20220816
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2019 június 12, szerda

David Lane: 88 alapszabály

Szerző: David Lane

Amíg a fehér faj nem veszi észre, hogy csakis egy forrásból juthat tartós igazságokhoz, nem lesz béke vagy stabilitás a Földön. A természet megváltoztathatatlan törvényeiben vannak az élet, rend és megértés kulcsai.

Az emberek szavai, még azok is, melyeket a sugallat szülte, másra fordíthatóak, a szavaktól függnek, hozzájuk lehet adni és el lehet belőlük venni, és esendő halandók eltorzíthatják őket. Ezért minden írást vagy befolyást, régit vagy újat át kell szűrni a természeti törvény szűrőjén. A Föld fehér embereinek meg kell érteniük, hogy éppen úgy alá vannak rendelve a természet vastörvényeinek, mint a teremtés más elemei, ellenkező esetben nem lesz biztonságuk és békéjük, mi több, puszta létük is ettől függ.
A világ lángokban áll, mert fajokat, alfajokat, nemzeteket és kultúrákat arra kényszerítenek, hogy megsértsék saját természetadta ösztöneiket a fönnmaradásra. Sok jóindulatú, de kevés értelemmel bíró ember tünetek ellen harcol, melyek a természet törvényeivel szembeni engedetlenség következményei. Mivel az emberi természet olyan, hogy keskeny, helyi álláspontokat formál a közvetlen környezetéből, a jelen körülményekből és a belenevelt dogmákból. Az az erős törzs, amely számtalan évszázadon át irányította a világ eseményeit az emberiség legalapvetőbb ösztöneit használva ki. A tudatlanok közti harcok és konfliktusok az irányítók álarca. Az embereket irányító alapvető törvények mélyebb megértése szükséges, ha meg akarjuk védeni kultúránkat kizsákmányoló hóhérainktól. Ez a pár oldal nem mutatja be a kormány részletes működését, csak azokat az alapelveket, melyeket ha megértünk, segítenek a népnek egyénként és a nemzet részeként.

1. Minden olyan vallás hamis, amely tagadja a világmindenség természetes törvényeit.

2. Bárhogyan is fogjuk fel Istent vagy az Isteneket, a világmindenség hatóerejét, aligha tagadható, hogy a természet törvényei ennek az erőnek a munkája és célja.

3. Isten és a vallások egymástól különálló és gyakran egymásnak ellentmondó elvek. A természet bizonyítja az isteni tervet, hogy a természetes világ vagy az emberi intelligencia isteni mű. A vallást halandók hozzák létre, ezért alapvetően esendő. A vallás megőrizhet vagy tönkretehet egy népet, függően szerkezetétől, melyet az ősöktől kapott, terjesztői szándékától és a történelmi körülmények szeszélyétől.

4. Az imádság legigazabb formája a természettel való mély kapcsolat. Ez nem beszédet jelent. Menjen egy magányos helyre, ha lehet, egy hegytetőre, egy világos, tiszta éjjelen, és gyönyörködjön a végtelen világegyetem méltóságában és rendjében. Fogja föl, hogy Ön egyrészt következetlen a dolgok nagyságának megítélésében, másfelől a mindenség láncában Ön értékes láncszemet képez. Ott kezd majd rájönni, hogy hogy tud a büszkeség és az én együtt létezni tisztelettel és nagyrabecsüléssel. Ott megtaláljuk az összhangot a természettel, és az összhanggal megjön az erő, béke és a biztonság.

5. A világi rendszerek védik és támogatják a vallásokat, melyek a túlvilági életről tanítanak. Így tanítják a népeket arra, hogy lemondjanak fegyvereikről a ragadozókkal szemben ebben az életben.
6. A világi és vallási történelem önkiszolgáló csalás eredménye, melyek olyanok hirdetnek, akiknek ebből hasznuk van.

7. A vallás Legelőnyösebb formájában a nép és kultúra szimbolikája. Egy fajok közti vallás megsemmisíti az egyediség érzését, a különállást, és azokat az értékeket, melyek a faj túléléséhez szükségesek.

8. Az emberek azt nevezik természetfölöttinek, amit még nem értettek meg és fedeztek föl a maguk számára.
9. A törvények szaporodása egyidejűleg a szabadság csökkenésével a nemzet lelki betegségének jele.

10. Ha egy nemzetnek nincs szellemi egészsége és erkölcse, akkor a kormány és elvtelen emberek töltik ki az űrt. Ezért a szabadság erkölcsi értékekben él, a zsarnokság erkölcsi űrbe dönt.

11. Az igazságot nem kell hosszan magyarázni. Ezért óvakodj a hosszan magyarázott tantételektől. A nagy elveket röviden be lehet mutatni.

12. Az igazság nem fél a vizsgálatoktól

13. A megalapozatlan hit csapda. Aki nem vizsgálja meg hitének érvényességét és hatásait, szenvedni és pusztulni fog.

14. A természettel egyhangban semmi sem helyesebb, mint a saját fajunk megőrzése.

15. Nincs annál nagyobb hajtóerő, mint a biztos meggyőződés abban, hogy amit teszünk, helyes.
16. Az egészséges emberek jellemzője a tisztánlátás. A beteg vagy halódó népeknél, kultúráknál vagy fajoknál a tartalmat a külsőségek helyettesítik.

17. A tisztánlátás magába foglalja a képességet, hogy meg tudjuk a hitet és a bemutatható valóságot különböztetni.

18. A természet törvényei nem ismernek jogokat vagy előjogokat. A szarvas, melyet az éhes oroszlán becserkészett, elvesztette jogát az életre. Az életre való jogot azonban megszerezheti, ha aláveti magát a természetnek - ösztönei intik óvatosságra és menekülésre. Hasonlóképpen, az embernek nincs joga életre, szabadságra vagy boldogságra. Ezeket megszerezheti családja, törzse vagy ősei által, de ezek csak szerzések, és nem jogok. Ezen szerzések értékét csak óvatosan és a természeti törvényeknek való alávetéssel lehet biztosítani.

19. Olyan népek, melyek nincsenek meggyőződve saját egyediségükről és értékükről, el fognak pusztulni.

20. A fehér faj évezredek során szenvedett az ázsiai és afrikai fajok hódításától és kegyetlenségétől. Például Dzsingisz kán hódítása idején, majd a török megszállás idején. (Megjegyzendő, hogy az amerikai indiánok fajilag mongoloidok). A 8-adik században, évszázadokkal a négerek Amerikába szállítása előtt az északafrikai kevertfajú mórok megszállták és meghódították Spanyolországot, Portugáliát és Franciaország egy részét. Így az a kísérlet, mely a fehéreket bűnösnek akarja ábrázolni érvénytelen mind a történelmi tényeket tekintve, mind a természet törvényeit, melyek tagadják a fajok közötti szánalmat. Tény, hogy az összes faj mérhetetlenül sokat nyert az árja faj alkotóképességéből.

21. Az olyan népek, melyek megengedik, hogy más fajok köztük éljenek, ki fognak pusztulni, mert ez a keveredés elkerülhetetlen következménye, mert megsemmisíti a befogadó faj jellegét és létezését. Az erőltetett beilleszkedés szándékos és rosszindulatú népirtás, különösen a fehér faj számára, akik a világon apró kisebbséget tesznek ki.

22. Végső soron egy fajt nem teljesítménye alapján ítélnek meg, hanem túlélési képessége alapján.

23. Politikai, gazdasági és vallási rendszereket meg lehet szüntetni és újra föltámasztani,
de a faj halála visszafordíthatatlan.

24. Egyetlen faj vagy nép sem képes területi különállás nélkül létezni, mivel csak saját területén képes saját faját védeni, támogatni és fenntartani.

25. Kulturális különállás nélküli népek ki fognak halni.

26. Az antipátia fajok és egyedek között a természet adománya az egyéniség és a megmaradás érdekében. Az említett természetes antipátia fenntartásához szükséges területi különállás elveinek megsértése vagy konfliktusokhoz vezet, vagy elkorcsosuláshoz.

27. Nem konstruktív más fajokat vagy akár keverékfajokat gyűlölni. De szét kell válni tőlük a saját faj túlélésének érdekében. De szívből és energikusan kell gyűlölni a fajárulókat saját sorainkban. Gyűlölni kell mindazokat az embereket és cselekedeteket, melyek népeket, kultúrákat pusztítanak, vagy a területek faji különállását rombolják.

28. A többfajú társadalom a fajmegtartás minden természeti törvényének ellentmond.

29. Az egyenlőség elvét a természet minden törvénye cáfolja. Ez csak a legkisebb közös nevező keresése, és célja minden felsőbbrendű faj, nemzet és kultúra megsemmisítése. Ha azt akarjuk, hogy a szántó ló ugyanolyan gyors legyen, mint a versenyló, meg kell nyomorítani a versenylovat. Ha viszont azt akarjuk, ahogy a versenyló olyan teherbíró legyen, mint a szántóvető ló, akkor a szántóvető lovat kell megnyomorítani. Mindkét esetben az egyenlősdi célja a kiválóság megszüntetése.

30. A faji és egyedi megmaradási ösztönt a természet adományozta.

31. Az ösztönök a természet tökéletes módszere a fajok és egyedek túlélésére. Az emberi gyengeséget a helyzetek magyarázatánál saját előrehaladás céljaira nem szabad megengedi, mert az a természetes ösztönöket elnyomja.

32. A faji keveredés, a korcsosodás az árja faj fönnmaradásának a legnagyobb veszélye volt, és ma is az

33. Fajok közötti részvét ellentétes a természet törvényeivel, és emiatt öngyilkosság. Ha a farkas meg akarná a bárányt szabadítani az oroszlántól, megölnék. Ma az történik, hogy a fehér ember adói olyan magasak, hogy nem tud gyerekeket fölnevelni. Ezeket az adókat arra használják, hogy nemfehérek tízezreit nevelik belőlük föl, akik közül sokan fehér asszonyokat vesznek partnerül. Az ember nyilvánvalóan a természet törvényeinek van alávetve. ennek semmi köze nincs erkölcshöz, gyűlölethez, jóhoz vagy rosszhoz. A természet nem ismeri a jó és rossz fogalmát, vagy a fajok közti kapcsolatokat. Ha az oroszlán megeszi a bárányt, az jó az oroszlánnak és rossz a báránynak. Ha a bárány megmenekül és az oroszlán éhenhal, az jó a báránynak és rossz az oroszlánnak. Tehát ugyanaz a tény rossz is és jó is. A természet törvényei ellentmondásmentesek, ezért nem ismerik a jó és rossz fogalmát.

34. A nemi kapcsolatok ösztöne a természet tökéletes mechanizmusa a fajmegőrzésre. Korán kezdődik, és gyakran az élet végéig tart. nem szabad elnyomni: célja a fajfenntartás, az szaporodást nem szabad korlátozni. Évek ezrein át a nők fiatalon szültek gyerekeket. Most egy idegen kultúra nyomására tagadni próbálják természetadta ösztöneiket és kötelességeiket. Taníts felelősséget, de légy észnél. Egy faj élete a nők méhében van. Aki ítélni akar, annak először meg kell értenie, hogy mi a jó és mi a rossz.

35. A homoszexualitás bűn a természet ellen. A természet azt mondja, hogy a nemi ösztön egyetlen célja a szaporodás, azaz a faj megőrzése. A férfiak nemi ösztönét a nők tulajdonlása irányítja, valamint területi és hatalmi ösztönök, melyek a fennmaradáshoz szükségesek.

36. Nemi pornográfia lefokoz minden benne résztvevőt. Egy szép meztelen nő művészet; a térde között levő fényképezőgép, mely másra nem tartozó részeit mutogatja, pornográfia.

37. Ha egy faj férfiai nem harcolnak nőik megtartásáért és az azokkal való egyesülésért, elpusztulnak. Minden egészséges ösztönű fehér férfiben undort és ellenérzést kelt, ha fajának egy nőjét másfajú férfival látja. Kik ma ellenőrzik a médiákat és a nyugati világ ügyeit azt tanítják, hogy ez rossz és szégyenletes. Rasszizmusnak nevezik. Ment az izmusok általában ez csupán védelmet jelent, pl. a nacionalizmus a saját nemzet támogatását jelent; a rasszizmus pedig a saját faj létének és életének védelmét. Ez talán a létezés legbüszkébb szava. Aki nem engedelmeskedik ezeknek az alaptörvényeknek, természetellenes.

38. Egy beteg és halódó nemzet, kultúra, faj vagy civilizáció esetén a politikai más véleményt és a hagyományos értékeket bűnként bélyegzik meg nemzeti álruhába bújó inkvizítorok.

39. Egy nép, mely múltját nem ismeri, bemocskolja jelenét és tönkreteszi jövőjét.

40. Egy fajnak elsősorban földi dolgokat kell becsülnie, és tisztelni azokat, akik életüket adták a szabadságért és a nép fennmaradásáért.

41. A nép, azaz a faj részei a nemzet. A faji hűségnek mindig túl kell lépni a földrajzi és nemzeti határokon. Ha ezt tanítják és megértik, ez megelőzi a testvérháborúkat. Nem szabad más fajok javára háborúzni.

42. A nemzet vezetői nem uralkodók, hanem szolgák és őrök. Nem saját személyes előnyökért szolgálnak. Csak olyan őröket válasszunk, akiket nem saját javaik növelése érdekel.

43. Így válasszuk és ítéljük meg vezetőinket, akik a nemzet őrei: akik a kormány hatalmát korlátozni akarják, azok öntudatos, jószívű emberek. Akik a kormány hatalmát növelni
akarják, azokból lesznek a zsarnokok.

44. A kormány csak úgy ad, ha előtte valakitől elveszi azt. A kormány, természeténél fogva a törvényes elvétel eszköze. Bizonyos mennyiségű kormány szükséges a honvédelem és a belső rend fenntartására. Bármi, ami ezt meghaladja, kontraproduktív a szabadság szempontjából.

45. Az alaptörvényt, azaz a nemzet alkotmányát nem változtathatja meg semmi más, csakis minden résztvevő egyhangú határozata, ahol minden résztvevő jelen van. Másképp nyitva állnak a kapuk, hogy elkezdődjön a legveszélyesebb halálos kormányzási forma, az ún. demokrácia.

46. A demokráciákban a médiák irányítói irányítják a nép gondolkodását, hatalmukról nem is álmodtak a királyok és diktátorok.

47. A demokrácia legegyszerűbb leírása: Három ember kormányt alapít, mindnek egy szavazata van. Ezután kettő elrabolja a harmadik javait.

48. A demokrácia utolsó szakaszait idegenekkel folytatott háborúk jellemzik, mert a csődbe ment rendszerek más nemzetek kirablásával szeretnék magukat fönntartani.

49. A demokráciában ritka az erkölcs, és ami erkölcsös, az gyakran tilos.

50, Demokrácia után mindig egy erős ember jön, akit némelyek diktátornak neveznek. Ez az egyetlen útja annak, hogy újra rendet teremtsünk a demokrácia káosza után. Válasszuk a diktátort bölcsen! Neki szívében védelmezőnek kell lenni. Olyannak, aki megmutatta, hogy egyetlen célja a nép megóvása. Végcélja az kell, hogy legyen, hogy újra olyan rendet vezessen be, mely a természet tökéletes rendjén alapul. Ne válaszd ki szavai alapján. Olyat válassz, aki mindenét feláldozta az elnyomás idején; olyat, aki elszánt és kitartó. Csak ez igazolja, hogy értékes és igaz szándékú.

51. Egy erős rendszer mindent, megtesz, legyen az bármilyen korrupt vagy brutális, hogy megmaradjon.

52. A zsarnokságok csak erővel szüntethetők meg.

53. A fajárulók bűneiket hazafiaskodó nyilatkozatokkal takargatják.

54. A propaganda fő eszköze minden hatalmi rendszernek, vallásinak és világinak. Hamis propaganda az elvtelen hatalmi rendszerek fő eszköze. Minden hatalmi rendszer arról akarja meggyőzni alattvalóit, hogy a rendszer jó, előnyös és nemes, és érdemes a továbbélésre és megvédésre. Minél sovinisztább a propaganda, annál gyanakvóbbnak kell lennünk igazságában.

55. Politikai hatalmat véső soron erővel tartanak fönn.

56. Olyan rendszer, világi vagy vallási, mely folyamatosan hazafias jelszavakat használ, és szóbő módon igazolja saját szükségességét, zsarnokságot takargat.

57. A propaganda szükséges és jogos fegyver minden harcban. A sikeres propaganda elemei: egyszerűség, érzelmek, ismétlés és rövidség. Mivel az emberek azt hiszik, amit hinni akarnak, és mivel azt akarják hinni, amiről úgy hiszik, hogy előnyös számukra, a sikeres propagandának figyelembe kell vennmi azok személyes érdekét, akiket meg akar győzni.

58. A zsarnokságok előírják, hogy mit gondoljunk; a szabad emberek gondolkozni tanulnak.

59. Óvakodjunk azoktól az emberektől, akik szavakkal növelik vagyonukat. Különösen óvakodjunk az olyan ügyvédektől és papoktól, akik tagadják a természet törvényeit.

60. Az a hazafit, akit az inkvizítor vagy a hóhér bárdja alá vezetnek, a leghangosabban régi barátai és szövetségesei ítélik el; így akarják sorsát elkerülni.

61. A béke édes Istennője csak a háború harcrakész Istenének védelme alatt élhet.

62. A nemzet alaptörvényének félreérthetetlenül és visszavonhatatlanul meg kell azt a homogén faji, kulturális csoportot határozni, melynek javára alkották, és hogy a nemzet további fönnállása kizárólag annak a csoportnak a jólététől függ.

63. Amelyik kultúra vagy faj megengedi, hogy mások irányítsák az alantiak egyikét, pusztulásra van ítélve:
- információs intézmények.
- oktatási intézmények
- vallási intézmények
- politikai hivatalok
- pénzcsinálásuk
- jogrendszerük
- kulturális intézményeik
- gazdasági életük

64. A törvényekhez önmagukban kevés magyarázat kell. Jelentésük megmásíthatatlan egyszerűségében és hatásában.

65. Az emberek érzelmeit a kimondott szó jobban megmozgatja, mint az írott. A hatalmon levő zsarnokság erőteljesebben tud máshitűek gyülekezetére reagálni, mint könyvekre vagy irományokra.

66. Egy nemzet szerves alaptörvénye, vagy bármilyen törvény pontosan annyira maradandó, mint az akarat és az erő annak betartatására.

67. Fegyvertelen és nem harcias nép rabszolgává lesz.

68. Néhányan azt mondják, hogy a toll erősebb fegyver a kardnál. Lehet, hogy ez igaz. De a tollat kard nélkül nem tisztelik.

69. A zsarnokságokat lépésről lépésre hozzák létre, és nemes szóvirágokba burkolják.

70. A terrorista és a hazafi közötti különbséget a sajtó uralma teszi ki.

71. Az őrök, vezetők ítélete a természet törvényeit kell, hogy tükrözze és az értelem kell, hogy átitassa őket.

72. A materializmus alacsonyrendű és bomlasztó. A nemzet őreinek folyamatosan óvni kell a nemzetet és harcolni a nemzetben levő materialista szellem ellen. Ha valaki becsületes úton jut gazdagsághoz a saját és családja jóléte érdekében, ez nem kifogásolható. A kizsákmányolás, különösen az uzsora és spekuláció, pusztító a nemzetre.

73. A materializmus célja mesterséges állapot létrehozása gazdagság és tulajdon útján. Az igazi szociális állapotot a család, faj és nemzet szolgálata adja.

74. A materializmus nyilvánvaló szükségtelen fogyasztást eredményez, amely végül a természet megerőszakolását jelenti és a környezet pusztítását. Természetellenes. A nemzet igazi vezetőinek nem szabad a materializmustól szennyezetteknek lenniük.

75. A kereskedő vagy eladó feladata a csere létrehozása- Olyan kereskedőket, akik szükségtelen fogyasztást vagy anyagiasságot hirdetnek, nem szabad eltűrni.

76. A pénz egyetlen megengedett használata az, hogy az árucsere eszköze legyen, más használata, különösen az uzsora, törvénytelen. A kamatszedés (uzsora) bármilyen százalékban komoly bűn, melyet nem szabad eltűrni.

77. Egy olyan nemzet, melynek arisztokráciája a pénz, ügyvédek és kereskedők, zsarnoksággá fog válni.

78. Az uzsorán alapuló központi bankrendszer legegyszerűbb leírása: A bankárok a nemzet vagyonát szeretnék kölcsöneik biztosítékaként. Több pénzük van a kamatokból, mint amit kiadnak kölcsönbe. Így végül a bankok bekebelezik a nemzetet.

79. Uzsora (kamat), infláció és nagy adók lopás, melyet csalók hoznak létre, és ezek megsemmisítik a nemzet erkölcsét.

80. Olyan gazdagságot, mely áldozatok vagy becsületes munka nélkül jött létre, általában rosszra használnak.

81. A természetben semmi sem állandó; vagy növekszik és fejlődik, vagy zsugorodik és eltűnik.

82. A tiszteletet meg kell szolgálni; nem lehet megkövetelni vagy feltételezni.

83. Kerülje el a gonosz embereket, mert mérgük önt is megmérgezi.

84. A magasabbrendű ember jele az önfegyelem.

85. Az embert barátságosságán lehet mérni, melyet baj esetén mutat.

86. Az ostoba az embereket szavaikon méri. A bölcs tetteiken és eredményeiken méri őket.

87. Kapcsolatainkban vagy kölcsönhatásainkban, mint mindenütt a természetben minden akciónak megvan a reakciója. amit elvetünk, azt aratjuk le, ha nem mi, akkor mások,

88. Egy beteg és halódó fajnak a jelei a következőek. Ha bármelyiket észreveszi, védekeznie kell:
. az alapító faj keveredése és süllyedése
- a család lerombolása
- elnyomó adózás
- a törvényes szervek korrupciója
- terror és elnyomás azok ellen, akik óvnak a nemzet hibái ellen
- erkölcstelenség, iszákosság, kábítószerek, stb...
- gyerekhalál (ma magzatelhajtásnak mondják)
- a pénz romlása (infláció vagy uzsora)
- idegenek beszivárgása az országba, idegen kultúra
- materializmus
- idegen háborúk
- olyan vezetők, akiknek csak a gazdagság és saját dicsőségük számít
- homoszexualitás
- olyan vallás, mely nem a természeti alapokon nyugszik

 

14 Szó:

"We must secure the existence of our people and a future for white children"

Szabad jelentés: "Biztositanunk kell a fehér ember fennmaradását a fehér gyermekek jövője érdekébe

Forrás: kitartasmagyarok.mlap.hu
Ajánlotta: N László

Megnyitva 2595 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások