20240614
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2018 június 12, kedd

(Trianon) IPC-2017 konferencia záródokumentuma

Szerző: AMKK

Felszaporodtak a trianoni méltatlankodások, igazolva a tudatlanság, az agymosottság teljességét. Csatolok egy dokumentumot, amit kérlek tegyél közzé, hogy vegyék már észre, hogy Trianon már 1947 óta semmis. A 47-es párizsi békét pedig annulláltuk 2017-ben. Szóval nem sírdogálni, hanem tenni kell annak érdekében, hogy visszavegyük országunkat, a Szentkorona Országa Magyar Királyságot. / Üdvözlettel: Joe.I.Wolfy

Magyar Királyi Koronatanács

Magyar
Királyi
Koronatanács 

 

Fehérvárcsurgó, 2017. március 4.
AMKK 170225-007

 

IPC-2017 konferencia záródokumentuma

 

Mi, alulírottak, akik részt vettünk az 1947. évi párizsi békeszerződés hatályának felülvizsgálatával foglalkozó Nemzetközi Politikai Konferencián (IPC-2017), meghallgattuk az előadók érveit, és azokat megértvén beláttuk, hogy a konferencia rendezője, a Magyar Királyi Koronatanács nemzetközi jogalany, a Magyar Szentkorona Országainak mint államnak a képviselője.

A konferenciát azért hívták össze, hogy az 1947-es párizsi békeszerződést a nemzetközi szerződések jogáról szóló, 1969. és 1986. évi bécsi egyezmény szellemében felülvizsgáljuk, annak érvényességét, fenntarthatóságát és lehetséges rendezését megtárgyaljuk, majd döntést hozzunk annak további sorsáról, minden érdekelt fél közös megegyezésével. Tekintettel a békeszerződés aláírása óta eltelt 70 évre, a társadalmi, gazdasági és politikai viszonyok gyökeres átalakulására, valamint a Földön élő vezetetteket és vezetőket megosztó erkölcsi és anyagi jellegű szakadékra, ez az áttekintés elkerülhetetlenné vált.

Megállapítottuk, hogy a szóban forgó egyezmény az 1969-ben elfogadott és az aláíró vagy a jogutód államokban kodifikált bécsi szerződés alapján, államok között írásban kötött és a nemzetközi jog által szabályozott megállapodást jelent. A dokumentum a szövegezés szerint egyrészről a Szövetséges és Társult Hatalmak, másrészről Magyarország között létrejött békeszerződés.

Megállapítottuk azt is, hogy a felülvizsgálat a bécsi szerződés 2. cikkének 1 d) pontja, valamint a 2. cím 19. cikke, továbbá a IV. rész 39. cikkében foglaltak szerint az 1947. évi párizsi békeszerződéssel szemben emelt kifogások a szerződés érvénytelenségének kimondására és hatályának megszüntetésére alkalmasak. A kifogásoknak helyt adó határozat esetén az ugyanezen szerződés 21. cikkében foglaltak szerint a „Pacta sunt servanda" (a megállapodásokat teljesíteni kell) jogelv alkalmazható.

A bemutatott és felsorolt közvetlen és közvetett bizonyítékokra alapozva, amelyeket a konferencia jegyzőkönyvében tételesen rögzítettünk, az IPC-2017 résztvevői a Magyar Királyi Koronatanács álláspontját megalapozottnak tekintik, és egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozzák:

A Nemzetközi Politikai Konferencia (IPC-2017) Határozata

„Tekintettel arra, hogy az emberiség minden egyes tagja méltóságának, valamint egyenlő és elidegeníthetetlen jogainak elismerése alkotja a szabadság, az igazság és a béke alapját a világon", kijelentjük és tudtára adjuk mindenkinek, akit érint, hogy az

1947. évi párizsi békeszerződés érvénytelen, joghatása semmis.

A határozat folyománya, hogy a szerződésben rögzített minden politikai előírás is elveszíti joghatását, és a felülvizsgálatot kérő képviseletében eljáró Magyar Királyi Koronatanács által felmutatott Szentkorona Jogrend a jogfolytonos.

A dokumentum magyar nyelven, egyetlen példányban készült, 2 oldalas, és csakis a második oldalon található eredeti, saját kezű aláírásokkal érvényes. Letétbe helyezve: a Magyar Királyi Koronatanács Archívumába.
Az eredetivel megegyező másolat az
1384 Budapest Pf. 736 postacímen, vagy a
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
címen kérhető.
Másolatot kapnak a konferenciára meghívott államok kormányai, valamint az ENSZ és a Human-rights-house.
Az eredeti dokumentumon itt következnek az aláírások.

Függelék I.

A Magyar Királyi Koronatanács 2017. március 4-én kelt Nyilatkozata
a Szentkorona szuverenitásának helyreállításáról

Az 1969. évi és az 1986. évi bécsi egyezmények szerint az újonnan függetlenné vált Magyar Szentkorona Országai – rövid nevén Magyar Királyság – utódlási közlésében közzéteszi, hogy alkalmazza a nemzetközi jogban gyakorlattá vált államutódlási elvet. Ennek okán a „Magyarország Alaptörvénye" című, egyoldalú jognyilatkozatban alapított Magyarország nevű jogi személyiségről visszaszáll az összes állami ingó és ingatlan vagyon, ugyanakkor alkalmazza a „clean slate" elvet, így az elődállam egyetlen szerződése sem száll át a Magyar Királyságra.

A magyar nemzet visszatér ősei jogrendjéhez.

Függelék II.

Az IPC-2017 Konferencián hozott határozattal előállt nemzetközi joghelyzet következményeként a Magyar Királyság Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (AMK KEK KH) által kibocsátott okiratok (igazolványok), mint útlevelek érvényesek a világ bármely országában, amint a Magyar Királyság is érvényesnek fogadja el más országok hivatalos okiratait.

IPC-2017 conference, closing document

We, undersigned, took part in the International Political Conference (IPC-2017), reviewing the validity of the Paris Peace Treaties, 1947. We acknowledged all presented argument and evidence, and after understanding them, we agreed, that the host of the conference, the Royal Hungarian Crown Council as an international legal entity, represents the „Countries of the Hungarian Holy Crown", as a state.

The conference has been convened to review the Paris Peace Treaties, 1947 in line with the Vienna Convention on the Law of Treaties 1969. And 1986, redefine its validity, sustainability, and to negotiate its possible settlement, then decide upon its future on a base of common understanding among all interested parties. Given the 70 years that passed since the signing of this treaty, the radical transformation of the social, political and economic relations, and the huge financial and moral gap between the leaders and the citizens of the Earth, this review has become inevitable.

We established that the named treaty, according to the Vienna Convention on the Law of Treaties, accepted by all parties or successors, is a written agreement covered by the international law. The document is a treaty between the Allied powers and Hungary.

We found that this review, according to the Vienna Convention on the Law of Treaties' 2. Article's 1. d) Point, the 2. Title's 19. Article and the IV. Part's 39. Article, is able to declare the Paris Peace Treaty null and void with the objections against this treaty. With the accepted objections, the „Pacta sunt servanda" (the agreements must be fulfilled) principle is applicable according to the Vienna Convention on the Law of Treaties' 21. Article.

Based upon the presented and listed direct and indirect evidence, itemized and confirmed in the protocol, the participants of the IPC-2017 agree that the standpoint of the Royal Hungarian Crown Council is well-founded and by unanimous vote issue the undermentioned resolution:

The resolution of the International Political Conference (IPC-2017)

„Given that the recognition of the dignity and equal rights of every human being constitutes the basis of freedom, justice and peace on this world", hereby we declare and inform every involved parties, that

The Paris Peace Treaty, 1947 is null and void.

As a corollary of this resolution, all political regulation mentioned in the treaty also loses its effect, and the „Holy Crown's Law and Order", presented by the Royal Hungarian Crown Council, becomes the legal successor.

The original document is in Hungarian language, on 2 pages, only valid with the original signatures on the second page. Can be found in the Royal Hungarian Crown Council archives:
1384 Budapest Pf. 736, or
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

There are signatures

A copy is sent to the invited countries' governments and to the United Nations and Human-rights-house.

Addendum I.

Declaration of the restoration of the sovereignty of the Holy Crown by the Royal Hungarian Crown Council, March 4, 2017

The now independent (according to the Vienna Convention on the Law of Treaties) „Countries of the Hungarian Holy Crown" – short name: Kingdom of Hungary – in its succession notice, uses the principle of state succession in line with international law. Because of this, the legal entity „Magyarország" named in the „Magyarország Alaptörvénye" titled one-sided legal notice, is no longer legal and all its movable and immovable state properties fall back on the Kingdom of Hungary, at the same time the Kingdom of Hungary uses the principle of the „clean slate", therefore no contract of the predecessor state will be applicable to the Kingdom of Hungary.

The Hungarian nation returns to their forbears' former law and order.

Addendum II.

As a consequence of the issued resolution of the IPC-2017 Conference, the Kingdom of Hungary can now issue legal documents through its Central Office of Public Administration and Electronic Public Services (AMK KEK KH). These legal documents (ID cards) can be legitimately used as passports in any countries, as the Kingdom of Hungary accepts all other countries' official documents.

 Az eredeti dokumentum IPC-2017 konferencia záródokumentuma ITT letölthető: →

Beküldte: Joe.I.Wolfy

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások