20210623
Last updateH, 19 ápr. 2021 6am

rovas logo

2010 december 06, hétfő

Akik szabályozzák a történelem hamisítását,

Szerző: Bozzay József

Az ember nem tudja megváltoztatni a múltját „ szól igazat a népi bölcsesség. A jelenkori elégedetlenségünk még inkább arra sarkal minden gondolkodó elmét, hogy feltétlenül módosítani kell múltunk értelmezését, mert helyes irányba csak így terelhetjük a jövőnket.

Akik szabályozzák a történelem hamisítását, ők határozzák meg a jövőt!

„ --- Az ember nem tudja megváltoztatni a múltját „ szól igazat a népi bölcsesség.

A jelenkori elégedetlenségünk még inkább arra sarkal minden gondolkodó elmét, hogy feltétlenül módosítani kell múltunk értelmezését, mert helyes irányba csak így terelhetjük a jövőnket.

A felszentelt történelemhamisítók jól tudják munkájuk fontosságát, hiszen ez biztosítja hatalmi helyzetük folyamatosságát.

A Magyar nemzet pusztulását, nem a vesztett forradalmai, vagy a belerángatott és közösen elvesztett háborúi okozzák, hanem egy nagy történelmi felfedezés, nevezetesen az egyre inkább igazolható Sumir, Magyar rokoni kapcsolatok felfedezése.

Ennek a gondolatnak az igazságát a legjobban az igazolja, hogyha ez valóban így van, akkor a világhatalmat uraló „kiválasztott nép” mítosza porba hull, hogy ez ne így legyen ezért a vetélytársat el kell pusztítani, történelmét meg kell semmisíteni.

A zsidó vallásnak történelmileg az Apostoli Egyház volt a világhatalmi ellenfele és egészen „véletlenül” a Magyaroknak van egyedül a világon Apostoli Szent Koronájuk.

A jobb megértés kedvéért ennyire nem akarok visszamenni a történelemben, pedig lenne mit kutakodni, de napjaikból visszafelé egy belátható időt, a jelenlegi nemzetrontó tobzódás kezdetét veszem alapul.

A folyamat a következőképen áll :

  • Kiegyezés, 1867
  • Tiszaeszlári vérvád, 1883
  • Trianon, 1920

A kiegyezés:

Az 1848-as szabadságharc elbukása után világossá vált, hogy a Magyarokat nem támogatja senki a Habsburg-ház elleni harcában, viszont a Habsburgokat több nemzet is segíti az elnyomásban.

A Magyar szabadságharc megbuktatása több nemzet együttműködése következtében tudott csak létre jönni, és ezt követték a véres leszámolások és az egyértelmű magunkra-maradásunk lehetetlenné tette a függetlenségi igényeinket érvényesíteni a Habsburgokkal szemben.

Ennek ellenére a Habsburg-ház nem lehetett nyugodt, nem csak a megtorlások kapcsán felerősödött elitélő európai vélemények miatt, hanem a Magyarok ősi szokásjogrendjén alapuló Werböczy hármas könyve, törvénytára miatt is.

A Magyar észjárást, az Őseikhez való hűségüket, a szokásjogrendszerüket kellett megváltoztatni, ami a Magyar Szent Korona tanára épült.

Ennek a felismerésnek volt a következménye a kiegyezés, ami egy tönkretett ország gazdasági csapdájaként jött létre, hiszen ugyan mutatott gazdasági fejlődési lehetőséget, de ott volt mellette, hogy Magyarország átvállalja Ausztria államadóságainak egy részét.

A hadügyet, pénzügyet és a külügyet Osztrák kézben tartják, megszüntették az ország területi egységét, feldúlták ősi közigazgatási rendszerét a vármegyét, a közigazgatásban és a tanításban hivatalos nyelv a német lett.

A jogrendszert egységesítették, Osztrák törvényeket vezettek be mindenhol, ami fokozatosan semlegesítette az ősi Magyar törvénykezést, vagyis a Werbőczy-féle, törvénykezést váltották fel.

A Habsburg-házzal együtt működő Magyarok birtokait meghagyták és irányításuk alatt helyzetbe, döntéshozókká tették a hivatalokban, iskolákban az élet minden területén.

Az ellenállókat üldözték, akasztották teljes vagyonelkobzással emigrációba kényszerültek. /Napjainkban is ismerős ez a tendencia az ország politikai vezetésében és törvénykezésében, ugye Kedves Olvasó?/

Már az 1860-as évektől kezdve elkezdték az ország megosztását, ennek volt következménye, hogy a nemzet nem volt egységes, két politikai csoportosulás jött létre: Deák Ferenc vezetésével a Felirati párt, valamint a függetlenek vezetője Teleki László pártja a Határozati párt.

Teleki László pártja nem ismerte el a Habsburg uralkodót, később öngyilkos is lett minek következtében meggyengült a párt, de tovább folytatta módosult változatban hagyományos politikáját.

Deák Ferenc számára 1865-ben jött el az ideje, ekkor már az ország első embereként, engedjen a Habsburg-ház nyomásának és a pragmatica sanctio alapján való megegyezés, miszerint Magyarország elismeri Ferenc Józsefet uralkodónak, és az országot a birodalom részének tartja.   / A megosztottság és a birodalom részéhez való csatlakozási élmény, miközben az ország teljesen eladósodott, valamint idegen érdekek vezetése kapcsán tönkretett, ugye ismerős 2008-ban is Kedves Olvasó!/

Mint köztudott a Habsburg-ház megalapítói, Velencéből kivándorolt zsidó kereskedő fiai voltak. Így sikerült hazánkat történelme folytán először eladósítani, majd saját hazájában másodrendű polgárként kiegyezésre bírni egy idegen hatalomnak.

A tiszaeszlári vérvád:

Ebben az esetben is mélyen vissza kellene tekinteni a történelemben, de nem kívánom a hosszú listát végigkövetni amerre a zsidóság vándorolt és rituális vallási gyilkosságok gyanújába keveredett.

Az Orosz Cári birodalomig azért vissza kell tekinteni, mivel javarészt onnan jöttek át azok a fanatikus vallású zsidók többsége, akik szaporították a velünk együtt élő, már részben asszimilálódott zsidóságot.

Az orosz pogromok voltak az előidézői a zsidók hazánkba való, nagyszámú betelepülésének.

A zsidók üldözését a Cári birodalomban az váltotta ki, hogy a zárt vallási szokásaik gyakorlása kapcsán, rituális emberáldozatokat hajtottak végre.

A zsidóság széles köreiben ez természetesen nem volt szokás csak a fanatikus alulművelt közösségek gyakorlatában volt szokás.

Ellenben ennek a vallási szélsőséges szokásnak a titkosságát érthető módon a teljes zsidóság összetartással védte, az elképzelhető mindenfajta, de jellemző zsidó praktikák felhasználásával, minden országban.

A Cári Oroszországban a leghíresebb eset 1912-ben volt a Bejlisz ügy.

Mendel Bejlisz ellen az volt a vád, hogy a 12-éves Andrej Rurcsinszkij megölését hajtotta végre, egy rituális vallási szertartáson.

A tiszaeszlári gyilkosság az ugyan 1883-ban történt, de szervesen beletartozik annak a hosszú folyamatnak a képébe, ami a Cári Orosz birodalomba lezajlott.

Egy új fogalom született a Magyar közgondolkodásban, nevezetesen a vérvád.

A Magyar nép, sem a Magyar irodalom ezt a fogalmat nem ismerte.

Mit is jelen a vérvád?

Huber Lipót írja /A Vérvád/ című könyvében a következőket:

„—A vérvád, a vérgyilkosságok vádja az emberiséggel egy idős, ama vád, hogy népek, vallások, bizonyos célokra – kuruzslás, varázslás, jóslás, vallási szertartások, stb. – emberi vért használnak. Szinte minden népnél kimutatható, hogy a vérnek titokzatos, különös gyógyító erőt tulajdonítottak (arcanum sanguinis). E babonás hit esetenként emberölésre, vérgyilkosságra is indít, amely ha, a vérszerzés babonás vallási képzetek befolyása alatt történik, rituális gyilkosságnak nevezzük.”

Az 1905-ben kiadott Jewish Encyclopedia tagadja a zsidó vallásban a „vérvád” létezését, ugyanakkor, a 261. oldalon megemlít „122 legkiemelkedőbb esetet” ezek közül „39-et” a 19. században.

A tiszaeszlári esetnek nagy irodalma van hazánkban, de az adott időben a világsajtó is foglalkozott Nyíregyháza környékével bőven. Ennek a tragikus végű esetnek a részleteibe nem akarok belemenni, példaképpen csak azért hoztam fel, hogy az akkori politika reakcióját megvizsgáljuk. A hasonlóság a mai politikai helyzettel szembetűnő lehet mindenkinek.

Magyarországon a zsidóság megítélése, nagy fordulatot vett az ügy megismerése kapcsán.

A velünk régebb óta együtt élő zsidóság nem a magyarság mellé állt ebben az ügyben sem, hanem a primitív aljanépet az Oroszországból bevándorló tudatlan zsidókat védelmezték, és mindent elkövettek a felmentésükért, nemzetközi kapcsolataik felhasználásával, megvesztegetés, zsarolás, korrupció állami szinten.

Az alapvető felfogás abban az ügyben is az volt, amit napjainkban is tapasztalunk a politikában Istóczy Győző feljegyzése szerint:

„Tisza Kálmán (Miniszterelnök) ezt mondta Korniss Ferenc ( törvényszéki tanácselnök) – Nézze, Elnök Úr! Holnap, holnapután, vagy bármikor Ön kihirdetheti a halálos ítéletet az eszlári sakterek fölött. Én nem akarom befolyásolni Önt. Csak annyit adok tudomására, hogy a bécsi Rothschild bárók Őfelségével is közölték: amennyiben a nyíregyházi ítélet elitélő lesz, akkor nem adják meg a 60 millió forintos renet-konverziót (a kölcsönkamat visszafizetési feltételeinek hosszabb lejáratúvá változtatása, csökkentése). Ez esetben a monarchia, de mindenesetre Magyarország csődbe megy. A forint elértéktelenedik. A nemzetiségek fellázadnak. Akarja ezt a felelőséget vállalni Elnök Úr?”

Pedig Korniss Ferenc meg volt győződve az igazságról, hiszen a perben a vádlott fia Scharf Móric, apja szemébe mondta a bíróság előtt, hogy az eseményt saját szemével látta, ennek ellenére felmentette az eszlári sakterokat.

Igaz Korniss Ferenc az ítélethirdetés után lemondott, visszavonult, soha nem nyitotta szóra a száját, s mint trappista barát a némasággal tiltakozott az ítélet ellen.

Így vonult be a nagy politikába egy tiszaeszlári libapásztor kislány Solymossy Eszter meggyilkolásának a története.

A történelem, úgy látszik, ismétli önmagát, csak most nem Solymossy Eszternek hívják az áldozatot, hanem a Magyar nemzetnek.

Ilyen politikai körülmények között jutunk el 1920-ig, amikor is megköttetik a trianoni békediktátum.

Trianon:

A Habsburgoknak és a monarchiának köszönhetően, az ősi törvényeinket és önvédelmi lehetőségeinket elhagyó, valamint az 1919-es gyalázattal a nyakunkban az első világháborúba való belerángatásunk és elvesztése után a nagyhatalmak, a győztesek, bíróságot játszanak a Magyarok felett.

Az Osztrákoktól az Olaszokig minden szomszédnak szétosztják a Magyar földet.

Kirabolják az országot, ránk uszítják a kisebbségi nemzeteket.

Betiltják a Magyar nemzetet, leszerelik a gyárainkat, elviszik a Magyar nemzeti bank tartalmát.

A zsidóság az 1919-es gyalázatban és a trianoni diktátumban is jelentős szerepet játszik, nem a Magyarok javára.

Ezeknek a történelmi időknek a feltárása is hosszú leírást vehetne igénybe, de ennek is megvan a maga irodalma, mindenki utána járhat.

A szándékom, e három történelmi időszak felidézésével az volt, hogy rávilágítsak a jelen korunk alapvető problémáira.

Talán így megvilágítva egyes történelmi időszakokat, ki lehet jelenteni, hogy aki nem ismeri a történelmünket az ne foglalkozzon politikával.

Ha mégis megteszi és ismeri történelmünk ok-okozati összefüggéseit, akkor azt a mai politikában úgy hívják szerencsésebb országokban, hogy hazaárulás.

Egyszer végre ki kell mondani, hogy a király meztelen!

A mai Magyar hivatalos politikában a „király a politikusok”, akik éppen mostpróbálják átjátszani hazánkat a filoszemitáknak és a zsidó érdekeknek, mintegy megkoronázva az eddigi történelmünk tragédiáját.

Az európai unióban szabad préda lett hazánk mindenki számára, de természetrajzánál fogva a zsidóság a leghatékonyabb.

Maguk előtt tolják a cigányságot, és megint egy primitív fanatikus nép mellé áll a Magyarok helyett a zsidóság.

A Magyar identitású zsidó pedig nem szól, mert vagy nem mer, vagy bizakodik a magyarországi zsidó állam létrejöttében, de genetikailag mai is kiváltságot élvez.

Kedves Olvasó, amikor azt hallja a politikától, hogy a múlttal nem kell foglalkozni, elavult eszméket nem kell elővenni, az új kihívásoknak kell megfelelni, mert ez a huszonegyedik század, ez mind nem igaz.

Igenis, a történelmet ismerni kell, az összefüggéseket folyamatosan elemezni kell napjainkra vonatkozóan, és a régi szokásjogrendszerünkre lehet csak jövőt építeni.

Csak ez lehet a megmaradásunk záloga, nem csak a huszonegyedik, hanem a huszonharmadik században is.

Nekünk, Magyaroknak az Isten mindig magasra tette a mércét, és ősi törvényeinket gyakorolva mindig is megfeleltünk, hiszen még mindig vagyunk!

Ezt soha el nem feledve én hiszek Magyarország feltámadásában, ez a hit segítse minden Magyar testvéremet.

Bozzay József
Újpest, 2008-09-14

Forrás: http://magyarsors.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=3055:akik-szabalyozzak-a-toertenelem-hamisitasat-k-hatarozzak-meg-a-joevt&catid=46:bozzay-rovat&Itemid=106

Beküldte: anikogyorgyi


Hozzászólások megtekintése a régi honlapról

Megnyitva 2721 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások