20230529
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2016 november 17, csütörtök

Koppány Nagyúr esete és más nyelvészeti érdekességek

Szerző: Péterfai János István

NYELVÉSZETI ÉRDEKESSÉGEK -  Itt van a magyar történelemben a híres Koppány nevezetű nagyúr, aki igen csúnyán végezte életét. Mivel Géza Ég Fia halála után ő volt a legidősebb az Árpád-ház nemzetségben, amit akkoriban Turul-nemzetségnek neveztek, arra gondolt, ő lesz a magyarok vezetője. Az Ég Fia cím, ősi juss szerint őt illeti meg. A szenioritás elve azt írta elő a magyaroknál, hogy a nemzetséget mindig a legidősebb személy vezesse, ha egyébként alkalmas a vezetésre.

Ellenben Géza nem vette figyelembe az ősi hagyományokat, azt akarta, hogy fia, Vajk, vagyis I. István, a későbbi Szent István, kövesse őt a trónon. Kijelölte utódjának fiát, Istvánt, mert ehhez joga volt, amiről Koppány is tudhatott. Géza jelölése nem volt törvénytelen, ahogy ezt némely történészek állítják, mert a szenioritás szabálya mellett működött a magyar népnél a linearitás szabálya is, sok ezer év óta. Vagyis az apa után a fia következhetett az uralkodói sorban, ha alkalmas volt a vezetésre.

A Vének Tanácsa volt a legfelsőbb szerv, amely döntött élet és halál felett, a demokrácia találmánya tőlünk származott a görögökhöz. A mi demokráciánkat katonai demokráciának is nevezik. Ha a Vének Tanácsa megerősítette a jelölést, akkor a jelölés törvényerőre emelkedett. Géza gondoskodott arról, hogy a Vének Tanácsa azt tegye, amit ő mond. Aki ellenkezett, az hamarosan meghalt. Géza Ég Fia igen kegyetlen és vérszomjas uralkodója volt a magyaroknak, amolyan kényúr, amiről még krónikák is megemlékeznek. Géza korában az ősi rend már rég elpusztult, megváltozott.

Koppány fellázadt Géza határozata ellen, mert Vajk (Szent István) trónöröklését nem tudta elfogadni. A régi rend elleni támadásként fogja fel az intézkedést, ahogy ezt interpretálják számunkra a történészek. Ezért sereget gyűjtött és Szent István ellen vonult.

Koppány nagyúr magatartása miatt hatalmas ribillió tört ki az országban. A régi rend hívei Koppányt követték, az új rend hívei meg Szent Istvánt, aki akkoriban még Vajk névre hallgatott. Félig pogány (paganus, vidékies keresztény) apja adta ezt a nevet fiának, amit egyes történészek töröknek akarnak beállítani. A Vajk név magyar, a Vaj és Baj (Bő) ősrégi magyar szavak, a K-val való becézés speciálisan magyar jellegű. Vajk volt Hunyadi János édesapjának a neve is, aki a Szörényi Bánságban élt. Vajk, vagyis Szent István, német lovagokkal erősítette meg seregét. A két párt hívei keményen összecsaptak, Veszprém közelében. Ölték egymást rendesen, de a testvérharc végén Koppány hívei maradtak alul. Koppány emberei szétszéledtek, Koppány Vajk kezébe került. A csata Géza halála után, 997-ben zajlott le. Teljes lett az új rend győzelme a régi rend felett.

Az unokaöcs négy felé vágatta a nagybácsit, örök tanúságául a régi rend mellett kiállóknak, így fogtok járni, ha lázadtok. A keresztényi szeretetnek és megbocsátásnak nem volt helye. A nagybácsi testének négy negyedét négy jelentős magyar város kapujára szögeztette Vajk. A négy város Győr, Veszprém, Esztergom és Gyulafehérvár. Ha a négy várost vonalakkal kötjük össze a térképen, modern térképen, akkor csodálatosan tökéletes hosszú keresztet kapunk.

Koppány Felnégyelése

Egy magyar történetíró fedezte fel, hogy a négy várost összekötő két vonal hosszú szárú keresztet ad ki számunkra. A kereszt szabályos volta egyenesen bámulatra méltó. A hosszú kereszt talán azt hivatott jelölni, hogy vége a rövid szárú keresztnek, aminek egyenlő hosszúak a szárai. A régi kereszt a Világegyetem jelképe, a Szent Koronában a pántok jelképezik, a hosszú szárú kereszt talán az új kor jelképe. De az is lehet, hogy a kétféle kereszt formájának nincs jelentősége. Szpartakusz társait hosszú szárú keresztre feszítették fel a rabszolgatartó rómaiak.

A Kör-Oszt magyar szó adja meg a Körosztény vallási szó értelmét. A Kör-Oszt kezdetben rövid kereszteket jelölt, a Kör Osztása csakis négy lehetett, ha az évszakokat vették figyelembe azok az ősök, akik a négy évszak területén éltek. A Kerek Nap fogalma a Kör szóhoz kapcsolható, aminek a hosszú kereszthez alig van köze. Mivel az Osz Sok jelentésű szó, a névben, értelmezhető a Keresztény szó a Kör-Osz-Tény elemek alapján is. A Tény mellesleg Ten Isten nevének változata.

körösztAz egyenlő szárú keresztet jelképként használtuk már 35.000 éve. Ebből a régi korból maradt fenn egy kőbe vésett ábrázolás, egy kör, és rajta egy kereszt. Valami miatt csak kivésték az ősök a megdöbbentő formát? Emiatt a véset miatt lehet arról beszélni, hogy a kereszténység már 30.000 évesnél régebbi. Továbbá Szungiri Moszkvától északra van 200 km-re. Az ott feltárt 27.000 éves sírban olyan elefántcsont koronát találtak, amely egy körből állt, rajta két pánt, a magyar Szent Koronához hasonlóan. A kör a Horizont, ahol Hor Izzást Ont, amikor felkel, a két pánt a tavaszi-őszi napéjegyenlőség, és nyári-téli napforduló jelképe. Alapjában véve a korona a földi világ feletti uramat jelenti, ami kivetíthető a kozmoszra is.

Régészeti adatok bizonyítják, hogy a magyar sírok 90 %-ába keresztet helyeztek el. Árpád után a magyarok többsége keresztény volt. Azt állítják egyes írók, hogy nem valódi keresztények, hanem Paganusok, „vidékies keresztények” voltak. A Paganus latin szó a Pogány szóval azonos, a Pog-Ány jelentése Nap-Menny, ami miatt a pogányok a napvallást követték. Szkítiában a magyarok már keresztények voltak. Pap Gábor mutatja ki, hogy II. András király, amikor a magyarok régi vallását „scythico religio”-nak nevezi, akkor a szkíta kereszténységről ad hiteles bizonyítékot.

Koppány neve nagyon fontos a számunkra, mert a Turul-ház nagyura két ősi magyar szót visel nevében. Ez a két szó a Kop, és a Pán. A Kop jelentése Fej, Fő. Változata a Kap ige. Kaponyányi, vagy Koponyányi Monyók a koponya nevet viseli. A Koponya helyesen Ko-Po-Nya, vagyis Kő-Fej-Ház, a „Na” Ház kicsinyítve van az „y” jel által. A Koponya szóból eredhet a Kop szó. A latin Caput és a német Kopf is „fej”, és a magyar szóból származnak, mivel a magyar szó szóösszetétel. A Kopog, Kopogtat szóban a Kop Fej, a házak ajtaján egy fémből készült fejet mintázó eszköz lógott, amit az ajtó fájához kellett odaütögetni. A kopogtatást meghallották a ház lakói, és megnézték, ki van az ajtóban, akit vagy beengedtek, vagy nem. A Kap és Kop egész szóbirodalmat alkot, amihez tartozik pl. a Kab-hegy, vagy a Kebel, amiből ered a sémi Gebel és a mai Dzsebel, „hegy” jelentéssel.

Sok hun harcos a feje közepét borotválta, amely szokás a magyarok között is elterjedt volt. Komjáthy István: Mondák könyve című művében az illusztrációk borotvált fejű hősöket ábrázolnak. A kínai és japán harcosok is borotválták a fejüket. Arra lehet gondolni, hogy a csillogó fej hasonlított a csillagokra, és mivel a magyarok és testvéreik a csillagok népei, ezért borotválták fejük közepét. Azt is állítják, hogy azért vágták a hajukat, hogy harc közben az ellenség ne tudja megragadni fejüket. A kopasz szó Kop-Asz felbontásban Fej-Asz értelmű, vagyis aszott a haj, nincs haj. Ezt fejezi ki Tar Szerind neve is. Kaplony is magyar nyelvű szóösszetételnek tűnik.

Pán neve a Nap szó fordítottja. Azt jelzi, hogy a Pán név viselője a Földön, tehát a Nappal ellentétes irányban lévő helyen élő Napúr. Mivel a Nap a Na-Pa, a Nagy-Fő, a házastárs édesanyja nevéből ered, szóösszetétel, ami a magyaroktól el nem vehető. Sok változata van, de a fordítottja, vagyis a tükre a Pa-Na, azonos jelentésű a Napa névvel, ez a Pán.

Egyiptomban Vezér, vagyis Ozirisz barátja, Pánhoz kapcsolódik a Pánik szó is. Amikor Ozirisz meghal, Pán hirdeti ki a rettenetes hírt az embereknek, akiken Pánik lesz úrrá, vagyis nagy félelem.

A görögöknél az árkádiai pásztorok neve. A Pánsíp kettős pásztorsíp, de a Pán szót a teljesség fogalmára is használjuk, pl. Pánamerikai országút, ami Alaszkától a Tűzföldig fut.

A magyar Ispán a gróf megfelelője, az Is Fény, a Pán Úr, vagyis az Ispán fényes úr (nap). A Pandúr nevében is szerepel a Pan. Pannonia neve a Pan és Non nevekből áll, a Pan Úr, a Non a Nan változata, Herceg értelemben. Lib-Nan pl. Lib-Hercegség, ez Libanon régi neve, legalább négyezer év messzeségéből.

A szlovák, lengyel Pán jelentése Úr.

Hispánia neve latin eredetű, a latin szó talán az ibérből származik, írják a nyelvészeti könyvek. A Hős-Pán értelem nehezen jön elő, pedig ebből a szóösszetételből levezethető a latin alak. Hispániában a magyar rovásírásos feliratok igen régiek, de azt is érdemes tudni, hogy Kr.e. 4.000 körül a Kárpát-medencéből bronzművesek hatoltak be Hispániába. Ők is adhatták a terület magyar jellegű nevét.

A római „Panem et circenses”, vagyis „Kenyeret és cirkuszt” kifejezésben a kenyér a Pan. Mivel a kenyér napjelkép, eredetileg kerek félgömb és aranysárga színű, ezért kaphatta a földi Napot jelentő Pan nevet. Rengeteg egyéb bizonyíték is létezik.

Kop-Pán neve tehát Fő Napot, Fej Urat jelent, tartalmazza a Pán szót.

Gúnyosan a Kappan nevet is összevetik Koppány fejedelem nevével. Azért érdemelte ki, mert állítólag több ágyasa is volt, amivel megsértette az ősi férj-feleség rendszert. Nem kell elhinni ezt a vádat, amivel több királyunkat is sértegettek.

Koppány központi területe Somogy megye, amit még ma is Somogyország névvel is emlegetünk, hasonlóan Erdélyországhoz. Somogy a Balatontól a Száva folyóig terjedt akkoriban, tehát nagyobb volt, mint manapság. Itt folyik a Koppány folyó, ami még ma is a fejedelem nevét viseli.

Somogy nevét a Som nevű növénytől származtatják. Inkább a Nap „Szem” nevéről van szó a megye nevében. A Szem egyik megtestesítője a Nap, pl. a Szemes név alapján. A Szem szónak több változata van, köztük van a Szom, pl. a Szombat, Szombathely, Nagyszombat nevekben. Ezért Somogy megye nem a Som növénytől kapta a nevét, hanem a Szem formájú Nap fogalmától. A név Som-Ogy formában létezik, ami a Szem-Ügy, vagyis a Nap Ügye kifejezéstől származik.

Maga a Som növény is a Szem, közelebbről a Szöm (Szom) névből eredhet. A szemtermés fogalmat használjuk ma is sok esetben, pl. a gabonák termésére. Isten Igaz Látó Szeme a Nap. A Szamos, Számos, Szamosz sziget, Szamas és Samas, mint Napisten, mind a Szem nevének a rokona.

Somogy neve alapján Koppány a napvallást is védelmezte, bukásával a napvallás megszűnt, de maradványai ma is élnek, sok hagyományban.

TONUZABA MEGKÍSÉRTÉSE →

 


Prev Next »

Megnyitva 57420 alkalommal

Hozzászólás   

#3 Zseleickisfalud Fő u.51Kiss István 2017-10-13 08:56
Tisztelt Péterfai Úr!

Az írás nagyon tetszett.Kérdésem:lehetséges lenne a forrásmunkák megjelölése?

Tisztelettel:Kiss István
#2 7477 zselickisfalud Fő.u.51Kiss István 2017-10-13 08:34
Tisztelt Péterfai Úr!

A cikk nagyon tetszett, kérdésem:lehetséges lenne a forrásmunkák megjelölése?
#1 naputDobos Csanád 2016-11-24 21:55
"De ez a Koppány-köpönyeg „felnégyelés” nem csak itt fedezhető fel. A Mithrász vénuszi köpönyege a keresztény kultúrkörben is szintén fontos szerepet játszik. Az első nem vértanú MáRTír, Szt. MáRTon legfontosabb attribútuma a félbevágott köpönyege. Érdemes elgondolkozni azon, hogy miért kellett Szent Mártonnak szétvágnia a köpönyegét? Ezzel így, sem a koldus, sem ő nem járt jól! Egy félbevágott köpönyeg semmire sem elég! Miért nem adta inkább a teljes köpönyegét a koldusnak, hiszen az lett volna az igazi jézusi cselekedet! És miért kellett felnégyelni a KöPöNYeg Koppányt is? Talán a KöRoSZToS-KeReSZTeS KoRona formája miatt?

Vélhetően a Képes Krónika írója pontosan tudta erre is a választ, hisz nem véletlenül nevezi meg aztán Koppány gyilkosának leszármazottai között a Koppány-Márton nevű testvérpárt, ráadásul párban.

„Ebben a harcban Vencellin ispán megölte Koppány vezért... Az említett Vencellin azután Rádit nemzette, Rádi pedig nemzette Miskát, Miska nemzette Koppányt és Mártont.”

Sőt a Képes Krónika szerint Szent László idejében még püspököt is neveztek Koppánynak.

„nyíllal megölték Koppány és Lőrinc püspököket is és sok más vitéz harcost.”

Ez azért elgondolkoztató. Akkor mennyire volt pogány Koppány és mennyire is volt ellensége Szent Istvánnak, a kereszténységnek és az Árpád házi uralkodóknak?

István neve nemcsak koronával, hanem a MáRTíRsággal is összefonódott. Nem hiába az első MáRTírt is Istvánnak nevezték...

Read more: www.naput.hupont.hu/48/szent-korona-es-a-fantom-ido#ixzz4Qxgminoz"

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások