20240713
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2017 május 17, szerda

Huszárvágás vagy svédcsavar? Hatvan éve érvénytelen Trianon

Szerző: AMKINFO

Nem kis meglepetéssel szolgált a 2017. május 6-án, a Lurdy Házban rendezett konferencia résztvevőinek az egyik előadó, dr. Gyarmati Éva jogász, amikor a színpadra lépve bejelentette a „műsorváltozást", miszerint a szervezők hozzájárulásával megosztotta a rendelkezésére álló előadói időt jogász kollégájával, dr. Farkas István Józseffel, és a meghirdetetthez képest az előadás címe is más lesz: Alaptörvény kontra természetjog.

És ez még csak a kezdet volt! A meglepetésekben nem szűkölködő felvezetőt az előadás folyamán további izgalmas bejelentések, nagy horderejű információk átadása követte.

Dr. Gyarmati Éva ezután röviden bemutatta kollégáját, dr. Farkas István Józsefet, aki alapos ismeretekkel rendelkezik a jog, a kémia, a fizika, az informatika, a szemantika és a magyar őstörténet vonatkozásában is, a Hun Lélekközösség Pálos Rendházának elnöke, és az Apostoli Magyar Királyság (röviden: AMK) Koronatanácsának tagja. Ezt követően dr. Gyarmati Éva arról tájékoztatta a hallgatóságot, hogy ő maga az Alkotmányos Magyarország nevű társadalmi önszerveződés vezetőségéből másfél hónappal korábban - többekkel együtt – kivált, illetve ő a tagságát is megszüntette, melynek okaként a vezetőségben kialakult feloldhatatlan nézetkülönbségeket jelölte meg. Mindazonáltal – mint mondta - az Alaptörvény érvénytelenségéről kialakult álláspontját továbbra is fenntartja. Mint mondta, az Alaptörvény nemcsak azért érvénytelen, illegitim és illegális, mert nem felel meg az 1989-es alkotmány megalkotásakor lefektetett alkotmányozási szabályoknak, és a tartalma is súlyosan alkotmányellenes, hanem mert a természetjoggal is szembemegy.

(Itt jegyzem meg, hogy az előadásról készült 43 perces videófelvétel megtekinthető ITT
, illetve az AMK facebook oldalán , továbbá a LINK alatt a youtube-on, viszont az elhangzottak összefoglalóját az alábbiakban el is olvashatják – A szerk.)

Dr. Gyarmati Éva emlékeztetett arra, hogy az országban közel száz éve komoly közjogi problémák vannak, mivel az egyes csoportok – külföldi támogatással – mindig magukhoz ragadták a politikai hatalmat, és olyan alkotmányokat alkottak, amelyek nem voltak összhangban a történeti alkotmányokkal, ugyanakkor meg sem kérdeztek senkit, mi a véleményük róla. Az Alkotmányos Magyarország nevű társadalmi önszerveződésben egy kétlépcsős megoldásban gondolkodtak az ország alkotmányos rendjének helyreállítása érdekében, az AMK Korona Tanácsának képviselői pedig tettek valamit 2017 márciusában, ami egy huszáros vágással meghozta a várva várt megoldást.

Dr. Farkas József bevezetőjében az AMK által helyreállított és követni kívánt Szentkorona Jogrendről szólva annak a természeti törvényekhez és a kozmikus törvényekhez közeliségét emelte ki. Emlékeztetett arra, hogy az AMK Koronatanácsa nem működik együtt a Borbély József vezette szerveződéssel, majd rövid, érdekfeszítő tájékoztatást adott arról, hogy az „apostoli” jelző miben különbözteti meg az apostoli királyokat más királyoktól (részletesen a videóban).

- A szabályos jogalkotási folyamat alapján született írott jogszabályok is lehetnek erkölcstelenek, életellenesek, de ezek fölött is áll egy magasabb erkölcsi elvárás, és ha ennek nem felelnek meg, akkor azt a törvényt nem kell betartani, az nem tekinthető jognak – jegyezte meg közbevetőleg dr. Gyarmati Éva.

Mi volt az AMK Koronatanácsának az a lépése, ami gyökeresen új helyzetet teremtett az országban?

Az AMK Koronatanácsa egy nemzetközi konferenciát hívott össze 2017. március 3-4-ére, Fehérvárcsurgóra, amely az 1947-es párizsi békeszerződést vizsgálta felül, és amelyre minden olyan ország kormánya, illetve az utódállamok vezetősége megkapta a meghívást, amely érdekelt és aláíró volt e szerződés megkötésekor. ˙(A csehek rá is kérdeztek az AMK Koronatanács jogállására, amelyről egy kétoldalas levélben tájékoztatást kaptak.)

Miért kellett felülvizsgálni az 1947-es párizsi békeszerződést? – tette fel a jogos kérdést dr. Farkas István József, majd meg is adta rá a választ:

Elsősorban azért, mert ez a szerződés olyan klauzulákat kényszerített a magyar nemzetre, amelyek emberiségellenesek, jogellenesek, és ezért ezeket a Szentkorona Országainak lakossága nem is kellett volna elviselje. Továbbá azért, mert az aláírásnál olyan személy képviselte az országot, akinek erre nem volt jogosultsága. Gyöngyösi János külügyminiszter a tárgyalásokon jogosulatlanul képviselte a háború vesztesét, a Magyar Királyságot, mivel Magyarországon 1946. február 1-jén hatályba lépett az a törvény, amely megalapította Magyarországot, és államformáját köztársasággá nyilvánította. Ily módon Gyöngyösi Jánosnak „át kellett iratkoznia” a Magyar Köztársaság állampolgárává, következésképpen Párizsban, 1947. február 10-én egy olyan ember írta alá a szerződést, aki nem volt jogosult a Magyar Királyság nevében semmilyen nyilatkozatot sem tenni. Ez egy olyan jogi malőr, amit eddig senki nem vett figyelembe. Azóta is nyitott a kérdés, miért távolították el őt a külügyminiszteri székből 1947. május 31-én? Az 1947. évi XVIII. törvény a párizsi békeszerződést az ország törvényei közé iktatta, és hatályát a mai napig fenntartja. A törvény hivatkozható, és per indítható az ország rárótt/vállalt kötelezettségének nem teljesítése ügyében, lásd a PKKB 26.P.92.620/2011./2. számú bírói végzést.
A Fehérvárcsurgói Konferencia erre kívánta felhívni a figyelmet.

Miért az 1947-es párizsi békeszerződést, és miért nem Trianont vizsgálta felül a 2017. március 3-4-i fehérvárcsurgói konferencia?

Az 1947. február 10-én aláírt párizsi békeszerződés II. Cím 10. cikkének 1. pontja* úgy rendelkezett, hogy minden nemzetközi szerződés, amelyet a Magyar Királysággal kötöttek, érvényét veszti, amikor hatályba lép a párizsi békeszerződés, feltéve, hogy valamely Szövetséges vagy Társult Hatalom nem jelzi, hogy a korábbi szerződést érvényben kívánja tartani. A párizsi békeszerződés aláíróinak 6 hónapjuk volt arra, hogy észrevételt tegyenek, jelezzék, ha valamilyen szerződést hatályban akarnak tartani, vagy felújítani (II. Cím 10. cikk 3. pontja), de erre nem került sor. Ez azt jelenti, hogy minden szerződés, amit a Magyar Királysággal kötöttek - köztük Trianon is - már 1947. augusztus 10-én hatályát vesztette!

Ezt a hatalmas horderejű tényt mind a mai napig elhallgatják azok, akik a Trianon-kérdéssel foglalkoznak. A fehérvárcsurgói konferencia ezért a trianoni békeszerződés helyébe lépő, az országhatárokat azzal szinte mindenben egyezően meghatározó párizsi békeszerződést vizsgálta felül és nyilvánította érvénytelenné záródokumentumával, továbbá kimondta, hogy az országban 2017. március 4-e óta – közel százévi provizórikus állapot után - a Szentkorona Jogrend érvényes jogrend.

Záródokumentum

A kép nagyítható.


A szervezett magánhatalom országgyűlési képviselői által alkotott, és a köztársasági jog alapján is érvénytelennek minősülő Alaptörvény illegitim és joghatás kiváltására alkalmatlan.

Dr. Gyarmati Éva kiegészítésül hozzátette, hogy megvan az az államszervezet, amely érvényre tudja juttatni a Szentkorona Jogrendet, az Apostoli Magyar Királyság személyében. Ez az állam megfelel az államok jogairól és kötelezettségeiről szóló, a nemzetközi szokásjog alapján megszületett 1933-as Montevideói Egyezményben az állammal szemben felállított államfogalom kritériumainak: "Az államnak, mint a nemzetközi jog alanyának a következő tulajdonságokkal kell rendelkeznie:

- (a) állandó népesség;

- (b) meghatározott terület;

- (c) kormány; és

- (d) a más államokkal való kapcsolatfelvétel képessége"


Mivel
- a) az Apostoli Magyar Királyságnak van állandó lakossága, hiszen a visszahonosíttatásukat kérő emberek már ennek az államnak a honpolgárai, és rendelkeznek azonosításukra alkalmas igazolvánnyal,

- (b) az államnak van területe, ez a Kárpát-medence, a Szentkorona Országainak területe, és

- (c) van ennek az államnak kormánya, amelynek szerepét az AMK Korona Tanácsa tölti be jelen pillanatban, amíg a visszahonosításukat kérők elfogadják a működését, továbbá

- (d) a diplomáciai kapcsolatok felvételének kezdeményezése is megtörtént.

Lényegében az AMK Koronatanácsa visszaállította az idő kerekét 1918-ig - mondta dr. Gyarmati Éva, és mint fogalmazott, úgy látja, jogilag helyes, amit csináltak. Kijelenthető tehát, hogy az Apostoli Magyar Királyság az a törvényes magyar állam, amely az állami főhatalmat gyakorolhatja. Az a dolgunk, hogy kezdjük el szervezni a saját államunkat úgy, ahogy az a józanésznek, az erkölcsnek, a Szentkorona által közvetített Kozmikus Rendnek megfelel – tette hozzá.

Dr. Farkas István József ezt követően ismertette a záródokumentum függelékének szövegét,amelyből kitűnik, hogy országunk 2017. március 4 óta nem tagja az Európai Uniónak, a NATO-nak, az ENSZ-nek sem.

függelék

 

Megjegyzésként hozzáfűzte, hogy a szervezett magánhatalom fantom állama az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett gazdasági vállalkozás, szerződései nem érvényesek a törvényes magyar államra, viszont 2017. március 4-én Magyarország valamennyi ingó és ingatlanvagyona visszaszállt a Magyar Királyságra.

Mi a feladata az AMK Koronatanácsának?

A Koronatanács már összeállított egy gazdasági programot, amivel függetleníti a törvényes államot a jelenleg regnáló szervezett magánhatalom pénzügyi és intézményrendszerétől, továbbá több évvel ezelőtt létrehozta és elektronikus pénzzel (szentkorona – Stk) működteti a Szent Korona Bankot. Utalt rá, hogy az ún. devizahiteles áldozatok közül már 260 fő tartozását kifizették szentkoronában, bár néhány bank visszajelzett, hogy nem érti, mi van. Arra is van példa, hogy a végrehajtó lefoglalta a szentkoronát (STK; Kr.), mint fizetőeszközt. Aki visszahonosíttatja magát, megkapja a lehetőséget arra, hogy a Szentkorona segítse. Minden társadalmi szerződés kétoldalú szerződés, ennek okán a Szentkorona Jogrend, mint társadalmi szerződés alapján a Szentkorona gondoskodik minden honpolgáráról.

Dr. Gyarmati Éva utalt rá, hogy álláspontja szerint a hitelszerződések létre sem jöttek, a hitelek összegét a bankok maguk állítják elő, a kamat összegének a bankok általi meg nem teremtése miatt pedig a szerződések összességükben lehetetlen szolgáltatásra irányulnak, és a bankok nem érdemlik meg, hogy bármilyen pénzben, akár szentkoronában is fizessenek nekik, mert csalnak, a pénzrendszer pedig egy piramisjáték. Felhívta a figyelmet arra, hogy az AMK-nak, mint államnak nem válik mindenki automatikusan honpolgárává, mivel „az csak egy őrült szokás”, hogy ha egy állam területére születik valaki, akkor az állam a megkérdezése nélkül kiterjeszti rá a hatalmát, aminek következtében az állampolgár az államszervezetnek és tisztségviselőinek alávetetten él, és ez teljes mértékben szembemegy az emberi szabadság elvével.

A beszélgetés utolsó perceiben dr. Farkas István József arról beszélt, hogy a Szentkorona Országainak nincs senkivel érvényben lévő megkötött szerződése, kivéve a német állammal a II. világháború előtt hadiszállításokra kötött szerződéseket, amelyeknek most érvényt tud szerezni az Apostoli Magyar Királyság, és az a pénz, ami törvényesen megilleti a Magyar Királyságot, nemcsak az élet beindításához lesz elegendő, hanem annál jóval több.

* "10. Cikk 1. Minden Szövetséges vagy Társult Hatalom a jelen Szerződés életbelépésétől számított hat hónapon belül közölni fogja Magyarországgal, hogy a háború előtt Magyarországgal kötött kétoldalú szerződései közül melyeket kívánja érvényben tartani vagy felújítani. A jelen Szerződéssel össze nem egyeztethető rendelkezések azonban a fent említett szerződésekből törlendők lesznek.

2. Minden ily módon közölt szerződést az Egyesült Nemzetek Alapokmányának 102. cikke értelmében az Egyesült Nemzetek Titkárságánál be kell iktatni.

3. Mindazok a szerződések, amelyekre vonatkozólag ilyen közlés nem történt, hatályon kívül helyezetteknek tekintendők.”

A képre kattintva indul a videó ↓

A Magyar Nemzet visszatér ősei jogrendjéhe

______________________________________________


- Facebookon is jelen vagyunk innen tudod megosztani a hírt az ismerőseiddel.

- FACEBOOK APOSTOLI MAGYAR KIRÁLYSÁG CSOPORT

 Forrás:  AMKINFO - 2017. május 13. 16:11 

Hozzászólás  

#2 belgium/Andennenagy lajos 2017-05-24 16:18
ezen megkérdojelezése a 47-es Párizsi békeszerzodésnek Mo-gal kapcsolatosan egy kicsit
bukdácsol és közben maga ezen szerzodés nem hozott nagy változást az ország helyzetében ...

egy párhuzomos dolgot szeretnék veletek közölni. Ez a mi 'nagy', az elobbi békeszerzodésünk, a "Trianon"-inak nevezettünkkel kapcsolatos. Na ott egy hatalmas változás történt ... és ott is egy valami hasonlatos (de ott is sokkal nagyobb !) dolog
történt ...

sem Mo, sem Ausztria nem képviselte, mert nem is képviselhette a Monarchiát. Nem a Magyar Királyság viselt háborút, nem azt kért fegyverszünetet és nem az várta a tárgyalást ...

a békeszerzodést CSAK a Monarchia, ill. annak jogutóda írhatta alá ...

na ez egy komoly érv !!!

(most ha esetleg a Monarchia 'átutalta' volna a jogi
képviseletét, ennek örökségét 'Bécsre' és Bp-re és
én errol nem tudok, az akkor mindent megváltoztat)

kérem mindazokat, akiknek volna lehetosége erre, továbbítsák ezen véleményt ezen szakértok felé !

szeretettel, L
#1 2049 DiósdBálint B. Sándor 2017-05-22 17:45
Mindent meg kell tennünk a Magyar Haza megmentéséért
DE
fontos, hogy mi legyen a stratégia és kivel, a jó eredmények érdekében !!
Ebben a zűrzavaros mai nemzetközi helyzetben ???

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások