20240424
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2016 november 25, péntek

Ősi földrajzi kép / I. rész. X. fejezet

Szerző: Péterfai János István

Mitológiánk kezdetei legalább 40.000 évesek, amit a magyar ábécé betűinek megjelenéséből számolhatunk ki. A magyar nyelv legfejlettebb időszaka 40.000-től nagyjából Kr.e. 4.000-ig tartott, az újkőkor végéig. Az emberiség lélekszáma gyors ütemben gyarapodik, a magyar nyelv számtalan ága saját fejlődési utat jár be. A nyelvek száma gyors ütemben növekszik.

X. FEJEZET: ŐSI FÖLDRAJZI KÉP

Az ősi földrajzi kép felrajzolása felettébb nehéz. Kevés hozzá az adat, ami a legfőbb nehézséget adja. Másodsorban a harmincezer évnél hosszabb idő alatt sok minden történt, de a történéseket csak alig tudjuk elválasztani egymástól az időben. Így a hosszú idő alatt több özönvíz is lehetett, de az özönvizeket a hagyomány nem különíti el egymástól.

Azt kell gondolni, hogy a földrajzi kép nagy vonalakban hasonló volt a maihoz. Az óceánok, szárazföldek, hegységek, nagy folyók, síkságok ott voltak, ahol ma is vannak, de az ősi földrajzban jelentős különbségek is előfordultak. Az éghajlat, ami döntő hatással bír a növényzetre, a növényzet az állatvilágra és az emberekre, nagyon is különböző lehetett sok fontos területen.

Az Óvilágot három kontinens alkotta. Ázsia északi felének a neve Mu volt, a déli részt Gondvánának nevezték, a Gondok titokzatos népe után. Mu jelentése Fény, lásd pl. Ha-Mu – Háza a Fénynek. Gondvána partjaitól délre feküdt Lemuria.

Afrika neve Magan volt, ami Égi Mag jelentésű. A Magan név az évezredek alatt vándorolt, Afrikából Dél-Arábiába, majd Omán vidékére. Afrika, a régi Magan későbbi neve Libya, amit a Libu törzsektől nyert. Írják a nevet Lybia formában is, helytelenül, mert a Líb név utáni U a többes szám jele. A görögség nem tudta leírni a Libu nevet, nem lévén U betűje, ezért használta az Y betűt, mint számtalan más esetben is. De Libya (Libua) nevét nem lehet Lybia (Lübia) formára változtatni. Az Afrika nevet a görög zsoldosok adták a karthágóiaknak, amikor nem kapták meg a zsoldot és harcok törtek ki köztük. A gúnynév Vadkant jelent.

A Magan szumer szó, mint a Tilmun/Dilmun és Meluhha is. A Til-Mun két eleme Csillag-Menny értelmű. A Til jelenik meg a Tillárom szóban, a Mun a Mun-Ka és Mun-Kács szavakban. A Dil a Dél magyar szó szumer változata, ami Teljes értelmű, mint a Becs is. Dil-Mun fordítva Mun-Dil, a szavakat szabadon lehetett cserélgetni egykoron. A Mun-Dil az őse a Möndölöcske magyar szónak, a Möndölöcskék az égi birkák, bárányfelhők képében. További megfelelők pl. Mendel neve, aki eszerint magyar származású volt, a nagy Gregor Mendelről van szó, aztán a Mendöl név, vagy a spanyol Mundiál. A Meluhha és Molukku közötti hasonlóság sem lehet véletlen. A szumer országnevek között van Tukris, ami Tükrös a mai olvasatban, továbbá rengeteg más név.

Afrikában van a titokzatos Argyilus város óriási rommezeje. Feltűnő a város neve, ami azonos Argyilus királyfi nevével. Az Atlasz hegység neve magyar nyelvű. Az At Atya, a Lasz Hegy jelentésű magyarul. Itt emelkedik a Rif-Atlasz, ami a magyar krónikák Rif hegyeivel azonos. A Rif lábainál laktak és laknak az atlantisziak, mellettük az amazonok népe. A szőke kabil nép a testvéreink közé tartozik, ők is az egykor itt lakó atlantisziak és amazonok maradványai. Nagyjából Kr.e. 4.000-re lehet tenni Vezér látogatását nyugatra. Dicső ősünk kétségtelenül találkozott itteni rokonainkkal, amit abból is tudhatunk, hogy Myrina amazon királynő meglátogatta Egyiptomot. Vezért akkor már megölte Szét, de fia, Hor legyőzte a gonoszt, és nagy szeretettel fogadta Myrina királynőt. Myrina neve Mu-Ri-Na volt helyesen, jelentése a Fény-Forrása/Női Napja- Házából való királynő.

Az Amazonok azonosak Nék nevű első törzsünkkel, akik nevét ma Nyék formában ejtjük, eléggé helytelenül. Ők a Lányok (Lánok), vagyis Oroszlánok harcias magyar csoportja, akiknek története rendkívül hosszú. A magyar lányok szabadon kószáltak sokáig, az ókor kezdeti idejéig, sőt, még ők választottak férjet maguknak, ha kedvük tartotta. Mindkét nem teljesen szabad volt, ami jogi lehetőséget adott a Lányoknak a férjvadászatra. Az Ama-Don jelentése Folyó-Anyák, a folyó mindig a vízesésként alázuhanó hajzuhatagra vonatkozik. Még ötven éve is a lányok szabadon folyóban, az asszonyok kontyban, Napban, viselték a hajukat.

Afrika számtalan neve magyar eredetű. A Kék-tenger az egykori Azúr-tenger szinonimája, ami a mai Vörös-tengerrel azonos. Ide jött el tehát Tündér Ilona pihenni. Őseink mesevilága az egész Földet birtokolta.

Punt valahol délre feküdt Afrikában, neve a Pont szóval rokon. Mivel a Pont Csillag is, ezért a Felső fogalma is rajta lehet a néven. Valószínűbb, hogy az Egyenlítő fogalmát fejezi ki. Ofir országának helye sem ismert. A név O-Pir formában a Piros Nap nevét tartalmazhatja. A Nil folyón délre haladva Wawat, Irtet és Szatju országokba érünk. A Nílus 3. kataraktájánál Yam országa feküdt, erre volt Kus országa is. Butana már a Kék-Nílustól délre feküdt, jelentése Fekete-Tanya. Még délebbre terült el Szebiri-Ta, ami magyar népességű lehetett, de csak Kr.e. 600 körül jött létre, amikor északról szabírok menekültek délre a perzsák elől.

A Szahara, mint a Szah (Orion) Hegyei (Ar-a), vagy a Szahraz (Száraz, Szárad) területe jöhet számításba. Nubia a Nap és az arany országa (Nap – Nub, arany, Nob, a Nob egyiptomi Úr). Kanári-szigetek neve a Ka – Ház, Király esetleg Kapu és a Nyári elemek ötvözete, nincs köze Kutya névhez (Canis). A Berberek, Hamiták, Kusiták, Maurok vagy Mórok és még sokan a rokonaink. Afrika a rejtélyek tárháza, nincs kikutatva magyar szempontból.

Atlantisz területe a Pireneusoktól az Északi Jégfalig húzódott gazdag ország volt. Atlantiszt északról nagy hegyek határolták, amit a nyelvünk Üveg-hegyek alakban őrzött meg. Az Üveg jelentése Ü-Vég, ami Isten, a Fény területének a Végét jelenti. Hasonló a Nor-Vég szó is, ami Észak-Vég értelmű. A Nor germán szó a magyar Nu-Úr, vagyis Nincs Nap fogalmából ered. A West a Veszt helye, itt vész el a Nap, amikor lemegy aludni az égboltról. Vagyis Alra megy Udu isten (Al-Ud-Ni). A South Dél, a Süt rontása, az East pedig a Fény – Ész, Iz és a T helyképző neve, Kelet értelemben, ahol kel a fény amúgy még ma is.

A természet ma is hasonló az ősi korok természetéhez, a Nap ma is keleten kel látszólagosan. A szavakat mindig rendszerekben kell vizsgálni, mert könnyen tévútra kerülhetünk. A természeti körülmények azonban több vonatkozásban is változtak. Más az éghajlat, másaz élővilág, máshol húzódnak a tengerpartok. Ezért a szavak jelentésében fennmaradt hatalmas értékeket nem csupán rendszerekben, hanem az idő változásaiban is fontos vizsgálni.

Atlantisz neve magyar szó, At az Atya régi alakja, Lan az Oroszlán, Tisz az Isten magyar neve, a Tesz nyelvjárási párja, fordítottja a Szet és Szit. Ellenben Atlanti valószínűleg Ti-Atlan értelmű, a Ti Élet, az Atlan/Etlen fosztóképző is. Atlan-Ti – Élet-Telen, mivel a Napisten itt veszti el életét, amikor alámerül a hullámokban, hogy másnap új életre keljen. Mellesleg a Bal-Ti jelentése Nagy-Élet, vagy Ragyogó-Élet, ami a tenger gazdag vizeire vonatkozik.

Az Átalanti közel áll az Atlanti névhez, azt jelzi, hogy a Nap Átmegy a tengeren, és Alant visszamegy keletre, hogy reggel felkeljen. Az Antilla névben a Tilla Csillaghely, Atilla nevében is szerepel. An az Ég, amiből következik, hogy An-Til-La pontos jelentése Égi-Csillagok-Helye. Még az Atalanta és az Atlanta nevek is közel állnak Atlantisz nevünkhöz.

A Pireneus név színmagyar, jelentését a Pir-En-E-us elemek adják meg. Pir a Nap, En Isten, E Ház, Palota, Templom, amiből következik, hogy a hegység neve a Nap-Isten-Háza jelentést viseli. Valamilyen szakrális barlangok vagy házak voltak a hegység területén, amit a név jelentése bizonyít.

Atlantiszra még több nevünk is vonatkozik. Fehér Ország a Nyugatot jelenti. A Fehér szín jelentése megegyezik az Atlanti név jelentésével, mert a Fehér a Halál színe. Másik fontos nevünk a Bor-Kus, vagy Bur-Kus ország név, ami szintén Atlantisz területére vonatkozott. A Bor a Víz neve, a Kus saját egyik igen fontos nevünk. A Borkusok tehát Atlantisz magyar lakosai. Rengeteg feliratot hagytak hátra a barlangokban.

Óperencia talán fiatal név, de nem biztos. Úgy tűnik, hogy a Honfoglalásnak nevezett időszak neve, de ebben is nagyon kételkedem. Németből való megfejtése téves, természetesen. A magyarok soha nem adtak nevet mások nyelvéből, csak a legutóbbi száz évben terjedt el az idegenmajmolás, az önfeladás, a magyar nyelv semmibe vevése. Ober Enns azt jelenti, hogy Felső Enns. Az Enns felső folyásához valami vizenyős területet is kitaláltak, ami lenne a tenger. Piha. Az Óperenciás-tenger valamilyen hatalmas, óriási tenger. Mivel nyugatra terül el, kétségtelenül az Atlanti-óceánt kell érteni alatta. A név így értelmezendő helyesen: Ó-Per-En-C-i-a. Ó-Per-En jelentése Isten Ó Háza, a név végén a C kicsinyítő, az „i-a” meg nagyon ősi magyar földrajzi jelző. Isten Ó Háza kifejezi, hogy a terület ősrégi időktől kezdve a magyarok földje volt. A rómaiak pusztították el a magyar és rokon törzseket a térségben. De a világűrre is vonatkoztatható a név, mivel az Enc értelme Istenke is lehet. Az istenkék természetesen a csillagok, az Ó-Per-Enc-i-a pedig a világűr hatalmas tengere.

A Kárpát-medence volt őseink másik központi területe. A Tászok-tető kőmezején lévő magyar feliratok ezrei 30.000 évesek. A Viszokoi Piramisok közül jelenleg már hetet tártak fel. A piramisok belsejében lévő feliratok magyar ábécével készültek és magyar nyelvűek. Koruk pár ezer évvel régebbi a Tászok-tető feliratainál, Kr.e. 32.000 évesre tehetők a legrégebbiek. További fontos leletek százai rendelkeznek magyar írással készült feliratokkal, amelyek egy része csak Kr.e. 8.000 körüli, mások fiatalabbak. Csodálatos Torma Zsófiánk volt a feliratok első feltárója.

Budapesttől nyugatra Bécsig, majd Bécstől északra Ostraváig terjedt egy ősi magyar terület, ahol a Dolni Vestonice leletek 25.000 évesek, és ahol megtalálták a hírneves magyar feliratú furulyát, ami szintén lehet legalább 25.000 éves. Az említett terület a magyar nyelvű emberek egyik nagyon régi központja volt, csak a csehek feltűnésekor tűntek el a terület északi részéről a magyarok, pontosabban a magyar nyelv.

A Kárpát-medence története rendkívül gazdag, még sincs kellően bemutatva egyetlen formában sem. Sőt, inkább eltagadják, meghamisítják a hatalomban lévők még a legnyilvánvalóbb tényeket is.

Az Avas tetejének régészeti feltárása világszenzációt hozott a tudomány területére. A kova kitermelése 70.000 éve volt a csúcson, de a termelés 100.000 éve már folyt, és van olyan adat, ami a kitermelés kezdetét 130.000 évvel ezelőttre teszi. A kőipar egyik fantasztikus központja, amihez hasonlót még nem találtak sehol sem, Miskolc területén volt.

A Kárpát-medence földrajzi névanyagának egy része messze a Kr.e-i időkbe repíti ismereteinket.

Délen, a Földközi-tenger térségében, a magyarok szintén az ősidők óta jelen vannak. A szigeteken azonban nagyjából Kr.e. 6.000 körül jelennek meg az emberek. Az első emberek a szigeteken, szinte teljesen bizonyosra vehető, magyarok voltak.

A földrajzi nevek nagy tömegei Dél-Európában magyar nyelvűek. Hispánia a Hős Pánok hazája. A Koszider környékéről érkezett magyarok alapították meg Tartesszosz államát. A fő folyó Tagus neve Tágos értelmű, mivel a torkolata igen tágas. Potugáliába érkeztek szumer hősök is, akik bizonyára magyar nyelven beszéltek. A Portóba érkezők mintegy Kr.e. 3.000 táján kötöttek ki. Egy fontos hagyomány szerint Portó területéről Borkusba vándoroltak, ahol a helyi emberekkel keveredve megalkották a Gallok számos törzsét.

Itália neve helyesen I-Tal-i-a. A név pontos jelentése Háza a Bölcsességnek. A Tal jelentése Bölcs, a tállal a bölcsek jártak élelemért a településeken. Ma a tibetieknél és a buddistáknál ismerhető fel az ősi szokás, amikor a bölcsek egy tállal járnak körbe a faluban, és abból élnek, amit a lakosoktól kapnak.

Dél-Európa számos területe magyarok által volt lakott. A Kárpát-medence területétől folyamatosan a Balkánon át Hellászig, továbbá Kis-Ázsián keresztül Sumerig, Hellásztól Egyiptomig magyarok laktak. Azt nem tudni, vajon a pesti nyelvjárás szerint beszéltek-e, de ha igen, akkor is meghamisítanák a tényeket a mai tudósok.

Kelet-Európa földrajzi névanyaga magyar nyelvi alapokon áll. El nem lehet képzelni, miféle ostoba emberek képzelik azt, hogy hazugságaik túlélhetik az igazságra törekvő emberiség tudásszomját. A Kaukázus vidékén túl már Közép-Ázsia fekszik, ahol a népesség mintegy fele ma is magyar származású, de nem ismeri a magyar nyelvet.

A római, az arab és a török invázió pusztította el az ókor eredeti népességi viszonyait leginkább. A tömeggyilkos népek száma azonban ennél több. A mai népességi viszonyok nem is hasonlítanak a 2-3.000 évvel mai korunk előtti viszonyokra.

Ázsia neve az Ászok nevéből ered. Az Ászok magyar isteni harcosok voltak, akik nem más népeket irtottak ki, hanem a civilizáció lehetőségeit terjesztették.

Szibéria neve, ami hatalmas területet jelöl, a magyar Szavárdok nevéből származik. A szavárd népnévnek számtalan változata ismert. Szubartu vidékéről származik a legtöbb névváltozat, amelyek közül sokat feljegyeztek a különböző ókori írásokba. Szibéria hegységei és folyói nagy számban magyar neveket viselnek.

Furcsa szó a Tundra, ami nem a finn Tunturi, hanem a magyar Tundar származéka. A Tűnő Csillagok (Tun = Tün, Dar = Csillag) vidéke, ami vonatkozhat a hóra is, de az északi tündérekre is. A Tajga is érdekes, mert a Táj önmagáért beszél, a Ga lehet Ház és Hal. Eszerint a Táj-Háza mellett a Halak-Tája értelmet is kiolvashatjuk a névből. Valóban, a Tajga folyóiban egykor óriási halak úszkáltak, a fa viszont a házak anyaga volt.

Kína nevében a Kin önmagában is „király” jelentésű. A név a kínai királyságokra utalhat. Szeria szintén Kína neve, a Szer fontos jelentése Király. Egyiptomban a király egyik neve Szer, a királyi nevet a Szer-Ek-ben vésték a kőre, vagyis a Szer Ékessége a Szerek. Az Őrség táján a Szeres település azt jelenti, hogy mindig hét ház alkot egy szert. A Hét a Király száma ismét. Pusztaszerről is hallottak sokan, ahol hét magyar, vagyis nap, vagy oroszlán, szert tartott. A Szerpap a király teendőit ellátó pap. Igen gazdag a Szer jelentéstana, csak ne Egyiptomból eredeztessük szavunkat. A Szerü az a hely, ahol a gabonából kiverték őseink a szemeket. Keményre döngölt talaj, ahol a hős megküzdhet a sárkánnyal. A gabonából a szemeket északi tájakon csépelték ki, a régi írások erről világosan tudósítanak.

Kína további neve Szinia. A Pekingi előember nemzetségneve Sinanthropus, a névben látható a Szina név. Szi a Nap, Na a Ház, Szi-Na tehát a Nap-Háza. A név magyar nyelvű, továbbá a keleti birodalmat jelöli meg. De Etruriában is elterjedt név, a Felszina, Belszina (Velszina) és Alszina nevek a Felső, a Belső és az Alsó etruszk országokat nevezik meg. A Szi-Na rövidüléséből ered a Szín, mint a Felszín, a Színek összefoglaló neve, ami önmagában is egy csoda, ha belegondolunk a név tudományos fizikai jelentésébe, a ház mellett álló Szín, ami lehetett kocsiszín is, a Színház és a Szint, ami az Emeletek színességére vonatkozik. Erre még vissza kell térni.

Kína mai neve Csung Kuo, jelentése Közép Földe. A Kuo a Kő, szumer Ki közvetlen rokona. Japán fontos neve a Csi-Pan-Kuo, ami a Nap-Pán-Földje értelmet viseli. Zipangu és Cipangu csak változata a Csi-Pan-Kuo névnek. A Kitaj nevet inkább törökökre értették, de Kínára is egyes időszakokban. Ez a név a Ki-Táj (Kő-Táj) fogalmat tárja elénk.

Ázsia hatalmas hegységei közül sokat a jégkor végéig jégpáncél borított. Egészen más volt a földrajzi lakható tér, mint ma, de a hegységek nem mentek odébb. A Himalája, Karakorum, Tien-San, Pamír és a többi név helyett felesleges régebbieket keresni, de a mitológiákban fellelhető neveket ajánlatos alkalmazni, valamint lehetőleg meghatározni pontos helyüket.

Az etiópokat két részre tagolták. Az egyik rész Afrikában, a másik rész Ázsiában élt, és él ma is. Égetett Arcú, ez a név jelentése, a barna bőrű emberek Afrika déli részén és Ázsia délkeleti részén élnek, egészen Ausztráliáig és Óceániáig.

Két részre tagolhatjuk a kusitákat is, akik Afrika lakói, de a kus népek közül Ázsiában is találhatunk képviselőket, mint a kusánokat. Ez a helyzet a líbekkel is, akik Libanonon kívül Líbiában is laktak, vagyis Afrikában és Ázsiában is elterjedtek. Az már külön kérdés, hogy a lívek Lívlandja kapcsolatban állhatott-e az egykori líb törzsekkel?

Az ókorban feljegyzett népek nevei mind hozzátartoznak a földrajzi névanyaghoz. Ezt a sok nevet felsorolni ebben a fejezetben lehetetlen. Külön könyvet kellene írni a régi népek névanyagáról és vándorlásairól.

A magyar világtájakhoz hozzákapcsolódik egy nagyon fontos misztikus színkulcs. A színkulcsot a hunokhoz kapcsolják, de a hunok magyar nyelvűek voltak, amit kínai testvéreink is tudnak és tanítanak is. A Kelet a Sárga és Kék, az Éjszak a Fekete, a Nyugat a Fehér, a Dél a Piros szín birtokosa. A színkulcs nagyon régi lehet, biztosan régebbi, mint az ókor kezdete. Hatása ma is erőteljes és élő. Nézzünk néhány bizonyítékot.

Keleten van a Sárga-tenger. A Sárga színhez a Nap kapcsolódhat, mivel keleten kel fel. A Kék színhez nincs megfelelő tény, de lehet, hogy a tenger kék színe adta a színkulcsban való jelenlétét. A sárga bőr nem valószínű, hogy szerepet játszott Kelet Sárga kódjában. Az emberek bőrének színe nem érdekelte őseinket, a mongolid népek voltaképpen világos bőrűek és nem sárgák. Ráadásul a mongolidok is sok csoportra tagoltak, még olajzöld bőrű emberek is vannak a malájok között.

Északhoz kapcsolt a Fekete szín. Az Észak szót régebben Éjszak alakban írtuk, ami az Éj Szaka változata, az Éj viszont a Fekete szín uralma alatt áll. Ezért az Északi-tenger magyarul valójában a Fekete színt birtokolja. Ha Éjszaki-tengert írunk, akkor pontosabban látjuk az Északi-tenger nevének jelentését. Természetesen az Északi-Jeges-tengerről van szó, amikor Északi-tengerről beszélünk. A magyar krónikák szövegeiből pontosan kitűnik a Jeges-tenger összekapcsolása az Északi-tengerrel. A mai Északi-tenger neve másodlagos jelentőségű a régebbi Északi-óceán nevéhez képest. Az 1.900 körüli években még öt óceán nevét írták a térképekre, de az északi és déli Jeges-óceán neve lassan feledésbe merül. A mai Északi-tenger is megfelel a Fekete szín követelményeinek.

Nyugathoz tartozik a Fehér szín. A Fehér ismét a halál színe, mint a Fekete is, de van más jelentése a halálon kívül, mint a tisztaság, a nő és a királyság. Ma a Fehér-tenger helyzete nem mutatja meg kellően a Nyugat és a Fehér kapcsolatát. A mai Fehér-tenger inkább a hótól kapta a nevét, vagy a Fehér Éjszakáktól, mintsem a Nyugattól. Az Atlanti-óceán felel meg a Napisten lehanyatlásának helyéül. Az Atlanti-óceán nevének egyik magyar jelentése Atlan-Ti, vagyis Élet-Telen. A Ti jelentése Élet, az Atlan fosztóképző, ezért a Ti-Atlan furcsa jelentése. A név a Napistenre vonatkozik, nem pedig az óceán vízi lakóira. A Fehér-ország mellett tehát a Fehér-tenger is Nyugaton volt és van. Albion jelentése nem fehér, de az Alba Fehér, latinul, ám a latin név inkább a hegyek hófödte tetejére vonatkozik, mármint az Alba magyar előzményei szerint. Fehér-tenger volt a neve a Ciprus környéki vizeknek. Ez a tenger Martu területéhez viszonyítva volt Fehér. Martu a Nyugat, a halál területe, ahol a Napisten a tengerbe hanyatlik, a sumer központi területekhez képest, logikus tehát a megjelölt tenger Fehér neve.

Dél a Vörös színhez kapcsolódik. A Dél a Napisten teljességének a helye, a piros, vörös, bordó és a többi pirosas szín délen jelenik meg legerősebben. A fehér bőr pirosra pirul, a tűz a vöröshöz kapcsolódik és egyebek. A Nap, a Tűz, a Vörös, az Izzás, a Sütés és hasonló fogalmak mind kapcsolatosak egymással. A Dél égtáj egyértelműen a Naphoz tartozik, a Nap fontos színe a Vörös. Igaz, a Nap további színe még az Arany, Aranysárga és a Fehér. A Vörös reggel és este, az Arany délelőtt és délután, a Fehér délben jellemző a Napra. A Vörös-tenger eredetileg az Indiai-óceán neve volt. Ma csak az Afrika és Arábia közötti vizeket nevezik Vörös-tengernek, de néhány évszázaddal régebben ezt a nevet viselte a Szomáliától Indiáig húzódó tenger is, valójában azonban a név hatálya Szumátráig terjedt. Ez a tény, amit bármely középkori térképen láthatunk, megcáfolja a déli tengerek nevének vörös moszatoktól való származását. A vörös moszatoknak semmi köze a tenger nevéhez, ami valójában a magyar világtájakhoz kapcsolt színkódból ered.

A lovashadsereg lovainak a színe szintén megfelelt a színkódnak. Az égtájak szerinti hadosztályok, létszámuk 10.000 fő volt hadosztályonként, az égtáj szerinti szőrzetű lovakból álltak.

A mai Vörös-tenger eredeti neve Azúr-tenger volt. Egyrészt azért, mert szép kék színe volt, másrészt azért, mert az Egyiptomból kifutó hajók Úr város felé haladtak, a tengert ezért Az-Úr-i tengernek nevezték. Innen ered az Azúr név, és a név kék értelme. A magyar mesék Kék-tengere egyértelműen azonos az Azúr-tengerrel. Tündér Szép Ilona, úgy látszik, az egész Óvilágot ismerte és uralma alatt tartotta, vagyis az egész Óvilágban magyarok és rokonaik laktak. A Zöld-vizek Egyiptomtól északra hullámoztak, Krétától északra és nyugatra.

Kerek-tenger neve szintén a magyar mesékben szerepel. A Kaszpi-tengerről van szó, amit őseink, formája miatt, Kerek-tengernek is neveztek. A tenger kiterjedése más volt, mint manapság. Sokkal nagyobb volt a jégkor végén. A Volga színlői ma is megmutatják, meddig ért a vízszint sok ezer évvel ezelőtt. A Fekete-tengerrel közvetlen összeköttetése volt, mégpedig két tengerággal is. A mai Azovi-tenger, régi Mayotisz-tenger messze kiterjedt keleti irányban. A Mayotisz-tenger keleti oldalán laktak a Mayóták, akik valamiképpen rokonok voltak a magyarokkal. Bár a tenger nevét Meotisnak írják, de kétségtelen, hogy a Mayótáktól kapta a nevét.

A Kaszpi-tenger neve a Kaszi magyar néptől származik, a Pi ebben az esetben Víz jelentésű. Az Aral-tóval közvetlen összeköttetésben állt, az Aral-tó alig 2.000 éve megközelítette a 180.000 km2 kiterjedést. A Kerek-tenger vízrendszere sokkal nagyobb volt, mint ma, amit feltétlenül figyelembe kell venni hagyományaink elemzése folyamatában.

Rengeteg rejtélyes földről beszélnek az emberiség hagyományai. A mitológiákban és ősi mesékben szinte végtelen a számuk. Többnyire valódi igazságokat tartalmaznak, de sok mai kutató csak a képzelet termékeinek tartja az ősi adatokat. Véleményem szerint súlyos tévedéseket követnek el a tudomány képviselői, mivel állandóan és folyamatosan alábecsülik őseinket és fejlettségük színvonalát.

A Tündérnép, akik a magyarokkal azonosak, a kelta testvérek mitológiájában is fontos szerepet kap. Daoine Sidhé értelme Tündérnép. Az ír Sidhe Tündér. A Daoine Sidhé legyőzte Írországban a fomoriakat, akik óriások voltak, valamint a fir bolgokat, a „lándzsás embereket”. A kelta Daoine Sidhé több ágra tagolódott, mint a Davana (a dombok népe), akik dombok alatti üregekben éltek, az Áes Si, az Áes Sidh, az Áos Sidhe és Danu gyerekei.

A Tuatha Dé Danann, vagyis Danu Istennő Népe, vereséget szenvedett a keltáktól, akik Spanyolország felől érkeztek, tehát szumer és magyar elemek is lehettek köztük.

Megismerhetjük az Ifjúság Földjét, a Tir-na-n-oge területét, amely egyfajta idő nélküli világ, nincs benne öregség, betegség, halál, a legyőzött másnap feltámad.

A norvégok beszélnek Attlandról, ami egy északi terület, az Eddák – Hősi Énekek – gyűjteményben szerepel. Attlandot tenger veszi körül, amit Atle útjának neveznek.

Nagyon érdekes az a történet, amely Celidonról szól és azt állítja, hogy Skócia déli partjaival szomszédos Tündérországhoz tartozott. A Celidon-erdőség eszerint ott zöldellt, ahol ma tenger hullámzik. Arra a végeredményre juthat az egykori erdő keresője, hogy a Celidon-erdőség és vele Tündérország egy része a mai Északi-tenger területén feküdt. Vagyis keletre Skóciától, ahol a jégkorban tundra lehetett, de a magaslatokon tényleg fenyves erdők tenyésztek. A nyugati partoknál a tenger alja töredezett, sok helyen 100 m-nél mélyebb. Egyszerűen csodálatos a nép emlékezete, ami szerint a mára elmerült Tündérországban erdőségek terpeszkedtek. Kétségtelen, hogy az elsüllyedt területeket nem választhatjuk el a ma is tengerszint feletti szárazföldektől.

A Hét Királyság mítosza kifejezetten a magyarokhoz köthető. Sorcha, Tirnanog és Logres régi királyságok voltak, Annwyn Wales területén feküdt, Avalont pedig nem tudjuk pontosan, hol terült el.

Lyonesse országa valószínűleg a mai Franciaország, vagyis Borkusföld egy részén, valamint az elsüllyedt szárazföldi selfen feküdt, a terület egészen Angliáig húzódott. Szintén a tündérkirályságok közé tartozott.

Ys szigete nevének nincs értelme a nyugati kutatók szerint. Pedig magyarul az Is (Üs) jelentése Fény, másrészt Ős. Ys szigete esetleg Szumerral azonos. De ismét a földrajzi helyzetre kell rámutatni! Az Al-tenger, amit ma Arab-öbölnek vagy Perzsa-öbölnek neveznek, egykoron, mintegy 10.000 évnél régebben, szárazföld volt, nagyjából a mai öböl közepéig. Az olvadások után a tenger egészen a későbbi Eridu vonaláig nyomult előre, majd a két folyam hordaléka messze délre nyomta vissza ismét a tengert. Ebből az is nyilvánvaló, hogy az Al-tenger területén létezhetett egykor egy kultúra, amelyet nem ismerünk.

Az Adriai-tengerrel hasonló a helyzet. Tízezer évvel régebben a mai tenger közepéig szárazföld lehetett a tenger aljzata, majd jött az elöntés. A Pó folyó valamennyi kevés területet visszahódított a tengertől, ma is nyomul előre. Egy nagy eljegesedés ismét megváltoztathatná a partok futását.

A Fekete-tengerrel kapcsolatban elterjedt egy hamis és alapok nélküli teória, ami Bob Ballard nevéhez fűződik. Azt állítja ez az elmélet, hogy a Fekete-tenger vize elpárolgott a jégkor után, kevés víz maradt a medencében, majd átszakadt a Boszporusznál a szárazföldi gát és a víz nagy zuhatagban ismét beáramlott a Fekete-tengerbe. Az áradó víz sok emberi telepet elöntött, a népesség Kis-Ázsiába menekült a tenger medencéjéből.

Ezzel szemben az a valóság, hogy a Dardanellák és a Boszporusz nem játszott gát szerepet az utóbbi százezer évben. A Volga színlői pontosan megmutatják a víz magasságát a legutóbbi tízezer évben. A víz folyamatosan és állandóan csökkent, a csökkenés ma is erőteljesen folytatódik. A Fekete-tenger kap vizet a Boszporuszon keresztül, de a Kaszpi-tenger már nem, az Aral-tó pedig a végpusztulás határán van.

Hyperborea titokzatos országa az őskori és ókori magyarok országa. Búzát termesztenek benne, ami önmagában még nem teljes bizonyíték, de az összes egyéb adat magyarokat igazol. Maga a név a legfontosabb tény, de a bölcsek is a táltosok közül kerültek ki. A Hyper nevet majd a görögöknél tárgyalom. A Bor természetesen Víz magyarul.

Nyugaton Macaronesia-szigeteknek nevezik a maradvány szigetcsoportokat, amelyek megmaradtak a tenger előre nyomulása folyamatában. A Kanári-szigetek is ide tartoznak.

A Szerencsés Sziget, vagy az Áldottak Szigete is a múlt homályába vész el.

A Niszai-mezők a boldogok területe. Nisza városa Parthia területén feküdt, finnül a búza neve Nisza. A magyar Nyisza ige a búza és a gabonafélék aratásának a neve, elsősorban a sarlós aratásé. A kasza csak a sarló után fejlődött ki, jóval hatékonyabb eszköz volt, mint a sarló. A szumer Niszaba istennő is a gabona istennője.

Az Elíziumi mezők nevében többféle tartalmat is látni lehet. Az Elűzi az Elyzium név alapja valószínűleg. A lélek elűzése fontos volt abból a szempontból, hogy ne zaklassa az élők tevékenységét a halott lelke. Ez az ország is a holtakhoz kapcsolható.

Egy francia népmesében Perion király és családja Amadis elsüllyedt birodalmának túlélői voltak. Amadisból érkeztek Bretagne-ba, ahol dinasztiát alapítottak. Amadis a magyar Amadok név változata, ez az adat újabb bizonyítékot nyújt a Nyugat felé hajózó magyar törzsek továbbéléséről. Az amadok mintegy Kr.e. 2.000 körül éltek a Kaszpi-tenger vidékén, talán az andronovói kultúra népével azonosak. Az amadok magyar népnevet Bartha Antal könyvében is ellenőrizhetik a kutatók.

Heszperia területe Spanyolországban lehetett. A Heszper név a Hősök Háza értelmet tartalmazza. A göröggé vált magyarok hagyományozták a görögökre az ország nevét és képzeteit. Egyes elméletek szerint a Baleárok azonosak Heszperiával. Nyugaton volt Gorgonia, Hibernia Írországot jelölte. Albion Angliával azonos, de kelta lakossággal.

A magyar mitológia szempontjából a földrajzi területek ügyében tovább kell folytatni a kutatásokat. Mivel Angliától Japánig terjedt a magyarok által lakott földterület, majd a magyar nyelv szétbomlása idejétől megjelentek az új nyelvek, amelyek magyar nyelvi alapokon állnak, a kutatások nagyon magas szinten felkészült kutatókat igényelnek. Ráadásul Amerika és Ausztrália, Óceánia sem kerülheti el a kutatásokat, mert ezeken a nagy területeken is számtalan rokonunk él.

Az Újvilág benépesülése külön kérdéskör. Az Óvilág és az Újvilág kapcsolata rendkívül régi, 40.000 évesnél régebbi. Nagyon sok és érdekes téma kapcsolódik az Újvilág népeihez, amelyek többsége rokonságban áll a magyarok rendkívülien régi népével. Az amerikai törzsek mitológiai hagyományai is szorosan kapcsolódnak a magyar mitológia hagyományokhoz. Gyakorlatilag minden indián nép rokonaink közé tartozik, ezért nem sorolom fel a neveket. Talán annyit érdemes hozzáfűzni, hogy az első betelepülő hullám Dél-Amerika, a második hullám Közép-Amerika, a harmadik hullám Észak-Amerika indián népeit hozta létre. A népek persze vándoroltak, újabb bevándorlók érkeztek, ezért tiszta képet nagyon nehéz felvázolni a rokonsági viszonyokról.

Nagyon bonyolult a kép Ausztrália és Óceánia területén is. Délkelet-Ázsia ausztralid népeit alig 4.000 éve özönlötték el északról a bevándorlók. A megmaradt őslakók a hegyekben élnek. A területen két törpe nép is élt, a Flores szigeten élt kicsi emberek, és a Palau-szigetek törpe népe. Angliában is élt egy törpe nép, továbbá a Földön még ma is sok alacsony termetű csoport él.

Régi térképek olyan adatokat tárnak elénk, amelyek azt bizonyítják, hogy az emberiség eléggé jól ismerte a Föld felszínét, sok ezer évvel Kolumbusz előtt. Nagyon sajnálatos, hogy a bizonyító erejű térképeket semmibe veszi a tudomány.

A földrajzi területeket gyakran a népek saját magukról nevezik el. Érdemes ezért néhány nagyon fontos magyar népnevet értelmezni, mivel a magyar nemzet még a legegyszerűbb neveit sem érti, mert az ellenséges erők mindent meghamisítottak. A magyar nyelv folyamatos pusztításával a nép tudása semmivé válik. Azonban minden kideríthető, ha sziszifuszi munkamódszerrel dolgozunk, amennyiben a Legfelső Akarat is segíti a kutató munkáját.

Magyar népnevünk Magor nevéből származik, aki isteni eredetű ősapánk volt. Mivel testvére Hunor, ketten megfelelnek az ikrek fogalmának. Csakhogy az Ikrek csillagkép valójában hozzájuk kötődik, amiből az is következik, hogy a későbbi Ikrekhez kapcsolódó mítoszok mind Magor és Hunor hagyományából keletkeztek. Magor neve a Mag és Or/Úr névelemekből keletkezett. A Mag Csillag jelentésű, aminek megértése nem egyszerű. A keletkező élet is csillag, a gyerek is csillag. Ami fent van, lenn is! Vagyis a Csillag, a Mag, ami fenn van, lejön a földre megszületni. De nem csupán az ember, hanem minden élőlény, a növények is. Így a Magok Ura, vagyis Magor, a csillagok ura. Ha megnézzük, melyik Mag, vagyis Csillag a többi Csillag ura, akkor látjuk, hogy hozzánk legközelebb lévő Mag a Nap.

A Nap Csillag tehát a többi csillag ura, vagyis Mag Úr a Nap. Legalábbis itt a Naprendszerben, messzebb más a helyzet. Messzebb más csillagok az urak a saját rendszerükben. Mag Úr azonos Magor nevével, aki tehát valójában maga a Nap. Jelképe az Oroszlán, amely ragadozónak Maghur, Úr-Mah, Úr-Magh, stb. a neve, ami megfelel Magor nevének. Tehát Magor a Csillagok Ura, a Nap, akinek a jelképe az Oroszlán.

Hunor neve szintén Csillagok Ura jelentésű. De Hunor állhat Magor után is, viszont mégis ő az idősebb. A Hunok Ura maga Hunor. De a Hun név a Huny igével közvetlen rokon, továbbá igen sok rokonával, köztük a Hon névvel is.

Hun nevünk alapja a Hu szó, ami Mennyek Fia jelentésű. A Na a Ház, ami miatt a Hu-Na a Mennyek Fiainak a Háza (törzse, nemzetsége, népe). Ebből a Hu-Na szóösszetételből keletkezett a Hun népnév. A hunok tiszta magyarul beszéltek, ehhez nem férhet kétség. Tele van az ország hun királynevekből eredő településnevekkel, mint pl. Buda, a főváros neve. Nem sok nép van a világon, amelyiknek be lehet adni azt az elképesztő ostobaságot, hogy saját maga számtalan hun fejedelem nevét viselő településsel rendelkezik, ellenben a hunok nem magyarok. Valamilyen ismeretlen nép, amelynek a neveit a magyarok, ki tudja milyen okból, egyszerűen átvették.

A hunok természetesen az egyik legnagyobb magyar nép, szőke, vörös, barna és fekete hajúak, ahogy Li Po-szo amerikai kutató is írja.

Nézzünk néhány hun nevet Budán kívül: Kadar-Kút – Kádár király nevét viseli, Torda, Beszter Kassa mellett, Beszterce-Naszód megye, Beszterce folyó, Beszterce-Bánya, Beszter nevét Bixtunnak is írták, Bösztör-Puszta, Mike, Mikes, Miske több helyen is, Érd, Csaba több helyen is, Rova a Révayfalva névben, Hunyad két város nevében, mint Bánffyhunyad és Vajdahunyad, Hunyadvár és Hunyad megye, Hunya Békés megyében. Van több is.

A Hun népnév, amely tehát a Hu-Na szóösszetételből származott, az idősebb ember neve. A Huny ige és főnév kifejezetten Csillag értelmű. Amikor elhuny az ember, csillaggá lesz az égen. Párta-Hunya csillagnevünk pontos jelentése Párta-Csillag, tehát a nép pontosan tudja, mit jelent a Huny, csak el akarják feledtetni vele legszebb hagyományait is. A hunok magyar nyelvűségét a hun szókincs magyar nyelve dönti el, nem pedig egyéb dolog. A Kínai Akadémia egyértelműen kiáll a hunok és mai magyarok azonosságát illetően.

Magor és Hunor egyetlen embernek a fiatal és az idősebb korát jelöli. Sok művészeti alkotáson az ábrázolt ember figurája kettős. Az ilyen képekre azt mondják, hogy két perspektívából látható a központi figura. Valóban két perspektívát ábrázolnak a művészek, csak nem a térben, hanem az időben kell látnunk az alakot, amely kettőzött: fiatal és idős. Mag a fiatal csillag, Hun (Huny) az idős csillag. Egyik jön Istentől, másik megy Istenhez.

Sza népnevünk szintén rendkívül fontos. Jelentése: Mennyek Fia. Ez a második Mennyek Fia népnevünk. A Mennyek Fia csillagot is jelent, de megjelenhet egyszerű esőcsepp nevekben is. A Hu és a Sza jelentését Sz. A. Tokarev is elég jól meghatározta. A Sza nép a Kaukázusban lakott, területük neve Sza-Várda volt, innen ered Szavárd népünk. Szavárdia és Kárpátia legalább 40.000 éve kapcsolatban állt egymással. Augustus jelentős létszámú szavárdot telepített Pannóniába, mert ott az ő nyelvüket beszélték. Claudius alapította Sza-Váriát, a Sza nép Várát. A Szavárdoknak sokféle névformája volt, a szumerok Szubirnak nevezték őket, a Bibliában Szubar-Tu (Szubar-Táj) a nevük. Ők népesítették be Szibériát, a Szibér nép azonos a Szabírral és a Hunnal. A törökök között lévő szőke, vörös, barna emberek valójában magyar származásúak, amennyiben nem szlávokhoz tartoznak. A feketék között is sok a magyar eredetű, de ebben az esetben nehezebb a származás meghatározása. Amíg a Szakóca és Szakolca nevet nem értik az emberek, addig sok a tennivaló a Sza népünk ügyében.

Ugor nevünk jelentése Hosszú-Hegy (U-Gor). A csehek Uher alakban mondják. Ellenben az Urog szó Uruk városának névváltozata. A magyarokat a görögök Urogosz és Urgosz nevekkel is illették. Vagyis a magyarokat a görögök urukiaknak nevezték. Ellenben az Ugor inkább az Ugar rokona, ami Ugarit, eredetileg Ugar városának a neve. U-Gar jelentése Hosszú-Föld, vagyis hosszan be nem vetett terület. Meglepő tehát, hogy az Ugor és Urog a szumerokhoz kapcsolódik. De miért nevezik a manysikat és hantikat ugoroknak? Volt egy szumer csoport az Ural keleti oldalán, mintegy Kr.e. 2.000 körül, akik városokat építettek, az utakat faburkolattal látták el. Szverdlovszk környékén virágzott ez a kultúra, majd eltűnt. Igaz, délinek nevezik a kutatók, de valószínűleg az akkádok elől elvonult szumerokról van szó. Talán a manysik és hantik tőlük származnak. Ha egy népcsoport a mocsárba kénytelen menekülni, valószínűleg a kultúrája is lehanyatlik. Az életben maradás minden energiájukat felemészti, ráadásul Nyugat-Szibériában a mocsarak rettenetesen hidegek. A földrajzi környezet bármely emberi népcsoportot képes átalakítani. De a manysik és hantik származása teljesen ismeretlen, nem gondolom szumer származékoknak őket.

Unugúr nevünkben az Unug Közösség, tehát Unug Úr a közösség urainak a népneve. Mivel Kr.e. 2.000-től ismert az Unugúr népnév a Zagroszból, nem lehet felfogni, hogy miért értelmezik egyesek On-Ogurnak a nevet, ami Tíz Nyíl lenne törökül, de Ogur szó a törökben nincs. A Tíz Nyíl ráadásul Tíz Törzs lenne, hozzá több példát hoznak fel, de minden példájuk teljes képtelenség. Az Unug Urak törzseinek a száma mintegy 20-24 lehetett, nem pedig tíz.

A magyar Hetu-Moger példáján akarták törökösíteni a szabír és szumer, valamint akkád jellegű magyarokat, az Unug Urakat. A He-Tu jelentése azonban Nap-Táj, továbbá a Hét jelentése Király, és végül valóban 7 (hét). A He-Tu Moger név valójában Nap-Országi Magyart jelent, de a Királyi Magyar jelentést is tartalmazza. A Szarmaták neve Királyi Maták, a Szár egyik értelme király, ami a Hetu-Moger és a Szár- Mata nevek azonos jelentését mutatja.

Az etruszkok magyar nyelvű népe Itáliában hozott létre fantasztikusan csodálatos kultúrát. Felszina, Belszina és Alszina a felső, a belső és az alsó országrész neve. Százhalombatta környékéről mentek Itáliába, de kapcsolatban álltak folyamatosan Kis-Ázsiával, az ottani magyarokkal is. Az etruszk virágkor Kr.e. 2.500-tól Kr.e. 500-ig tartott, az Atlanti-óceán vizeit is uralták nagy flottáik.

Nagy népünk volt a Paion, akik a Balkánt lakták. Lémnosz lakói magyar írással magyar nyelven írtak. A Pelaszgok a Palóc csoportunkhoz tartoztak.

Kár és Kér törzsünk hozta létre a Minoszi Birodalmat, Kária országát. A kár harcosok az egyiptomi hadseregben hoplita csapatokat alkottak, soraikban görögök is voltak. Kárpát is az ősi Károk Háza. A Qar az angoloknál Tündér nép, vagyis a magyarok népe. A Karél népnév Kar-Hely értelmű. Városépítők, a kelta Kaer, finnségi Kar város értelmű, vagyis az embereket karoló városfalak védik az ellenségtől.

A trójaiak magyar népe, helyesen Torja népe, óriási mértékben járult hozzá a civilizáció fejlődéséhez. Ők a Tarjánok, nevüket sok alakban írják. Az angol Troice nép is tarján magyar, a francia Paris és Troyes is tarján (Lutetia Parissi), a Triassicum városnév lett átírva Troyesra, Atilla nagy győzelme után. Ez is egy bizonyíték Atilla magyar, trójai kilétére.

A Kolcsok, vagy Kolcok a Kaukázus népe, Kolchisz országából. A Kocsok törzse a Kocsager, vagy Kotzager népnévben is felismerhető, az Ager a magyarok Agarenus ágát jelölő név, a Kocs valószínűleg a Kos névből származik.

Szaka népünk magyar nyelvűségét az dönti el, hogy a szakák, a szkytha magyarok egyik ágaként, eljutottak Indiába. Indiában több hercegséget alapítottak, amelyek közül az egyikben született Buddha.

Az indoszkytha területekről, az Indus folyó déli medencéjéből, déli irányba haladtak előre. Dél-Indiából keletre fordultak, egészen a Fülöp-szigetekig hatoltak, útközben rengeteg magyar földrajzi nevet alkalmaztak, amelyek jelentős része ma is élő. Magyar nyelvű városnevek sem ritkák Délkelet-Ázsiában, amelyeket a szaka hercegek adtak településeiknek.

Naga a Maga, egyes kutatók szerint Magya, népnevünk változata, ami Kígyót jelent. Természetesen az Égi Kígyóról van szó, a Tejútról. A Naga törzsek vándorlása hosszú volt, nyomaikat több helyen is azonosíthatjuk. India mellett Japán a másik legfőbb központjuk, de más területeken is felfedezhetjük őket. A Tejút vallása miatt bizonyára hozzánk tartoztak. A kobra Naja nemzetségnév a Naga szabályos változata.

A Nártok az oszétek ősei. Nevük Nár része szintén a Magar név egyszerűsödése lehet.

Mivel a magyar mitológia gazdagsága a magyar népnevek nélkül nem igazán támasztható alá, ezért a népneveinket illő lenne ismerni. Mivel a magyar népnevek száma rendkívül nagy, ezért más munkákra kell utalni. Ha nem túlzott tolakodás részemről, érdemes átnézni Magyar népnevek címet viselő munkámat. Kiszely István grandiózus műve, a Föld népei öt kötetben mutatja be a ma élő népeket, de a mai helyzet a régebbi helyzetből fejlődött ki, ami evidencia.

Népek, országok, hősök nevei áramlanak elő a régi könyvekből. A magyar nyelv segítségével igen sok pontosan megérthető, bizonyítva azt az alaptételt, amit minden ősi nép hangsúlyozott, a magyarok az emberiség ősnépe, akiktől a többiek származnak.

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások