20240424
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2016 november 25, péntek

Számnevek titkai / I. rész. XIV. fejezet

Szerző: Péterfai János István

A számnevek erőteljesebben beszélnek az égi világról, mint a betűk. Az is igaz, a betűk jelentéseinek feltárása még gyerekcipőben jár, másrészt nehezebb megállapítani jelentésüket, mint a számokét. A számok isteni lényegére már régóta ráébredtek a gondolkodók, de a betűkére nem, ezért a számokhoz több hagyomány fűződik, mint a betűkhöz.


A számnevek erőteljesebben beszélnek az égi világról, mint a betűk. Az is igaz, a betűk jelentéseinek feltárása még gyerekcipőben jár, másrészt nehezebb megállapítani jelentésüket, mint a számokét. A számok isteni lényegére már régóta ráébredtek a gondolkodók, de a betűkére nem, ezért a számokhoz több hagyomány fűződik, mint a betűkhöz.

A számok kialakulása hosszú folyamat volt, a folyamat a magyarok népességén belül ment végbe. A számok kialakulása akár 70.000 évvel ezelőtt kezdődött, de lehetséges, hogy még sokkal régebben. Az is bizonyos, hogy nem minden emberi közösségben fejlődtek ki a számok, hanem kizárólag a magyaroknál. Így a magyaroktól származó népek képesek a számolásra, a nem magyaroktól származó népek viszont súlyos nehézségekkel küzdenek a számfogalmak megértése terén.

Az agyban megfelelő területek fejlődtek ki a hosszú idő folyamán az írás, olvasás, számolás hatására. Akiknek nem fejlődött ki a megfelelő agyi terület, vagy fejlődési rendellenességet szenvedtek el, azokat speciális képzésre kell küldeni. De a diszgráfia, diszlexia, diszkalkulia és hasonló jelenségek nem hiányosságok, hanem öröklött tulajdonságok, egyes elméletek szerint. Akinek a szülei soha nem tudtak számolni, azoknak nincs meg az agyában a megfelelő számolási készséget biztosító agysejti mező. A képességek fejleszthetőek, ezért mindenkit fejleszteni kell. De nem szabad erőltetni a számkészségeket, mert az erőltetés olyan szenvedést hozhat a gyerekre, ami káros és amiről nem tehet.

A számokat az állatok is fel tudják fogni. Egy vélemény szerint az állatok csak háromig tudnak számolni. De vannak olyan kísérletek, amelyek szerint a hollók, varjak és kárókatonák legalább tízig számolnak. Eszerint a hollók többi rokona és bizonyára a papagájok és más madárcsoportok is kiválóan számolnak, tízig, vagy tovább. Az emlősök is tudnak számolni, legalább ötig. Amikor a gepárd anyának a gyerekeit megölik az oroszlánok, és a gepárd anyának öt gyereke volt, a támadás után az anya pontosan tudja, hogy öt gyerekét kell hívni. Ha csak három kis gepárd jelenik meg, abból tudja, hogy kettőt megöltek az oroszlánok. Azért tudja, mert még sokáig hívogatja a hiányzó kettőt.

Az emberek közül több törzsben, amelyeket primitívnek tartanak általában, az emberek így számolnak: egy, kettő, több. Tehát a Három fogalmuk már nincs meg, hanem a Több fogalmával írják le a Kettő feletti sokaságot. Ausztrália őslakóinak nincs számképzete, hanem énekkel adják elő a távolság mennyiségét. Amerika indiánjai közül is sok nép nem tud számolni, csak kettőig. Egy, kettő, több.

Úgy gondolom, hogy az őskorban, 70.000 évnél régebben, mindenki tudott számolni valamilyen mértékig. Később, az emberi csoportok szétválása után, egyes csoportoknál visszafejlődött a számolási készség. A képesség azonban megmaradt, csak használaton kívülre került. Gyakorlással a számolási készség minden ember számára visszaszerezhető.

A „Számneveink eredete” című munkámban meglehetősen nagy pontossággal és részletességgel felvázoltam a magyar számrendszer és számnevek kifejlődését. Élesen elítélem a magyar számnevek bármilyen más nyelvből való származtatását, mivel a magyar számnevek a magyar nyelvből keletkeztek. Azok a kísérletek, amelyek a szumeroktól, vagy a finnségiektől származtatják számneveinket, súlyos tévedések, a szerzők nem ismerik a magyar nyelvet.

A magyar számnevek szoros kapcsolatot tartanak fenn a rokon népek számneveivel. A hivatalosnak mondható elképzeléseket vessük el, ha valódi igazságokhoz akarunk jutni. Saját útjainkat kell járni, mert a hivatalos utak általában politikával mérgezettek.

Számneveink a magyar nyelvből származnak, a sok utód nyelv számnevei, amint majd meglátjuk, a magyar nyelv megfelelő, számot is jelentő szinonimáiból keletkeztek. Egy kicsit magasabb szintről nézve a számnevek egységes rendszert alkotnak. A Számok mellett a Személyes Névmások is számtani rendszert alkotnak, amire majd feltétlenül érdemes kitérni. De a Személyes Névmások mellett még a hét Napnevei is tartalmazhatnak számtani jelentéseket.

Szám nevünk jelentése a Számossághoz kapcsolódik. A Végtelenség fogalma is a Szám szóban lakozik. A Végtelenség fogalma a Nagysághoz, a Sokhoz is tartozik, amely fogalmakat a Szám tartalmazza.

A Szám alapvetően a Sza alapszóból származik, amely egyik legfontosabb népnevünk. A Sza alapszóhoz a Ma helyképző társult, ebből a Szama szóból egyszerűsödött a Szám forma. Szavaink egyik fontos csoportját alkotják azok, amelyek M végződésűek. Közéjük tartozik a Szám szó is. A Sza Menny Fia, ami alatt Csillagokat is érthetünk, amelyek száma számtalan.

A Szem kétségtelenül a Szám rokona. Levezethető a Sze – Fény, és Ma – Hely, Földanya fogalmából. Az égi Szem a Nap, ő Szemes isten, akit az akkádok Szamas és Samas formában írtak. A Nap a leghatalmasabb a Föld környékén, a legszámosabb égitest. A Számozott játékosok szokása és a Személy szó is a Szám és Szem rokonságát igazolja. A Személy értelme Szem és Éj, kis Szemek (Csillagok) az Éjben. Mivel a magyarok csillagok, ezért a Személy szó alatt a magyar embert is lehet érteni. De a lapp Saami (Számi) és finn Suomi is a Szám és Szem rokona. A Szem nevet több formában is használtuk, ilyen a Szum, a Szom, a Szim, a Szüm és a Szöm.

A magyar számnevek egy különleges, papi, vagy tudós nyelv meglétére világítanak rá, amely rendkívül régi. A legközelebbi rokon számnevek az etruszk és a japán számnevek. Sajnos, a kínai, a koreai, a mandzsu és több nagyon régi, de kevés ember által beszélt ázsiai nyelv számneveit nem sikerült megismerni. A magyar nyelvű népek, mint az atlantisziak, trójaiak, krétaiak, károk, szikulok, pelazgok, szakák és mások számnevei is ismeretlenek. Az indoeurópai számnevek jó része azonban magyar eredetű, jelezve, hogy az indoeurópaiak magyar szavakat használtak számfogalmaik megnevezésére. További más nyelvekben is sok azonosságot ismerhetünk fel a magyar szavakkal.

A következőkben tekintsük át a magyar számneveket, mivel számneveink ismerete nélkül nem érthető meg a rokon, és tőlünk származó nyelvek számneveiben kódolt sok titok és rejtélyes tudás. A felvázolt szöveg csak részben tükrözheti az igazságot. Mivel az emberiség teljes mértékben tévúton jár a számok kérdésében is, nem képzelem, hogy egyetlen írással helyes mederbe lenne terelhető az emberek gondolkodása. Inkább arra gondolok, hogy a tévúton járók megpróbálják elfojtani, meghamisítani téziseimet, megakadályozva az emberiséget, hogy szent és isteni titkokhoz jusson hozzá.

A magyar számrendszer egyszerűen elképesztő, rengeteg titkot rejteget.

Első levezetésként próbáljuk megérteni a magyar számneveket. Rögtön az elején az Egy név magát az Égi fogalmat is tartalmazza. Első kőkorszaki feliratai 20.000 évesnél biztosan régebbiek. A magyar ábécé Gy betűje az Egy fogalmát is tartalmazza. A Gy betű a Kettős Kereszt rajzolata, amit a pár ezer éves népek képtelenek elviselni. Az ő három-négyezer éves létezésükbe nem fér bele egy olyan nép létezése, amelyik 40.000, vagy esetleg százezer év óta is létezik a bolygón. Azt még jobban nem viselik el, hogy ettől a régi néptől kell származniuk. Az Egy tehát Égi is. Az Égből Egy van.

A Kettő régi alakja a Ke-Tu, a Ke és Tu is jelent Földet, a Tu Napot is (Utu), de a Ke – Kő is lehet Nap. A Három a Harma, Kharma, a Lélek. A Négy a Nej. Az Öt Utu, a Nap, csak nézzen mindenki a tenyerére. A Hat a Ház, a Hét a Heta, a Nap-Tája, a Nyolc a Nyulacska, a Kilenc a Kil-En-C, vagyis a Galamb, vagy Gyilkosság (Halál) Istenkéi, akik kilencen vannak az égen, a Vezér csillagképben. Tíz az Isten, a Tisz/Tesz magyar ige neve.

A további számnevek is csodálatosak. Nagyon nehéz és hosszú munkával sikerült megfejteni a nevek értelmét, miközben folyamatosan a Legfelsőbb Hatalom mutatta az irányt, a helyes megfejtések felé vezető utat.  A Tiz-En névben az En Isten.  A Van és Ven szintén Isten nevei, Öt-Ven azt jelenti, hogy Öt Fölött Tízszer. A Húsz a Hús változata, régi katonai egység neve, a Harminc a Lélek szava.

A Száz a Szád alakból való, ami a hunoknál is megvan. Sza a Menny Fia, Sza-D a Menny Fiainak a Helye. Ebből a Száz. Ezer az E-Der, Háza a Csillagoknak forma módosulata. A Millió a magyar Mi-Lu – Fényes-Csillagok módosulata. A Száz, Ezer, Millió mind az égbolt csillagainak leírásából fakad, de egymást követő időkből eredve.

A magyar számnevek második értelmezési sorozata az Egy Ég, Kettő Nap és Három Lélek fogalmat tartalmazza. Az Ég az Isten, a Nap az Ég Fia, a Három a Lélek. Ez a számrendszer sok ezer évvel megelőzi az Isten – Jézus – Szentlélek hármast, ami azt bizonyítja, hogy az értelmezés sokkal régebbi, mint a kereszténység. Sok ezer évvel régebbi.

A Három és Hét adja ki a Tizet. A Biblia is alkalmazza Mózes törvényeiben a Három és Hét összefüggését.

A neveket, jelentésük szerint, még lehet tovább értelmezni.

Harmadik értelmezési sorozatom egészen más jellegű, mint az előbbi két sorozat. Az Egy jelentése Ég, Égi (Y – I), de most az Ég szó igei jelentését vesszük alapul. Az Ég a Tűz, Izzás rokona, és hasonló jelentésű szavaink nagyon fontos alapja. Az Egy tehát az Ég, Égés, Tűz.

A Kettő szóban a Ket és Tő külön is jelenthet Követ, Országot. A Tő a Tu (Ke-Tu) változata, a Tu viszont kifejezetten jelenthet Országot, a Nap (Utu) mellett. Hetu országunk pontos jelentése Nap-Föld. Az akkádok sok országnevet Tu szóval jelöltek, ettől azonban a Tu nem akkád eredetű. Ami fenn van, lenn is – szabályból következik, hogy Utu, a Nap fenn van, Tu a Föld lenn van. Még a Ke is a Ki (szumerul Föld, Ország) változata, a Ke-Tu tehát mindkét részében jelenthet Földet.

A Három a Harma változata. A Har szó egyrészt valóban Hegy (Hármashegy), másrészt azonban Tökéletesség is. A Harma a Kharma közvetlen rokona, a Kharma viszont Lélek. Íme a Lélek egy másik szava. Harmais fáraó a Kr.e. III. évezredben élt. Kétségtelen, hogy a Harma a Lég, Levegő, Lélek, Lil neve.

A Négy szó változata a Nedű, vagy Nedv. A Nedű, Nedv átírva Nedy, ami a Négy szó kiejtésének jól megfelel. Ebből aztán az következik, hogy a Négy a Nedv, vagyis a Víz száma, mivel a nedvesség kétségtelenül vizet jelent.

Az első négy számnév tehát, jól láthatóan, a négy elem neveit viseli. Valójában a Négy értelmének keresése vezetett rá a rendszer felismerésére. Mivel a Négy Nej értelmével kicsit bizonytalan voltam, arra gondolva, hogy lehet a Négy szóban egyéb jelentés is, tovább folytattam a kutatást. A Nedv/Nedű elemzése kapcsán gondoltam végig az Egy, Kettő, Három jelentéseit, aminek során rá kellett döbbenni, hogy a magyar számnevek a négy elem nevét tartalmazzák.

Fási Árpád munkatársam, amikor ismertettem vele a számnévi jelentéseket, tájékoztatott, hogy az asztrológiában a négy elem sorrendileg egymás után következik. Az Egyes a Tűz, a Kettes a Föld, a Hármas a Levegő, a Négyes a Víz.

Az asztrológia elemeinek sorrendje eszerint kizárólag csakis a magyar nyelv számneveinek jelentéséből következhet. A meghatározás hordereje rendkívüli.

De vizsgáljuk tovább a magyar számnevek jelentéseit. Az első négy, tehát egyfajta viszonylatban, a négy elem nevét is jelenti. Bizonyára a táltosok alkotása.

Öt szavunk az Út fogalmát is tartalmazza. Az Út Utu Napisten útja, ezért a városokban az út éjszaka is ki van, és volt, világítva. Az Öt jelentés ismét a tenyerünkből következik. Az Öt és Út azonosságát már régóta felfedeztem. A Dáriusnak feladott rejtvény csakis magyarul érthető, elvégre a szkythák magyarok voltak, bármit beszélnek erről a magyarul nem értők. A rejtvényben a magyar király küldött egy madarat, egy egeret, egy békát és öt nyilat. Őseink nagyon szerették a nyelvi rejtvényeket, amit az etruszk szövegekben is felismerhetünk. De a perzsák is értették a rejtvények megfejtését, továbbá értettek magyarul, mert a rejtvényt megfejtették. Ugyanis azt cselekedte Dárius, amit a magyarok ajánlottak neki.

Vagyis „Madár, Egér, Béka, Öt Nyíl”, megfejtés: „Magyar, Ígér, Béke, Út Nyíl”. Ez a megfejtés lényege. Amint látjuk, az Őt és Út itt is, a rejtvényben is összefüggésben van egymással. Tehát az Öt az Út, amin végig kell menni. Talán a beavatandónak?

Hat a Ház. Az Út végén egy Házba érünk. A Hat szó és rokonait rég megvizsgáltam, igen elterjedt szócsoport, amiben a Ház jelentés szinte mindig benne van. Hat-Hor Háza Hornak, hatalmas istennő. A Hát mindig Házat jelent, a Hátság a Földanya Háta. Hat-Ár egy olyan kő, Határkő, ami a Ház (Hat) Ár (Hegy) köve, jelzi a határt a házak között. Tehát az Út végén beérünk a Házba. A Házakban mindenféle varázslatok folyhatnak, mert sok Ház van.

A Hat ige is. Származékai mérhetetlen számban jelennek meg.

Hét a Király. A Hét a számok sorrendjében Király értékű. He-Ta a Nap-Táj, a Nap pedig mindig király. Ellenben sok európai nyelvben a Nap nevei kifejezetten Istent jelentenek. Igaz, a magyar tudatban is a Nap király mellett van Nap isten fogalom. A He-Ta a Hét eredetije. A Hét igen sok helyen megjelenik, mert a Király a számok között a Hét, aminek sok nyoma van a mai magyar utód nyelvekben. Hiszen az emberiség a magyaroktól ered, amihez semmilyen kétség sem férhet.

Nyolc számnevünk a Nyúl csillagképen túl a Végtelen jelét is tartalmazza. Aki elér a Nyolcig, az a Végtelenbe ér el. Belépett a Világegyetembe, ismeri a Világegyetem titkait. A Nyolc tehát a Hét királyságának átlépése is. Átlépünk a Hét földi királyságán, és felemelkedünk a Nyolc végtelen tartományába. A Nyolc Nulla formája a Végtelen fogalmát is tartalmazza.

A helyzet nem ilyen egyszerű, mint ahogy ezt előadom a témában. A Nyolc fogalmához olyan titokzatos jelentések társulnak, mint a Nyúl, a Szaporaság művésze és megjelenítője, a Nyusz, a Nő, a Nyuszi, a Vé-Nusz, és még sok szóalak.

Kilenc szavunk még bonyolultabb, mint a Nyolc jelentése. A Kilenc szó két része a Kil és az Enc. A Kil és Gil egyrészt a Gyil (Gyilkosság) fogalmát, másrészt a Gilice, a Galamb fogalmát tartalmazzák. Ebből az ősi magyar nyelvi helyzetből következik a sok egyéb értelmezés. A Kilenc az etruszk magyaroknál Kilentsz formájú, jelentése kétségtelenül Kilenc – 9. A nyelvek feltáróinak munkája nagyon erőteljes, nagyon sok jó eredményt érnek el. A téves úton járókat az igaz útra lehet a jó eredmények segítségével vezetni.

A Kilenc fogalma mögött egy nagyon fontos csillagkép húzódik meg, a Kilenc Vitéz csillagkép fogalma. A csillagképről már több más írásomban is szóltam, nem akarom untatni az olvasóimat a Vezér csillagképpel és értelmével. De a Vezér Kilenc csillaga valójában hatalmas istenség. Amikor a Lélek a Halál után az égben, a levegőben, vagy külső szférákban halad Isten, vagy Ten felé, akkor a Hét felöl a Nyolc, majd a Kilenc következik.

A Kilencségek közül kiemelkedik az etruszk Kilenc Bíró, akik a lelkeket bírálják el. Azonban Gilgames magyar hős, félisten is, végül az Alvilág bírája lesz, Kilenc csillag alatt végzi munkáját. Kilenc csillag alatt dolgozik Vezér is, vagyis Ozirisz isten, az Orion csillagképben. Maga Orion is az emberi hősökből lett istenségek, félistenek csoportjába tartozik.

Úgy gondolom, hogy a magyar nép nagyon is megérti, mit jelentenek a számok, és mit jelent a Kilencség. A régi misztériumokat újra fel kell fedezni, mert az emberiség elfelejtette a legfontosabb összefüggéseket. Mivel a magyar nyelv tartalmazza az igazságot, nem is lehet csodálkozni azon, hogy a magyar nyelvből kifejlődött újabb nyelvekből nem lehet kihámozni az ősi jelentéseket. Elfelejtették az őscivilizáció titkait, a magyarokkal együtt.

A Kilenc szám tehát az emberi számrendszerben és az égen is rendkívüli. A Pokol száma is, mert a Halál száma is. De aki túl jut a Kilenc szám örvényein, a Tíz fogalmába és területébe léphet be. A kilenc tehát a Halál fogalmát is jelentheti. Aki az Úton végül meghal, egészen biztosan újjá születik. A Kilenc száma tehát az Újjászületés fogalmát is tartalmazza.

Tíz szavunk a Tesz/Tisz ige változata. Hatalmas szókinccsel bír az ókori névanyagban, amit a görögök akarnak elbitorolni a magyarok elöl. A Tesz és Tisz ige a magyar nyelvben hatalmas tudati területeket ölel fel. A magyar hivatásos nyelvészet ezt a területet, nyelvészeti adottságot sem vizsgálta. Nem is fogja vizsgálni, mert fel sem ismerte létezését.

A Tisz és Tesz magyar ige, az Istenatya neve. Nem a magyarok nyelve tehet arról, hogy a számtalan leszármazott származékunk nem képes felismerni Atyáik szavait, vagyis a magyar nyelv szavait. A magyar nyelv manapság a belőle származó nyelvek alá van vetve, ami önmagában is a tudomány ellen való vétek. De egyetlen szó is elegendő az igazság teljes feltárásához, amit a Ten szóban is láthatunk.

A Tíz tehát a Tisz/Tesz magyar ige származéka. Isten a jelentése. Aki a Tíz fogalmához felemelkedik, az Istenné, pontosabban félistenné, tündérré válhat. A Tíz értelme tehát maga az Isten szférája, csak ragozni kell tudni magyar nyelven. Nem lehet ennyire tudatlan az egész Nyugat, hogy a legelemibb tényeket sem képes felismerni, ráadásul a magyarok nyelvét nem veszi figyelembe kutatásai során. Nehéz nyelv a magyar, ne tanuld, nincs benne fejlett rendszer, sok a kivétel a ragozásban, lehet gyakran hallani. A legjobb tudósok azonban már a nyugatiak közül is sokan a magyar nyelv felé fordultak.

Amikor a Tíz szintjére emelkedünk, akkor Isten, vagyis Ten, szintjét érjük el. Ekkor az emberből isten (tündér, hős, félisten) is válhat, amint azt Buddha jelképezi, aki elérte a tizedik felsőséget. A Tíz és a Tizet megtestesítő fogalom nagyon régi, régebbi az indoeurópai népek megjelenésénél. Nem szabadna teljesen elfeledni az ókori nyelvészeti anyagot sem, csak hogy a mai fogalmainkat erőszakoljuk rá az ősi fogalmakra.

Az ember tehát, fejlődése során, a Tíz (Tisz, Tesz) irányába és magaslatába igyekszik. Az igaz emberek teszik ezt, a gonoszaknak nincs fogalma a rendszerről, az Egytől a Tízig tartó fejlődésről. Amikor a Tíz tökéletes helyzetébe kerülünk, akkor elértük Ten isten közegébe, Ten szférájába. De a Tíz felett még vannak emeletek, szintek.

A Húsz, Harminc, a Van/Ven sok titkot tárol. Pár szót fentebb már szóltam a Száz, Ezer, Millió szavainkról.

Amikor a Száz, Ezer, Tumén (Tízezer), Millió fogalmakat vizsgáljuk, rá kell ébrednünk, hogy ezek a szavak kizárólag csak a magyar nyelvből értelmezhetőek. Az összes többi értelmezés hamis nyomon jár, ezért el kell vetni. Nem szabad a hamis nyomokon járni, mert az emberiségnek is nagy károkat okozunk, ha ezt tesszük.

A Száz szó a Szád utóda. Hun önmagunknál a létező Szadag törzs Száz-Ág értelmű, ezért központi törzs. A Sza pontos jelentése Menny Fiai, ami a csillagok sokaságára utal. Mivel a magyarok a csillagok népe, ezért a Sza is magyarul értelmezendő, meg más okból is. A Szad a Száz előzménye, aminek okán a Száz nem más, mint az Égbolt leírása, ahol Száz csillag ragyog.

Az Ezer szó az E-Der, vagyis Háza a Csillagoknak fejleménye, a D-Z fejlemény törvényszerű a névben. Az Ezer tehát szintén az Égbolt neve, Háza a Csillagoknak. Ezernyi csillag ragyog az égbolton.

A Tu-Men (Tumen) katonai szakszó, Nap, vagyis Tu, Utu a Mennyben értelmű. A Menny, vagyis Men tartalmazza a sok csillagot, embert, a magyar nyelv szerint.

A Millió a Mi-Lu származéka, ami Fény-Ember értelmű. Mivel a csillagok emberek, ezért a sok égi csillag, a Mi-Lu, száma sok, vagyis Millió.

A továbbiakban érdemes lenne áttekinteni néhány nyelv számainak jelentését. Különösen a latin, angol, görög, orosz számnevek rejtenek mérhetetlenül érdekes titkokat. A szumer számnevek furcsák, a kéz ujjainak számához igazodnak. Az öt feletti számok így jönnek létre, öt meg egy, öt meg kettő, stb.

A finnségi számnevek hétig tartanak, a hét felett így számolnak: Kettő a Tízhez, ez a Nyolc, Egy a Tízhez, ez a Kilenc. Ennek a számolási rendnek semmi köze a magyar számoláshoz. Egyes nyelvészeti legfőbb vezetők ezt a súlyos problémát át akarták hidalni, rendkívül nagy bűvész munkát alkalmazva. A magyar nyelvet a finnségiek közé akarták tuszkolni, de útjukba állt a Nyolc és Kilenc önálló jelentése a Kettő a Tízhez és az Egy a Tízhez logikailag más jellegéhez képest. Ezért borzasztóan hihetetlen ámításokat találtak ki, amit nem lehet elfogadni. Az etruszk és más magyar ókori népek számrendszerei a mai magyar számrendszerhez hasonlóak. Ebből pedig az következik, hogy az indoeurópai számolási rend a magyar számolásból ered.

Az angol, a latin, az orosz és a görög számnevek döntő többsége magyar nyelvű. Mivel bizonyos fokig különböznek is, ebből az következik, hogy különböző területen, különböző időben, különböző magyar népcsoporttól erednek számneveik, de a teljes nyelvük is. Az angol Ten 10, de a magyar Ten Isten névvel azonos, ami a Tenni főnévi igenévben is kifejezésre jut. Az orosz Gyeszjaty nem más, mint a magyar Tesz Atya, vagyis Isten Atya, csak itt ragozott a forma, Ő Tesz. Ennyi most legyen elég.

A számnevek összevetése csakis a magyar nyelv alapján lehetséges. Egyetlen nyelv sem hozhat tiszta eredményt a számnevek vizsgálatakor. Egyetlen nyelv segítségével sem lehet isteni titkokat felfedni a számnevek elemzésekor. Mivel az indoeurópai nyelvek őse a magyar nyelv, amit euindoeurópainak nevezhetünk, ezért csakis a magyar nyelv irányából lehet rálátni a leszármazott nyelvek titkaira.

A számok közül kiemelkedő a 40 és 50 fontossága. Kétségtelenül kozmikus számok, a magyar szupercivilizáció idején jött létre a titkuk. Úgy gondolom, hogy a számok, a 40 és 50, valószínűleg fokokat jelentenek, mégpedig az égbolton.

Az a helyzet, hogy az egyiptomi, babiloni, hettita, és hasonló kultúráknál a csillagászat csak töredék részben jelent meg az egykori magyar szupercivilizációhoz képest. Mivel mi vagyunk Atlantisz népe, ezért azt is mondhatjuk, hogy az egyiptomi, szumer, akkád, babiloni és más kultúrák csak töredékeit ismerték egykori tudásunknak. Aminek egy része a számrendszer is.

A 40 kiemelt fontossága:

Amikor a 40 fogalma előkerül a mitológiákban, akkor magyar eredetet kell látnunk. Úgy gondolom, hogy az égbolt 40. foka Szkythia, vagyis Csuda ország egyik oldala.

Hérodotosz jegyezte fel, hogy a szkytháknál, (vagyis magyaroknál, a csudák népénél), ha meghal valaki, 40 napig hordják körbe az országban a holttestet. Majd a 40 nap elteltével a holttestet elégetik. Az égetés során a Lélek a Mennyekbe száll.

A 40 nap azért szükséges, mert ennyi idő alatt a lélek, naponta egy fokot haladva az égen, Csuda országba érkezik. A Tejúton lévő sziget, amely meséinkben is szerepel, valójában Csuda ország. Csak kis helyen lehet bemenni, ami talán a Tű Foka kifejezéssel is rokon. Csuda ország Isten országa, továbbá a magyarok, illetve az emberiség őshazája is.

A Bibliában is szerepel a 40, mégpedig több helyen. Ez a tény azt is jelenti, hogy a zsidók egykor közeli rokonságban voltak a magyarokkal, pontosabban a zsidók a magyaroktól származnak. Mivel a zsidók sem értik eredetüket, ezért nehéz olyan tényeket követelni tudósaiktól, amit nem ismernek.

Mózes 40 állomáson keresztül vezette az izraelieket, amikor elhagyta Egyiptomot. Mivel a kivonulásról több forrás is adatokat közöl, amelyek különböző tényeket adnak, ezért nehéz egyesíteni a különböző információkat. Párán pusztájában 40 évet tartózkodtak, csak a 40. év végén indultak Cin pusztájába.

A 40 évet egy nemzedék korára, vagy egy pontosabban nem meghatározott időre is vonatkoztatták. Erősen gyanítani lehet, hogy ez az elképzelés helytelen.

Izsák, vagyis Iszák, negyvenévesen vette el Rebekkát. A Bírák működésének ideje 2x40 év. Illés útja a Hórebig 40 napig tart.

A perzsák és a törökök a százlábúakat negyvenlábúaknak hívják. Azt lehet gondolni, hogy a 40 a sok megfelelője. De inkább az a valószínű, hogy sem a perzsák, sem a törökök nem emlékeznek arra, miért negyvenlábú a más népeknél százlábúnak nevezett állatcsoport.

A burjátok fontos hagyománya, hogy az újszülött gyereknek 40 nappal a születése után adnak nevet. Úgy vélem, a gyerek csillaglelke ekkor ér le a földre, ekkor lehet neki nevet adni.

Az 50 kiemelt fontossága:

Magor és Hunor 50-50 harcossal vándorol ki atyjuk, Nimród országából. Az 50 talán az égi Csoda ország felső részét jelent, fokokban az ég sátrán.

Gilgames és Enkidu 50 harcossal támadja meg Humbabát.

Ninive Ninwa neve 50 jelentésű is lehet.

Piramosnak, akit tévesen Priamosznak neveznek, 50 fia és 12 lánya volt, a mítosz szerint.

Aegiptosznak 50 lánya volt.

Az Egyesült Államoknak 50 tagállama van. Léteztek más államok is, amelyek az 50 tartomány kialakítására törekedtek.

Az őskorban, messze Egyiptom alapítása előtt, a magyarok 25 lányt és 25 ifjat küldtek ki messzi területekre, akik a helyiek szintén 25-25 lányával és ifjával összeházasodva önálló népet hoztak létre. A számok lehetnek 50-50 nagyságúak, tehát 100 magyar fiatal 100 helyi fiatallal is köthetett házasságot. Az előbbi esetben 50, az utóbbi esetben 100 házaspár hozott létre új családot. A nyelv bizonyára keveredett, tehát a magyar nyelvi elemek felismerhetőek az így képződött népek nyelveiben. Az egyik így létrejött nép a kínai.

A személyes névmások a magyar nyelvben, egyes számban, istennevek. Többes számban is érdekes jelentést tartalmaznak.

Én  –  A mindenben benne lévő isten. További jelentése kb. Herceg, továbbá minden

         ember. Felső, vagyis isteni lényegét az Ento, Endo is tartalmazza.

Te  –  A Teremtő isten.

Ő   –  A Magasságos, Örökkévaló, Végtelen isten. Változata az Ü, továbbá az U és Ó.

          Az U és Ó több más jelentést is tartalmaz.

Mi  –  A Fény, a Me és Mé társaival együtt.

Ti   –  Az Élet.

Ők  –  Az istenek, tündérek összessége.

Az univerzális nyelvtan számlájára írják, hogy csak 3 személyben lehet ragozni. De lehetne Én, Te, Ő, Az, Más forma is, de ki lehet találni akár 8 személyes névmást is egyes számban. Azért nincs több háromnál, mert Isten legfontosabb tulajdonságait ez a három személyes névmás írja le a legpontosabban. A magyar személyes névmásokból erednek a többiek.

Volt egy titkos számolási rendszerünk, aminek segítségével Bulcsú néhány mozdulat segítségével megmondta Bizáncban az adó összegét. A bizánciak egész nap számoltak, amíg végre megkapták a végösszeget. A két összeg teljesen azonos volt. Őseink számolási technikáját újra fel kellene fedezni, mert nagy szolgálatokat tehetne, pl. űrhajón, ha valami történik a számítógépekkel.

A számoknak még sok titka van, amelyekkel sok jó kutató foglalkozik.

Számnevek

Hozzászólás  

#2 SZÁMTAN-ANYAG és a VÉRES VALÓSÁG!!!PáLoS TReND 2020-09-02 15:45
MAGYARORSZÁG 2020: HÚSBA-VÁGÓ JELENtés és VÉRES JÖVENDÖLÉS!!!
VALÓJÁBAN SOSEM LÁTOTT RECESSZIÓBAN VAN A MAGYAR GAZDASÁGUNK/GAZDAGSÁGUNK!!!
ORBÁN és ALATTOMOS KOMPÁNIÁJA NON STOP HAZUDIK, MISMÁSOL, FÉLRETÁJÉKOZTAT, és SZAKADATLAN BŐSZÍTI A JÓ NÉPET!!!
AZ ún. OLSTEIN=ORSÓS=ORBÁN VIKTOR, alias GYŐRI GÁBOR III/III-as REGNÁLÓ CION-BOLSEVIK ÜGYNÖK SZŰNNI NEM AKARÓ ALJAS HAZUGSÁGAIVAL SZÉGYENT és MÉRHETETLEN SZEGÉNYSÉGET „HOZOTT” MAGYARORSZÁG ÁLLAMPOLGÁRAIRA!!!
MAGYAROK!!! - ENNEK AZ IRDATLAN ROSSZ és LELKET-ÖLŐ ÁLLAPOTNAK AZONNAL VÉGET KELL VETNÜNK!!!

Az, hogy recesszióba és végveszélybe került Magyarország gazdasága/gazdagsága a második negyedévben, amikor is rekord mértékben csökkent a hazai össztermék (GDP) RÁFOGVA a koronavírus-járvány bénító hatására nyílt titok!!!
Az, hogy a jelenlegi vezető politikus-bűnözők ezt nem, hogy nem merik bevallani, de még tűzzel, vassal, üldözhetik is ezt a halál-komoly helyzetet feltáró közgazdászokat, újságírókat az már minden diktatúrának a legfájóbb bizonyítéka!!!

A fertőzöttek számának közelmúltbeli megugrása (PAPIRON TÖRTÉNŐ KIMUTATÁSA AZT A BŐDÜLETES és OSTOBA ORBÁNI HAZUGSÁGOT HIVATOTT FEDEZNI, MISZERINT: „A MAGYAR GAZDASÁG SAJÁT LÁBON ÁLLÓ GAZDASÁG…”, MINT A HÍRHEDT ORBÁN-TIBORCZ HÁZASPÁR!!!) azzal fenyeget, hogy a zuhanást nem követi meredek emelkedés, ami extrém módon növeli a külföldi nyomást a kormányon a fiskális gazdaságösztönzés fenntartására…:OOO

Az KSH valódi mélyen a fiókba suvasztott jelentése szerint a hazai össztermék (GDP) negyedéves összevetésben 15 százalékkal esett vissza a június 20-ával zárult három hónapban, jócskán meghaladva az elemzők által várt amúgy is kozmetikázott 6,0 százalékos gyöngülést.
A negyedéves GDP-adatok rögzítésének kezdete óta a mostani a legrosszabb adat.
Gazdaságunk „teljesítményét” főleg az idegen tulajdonú konszernek milliárdokkal való kitömése miatt került sor legbrutálisabban hisz ezeknek a KÜLFÖLDI TULAJDONÚ KORRUPT KIFEKTETŐKNEK KÖSZÖNHETI az ún. ORBÁN KORMÁNY A HATALMÁT!!!
Háztartásainknak az ugyancsak drasztikus fogyasztás csökkenése nyílt fejjel még egyszer ráfejelt és tovább rontott vérben fekvő állapotunkon, de A KEGYELEMDÖFÉST MÁR MEGINT A NEMZETRONTÓ UZSORÁS BANKOK ÖTSZÁZ MILLIÁRDOS FELPUMPÁLÁSA JELENTETTE!!!


Az áruk és szolgáltatások exportja negyedéves szinten min. 25 százalékkal, az importunk pedig 30 százalékkal esett vissza, míg éves összehasonlításban év végére 45 százalékos, illetve 35 százalékos csökkenés lazán prognosztizálható mivel köztudottan MINDEN TOLVAJ-KORMÁNY STATISZTIKA MANIPULÁLÁSA VILÁGRASZÓLÓ!!!
Édes Hazánkban reálisan, ha még orrba és érbevágó is, de már több mint hatszázezer a munkanélküliek száma, míg a 8 órából 6 és 4 órába visszavettek száma kétszázezerre rúg!!!
A 2-ik hullám januárra sajnos tovább ront ezeken az irgalmatlan adatokon a biológiai veszélyhelyzet vészhelyzetre való módosításával…- már azért is mert ez az átkozott hibrid-rezsim a népakarat ellenében lezárja a határainkat, számos további vállalkozás felfüggeszti gazdaságtalan termelését mi végett csődöt jelentenek és ilyetén a közvetett értékesítésben érdekelt üzletek ezrei húzzák le a redőnyt!!!
A kormány nagyképűen bejelentett közel 1000 milliárd Ft értékű gazdaságösztönző pénzhegyeit Orbán farkas éhes oligarchái kapták meg; - így további 1000 milliárdos intézkedésekre kerül sor, ami szintúgy nem jut el a magyar mikró, kis és középvállalkozások, ahogyan a beígért juttatásokból egyik sem!!!
ENNEK AZ ÉVSZÁZADOS BŰNNEK AZ ELKÖVETÉSE UTÁN azonban MÁR A MAGYARORSZÁGI CEAUSESCU (ORBÁN-LÉVAI!!!) HÁZASPÁR és MÉSZÁROSAIK…- NEM ÚSSZÁK MEG ELEVENEN!!!

Szerrel és tettel: PáLoS TReND

tanulas.network.hu/.../palos_trend__lelki_terror

palostrend.blog.hu/.../...
#1 Számnevek titkaiazahonyi 2020-09-02 08:36
Felülvizsgálatra szorul a többi MAGYARázat között (mivel kakukktojásnak számít):
Hét a Király.
a Nyolc a Nyulacska,
...a Kilenc a Kil-En-C, vagyis a Galamb,
vagy Gyilkosság (Halál) Istenkéi.
A Száz szó a Szád utóda.

A 9 pl. logikusabban "1 le 10",
vagyis tízből egyet vonj le.
k (ek, egy) lenn 10 = k(i)lentz

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások