a gyarmatosító, a Szovjetunió is. Ez a szétesés indította el azoknak a szövetségi államoknak a felbomlását, amelyeket Trianonban utódállamként hoztak létre. Ez bizonyította, hogy a Kárpát-medence minden, testvérként teremtett nemzetére kiterjedt az egymással szembeni gyűlöletkeltés mételye, tehát hazugság volt az az állítás, hogy Trianon a magyarok által elnyomott nemzetek felszabadítását jelentette.

A „vörös veszély” megszűnése után a gyűlöletkeltők bekebelezték a darabjaira tört birodalmat, de az emberiséget fenyegető veszély nem szűnt meg, ellenkezőleg: színváltással még embertelenebb életet szabadított mindannyiunkra, a diktatúra liberális-kapitalista változatának hittételével - vagyis a gyarmatosító érdekeit kiszolgáló állammal -, megcsúfolva a szabadság és demokrácia eszméjét.

Azt gondolta a Sátán birodalma, hogy meghódíthatja a világot. Hazug okokat gyártva fegyverrel akarta és akarja érdekeit érvényesíteni. 

Amit évtizedek óta tesz Palesztinában, Vietnámban, Irakban és Afganisztánban, kimeríti a népirtás fogalmát. A vietnámi megalázó vereség nem volt elég figyelmeztetés, tovább akarja gyilkolni a világot, de a csatákat sorra elveszítette, elveszíti. Véres fejjel, megalázva kell hazatakarodnia rövidesen Irakból és Afganisztánból is. Ez sem elég lecke neki: előkészíti Irán megtámadását, amit szándéka szerint - az ottani törvényszerű kudarc után - más államok követnek.

Ez a gyalázatos lelki, szellemi és anyagi mészárlás az egész gyarmatbirodalmat erkölcsi, gazdasági és társadalmi válságba sodorta. Ennek váltak társtetteseivé a trianoni utódállamokban élő nemzetek, érdekük, akaratuk ellenére, önmaguk fekélye, a helytartók gyülekezetének hazaárulásával. 

Trianon üzenete minden Kárpát-medencében, Európában, sőt a világ bármely országában élő emberhez szól: 

Vessétek le a gyűlöletet, vegyétek észre, hogy nektek bocsánatot kérni nem kell egymástól, hiszen nem szabad akaratotokból, hanem egy lelki, szellemi és anyagi erőszak áldozataként fordultatok egymás ellen. 

Ezért egységben fellépve kell újjáteremteni Magyarországot, Európát és a Világot, megszűntetve a mindannyiunkat lelkileg, szellemileg és anyagilag nyomorító erőszakot!

Váljatok ismét EMBERI EGYSÉGGÉ! 

A Szent Korona államlapító és államalkotó nemzetei tagjainak Trianon üzenete a Magyar Küldetés teljesítésének kötelezettségét adja, mert nekünk kell mintát adni az emberiségnek az emberi életre. 

Jól vésse mindenki fejébe, szívébe és e szerint cselekedjen:

Ok nélkül nincs okozat. A magyar ember ezt így mondja: a fogadjisten csak az adjonisten után hangzik el.

Az okozat hatása azonos erejű az okkal. Ez magyarul: amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten.

A gyűlöletkeltés megszűntetése nem gyűlöletkeltés, hanem szeretet. 

A terrorizmussal – vagyis az erőszakkal megszerzett vagy fenntartott hatalommal – szembeni ellenállás nem terrorizmus, hanem önvédelem. 

Trianon üzenetével megerősített Magyar Küldetés tehát a következőt jelenti: 

1.  Meg kell szűntetni a gyűlöletkeltést, mert ezzel megszűnik a gyűlölet és uralkodóvá válik a szeretet.

A gyűlöletkeltés forrása a diktatúra szocialista-kommunista és liberális-kapitalista változata egyaránt, tehát annak jelenlegi Európai Helytartótanácsát, az EU-t kell megszűntetni és helyére a szabad államok szerves egységét kifejező, az államok érdekeinek összehangolásával létrehozott Államszövetséget (Európai Konföderációt – Nemzetek Európáját) kell állítani.

Ehhez az kell, hogy az államok alapeszméjévé, alkotmányává az állam és ember szabadsága, a szabadság feltételeinek, és megvédésének kötelessége váljon.

Mivel Trianon utódállamai a Szent Korona területének részei, a gyűlöletkeltés megszűntetésének a Kárpát-medencében kell kezdődnie. Ezért az elindított polgári kezdeményezést (ami az EU Európai Konföderációvá átalakulását jelenti) Trianon utódállamaiban szabaddá vált embereknek kell támogatniuk. 

2.  Meg kell szűntetni a terrorizmust, vagyis önvédelmi harcot kell folytatnunk, a szeretet jegyében. Ez azt jelenti, hogy a közszabadság érvényesülésével kell kimondani a diktatúra minden változatának hatalomfosztását, és az újjáteremtést jelentő társadalmi együttélés szabályainak (jogrendszernek), valamint az azt létrehozó, alkalmazó és számon kérő elöljáróságainak (államhatalmi szervezeteknek) hatalomba helyezését.

Erre egyedül az Alkotmányozó Nemzetgyűlés jogosult.

Tehát a terrorizmus megszűntetéséhez Alkotmányozó Nemzetgyűlést kell összehívni, amelynek döntései csak akkor szűntetik meg a politikai és gazdasági hatalmat erőszakkal bitorló (vagyis terrorista) liberális kapitalista diktatúra-változatot, ha az Alkotmányozó Nemzetgyűlés a Szent Korona meghatározó lélekszámú tagjainak egységes akaratnyilvánítását jelenti.

3.  A gyűlöletkeltés és a terrorizmus megszűntetésének alapfeltétele, hogy azok, akik ezeket okozták, ne vehessenek részt a nemzet sorsát meghatározó döntésekben.

A hatalom gyakorlását jelentő állampolgárság meghatározásánál tehát nem elég az, hogy az állampolgárság a Szent Korona minden tagját megilleti (tehát a Csonkaország határain kívül élőket is), hanem ki kell mondani: a hatalmat adó állampolgárság jogát Magyarországon csak a Szent Korona államlapító és államalkotó tagjai gyakorolhatják, ezért azok, akik vendégszeretetünket élvezik, nem szólhatnak bele a társadalmi, gazdasági és politikai irányításba!

Minden európai ország, és a világ minden országának önvédelmi érdeke, hogy hazájában az államalapító és államalkotó őslakosok kizárólagos kiváltsága legyen a hatalomgyakorlás joga. 

Ez az a három gyökeres (radikális) lépés, aminek egyetemes teljesítését Trianon üzenete megköveteli a Szent Korona minden tagjától.  

Ez jelenti azt a gondolkodási mód (paradigma) váltást, amellyel megváltoztatjuk az eddigi óhajként elhangzott jelmondatot, ami így szólt: 

„Vesszen Trianon!” 

és a cselekvést vállalva mondjuk helyette: 

„Veszítsük el Trianont!” 

Magyarország, a Kárpát-medence és Európa Újjáteremtéséhez kérem a Szent Korona minden tagja számára a Magyarok Istenének erőt, megvilágosodást és kitartást adó kegyelmét. 

Így lesz!

Kiáltvány Trianonra emlékezve Kárpát-medence és Európa nemzeteihez → VIDEÓ

Kelt Szegeden, 2010. Ígéret havának 20. napján

Halász József

Megnyitva 1762 alkalommal

Hozzászólás   

+1 #1 Trianonról csakis az igazatFarkas József 2013-06-06 13:33
Miért nem teszik közzé, hogy, az Amerikai Egyesült Államok és Franciaország kongresszusa a mai napig nem ratifikálta a trianoni diktátumot. Az akkori politikusok még tudták, hogy Trianonban egy jogilag egyoldalú politikai nyilatkozat készült, ami erkölcsi tekintetben elfogadhatatlan, nem kölcsönösen elismert egyezmény és mert az aláíró felek egyike sem tartotta be a rá nézve köteles előírásokat.

Ugyanakkor: magyar részről nem a Magyar Királyságot képviselő meghatalmazott írt alá hanem a 1920. március 15. és 1920. július 19. között Horthy Miklós által kinevezett Simonyi-Semadam Sándor kormányának két hirtelen kinevezett minisztere: Benárd Ágost, a Simonyi-Semadam kormány népjóléti minisztere és Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli és meghatalmazott miniszter. Ők, a Magyar Királyságot azért sem képviselhették jogosultan, mert az 1920. évi választásokon a Magyar Királyság 2/3-ában megszállás okán a választók nem adhatták le szavazataikat, amiből következik, hagy a magyar jogrend szerint a harmadik szuverén, a nép, nem adhatta beleegyező jóváhagyását az aláírásra. Sőt, a későbbiekben sem tartottak népszavazást a hovatartozás kérdéséről, amit maga a trianoni diktátum is előírt. Kivételt képez az ágfalvi csataként nyilvántartott fegyveres ellenállás eredményeként megtartott soproni népszavazás.

Van még egy buktatója a diktátumnak: minden passzus a Magyar Állam terhére állapított meg kötelmeket, nem a Magyar Királyságra! Az állam és a királyság közé az önmagukat önkényesen hatalomba emelő kommunista söpredék tett és tesz egyenlőségjelet, a felhatalmazás teljes hiányával és a jog eltiprásával.

Összefoglalva, minden igyekezet, amivel a magyar nemzet életterét jogi oldalról kívánják alátámasztani, szín hazugság, jogtalanság, és törvénybe ütköző.

Bár, erről minden magyar ember már meggyőződött. Itt és most, nincs más kiút, mint a "Rongyos Gárda" felállítása!

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások