20240614
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2015 július 31, péntek

Nekem ki a magyar nemes?

Szerző: Zetényi Csukás Ferenc

Nekem minden magyar nemes, ha hazájáért tesz, gyarapít és magyarként él, hiszen a magyar egy igen nagy minőség. A címek, rangok és egyéb cafrangok maguktól nem adják meg egy-egy ember értékét. Az egyént a tettei, cselekedetei minősítik, nem címeres levél és nem egy oklevél. Bármely címet birtokolni sokkal inkább felelősségnek kellene lenni, mint kitüntetésnek.

"Az összes magyar nép, jogban és szabadságban egyesíttessék."

MINDEN MAGYARNAK
-Őseink emlékezetéért-

cimer

Többen szóba hozták a születéssel járó előjogok csalfaságát, hiszen azt nem az örökös érte el, hanem a jeles előd. Igaz! De a rangot adó (király, fejedelem) így döntött, ez volt a kőbe vésett szabály. "Az apa híve volt, a fiai az lesz majd!" Ebben is lehettek hibák, hiszen a negyedik-ötödik generációban is születhetett egy "degenerált", ám nagyobb volt az esély, hogy hűséges lesz a feljebbvalójához, akitől a címet, földet, és javakat kapta. Az utódnak meg kellett felelnie őseinek, mert ha nem saját nemes társai csaptak le rá, megoldva úgy a kérdést, hogy azon maga csak az Isten segíthetett. Szóval, amit most szerény tudásommal papírra vetek- nem múltidézés, hanem kicsiny történelem. Haladjunk vele!

A história során mindig voltak a többinél kiválóbb emberek; erősebbek vagy okosabbak és kitartóbbak. Már az őskorban is, ha valaki nagyobbat tudott ütni, vagy testi-szellemi adottsága által a többiek fölé kerekedett, akkor ő lett a főnök. Ő evett először, ő választotta meg, hogy mely asszonnyal hál és még számtalan előjogot élvezett a horda vezetőjének nevezett. A többiek igyekeztek vele jóba lenni és, aki a főnök barátságát bírta és segített hatalmát gyakorolni, az szintén kiváltságos lett. Az a hatalom addig tartott, amíg nem jött egy "még erősebb - okosabb", aki a bunkósbotjával új vezetőt kreált. Így mentek a dolgok akkoriban...

A NEMESSÉG

"A nemesség eredetileg a fizikai erő arisztokráciája", majd később a származás dominanciája.
"A nemesség kiváltságokat jelentő rang és jogállás, illetve az ezekkel rendelkező társadalmi osztály ."
A magyar nemesség kialakulása már a törzsi létben elkezdődött hosszú évekkel ezelőtt és a "visszatérés" vagy "honfoglalás" után fejlődött tovább. A nemzetségeket családok alkották, megjelölésükre a -jobb híján- "nevük elé a "de genere" szót tették, hogy világos legyen származásuk és nemzetségük beazonosítása. Ebben az időben csak "nemes" és szolga volt. A Hunniába betérő hét, ill nyolc-kilenc törzs 108 nemzetsége volt a kor "nemesei" valamennyien. A királyság intézményével vette kezdetét a mai értelemben használt nemesség fogalma: nemessé tenni ekkoron csak a király tudott.
A cím birtokkal járt-néhány kivételtől eltekintve - és nagy elismeréssel. Nem voltak még grófi, bárói címek és herceg is csak a király fia lehetett. A XIII. század elején az államot fenntartó nemesség érvényesíteni és konkretizálni kívánta a királlyal szemben való jogállását, ezért 1222-ben megszületett az Aranybulla. Amely megállapította és biztosította a nemesek ősi szabadságát és jogait: "Évente tartandó országgyűlés, le nem tartóztathatóak (csak bizonyos esetben), tisztázták a nemesek örökösödését, háború esetén a kötelességüket és végül a legfontosabbat: ha a király a megegyezést megszegné, úgy ellenállhatnak és ellentmondhatnak".

Majd érdekes megnézni egy 1351. évi XI. t-cz szabályzatot, amely kimondja, hogy az ország minden igazi nemesei egy és egyazon szabadsággal bírnak. Valamennyien a Szent Korona tagjai, hiszen birtokaikat és jogaikat közvetlen a királytól és a Szent Koronától kapták. Érdekes kérdésfelvetés mondjuk a jobbágyság jogi helyzete, akik jogaikat a nemestől kapják, tehát nem is tagjai a Szent Koronának. A főnemesség kialakulása a XVI. sz-ban kezdődik a grófi, bárói cím bevezetésével, ill a mohácsi vész után az országgyűlés két táblára; felső és alsó táblára osztottá vált. A grófok, bárók és egyházi urak a felsőházba a köznemesek képviselői az alsóházban kaptak helyet.

"A legrégebbi herczegi család Magyarországon az Erdődy-család, amelynek egyik tagját, Péter bánt már 1565. német birodalmi herczegi rangra emelte Miksa császár..." Bár, Korvin Jánost és Újlaki Lőrincet is hercegnek mondták a XV. sz. végén...

Ahogyan a magyar történelem hercegeinek neveit olvassuk, biztosan meglepődünk majd azon, - és remélem, hogy el is gondolkodunk, hogy mindössze három hercegi család "valóban" magyar.

• Auersperg, Batthyány-Strattmann, Czartoryski, Esterházy, Festetics, Khevenhüller-Metsch, Kinsky, Koháry, Lamberg, Liechtenstein, Lobkowitz, Metternich, Odescalchi, Pálffy, Schwarzenberg, Szász-Coburg-Gotha, Thurn-Taxis, Trauttmansdorff, Windisch-Grätz

Grófi címet pedig-szerintem- mindössze 127 család kapott 1511-től (ő is Erdődy volt) és ezek közül is tudomásom szerint, csak egy volt, aki nem a Habsburg-dinasztiától kapta a rangját. Létezett: gróf mellett; őrgróf és kamarás gróf cím is. Az első bárói rangot 1421-ben az Eszterházy-család kapta, ma én 113 bárói családról tudok. A hercegi, grófi, bárói családokat főrangú vagy mágnás-családoknak szokták mondani.
Visszatérve a nemesség egészére a nemességet "kutyabőrrel" illetik igazolni, hogy a nemes tudjon élni előjogaival.

"Azon esetben, mikor valamely család a nemességét az eredeti nemeslevéllel, vagy annak hiteles másolatával igazolni nem tudja és általában mindazon esetekben, melyekben a család nemessége nem létezőnek tekintendő, a család bármely tagja régi nemességének megújításáért folyamodhat, ha nemességét más hiteles adatokkal bizonyítani tudja. E nemesség megújítások épen nem tartoznak a ritkaságok közé, mert számos család van ma Magyarországon, mely minden kétségen felül nemes, de nemességének közvetlen okmányokkal való bizonyítása ma már lehetetlen."
Igen, a nemességet időnként meg kellett erősíttetni és a nemességi vizsgálatok sem voltak túl ritkák. A családfa -ha volt- sokat segíthetett a vizsgálatot végző szerveknek, mert az alapján sok adattal rendelkeztek. Ma egy átlag magyar, jó, ha a nagyszülei neveit tudja, de akkoriban és később is nagyon fontos volt a származás; mind apai és anyai-ágon is. A nemes ember egy-két sarkalatos joga: csak a királynak van alávetve, bírói ítélet nélkül le nem tartóztatható, adót nem fizet, szolgálmányokat nem teljesít, de honvédelmi kötelességgel bírt és ellenállhatott a királynak, ha az a jogait vagy az alkotmányt sértené. (Werbőczy munkája alapján)

Kempelen Béla: "Majd a "nagy franczia forradalom szellemében született demokráczia, tagadhatatlan, nemcsak kikezdte a régi társadalmi rendnek a fejlődés modern eredményeibe, bizony már sehogyan sem illett bele..." " S az egyenlőség, testvériség és szabadság magasztos eszméi öltöttek testet." (sic!)

A választójogért való küzdelem sikere, 1848-ban az ún. "áprilisi törvények"- ben mutatkozott meg és ért el eredményt. Az 1848. évi IV. és V. törvénycikk létrehozta a népképviseletet és lehetőséget biztosított arra, hogy a 200. 000 (!) magyar nemesen kívül mások is részt vehessenek az országgyűlési képviselők választásában. Itt kívánom megjegyezni, hogy a szocialista tanítások tudatosan elhallgatták, hogy a nemesi kiváltságok eltörlése, maguknak a nemeseknek a kezdeményezésére és határozatára szűntek meg a közteherviselés vállalásával. Mondván: "az összes magyar nép, jogban és szabadságban egyesítessék."
És a mában, hogyan is boldogul a nemesség, amely megszűnt egységes társadalmi osztály lenni?

A régi dicső múlt nem jogosít már semmire. Nem lehet vele tetszelegni és előjogokat élvezni. A személyes tapasztalatom viszont az, hogy a régi kis és nagy nemesi családok a jelenben is érvényesülnek. A szocialisták által elvett vagyonok és földek nincstelenné tették őket; segédmunkási állás, kitelepítés, vagy az illegalitás maradt sokuknak csak. Három generáció nőtt, azóta föl. És láss csodát! A nemesek közül sokan közel oda kerültek, ahol atyáik ültek. Furcsa dolga ez a természetnek: a vér nem válik vízzé, sok csodát hordoz és ad át a genetikai öröklődés. A magyar nemesség több, mint ezer esztendeig irányította a magyar történelmet...

"A Magyar Köztársaság 1947. évi IV. törvénye eltörölte a nemesi rangokat, a nemesi előnév, címerek és jelvények használatát." Hiába törvény, vagy tiltás! A magyar nemesség örökös, és a magyar nemest senki meg nem foszthatja nemesi rangjától. A nemesi rangról lemondani nem lehet, csak a király tehet próbát az elvételére. A nemesség szülőről gyermekre- ipso jure- száll és minden, ami vele jár: Hazafias kötelesség, hazaszeretet és a drága hazánkért az összes csepp vér áldozata, mi ereikben duzzad.

Mondottam: Nekem minden magyar nemes, ha hazájáért tesz, gyarapít és magyarként él, hiszen a magyar egy igen nagy minőség. Éljünk vele és éljük meg! Isten áldja Magyarországot és összes nemes gyermekét! Megérdemelnénk.

-zcsf-

Bekúuldte: Kunavar

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások