20221205
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2020 február 11, kedd

Gyűlölik a hazafiasságot

Szerző: Ágoston Balázs

A bosszú népe, úgy szorítana vissza, hogy ne is vedd észre, hogy ELPUSZTÍT! / Újabb lépést tettünk a normalitás felé. A közel évtizedes vajúdás után megszületett új Nemzeti alaptanterv örvendetesenaz egyensúly irányába mozdult el a korábbi, meglehetősen hazafiatlan, jelentős nemzeti értékeket kirekesztő szabályozás felől.

Korántsem dőlhetünk hátra elégedetten, a tökéletesség még odébb van, ha ugyan elérhető egyáltalán. De mindenképpen örömhír, hogy az irodalomtanításba bekerültek olyan megkerülhetetlen óriások, mint HerczegFerenc, Nyirő József, Wass Albert; a czegei gróf Adjátok vissza a hegyeimet! című nagyszerű, erős érzelmeket keltő regénye éppenséggel kötelező olvasmánnyá vált.

Jó hír az is, hogy már nem erőltetik a kevésbé jelentős, a rendszerváltozás évtizedeiben nem művészeti értékük, hanem ideológiai elkötelezettségük miatt futtatott olyan kortárs szerzőket, mint például Esterházy Péter. A XX. század második felének magyar drámairodalma ugyanakkor nem kap elég hangsúlyt, noha Szakonyi Károly vagy Csurka István maradandó alkotásokkal gazdagította irodalmunkat.

Az új Nemzeti alaptanterv deklarálja, hogy az irodalom- és a történelemoktatás középpontjában a magyarság áll. „A NAT a köznevelés szemléleti alapjainak meghatározásával kiegészíti a gyermekek, tanulók családbanmegvalósuló nevelését, erősíti ezzel a hazához és a nemzet történelméhez való kötődést, a generációk közötti kapcsolatot, a közös kulturális gyökereket, az anyanyelv használatát. Így rögzíti azt a minden magyar emberben közös tudást, amely megalapozza a nemzetiidentitást", áll a dokumentum fő céljainak meghatározásában.

„A Kárpát-medencei magyarság kultúrájának, nemzeti identitásának egyik legfontosabb alapja az anyanyelve és az ezen a nyelven megszólaló irodalma. (...) A magyar nyelv és irodalom tantárgyak kiemelten fontosterületei a nemzeti öntudatra, önazonosságtudatra nevelésnek. Nyelvünk, közös történelmünk, keresztény alapú vallási és művészeti hagyományaink összekötnek bennünket: korokat, alkotókat, befogadókat és műveket. Egy kulturális hagyományhoz tartozunk, egy nemzetvagyunk", olvasható a Nemzeti Alaptantervben.

És tovább: „a történelmi ismeretek egyfelől megalapozzák a történelmi műveltséget, amely a tanulót hozzásegíti nemzeti identitása erősítéséhez, valamint ahhoz, hogy azonosulni tudjon kultúránk alapértékeivel(...) a történelem tantárgy tantervének középpontjában a magyar nemzet és Magyarország története áll. Ez a témák arányán, az egyes témák részletezettségén túl abban is megmutatkozik, hogy több általános európai jelenség is konkrét magyar példákon keresztül kerülbemutatásra. Ennek révén a tanuló a magyar történelmi jelenségeket elsősorban nem általános modellek alapján, hanem a konkrét történelmi helyzet jellegzetességeit figyelembe véve tanulmányozhatja. Ez a megközelítés hozzásegíti a tanulót, hogy megértse és méltányoljaa magyarság, a magyar nemzet, illetve Magyarország sajátos helyzetéből adódó jelenségeket és folyamatokat, így alakulhat ki benne a tényeken alapuló reális és pozitív nemzettudat. (...)

A történelemtanulás célja, hogy a tanuló:

1. alapvető ismereteket szerezzen a magyarság, a magyar nemzet és Magyarország, az európai civilizáció, valamint az emberiség múltjáról;

2. a megszerzett ismeretek által erős, határozott magyar identitással rendelkezzen, és így a magyarságot egyszerre tekintse a történelem során kialakultemberi közösségnek, valamint természetes vonatkoztatási pontnak;

3. elsajátítsa a közös kulturális kód leglényegesebb elemeit (szimbólumok, történelmi személyek, történetek, fogalmak, alkotások)."

Összességében tehát elmondható, hogy az új Nemzeti alaptanterv magyarságközpontú, nemzetelvű, nem pusztán tényeket akar közölni, hanem felismeri és vállalja a közoktatás egyik legfontosabb küldetését, a nevelést.

Ebből kifolyólag a nemzeti öntudat és minden magyar érték engesztelhetetlen ellenségei megjelenése pillanatában dühödt hiénavonítással vetették rá magukat az új Nemzeti alaptantervre.

A magát Magyartanárok Egyesületének nevező, az SZDSZ-es posztmodern „irodalmat" hozsannázó, Arató László nevű balliberális politikai agitátor által vezetett szervezet például elsiratja az eddig uralkodó hazafiatlanságot: „az irodalom tananyag kitüntetett eleme az üldözött magyarságkoncepciója, a Trianon fölötti gyász hangsúlyozása és a határon túli magyarsággal való egység deklarálása. Nem tagadva e történelmi trauma miatt érzett fájdalom jogosságát, illetve a magyar irodalom államhatárokon túllépő jellegét, úgy véljük, ezt a fájdalmataz irodalomtörténet vezérgondolatává tenni mélyen irodalomellenes gesztus."

Úgy tűnik, a nemzetellenes hálózat aknamunkásai ezúttal elfelejtettek egymással egyeztetni, a Történelemtanáron Egylete fedőnevű balliberális harci kommandó elnöke, az egykor a Soros Alapítvány társadalomismeretiszakkuratóriumának tagjaként ténykedő Miklósi László ugyanis ekképp sivalkodott a hvg.hu nevű szélsőséges internetes portálon: „Az anyag tendenciózusan torzít, az Árpád-korból például csak a győztesharcok és csaták ismertetését írja elő (...) Ez az erőteljesen nacionalista NAT a magyarokat erősként, hősként, pozitív szereplőként kívánja láttatni."

Magyarra fordítva mindez azt jelenti, hogy Arató ideológus kiirtaná az irodalomtanításból az egyetemes magyarság gondolatát, Miklósi ideológus pedig csak a vesztes csaták tanítását és a magyarság gyengének,vesztesnek ábrázolását tűrné el. Vagyis ezek a balliberális aktivisták nyíltan kimondják, hogy számukra nemkívánatos a büszkeség, az öntudat, a helyes önismeret. Egészséges önbizalom helyett szűkölő, öngyűlölő, kultúráját, múltját, identitását megtagadó, aztlehetőség szerint nem is ismerő, atomizált magyarságot akarnak látni.

Miklósi egylete „szakmai" szervezetként is deklarálta például, hogy elutasítják a történelemtanítás fő céljaként a nemzeti identitás megszilárdítását megjelölni. Felháborodva utasítják el továbbá a normakövető magatartás és a társadalmi felelősségvállalás megalapozását, és károsnak nevezik a tényeken alapuló reális és pozitív nemzettudat kialakítását, ehelyett a kritikus értékelés mellett kardoskodnak. A Történelemtanárok Egyletének álcázott balliberális politikaiszervezet tiltakozik továbbá az ellen, hogy az Állampolgári ismeretek tematika a hazafias érzés kialakítását, az alapvető honvédelmi ismeretek elsajátítását célozza. „Indokolatlannak és elfogadhatatlannak tarjuk a honvédelemnek a rendszerváltás óta mindenkorábbinál erőteljesebb megjelenését, prioritásként való kiemelését, számos tantárgyban hangsúlyos megjelenítését."

Mindez magyarul, egyszerűen azt jelenti, hogy a magyarellenes lélekrablók kicsavarodni érzik karmaikból a tudatformálás egy fontos területét. Ez bizony örömhír.

Kétségünk ne legyen, hogy az új Nemzeti alaptantervet továbbra is szervezett, összehangolt, bár hazug érvelésében az egyes szereplők személyes gyűlölete által időnként ellentmondásba keveredő támadások fogjákérni. Ez feltétlenül jó, mert a sakálhad ilyenkor leveti álarcát, nem bírván uralkodni habzó magyargyűlöletén, megmutatva legbenső lényegét. Ez pedig jótékonyan edzi a nemzet közösségi immunrendszerét.

Ágoston Balázs

Forrás: demokrata.hu
Beküldte Antal Miklós

a kiemelések M.M. szerkesztô

Megnyitva 1083 alkalommal

Hozzászólás   

#2 VÉRRONTÓ BŰN-ÖZÖN MAGYARORSZÁGON!!!PáLoS TReND 2020-08-28 18:35
VÉRRONTÓ BŰN-ÖZÖNBEN VERGŐDIK MAGYARORSZÁG!!!


Ahogy a videóból is kiderül Schadl György és ex főnöke a nagy-étvágyú cigány Radics nem csupán végrehajtó hiénák, hanem irtó kegyetlen, szexuális ragadozók is (kormánytámogatással!!!), akiket a Nyúl Béla = Áder János varrt a magyar adófizetők nyakába!!!
#Artur #Dinter: A vérrontó bűn c. regényének magasztalásául!!! "Nagy jelentőségű és az állattenyésztésben jól ismert faji törvény az, hogy a nemesebb fajból való nőstény tiszta, nemes fajú továbbtenyésztésre örökre alkalmatlanná válik, ha valamely értéktelenebb fajból való hím csak egyetlenegyszer is megtermékenyítette már előbb.
Az ilyen nemtelen vér által „eszközölt” anyaság a nemes fajú nőnemű teremtmény egész szervezetét megmérgezi és a nemtelen faj irányában megváltoztatja, úgy, hogy az azután csak nemtelen ivadékokat képes világra hozni, még abban az esetben is, ha később nemes fajú hím termékenyíti meg.
Minél fejlettebb valamely élőlény, annál behatóbban érvényesül benne az a faji törvény, és legmagasabb s legsúlyosabb következményű hatását természetesen az embernél éri el." Az Operettszínház művésznője, Peller Anna szívéből énekel a vérrontó szemiták, álszent politikai, film és kultúr-lobbijának pedofil, buzernyák és/vagy sugar-daddy szex-predátorairól; - akik lelkiismeret furdalás nélkül ölik meg a nők és gyerekek lelkét!
Miközben tagadják a Jó Istent!...- és pökhendin fittyet hánynak az isteni teremtés csodáira!!! Farkasházi Réka: „Ha ezt elutasítod, jön a bélyeg, hogy milyen frigid vagy” – színházi zaklatásról vallott a színésznő.
A háromgyermekes ugyancsak érintett Farkasházi Réka az ügynökporonty #Bochkor műsorában őszintén beszélt a szakma árnyoldalairól, illetve arról, mennyire másként viselkednek a nőkkel a színházban az ún. direktorok/diktátorok, "rendezőknek", "színművészeknek" hívott biboldó pszichopaták és véglények!

Azok, akik a múlt béli történelem és direkt nyelv-eredethamisításnak, agy-sikálásnak köszönhetően sulykolják az elmebej kategóriát, azaz a szabadkőműves propagandát, hirdetnek hazugságokat, hamis tételeket, elméleti-szabályokat; - zsoldosként, eladott lelkű héber háborgatókként egyáltalán nem érzik felelősnek magukat a félrevezetésekért, népirtásokért!!!...- így aztán abban végképp nem „érdekeltek” az isteni igazságok feltárásában!!!
Ez is oka annak, hogy nincs vagy még nem olyan ütemben mutatkozik az ébredés, ahogyan az a becsületesek és a lelkiismeretes hívők időérzékelése szerint kellene, hogy történjék!!!

Nyilvánvaló, hogy ezzel Önmagukat szarják szájba először és kimoshatatlanul bűzleni fognak életük végéig mindattól, amit hirdetnek vagy mondogatnak!!!...- de hát a kufároknak van az a pénz és vagy „égi manna” amiért ezt is elviselik.

Uram bocsá’ ha csak a tíz-parancsolatot is vesszük alapul, ami valójában a TÍZ-TILTÁS!!!...- akkor is óriási a gond hisz nincs benne mentesítő vagy kidumálható tétel! – arra, hogy ne minősüljön ún. bűnnek a hazugság!
A római helytartó (Pilátus) is hiába hangoztatta, hogy „mosom kezeim”...
KÖROSZTÁSÚ JELZÉS=JÉZUS KRISZTUS elítélésekor (alattomos módon!), hiszen tisztában volt a főpapok őrült nagy befolyásával és azzal a ténnyel, hogy merre is tereli az ún. „népakaratot” és hogyan is döntenek majd a csordaszellem hatása alatt!!!


Az érdektelenség, hányavetiség „nagyvonalúsága”, a felelősség tovább passzolásának látszata (…hogy stílszerűek legyünk eme futballista hasonlattal…- kedvezvén korunk felcsúti Pilátusának!...:DDD) a tömeg-pszichózisa (sokaság a kevesek ellenében!!!) ugyan így működik az igazság és igazságosság kérdésében…napjainkban is!...- ha még valaki ún. „áthallást” vélne felfedezni!!!
Tudd az igazságot!!!

Szerrel és tettel: JaKiTY LáSZLó és PáLoS TReND

www.youtube.com/watch?v=38xDYE9iRgk
www.youtube.com/watch?v=cpHm7aiY0Nw&t=54s
www.youtube.com/watch?v=cpHm7aiY0Nw&t=54s
www.youtube.com/watch?v=J4oWz55UpO0&t=275s
#1 NATNagy Mátyás 2020-08-21 08:35
Ezek a nílusi székely kozmopoliták állandóan a saját népük (?) ellen ágálnak. MINDIG ÉS MINDENHOL. És vérig vannak sértve, ha antiszemitizmust tapasztalnak.

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások