20240526
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2. Házirend

A kölcsönösen előnyös honlapműködés érdekében kérjük és elvárjuk az alábbi szabályok tiszteletbentartását.

§ A látogató e honlap használatával elfogadja az itt fölsorolt szabályokat.

§ A szerkesztőség, kizárólagos megítélése szerint és előzetes értesítés nélkül, bármikor, bármilyen okból bárkit kitilthat e honlap társagásából.

§ A szerkesztőség, kizárólagos megítélése szerint és előzetes értesítés nélkül, bármikor, bármilyen okból fölülírhat (szerkesztői jelöléssel), átalakíthat (bármilyen elektromos alakra) vagy törölhet bármit e honlapon. Az átvett anyagok megjelentetését a hatályban lévő magyar szerzői jogi törvény szabad felhasználási jog szabályozza. A megjelentett anyagok tartalmáért mindenkor a szerző felelős. A honlap üzemeltetője nem vállal felelősséget tevékenykedése elégtelenségéből adódó esetleges károkért vagy kellemetlenségekért. Kérjük olvasóinkat, hogy ha jogsértő viselkedéssel vagy hibás működéssel találkoznak, haladéktalanul jelezzék azokat a KAPCSOLATOK menüpont alatt megtalálható szerkesztőnek. Minden jelzést kivizsgálunk, és képességeink szerint orvosolunk.

§ E honlapon megjelentett tanulmányok és cikkek, amennyiben nincsenek szerzőik által korlátozva, forrásuk föltüntetésével szabadon terjeszthetők és másolhatók.

§  A Copyright egyezményről: / A Copyright egyezményt megszegők ellen fenntartható a jogi úton történő felelősségre vonás.

§ A kétségtelenül nemzetérdekű termékek és szolgáltatások korlátozott hirdetése elfogadható, de elfogadhatatlan a termékekkel és szolgáltatásokkal csak haszonért üzletelők, ügyeskedők, kereskedők, közvetítők hirdetései. Pontosítva, elfogadható az őstermelők, kisiparosok vagy szövetkezeteik hirdetései - például a magyar gazda vagy hentes hirdethet szalonnát, a kovács vaskarika javítást, stb. de a boltok, áruházak, márkakereskedők, stb. hirdetései nem. Kétség esetén, egy hirdetés elfogadhatóságát a magán vagy családi - külön-külön vagy szövetkezve - kenyérkereső termelő munka közvetlen eredménye szabályozza. Tömören, csak az hirdethető, amit valaki saját maga vagy családja termel vagy szolgáltat. Minden beküldött hirdetés elfogadhatóságát a szerkesztőség dönti el. Az elfogadott hirdetéseket ingyen jelentetjük meg.

§ Tiltott e honlapon:

- a magyar erkölcsbe ütköző viselkedés;

- az erőszakos, fenyegető, durva hangnemű magatartás vagy modor;

- a mások iránti alapvető tisztelet semmibevétele;

- természetes személyek adatai - név, munkahely, lakhely, fénykép - engedély nélküli közzététele. Ez nem vonatkozik idézett anyagra, amennyiben annak forrását a bejegyző ugyanott közli;

- minden, törvény által büntetendő cselekedetekkel kapcsolatos tartalom vagy világháló hivatkozás (pl. pornográfia);

- más honlapok terjesztése vagy népszerűsítése, kivéve a szerkesztőség által jóváhagyott és megjelentett honlapokat.

§ A kölcsönösen előnyös eszmecsere érdekében, az önmagukat "politikai párt"-oknak nevezők közhasználati nevének alkalmazását nem kifogásoljuk, de a szokásos, sokszor nem magyar emberhez méltó összecsapások elkerülése érdekében, ezen "pártok" propagandái terjesztését és megvitatását a szerkesztőség nem engedélyezi.

§ Hitterjesztéssel a szerkesztőség nem foglalkozik, de megjelenteti és ajánlja a magyar kilét kutatása keretein belül az itt megjelentett vagy meghirdetett magyar istenhitet kutatók tanulmányait. Az ősmagyar istenhit kivételével, ezentúl "magyar istenhit", minden hitterjesztés vagy hitterjesztésnek tekinthető anyag minden további nélkül törölendő, beleértve minden magyar istenhiten kívül eső hittétel reklámozása vagy megvitatása. A magyar istenhittel az itt megjelentett tanulmányok olvasásával meg lehet ismerkedni. A magyar istenhit és más istenhitek közti különbségek ésszerű megvitatása elfogadható, de csak akkor, ha a vitatott elv vagy tétel szerepel a magyar istenhitben. Az ésszerűséget mindenkor a logikus érvelés szabályozza. Az egyéni vagy intézményi dogmák terjesztését, jellegüktől függetlenül, a szerkesztőség nem tekinti ésszerű vitának. Kétség esetén, minden magyar istenhit fölforgatására alkalmas anyag, akár arra szánt akár nem, törölendő. Például, az Atyaisten, Anyaisten, Fiúisten fogalmak ésszerű megvitatása elfogadható, de a judaizmus ideológiái tárgyalása nem. Hasonlóképp, Péter, András, vagy a többi valódi apostolok munkáinak tárgyalása elfogadható, de Saul rabbi, a zsidókisztiánok "Szent-Pál"-ja tevékenykedéseinek, vagy a judaizmus bármelyik hittételének tárgyalása csak abban esetben elfogadható, ha az a valódi, azaz nemzsidókisztián, kereszténység ésszerű megvitatásának keretében van bevetve, és a szerkesztőség szerint nem fölforgató jellegű. A tengrizmus, vagy a gnoszticizmus azon hittételei, melyek a magyar istenhitben is megtalálhatók, viszont, önmagukban is megvitathatók.

- A magyar istenhittel szöges ellentétben álló dogmák hirdetése minden esetben azonnali törlésre ítélendő. Továbbá, ha a szerkesztőség szerint a bejegyző szándéka a fölforgatás, akkor a bejegyző figyelmeztetés nélkül kitiltandó. Például, ha egy bejegyző egy különben ésszerű vitába csomagolva terjeszt mellékesnek tűnő magyar istenhittel szöges ellentétben álló, vagy attól lényegesen eltérő Világnézeteket, dogmákat, rítusokat, stb. akkor a szerkesztőség szerint a bejegyző szándéka a fölforgatás.

- A szerkesztőség külön figyelmet fordít a Jézus nevéhez csatolt "krisztus" melléknév alkalmazására. Tudomásul vesszük, hogy a zsidófelkent (judeokrisztián) egyházak fönnhatósága alá keveredett népek nyelvében elterjedt ez az idegen szokás. Mi, viszont, kérjük szerzőinket és hozzászólóinkat, hogy, az idézetek kivételével, tartózkodjanak ettől a fölforgató jellegű szokástól. Ez a melléknév a görög-római "khrestós", jóságos Napisten nevének kicsavarása, elzsidósítása, egy hasonló hangzású de egész mást jelentő szó magyarosított latin változata. A "krisztus" úgymint a "krisztián" szó a görög "khriein", "ken" gyökből kotyvasztott, "felkent"-et jelentő, zsidó fogalom címkéje. Jézust egyetlen író sem nevezi "krisztus"-nak, "felkent"-nek, a IV. században először megjelenő saulista írások előtt. A korai följegyzések szerint a megtestesült Fiúisten eredetileg a "khrestós", jóságos, elnevezést kapta, és csak a Jézus elzsidósítására törekvő kezek hamisították azt át később "krisztus"-ra, azaz "felkent"-re. (Egy ilyen hamisítás leleplezése megtekinthető itt)

- Figyelembe véve a jelen valóságot, nem tekintjük ezen melléknév csatolását Jézus nevéhez szabálysértésnek. Viszont fönntartjuk jogunkat minden bejegyzés kiegészítésére ahol ez a melléknév vagy ragozása megjelenik, melyben fölhívjuk olvasóink figyelmét e szó hamisságára.

- Kérjük olvasóink megértését. Szerkesztőink egyike sem teológus. A magyar istenhiten és az avval foglalkozó témákon kívül, a Világ ezer és ezer vallásaival és szektáival nem foglalkozunk, azokat nem tárgyaljuk, nem vitatjuk; de figyelmeztetjük olvasóinkat az itt-ott szüntelenül fölbukkanó, vagy a magyarság hitvilágára már rátelepedett hitpókhálók jelenlétéről és terjeszkedési módszereiről. Továbbá, nekünk, a szerkesztőknek, többek közt, azt kell megállapítanunk, hogy mi a bejegyzett anyag lényege és csomagolása, és arra kell ráéreznünk, hogy mi annak nyílt vagy rejtett szándéka. Ez vagy sikerül, vagy nem. A tiszta meglátáshoz Isten segítségét kérjük, de elismerjük - és kedves olvasóinkat is fölkérjük, fogadják el -, hogy tévedhetünk.

§ Az általános hírek közlésével nem foglalkozunk, de nem kifogásoljuk a hírek továbbítását, amennyiben azok nem ellenzik a Magunkról című közleményünkben közölt céljainkat.

N.B. A bénító megrekedések és célszerűtlen viták elkerülése, úgymint az eltérítés-merényletek meghiúsítása érdekében, a szerkesztőség rendszerint nem közli döntései indokait.