20240416
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2010 június 26, szombat

Európa iszlám megszállásához

Szerző: Bartha Gábor

Most valakik (na kicsodák) hívják fel a figyelmét a magyar embereknek, hogy veszélyben Európa az iszlám bevándorlás és térhódítás miatt. Felhívják a figyelmet, hogy szegény zsidókat mennyi attrocitás éri, érheti a muzulmán bevándorlók által. Felhívják a figyelmünket, hogy bajban van Európa. Ehhez csak a következőket fűzném hozzá, mint fajilag magyar, és "Őseurópai".

Nem a Magyarság számára égető probléma az iszlám bevándorlás. A Mi népünknek más problémákkal kell szembenéznie. Más népek akarják megszerezni országunkat nem az iszlám.
Voltunk Európa védőbástyája századokon át. Mi lett érte a hála? Ismerjük, tudjuk mind! Elfordultak tőlünk, kihasználtak bennünket, feldarabolták a hazánkat 1920-ban, engedik, sőt majd támogatják,hogy egy a történelem századaiban (évezredeiben) soha nem volt tótország törvényeket hozzon a magyar nyelv használata ellen. Az elszakított területeken élő társ és szórványmagyarságot elnyomják, autonómiai törekvéseit letiporják.

Ezt kaptuk Európától amiért évszázadokon keresztül a vérünk hullott annak védelmében (tatár, török hódítások megállítása) amíg az gyarapodott, és biztonságban élve "dagadtra hízta" magát. Az oszmán hódoltság alatt ezreléknyi atrocitás sem érte a magyarságot, mint a Habsburg Ferdinánd uralta területeken. Ha annak idején a „szent kereszt, és a Római Katolikus egyház nevében nem Európa mellé állunk, hanem” átengedjük" magunkon a törököt, máig nagyhatalom lennénk itt Európa közepén, jólétben élve! Ez amit a történelem hamisítók elhallgatnak előlünk! Ránk erőltették a tőlünk idegen szokásokat, törvényeket (holokauszt tagadása, szólás szabadság eltiprása, önrendelkezési jog, Lisszaboni szerződés és még hosszan sorolhatnám). Habár itt élek Európa közepén, és itt a hazám, a népem a fajtám a MAGYAR, nem akarom, nem fogom magam feláldozni egy céda Európa pénzéhsége, és annak Izraeli urai miatt. Számomra a Magyar Nép, a Magyar érdek az első! És igen!!! Hegemóniára törekszünk a Kárpát Hazában, mert ez az otthonunk, őseink vérével öntözött szent hely. Nem akarjuk elfoglalni egyik Európai államot sem, nem akarjuk szokásainkat, értékeinket rájuk erőltetni. Viszont Ők is hagyják békében a mieinket.

Európának nem tartozunk semmivel. Európa tartozik nekünk!!! Tartozik az elszakított területek visszaadásával, elrabolt javaink értékével. Tartozik annyival, hogy a ránk-szabadított, erőltetett cion hiteleket ne követelje vissza!
Azután, és csak azután, kérhet tőlünk Európa szívességet.
Eljött a zárszámadás ideje. Mi eddig fizettünk a semmiért, fizettünk azért, hogy Európa cserbenhagyjon, és kizsákmányoljon, és teret engedjen a hódító Izraeli sáskafajnak. Fizettünk a kiontott vérünkkel, elrabolt országrészeinkkel, javainkkal, hűségünkkel.
Most Európán a sor. Neki kell fizetni.
 
És nem utolsó sorban: Ne feledjük, hogy rengeteg magyar testvérünk van, aki fajilag hozzánk tartozik (Hunzák, Madjarok, Türkök, Kabarok stb) az iszlám hívei között. Mitől megátalkodottabb ez ba vallás, mint a ránkerőltetett "judeokereszténység"? Mitől rosszabb a mi ősi vallásunk a mai keresztényénél? Mitől voltak/vannak "pogányabbak" a mi Táltosaink, Sámánjaink, Látó Embereink, Táltos Úton Járóink, Gyógyító Embereink a Római papoknál? Mitől rosszabb a mi istenünk mint az övék?
-Talán mert nem szolgálják mammon urait, nem a Talmudra és a Tórára épül a hitünk?
-Mert nem hajlunk meg mindenféle szélnek?  
-Mert nem tűri meg hitünk, mentalitásunk sokáig az élősködőket?
 
                                Bartha Gábor
 
              Somló VédPajzs Szövetség

Beküldte: Kiss A. Csaba


Hozzászólások megtekintése a régi honlapról

Hozzászólás  

#8 Scasadale , NYOsvath Laszlo 2012-12-29 12:50
a koeze'pkorban, katonailag igyekeztek meghoditani Europa't !
Most szellemileg, sza'mban, befoja'sban teszik igyanazt , de ez sokkal rafina'ltabb modszer. Epitik, a'talakitanak e'pueleteket mecseteknek, iskola'kat nyitnak... hivatalos nyelvnek minoesite'se csak idoe ke'rde'se
Ugy mind E'szak Amerika'ban a spanyol.
2050 re a fehe'rek kissebse'gek lesznek, Ha'lleluja !!
#7 Galuska 2012-07-18 06:26
Emlékeztet is ez a hisztéria arra a jól ismert helyzetre, amikor a bábszinházban feltűnik a színen a gonosz szereplő, akinek persze a jelmeze már jó előre jelzi szerepét, a gyermeksereg pedig kórusban próbálja a gyanútlan hőst figyelmeztetni a gonosz felbukkanására. Vegyük észre, szerepről van szó és jellegadó viselkedésről, jelmezről.
Hasonló volt a helyzet a történelmi Magyarországon élő különböző népcsoportokkal is. Addig semmi gond nem volt az együttéléssel, amíg ki nem játszották ezeket a népeket a magyarság ellenében, ahol nekünk osztották a gonosz szerepét, ahogy azóta is teszik. Európában ezt a kártyát már nem nagyon lehet eljátszani, legfeljebb a cigánysággal, ezért behozatalra szorulunk felforgató hatás tekintetében.
Addig ez így fog maradni amíg észre nem vesszük, hogy játszanak velünk. Akkor eldönthetjük, hogy eltörjük-e a bábos kezét, vagy kisétálunk a színházból.
+2 #6 Galuska 2012-07-18 05:50
Idézet:
Az iszlám egy valós veszély Európára.
Lehet veszélynek tartani, de akkor sem szabad annyira röviden látni, hogy ne vegyük észre, hogy Európa iszlamizálása tervszerű folyamat. Aki csak az iszlám veszélyt látja, azon röhög a pajeszos, mert pontosan ezt akarta. Minél nagyobb a zavarodottság, annál nagyobb az aratás, annál több beleszóláshoz, hatalomhoz jut felettünk, miközben nem vesszük észre, hogy kijátszanak bennünket egymás ellen..
-3 #5 Hunyadesz 2012-07-17 19:49
Sajnos összvissza keverítek a tényeket. Az iszlám egy valós veszély Európára. Nyugatra tölünk katasztrofálisan néznek ki a külvárosok és ettöl Magyarországot meg kell védeni minden áron.
Aki kereszténynek vallja magát és megbecsüli az ősöket annak kötelessége komolyan venni az iszlám veszélyt. A török hódoltság alatt rengeteg forrás szerint több ember halt meg mint a tatárjárás alatt, persze ma vannak új hazudozó történészek akik mást állítanak. A koránban a nem-muszlimok alsóbb rendüeknek vannak tartva.
Nem kell keverni a ´magyar fajt´ a többi altaji vagy muszlim vallású népekkel, mert vagy a vallásával szolidarizál az ember, vagy a ´fajával´, mindkettövel nem lehet. Nyugat-európa rohad az iszlám miatt, mi keresztény magyarok ezt elkerülhetjük, de jóhiszemüséggel nem! Menjetek nyugatra, olvassátok a koránt, és úgy látható lesz bárkinek hogy az iszlám az egy komoly veszély minden szabadságszerető keresztényre, és másokra is! Szent István, és Hunyadi forogna a sírjába ha tudná hogy van magyar ember aki a muszlimokat dicséri, és Krisztust letagadja!
+1 #4 Laci 2012-04-14 21:23
Az iszlám vallás születésének körülményeiről a következő oldalon lehet olvasni:
maghreb.blog.hu/.../...

Lényegileg az iszlám a niceai zsinat által eretnekségnek nyilvánított áriánus irányzat követőiből alakult meg.

Az már egy más kérdés, hogy a későbbiek folyamán milyen zsidó szellemi befolyások érvényesültek. Mert volt és jelenleg is van.

Európa iszlám megszállása pedig tervezett és irányított folyamat, pont a panaszkodók részéről.
+1 #3 leszerelt 2012-04-14 20:46
Idézet - rimus:
Az iszlám sokkal tisztább,mint a mai keresztény vallás...


Kedves rimus,

Téged is megkérlek, támogasd indítványozásunkat, mi szerint a "keresztény" szóval kizárólag a magyar "ker", "kör", "kereszt", "köröszt" gyökkel kifejezett magyar Istenhitet címkézzük. A "keresztény"-nek hazudott júdeokrisztián, magyarul zsidófelkent vallást, pedig, akként.

A júdaizmussal és a zsidófelkentséggel egyben ábrahámistának tekintett iszlám vallás most kb. ott tart ahol a zsidófelkentség tartott 300-600 évvel ezelőtt (föltételezett naptár eltéréseket tekintetbe véve), mivelhogy az iszlám valószínűleg 325-ben illetve 622-ben alakult ki. Hogy a zsidófelkentségnél tisztább-e vagy nem, azt nehéz megállapítani, amíg meg nem határozzuk a "tisztaságot". Ha "tiszta" az eredeti elvek megtartását jelenti, akkor "tisztának" mondható az a vallás, mely azoktól nem tért el. Ha a római zsidófelkent vallás sem tért el alapítója, Saul rabbi elveitől - és szerintem nem -, akkor az - e szó ezen értelmében - épp oly "tiszta" mint a Mohameded-alapított iszlám, ha az a vallás sem tért el alapítója elveitől - nem tudom.

Ha viszont, a "tiszta" szó itt egy erkölcsi minősítés, akkor a "tiszta" egy megadott értékrend szerinti elbírálás. Emiatt, csak akkor tekintethetjük az iszlámot a zsidófelkentségnél "tisztábbnak", ha ugyanazt az erkölcsi mércét alkalmazzuk a mi keresztény Istenhitünk, az iszlám, és a zsidófelkentség erkölcsi mérésére. Ilyen mérce, pedig, tudtommal nem létezik. Igaz, mind a háromban létezik egy vagy több közös, erkölcsösnek tekintett elv, de, úgy az iszlám mint a zsidófelkentség alapelvei szöges ellentétben állnak a mi kereszténységünk alapelveivel. Tehát, az iszlám tárgyilagos erkölcsi minősítésére mi épp oly alkalmatlanok vagyunk, mint mások. Másképp mondva, nem tudjuk megmondani, hogy az iszlám a zsidófelkentségnél "tisztább"-e vagy nem. Itt legföljebb a szerintünk erkölcsös illetve erkölcstelen elvek mennyisége és minősége, és azok gyakorlása szerint tudunk különbséget tenni e két vallás - ebben az értelemben alkalmazott - "tisztasága" közt. Föltételezem, hogy ez volt szándékod; kérlek szólj vissza ha nem.

A Magyar Hazában minden eltökélt nem-kereszténynek csak vendégként van keresnivalója. Idegen vallások terjesztőinek, pedig, még akként sincs.
#2 rimus 2012-04-14 17:42
Az iszlám sokkal tisztább,mint a mai keresztény vallás...én már régóta elfordultam a zsidókeresztény vallástól, a pap amikor bejött házat szentelni és meglátta a falon a sámándobot és az íjat úgy futott el,mint aki ördögöt látott :))))
#1 anikogyorgyi 2011-11-12 08:20
Ez a cikk szépen összeszedte a valóságot, az Iszlámmal semmi baj sincs, más vallással ellentétben, amiről a szerző is ír ....

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások