20240424
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2020 május 10, vasárnap

..."A járható út a határmódosítás"...

Szerző: Gabay Dorka

– Az európai határok – s ezt minden magyarnak mondom, azoknak is, akik Románián belül akarnak autonómiát kivívni – adott körülmények között megváltoztathatóak – szögezte le az Elemi.hu-nak adott nagyinterjújában Raffay Ernő.

Raffay Ernő: Az autonómia megvalósíthatatlan, a járható út a határmódosítás

A történésszel Trianon 100. évfordulója kapcsán többek közt arról beszélgettünk, milyen megoldások léteznek a békeparancs feloldásra, milyen esélyei vannak az autonómiának, határmódosításnak, valamint kik a felelősei hazánk megcsonkításának. – A Károlyi kormány elárulta a hazát, a nemzetet, az országot, mindent és mindenkit, akit lehetett, a magyarországi szabadkőművesség, együtt a nemzetközivel évtizedeken át küzdött a keresztény magyar nemzetállam ellen – sorolta Raffay Ernő, aki azt is elmondta, a hazai liberalizmus és liberálisok konkrét okozói Trianonnak. A történész egyetért a Mi Hazánk azon kezdeményezésével, miszerint hatályon kívül kell helyeztetni az 1921. évi XXXIII. törvényt, sőt, Raffay szerint az ügynek kell legyen folytatása is.

A koronavírus-járvány meghiúsíthatja az idei trianoni megemlékezést. Van jelentősége annak egy nemzet életében, hogy meg tud-e emlékezni egy ekkora sorstragédiáról? Miért kell száz év után is foglalkozni ezzel a kérdéssel?

Az országcsonkítás nem a múlt, nem történelem, hanem mindennapjaink része. Soviniszta románok, szerbek és szlovákok üldözik, az állami hatalom birtokában, a V4 szövetség és a NATO védelmében az ottani magyarokat. A megemlékezésnek kettős szerepe van. Az egyik az, hogy nem csak a 100., hanem mindegyik évfordulón ki kell mondanunk, hogy e döntés olyan nagy mértékben volt igazságtalan, hogy azt normális magyar ember nem fogadhatja el. Csak példaként, a Német Császárság területének és lakosságának 8 és 11 százalékát veszítette el, mi pedig 66 és 72 százalékát. Ezt minden év június 4-én is el kell mondanunk. A másik szempont az, hogy mindegyik évfordulón. azt is ki kell mondanunk, hogy milyen megoldások léteznek a trianoni békeparancs föloldására. Ugyanis az országunk szétdarabolása most is tény, annak minden rossz következményével együtt.

Az idő múlásával pedig egyre kilátástalanabb helyzetbe kerülünk. A román, szerb és szlovák politikusok pedig nevetnek a hátunk mögött a magyarok barátkozási szándékain.

– Milyen új szempontok jelentek meg Trianon értelmezésében?

A trianoni szétdarabolásról a magyar történetírás az 1980-as évek elejétől adott ki könyveket. Az elmúlt három évtizedben több új fejleményt tapasztalok, elsősorban a helytörténet- és régió-történet terén. A Magyar Tudományos Akadémia történészei nemzetellenesen írnak; azok is, majdnem valamennyien. Nincs kormány és parlament, amelyik hozzá merne nyúlni e szent, vörös tehenekhez. Erdélyben többen írnak az 1918-1919. évi román megszállásról, sőt az 1916. évi első román betörésről kiváló könyveket. Egyes, főleg kolozsvári egyetemi történészek úgy nyilatkoznak Trianonról, mintha a Securitate mondaná. Itt a csonka országban is föllendülőben van a „trianoni helytörténetírás". Most kaptam meg például egy könyvet, amely Gyoma és környékének eseményei dolgozza föl, magas színvonalon: Ágoston Sándor: Román katonai megszállás Gyomán, Erdődön és Dévaványán 1919-1920 címmel. Sok ilyen könyv kell, hogy megértsük az alap-eseményeken túlmutató magyar-román, magyar-szlovák viszonyt.

– Mi segíthet a trauma feloldásában?

Ha például egy embernek lelki eredetű bajai vannak, akkor két módon lehet és kell rajta segíteni: egyrészt kibeszél(tet)ni a traumát, másrészt pedig konkrét megoldást találni rá, azaz megszüntetni az okait. A trianoni döntés kapcsán a kibeszélést történészek, szociológusok és talán furcsa: pszichiáterek végzik.

A magyarság megalázása az elmúlt 102 év óta – 1918. novemberében történt a második erdélyi román betörés – innen számítandó a magyarok tönkretétele és megalázása – nemcsak nagy mértékű, hanem folyamatos is: minden nap több súlyos hírt is olvasunk a szomszédos országokban történt magyarellenes esetekről.

Ebből következik a megalázások megszüntetésének korparancsa: sem szövetségkötésekkel (V4, NATO, EU), sem tárgyalásokkal, sem egyik-másik, ma még magyar többségű területek közigazgatási autonómiájával nem lehet megszüntetni a szlovák, ukrán, román és szerb sovinizmust. Más megoldást kell találni a trianoni trauma (ez Kocsis István, a legnagyobb magyar élő drámaíró szakkifejezése) végleges föloldására.

– Utazzunk vissza 100 évet az időben. – A világháború 1918-ban ért véget. Utána két év telt el a békediktátum aláírásáig. Ezalatt a két év alatt lehetett volna esély elkerülni hazánk tragédiáját?

Igen, lehetett volna. 1918. október 31. és 1919. augusztus eleje között először a Károlyi gróf vezette kormány került hatalomra a Habsburgok jóvoltából. Károlyi Magyarország első szabadkőműves, liberális, szocialista, zsidó többségű kormányát állította össze, amelynek vezetői számára nem a területi integritás megvédése, hanem ideológiai megfontolások álltak első helyen. Például: 1918. december 22-én a hadügyminisztérium államtitkára, majdani minisztere, egy Böhm Vilmos nevű szocialista, egyébként háztartási-gép szerelő, parancsot adott a hadseregnek, hogy ha találkozik az ellenséggel, vonuljon vissza, de előtte adja át neki a fegyvereit és a lőszereket is. Íme: „Ha a bevonuló ellenség a magyar csapatok lefegyverzését kívánná, akkor a magyar csapatok fegyveres ellenállás nélkül a fegyverszüneti szerződésre hivatkozva a lefegyverzés ellen tiltakozást jelentenek be, de vérontás elkerülése végett a fegyvereket – hacsak ezeket biztonságba hozni nem lehetett, amire feltétlenül törekedni kell – az ellenségnek átadják és a történtekről jegyzőkönyvet vesznek fel." Az aláírás: „Böhm hadügyminister h." Épp' csak azt nem írja a lúdtalpas írógépszerelő a fronttiszteknek, hogy foglalják el ők Erdélyt a románok számára.

A Károlyi kormány tehát elárulta a hazát, a nemzetet, az országot, mindent és mindenkit, akit lehetett.

Csodálom, hogy mégis vannak ideiglenesen a jobboldalon állomásozó történészek – Salamon Konrád, Hatos Pál -, akik védik Károlyit. A „Tanácsköztársaság" vezetői toboroztak ugyan hadsereget, de nem a területi integritás, hanem a vörösdiktatúra megvédése céljából. Ismeretes Kun Béla szikratávirata a békekonferencia elnökéhez, Clemenceau-hoz, amelyben írásban lemond az ország területi integritásáról, hogy esetleg így elérje a vörösuralom fönnmaradását. Összegezve: a Károlyi- és Berinkey-kormányok liberálisaival és szocialistáival, majd a „Tanácsköztársaság" kommunistáival nem lehetett megvédeni az országot. A román, cseh és szerb megszállás és az ország földarabolásának megengedése miatt a hazai baloldal – hangsúlyozom, liberálisok és szocialisták – örökre elvesztették az erkölcsi alapot és a nemzet bizalmát a magyar állam vezetésére.

– A háború elvesztése mellett, illetve mögött melyek hazánk 2/3-nak elcsatolásának okai? A szerződést megelőző Tanácsköztársaság, a Károlyi -kormány, Kun Béla, Tisza elleni gyilkosság mennyiben „segítették" a diktátumot?

Trianonnak külső és belső okai vannak. A külső okcsoportba tartoznak a nagyhatalmak közötti politikai, diplomáciai, katonai szövetségek érdekei és ezek megnyilvánulásai. Az alap itt a francia-német és angol-német gazdasági és katonai szembenállás. Magyarország a német szövetségben álló Osztrák-Magyar Monarchia alkotóeleme volt, s 1918-1919-ben Clemenceau azt akarta elérni, hogy az angolszász hatalmak által legyőzött Németország soha ne kapjon nagyhatalmi szövetségest maga mellé. Emiatt bomlasztották föl a Monarchiát, benne Magyarországot. A külső okok másika a szomszédnépi okcsoport: ez azt jelenti, hogy már jóval 1914 előtt csehek, románok és szerbek el akartak venni területeket Ausztriától s főleg Magyarországtól. Ez kapóra jött Clemenceau-nak és társainak, hogy Közép-Európában francia befolyási övezetet alakítsanak ki, részben a németek, részben a szovjetek ellen.

Trianon belső okai közé azokat a tényezőket sorolom, amelyek 1914 előtt belülről gyöngítették meg Magyarországot. Ide sorolom például a képviselőházi obstrukciót, amivel az ellenzék megakadályozta a haderő komolyabb és időben történő fejlesztését. Ide sorolom a szabadkőművesség baloldali páholyainak államellenes tevékenységét, amelynek során támadták a kereszténységet és a keresztény magyar nemzetállamot.

Ha egy ország népét állandó, kibékíthetetlen, fölturbózott ideológiai ellentétek osztják meg, akkor egy esetleges nehéz pillanatban, a nemzet megosztottsága miatt csak az összeomlás következhet be. Ez a szabadkőművesség felelőssége, amit a páholylakók azóta is képtelenek beismerni, pedig Károlyi kormányának kétharmada, 4 miniszter és 8 államtitkár közülük került ki, s a népbiztosok egy része is oda tartozott.

A külső és belső okokra jött harmadik tényezőként a katonai vereség és a korszak „kemény emberének", Tisza István grófnak a meggyilkolása. Erről a tettről szánalmas balos és jobbos (!) történészek még most is azt mondják, hogy valami kóbor katonák ölték meg Tiszát. Miközben Csere Péter jogász-történész kitűnő könyvében megírta a részleteket, magam pedig megírtam, hogy a gyilkosok és eltervezők részben szabadkőművesek, részben balos izraeliták, Pogány-Schwarz József és társai voltak. Végül, negyedik okként említendő a Károlyi-kormány és a vörös diktatúra tevékenysége. Ezek az okok együtt, egyszerre jelentkeztek; Magyarországnak nem sok esélye volt.

– Gróf Apponyi Albert miért vett részt egyértelműen vesztes ügyben?

Apponyi gróf megkísérelte menteni a menthetőt. Emiatt javasolt népszavazást Versailles-ban, amit a szomszéd népek akkori vezetői megakadályoztak. Már csak emiatt is szomorú, hogy 2020-ban ismét ezekkel, a megszállóinkkal vagyunk szövetségben. Amikor Apponyiék megkapták a békeföltételeket a mellékelt térképpel, Apponyi átlátta, hogy itt nem az igazságos helyzet kialakítása, hanem Magyarország földarabolása a cél: azonnal hazautazott s lemondott. A nemes gróf a régi világ erkölcseit képviselte, s korábban meg volt arról győződve, hogy az ország méltányos békét és határokat kap.

– A szabadkőművesek miként próbáltak lobbizni Trianon ellen?

A magyarországi szabadkőművesség, együtt a nemzetközivel évtizedeken át küzdött a keresztény magyar nemzetállam ellen. Most írom következő könyvemet, amelyben az 1914 előtti francia, belga, portugál és svájci stb. nagypáholyok vezetőinek budapesti útjait, tevékenységét és kapcsolatrendszerét tárom föl s elemzem. 1918 őszétől a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy vezetői, élükön Bókay nagymesterrel, amikor látták, hogy a román, cseh és szerb katonai megszállás tönkreteszi a nagypáholy egész országot behálózó szervezetét, sürgős üzenettel fordultak az egyik francia nagypáholyhoz segítségért. Ahhoz a francia szabadkőművességhez, amelynek páholyai adták a francia kormányok tagjait. Ahhoz a francia szabadkőművességhez, amely 1917-ben összehívta az antant- és semleges országok nagypáholyainak vezetőit, s ezen az értekezleten a budapesti nagypáholy vezetőinek „barátai" megegyeztek a Monarchia (s benne Magyarország) sorsáról.

Tehát: amíg a francia szabadkőművesek támogatták saját, valóban imperialista kormányaikat, addig a magyarországi nagypáholy nem támogatta, hanem harcolt a magyar kormányok ellen.

A francia „testvérek" nem is válaszoltak, csak leüzentek a távoli, legyőzött Budapestre Bókaynak, hogy majd csak a békeszerződés után beszélhetnek egymással. Akkor derült ki, hogy a budapesti, 75 százalékban zsidó szabadkőművesek teljes kudarcot vallottak. S milyen érdekes, most is működnek Magyarországon olyan páholyok, amelyek a legdurvábban támadják a magyar kormányt.

– Van összefüggés a liberalizmus és Trianon között?

A 20. századi legjobb magyar történészek már 1920-ban s utána is megállapították, hogy a hazai liberalizmus és liberálisok konkrét okozói Trianonnak.

Tessék elolvasni Szekfű Gyula: Három nemzedék s ami utána következik című tényszerű könyvét. Szekfű szerint, s ezzel egyetértek, a harmadik, 1890 utáni magyarországi liberális nemzedék eladta a hazát, Jászi Oszkár s a Martinovics páholy vezetésével államellenes radikális pártot szervezett, s föladta a magyarság érdekeit.

A Martinovics páholy most is működik Budapesten: ők szervezik 1910 óta a kormányellenes tüntetéseket.

Szekfű Gyula persze napjainkban nem lehetne akadémikus. Magam csak egy összehasonlítást teszek: míg a román liberálisok soviniszták és románok, leszámítva a román sovinizmus két tragikus és tipikus végtermékét, Ioannis államfőt és Orban miniszterelnököt, addig az 1918 előtti budapesti liberálisok internacionalisták, marxisták és nem is magyarok, hanem zömmel magyar- és keresztényellenes zsidók. E „magyar" specifikum miatt hiteltelen mindenféle liberalizmus Magyarországon. Érdekes, hogy a Fidesz mai liberálisai mégis magas pozíciókat foglalnak el a kultúra különböző fontos állomáshelyein. A liberális bármit mutat kifelé, a keresztény nemzetállam gyöngítője.

– Mi az oka annak, hogy a baloldal sosem tudott azonosulni a nemzeti tragédiával, és hogy a mai balliberális ellenzék is zsigerből uszít a határon túli magyarok ellen?

Az európai és hazai baloldalnak két ideológiai irányzata van, a szocializmus és a liberalizmus. Ezek harcolnak a konzervativizmus ellen. A 19-21. század eszmetörténetét és Európa szellemi-kulturális életét e három ideológia küzdelme határozza meg. A konzervativizmus képviseli a nemzetállam, és a kereszténység tartalmi és formai elemeit. A két balos irányzat között léteznek különbözőségek, ám léteznek komoly, a kettőt összekapcsoló azonosságok is. Csak egy példa: ma már liberálisok és szocialisták egyaránt ateisták, azaz istentelenek és keresztényellenesek, valamint liberálisok és szocialisták általában marxisták, de néha trockisták, maoisták stb. Ebből következik, hogy a baloldal két irányzatához tartozó politikusok, értelmiségiek nem tudnak s nem is akarnak azonosulni a nemzeti célokkal. A „határon túli", az én megfogalmazásom szerint idegen megszállás alatt lévő/élő magyarokat e balosok egyszerűen nacionalista veszélyforrásnak tartják.

Innen van, hogy állandóan vitatják például a magyar kormány anyagi-pénzügyi és diplomáciai támogatását. Ez utóbbit egyébként komoly nemzetépítésnek tartom.

– Lehet párhuzamot vonni, van-e történelmi áthallás az 1910-20 közötti, és a mai baloldal között?

Van. A két baloldali ideológiának is megvan a fejlődéstörténete. 1914 előtt a szocdemeket hazátlan bitangoknak nevezték, úgy, hogy ez elsősorban a vezetőikre volt érvényes; napjainkra a balosok azzá is tették önmagukat. A szocialisták azok maradtak, a liberálisok pedig, akiknek egy része kádárista kommunistából lett liberális, éppen úgy a saját hazája, országa ellen dolgozik. A szabadkőművességgel „érdekes" a helyzet: vannak balos és kormánypárti páholyok, s híres jobboldali személyiségek egyben páholyalapítók is. S még egy érdekesség: a Magyar Nemzetben, amely a kormány lapja, egy „Ozsda" fedőnevű személy dicsőítő cikket ír annak a Márton Lászlónak szabadkőművességet dicsérő könyvéről, aki a Martinovics páholyt hazahozta a '90-es években Párizsból, s aki először nevezte Orbán Viktort Horthy-fasisztának. Miközben a Magyar Nemzetben egyik tényföltáró Ady-könyvemről ledorongoló cikket jelentet meg egy nagyon nem oknyomozó hírlapíró.

– A Mi Hazánk Mozgalom hatályon kívül helyeztetné az 1921. évi XXXIII. törvényt. Érveik között többek közt szerepel, hogy a törvény valótlanságokat állít, valamint, hogy azt a magyar állam kényszerhelyzetben írta alá, azaz a szabad akarat lehetősége sem állt fenn az akkori Magyarországon. A párt elsősorban erkölcsi jóvátételről beszél, de lehetnek ennek komolyabb következményei?

Egyetértek a Mi Hazánk Mozgalom kezdeményezésével. Annak ellenére, hogy ma az 1947-ben aláírt, Trianont súlyosbító „béke" -szerződés van érvényben. Ha a trianoni békeparancsot becikkelyező, azaz magyar törvénnyé emelő törvénycikket megsemmisítené az Országgyűlés, annak óriási erkölcsi következményei lennének: a magyar országgyűlés hírt adna a nagyvilágnak, hogy nem fogadja el Trianont. Ezt egyébként mindegyik szomszédos fővárosban tudják. Szerintem, aki elfogadja a saját hazája szétdarabolását, annak súlyos lelki sérülései vannak. az ügynek kell legyen folytatása is: Magyarországnak kezdeményeznie kell az 1947. évi „béke" -szerződés újratárgyalását. Azóta ugyanis ilyen „apróságok" történtek, mint megszűnt a kommunizmus, NATO- és EU-tagok lettünk, megszűnt a Szovjetunió, összeomlott a világkommunizmus – tehát meg kell beszélni egy ország és egy nép szétdarabolását „örökre" kimondani akaró jogszabály jelenlegi helyzetét.

Most például még a hazánk szétdarabolását annak idején keresztülvivő franciákkal is szövetségesek vagyunk a NATO-ban. Az helytelen, amit a balosok, és a jobbos-liberálisok mondanak, hogy az európai határok megváltoztathatatlanok, azon egyszerű oknál fogva, hogy ez soha nem volt így, s nem is lesz.

Az európai határok – s ezt minden magyarnak mondom, azoknak is, akik Románián belül akarnak autonómiát kivívni – adott körülmények között megváltoztathatóak.

Erő és akarat kell hozzá, és nagyhatalmi szövetséges. 1990 óta nagyon sok közép-európai határ módosult, mivel a népek tettek ezért. A horvátok háborúztak is határaikért.

– A Székely Nemzeti Tanács küszködött azzal, hogy a székely autonómia előremozdítása érdekében összegyűjtsön egymillió aláírást. Van ennek relevanciája?

Amikor a Székelyföldön járok, félig székelyként átérzem, milyen kis kultúr-államot lehetne ott csinálni. Képzeljük el, ha pl. Ioannis államelnök azt javasolná Orban első miniszternek, hogy a magyarok autonómiáját, helyi kormánnyal, székely rendőrséggel, magyar iskolarendszerrel szavazzák meg a parlamentben. Összeülne a két nagy román párt összes képviselője, s mind a szocialisták (PSD), mind a liberálisok (PNL) megszavaznák az autonómiát. Megtehetnék, hiszen a románok nem csak megszállóink, hanem NATO-szövetségeseink is. Egy kérdésem van csak: van-e akár egyetlen olyan román képviselő, aki ezt megszavazná?

Föl kellene ébrednünk: az autonómiának semmi esélye sincs. Arról nem is beszélve, hogy Székelyföldön kívülről a magyarok mind beköltöznének az autonómia területére, azaz egy-két év alatt a jelenlegi szórvány-területeket örökre elveszítenénk. Ráadásul Nagy-Romániát erősítenénk, ugyanis a román politikusok az autonómián kívüli erdélyi területeken minden magyar jogot fölszámolnának.

Ébresztő magyarok: az autonómia szép, de megvalósíthatatlan. A rögösebb, ám járható út a határmódosítás Magyarország javára. Legalább egy európai nagyhatalom megnyerése elegendő bizonyos, a trianoni határokkal kapcsolatos kérdések fölvetésére. Erre és csak erre kellene fordítanunk az erőinket.

Aki a részleteket hitelesen ismerni akarja, a magyar sorskérdésekkel foglalkozó, Szakács Árpád tulajdonában lévő Kárpátia Stúdió által kiadott könyveket: Lukachich Géza báró, altábornagy: Magyarország megcsonkításának okai; Kozma Miklós: Az összeomlás 1918-1919-ben; Bangha Béla: Magyarország újjászületése és a kereszténység; Révay Mór Jánosné: A bolsevizmus napjai. Naplójegyzetek 1918-1919. E négy könyv kapható, az elmúlt hónapokban jelent meg. A négy szerző közül kettő hivatásos katona, egyikük jezsuita szerzetes, Révayné pedig egy zsidó nemzetiségű hölgy, aki 1919-ben együtt szervezte Tormay Cécil-lel a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségét.

Forrás: elemi.hu
Beküldte: Raffay Ernő

Az aláhúzott kiemelések a Magyar Megmaradásért szerkesztőtől.

Hozzászólás  

#4 Trianonjoe.wolfy 2020-05-18 12:07
Ha valaki nem tudná, 2017-ben volt egy nemzetközi konferencia (az IPC-2017) ahol a 1947. évi párizsi békét annullálták. Ennek következménye, hogy a trianoni béke de facto és de jure is semmis, Ez abból következik, hogy de facto végrehajtották, bár de jure érvénytelen volt, mert egyik szerződő fél sem tartotta be az előírásokat, továbbá csak akkor lehetett volna jogatása, ha minden magas szerződő fél aláírta volna. Amint az tudjuk, az Amerikai Egyesült Államok képviselője a dokumentumot soha nem írta alá.
De jure a párizsi béke 10. cikke törölte a trianoni szerződést teljes egészében.
#3 Mese gyerekeknek TrianonrólR Zoltán 2020-05-16 18:29
A film nem jöhetett volna létre a Callistrid csatorna nélkül. Remélem többen érdeklődnek a csatornájuk iránt ezáltal is, hogy itt megosztottam, ezért belinkelem az elérhetőségüket is.

www.youtube.com/watch?v=eJHp8DjHQ6k&feature=youtu.be
#2 olvasónk kérésére helyezem ide ezt a videót.Guest 2020-05-13 05:46
Az adminisztrátor törölte a hozzászólást
#1 TrianonSebesi Sándor 2020-05-11 12:41
Nyilvánvaló, már 100 éve, hogy lépni kell ezügyben, de amint Raffay prof. úr is rámutatott, sajnos nincs meg és nem is volt rá soha eddig semmiféle szándék.
Pláne Trianon kapcsán nem túl szimpatikus az ún. V4 vezetőinek és népeinek a seggét nyalni, különös tekintettel a románokra. Én el tudnék képzelni Szerbiával egy közös uniót, de a románokkal soha, semmilyen körülmények között! OV jóban van Putyinnal, beszéljék meg, ám ez lehet,hogy a III. vh.-t jelentené, hiszen a rabló sose ismeri el a bűnét, úgyhogy kissé utópisztikus ezt várni, de megpróbálni mindenképpen meg kell és aki ezt elmulasztja, annak titulusa tudjuk, hogy csak 1 lehet.

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások