20240720
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2015 november 13, péntek

- Ki a Magyar -

Szerző: Kőműves Géza

Olvassátok és terjesszétek a némileg kiigazított - Ki a magyar- című írásom! -  Meghatározása csak kizárólag magyar hovatartozás tudattal bíró hunmagyarok belügye! 

A meghatározáson nem a magyar állampolgárság értendő, mert az állampolgárság jelenleg az idegen érdekeket szolgáló, elnyomó hatalom kénye- kedve szerinti adománya, egy jobb esetben a Nemzetet képviselő állam, vagyis az élenjáró szolgálók közvetítésével biztosított jogviszony!

A természet törvényei, biológiai meghatározás szerint megkérdőjelezhetetlenül magyar, aki genetikai alapon magyarnak született, hiszen ebben az esetben legfeljebb emberi minőségben lehet eltérés, de a faji, vagyis rasszbéli hovatartozása megkérdőjelezhetetlen, mely lelki, szellemi, valamint az egyén által ismert hovatartozás esetén jellemzően a kötődés terén is meghatározó. Ez utóbbi megállapítás azért fontos, mert idegenrasszhoz kötődés esetén, a tudati mozgatórugók okán a magyar érdek csorbításának lehetősége fokozott.

Hogy számtalan esetben, felületes információ alapján más rasszhoz tartozók miképpen rendelkeznek magyar genetikával és magyar lélekkel, arról kissé odébb.

Néhányan valamely idegen tudati behatás, idegen kapcsolati, rokoni, származási, vagy tájékozatlanság okán, zömében tévesen befolyásolva, determinálva, újabb trianoni nemzetgyilkossággal, hazaárulással felérő valótlanságot terjesztenek, miszerint alig, vagy nem is élnek már e Hazában eredeti hunmagyarok = úrnépiek = mag népe, a hamis gondolat a csírájában elfojtandó!

A szőnyeg alá bújunk, még a magyar valónkat is letagadjuk, megvezetett, ostoba emberek, ostoba népek lelki békéjéért, mely lelki béke az önazonosság tudatuk zavara és a Magyar Nemzet megcsonkítása okán amúgy sincs meg nekik. Ameddig mi a békét, jószomszédi viszonyt akarjuk mindenek felett, addig ők a jól bevált oszd meg és uralkodj elv okán a nemzetközi bűnöző paraziták által tüzelve, a magyarságnak és az emberiségnek kárt okozván valótlan történeti „történelmet” és mesterségesen összetákolt, megkülönböztető kultúrát, nem létező népeket/ hamis fajtát szintetizálnak.

A Kárpát – Haza államalkotó lakosságának zöme színmagyar, nem beszélve a Földön máshol tíz és százmillió számra élő, nyelvében elkallódott úrnépi- magyar testvérünk létezéséről, az európai ( Szőrmentén a finn is idetartozik, csakhogy ők hasadtak belőlünk, őket írta felül idegen vér és keveredtek el, nem fordítva, tehát nem vagyunk finnugorok!), ázsiai népeken át a kazah, örmény, ujgur, japán, egyes iráni népektől egészen az Észak - amerikai és Dél – amerikai indiánig (Az utóbbiakatolvashatod: Móric János és Borvendég Deszkás Jánostól).

Ősnép, ősnyelv és ősi, gazdag kultúra a magyar, melynek jelentősége nem a kivagyiság, hanem az emberiség és a hunmagyarság számára fontos ősi értékek, a kérlelhetetlenül fontos igazság és egyáltalán az emberiség továbbélése okán is nélkülözhetetlen. Olvasd Tácsi István műveit!!!

Alkotmányjogi szempontból fontosnak tartott megállapításom: Ha rólam az derülne ki, hogy valamely idegen a vérségem, magyarságomon, hazaszeretetemen mit sem változtatna, mert egy idegen ősét sem kényszerítette ide a hunmagyarság erőszakkal és a befogadó, Otthont, Hazát adó magyarságot szeretem, de minimum tisztelem, és ha nem így éreznék, távoznék az enyéimhez. Belső, sumák, gerinctelen ellenségre, ellendrukkerekre, idegenszívű uralkodókra nincs szüksége egyetlen népnek, nemzetnek sem! Mindenki oda tartozik, ahová lélekben, gondolataiban, tetteiben kötődik. Hiába magyar állampolgár az, ki valamely téves információ okán idegen hovatartozás tudattal bír, semmiképpen nem állhatna a hunmagyarság élére!

Az ősi, természetalapú, fenntartható élet szentségéből, a szülőanya- apa- gyerek egység szentségéből, nemes lélekből, emberségből, szeretetből, alázatos, mindennek javára való tudásból, gazdag kultúrából álló egység = MAG, mely mérgezett ugyan, hiszen az ellenérdekeltek módszeresen mérgezik és genetikáját halálra, erényeit kisajátításra, torzításra ítélték, nyelvével egyetemben itt a Kárpát- medencében maradt fent. Mindent el kell követnünk, hogy ez a mag újra kelvén, példamutató fenntartható életet, igazságszerető békességet teremtsen az egész emberiségnek, viszont ezért küzdeni s ha más út nincs elnyomóink ellenkorbácsot, ragadni is szükséges, hiszen csalitosban, haramiák között nem lehet a magot felnevelni!

Minél jobban visszamegyünk az időben, az I. István óta kreált, az idegenérdekű rendszerhez való pozitív viszonyulásért, ritkán hőstettért adományozott nemességet = elnyomás és parazitaság lehetőségét kivéve a magyarnak egyre kevésbé volt lehetősége az idegen rasszal történő keveredéshez és ha látszólag történt is ilyen, zömében nem azon eset volt.

Még az én siheder koromban sem volt egyszerű, akár más település búcsújába menni, akár más felekezethez tartózóval házasságot kötni és ha valamely magyar odáig ment, hogy mondjuk egy idegennek tűnővel kötött házasságot, felettébb megjegyezték, fordítva is és mindig számon tartották, és ennek jellemzően része volt a táplált tévedés. Mert kimosták a horvát, szerb, un. német, osztrák s más népek agyából, hogy ők is hunmagyarok voltak vala. Megtette hatását az oszd meg és uralkodj módszert alkalmazó mindenkori zsizsik elnyomók ténykedése, miként a zsizsik Habsburgoké is, melynek folytonossága más trükkökkel színesítve ma is él, mert cél elidegeníteni, megakadályozni az egymásra találást, összefogást.

( Ha tudnák, hogy zömében a zsi…- sem zsi…, csak asszimilált, prozelita, zsi… hazudott, a zsi…-gyűlöletvallással meghülyített, önmagukat zsi… hívő helytartók, kápósok, zömében egy nagyon vékony asszír- latin- zs… bűnözői réteg alantas eszközei.) Olvasd el a Nem csak Zsidóknak, de kizárólag az értelemnek! című írásom!

Zrínyi Miklós tudatában volt annak, hogy genetikailag is magyar ember, idézem: „ Azért fontos, hogy igaz magyarok legyünk, hogy jó horvátokká tudjunk válni. Horváth vagyok, tehát magyar!”

A horvátok = horátok- ,elsodródás okán nyelvükben elváltozott, de közösségüket, genetikájukat jellemzően megőrző, a Teremtő Uranyát és a földreszállt Napistent, mint Hórusz sólyomistent tisztelő, úrnépi hunmagyarok, miként a lengyelek és részben véreink a sváb, szász, bajor, francia- gall- galileai és esetenként, távolról, az itt- ott erőteljesebb asszír- szemita beütéssel rendelkező un. szláv népek. De ne feledkezzünk meg az osztrákokról ( Egykoron magyar nyelvű, keleti trákjaink, a már régen teljességgel agymosott rokonok, akiket Atillatelepített ide a görög határ mellől és Kijev után ő alapította Bécset.), és feltétlenül emeljük ki a skót, walesi, ír, baszk, breton, gall magyarokat is és ne csodálkozzunk, hogy Európa lakosságának nagyjából a háromnegyede az ős- nép-,ősi magyar rassz génjeivel rendelkezik.Terjedelmi és az idő szűkeokán nem áll szándékomban idézni, de olvassák Baráh Tibor, Tácsi István, Varga Csaba

( Teljesség igénye nélkül.) tudósok műveit, de mellőzzék az idegen érdekeket szolgáló, hazug, áltudományos akadémisták mételyét! Mellőzzék az egyéb nem akadémista, de a háttérből zsizsikek által bérelt, zömében magyar fülnek tetsző írásaikba zsidó érdekek szerinti hamisságokat tudatosan becsúsztató, zömében szentistvános munkákat!

Nincs erkölcsi alapja, ne legyen lehetősége egy idegennek a magyar tudást, magyar kultúrát, történelmet hátsó szándékkal magas szinten elsajátítva, esetleg ráadásnak magyar szakralitás mögé bújva, ürügyként a magyar lelkiségre hivatkozva meghatározni, hogy miként gondolkodhat, cselekedhet egy magyar ember!

Jellemzően nem magyar: A nyíltan, vagy sunyin magyarellenes, nemzetellenes, hagyományos család és hagyományos magyar kultúra ellenes, divatmajmoló konzumidióta, perverz, szószátyár, haszonelvű, lelketlen, EU, NATO bérenc. De nem magyar az sem, ki csupán részben rendelkezik ilyen „erényekkel”, miként a likudnyik Fidesz- kormányzat!

Kettősmércéjű, liberális köz és magánerkölcsű, a nemzetet nemzetközi zsizsik érdekeknek kiszolgáltató, a magyarságot nincstelen, hajléktalan földönfutóvá tevő, mindig kulcspozícióban, vagy roppant jól fizető disz állásban lévő, vagy parlamenter és váltakozva kormányzó mutáns.

Nem magyar, a fenntartható élettel ellentétben a fenntartható fejlődést - ,a civilizáció beteg, emberiségre végzetes formáját éltető, az igazság kimondását, érvényre juttatását felettébb rühellő és ha módja van rá, törvényileg tiltó, más népek megszállását, gyilkolását missziónak nevező, „tudatos” kozmopolita, az ortodox, kiválasztottság tudattal rendelkező, neki mindent szabad eset.

Jellemzően nem magyar a „mi magyarok, így- meg úgy”, a magyarságot negatív jelzővel illető, a keserves állapot okát a magyarságra kenő, titkon idegen hovatartozással, idegen determinációval bíró, a magyarság mibenlétét, elvárható gondolkodását a hunmagyarra hátrányos formában meghatározni hajlamos állampolgár.

A fájdalmas magyar nemzettorzót eredményező, trianoni nemzetgyilkosságot letudott tényként kezelő.

Jellemzően nem magyar lélek, a tájékozott, de tudatosan szentistvános. Nincs a magyarnak oly belső, vagy külső ellensége, mely ne a szentistvános politikát, vagy EU, NATO tagságot értékelné!

Sopron, 2011-05-27 Kőműves Géza


Kapcsolódó téma: Dr. Drábik János: Ki a magyar? Mi a magyar? Mióta hazánk a Kárpát medence? →

A rovat további cikkei: « Kiáltvány a nemzethez ! Hátszél »

Hozzászólás  

#17 belgium/Andennenagy lajos 2016-07-21 13:22
kedves "subartu" !

köszönöm, hogy megválaszolt (hogy Ön számára a "lélek" az a mérv-adó tényezo a magyarságunk, a magyarazonosságunkban !

hát én továbbra is megmaradok a nyelv mellett. Ugyanais a "lélek" az nagyon nehezen 'látható', azonosíthatatlan, miközben a nyelv, az kimondottan egy 'tárgy' ...
na én egyszeruen azt mondom; azok voltak a magyarok, akik nyelvünket fenntartották és nekünk továbbították. Na ez nem zárhja ki a "lélek" -beli cuccot sem, viszont az nem ennyire evidens ...

na én is teljesen egyezo véleményen vagyok Önnel, amikor aláhúzza a "lélek" fontosságát azonosságunkban. Viszont ennek nem biztos az, hogy egy fizikai, genetikai oka lenne. Ennek szerintem inkább egy néhány évszázados közös, ill. párhuzamos történelmünk az okozója. Na hogy megértsen engem jobban ; mi szeretjük oket már régen, náluk ez nem annyira evidens, de foként nem annyira általános ...
ez áll fenn a horvátoknál is. Azok is nagyon valószínu valami magyarok voltak eredetileg. A nyelvük feladásával megszuntek azok lenni majd az évszázadok, évezredek (?) apródonként valószínuleg a "lelküket" is átformálták. Manapság is azért ok jobban hasonlítanak hozzánk, mint a rácok, vagy a csehek ...
sokkal közelebbek hozzánk (szellemileg, talán "lelkileg" a tótok) és mégis ellenségeinkké lettek ...

mondju úgy, hogy a "lelket" a neveléssel, a nyelvünk álltal továbbítjuk gyermekeinknek (pl-ul amikor az szó, az igéret betartásáról beszélünk nekik). A "lelket" a nyelv formálja, továbbítja ...

egy példával ; itt Belgiumban 'találkoztam' egy hölggyel, akinek neve "F(..)ó". Az egyik unokáján keresztül "találkoztam" vele. Szlavóniából kerültek ide, amikor o még pici kislány volt. Na nem csak a
nyelvét vesztette el, hanem az egy délszláv gyulöletet is átvett ellenünk. Na szerintem, ha valaki fenntartja a nyelvünket, az nem változhat meg ennyire !!!
a nyelvünk álltal kapcsolatban vagyunk másokkal is, akikkel szellemileg is ± azonosak vagyunk. Ha megszunik a nyelvi kapcsolat ..., mindenben megváltozhatunk ...

még egyszer köszönöm a válaszát. Szeretettel; L
#16 Tisztelettel ajánlom figyelmedbeSubartu 2016-07-14 16:24
Kedves Lajos bátyám,
Önnön meggyőződésünk ismételgetésével nem jutunk közelebb az igazsághoz. A párbeszéd, a segítő szándékú vita célja a gondolatok letisztítása, az igazság gyémántjának csiszolgatása. Hiába dobálózunk a szellem szóval ha még a lélekről is csak hagymázas elképzeléseink vannak.
A Föld egy igen érdekes bolygó, ahol számtalan humanoid létforma van jelen egyidejűleg (sőt nem humanoid is de az sokaknak még nem emészthető információ). Eltérő létformákhoz eltérő lélekcsoportok, minőségek tartoznak. Durva példával szemléltetve: egy delfin lelke másmilyen „szoftvert” futtat mint egy emberé.
Nézetem szerint a lélek választ magának testet (szülőpárt), nem pedig fordítva. A nyelv egy igen fontos tényező ám nem az egyetlen, amit vizsgálnunk kell. A nyelv önmagában nem választ el népeket (lásd lengyel-magyar példa) de alkalmas lehet az oszd meg és uralkodj elv gyakorlati alkalmazására (pl. a szláv eszperantóval megvert kisantant törzsekre gondolhatunk).
A hun-szkíta birodalom 108 törzse közül egy a magyar. Igaz nem akármilyen törzs vagyunk, hisz az ősnyelvet jószerivel mi tudtuk megőrizni egyedül. Ez a megőrzés nem 100%-ban sikeres, de a fejlett fajok beszéd nélküli (~telepatikus) közléséhez ez a képi beszéd áll a legközelebb, ebben rejlik a nyelv fennmaradásának a sikere is.
Ahogyan az állampolgárok nemzetekhez/államokhoz, úgy a lelkek lélekcsaládokhoz tartoznak. Minden lélek fejlődik. A fejlődés fontos, de nem elengedhetetlen feltétele a nyelv. Senki sem döngetheti a mellét hogy a hun beszédtől különb lenne másnál, mert egy lélek minősége nem elsősorban a gondolat csere mineműségében nyilvánul meg, hanem a cselekedetekben. Régebben a legtudatlanabb, jóformán csak a juhaival beszélő hegyipásztorban is több becsület és tisztesség volt hajdan, mint mostan az összes parlamentaristában együtt véve. Noha utóbbiak magyarul beszélnek, magyar lelkű csak elvétve akad köztük.
A génörökségből láthatjuk, hogy ma már az igaz magyarok közt is van A-s vércsoportú, noha ez a vércsoport eredetileg ahhoz a primitív lélek családhoz kapcsolódott, akik asszír és más néven egész városokat irtottak ki írmagostul, új „minőséget” megjelentetve a Föld bolygón.
Meglátásom szerint a tudáson/lélekminőségen alapuló cselekedet határozza meg, ki a magyar. Ahogy Jézus tanítványai is képességeik szerint munkálkodtak, úgy leszármazottaiktól is elvárható, hogy ki képességei szerint tegye a maga dolgát: gyógyítson, tanítson, segítsen, emeljen. Nem kizáró tényező persze, hogy egy sportsiker kapcsán valaki jól berúg és üvöltözik kissé, netán megrugdal egy két kukát, ám akármilyen ékes nyelven teszi ezt, attól még nem lesz magyar.
#15 belgium/Andennenagy lajos 2016-07-08 16:27
egy kis véleményt, nézetet a kérdéshez ;

egy kérdéssel kezdve (ha a dolgozat írója olvassa még, örülnék, ha erre megválaszolna) ;

van egy eredettézis a tótok származásában, amely azt állíja (és persze érvel mellette ; Varga Csaba), hogy ezek egy elszlávosodott magyar törzs lennének. Na ezen érvelés maga nyelvi alapú ...
na tegyük föl, hogy ez igaz ! (maga az érvelés nagyon helysenek tuno számomra) . Na ha ez igaz, akkor ezek nagy részükben fajilag, génileg, fizikailag magyarok, vagy sem ?

most a véleményem ezen kérdésrol a következo ;
bennünket alapvetoen nyelvünk azonosít, igazol magyarnak. Aki ezt feladja, azt lehet mondani elég rövid idon belül meg is szunik magyarnak lenni. Persze tudom azt, hogy az egyedüli nyelv (tudása és használata) még nem ad egy teljes mértéku magyar azonosságot senkinek ....

na ezért elég ostobának tartom azt, amikor valaki a magyarazonosítást egy faji, fizikai alapon próbálja megállapítani ....
na az igaz, hogy bennünket, a szellemünket a nyelvünkön keresztül építjük a nemzedékek során. De ott is maga a nyelv az, ami a fontos. Maga a nyelvünk állítólag a tökéletes szerkezete álltal bennünket egy ésszeruségre, logikára is nevel ...

a legendáink, nótáink, közmondásaink ...., minden a nyelvünkön keresztül érkezik hozzánk. Ezek szelleme tipikusan magyar is. Egy párhuzamot a déli szomszédaink (a rácok) és a mi felfogásunkban ;
a szerb monsdás ezt "bolond az, aki már egy igétretnek is örül" (±), a mienk ; "az igéret szép szó, ha betartják úgy jó" ...
ég és föld különbség van ezek között ...
szeretettel ; Lajos
#14 Fából nem lesz vaskarika, de...leszerelt 2015-12-01 04:20
#13 Állandóságot kérünkleszerelt 2015-11-29 02:47
Idézet - Bene Gábor:
Azt kellene tisztázni - s remélem az MVSZ erre tesz majd kisérletet - hogy a "nép" az amely tisztán etnikai kategória, s a "nemzet" viszont értékrend alapú.
Vagyis a magyar nép tagja nem lehet pl. egy tót,vagy horvát, de a magyar nemzetnek lehetne tagja akkor, ha harcosan kiállna a nemzei értékrend védelmében. Ha ez nem így lenne, akkor pl. sem Petőfi, sem Zrínyi nem lehetne a magyar nemzet tagja.
Szerintem ez az amit sok cikkíró és politikusi pályára lépett személy nem ért, vagy nem akar érteni. BGKedves Gábor,

Lehetetlen egyetérteni bármiben, ha a fölmerülő fogalmakat címkéző szavak nem állandóak, azaz ha azokat a szavakat használjuk egy képzet fölidézésére, amelyek másoknak egész mást jelentenek (pl. nemzet, nép). Az itt csatolt cikkben próbálkozást tettem egyes meghatározásokra. Nem állítom, hogy helytállók, azt sem, hogy nem kívánkoznak kijavításra, kiegészítésre vagy teljes átdolgozásra. De szerintem törlésre semmiképp sem, mert meg kell egyeznünk abban, hogy mit jelentenek azok a szavak, amiket ezen téma fontolgatása során használunk. Az MTA-javasolt meghatározásokban semmiképp sem bízhatunk, tudván, hogy céljuk már több mint másfél évszázada a magyar műveltség megsemmisítése. Minden javaslatot szívesen fogadok, csak megalapozásukat kérem.

magyarmegmaradasert.hu/erdekkorok/magyarsag/boelcselet/item/3167
#12 6721 szeged dugonics u 14Bene Gábor 2015-11-28 22:13
Azt kellene tisztázni - s remélem az MVSZ erre tesz majd kisérletet - hogy a "nép" az amely tisztán etnikai kategória, s a "nemzet" viszont értékrend alapú.
Vagyis a magyar nép tagja nem lehet pl. egy tót,vagy horvát, de a magyar nemzetnek lehetne tagja akkor, ha harcosan kiállna a nemzei értékrend védelmében. Ha ez nem így lenne, akkor pl. sem Petőfi, sem Zrínyi nem lehetne a magyar nemzet tagja.
Szerintem ez az amit sok cikkíró és politikusi pályára lépett személy nem ért, vagy nem akar érteni. BG
#11 Az építő vitákZoli 2015-11-18 10:41
Lehetséges, hogy kétértelműen fogalmaztam. Az nemzetépítő viták kellenek és szükségesek teljesen egyetértek Subartu-val és mindazokkal akik ezt így látják. Itt történetesen a két vitázóra gondoltam, hogy lezárom a vitát mert nyitottak maradtak az egymás "kioktatására".
Amit szeretnénk, hogy ne közvetlen a hozzászóló személyét, véleményét minősítsük, hanem próbáljuk az Ő szemszögéből is látni a dolgokat amelyeket a saját meglátásunkkal is megvilágítva de nyitottak maradjunk, hogy esetleg az "én meglátásomban" lehetnek hiányosságok amit mások építhetnek fel. Keressük egymást és szeressük egymást.
Szeretettel: >Zoli<
#10 Ne álljunk meg félútonSubartu 2015-11-18 09:00
Nehéz helyzet a mostani, hiszen évezredes butítás és a gondolkodó, tudó magyarok rendszeres kiírtása vezetett oda, hogy mostanra elbeszélünk egymás mellett.
Néhány gondolattal, érvvel hadd járuljak hozzá az eszmecseréhez. Elsősorban Zolinak mondanám, hogy a vitától nem kell félni, mert az előbbre visz, inkább a személyeskedő megjegyzésekeet kell törölni, akár egy egész hozzászólást.

Az MVSZ hírszolgálatának oldalára evezve láthatjuk, hogy ez a téma igenis foglalkoztatja a magyar szívű embereket.:
egipatrona.hu/.../...
"...a Magyarok Világszövetségének elnöke a székely nép és a magyarság viszonyát taglalta,...: nemzet-e vagy nép-e a székelység, netán kisebbség? "
egipatrona.hu/.../...
"Eszmecsere a magyar nemzet meghatározásáról"
Történik ez mindannak ellenére, hogy a magyar nemzet fogalma lefektetésre került a Magyarok VIII. Világkongresszusán.
Gondoljuk végig a következőket:
1. Magyar-e a magyar állampolgár? A magyar ember és a magyar nemzet külön fogalmak. Vajon kik tartoznak a kurd, a baszk, a tamil stb. nemzethez? (szándékosan rokon népeket említek) Állam nélkül nincs állampolgárság sem.
2. Ha tisztán a magyar szülőkhöz ragaszkodnánk a magyarság feltételeként, alig néhány tucat magyar alkotná a nemzetet, tehát a genetika is kizárható. Legtöbb magyar ember már 4-5 generációra sem tudja visszavezetni a szüleit, hiába vélik úgy egyesek, hogy "Ma csak magyar fajú ember van, akinek a megkülönböztetésére a szülők illetve a felmenők az elsődleges, a legfőbb tényező!"
3. Ha a nyelvet vesszük alapul, szintén zsákutcába juthatunk, mert amíg a glatzferencek, kertészimrék viszonlyag jól beszélik a magyart, addig pl. Nikola Zriny törte, és ma is töri sok, idegenbe menekült magyar idegenben született gyermeke.
Lehet valaki magyar állampolgár, tartozhat a nemzethez papíron, beszélhet magyarul, lehet néhány felmenője magyar, ha szívében nem magyar, önmagát rekeszti ki a magyarságból. A mag népe azért vagyunk, mert a belénk vetett isteni magot (lelket) tiszteljük, fényét kihordjuk a világba. Vajon véletlen, hogy régi vezetőink Jézus vér szerinti leszármazottai voltak? Atilla, ha jól tudom, a 7. generáció volt.
A magyar lelkek közössége képes volt átformálni, magyarrá tenni a "gyüttmenteket", betelepülteket, akik néhány generáció múltán teljes értékű magyarokká válhattak, mindenféle misztikus magyar gén és az ezt hordozó felmenők nélkül. Egyszerűbb, persze, magyar szülőktől származni, de akkor is a lélekminőség, és az ebből fakadó cselekedetek döntik el, hogy a mag népéhez tartozik, magyar-e valaki. Egy fejlevágós, nyakfűrészelős iszlamistát - ha pl. magyar ember tenne ilyet - nem én "rekesztenék ki" hanem ő, saját magát. A magyar lélekminőséget meg lehet szerezni, de el is lehet veszíteni, szabad akaratunk függvényében.
#9 A vitát lezárjukZoli 2015-11-17 07:42
A szerkesztőség is hasonló véleményen van mint a legutóbbi vitázók írták, hogy az itt folyó minősítéses viták már nem csak őket nem érdekli, hanem a szerkesztőség is lezártnak tekinti ezt a vitát. Nagyon-szépen kérjük kedves honfitársainkat, hogy keressék azokat a pontokat ahol megegyezhetünk, mert másképp nagyon nehéz az összefogásunk s vele a megmaradásunk.

Szeretettel: >Zoli<
#8 SaginakTrencsényi Gábor 2015-11-17 02:59
(A hozzászólás második része.)

Azután Csicseri Orosz Imrétől idéztél.
Kőműves Géza cikkéből, az nem derül ki, hogy ki „a magár, a hinik népe, napja”. Mert nem arról szól! Ellenben azt tökéletesen kidomborítja, hogy kik vagyunk mi, magyarok!

„A kirekesztésről, a magyarságtól való megfosztásról a véleményem:
- Senki magyarságát nem vitatta el egyik hozzászóló sem! Aki a minőség kérdésébe köt bele, az saját magát minősíti ezzel! Egyetlen hozzászólásban sem volt olyan kitétel, hogy csak "ÉN" Ennek ellenére kirekesztésről beszélsz! Magadat rekeszted ki, de ez a továbbiakban nem érdekel bennünket!”

Senki magyarságát nem vitatta el egyik hozzászóló sem? Dehogynem. Azzal, hogy valaki "lelkülete" nem felel meg a "magyar minőségnek", az a magyarságától való megfosztás ténye. Kirekesztés. Az igaz, hogy ezt nem te írtad így (szó szerint) hanem Subartu, ő azonban eképpen fogalmazott: „Egyetértek sagi-val abban, hogy én is a lelkiség oldaláról közelítem meg a "ki a magyar" kérdésre adott választ.” (S a te hozzászólásod, - legalul, valóban erről tanúskodik.)
Különben, némely tekintetben egyet tudok érteni veled (abban amit legalul írtál), csakhogy nem kellett volna hozzászólnod. Ugyanis Kőműves Géza (szerintem) nem azért nem írt azokról mert nincs róla tudomása, hanem azért, mert amiről írni akart, ahhoz nem volt szükség többre. Ennélfogva a hozzászólásod, - megbocsáss, - okoskodásnak minősül.

„Aki a minőség kérdésébe köt bele, az saját magát minősíti ezzel!”
Kérlek! De itt megint értelmezési probléma tűnik elő.
Előszöris. Te, és mások akik a "magyar" (mint fogalom) sokezer évvel ezelőtti jelentését (a "magyar minőséget") kergetitek, hol éltek? A múltban?
Ugyanis. Tény hogy valaha, a "magyar", nem magyar fajú népet jelentett mint ma! Ellenben ma, a "magyar", nem "minőséget" jelent mint valaha, hanem magyar fajú népet!
Ezért, aki a régmúlt idők "magyar minőségét" érti a "magyar" (mint fogalom) alatt, s nem pedig azt amit ma valójában jelent, az megfoszt, kirekeszt, és végül megoszt!
Ráadásul, amit írtam, nem is neked szántam, sem nem Subartunak. Hanem mindössze szerettem volna felhívni a figyelmet arra, hogy (némelyek) „azért rángatják elő folyton ezt a témát, hogy kirekesszenek, megfosszanak a magyarságunktól, azon az alapon, hogy a "magyar", az "minőség", entitás, stb..”
Ezen kívül. Én nem "belekötöttem" valamibe. Máskülönben, nem gondolod, hogy az „Aki a minőség kérdésébe köt bele, az saját magát minősíti ezzel!” - nem gondolod hogy ezt mindenekelőtt magadra kellene értelmezned?! (Tekintve hogy a hozzászólásom egyetlen szava sem utalt rád.)

„Egyetlen hozzászólásban sem volt olyan kitétel, hogy csak "ÉN" Ennek ellenére kirekesztésről beszélsz! Magadat rekeszted ki, de ez a továbbiakban nem érdekel bennünket!”

Ajánlom, mielőtt megszólalsz vagy írsz, előbb figyelmesen olvass. (A hangsúly a figyelmesen szón van!) És tanulj meg helyesen értelmezni. A helytelen értelmezés általában vitába torkollik. Feleslegesen.

„Magadat rekeszted ki, de ez a továbbiakban nem érdekel bennünket!”
Ez méltatlan. A továbbiakban engem sem érdekel mit irkálsz.

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások

Honlap ajánló