20240526
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2018 március 11, vasárnap

Kié a devizahitelesek elzálogosított vagyona?

Szerző: Dr. Ravasz László

 A devizahitelezés jogi alapjai a 2000-es évek elején alakultak ki Magyarországon, és ennek a többi környező országtól eltérő tömeges elterjedését több tényező is befolyásolta.

A magyar lakosság nem eladó!

A Magyar Állam ezen időszakra a 27 éve regnáló politikai és gazdasági „elit" az állami vagyont jogellenesen eltulajdonító tevékenységének biztosítása érdekében (privatizáció, első és második bankkonszolidáció, felszámolások stb.) mesterségesen alacsonyan tartott lakossági életszínvonal emeléshez már nem rendelkezett olyan közvagyonnal, amely lehetőséget adott volna érdemi életszínvonal emelkedés finanszírozására.

Az életszínvonal emelése azonban már nem volt tovább elodázható, mivel az társadalmi robbanáshoz vezethetett volna. A Medgyessy majd a Gyurcsány Kormány is tisztában volt vele, hogy ha nem hajtja vére a választási kampány során a lakosságnak megígért életszínvonal emelést, akkor az a bukásukhoz fog vezetni. Tekintettel arra, hogy ez időre az állami vagyont a rendszervártó erők már teljesen szétlopták, ezért csak külföldi forrásból lehetett fedezni a lakosság életszínvonal emelését.

Tekintettel arra, hogy állami vagyon már nem volt, így nem volt mit fedezetül odaadni a külföldi bankoknak, ezért a kormányzat a lakosság vagyonát zálogosította el a devizahiteleken keresztül a részükre. A külföldi banktőke a magyar kormány ingatag helyzetet kihasználva extra, a nyugaton elérhető hasznot jóval meghaladó profitot kötöttek ki a hitelnyújtás fejében. Így megállapíthatjuk, hogy a kormányzat a saját politikai stabilitásának elérése érdekében eladta a magyar lakosság jó részét és annak vagyonát a külföldi bankoknak. Ezen látszat „életszínvonal" emelés fedezetére szolgált a lakossági deviza hitelezés bevezetése és tömeges elterjesztése.

Ennek elérését szolgálta az a hamis az embereket becsapó kormányzati és banki propaganda, hogy a deviza hiteleken keresztül a legolcsóbb az azt felvevők által bármikor stabilan fizethető hitelhez, és ez által a jogosan elvárt és azonnali életszínvonal emelkedéshez jutnak a magyar lakosság szegényebb az „elit" lopásából kimaradó rétegei is. Azt azonban mélyen elhallgatták, hogy a deviza hitelezés elterjesztése nem az életszínvonal emelkedést, hanem a 27 éve itt regnáló politikai erők hatalmon tartását és a külföldi bankok extra profitjának a biztosítását szolgálta. Nem véletlen az sem, hogy miért nem lépett közbe a devizahitelezés elterjedésének a megakadályozása és ez által a lakosság védelme érdekében a PSZAF a Svájci jegybank figyelmeztetése és annak ellenére sem, hogy a környező országokban a többi bankfelügyelet megtette ezt. Ez a lépés a magyar kormányzati és gazdasági elit hatalmon való maradását veszélyeztette volna, ezért azt minden eszközzel meggátolták.

A 2008-as gazdasági válság azonban azonnal megmutatta, hogy milyen természetű és milyen extra profitot tartalmazó pénzügyi termék a deviza alapú hitel. Sajnálatos módon ennek lakossági felismerése sem vezetett az ilyen típusú hitelezés által okozott problémák azonnali megszüntetéséhez, annak ellenére, hogy a válság kirobbanásakor 2008. november 6. napján a magyar kormányzat és a bankszektor még írásbeli megállapodást is kötött e vonatkozásban.

Amikor az új kormány és a bankszektor észlelte, hogy a lakossági felismerés után sem alakult ki nagyobb tiltakozási hullám vagy fizetés megtagadás, akkor úgy döntöttek, hogy a korábbi a devizahitelezés azonnali kivezetésére kötött egyezséget nem hajtják végre. Ezen döntés meghozatalát elősegítette az is, hogy ekkorra kiderült, hogy az új kormányzat az Orbán Kormány sem tud hatalmon maradni és a hatalmát stabilizálni külföldi banki segítség nélkül. Ennek következtében 2011 végén a kormány Matolcsi György közreműködésével meg is kötötte azt az alkut a bankszektorral, amely alapján a külföldi bankok továbbra is biztosították a 27 éve itt regnáló politika „elit" hatalmon maradásához szükséges összegeket. Ennek fejében a kormányzat azonban vállalta, hogy a lakossággal kifizetteti a bankszektornak a deviza alapú hitelekben foglalt extra profitot, és hagyja, hogy az ennek fedezetéül szolgáló elzálogosított lakossági vagyonra rátehessék a kezüket a külföldi bankok. Sőt azt is megtették, hogy az MNB Matolcsi György vezetésével még nyerészkedett is a devizahiteleseken, és az így szerzett pénzt párt és egyéb magán célokra fordította. („közpénz jellegét elveszti az alapítványi pénz")

A 27 éve az állami vagyon jogtalanul eltulajdonító magyar politikai és gazdasági uralkodó réteg a politikai hatalmuk fenntartása érdekében a bankokkal megkötött alku végrehajtatására minden politikai és állami eszközt gátlástalanul felhasznált. Ennek keretében a devizahiteleseket megfosztotta az egyéni jogérvényesítés és jogvédelem minden lehetőségétől. Kihasználva azt, hogy a bíróságok 60 éve politikai irányítás és befolyás alatt állnak, a politikai uralkodó réteg ténylegesen „utasította" az által kinevezett bírósági legfelső vezetést, (Darák Péter, Handó Tünde, Wellmann György, Vezekényi Ursula, Kemenes István stb.) hogy a bíróságok az ítéleteiken keresztül akadályozzák meg azt, hogy a lakosság bármikor is jogi úton kétségessé tudja tenni a fenti alku érvényességét. Magyarul utasították a bírósági vezetést, hogy akadályozzák meg azt, hogy a devizahitelesek meg tudják nyerni a pereiket a bankokkal szemben. Sajnos ezen politikai elvárásnak a Kúria vezetése és bírái eleget is tettek, és ennek következtében ma képtelenség megnyerni egy devizahiteles pert a bankokkal szemben a Kúrián. (lásd: kormány felhívása 2013-ban a Kúria felé a jogfejlesztő jogegység megalkotására, vagy a pécsi bírói tanácskozáson elhangzottak, Bankszövetség felhívására való jogfejlesztő jogegységi meghozása.)

E mellett a devizahiteleseket egy nagyon aljas és megalázó propagandával megfosztotta a politikai uralkodó réteg és a bankszektor attól, hogy társadalmi jogvédelemben vagy szolidaritásban részesüljenek. Ennek lényege az volt, hogy a saját áldozatukból „bűnöst" faragtak. Ennek elérése érdekében a klasszikus módszerhez folyamodtak és elkezdték az áldozatot hibáztatni az őket ért jogsérelemért. Sajnos ma Magyarországon a kormányzati propaganda miatt nagyon fogékony a lakosság jó része és az állami szervek arra, hogy az áldozatot hibáztassák a jogsérelem bekövetkezte miatt és ne a tettest. (lásd nemi erőszak, családon belüli erőszak stb.) Ezt kihasználva elérte ezen hamis propagandával a kormány és a bankszektor, hogy a saját áldozatukból „bűnöst faragjanak", és ez által meg tudták akadályozni, hogy a teljes lakosság a devizahitelesek mellé álljon. (lásd: nyerészkedő adós, plazma Tv vásárlás, senki nem tartott fegyvert a fejéhez stb.) Ezen aljas és megszégyenítő hamis propagandával teljesen megfosztották attól a lehetőségtől is a devizahiteleseket, hogy társadalmi jogvédelemben és szolidaritásban részsüljenek, és ezen keresztül tudják megvédeni magukat a kormány és a bankszektor kifosztó tevékenységével szemben. Ezért sem tudott jogos és nagyobb tiltakozás kialakulni a magyar lakosság jó részének tudatos kifosztása miatt.

Így kimondhatjuk, hogy a devizahitelezés a 27 éve itt regnáló és fosztogató (60-70.000 milliárd forint jogtalanul eltulajdonító) politikai és gazdasági uralkodó réteg érdekeit és hatalmon maradását szolgálta csak. Ezen állapot megvédése érdekében 2005 után pedig minden állami intézményt jogellenesen felhasználtak a kormányzatok és a Bankszövetség. E mellett még a társadalmat is megpróbálták velejéig aljas és hamis propagandával a saját áldozatuk ellen fordítani. A deviza hitelezés problémája feltárta azt, hogy ez a 27 éve kormányzati hatalmon lévő politikai és gazdasági uralkodó réteg bármikor eladja a magyar lakosságot, akkor, ha ezt a politikai hatalmának megtartása miatt szükségesnek tartja. Ez igaz minden „rendszerváltó" politikai erőre függetlenül attól, hogy milyen színű. Így nem lehet senkinek az az illúziója, hogy Őt nem érinti a devizahitelesek problémája. Hogy mennyire igaz ez mi sem bizonyítja jobban, hogy ugyanaz történt mint a devizahitelesekkel a Questor károsultakkal, a felszámolás alá került vállalkozókkal, egyéb banki károsultakkal, állami intézmények visszaélései által megnyomorítottakkal is. Az is bebizonyosodott, hogy ez a banki stróman politikusi réteg bármikor felhasználja a lakossággal szemben a saját és a banki háttérhatalom érdekében a teljes államapparátust (bíróságok, ügyészségek, államigazgatás, rendőrség) azért, hogy az akaratukat akár jogellenesen is rákényszerítsék a lakosságra. Azt is tisztán kell látni, hogy csak akkor fognak megoldódni ezek a problémák, ha olyan politikai erők kormányoznak majd Magyarországon, akik végre megszüntetik a bíróságok és máshatóságok politikai irányítását biztosítva ezzel a lakosságnak a jogvédelmet a politikai túlhatalommal szemben, és hajlandóak felmondani a banki szférával megkötött a lakosságot kifosztó alkut.

Erre tekintettel az Adóskamara az alábbi követelések azonnali teljesítését követeli minden politikai erőtől.

Márciusi 12 pont

1. A banki hitelek és közmű tartozások miatt elrendelt végrehajtások azonnali felfüggesztése (az új végrehajtási záradék kiállításától az árverezésen át a kilakoltatásig) addig amíg megvalósulnak a 2. pontban foglaltak.

2. DH törvények és az ezekhez kapcsoló a politikai befolyást megtestesítő kúriai jogfejlesztő jogegységi határozatok hatályon kívül helyezése, valamint a deviza hitelezés problémáinak méltányos, jogszerű politikai, jogi és bírósági rendezése a spanyol, szlovén, szlovák szankciós törvények alapján és az érdekeltek és az ADÓSKAMARA, valamint a valódi civilek bevonásával. Utóbbiakat ne lehessen kihagyni a PBT tagjai közül és a törvényjavaslatok véleményezéséből!

3. Közjegyzői jogsértések kivizsgálása, és a közjegyzők végrehajtási záradékolási jogának azonnali megszüntetése. Közjegyző állami, közhatalmi funkciót csak akkor láthasson el, ha közszolgálati jogviszonyban áll. Vállalkozóként ilyen tevékenységet ne végezhessenek a közjegyzők, végrehajtók.

4. A lakhatási jogot érintő vagy ennek megvonását eredményezhető perekben, eljárásokban (pl: ingatlan jelzálogszerződések, közműtartozások stb.) alanyi jogon biztosítsák a bírósági és egyéb eljárások során az adósok részére a költségmentességet. Ennek az adósnak biztosított költségmentességnek ki kell terjednie a jogi személy hitelező és szolgáltató perköltségére is (ügyvédi, jogtanácsosi díj stb.)

5. Önálló, elváló zálogjog, vételi jog azonnali megszüntetése. (A jelzálog értékpapírból származó banki bevételnek elszámolás kötelesnek kell lenni az adós javára)

6. Lakhatáshoz való jog és a jogállami fogyasztóvédelem intézménye, alkotmányos alapjog legyen!

7. Szélesítsék ki az Eszközkezelőhöz jutás lehetőségét a rászorulóknál és vegyél el a bankok vétó jogát.

8. Amennyiben a pénzintézet a követelést értékesítette vagy értékesíti egy követelés kezelőnek, akkor az adósnak csak és kizárólag a pénzintézet és a követeléskezelő által kötött szerződésben a követelés ellenértékekként meghatározott összeget kelljen megfizetnie, az elővételi joga alapján. Az elővásárlási jog gyakorlása esetén állami segítséget kell nyújtani akár államkötvény biztosítása útján.

9. Azoknak, akiknek pénzintézet jogellenesen kárt okozott vagy a vagyonukat elárverezték (Pl. a deviza hiteleiket már kifizetők, Quaestor károsultak, végrehajtás alatt állók stb.) az elszenvedett károkhoz igazodó kártalanítást kapjanak.

10. Kényszer értékesítés esetén elővásárlási joga, vagy az USA törvénykezéséből ismert „elsétálási joga" legyen az adósnak. Az elővásárlási jog legalább olyan feltételekkel illesse meg az adóst, mint egy 3. személyt.

11. Mindezen eljárások, kivizsgálások felügyeletét egy parlamenti devizahiteles bizottság lássa el, akiknek a tagjai között civil szervezetek képviselői és az ADÓSKAMARA szakértői is kapjanak helyet. A Pénzügyi Békéltető Testület legyen független az MNB-től.

12. Szüntessék meg a bíróságok politikai irányítását és befolyásolását. Ennek keretében törvényi szinten biztosítsák az egyéni bírói függetlenséget és szabályozzák a Rákosi rendszer által eltörölt 1871.évi VIII. törvénycikkben foglaltaknak megfelelően a jogsértő ítéletekért való egyéni bírói felelősséget. Azonnal hozzák nyilvánosságra, hogy melyik bíró és mikor kapott kedvezményes vagy ingyenes hitelt vagy kölcsönt pénzintézettől."

Dr. Ravasz László
Forrás: VNTv

Hozzászólás  

#5 CIONISTA FIDESZ PROPAGANDAPálos Trend 2018-08-18 22:51
TETŐFOKÁRA HÁGOTT A FIDESZ NÉPIRTÁSA A CSALÁDOK ÉVÉBEN!!!
ORBÁN GYILKOS KORMÁNYA HALOMRA ÖLI A GYEREKEKET ÉS AZ ANYÁKAT!!!
MI LESZ VELÜK? UTCÁRA TEHETIK 7 ÉVES KISLÁNYÁVAL AZ EGYEDÜL MARADT ÖZVEGYET. netceleb.eu/.../
#4 A NÉPIRTÁS NEVE: KILAKOLTATÁS!!!Pálos Trend 2018-08-10 13:45
A NÉPIRTÁS NEVE: KILAKOLTATÁS!!!
HALÁLOS VESZÉLYBEN A MAGYAROK!!!
Simon Peresz „ … felvásároljuk Manhattant, Lengyelországot, Magyarországot és Romániát.” kijelentése az ORBÁN-MÉSZÁROS FELVÁSÁRLÁSOK TEKINTETÉBEN MÁR OLYAN NYILVÁNVALÓ, HOGY AZT MÁR A BIGOTT ZSIDESZESEK IS OKÁDÁSOK KÖZEPETTE SZEMLÉLIK; - HISZEN IMMÁR EZ A KÉT KOLLABORÁNS NETANYAHU IRDATLAN ÉTVÁGYÁT HIVATOTT KIELÉGÍTENI!!!
VÉSZHELYZET!!!
Orbán Viktor Izraelben - érdeke ellenére - kiadta a parancsot szándéka meggátolására

1994-ben Horn Gyula kijelentését sokan nem értették: „Elég négy millió magyar Magyarországon.”
Az értetlenség fokozódott, amikor az első Orbán Kormány lehetővé tette a „Holokauszt múzeum” létrehozását, de egy 1956-os emlékhelyre nem adott pénzt.
2004-ben már gyanús volt, hogy a zsidóság nem akarja „kisebbségi nemzetként” (államalkotó nemzetként) bejegyeztetni magát.
2007-ben vált egyértelművé Horn bejelentésének értelme, az emlékek fontossági sorrendjének érvényestése, az államalkotó nemzetté nyilvánítás megtagadása. Simon Peresz egyértelműen meghatározta szándékukat: „ … felvásároljuk Manhattant, Lengyelországot, Magyarországot és Romániát.”
2010-ben a Magyar Országgyűlés a kettős állampolgárságról szóló törvény módosításával korlátlanul biztosította a magyarországi felmenőkkel rendelkező zsidók állampolgárrá válását. Ezt Feldmájer Péter a holokauszt túlélőinek tett történelmi jóvátételként üdvözölte.
2011-ben Zoltai Gusztáv Magyarországra nézve megerősítette Pereszt, és értelmet adott a korlátlanul megszerezhető állampolgárságnak, amikor a 14. Zsidó Nyári Fesztivál megnyitóján bejelentette igényüket arra, hogy Magyarországom államlapító nemzetként meghatározzák a társadalom életét: „elvárjuk azt a többségi nemzettől, hogy elismerje, mi is országalapítók vagyunk”.

2008-ban felreppent egy hír, mely szerint a magyarországi pártok Izrael Budapesti Nagykövetségén olyan szerződést írtak alá, amely lehetővé teszi izraeli állampolgárok tömeges magyarországi betelepedését.
(A hír kiszivárogtatóját valótlan információ terjesztése miatt elítélték.)

Orbán Viktor minap véget ért izraeli látogatásával kapcsolatosan tegnap az alábbi írást tette fel dr. Fóris Eszter a közösségi oldalra:
(Az írásban hivatkozott paktum értelemszerűen a 2017. júliusában, a Visegrádi négyek vezetői és Nethanjahu találkozójának idején keletkezett, és Orbán mostani látogatása alkalmával ennek taktikai lépéseit dolgozhatták ki.)
„A Magyar Igazság és Élet Pártja birtokába jutott a titkos információknak, és azt Nagy Tibor pártelnök megosztotta a nyilvánossággal. A paktum lényege:
Izrael engedi az újabb Orbán-kormányzatot 2018-ban, ha az ország kiürítése nagyobb ütemben folytatódik.
A megélhetési körülmények felszámolása, a devizahitel-csalássorozat anyagi és pszichikai hatásai, az egészségügyi ellátás vákuumnövekedése, az oktatásliberalizáció és mindenek előtt a köznyomor a népességi adatok katasztrofális romlása szerint alkalmassá tette Magyarországot félmillió zsidó beköltözésére, ám a következő ciklusban növelni kell az elvándorlás-betelepülés ütemét.
Akkor alakíthat kormányt 2018-tól a Fidesz, ha az eddig elűzött egymillió magyar létszámát felülmúlóan teljesít a következő ciklusban.
Netanjahu garanciát követelt arra, hogy nem vezetnek be az európaihoz közelítő béreket, tehát kisebb módosítások ellenére folytatódik a bérstop. Ez alól kivétel csak az államigazgatásban lehet, hogy az állam vezetői és az országgyűlési képviselők a saját egymilliós havi bérüket két-három-négy-öt-tíz millió forintra emeljék. Cserébe az átlagbérek nem változhatnak lényegesen, ami által a Magyarországon dolgozó Tesco-pénztáros a jövőben is ötször-tízszer kevesebbet kell keressen nyugati társánál.
Teljesítés esetén a gyarmattartó tovább tűri a pénzpazarlást ostobaságokra – stadionépítés, nagy sportrendezvények, stb. – és a korrupciót, hiszen minden fillér, amit nem a nemzet javára költenek a költségvetésből, az a terv megvalósítását szolgálja.”

Mivel az írásban felhozott tények igazak, valamint EU-, vagy ENSZ-kompatibilis érv a migránsok befogadásának elhárítására nincs, minden gondolkodó emberben felmerült a kérdés: Magyarország népességének csökkenése meddig folytatható, Magyarország fennmaradásának veszélyeztetése nélkül.
A választ az írás tartalmazza: Magyarországon a hatalomgyakorlást a zsidóknak kell átvennie, amit a betelepítéssel lehet fenntarthatóvá tenni. Vagyis nem a migránsoknak, hanem a zsidóknak kell a hely Magyarországon!

A tapasztalati tények (empirikus bizonyítékok) ezt támasztják alá, akár volt paktum, akár nem, akár titkolják, akár nem.
_____________________________________________

Aki ezek után csak felháborodik, utcára megy hőbörögni, vagy továbbra is a zsidókereszténység és a nyugati civilizáció „köztiszteletben álló” megmondóembereinek az igéit hallgatja, nemhogy üresfejű álmagyar, hanem „sehonnani bitang ember, aki, ha kell, halni nem mer, kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete”.

Mivel nemcsak kell, hanem lehet is tenni; - a szófosókat, az agyonülésezőket, az önigazolókat, az önmutogató senkiháziakat minden magyar embernek ki kell közösítenie, és a megvetés minden eszközével meg kell aláznia.

Ui.: Annak, aki nem tudná: az ősi civilizáció Szent Korona Értékrenddel közvetített társadalomszervezési rendszere nemzetállamot épít, amelyben a birtoklás és a hatalomgyakorlás a Szent Korona Tagok (államalapító és államalkotó nemzetek tagjai) kizárólagos joga. A zsidóság nem tartozik ebbe a kedvezményezett körbe.

Kelt Szegeden, 2018. Áldás havának 27. napján.
Halász József
www.youtube.com/watch?v=PfyycC8p0LA
#3 bűnsegédek!úgyistudodki 2018-08-04 17:17
Szerintem tisztában van vele,de azért egy gondolatot engedjen meg. A bankok egy bizonyos vallási(?) csoport kezében vannak. Ugyan azok kezében mint az ország vezetése,ide értve az ellenzéket is. Ellőre eltervezett,megkoreografált átverés részesei lettek a "devizahitelesek. Amihez a jog(?)alapot azok az ügyvédek(?),jogászok(?) adták,akiktől most segítséget várnának. JUSTIZMORD! Minden tekintetben. Felrúgva Isten és emberi írott és íratlan törvényeket egyaránt. A jogot félretéve ,mert azt bűnözők hozták létre bűnözőknek. Egy szerződést egyoldalúan felbontani csak két esetben lenne lehetséges,feltűnő értékaránytalanság,vagy az egyén beszámíthatatlansága miatt. Minden más gaztett!! Ahogy ez is! Mind azok,akik ehhez asszisztáltak hazaárulók! A jelenleg hatalmon lévőkkel együtt! A többi a duma része! (SOHA nem volt banki hitelem)
#2 költségmentesség?Kurucsainé Kővári Le 2018-08-02 20:36
Korábban akár hány felperes volt, csak egyszer kellett megfizetni az eljárási illetéket megosztva közöttük. Ma minden fellebbezés, tiltakozás illetékköteles, és ahány érintett adós van (ugyanis mindnek perbe kell lépnie), annyiszor vetik ki az eljárási illetéket. A Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság zálogjog bejegyzésnél előnyben részesítette a három tolvaj (AXA Bank Belgium, AXA Mo-i Fióktelepe, akinek mai napig nincs működési engedélye, és az OTP Bank Nyrt) kijelentik, hogy rendelkeznek az önálló zálogjog felett "-függetlenül az ingatlan-nyilvántartástól"! Nekünk viszont közjegyző okirat áll rendelkezésünkre, melyben azt vettük tudomásul, ahhoz jjárultunk hozzá, hoigy az FHB részére értékesítésre kerüljön az, különben büntető díjat kell fizetnünk. Igaz, hogy miként az AXA Ban Belgium, és annak Magyarországi Fióktelepe, úgy az FHB sem került soha bejegyzésre a tulajdoni lapra. Eljáró bíró emellett ezen ügyvédi vagy közjegyzői ellenjegyzést sem tartalmazó tolvajok nyilatkozatát részesítette előnyben, külön kérésünkre az OTP Bank Nyrt közbenső jogszerzésének bizonyítását szolgáló dokumentumot nem adta ki, bár tárgyalást halasztott, majd a 2. tárgyaláson az arcunkba csodálkozott, hogy mi úgy véltük, hogy ezért halasztott. Jelezte nem tartotta indokoltnak ezen irat bekérését alperestől, és bizony minket marasztalt fejenként 30.000,- Ft-ra. Meglátásom szerint a kért dokumentum az iratok szerint már az első tárgyalást megelőzően a bíróság rendelkezésére állt (6 oldal), azt külön kérés nélkül is rendelkezésünkre kellett volna bocsátania, írásos kérésünkre meg pláne KÖTELES LETT VOLNA AZT felpereseknek j postázni. Az irat tudatos ELTITKOLÁSA már túlhalad az eljárásjogi hibán, EZ MÁR A HIVATALÁVAL VALÓ VISSZAÉLÉS!? Személyes költségmentességet megtagadta bár az igazolásaimat elfogadva láthatta, hogy a legkisebb öregségi nyugdíjat SEM ÉRI EL a maradék összeg, ugyanakkor azzal, hogy több ingatlannal rendelkezem, ELUTASÍTOTTA KÉRELMEMET! KÖLTŐI KÉRDÉS: ha a végrehajtó minden ingó és ingatlan vagyonomat LEFOGLALTA valóban RENDELKEZEM TÖBB INGATLANNAL? Ja és ez ellen is csak ügyvédi képviselettel fellebbezhetek, s maga az ítélet ellen FELLEBBEZÉSNEK HELYE NINCS! Pártfogó ügyvéd kirendelését kértem Kúriai felülvizsgálati Ennyit a földhivatal törvénysértő változás bejegyzés elleni fellebbezés bírósági megítéléséhez. Kiköti, hogy csak az OTP Bank Nyrt és az OTP Faktoring közötti engedményezést vizsgálja! Már bocsánat, ha az OTP Bank Nyrt SOHA NEM SZEREPELT az ingatlan-nyilvántartásban, akkor ezen KÉRDÉST IS KUTYA KÖTELESSÉGE lett volna a vizsgálódási hatáskörrel már rendelkező BÍRÓSÁGNAK, hiszen ők nem csak NYILVÁNTARTÓ HIVATAL miként arra előszeretettel hivatkozik a földhivatal, holott ilyen odavetett zárómondat utűn '-függetlenül az ingatlan-nyilváűntartástól", neki is fennállt a vizsgálódási kötelezettsége, DE MINIMUM AGGÁLYOSSÁG OKÁN MEG KELLETT VOLNA TAGADNIA A VÁLTOZÁSBEJEGYZÉST. Azt mondják indítsuk polgári peres eljárást és ott hozakodjunk elő azzal, hogy MIÉRT NEM RENDELKEZHET egyik résztvevő sem az önálló zálogjog felett. TERMÉSZETESEN MEGTEHETJÜK KÜLÖN ELJÁRÁSI ILLETÉK LEROVÁSA FEJÉBEN!? A magyar állam hányszor kényszeríti még fizetésre jogainak védelme érdekében az amúgy is KIRABOLT, szerintük és becsapott polgárait..
#1 a bűnsegédekKurucsainé Kővári Le 2018-08-02 09:17
Lenke Kővári
TÖRVÉNYILEG KÖTELEZZÉK A KÖZJEGYZŐKET, HOGY FEJEZZÉK BE A JOGSÉRTŐ ZÁRADÉKOLÁSOKAT!
Büntetőjogi felelősségem tudatában állítom, hogy MINDEN közjegyző, bíró, aki a KÖZVETLEN VÉGREHAJTHATÓSÁGOT döntésével tevőlegesen lehetővé teszi, BŰNSEGÉD emberek jogfosztásában, hontalanná, adósrabszolgává tételében, és ÖNGYILKOSSÁGBA HAJSZOLÁSÁBAN!
Ne féljünk, terjesszük. Tudatosuljon az emberekben ez, és ha másként nem is, de puszta megvető tekintetteikkel éreztessék ezekkel a döntési helyzetükkel VISSZAÉLŐKKEL MEGVETÉSÜKET. Szembesüljenek jogsértő, gyalázatos tetteikkel nap mint nap, miként emberek ezrei kénytelenk viselni JOGSÉRTŐ döntéseik következményeit. A BDT2017. 3629 (bírói döntvbénytár), a 18/1999.(II.5.)Korm.r.1.§ (1)bek., és a mögöttes 93/13 EGK foghyasztóvédelmi irányelvek szerint SEM történhetne ez meg. Szegeden dr.Domján Klára, dr.Hűvös Ferenc, dr.Zsák Viktória közjegyzők simán záradékolnak. A Szegedi Törvényszék IV-es tanácsa (dr.Nagy Zsuzsanna, dr.fogarasi Ferenc, dr.Michelsz Klára) simán befogadják és tovább engedik a közjegyző JOGSÉRTŐ cselekményét.
Ismerik a fent felhívott bírói állásfoglalást, kormányrendeletet és az EU fogyasztóvédelmi törvényeit, és azon UNIÓS JOG szerinti KÖTELEZETTSÉGÜKET, hogy még akkor is figyelemmel kellene lezekre lenniük, ha maga az adós fellebbezésében erre nem hivatkozott. NEDM BÚJHATNÁNAK a keresethez kötöttség mögé egy olyan ügyben ahol az állam ERŐSZAKKAL megejtett beavatkozása saját anyagi haszonszerzése érdekében szinte átírta a szerződéseket, mikor a közjegyzői iratban és a szerződésben is szinte már csak a fogyasztók személyi adatai és adósi minősítésük a régi. MI TÖBB ŐK KÖTELESEK LENNÉNEK olyan figyelmesen tanulmányozni minden körülményt, hogy az eddig még fel nem fedezett jogsértéseket észlelhessék, s ha találnak olyat, hát ítéletük meghozatalánál azt is figyelembe vegyék. NINCS KERESETHEZ KÖTÖTTSÉG egy UNIÓS tagállam tisztességes bírája számára, mert az UNIÓS jog felülírja az állami jogot ütközés esetén.
EZT MIÉRT NEM JELZIK az "ellenzéki" politikusok az Emberi Jogok Bírósága felé?! MI AKADÁLYOZZA ŐKET EBBEN????? NEM ALAMIZSNÁT VÁRNAK a devizában nyilvántartott KÖLCSÖN áldozatai, HANEM JOGSZOLGÁLTATÁST, IGAZSÁGOT!!!

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások