20240521
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2019 július 13, szombat

Ahol egyetértés - ott győzelem

Szerző: v. Kövér György

MOTTO: Mindig van jövő, mindig sikerre vihetünk egy megújulást. Együtt, összefogva a jobb, szebb, értékesebb jövőért, nincs hiábavaló áldozat. 

UBI CONCORDA IBI VICTORIA (AHOL EGYETÉRTÉS - OTT GYŐZELEM)

Egy jóval korábbi irásom idézete: "Gyökeres, mindenható forradalmi változtatások nemes céljait aligha lehet erőszakos módszerekkel megvalósítani (lázadás, felkelés – ami értelmetlen polgárháborúhoz vezethet), se felvonulásokkal, sztrájkokkal, tömeges tüntetésekkel stb. kierőszakolni. A forradalmakat nagy lelkesedéssel, odaadással, ambícióval becsületes, tiszta erkölcsű önzetlen patrióták indítják (ezek eleinte mindig kisebbségben vannak), de az ellenfél aljasan negatív irányba terelve, önző módon saját hasznára fordítja. Lásd a nagy francia forradalmat, a nagy októberi szocialista forradalmat, és a legfrissebb példát – az ukrajnai Majdant. Itt, Amerika segítségével, amerikai befolyás alatt levő személyek kaparintották meg a hatalmat, végeredményben lezüllesztették az országot Azt a néhány nemzeti érzelmű egyént, akit kényszerűségből a hatalom közelébe engedtek, különböző módszerekkel sikerült elhallgattatni ismertségüket, tekintélyüket sikeresen a nép további butítására használni." (Ma Ukrajna Európa majdhogynem legszegényebb legelmaradottabb országává vált)

Sajnos a társadalmunk politikailag aktív részének csak  egy elenyésző hányada bátorkodik/képes a túlnyomó többséggel elfogadott vélemény ellen gondolkodni. Megérteni, hogy a mostani pártrendszeri államigazgatás elavult, ugyancsak mint a mai értelemben a demokrácia.  Minden ország, minden nemzet más demokráciát, más mértékű szabadságot igényel, olyat, ami megfelel a saját nemzeti, másokétól nagyon is eltérő mentalitásának, jellemének.

Az utóbbi időben mind több hazafias mozgalmak, pártok, szervezetek jönnek létre hazánkban. Ezek mindnyájan a rendszerváltozás szükségességét hangoztatják, Sajnos, a létszámuk kicsi, az ismeretségűk, a deklarált programjaik (amelyek majdhogynem azonosak) úgyszintén. Érthető módon a hatalom blokkolja őket. Az interneten néha megjelennek a hazánk sorsához nem közömbös okos személyek írásai. Ezek rámutatnak a hiányosságainkra, azok kiváltó okaira és általánosságban azt is, hogy mit is kéne tenni. Pd. megszabadulni a nem magyar érzelmű ránk települt un. politikusoktól, a haszonleső korrumpált személyektől, a pártok diktátumától, stb. Azt hangoztatják, hogy MIT, MIÉRT, de sehol sem azt, hogy HOGYAN. Konkrét cselekvési receptet idáig senki nem javasolt…

A megalakult és a bürokrata akadályokat legyőzve, hivatalosan bejegyezett NEmzetEgyesitőMozgalom (NEEM) kidolgozott konkrét, reálisan megvalósítható cselekvési programot ( vagy is a HOGYANt), amely kivitelezése csak az összes Hazafias szervezet együttes fellépésével valósítható meg, ami valóban gyökeres változásokat eredményezhet a közéletben és az államigazgatásban.

Ennek érdekében égető szükség van mihamarább összehívni egy egyeztető tanácskozást, amelyen részt vennének azon szervezetek vezetői, akiknek sikerül félre tenni a hiúságukat, a személyi ambíciójukat, (a babérokon majd ráérkezünk osztozni), és kidolgozni a részleteket, szétosztani a konkrét feladatokat. Biztos vagyok, hogy már a közeledő helyhatósági választásokon el lehet érni átütő sikert…

Az embereket elsősorban a személyi problémái, a helyi megoldandó feladatok, folyó ügyek foglakoztatják, és csak ezután az országos, és majd esetleg a nemzetközi ügyek. De a pártok egymást lejárató műveletei sem foglalkoztatják igazából.

Kezdetnek a települések önkormányzatait kell pártoktól függetlenné tenni – a megválasztott képviselők (a polgármester is) felfüggesszék a párttagságukat. A választók nem pártszimpátia alapján szavazzanak, hanem elsősorban a jelöltek rátermettségét, becsületességét vegyék figyelembe. Ily módon megszűnik a pártközi acsarkodás, és a pártok érdekei helyet közösen, egyesülve iparkodnak a választóik érdekében (független azok párthovatartozásaitól). A képviselők anyagi ösztönzési mértékét is felül vizsgálni, hogy egyesek nem meggazdagodni kívánjanak, hanem a tehetségüket a szorgalmukat első sorban a közösségük javára akarják fordítani.

Hogy lehet ezt megvalósítani? Indítsunk e kérdésben népszavazást. Pl. "AKARJA-E, HOGY A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FÜGGETLENEK LEGYENEK A PÁRTPOLITIKAI DIKTÁTUMÁTÓL ?"

A változtatásokat/reformokat felülről kell kezdeni. Vagyis új alapokra helyezni a törvényhozó testületet, a kormányt, az igazságszolgáltatást.

Elsősorban arra kell törekedni, hogy az államigazgatás minden színtjére magasan képzett magyar nemzetiségű keresztény vallású emberek kerüljenek, olyanok, akik a Haza, a Nemzet érdekeit a személyes érdekei elé helyezik. Meggyőződésem, Hazánk nem szűkölködík ilyen személyekben.

Mi, a nép választjuk a sorsunk meghatározóit - az országgyülési képviselőket - hát jogunk van alaposan megismerni a képviselőjelölteket. Kiszűrni az oda nem való egyéneket. Régi magyar bölcsesség szerint: "zsákba macskát ne vásároljunk".

Tehát kezdeményezzünk aláírásgyűjtést egy népszavazás (referendum) kiírására következő kérdésekkel:

1. Akarja-e, hogy kettős állampolgárok (a külhoni magyarok kivétel) ne lehessenek kormánytagok, sem képviselők, és ne állhassanak magyar állami intézmények élén? (hisz idegen országnak is elkötelezték magukat)

2. Akarja-e, hogy a képviselőjelöltek neve mellett (a nyílt teljes pártlistákon is) legyen feltünteve: előző neve, származása, vallása, régi és jelenlegi párttagsága, iskolai végzettsége, jelenlegi és múltbeli foglalkozásai, családi állapota.

3. Akarja-e, hogy a képviselők, kormánytagok/tisztviselők (kivéve néhány prominens személyt) fizetése ne legyen nagyobb mint a minimálbér 5 (?) - 7 (?) szerese? Hisz mi vagyunk a munkaadójuk, mi termeljük ki az őket fenntartó anyagiakat, a mi szolgálatunkban állnak, tehát mi állapitsuk meg a bérüket. (Ily módon a haszonorientált politikusok száma is lényegesen csökken).

4. Akarja-e, hogy a kormány nem a pártoknak legyen alárendelve, hanem pártfüggetlen magasan képzett szakemberekböl álljon. A kormánytagokat pályázati alapon jelölje ki a parlament által létrehozott bizttság, A jelöltek (beleértve a kormányfőt is) felfüggesztik párttagságukat. Pártelnök nem pályázhat.

Egy illyen széleskörű aláírásgyűjtésbe bekapcsolódhat minél több ember, ami kizökkenthei a társadalmunk összes rétegét a beletörődöttségéből, a média is kénytelen lesz foglalkozni a témával... De a becsűletes hazaszerető kormánytagok, tisztvíselők is elgondolkodhatnak...

Így a népünk többsége - beleértve azt az állitólag 35% közömbös, visszahuzódó pesszimistákat is - érezheti, hogy részesévé válhat a nemzete és jövője alakításában.

Isten minket úgy segéljen.!

A Hon megmaradásáért, Magyarország fényének ragyogásáért tisztelettel:

v.Kövér György

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások