20230926
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2013 június 09, vasárnap

A turáni átok és „Szent” István bűne.

Szerző: matthew95

Mikor nem rég kijelentettem, hogy számomra „Szent" István nem szent, sokan felkapták a fejüket, hisz, hogy merek ilyet mondani, hisz ő hozta be a kereszténységet a magyarok közé, és ő volt első királyunk. Na, igen ő hozta be: kárunkra.

„Ősi legendák szerint, midőn eleink István király akaratának engedelmeskedve felvették a keresztséget és megtagadták ősi hitüket, a táltosok megátkozták a magyarságot. Legyen sorsuk széthúzás és belviszály, soha, semmibe ne egyezzenek, belső féreg rágja a nemzetet, lassú pusztulás végezzen vele... „

A kereszténység terjesztői persze ostobaságnak minősítette az átkot, mára még is közhellyé vált a magyarok széthúzása. Ha nálunk bárki, bármilyen sikert ér el, honfitársai rögtön rátámadnak, gyalázzák, gáncsot vetnek neki.

Mi ez, ha nem az ősi átok beteljesedése?

Napjaink közéleti állapota aligha szorul bővebb bemutatásra, hiszen nyilvánvaló, hogy a vezető magyar politikusok törekednek az ország, a nemzet kettészakítására. És még csak azt se mondhatjuk, hogy ez új jelenség a hazai politika életébe; elég belelapoznunk a történelemkönyvekbe, hogy hasonló helyzetek tucatjaival találkozunk... A körülöttünk élő népek előszeretettel dörgölik az orrunk alá, hogy a magyarok ötszáz éve minden megvívott háborújukat elveszítették. Mi ehhez nyugodtan hozzátehetjük, azért veszítettünk, mert az ország vezetői (sőt, egy-egy hadseregünk vezérkari tisztjei is) ahelyett, hogy a külső ellenséggel hadakoztak volna, tehetségük javát az egymás elleni áskálódásra fordították. Ez vezetett közvetve a mohácsi vészhez, a Rákóczi-szabadságharc bukásához, az 1849-es kudarchoz, ahhoz hogy vesztesen kerültünk ki az első és a második világháborúból, de még az 56-os forradalom is ezért bukott el. Úgy tűnik tehát, hogy az átok nagyon is működik Vagy csupán saját gyengeségünket magyarázzuk vele? Lehet-e hibáinkért valami természetfeletti erőt okolni? És egyáltalán elképzelhető, hogy felelősen gondolkodó nemzetvezetők, amilyenek őseink máguskirályai voltak, holmi vallási nézeteltérés miatt végzetes átkot mondjanak saját véreikre?

A turáni átok a magyarság feltételezett őshazájáról, az ázsiai Aral-tó környéki Turáni-alföldről kapta a nevét. Az akkori idők magyar idők magyar ősvallásáról alig tudunk valamit, mert kevés a hiteles forrás. Az bizonyos azonban, hogy szabad vallásgyakorlat működött a nép körében, azaz mindenki abban hitt, amiben akart. A magyarok hittérítők, kereskedők és utazók révén ismerték már a keleti- és nyugati kereszténységet, az iszlámot, a zsidó hitet és más, kisebb ázsiai vallásokat is. Sűrűn megfordultak köztük idegen népek képviselői, akiket nem korlátoztak hitbéli életükben, sőt ha valaki akart, csatlakozhatott is hozzájuk! Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a magyaroknak nem lett volna saját hite.

Éppen ezért kevéssé valószínű, hogy holmi hitbéli vita miatt a táltosok megátkozták volna saját népüket.

A turáni átok kiváltó oka nem az új vallás, az új hit volt, hanem az, hogy ennek az újnak mondott (és feltűnően könnyen elfogadott) vallásnak idegen papjai voltak, s a nép engedte, hogy idegen urak üljenek a magyarság nyakára. Mágusaink úgy tartották, hogy az ős magyar vallás minden más hit alapja, és őse volt, belőle alakultak ki a nagy egyházak, amelyek azonban letértek Isten útjáról. Az pedig, hogy a magyarok egy ilyen egyháznak hódoltak be, azt jelentette, hogy Isten népét többé már nem Isten irányította a máguskirályon keresztül, hanem más emberek. Még tovább sarkítva a dolgot: már nem Isten uralta az embereket, hanem azok akarták uralma alá vonni a Teremtőt! Ez pedig már olyan vétség, amely kiválthatta a súlyos turáni átkot. „Ha egy nép elhagyja Istenét, az isten elhagyja népét, a népnek pusztulni a kel..."

Manapság a pogánynak mondják az ősmagyarokat, és ezt a pogányságot úgy képzelik el, mint a kereszténység ellentétét, holott a nyelvészeti bizonyítékok igazolják, hogy a pogány kor szókincsükkel nevezzük meg a kereszténység világát, hogy a magyar nyelv a honfoglalás előtti szavaival az egész Bibliát le lehet fordítani. Ez pedig azt mutatja, hogy korábbi hitünk nem álhatot messze a kereszténységtől. A lélek, isten, hagymáz (ördög), bölcs, boszorkány, stb. mind-mind ősmagyar szavak. A vízzel való meghintés régebben is tisztított, ahogyan a kereszteléskor is a víztisztító jelképként szerepel. A Mennyei Úr régen is minden létező dolog teremtője volt, és az engesztelő áldozat is létezett.

A táltosok megértettették az emberekkel, hogy mindegy, melyik vallás jelét vetik magukra; ha Isten nevét mondják, a világmindenség erejével töltekeznek újra. Tulajdonképpen a kereszt sem Jézus halálára utal, mert ez s egy ősi szimbólum. Aki a világmindenséget akarja ábrázolni, az két vonalat mutat: egyet éjszakról délnek, egy pedig keletről nyugatnak. Esetleg felmutat az égre, majd le a földre, aztán körbe a látóhatáron. Ez is kereszt; talán a legősibb jelképek egyike, amelyet a keresztény egyház felhasznált és félremagyarázott!

Mindezzel Rómában a mindenkori pápa is tisztában volt. Egy hamis hit nevében szerveztek világbirodalmat, de nem számoltak a magyarokkal, az igaz hit őrzőivel, akik minden jobban tudtak, mindent jobban csináltak, leleplezhették őket. Ezért kellet idegeneket a nyakunkra ültetni, amit viszont csak vallás nevébe tehették meg. Ráadásul szükségük volt egy belső emberre, egy olyan főúrra, aki a hatalomért mindenre képes. Ez volt Géza fejedelem és fia, István király.

Géza Taksony fejedelem fia volt, és csalás nélkül aligha válhatott volna belőle is fejedelem, mivel az ősi rend szerint nem ő örökölte volna a hatalmat, hanem Taksonynak rangsorban utána következő legidősebb férfirokona. (Később ugyanígy nem Istvánnak, hanem Koppánynak kellet volna követnie őt a fejedelmek során.) Hogy megerősítse magát a posztján, Géza szövetségeseket keresett, ám a magyarok közt nem találván eleget, idegenek felé fordult, és ez kapóra jött az egyháznak. Róma hűbéresén, I. Ottón keresztül segítséget ígért Gézának, ha a fejedelem elpusztítja a régi rendet és a régi vallást, amely a kereszténység vesztét okozhatta volna. Az érdekek itt találkoztak.

Géza fiát, Vajkot (Istvánt) német papok nevelték, és feleséget is bajor uralkodóházból választott neki. Megszilárdította a fejedelmi poszt már-már csupán névleges hatalmát, és a feudalizmus béklyóit rakta a népre. Az idegen papok partnert láttak benne a kereszténység és a német hatás terjesztésében, ezért segítették céljai elérésében, miközben fiát teljesen a befolyásuk alá vonták. Ma úgy mondanánk, hogy a gyermek Istvánt sikeres agymosásnak vetették alá. István pedig elszakította a magyarságot a keleti gyökereitől, az eredendő ősvallást és az ősi tudást semmisítette meg, amely pedig még a keresztény térítők egy részét is megragadta és felismerésre késztette. Olyannyira, hogy némely templomban magyar írást használtak, magyarul miséztek és ősi magyar szövegeket gyűjtöttek össze. Róma azonban ettől félt leginkább, hiszen úgy tűnhetett, hogy nem a keresztények térítik a magyarokat, hanem az ősi tudás győzi meg a térítőket. Ez nem maradhatott ennyiben, ezért István Kr. u. 1000-ben a következő rendeletet adta ki:

„ ...a magyarok, székelyek, kunok, valamint az egyházi magyar keresztény papság által is használt régi magyar betűk és vésetek, a jobbról balra haladó pogány írás megszüntetődjék és helyette latin betűk használtassanak...Továbbá a templomokban található pogány betűkeli felírások és imakönyvek megsemmisítessenek és latinra cseréltessenek! Valamint pedig azok, akik régi pogány iratokat beadnak, 1-től 10 denárig jutalmat kapjanak. A beadott iratok és vésetek pedig tűzzel és vassal pusztítsanak el, hogy ezek kiirtásával a pogány vallásra emlékezés, visszavágyódás megszüntetődjék."

Ez a rendelet lehetett a kezdete ezeréves balsorsunknak. Nem csak vallásukat hagyták veszni a magyarok, de hagyományaikat, értékrendjüket és történelmüket is. Ezek nélkül pedig nem lehet igazi jövője egy nemzetnek még akkor sem, ha turáni átok nem működne!

Forrás: http://hunliferz.web4.hu/cikk/a-turani-atok-es-szent-istvan-bune


HIBAJELENTÉS!

Kedves Honfitársak!

Valami hiba keletkezett a hozzászólásoknál mert többszörössen jelntette meg a beküldött szöveket és amikor egyet ki akartam venni mindet vitte. Ha vissza akartam tenni Nem ment. Most nincs idöm javitani kérem türelmeteket. addig is itt olvasható a két hozzászólás:


 

#2 Magyarország — boróka 2013-06-09 22:30


Tisztelt dr. Balogh Sándor úr!

Ha figyelmesebben, kevesebb előítélettel olvasta volna az írást. akkor felfigyelhetett volna az alábbiakra:

idézet:
"kevéssé valószínű, hogy holmi hitbéli vita miatt a táltosok megátkozták volna saját népüket.

A turáni átok kiváltó oka nem az új vallás, az új hit volt, hanem az, hogy ennek az újnak mondott (és feltűnően könnyen elfogadott) vallásnak idegen papjai voltak, s a nép engedte, hogy idegen urak üljenek a magyarság nyakára. Mágusaink úgy tartották, hogy az ős magyar vallás minden más hit alapja, és őse volt, belőle alakultak ki a nagy egyházak, amelyek azonban letértek Isten útjáról. Az pedig, hogy a magyarok egy ilyen egyháznak hódoltak be, azt jelentette, hogy Isten népét többé már nem Isten irányította a máguskirályon keresztül, hanem más emberek. Még tovább sarkítva a dolgot: már nem Isten uralta az embereket, hanem azok akarták uralma alá vonni a Teremtőt! Ez pedig már olyan vétség, amely kiválthatta a súlyos turáni átkot. „Ha egy nép elhagyja Istenét, az isten elhagyja népét, a népnek pusztulni a kell...""

idézet vége (kiemelés tőlem)

Az idézett szöveg arra utal, hogy az átok, - akár elhangzott, akár nem - inkább tekinthető jóslatnak, mint a táltosok szándéknyilatkozatának. Ennek a magyarázatnak a fényében azt is elképzelhetőnek tartom, hogy az átok szövegét már buzgó klerikusok fogalmazták és illesztették a legendába azzal az ártó szándékkal, amellyel egész múltunk emlékezetét kívánták besározni. Erre a törekvésre rengeteg példát ismer művelődéstörténetünk. Az istváni államiság története pedig magában minősíti az alkotást és az alkotót. Ennek ellenére az alkotó értékelése máig megosztja nemzetünket. Ez nem az átok hatása, mert az nem létezik, hanem egy eltorzított értékrend szerinti történelem szemlélet eredménye, amelyet máig sulykol a hatalom és az oktatás, miközben egyre nagyobb teret hódít a történelem felülvizsgálata és átértékelése, hogy napjaink kérdéseire képes legyen megfelelő válaszokat adni. Ugyanis mára kiderült, hogy a tanított (hivatalos) történelem egy szűk csoport érdekeinek megfelelő (azonban a többség számára ROSSZ) irányba viszi a világot, ráadásul tele van hamisítással, hazugsággal, ezért a többség érdekeinek megfelelő válaszok és tanulságok szolgáltatására nem alkalmas.

idézet:

"Isten népét többé már nem Isten irányította a máguskirályon keresztül, hanem más emberek."

idézet vége.

Mára pedig a zsidóság tartja magát isten népének. Budapestet már Judapestnek nevezhetjük, stb.
Ennek a ténynek figyelembevételével kell I. István művét értékelni, nem pedig a táltosokra köpködni, akiknek rossz hírét kelteni sokaknak volt érdeke a múltban.


# Dr. Balogh Sándor — USA

Kedves Matthew! Ha a táltosok, mint az ősi hit képviselői valóban igy megátkozák a nemzetet, ("Legyen sorsuk széthúzás és belviszály, soha, semmibe ne egyezzenek, belső féreg rágja a nemzetet, lassú pusztulás végezzen vele... " akkor jobb is, hogy Szent István alatt behozták a kereszténységet ehelyett a nemzetátkozó banda helyett. De persze én nem hiszem el, hogy az átok valóban megtörtént. Én hiszek a Vass Albert Hagyaték c. könyvében leirt, nemzethű és jóindulatú táltosokban, nem a Mathew féle sátán-szolga táltosokban. Nem csodálom, ha Matthew úr nem szereti Szent Istvánt!

 

Megnyitva 36709 alkalommal

Hozzászólás   

#21 Szent s Ég?úgyistudodki 2018-09-26 20:44
A Táltósok,Mágusok,Guruk,Tanítók, SOHA nem átkoztak,átkoznak ki senkit! Ők Isten kiválasztottai,és mind olyanok, tisztában vannak annak súlyával és tetteik következményeivel. Az átok mindíg visszaszál ! Aki mágikus hatalmával visszaél,(elképzelhetetlen,mert a Teremtő nem téved !!) saját önző céljára fordítja azt, a világ végezetéig bűnhődne. De lelki tisztaságuk révén ez lehetetlen! Ami a "történelmünket" illeti,egy hazugság halmaz az egész! Amelyik népnek elveszik a múltját,annak nincs jelene, gyökerek nélkül pedig jövője se lehet. István féle államalapítás , vagy inkább a rabszolgaság irányába tett első lépések, a zsidó keresztény vallás felvétele,( ami eleve nonszensz,mert vagy zsidó,(jahve,( az Egyiptomi mitológiába,szét )vagy keresztény. Ha zsidó,akkor semmi köze a kereszténységhez,mert a zsidók nem fogadják el
Jézust,messiásnak,sőt..! ) elindították a Magyarságot a lejtőn,ami manapság őrült sebeséggel halad a teljes pusztulás felé. A német római birodalom soha nem bocsájtotta meg Atilla (direkt) Nagy Királyunknak ,hogy hadisarcot fizettetett a Magyaroknak. A történelem során a zsidóság,mint a Magyarság kerékkötői folyton itt ármánykodtak, (1526 Mohácsi vész,szerencsés imre nevezetű lator) 1919-es patkányforradalom óta pedig teljes hatalomátvétellel megkaparintották az országot. Az 1800-as évek elejétől európát,benne Magyarországot is a rothshild maffia uralja, ("egyetlen hatalom létezik európában,és ez a rothschild". Sombart werner,zsidó közgazdász) minden téren meghatározva az ideológiát,eszmét,amin száz milliókat áldoztak fel. Az Igazság,mint olyan a teljes feledés homályába veszett, eltörölve, megsemmísítve a Nemzetek múltját, demagóg ideológiákat sulykolva a népnek, mint "szabadság,egyenlőség,testvériség, vagy demokrácia. Gőzerővel folyik a butítás,agymosás, az ember totális lezüllesztése az álati lét irányába.
Anno a történelem arról szólt,hogy milyennek KELL lennie az Embernek. Erre már nem sokan emlékeznek,de vannak még azért, akiknek EZ felsejlik az előző életükből.
#20 VéleményDr Kórizs László 2018-09-26 13:06
Szűlész-nőgyőgyász szakorvosként kevés beleszolasom lehet a temahoz,de teny hogy a"Turani atok"(vagy barminek is nevezzuk),letezik.Annak boncolgatasa,honnan,miert,kitol ered,nem fog javulast hozni.Egyetlen megoldas van:MEG KELL ORIZNUNK A MAGYAR IDENTITASUNKAT,NEM SZABAD FELHIGITANI NEMZETUNKET(igy is kevesen vagyunk,ambar-kicsi a bors,de eros)A hatar kerites zsenialis otlet volt,utolag egyre tobben belatjak.ELEG VOLT AZ EU DIKTATUMAIBOL(lasd a nemet kacellarasszony es a francia elnok hanyatlasat).Genetikailag az elovilag gyakorlatilag egyforma(5%-kulonbseg valaszt el a banantol),mert az Isten egyformanak teremtett,csak az emberbe lelket is lehelt,Ezert vegyunk erzo es gondolkodo lenyek,de ez nem valaszthat el bennunket a Termeszettol.FELSOBB RENDU LENY NEM LETEZIK.El kell fogadnunk a valosagot,es az szerint viseselkednunk. Maradok tisztelettel Dr Kórizs-Délvidék
#19 1134.Budapest Béke tér 18Winston Steve 2017-08-28 19:42
Szerintem az én hozzászolásom sem fogják közölni a mai politikai kurzus szolgai állapota miatt!De nem baj ha nem teszik,higgyenek csak "nemzeti cselédsajtó és cseléd politikusok képviselőinek"Ha valamiben kételkednek vagy nem tartanak megfelelőnek az orbáni politika szempontjából,attól az még lehet igaz!"Az igazság nem tűr meg semmifáéle álnokságot"/Lukianosz/Eszem ágában sincs uj hozzászólást beküldeni!ddddd
#18 1134.Budapest Béke tér 18Winston Steve 2017-08-28 19:31
Végülis a turáni átok ha megtörtént,ha nem sajnos ma is él!Az átok ellenére politikusaink,ünnepeken a beszédmondóink mindig egyáltalán nem létező nemzeti összefogásról beszélnek!Jóllehet ilyen sohasem volt a magyar történelem során!Nem véletlenül született a közmondás hogy "két magyar az már három párt"!Ugyhogy aki nemzeti összefogásról beszél,szerintem az mind hazudik,vagyis a turáni átok igenis termékeny talajra hullt!Borzasztó hogy nagy nemzeti felkeléseknél,forradalmaknál,.mindig akadt áruló,aki egy tál lencséért mindent eladott!Jókat röhögök mikor valaki magyar nemzeti összefogásról povedál,hiszen ilyern sohasem volt,és sohasem lesz!Ez csak egyesek vágyálma!
#17 BudapestOpal 2017-04-18 05:32
Ahol hierarhia van, ott Isten nem lakozik. Közvetlen kapcsolatunk volt, most egy hirarhián keresztül kapcsolódunk.
Elménkből való akarattal kapcsolódtunk, így megfelelő minőségű volt az elménk a közös tudat hordozására. Mivel hirarhián keresztül kapcsolódunk, ezért egy kaotikus mező van körülöttünk, így az elménk negatív módon nyilvánul meg, ami: az akció- reakció gondolkodás.
Mivel nincs közvetlen kapcsolatunk, nem jutunk értelmezhető közvetítésekhez. Genetikailag mi lennénk képesek "értelmezni". (Opál)
#16 BudapestGuest 2017-04-17 23:24
Az adminisztrátor törölte a hozzászólást
#15 Nem átok, hanem csak jóslatRumata 2015-01-04 14:44
A turáni átkot csak a katolikus egyház nevezte átoknak.
A turáni átok valójában egy jóslat, miszerint "amíg a magyarság Róma hitét követi, viszályés széthúzás fog dúlni közöttük".
Tehát szó sincs a saját nemzetét megátkozó táltosról.
Kizárólag csak politikai előrelátásról van szó.
És ez teljesen bejött: I. István és az őt követő katolikus királyok rengeteget háborúztak, és e háborúk többségét Róma kérésére indították.
Tehát egyrészt nem igaz, hogy a római vallás felvétele csökkentette volna a háborús veszélyt.
Az európai katolikus királyok egymás ellen is állandóan harcoltak, tehát a vallás itt teljesen lényegtelen volt.
Másrészt pedig a pápa által kezdeményezett rengeteg háború elvonta a magyar királyok figyelmét az ország dolgairól.
Legnagyobb és leghíresebb királyaink az ország gazdagságát külföldön vívott háborúkra pocsékolták el.
A folyamatos háborúskodás pedig állandó széthúzást eredményezett a magyarság között.
A mai magyar jobboldal mindenkiben ellenséget látó és rablóhordaként marakodó politikája pedig a napnál is világosabban mutatja, hogy a turáni jóslat miféle szellemiségre célzott.
#14 BudapestRózsa Sándor 2014-12-22 00:30
Nem látunk tisztán,mert a történelem sok mindent elhomályosít.Turáni átok,vajon előre látták a táltosok,miért ne?Más volt a viszony Isten és ember között,sokkal szorosabb volt a kapocs,tudták és ismerték a törvényt,a változás törvényét,tudták,nincsenek véletlenek.Az emberi lélek,a történelem színpadán pallérozódik,tanul és fejlődik.Uraltuk Európát,most Európa ural minket,sőt,utálnak sokfelé.Kaptunk valamit,amit őriztünk 40-50.000 évig,majd hagytuk elveszni.Arról a tudásról,imádságokról,földművelésről,gazdálkodásró l,a természet és állatvilág ismeretéről beszélek,amiben éltek őseink.Kapcsolat a szellemvilággal,na és persze a hatalom vágy és az emberi gyengeségek.Turáni átok,vagy csak az egyén ego-ja,ami eltávolodott Istentől,a természettől,egy anyagi világban?Nem csak egy nemzet,de az egyén is változik.Vajon most merünk és akarunk változni,hiszen a múlt eltűnt,igen sok kudarcunk volt,sok bukás,de még vagyunk,és az ősök keresik tekintetünket,érzik szívünk minden rezgését,vágyát,és vajon milyen képet alkotnak rólunk,minden megváltozót,és mi is.Keressük az igazságot,és tudjuk,hogy a szemünkbe hazudnak,mégis eltűrjük.Vajon,mi kell ahhoz,hogy méltóak legyünk,őseink nevéhez,mit kell elvesztenünk,mi az a komfort érzés elvesztése,hogy azt mondjuk,ELÉG!!!Ha kimondtuk,máris szembe néztünk,saját Turáni átkunkkal,ha teszünk ellene,le is győzhetjük,és méltóak lehetünk,nem csak őseink nevére,vérére,de az ég áldására is.Büszke vagyok arra,hogy ide születtem,hogy Magyar vagyok!
#13 Turánimehecske 2014-01-10 15:01
Nincs itt semmiféle "turáni átok"
Hiába csűrjük csavarjuk igy meg úgy meg amúgy!
Egyszerűen legyőztek minket.
#12 Olvasnivalóleszerelt 2013-10-15 05:28
Kedves Erika,

Köszönjük hazafias hozzászólásodat. István kilétéről és ténykedéseiről több vita folyik. Itt is olvasható egy: magyarmegmaradasert.hu/kozerdeku/olvasoink-irjak/item/2412. Az alábbi pedig egy nagyobb tanulmány (1.-6. rész): magyarmegmaradasert.hu/szerzok/g-j/grandpierre-k-endre/item/2167

A fogalmak és címkéik tisztázása érdekében érdemes megemlíteni, hogy a sokezeréves eurázsiai kereszténység és az aránylag új római judeokrisztiánizmus (magyarul zsidófelkentség, katolicizmus, stb.) két, egymást kölcsönösen kizáró istenhit, és egymástól jelentősen eltérő, sok esetben összeférhetetlen világnézet, bár hirdetett erkölcsszínvonalaik nagyjából egyeznek (de azok alapjai nem). Másképp mondva, a katolikus egyház erkölcsi tanításai, pl. nagyjából elfogadhatók magyar szempontból, de megindoklásuk nem. A többi nyugodtan selejtezendő, mert a kereszténységgel még csak köszönő viszonyban sincs. A kereszt emberemlékezet óta a keresztények istenfogalmát jelképezi. Azt a zsidófelkent egyházak csak a 4. század táján kezdték eltulajdonítani (a többi keresztény jelképpel együtt - pl. napkorong).
Ajánlott olvasmány (cikkek és hozzászólások):
magyarmegmaradasert.hu/kiletunk/hitunk/item/3604
magyarmegmaradasert.hu/kiletunk/hitunk/item/3592

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások