20240625
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2009 március 11, szerda

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatti Nyilatkozata

Szerző: Geönczeöl Gyula

Legjobb emlékezetem szerint a levél azzal kezdődött, hogy Pajtás ezredes elnézést kér rossz minőségű kézírása miatt, amit komoly betegsége okozott. Ezután beszámolt arról, hogy ő becsülettel és teljes mértékben teljesítette a parancsot, amit a Szent Korona Gondnokától, Perényi Zsigmond bárótól kapott akkor, amikor az megparancsolta Pajtás ezredesnek, hogy hagyja el Magyarországot a Szent Koronával egyetemben és hogy kísérelje meg azt, hogy a Szent Koronát Svájcba vigye: Ha ezt lehetetlen lenne elérni, akkor adja át az amerikai erőknek, azon feltétellel, hogy a Szent Koronával úgy bánjanak, mint egy személlyel, aki menedékjogot kér egészen addig az időig, amikor az idegen, Szovjet csapatok elhagyják Magyarországot.

 A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatti Nyilatkozata

ESKÜ ALATT TETT IRÁSBELI NYILATKOZAT
(AFFIDAVIT)
Én, SIBRIK GYÖRGY, aki annak rendje és módja szerint esküt tettem, a következőket helyezem letétbe és mondom el:

Olyan család utolsó tagja vagyok, amely származását II. Endre, Magyarország és Jeruzsálem királyáig vezeti vissza. Felmenő ági őseim közé tartozik továbbá Magyarországi Szent Erzsébet, Thüringiai Lajos felesége is. Ezen okok következtében közvetlen hozzáférhetőségem, bejárásom volt Horthy Miklós admirálishoz, kormányzóhoz, a régenshez és azon személyekhez, akiknek Magyarország Szent Koronájának, Szent István koronájának biztonsága, őrzése volt a feladata.
1944-ben elsősorban diplomáciai jellegű feladatok végrehajtására voltam kijelölve, jóllehet ezredesi rangban a magyar védelmi erők vezér-karához voltam kinevezve. Abban az időben azonban elsősorban diplomáciai összekötőként láttam el feladataimat. 1945 márciusától 1952 júliusáig, Ausztriában és Németországban tartózkodtam, és onnan emigráltam az Amerikai Egyesült Államokba. Ezért személyes ismereteim vannak azokról az eseményekről, amelyeket az alábbiakban leírok.
Jelenleg nyugdíjba vonultam élek hivatali állásomból a Georgetown Egyetemről, ahol az alelnök asszisztenseként szolgáltam tíz éven át.
Lakhelyem 2419 Chain Bridge Road, Washington, D.C., és az Amerikai Egyesült Államok polgára vagyok 1957 óta.

A SZENT KORONA ALKOTMÁNYOS JELLEGE ÉS JOGI SZEMÉLYKÉNT SZÁMONTARTOTT JOGÁLLÁSA, STÁTUSZA A NEMZETKÖZI ÉS A MAGYAR JOG SZERINT.

Mindent megelőzően, fel kell ismerni, hogy Magyarország Szent Koronája nem a törvény valamely tárgya, hanem a Magyar Törvény ügye és annak forrása. A Szent Korona FÜGGETLEN, Szuverén személy, amelynek a Király az alattvalója. Mindkettő: A magyar és a nemzetközi jog szerint a Szent Korona jogi és alkotmányos személy, amely magába foglalja a teljes magyar alkotmányos hatalmat és a nemzeti létet. Ezt a személyre szóló jogot a nemzetközi jog elismerte. Ezen nyilvánvalóan meglévő tényt illetően, hivatkozásom alapjául a meglévő jogi adatokat hozom fel, beleértve azokat, amelyek Ferencz – Józsefnek 1867-ben Magyarország királlyává való emelése jogszerűségére vonatkoznak. Az 1848-as európai forradalmakat követően Ferenc – Józsefet 1949-ben kormánya királlyá nyilvánította.

Ezzel szemben azonban ő, nem volt jogszerűen és alkotmányosan királynak tekintve, mivel nem bocsátotta ki a Szent Korona felé a királyi hitlevelet, esküt, diplomát és ezért egészen 1867-ig nem lett megkoronázva a Szent Koronával (az ú.n. Ausgleich). Ezen alkalommal, tehát a koronázás alkalmával, minden 1849 és 1867 közötti tettét semmissé és érvénytelenné, illegálissá nyilvánították. Ezeket az eseményeket közelről ismerem, mert a Kiegyezés-Ausgleich dokumentumaihoz hozzájutottam, azokat ugyanis déd-nagybátyám Deák Ferenc fogalmazta, illetve tárgyalta.

A Szent Korona Alkotmányos és Jogi Személyiség - azon Tan keretén belül, amely mindezt szabályozza. Mindkettő: a magyar és a nemzetközi jog szerint. Ez a legjobban akkor érthető meg, ha párhuzamot vonunk a Keresztyén Úrvacsoráról, Oltáriszentségről szóló szent tannal, különös képpen azon értelemben, ahogyan azt a katolikus hagyomány tartja számon. Ugyanúgy, ahogyan a szent vacsora közvetítője teszi, vagyis, amikor a pap szent áldozata, szent tette által megtörténik, amikor Krisztus valódi teste és valódi vére a kenyér és a bor által jeleníttetik meg, (a transz-szubsztanciáció-átigazolásról szóló tan értelmében), ugyanolyan értelemben a Szent Korona a Magyar Nemzetnek, annak végrehajtó, jogalkotó, igazságügyi, és más nemzeti hatásköreinek, nemzetközi létének az Élő Személye, amelyek mind, ebbe a Személyiségbe vannak bejegyezve, beágyazva.

Ezen alkotmányos tan alapján az egyének, vagyis a királyok, az Országgyűlés tagjai, és a polgárok egy test cellái, amelyek tovább élnek, amikor ezen cellák egy csoportja meghal és azokat egy másik cella csoporttal helyettesítenek. A Szent Korona Alkotmányosan és jogilag a Magyar Nemzet. Következésképpen: Királyokat ki lehet nevezni és lehet választani, lehet országgyűlési képviselőket választani. Azonban addig, amig esküt nem tesznek a Szent Korona Személyiségére, addig nem lehet hivataluk. A Király csupán jelölt, mégha az országgyűlés meg is választja. Addig, amíg a Király ki nem adja Hitlevelét (Diplomáját, Bulláját), amelyben elismeri a Korona és a Koronába foglalt, jegyzett Nemzet Suverenitását, amikor ezen Diplomát elhelyezi, akkor lesz királynak elismerve a Szent Korona alatt a Nagynyilvánosság előtt történő eljárás keretében, ami maga a Koronázás. Ez a nyilvánosság előtt történő eljárás megfelel ugyanannak a szent eljárásnak, amikor a pap elmondja a szavakat a kenyér és a bor felett.

Pajtás Ernő ezredes teljes mértékben értette ezt a tanítást, és amint azt a továbbiakban elmondom, a Szent Korona átadását a jogi személynek adandó menedékjog feltételeinek megfelelően tárgyalta. Ezért az átvételi elismervény, amelyet megkapott és amelyet az alábbiakban leírok, egy jogi személynek szól és az USA vállalás a menedékjogról szól, nem a megőrzésről. A megállapított viszony a gondnok és a gyámság (guardian/ward) jogviszonya volt, nem pedig a szállító és értékmegőrző (bailor/bailee) jogviszonya volt. Pajtás ezredes a birtokomban lévő információ szerint az 1945 május 6 és július 24 között eltelt 81 napot arra használta fel, hogy az USA hatóságaitól ezt a jogi vállalást megszerezze.

 PAJTÁS EZREDESHEZ, HORTHY TENGERNAGYHOZ FŰZŐDŐ VISZONYOM ÉS AZ ELISMERVÉNY, AMELYET PAJTÁS EZREDES KAPOTT.

Néhai Pajtás Ernő ezredest a Magyar Szent Korona Koronaőrségének parancsnokát 1912 óta ismertem, amikor Budapest, Magyarországon mindkettőnket felvették a Magyar Királyi Katonai Akadémiára a LUDOVIKÁRA. Mindketten alhadnagyként végeztünk, 1914 október 14.-én, Pajtás a tüzérségnél, én a lovasságnál.

Biztosan tudom, hogy Pajtás ezredes a legmagasabb szintű erkölcsi becsületnek és tisztességnek megfelelő ember volt, és az, hogy őt választották ki a Szent Korona őrzésére, ez a küldetés iránti rendkívüli elkötelezettségének és hűségének tudható be. Soha sem volt Szállasi Nyilaskeresztes Pártjának a tagja (ami megfelel a német náci pártnak) és minden tettét ami a Szent Korona szállítására vonatkozott Magyarország határain túlra, azon esküje értelmében hajtotta végre, ami arra vonatkozott, hogy védje a Szent Koronát, mint Magyarország Szuverén Személyiségét.

Horthy Miklós kormányzót, tengernagyot 1919 óta ismertem és mialatt Magyarországon tartózkodtam, rendszeresen jártam hozzá. Ennek következtében az ő viszonya hozzám egyrészt személyes, másrészt hivatalos minőségben történt és készen állt arra, hogy megosszon velem állami titkokat, úgy is, mint a magyar vezérkar tisztjével és úgy, mint diplomatával.
1948. április 6.-án a Kormányzó és családja vendége voltam, átmeneti lakásukon, Poligasse 25, Weilheim, Bajorországban. Jelen voltak még testvére Ödön (Eugen) és felesége, Horthy felesége és a kormányzó idősebb fiának özvegye, Ilona és annak fia István, aki kanyaróval betegeskedett.

A Kormányzó elmondta elfogatásának és deportációjának történetét Magyarországról a német nácik által, illetve megoperálásának történetét Münchenben, amikor amerikai őrizetben volt. Végezetül, a Kormányzó elkezdte megtárgyalni a Magyar Korona kérdését, ügyét és mint Magyarország Szuverén Személyiségének sorsát.
Ezzel kapcsolatban megmutatott nekem egy Pajtás Ernő ezredes által küldött kézzel írott levelet azon feltételekről, amelyeknek megfelelően a Szent Korona át lett adva az amerikai hatóságoknak. Ezt a levelet futár hozta Horthy tengernagynak azt biztosítandó, hogy megkapja.

Legjobb emlékezetem szerint a levél azzal kezdődött, hogy Pajtás ezredes elnézést kér rossz minőségű kézírása miatt, amit komoly betegsége okozott. Ezután beszámolt arról, hogy ő becsülettel és teljes mértékben teljesítette a parancsot, amit a Szent Korona Gondnokától, Perényi Zsigmond bárótól kapott akkor, amikor az megparancsolta Pajtás ezredesnek, hogy hagyja el Magyarországot a Szent Koronával egyetemben és hogy kísérelje meg azt, hogy a Szent Koronát Svájcba vigye: Ha ezt lehetetlen lenne elérni, akkor adja át az amerikai erőknek, azon feltétellel, hogy a Szent Koronával úgy bánjanak, mint egy személlyel, aki menedékjogot kér egészen addig az időig, amikor az idegen, Szovjet csapatok elhagyják Magyarországot.

Amikor a Szent Korona Kammer at Attersee-ben volt, Szállasi szét akarta szedni annyi részre, ahány kormánytagja vele volt, hogy minden miniszterének adjon egy darabot. Pajtás ezredes, hogy y Szent Koronát védje, elvitte a Szent Koronát Mattsee-be és elásta a Szent Koronát egy kis tó mellett.

Amikor a ládát a Szent Korona nélkül 1945. május 6.-án átadta az amerikaiaknak, rendkívüli nyomás alá helyezték, hogy arulja el a rejtekhelyét. Ő erre tájékoztatta az amerikaiakat, hogy csak azzal a feltétellel hozza nyilvánosságra a helyét, amennyiben az ameriakaiak biztosítják a Szent Koronának a folyamatos elismerését, mint Magyarország Független Személyiségéét, és amennyiben úgy fognak bánni a Szent Koronával, mint egy személyiséggel, amely menedékjogot élvez egészen addig, amíg a Szovjet csapatok elhagyják Magyarországot. Végezetül az ameriakaiak biztosították ezt az elismerést, ő megkapta az átvételi elismervényt, amelyet csatolt és amelyet láttam, a Szent Koronára vonatkozó jogi személynek járó menedékjoggal. Ezen feltétel teljesítésekor hajlandó volt kiásni a Szent Koronát és átadni az amerikai hatóságoknak. Az átvételi elismervény magyar nyelven készült és az "asylum" szó megfelelője a „menedékjog” volt -- Right of Asylum. Pajtás ragaszkodott ahhoz, hogy az átvételi elismervény magyarul készüljön, annak biztosítékaként, hogy a magyar nyelv legyen a jogi gondnokság hivatalos nyelve a Szent Koronára vonatkozóan, az amerikai nép számára, gyámtörvényként.

Mivel Pajtás ezredest jól ismertem, megismertem, hogy az az ő a kézírása volt. Az Átvételi Elismervény is kézzel íródott, egy Pajtás ezredesétől eltérő kézírással. Legjobb emlékezetem szerint az átvételi elismervény aláírását "Grandpierre" -nek olvastam.

Miután a Kormányzó megengedte, hogy elolvassam a levelet és az átvételi elismervényt, a saját jövőjéről beszélt és jelezte, hogy szeretne kinevezni, hogy folytassam, mint a Szent Korona Őrzője, különösképpen azért, mert Pajtás ezredes komoly beteg volt, és mert a Kormányzó arra készült, hogy elhagyja Németországot. Ezért megkérdezte, hogy elfogadom-e a kinevezést, amit én elfogadtam.

Az itt szereplő, eskü alatt tett írásbeli nyilatkozatot személyesen fogalmaztamés minden tény, amit itt elmondtam, legjobb tudásomnak és meggyőződésem szerint megfelel az igazságnak. Ezért az előbbi öt oldalt névjegyemmel láttam el.

A legnagyobb Őszinteséggel és Tisztelettel előterjesztve,

GEORGE DE SIBRIK
aláírás: George de Sibrik
(Sibrik György)

Aláírva és esküt téve előttem 1978 január 2. napján
Philip a. Guarino: (aláírás)
Közjegyző
Közjegyzői megbízatásom határideje 1981. június 14.
Közjegyzői pecséttel ellátva

Angol eredeetiből fordította: Geönczeöl Gyula, 2009. március 9-én.

Az itt közölt dokumentum angol szövegét másolatban Washington, D.C.-ben attól az amerikai diplomatától kaptam, akit Rákosi rendszere 1949. január 29.-én Mindszenty József Hercegprímás letartóztatásakor Persona Non Grata-nak minősített és kiutasított Magyarországról. A kiutasított amerikai diplomata lakásán az ÁVH „megtalálta” azt a levelet amelyet Kardinális „írt” az amerikai diplomatának, aki Truman elnök személyes üzeneteit közvetítette számára. Az ÁVH által nagy zajjal „megtalált“ levelet az ÁVH hamisította és ezt a förmedvényt a a mai napig legitim adatként a BM, ARCH V-700/33, 285 old., tartják számon. A szóban forgó diplomata 1992 szeptember közepén az amerikai és a magyar diplomáciával egyeztetve próbálta elérni, hogy kitiltását nyilvánosan vonják vissza, de a mai, posztszovjet Magyar Külügyminisztérium akkor és máig „sem érti“, hogy miről van szó.
Az amerikai diplomata elégette a Hercegprímás által neki küldött levelet, tehát azt nem találhatta meg az ÁVH, illetve amit „megtalált“, annak szövege ráadásul, különbözik az eredeti, elégetett levélétől.

TÖRTÉNELMI fontosságú dolgok kapcsolódnak az ügyhöz, ami első sorban a magyar államot illeti, hangsúlyozta ezt mindig nekem ez a diplomata, aki ezt az ügyet egész életében rendezni szerette volna. Nálam lévő levelei ezt nyilvánvalóvá teszik.

Mint azt ez az amerikai diplomata nekem az ügyről személyesen elmondta: Truman elnök Churchill angol miniszterelnök tanácsai szerint a Magyar Országtanács, tehát a Koronatanács legitim tagjai voltak illetékesek az állam vezetésére. Elsősorban a Hercegprímás.

Ezt végre tudomásul kellene venni, mert ez az EREDETI magyar Alkotmány nyugati ELISMERÉSÉT jelentette! A nyugat szerette volna elzárni a szovjet előretörést az Adriai tenger és a nyugat felé. Ehhez pedig LEGITIM rendszerre volt szüksége és nem banánköztársaságokra, főleg nem szovjet vezetéssel és főleg nem úgy, ahogyan azt a mai KISZ utódok elképzelik! Az amerikaiak akkoriban és főleg a Rooswelt körüli komunista háló leleplezése közepette tudták, hogy a magyaroknak megvolt a megfelelő Alkotmányos hagyománya ahhoz, hogy ne szovjet átjáróház legyen, hanem szilárd állam és tudták, hogy a térség biztonságának ez az egyetlen legitim alapja! Mint az amerikai diplomata elmondta, az 1990-es években kialakuló balkáni háborús állapotok ugyanannak az újra éledése volt, ami az 1940-es évek végén játszódott le Közép Európában. Ez a magyar származású amerikai diplomata nem véletlenül adta nekem Sibrik György Koronaőr itt közölt eskü alatti nyilatkozatát.

Ezen a hétvégén 1848 márciusi napjaira, a reformkorra, nemzetünk nagyjaira emlékezünk. Azokra a napokra, amikor mindennél nyilvánvalóbbá vált, hogy az ezeréves magyar alkotmányosság a nyugati, abszolút monarchiális berendezkedéssel szemben a kultúrális, gazdasági és politikai kibontakozás hatalmas lehetőségét rejti magában. A felelős önkormányzatiságot, a nemzeti függetlenséget a benne lévő népfelség gondolatával, ami a Szent Korona tan alapvető doktrínája. A politikai jogok nemzeten belüli egyenlősége, a jogalkotásban való részvétel, a bírói hatalom megosztottsága, a központi rendeletek törvényességi szempontból való mérlegelése. Mind olyan alkotmányos értékek ezer év óta, ami a legmodernebb természetjogi gondolkodás próbáját is megállják. (Idézet részben, Zlinszky János igazi alkotmánybíró kivételesen következetes értékeléseiből).

A magyarság jelenlegi szánalmas bukdácsolásának pontosan az az oka, hogy rákosista csasztucskákon rágódó értelmiségieinket tévesen a nemzet vezetésére szeretnénk használni, holott pontosan arra alkalmatlanok. Ez a társaság rákosista faiskolákban nevelkedett és egy kor politikai szubkultúrájának és konjunktúrájának a terméke. Vannak köztük olyanok, akik számára valami dereng és meghasonlottak a hurrá optimizmus korától. De az idő szalad és más nemzetek is törekednek, ha nem teszünk rendet, kiszorítanak. Megéri kisérletezni? Mondjuk már ki, hogy NEM! A nemzetet csakis az a kultúra hordozó magyar réteg viheti sikerre, amely túlélte a rákosita gyilkolást, amelyen nem fog az idegen máz és pontosan, zsigereiben érzi és ismeri a magyar alkotmányosság ezer éves rendíthetetlen szerkezetét.

1848 idején Magyarországon a polgárság kiváló egyedei átkerültek a középnemesség sorába. Széchenyi az erős polgárság megteremtésén fáradozott. Ő és társai, pontosan felismerték, hogy a polgári egyenlőség érdekében a nemesi kiváltságok kiterjesztésén alapuló megteremtése számára a történelmi alkotmány alapelvei sima átmenetet kínáltak. Csak egy út járható, ez pedig a kultúra hordozó réteg megerősítése. Ennek a kultúrának a legfőbb dokumentuma az ezeréves alkotás. Nem egyenlősdit kell játszani és mindent fordítva csinálni. Éppen Ellenkezőleg: Annak érdekében, hogy érvényesüljön a Hass Alkoss Gyarapíts és a Haza Fényre Derül gondolata, arra kell törekednünk, hogy a minőség uralma hassa át tetteinket és ne a szovjet tömeg szemlélet.

Horthy kormányzó lemondását követően a Koronatanács ülésén Serédi Jusztinián Hercegprímás kimondta, hogy amennyiben a kormányzót erőszakkal mondatták le, úgy a lemondás nem érvényes. Serédi irataibĺ tudjuk, hogy ezért tanácsolta Szállasinak, hogy a nemzetvezető elnevezést használja, ne a kormányzóit. Iustitia est Regnorum Fundamentum- Az igazság az országok alapja. Mutatott rá a Hercegprímás a Kúria homlokzatára az Országházból – az eseménynél jelen lévő Hercegprímási titkár, Dr. Zakar András emlékiratai szerint.

Ma se igazság, se ország, se Kúria, se alkotmány, se rend, se jelen, se múlt, se jövő, semmi. Olyan tükörbe kell nézni, ahol mindennek megvan az Igazságos Helye! A mellékelt dokumentumban Horthy deportálást említ. Serédi tézise szerint tehát bár hatalmában korlátozva is, de haláláig Horthy Miklós volt az államfő. Amikor tehát Horthy kormányzó szuverén jogán Sibrik György ezredest Pajtás ezredes helyére kinevezte a Szent Korona Őrzőjévé, ezzel legitim kinevezést eszközölt és ezért számunkra Sibrik György Nyilatkozata a magyar Alkotmányosság folyamatának legitim üzenete. Tételei fontosak.

Az amerikaiak nem követték a szerződés pontjait, amelyet jó lenne elővenni. Viszont itthon a Szent Korona, amely kiadatásával is mint a magyar alkotmányosság, a magyar függetlenség és korlátlan önrendelkezés áll rendelkezésre számunkra az Ő Élő Személyiségében. Sibrik József üzenete a legitim Magyarország, a reformkori alkotás, az ősök hatalmas üzenete, egyetlen, elvitathatatlan örökségünk. Érvényesítsük jogainkat. Senki sem akadályozhat meg benne. Itt van az Új március. Tegyük IGAZ MÁRCIUSSÁ.
Geönczeöl Gyula
Celeveland, Ohio,
és valahonnan a Felvidékről, 2009. március 11
 

Hozzászólás  

#3 VÁ: A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatti NyilatkozataButella 2012-10-16 18:01
Szeretnék elbúcsúzni. Mindent köszönök. Túl nagy a tudás különbség. Habár sok mindent elolvastam, megnéztem amit ajánlottál, még többet is, mert egyik hozta a másikat, de én csak egy ilyen kis [*****], "mindenolvasó" vagyok, nem egy "megmondó" ember (leány). Vannak dolgok, amikkel eddigi életem során sem foglalkoztam és azt hiszem, ezek után sem fogok. Igen, a NEVEK fontosak, de csak annyira, hogy milyen kedves azokat kimondanom. Kedvem lenne ide írni, hogy "most a név a fontos, vagy a hit?",de nem írom, inkább futás. Butella
-1 #2 VÁ: A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatti NyilatkozataRékabea 2012-10-14 07:31
Kedves Norbee !

Hidd el teljesen mindegy, hogy másolat vagy eredeti
mert ha erdeti, akkor sem az mivel a rajta lévö szkita "szentek"-nek zsidó-keresztény nevei vannak, - és emiatt, ha a korona erdeti sem a magyaroknak dolgozik, hanem a judeaiaknak !!
NEVEZD NEVÉN A GYEREKET !!
NEM MINDEGY, HOGY VALAKIT HOGY HIVNAK !!
+1 #1 VÁ: A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatti NyilatkozataNorbee 2012-09-22 11:17
Vajon az eredeti korona kerult vissza hozzank vagy az amerikai zsido ekszereszek tudtak kesziteni egy nagyon pontos masolatot...ezen sokat gondolkodtam mar!

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások

Honlap ajánló