20231206
Last updateSze, 01 nov. 2023 2pm

rovas logo

2021 szeptember 23, csütörtök

Hunfajta a turul-nemzetség

Szerző: Ágoston Balázs

Francia kutatók a Belső-Mongóliában feltárt ázsiai hun sírokból nyert DNS-mintákat az Árpád-ház általunk közölt mintáival összevetve négy olyan mintát mutattak ki, amelyek haplotípusa megegyezik a Turul-nemzetségével. Megerősítették a mi feltételezéseinket, nem utolsósorban a XIX. század második feléig folyamatos és töretlen néphagyományt, amit egyébként a krónikáink is rögzítettek – mondta a Demokratának dr. Neparáczki Endre, a Magyarságkutató Intézet Archeogenetikai Kutatóközpontjának vezetője.

– Mivel foglalkozik az archeogenetika?

– E tudomány lényege, hogy emberi csontmaradványokból nyerünk ki DNS-információt. Magyarországon Raskó István professzor úr nevéhez fűződik e tudomány­ág meghonosítása, ő és munkatársai 1994-ben végezték idehaza az első ilyen vizsgálatokat a történeti népességeken. A 2010-es években professzor dr. Kásler Miklós kezdte meg a történeti családfák kutatását az Országos Onkológiai Intézetben, ahol az Árpád-ház genetikai vizsgálata is elindult. Mi a Szegedi Tudományegyetemen az előbbi csapáson indultunk el, a doktori értekezésemet is a honfoglalók genetikai eredetének kutatásából írtam 2017-ben dr. Török Tibor és dr. Pálfi György társ­témavezetésével. A Magyarságkutató Intézet Archeogenetikai Kutatóközpontjában mindkét területet vizsgáljuk. Az intézmény vezetőjeként nagyon fontos számomra, hogy idehaza alkalmazzuk, adaptáljuk a legkorszerűbb technológiát, ez jelen esetben a újgenerációs szekvenáláson alapuló nagy lefedettségű teljes archaikus genomok meghatározása.

– Ez mit jelent?

– A szakmai részletekbe nem mennék bele, a lényeg az, hogy a vizsgált személy teljes DNS-ét fel tudjuk tárni ezzel a módszerrel, amit egyébként a fejlett országok orvostudománya is egyre gyakrabban alkalmaz diagnosztikai célból. A mitokondriumok anyai, az Y-kromoszómák apai vonalon öröklődnek, éspedig szinte változás nélkül, így ezek vizsgálatával egyértelműen meghatározható az adott ember genetikai leszármazása, nagyszámú mintából pedig értelemszerűen egy nép etnogenezisét lehet meghatározni, akár több ezer évre visszamenőleg is. A fennmaradó kromoszómákat durván fele-fele arányban kapjuk a szüleinktől, amelyek gyorsabban, generációról generációra változnak, ezek vizsgálatából a közelmúltban történő keveredésekről kapunk információt.

– Milyen újdonságot jelent ez a magyar eredetkutatásban?

– Tavaly publikáltuk Nagy Péter professzor úr elsőszerzőségével azt a kutatási eredményt, amely bebizonyította, hogy az Árpád-ház férfiágú genetikai eredete mintegy 4500 évvel ezelőttre, a mai Észak-Afganisztán területén akkor létezett Baktriába vezethető vissza. Erről megfigyelhető egy izgalmas leágazás Baskíria és a Volga-Urál vidéke felé. A kiindulási pont a III. Béla király csontjaiból kinyert DNS-minta volt, ezt fejtettük fel időben visszafelé. Ami a honfoglaló népességet illeti, amit szerintem helyesebb a fogalmi lehetőségeket kitágítva, Árpád magyarjainak nevezni, azt találtuk, hogy a megvizsgált közel száz, gazdag lelet­anyagú, íjakat, gyönyörű szép vereteket tartalmazó sírban nyugvó ember az anyai és apai genetikai vonalaiban mintegy 30 százalékban egyértelmű belső-ázsiai leszármazású. Idén tavasszal a neves szakmai folyóiratban, a Genes-ben publikáltuk a szegényesebb leletanyagú, kengyelt vagy más hasonló használati tárgyat rejtő sírokban nyugvó magyarok, mondjuk úgy, a köznép mintegy 200 mintát górcső alá vevő archeogenetikai vizsgálatának eredményét, ami viszont azt mutatta, hogy ezen emberek között határozottan kevesebb, nagyjából 13 százaléknyi az ázsiai eredetet mutató genetikai csoport. A két csoportban karakteresen elkülöníthető, vagy csak az egyikben, vagy csak a másikban megtalálható markert azonosítottunk, továbbá az ázsiai csoportok jelentős része is különböző. Ebből pedig arra következtethetünk, hogy a köznép ázsiai vonalainak egy része a korábbi bevándorlásokkal magyarázható. Továbbá a köznép jelentős részének a honfoglalást megelőzően már jelen kellett lennie a Kárpát-medencében, és e köznép keveredett Árpád-magyarjaival.

– Árpádék leigázták-e, meghódították-e ezt a népességet?

– Nem, hiszen nincs nyoma véres ütközeteknek, feldúlt, megsemmisített településeknek. Sem a néphagyomány, sem a régészet nem ismer erre utaló jeleket. A rendelkezésre álló tények alapján két nagyon hasonló kultúrájú népességnek kellett találkoznia.

– Akkor mégiscsak helytálló a jeles régészprofesszor, László Gyula elmélete a kettős, majd utóbb többhullámos honfoglalásról?

– A kettős honfoglalás elmélete kissé leegyszerűsítő, és az új adatok meg is haladták azt. Jelenlegi munkahipotézisünk szerint a Kárpát-medence nem volt lakatlan Árpádék bejövetelekor, ők olyan népességet találtak itt, amely hosszú ideje folyamatosan itt élt, legfeljebb a mindenkori elit változott. Szénizotópos kormeghatározások igazolják, az itt élő köznép egy része megélte, átélte a honfoglalás, a honalapítás korát. Nevezhetjük őket későavaroknak, de magyaroknak is, ez szemantikai kérdés. László Gyula ugyanakkor megkerülhetetlen a magyar eredetkutatásban, alapvető jelentőségű felismerése, hogy a nyelvek csak akkor maradnak fenn és terjednek, ha azokat viszonylag jelentős lélekszámú, tömbben élő népesség beszéli. Ilyen népességnek pedig régészeti lenyomata kell legyen. Egy halász-vadász-gyűjtögető életmódot folytató, csekély lélekszámú, alacsony népsűrűségű területen élő populációban nem tudtak karakteres népek kialakulni, egymástól genetikailag elkülönülni. Erre sokkal inkább a sztyeppe zónában volt mód. Ahogy az is képtelenség, hogy a semmiből előbukkanó nép üres Kárpát-medencét talál. László Gyula tehát a régészet, a néprajz és a nyelvészet tényei alapján rájött arra, amit ma az archeogenetika egyre inkább igazol, jelesül, hogy a most már több mint száz éve sulykolt magyar etnogenezis téves. A griffes-indás kultúra folyamatosságának leírásával és bizonyításával igazolta, hogy legalábbis rokon kultúrák találkozhattak a Kárpát-medencében Árpádék megérkezésekor, akik otthonosan használták a kiépült úthálózatot, településszerkezetet. Az a leegyszerűsítő kép a magyarság etnoge­neziséről, amit sokszor még mindig tanítanak, a régészeti és a genetikai adatok alapján érvénytelen, le kell cserélni. Az új kutatási eredményeken alapuló képet kell megismertetni a mai magyarsággal és az irántunk érdeklődő nemzetközi közvéleménnyel egyaránt. A mi történetünk rendkívül különleges és egyedi, ezért is megéri a tudományágak közötti, sokszor fáradságos párbeszéden és vitákon keresztül megismerni.

– Milyen kutatások, vizsgálatok folynak jelenleg az Archeogenetikai Kutatóközpontban?

– Nagyon izgalmas régészeti feltárás zajlik Mongóliában, köszönhetően az eredendően orientalista dr. Obrusánszky Borbála nagykövet asszonynak és dr. Horváth-Lugossy Gábor főigazgató úrnak, akik elképesztően sokat dolgoznak az érdemi kutatásokért. Megkezdtük, pontosabban folytattuk annak a fejedelmi halomsírnak, azaz kurgánnak a feltárását, aminek megvallatását egyébként ezelőtt hatvan évvel egy magyar tudós kezdeményezte, ám azóta sem történt semmi. Valami rejtélyes okból a magyar régészeti kutatások az elmúlt évtizedekben megálltak az Urálnál, annál keletebbre senki nem volt hajlandó menni.

– Vajon miért?

– Ezt az érintettektől kell megkérdezni. Már csak azért is, mert a Human Genetics című neves szaklapban francia kutatók, Christine Keyser és munkatársai szenzációs publikációt közöltek. Összevetették a Közép-Mongóliában Tamir Ulaan Khoshuu temetőből feltárt ázsiai hun sírokból nyert DNS-mintákat számos, az adatbázisokban található archaikus DNS-mintával, többek között az Árpád-ház általunk közölt mintáival. A vizsgálat során nem kevesebb, mint négy olyan ázsiai hun mintát mutattak ki, amelynek haplotípusa megegyezik a Turul-nemzetségével. Tehát külföldi kutatók is megerősítették a feltételezéseinket, nem utolsósorban a XIX. század második feléig folyamatos és töretlen néphagyományt, amit egyébként a krónikáink is rögzítettek.

– A hazai tömegtájékoztatásban nem jelent meg ez a szenzáció. Bezzeg annak nagy visszhangja lett, amikor az angol uralkodó, III. Richárd földi maradványait azonosították…

– Pedig további szenzációval is szolgálunk nemsokára. Nagyon izgalmas publikációnk áll megjelenés előtt a hun, az avar és az árpádi magyar népességből feldolgozott majdnem 300 teljes genomszekvenciáról. Ez óriási mennyiség, a legnevesebb külföldi laborokban is néhány száz archaikus genom érhető el. A technológia, amivel dolgoztunk, korábban nem volt elérhető Magyarországon. Elérhető lett volna egyébként, de előttünk ezzel a lehetőséggel nem élt senki itthon. Elkezdtük a székesfehérvári osszárium feltárását, már több mint 300 onnan származó teljes genom feldolgozása folyik. 2022 elejére elérjük az ezres nagyságrendet, ebből olyan virtuális adatbázist építünk, ami a magyarság páratlan közkincse lesz. Koronként megismerhető lesz majd a Kárpát-medence népességének összetétele, eredete. Jól haladunk a Hunyadi-ház eredetének feltárásával is.

– Hol tart ez a vállalkozás?

– Januárban vettünk DNS-mintát a horvátországi Lepoglava pálos kolostorában eltemetett Corvin János és fia, Corvin Kristóf földi maradványaiból, amiben nagy segítségünkre volt Kásler Miklós miniszter úr. A cél a Hunyadi-Corvin család eredetének meghatározása. A feladatot elvégeztük, jelenleg a publikálás előtt álló kézirat szakmai lektorálása folyik, a közlést még az idén remélhetjük. A következő nagy feladat Mátyás király azonosítása a székesfehérvári osszáriumban nyugvó maradványokból vett minták alapján. Itt számos más nagyságunk is nyugszik, ezért méltó nyughelyet, egyben összmagyar nemzeti emlékhelyet szeretnénk kialakítani, ahová a világ magyarsága elzarándokolhat. Az ott pihenő hőseink mind a nemzet szolgálatára tették fel életüket, ideje, hogy az ellenséges dúlások során meggyalázott, ma még összekeverve heverő csontokból azonosítsuk őket, és méltó emléket állítsunk nekik. Ezzel az elmúlt bő száz évben ugyancsak összezilált, megzavart nemzettudatban is rendet tehetünk.

„Néhány nappal később Árpád vezér meg összes főemberei közös elhatározással, egyetértéssel és szabad akarattal kivonultak a szigetről, és tábort ütöttek Soroksáron túl a Rákos vizéig. S midőn látták, hogy mindenfelől bátorságban vannak, és senki sem bír nekik ellentállani, átkeltek a Dunán. A révet, ahol az átkelést végrehajtották, Magyar-révnek nevezték el azért, mert a hét fejedelmi személy, akit hétmagyarnak mondtak, ott hajózott át a Dunán. Mikor odaát voltak, tábort ütöttek a Duna mellett a felhévizekig. Ennek hallatára a Pannónia földjén lakó összes rómaiak futással biztosították életüket. Másnap pedig Árpád vezér meg minden főembere, Magyarország valamennyi vitézével együtt, bevonult Attila király városába.  Ott látták a királyi palotákat – egyeseket földig romban, másokat nem –, és fölötte csodálták mindazt a kőépületet. Kimondhatatlanul felvidultak, mivel érdemesek lettek arra, hogy elfoglalják – s méghozzá háború nélkül – Attila király városát, kinek az ivadékából származott Árpád vezér. Ott lakomáztak mindennap nagy vígan Attila király palotájában, egymás mellett ülve.”

(Gesta Hungarorum)

 

Forrás: Demokrata 
Beküldte: Radics Géza

Megnyitva 1177 alkalommal

Hozzászólás   

#7 UMBRIA-UNGRIAMandala75 2021-09-24 16:10
Umbriától Ungriáig

Forrás:
maghreb.blog.hu/2012/11/26/umbriatol_ungriaig

UDINE (Olasz város):
Attila építette azt a várost, amelyet ma is Udinénak hívnak. Jól tudja ezt Udine egész népe, s a város négyszögű tornyát most is így mutogatja a bámuló idegennek: Ihol Attila tornya!”

Forrás:
hu.wikipedia.org/wiki/Udine
#6 ANGLIA-ANGRIAMandala75 2021-09-24 16:02
Angria és Anglia neve lényegét tekintve azonos!

Angria címszó alatt:
"Angria, Engria, or Engern is a historical region in present-day western German states of Lower Saxony ...."

ANGRIA, ENGRIA és ENGERN! Tudjuk hogyan nevezik a németek Magyarországot mind a mai napig? Nos így: UNGARN! Merő véletlen lenne az ENGERN és UNGARN elnevezések szinte tökéletes egyezése? Aligha! Vegyük észre hogy az UNGARN-tól az ENGERN-en és ANGRIA nevén keresztül egyenes út vezet ANGLIA nevéig! ANGLIA tehát nem más, mint UNGRIA, az ANGOL népnév pedig az R -> L hangváltozáson keresztül UNGÁR - HUNGÁR nevünkkel azonosítható! Azok az angol és saxon hódítók pedig, akik a galliai hadjárattal egyidőben meghódították a brit szigeteket, valójában Attila királyunk kapitányai, hungár azaz magyar hódítók voltak!

Anglia első uralkodói között nagyon sok az Aethel (azaz Atilla, Etel, Ethel) név.

Joggal merül fel a kérdés: vajon mi ütött ezekbe az angol királyi családokba? Vajon miért ragaszkodtak olyan megátalkodottan az Etele név különféle változataihoz? Csak nem a Nagy Etelére, a hunok királyára emlékeztek? Csak nem az ő emléke előtt tisztelegtek e névválasztással?

Ed név is meglehetősen gyakran felbukkant angol királyok neveiben. Mint tudjuk Ed és Edömén Attila unokái, Csaba fiai voltak, s így joggal feltételezhetjük, hogy a hunok között gyakori volt ez az elnevezés. A rengeteg Edwin, Edward, Eadred, Edmund és Edgar szintén egyértelmű jele annak, hogy az anglosaxon hódítók valójában hunok, azaz magyarok voltak.

Nyelv: Angol - magyar (hun)
Az egyeztetett szavak száma most már 1200 körül jár.

Európa, s főként a Kárpát-medence ősnyelve, a MAGyar, HUNgar.

Az “anglo-saxon” hódítók valójában Attila király “hungár-szkíta” katonái voltak, az angol nyelv pedig nem más, mint hungár-magyar anyanyelvünk egy sok-sok változáson átesett, rontott változata.

Forrás: Tóth Gyula:
Angolok és saxonok (azaz szakák, szkíták, hunok):
maghreb.blog.hu/2011/02/22/angolok_es_saxonok
#5 Turul madár - szimbólumMandala75 2021-09-23 16:34
A TURUL a magyarok egységének és összetartásának szimbóluma. Valamennyi turulábrázolásnak egy a mondanivalója – a magyarság megmaradását fejezik ki a történelmi Magyarország egész területén.
A turul az isteni gondviselés és iránymutatás nemzeti jelképe.

Honvédelem, és címer:
• A Turul madár a magyarság első címerszerűen használt szimbóluma.
• Atillától, Árpádon keresztül, Géza fejedelemig (V-X.sz-ig) a „koronás fejű Turul madár” volt a magyarság hadi jelvényén. Turul szerepelt a zászlón és a pajzsokon is.
• Jelenleg a Turul madár szerepel a Magyar Honvédség és a Nemzetbiztonsági Hivatal Jelvényén is.

• Krónikáinkban szerepel:
Kézai Simon Magyar Krónikája (1282) szerint: „Atilla király czimerén is, mellyet tulajdon pajzsán szokott volt hordani, koronás fejü madár vala ábrázolva, mellyet magyarúl turulnak hívnak.”
Kálti Márk Képes Krónikája (1337) ennél többet ír. E szerint: „Attila király pajzsán címert viselt, ez koronás fejű madárhoz hasonlított. Ezt a címert a magyarok mindaddig, amíg a községek önmagukat kormányozták, Géza fejedelem, Taksony fia idejéig, a községek hadaiban mindenkor hordozták.”

(Turul Tanösvény-Turul formájú útvonal, Dobogókő).

Turul Szobrok:
• Turul madár szobrok: kiterjesztett szárnyakkal, csőrükben karddal vannak ábrázolva. Utalva a mondai hagyományokra és a katonai védelemre.

• 1896-ban, hazánk ezer éves évfordulóján, a millenniumi ünnepségek alkalmával 7 helyen állítottak Turul emlékművet: Dévény, Nyitra, Munkács, Brassó, Pannonhalma, Zimony, Pusztaszer.

• A Tatabányai a legnagyobb madár ábrázolás Európában (15 méteres szárnyfesztávolsága). 1907-ben avatták fel.

• A turulszobrok elterjedése a magyar nemzet kárpát-medencei elterjedésének hű tükörképe. Jelenleg kb 400 helyen van.

• Tiszaújlak: II. Rákóczi Ferenc hamvainak Rodostóból való hazahozatalakor emlékoszlopot állítottak, 1903-ban egy Turul emlékművet. Az alapozáshoz ősi hagyomány szerint, az egész ország minden vármegyéjéből egy-egy szekér földet hordtak össze a halomhoz.

Tiszaújlaki Turul:
(hu.wikipedia.org/wiki/Turul-eml%C3%A9km%C5%B1_(Tisza%C3%BAjlak) )
#4 A 24 Hun Törzsszövetség Kr.e. 4O4O-ben alakult meg Ordoszban!Mandala75 2021-09-23 16:14
A HUN Birodalom központja Ordos-ban volt, Ázsia.

Ordosi HUN Korona: jelenleg Hahoot város múzeumában őriznek.
A király fejének biccentésére a madár feje és farka is megbillent, így követte a király mozdulatát. A spirális körpánton sárkány, kos és párduc látható.

HUN TÖRZSEK
A 24 Hun Törzsszövetség Kr.e. 4O4O-ben alakult meg Ordoszban!

KÁLL volt az uralkodó. Három pontban határozták meg alkotmányukat:

1. A KÁLL köteles mindenki panaszát meghallgatni és uralkodni.
2. A földmunkát végzőket cselekedetükben békén kell hagyni.
3. A várakban dolgozó tárkányok, böszörmények békében éljenek.

Kr.e. 4040-ben, Ordoszban megalakult a 24 Hun Törzsszövetség, melynek tagja voltak:

Kaza-hun (Kazakok), Széki-hun (Székelyek), Türk, Jász, Lett, Bolgár, Manysi, Kabar, Úz, Mari, Tatár, Mongol, Kun, Manzsu, Suoma, Vót, Baskir, Újgur, Avar, Észt, Komi, Csuvasz, Vepsze, Mordvin.

Több hullámban érkeztek, hogy az Ázsiai Ordosi HUN törzsek egyesüljenek a Kárpátok beli hun törzsekkel.

Vissza utalva egy korábbi itt megjelent cikkre:

A 24 Hun Törzsszövetség / Ordosz:
magyarmegmaradasert.hu/kiletunk/tortenelmunk/item/5912-z

illetve még Matek Kamill előadása is
ezt a témát részletezi:

Matek Kamill: Kara-pát kelta-szkíta királyság:
www.youtube.com/watch?v=qWQIyhVjtZs
#3 Hunok a Brit trónonMandala75 2021-09-23 16:03
1.) HUNOK A BRIT TRÓNON c. előadása (37 perc), 2018:
www.youtube.com/watch?v=mkUsDXr6kak
2.) ATTILA NAGYKIRÁLY, A NÉGY VILÁGTÁJ URA ÉS HUNJAI
www.youtube.com/watch?v=DfD1WKc0gzc

Előadónőről:
Dr. Somos Zsuzsanna, immunológus, illetve ős-történelem kutató, könyveket ír, és előadásokat tart.
Dr. Somos Zsuzsanna nem csupán kivételes immunológiai, allergológiai és bőrgyógyászati tevékenységéért kapta meg a közelmúltban a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét. Tudományos színvonalon végzett rendkívüli történész munkájáért is díjazták 2020-ban.
-
Továbbá érdemes elolvasni, Tóth Gyula blog írását:
Angolok és Saxonok címmel:
maghreb.blog.hu/2011/02/22/angolok_es_saxonok
#2 Atilla (Etele)Mandala75 2021-09-23 16:00
Atilla nevét írják még: ATIL, ETEL, AETHEL, ATSIL, ATSEL, ATHEL, ETHEL

Érdekességek: Ethel kezdőnévvel:

1.) Æthel-stan, a Wessexi király (Wikipedia info):
Æthelstan, más írásmóddal Athelstan, Ethelstan: Wessex és több más angolszász királyság királya. Az angolszász állam megteremtője, így lényegében ő volt Anglia első tényleges ura. (Forrás: hu.wikipedia.org/wiki/%C3%86thelstan_wessexi_kir%C3%A1ly )
AETHELSTAN = AETHEL + STAN (AETHEL= Atilla, STAN= ország. Mint pl Üzbeg-isztán, az üzbégek országa, stb.) De az Isztan, jelent Isten szót is.

Æthelstan, Anglia első királyáról információk: (wikipedia info):
fennmaradt hat törvénykönyvének rendelkezései szigorúan büntetik a lopást és a korrupciót, ám méltányosak a fiatalokkal szemben, és igyekszenek enyhíteni a legelesettebbek helyzetét. Nagyszámú oklevelének formája és stílusa a képzett tisztviselő testület munkáját dicséri, az angol közigazgatás kezdetei talán erre az időre nyúlnak vissza. Számos pénzverő helyet működtetett, amelyekből jelentős jövedelmet szerzett.
Athelstan király felszabadította Eadhelmet és rabszolgákat, rögtön azután, hogy király lett. „Aki megmásítja ezt, vonja magára Isten kegyének elvesztését s mindannak következményét, amit Én, Isten kegyelméből Angliában megszereztem. És Én a gyermekeknek ugyanazt adományozom, mint amit az apának adományoztam.”
Meglepően a következő századokban nagyon sok Atilla (Ethele) névszármazékú uralkodó volt Angliában:
Anglia királyai az 5-10. századik: Ethel-wulf, Ethel-bald, Ethel-bert, Ethel-red, Ethel-stan,
Meglepően ED kezdetű is sok van: Ed-uard, Ed-mund, Ed-red, Ed-wig, Ed-gar,

-

Æthel-berht kenti király
hu.wikipedia.org/wiki/I._%C3%86thelberht_kenti_kir%C3%A1ly

I. Æthelberht vagy Szent Æthelberht, más írásmóddal Ethelbert, (552 – 616. február 24). Kent királya 560-tól haláláig. Nevéhez fűződik az angolszász jog első törvénykönyvének megalkotása, mely meghatározta az egyház jogi helyzetét, és számos világi intézkedést is tartalmazott.

Ætheling egy régi kifejezés volt, amelyet Angliában használtak a királyi dinasztia fejedelmeinek kijelölésére, akik jogosultak voltak a királyságra. A kifejezés az aethele jelentése "nemes család", és az -ing, ami azt jelenti, hogy "hozzátartozó".
-
Továbbá érdemes elolvasni "Tóth Gyula blog írását": "Atilla , a nemes kőszikla:

maghreb.blog.hu/2013/02/18/a_koszikla

-
Miért van a magyar szent korona a festményeken?
Mindennek a koronája, ha rádöbbenünk ki volt Arthur, s ki Károly Atilla király árnyékában című cikk:
fejerszovetseg.blogspot.com/.../...
#1 SzkítaMandala75 2021-09-23 15:53
Matek Kamill: Kara pát kelta szkíta királyság
www.youtube.com/watch?v=a8PYo7AsSLs

Matek Kamill: Pannon Éden:
www.youtube.com/watch?v=Gnpl347HYXU

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások