20240224
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2022 április 13, szerda

A Magyarság 30 000 Éves Kárpát-Medencei Története [VI.]

Szerző: Mészárovits Tamás

MUNKAHIPOTÉZIS A TÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK HATODIK CSOKRA.  ÍRTA   A Z  U T C A  G O N D O L K O D Ó  M A G Y A R  E M B E R E  S Z Á M Á R A  AZ  UTCA GONDOLKODÓ MAGYAR EMBERE, Mészárovits Tamás

nyolcadik 0a2

MUNKAHIPOTÉZIS A TÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK HATODIK CSOKRA

 

 

 

 

 

 

 

nyolcadik 0b

 

Sorszám 16.Kaukázus déli része. „Repetitito est mater studiorum = Ismétlés a tudás anyja”
Emlékeztetőleg a „HAJSZÁLGYÖKEREK – Retúrjeggyel a Kárpát-medencébe” c. tanulmánykötetem 49. 117. 147. stb. oldalaira és Raffai Zoltán úr szerkesztésében a „Magyar Megmaradásért” jelen sorozatában megjelent Sorszám 000., 00., 0., 1., 2., 5., 10., 11. jelű fejezetekre. (E fejezetek Sorszámai, címszószerű tartalmai az alábbi, középre rendezett szövegrészt követő, itt újra bemutatott 1-3.- táblázatokban láthatók.):

TÉNYEK
Indulva a legtávolabbi Japántól, a Peking közeli Ordosztól, Indián, a Himaláján, Szibérián, Dél-Ukrajnán, Észak- és Dél Kaukázuson, Suméron, Mezopotámián, Levantén, Egyiptomon, a Kárpát-medencén és Etrurián keresztül a Brit-szigetekig több mint 20 területen találtak külföldi kutatók is, az őskőkorszakba visszanyúlóan is, egymásra és a Kárpát-medencére is rímelő, hasonló irányba mutató jeleket, nyomokat, leleteket, adatokat. Ezek a nyomok, adatok 7 tudományág, a genetika (Ge), embertan (Em, antropológia), régészet (Ré), ősjelfejtés (Őj, epigráfia), történelem (Tö), nyelvészet (Ny) és a zenetudomány (Mu) területéhez tartoznak. Az egymással hasonló irányba mutató adatokra vesd össze (:) megjegyzéssel hívom fel az Olvasó figyelmét. Ebben a munka-hipotézisemben „K-m”-mel jelöltem a minden összevetés nélkül, önmagukban is bizonyítóerejű Kárpát-medencei adatokat.
LOGIKAI KÖVETKEZTETETÉS
A TÉNYEK, így együtt. a közös Kárpát-medencei eredetet, monogenezist valószínűsítik, és nem ennek a fordítottját. Ugyanis semmi valószínűsége nincs annak, hogy törzsek, népek, népcsoportok, hordák, egymástól és a Kárpát-medencétől ilyen távoli helyeken, külön-külön, de mégis egymáséra és az ittenire is rímelő, hasonlító nyelveket, írásokat, régészeti és egyéb nyomokat hozzanak létre, sőt, csak ők, azonos háziállatokat tenyésszenek. Majd elinduljanak, és e rímelő nyomokat útközben is hátrahagyva maguk után, a Kárpát-medencében randevúzzanak (ahogy azt előre megbeszélték mobilon ☺), végül az itt találtakkal együtt megteremtsék a mai magyar nemzet alapjait. (Ez utóbbi lenne a heterogenezis.) Harmadik megoldást pedig, erre a több mint 20 távoli helyszínen gyökeredző r e j t é l y r e eddig még senki nem tudott valószínűsíteni. Vagyis a Kárpát-medencéből indultunk, és nem mindenféle, egyébként nem vitatott, sőt akadémikusoktól is jól dokumentált helyekről, melyeken azonban csak átvonultunk, helyenkint megpihentünk, megtelepedtünk, beolvadtunk, esetleg felőrlődtünk, vagy további kalandok után egy-egy U kanyarral visszafordultunk oda-vissza utunk során. Nekünk Kárpát-medencei retúrjegyünk volt.
FELTÉTELEZÉSEK
Mielőtt a fentieket rendszerbe foglalnánk, rögzítsük, hogy egyrészt, ha monogenezisünk több 10 000 éves időmélységeiben valaki bizonyosságról beszél, az vagy téved, vagy nem tudja, miről beszél, vagy hazudik. Másrészt, az időpontok bizonytalansága szinte kényszeríti az embert arra, hogy ennyire ősi eseményeket ne csak az időrendbe illő időpontokhoz, de elsősorban a globális, vagy kvázi globális eseményekhez, folyamatokhoz és földrajzi adottságokhoz kösse. Annál is inkább, mert ezek nem csak időpont jelzők, hanem kiváltó okok is lehetnek, úgy, mint például klímaváltozás, amivel részletesebben is kell foglalkoznunk, özönvíz, tengerszintváltozás, vulkánkitörés, antropológiai, vagy genetikai változás, túlnépesedés és nem zárhatjuk ki annak valószínűségét, hogy ezek meg esetleg galaktikus, sőt galaktikánkon kívüli események hatására történtek meg. Mind ez így, persze, erős leegyszerűsítés, hisz a valóságban, mint tudjuk, „minden mindennel összefügg”, de mind az, amiről beszélünk – bizonyos leegyszerűsítések nélkül – így együtt, szinte kezelhetetlen.
Az időpontok, ha más utalás nincs, Kr. e. értendők.

Az említett 1-3. táblázatok és a itteni ősklíma diagramjának 00/1 ábra szerinti jelölései és magyarázatuk 
A Kárpát-medencei legősibb, nyugati, majd ősi keleti irányú jövés-menésünk Menetrendjét megszabó itteni ősklímát (Würm jégkorszak) az 1. táblázatot követő diagram mutatja. 
LGM = Last Galcial Maximum = az eljegesedés, a Würm, utolsó tetőzése kb. 20 000-ben.
S1 =
a már a Duna nyugati völgyén és a Kárpátok északkeleti hágóin keresztül is betört LGM kezdetének hatására megindultak, Startoltak el azok, akiknek az így is túlnépesedett Kárpát-medencében már egyre kevesebb meleg mikroklíma és élelem jutott. Útjuk a Kárpátok északkeleti, alacsonyabb hágóin és a Balkánról a Dunába ömlő Morava völgyén keresztül vezetett kelet, délkelet felé. Az ittmaradottak „átteleltek”, létük és nyelvük továbbra is élvezte a Kárpátok és a meleg források, barlangok, védett völgyek, fűtött földalatti üregek védelmét.
S2 = a (Vízözön után valamikori) felmelegedés elöl a hidegebb klímában tenyésző élelmük nyomába északkelet felé eredő nagyvadakat követők, most csak a hágókon át, elstartoltak a Kárpát-medencéből, az akadémikusok szerint is. Ők az ittmaradottak nyelvét terjesztették az északkeleti hidegben, majd egy U5- tel jelölt (az 5 nem sorszám) kanyarral nagyobbik részük visszatért a náluk még konokabban idegyökeredzett társaikhoz. Kis túrájuknak köszönhetjük a későbbi „finn-ugor” nyelvtudományi (genetika mentes) kalandunkat, mely nagyon jól jött az ellendrukkereknek: a Habsburgok, + később az általuk támogatott „MTA”? /akinek ott nem inge, a „”? jeleket ne vegye magára/ + „Budenzek („finn-ugor”, nyelvi) megszállásnak”

raffai 3

(M.T.). Hazatérésüknek viszont köszönhetjük, hogy a náluk konokabban idegyökeredzettekkel és a még előttük visszatértekkel együtt hordozták és adták tovább Kárpát-medencei nyelvi, írott, embertani és genetikai folyamatosságunk terhét, mely sokszor valóban teher lehetett ebben a Kárpát-medencére ácsingózó, irigykedő, idegen népekkel körülvett környezetben. Akinek meg ez utóbbi nem inge, ezt ne vegye magára.

magyarsag30000eve6resz tablaz 1

© Mészárovits / (Megjegyzés: A fent említett 1. táblázat e honlapon nem lejjebb, hanem feljebb található.)

magyarsag30000eve6resz tablaz 2

Ez alábbi fejezetet Dr. PhS. (MTA) FARKASINSZKY TIBOR (F.T.) a Miskolci Bölcsész Egyesület (MBE) Nagy Lajos Király Magánegyetemen tanár, „MAGYAR ŐSTÖRTÉNET ÚJ ALAPOKON Kr. e. kb. 2000-től” c. 214 oldalas, 2004-ben kiadott mű 2008-ban megjelent 80 oldalas változata nyomán írtam. Kiadta mindkettőt, azonos címmel, Dr. Gyárfás Ágnes, az Egyetem elnöke. Mindenhol (F.T.)-t idézem, /ahol másképp nem jelzem/, pl. /jellel/.
Az Utca Egyik Gondolkodó Magyar Embere, Mészárovits Tamás Géza (M.T.) 2022. március.

Hozzászólásomat Eurázsiában kb. 46 000 évvel ezelőtt kezdem, a Kárpát-medencéből folytatom kb. 30 000- 20 000 évvel ez ezelőtti időkön keresztül Kr. e. kb. 8 000-2 000-ig, vagyis (F.T.) történeti időrétegeiig, Így, igazából, nem is érinteném az ő történetét, ha annak gyökerei lépten - nyomon nem nyúlnának le az én időmélységeimbe, miközben én is kilépek a Kárpát-medencéből, méghozzá tudatosan, Kárpát-medencei őseink nyomába szegődve.

(F.T.) művét – saját beszúrásaimat, megjegyzéseimet természetesen figyelembe véve – mindenestől elfogadom mindenhol, ahol nem csökkenti a magyarság 30 000 éves Kárpát-medencei mono-genezisének, az LGM hatására indult, részbeni Startjainak = S1 majd S2, végül az U-kanyarok utáni részbeni hazatéréseinek valószínűségét. Ezért találtak itt a különböző néven és időpontokban hazatérők magyarul beszélőket. Ez az itt maradó rész a végül visszatértekkel együtt hordozta és adta tovább Kárpát-medencei nyelvi, írott, embertani és genetikai folyamatosságunk terhét.
(F.T.) őstörténelem képét az LGM, (22 000.) időszakilag megelőzi. Világát a genetika új világa pedig később számos helyen egyrészt felülírta, másrészt (M.T.)-t is megihlette a „HAJSZÁLGYÖKEREK – Retúrjeggyel a Kárpát-medencébe” (HR) c. 2018-ban, saját kiadásban megjelent tanulmánykötete majd e munkahipotézis megírására,

16.Tö1.
(F.T.): „A magyar őstörténet alapjai a következők:
1. A magyar népnév és régi változatai nyomán a magyarok ősei az ókori szerzők írásaiban legkorábban Kr. e. kb. 2 000-től azonosíthatók a Kaukázustól délre az Urmia-tó környékén élő népként. /5. o. 80 oldalas műve 64. oldalán kezdődő közel 60 soros táblázatában (F.T.) számtalan ilyen, Kr. e. 2 300 és 1 000 közötti népet sorol időrendben, csoportosítva, a forrásokkal együtt./

/
16.Öj1. Egyébként Dr. Chem. Dr. Math. prof. FEJES PÁL (+2015.) műve: „Mit írtak az ősmagyarokról 46 000 évvel ez előtt?” Heraldika Kiadó Bt. 2015. ISBN 978-615-5592-00-3. Kiadói és szerzői előszavakból megtudjuk, hogy rossz kádersége ellenére Fejes, a 1964-1965 közötti Ford ösztöndíjas, kutatóként a Baltimore-i egyetem könyvtárában véletlenül jött rá a következőkre: Indiában, egy, a Jamuna (Dzsamuna) folyó /é25ᵒ, k90ᵒ, a Brahmaputra alsó folyását „söntölő” ágát hívják így/ jobb partján élő nép „irigysége” ([ENG] JAUndicel) rágyújtotta a bal parti, télen kiszáradt hatalmas nádast – vesd össze /Vö:/ Sorszám 5. Madhja Prades/India fejezet utolsó soraival – az ott gyűjtögető, halászó, épp egy ünnepüket ülő homo sapiens őseinkre 44 600 ±100 éve, ugyanis a híd őrei elaludtak az ünnepi sörtől. 320 000 kimenekült a tűzviharból, és vitte magával az un. „észak-indiai lineáris írást”, mely Eurázsia, Észak- és Dél-Amerika, Afrika barlangfalain ma is látható. Ezek megfejtéséből értesültünk a mintegy 40.000 áldozatról, a genocídium méretű holokausztról = valóban élve elégetett áldozatról. A Jamuna folyóhoz Sechuánból, dél-Kínából a Würm II. jégkorszak éhínsége elöl 48 000 táján menekülő 8 törzs kb. 500.000 tagjából mindössze 7 törzsnyi maradt…” ( 000.Öj1.)/
/ 16.Ge1. 2021. február 5./6-án láttam a neten egy folytatásos, őstörténetünkkel foglalkozó előadást, mely régebben géppuskasorozatokkal indított. A kínai Tian Yüan barlangban talált, 45 400 éves emberi csontokban kimutatott K2b marker alapján, magyar genetikai rokonságról beszélt. Ugyanez az úr, úgy 1-2 éve, szinte magából kikelve tiltakozott mindenféle, pár ezer évnél régebbre visszanyúló, magyar származás-elmélet ellen. ( 000.Ge1.)/
 

16.Ny1. „6. Nyelvrokonságunk szemlélete.” (F.T.) 20. o.
/
Talán elkerülte (F.T.) figyelmét, vagy csak a 214 oldalas kiadásban látható az 1. táblázatom Sorszám 13. Sumér. fejezetében bővebben idézett, „Anta Dungúz” kezdetű, 4 000 éves sumér, uruki, ékírásos napébresztő, ami bizonyára a mi „Antantémusz” régi, kiszámolós gyermekmondókánk forrása. A sumér fordítását közreadták Adam Falkenstein és Wolfram von Soden nyugatnémet sumerológusok 1950-ben, a magyar csak szájhagyományként terjedt, maradt fenn 4 000 éven keresztül, hogy majd, magyar fordításban, Czakó Gábor: „Bevezetés a magyar észjárásba” c. műve 2. kiadásának 13. oldalán. találkozzanak. A3. kiadásban a 13-17. oldalt kicserélték. Hmm. Érdekes… Az író, amennyire tudom, kerekesszékben éli életét…
A Sorszám 13. Sumér. fejezetben megtalálják (+)Dr. Nagy Sándor (+ 1972 Florida, Miami) sumérológus és Dr. Padányi Viktor történész, nyelvész (+1963. Melbourne) kapcsolatos munkásságának szemelvényeit is./
16.Tö2.
„IV. Általam helytelennek vélt őstörténeti elgondolások” (F.T.) 51. o.
Jelölések: (M.T.) /kiegészítése/; (M.T.) által, vagy által is, helytelennek vélt őstörténeti elgondolások jelölése, majd (M.T.) javaslata./
Lehetséges sok értékes részmegállapításuk, szerintem mégis helytelen magyar őstörténeti felfogásnak tekinthetők azok, amelyek például:
1. A magyarokat Belső Ázsiából származtatják a Kárpát-medence helyett pl. ujgur, jugar és magyar néprajzi, genetikai és más hasonlóságok alapján.
a) A magyarok nem Belső Ázsiából jöttek, hanem /például/ az Urmia-tó vidékéről /is, de nem onnan, hanem a Kárpát-medencéből származnak./ A Szir-darja folyó térségébe /Turáni-alföld/ /is/ költözött (három közül) egy nagy népág kis része tovább vonulhatott kelet felé… s szerepük volt a Szir-darjánál az üzbégek kialakulásában is, akik között mindmáig fennmaradt a „madzsar” törzs …
/ 16.Ge2. Ami Szir-darjától kissé északabbra, a Kazahsztánban, a Torgaj-, vagy Turgaj-kapu térségében élő 2000 fős, Sorszám 10. Madjar népcsoportot illeti, a (H.R.) 157. o: (“H” cikk) leírja, hogy tilos saját törzsből házasodniuk, (törzsi exogamia), A 158. o.-unkon felsorolt mintegy 38 nemzetből a legnagyobb a genetikai távolságuk a kínaiaktól (0,70119), a kazahoktól (0,67966), a legkisebb a magyaroktól (0,21469).(Dr. VÁGÓ-ZALÁN ANDREA)/
/ 16.Tö3. Innen keletebbre, Sorszám 7. Hunza. népcsoport az Indus hunza nevű mellékfolyója mély, szűk völgyében Szerepel az Avesztában /lásd Badinyinál is! / egy Húna /=Hunza? / nevű nép. Az Aveszta Húnái az Oxusz és Jaxartesz (Szirdarja, Amudarja /Turáni-alföld/) völgyeiben laktak. A földrajzi nevek ebben a térségben is magyar eredetűek. (Péterfai János István) /lásd: (HR.) „Utazás a térképeken/”. Ugye milyen érdekes, hogy még ezek az eredmények sem fordulnak a retúrjegyünk valószínűsége ellen? E helyek egy leszakadt hajszálgyökér számára éppen jó helyen lennének. A hunzák között kellene egy tisztességes mintavételt és vizsgálatot megrendezni és finanszírozni. (M.T.)

Itt kell megjegyeznem, hogy a többször is olvasható „kárpáti-dinári- turáni” jelzőt a magyarrokon nép- és nyelvcsalád továbbá hasonló szövegkörnyezetben „Kárpát-medencei-dinári- turáni-ra cserélném. Így jobban hangsúlyozza a Kárpát-medencei magyar monogenezis alapgondolatomat.
Ezért helytelen a hunokat a kínai Sárga-folyó ordoszi kanyarulatából, /és nem a Kárpát-medencéből/ származtatni. A hunok eredetileg nem onnan jöttek nyugat felé, hanem egy részük először nyugat felöl mehetett oda, keletre, majd egy részük később nyugat felé visszahúzódott. /azaz bevette az U1 kanyart!! Vegyük észre, hogy (F.T.) a Kárpát-medence-….U-kanyar-… Kárpát-medence monogenezis alapgondolatomat akaratlanul már itt megfogalmazta, ha nevén nem is nevezte, miközben e fejezet 8. pontját így indítja:/ A magyarok őshazáját a Kárpát-medencében lévőnek tekintik. Ez nem több bizonyíthatatlan feltételezésnél. Na de akkor honnan mehettek Ordoszba „nyugat felöl”, és hová tűntek „nyugat felé”?

Du Yaxiong, Sima Qian: Shi Ji, Történelmi feljegyzések” 2 550-Kr. e 90, magyarra fordítója: Ordoszban a hunok Kr. u. 48-ban északiakra és déliekre oszlottak. Az utóbbiak egy része behódolt a nagy faltól délre eső keleti Han-dinasztia birodalmának. Az északi hunok viszont Kr. u. 91-ben, az U1 jelű kanyart bevéve nyugat felé tartottak és a kínai kutatók az V. században feltűnő hunok (Attila népe) őseinek tekintik őket. (Lin Gan 1986.). Ma sok kínai, akár csak számos Kínában élő kisebbség – ujgur, yugur, mongol – akik a nagy fal környékén élnek, úgy tudják, hogy ők a déli hunok leszármazottjai, a magyarokról pedig azt tartják, hogy ők Attila király hunjainak ivadékai, azaz az északi hunok leszármazottjai. Részletesebben: Sorszám 2. Kína.; 3. Ordosz.; 22. Hunok.; és a (HR) tartalomjegyzék szerint idevágó részei.
Visszatérve Sima Qiantól (F.T.)-hez: „Az útvonal mentén talált ún. valószínűleg hun üstök nem csak a hunoknak, hanem minden más nomadizáló népnek is hordozható oltára, edénye lehetett.”
(M.T.): /Az üstökön kívül, ugyanazon az útvonalon, a Kárpát-medenceiekhez hasonló lovastemetkezéseket Sorszám 2. Kína. 2.Ré. bekezdésben, továbbá női ékszereket is feltártak az illeszkedő idősávban, elsősorban szovjet és orosz régészek is. Természetesen ezek is „minden más nomadizáló néphez is” köthetők. Lásd még: Sorszám 22. Hunok. és ÉRDY MIKLÓS: A magyarság keleti eredetének kutatása és a hun-magyar régészeti azonosságok. MVSZ 2013. Kisenciklopédia 20 – A hun kapcsolat./
(F.T.): A vonulási irányokkal kapcsolatos tévedések alapvető oka a vizsgálat nem elég nagy, vagy széles történelmi idősávja. Így az oda-vissza jellegű vonulásoknál csak a „vissza” kerül az észlelési mezőbe, ami a vonuló nép eredetével kapcsolatos tévedésekre vezet. Kivétel lehet az U-kanyarok okozta zavar.
„b) Genetikai alapokon sem lehet a magyarokat Belső Ázsiából eredeztetni … ”
(M.T.): /A magyarokat, kizárólag, bármilyen alapon csakis a Kárpát-medencéből, az LGM-mel és az U-kanyarokkal kapcsolatosan lehet eredeztetni. De több mint 20 egyéb területen, így Belső Ázsiában is egymáséira és a Kárpát-medenceiekre is rímelő, hasonlító, vektoriálisan hasonló irányba mutató jeleket, nyomokat, leleteket, adatokat hagytak maguk után, legalább 7 tudományágban. Sőt, csak ők, azonos háziállatokat is tenyésztettek: kuvasz, komondor, puli, stb. Ez a tárgyalási alap. Lásd: (HR) és Raffai./
(F.T.): 2. A magyarokat a finnugornak nevezett, főleg vogul és osztják népcsoportok testvéri szomszédságából eredeztetik. /Vö.: Sorszám 000.Em1.: S. G. Krantz, University of Chicago; 00.Ny1.: IMRE KÁLMÁN; 0. a Sorszám 19. és 20. között: S2 majd U5 stb. és a (HR) idevágó részei is az ennek ellenkezőjét bizonyítják, vagyis (F.T.)-nak, „b)”, és (M.T.)-nak adnak igazat./

16.Ge3.
„7. Genetikai Vizsgálatok eredményei”, lásd (F.T.) 23. o.:
A Kárpáti - medencei- dinári-turáni magyarrokon nép és nyelvcsalád egykori létezését genetikai vizsgálatok eredményei is alátámasztják pl. J. D. McDonald adatközlése, melyet M. NADEO ismertet. (2007.)
Eszerint az R1a jelzésű Y kromoszóma csoport a leggyakoribb a Kárpát-medence körzetétől az Altáj és Pamír hegységek vonalának környékéig, valamint a Déli Ural-hegységtől Észak-Mezopotámiáigterjedő szélességű sávban vonalán keresztül Ordoszig és Indiáig valamint a Déli Ural-hegységtől Észak- és Dél- Mezopotámiáig terjedő szélességű sávban.
M. Naddeo bemutatja CAVALLI-SFORZA és társai „Az emberi gének története és földrajza” c. műve alapján egyes európai népek genetikai távolságát egymástól (0 és 338 között szóródó jelző számokkal). … az alábbiak szerint:
Magyar (0), lengyel (25), orosz (30), osztrák (40), német (46), belga (52) svájci (57), olasz (61), portugál (63), csehszlovák (69), francia és angol 70), holland (71), norvég (77), dán(78), görög (88), svéd (99), finn (115), spanyol (118), skót (124), jugoszláv (136), ír (152), baszk (153), izlandi (172), szárd (279), Lapp (338).
/Az osztrákot Burgenland torzítja, olyan nép pedig hogy „csehszlovák” sohasem volt, inkább talán „magyarszlovák” és cseh, kevésbé torzított eredményekkel./
… Komoly genetikai kutatás Európában csak úgy lehetséges, ha nem országokat, hanem etnikailag homogén hegy és/vagy vízrajzilag, és/vagy klimatikusan összetartozó területeket veszünk alapul – vélekedik Naddeo.
Egyébként (M.T.) köszönettel tartozik (F.T.)-nak, hogy művével a Kárpát-medencei magyar monogenezis munka-hipotézise igazolásába besegített, mert ő eddig csak ORNELLA SEMINO (és társai, köztük Cavalli-Sforza) közleményét ismerte (Science 2000.), mely utóbbi beindította ez irányú érdeklődését.
Nem kerülték el viszont (M.T.) figyelmét HIDEO MATSUMOTO (Sorszám 1. Japán.) és az őt idéző KISZELY ISTVÁN (Sorszám 11.Elburz, Káspi déli part.) idevágó kutatásai, írásai. Utóbbit idézi (F.T.): A Közel-Kelet – Közép-Ázsia és a Kárpát-medence közötti biokémiai rokonság történeti kialakulását éppúgy, mint az előzőkét, a történészeknek és az antropológusoknak kell majd térben és időben megmagyarázniuk.” /És az olyan, egyik idevágó tudományágban sem formálisan képzetteknek, mint (F.T.) és (M.T.), mert nekik nem kell tartaniuk attól, hogy szakmailag és egzisztenciálisan kikészítik őket, mint például az Európa hírű MARIO ALIENI nyelvész professzort (Sorszám 26. Etruszkok.). Ha anyagilag és időben is viszonylag függetlenek, pl. nyugdíjasok, annál jobb. Nem véletlen, hogy mind ketten a „Magyar”? „Tudományos”? „Akadémiával”? szembenálló, még egymással is vitázó, független, de egymáséira még így is rímelő munka-hipotéziseket voltak képesek létrehozni. Vagy prof, Dr. Chem. Dr. Math. Fejes Pál, akinek csak a halála után tudtak ártani. (Sorszám 000. Őselőzmények. Öj1.)/
Az Kiszely idézte ÉRDY MIKLÓS (1991.)- tól vett idézetbe két kisebb elírás csúszott: „(Gm abst)” és „Gm afb3” helyett (Gm ab3st) és Gm afb1b3 olvasandó.
(F.T.) ugyancsak Kiszelyre hivatkozva idézi Czeizel Endrét (2003.) is: Vizsgálatai szerint „a három legkisebb genetikai távolság a következő népcsoportok mintái között áll fönn:
- a székely és a kiskun (1,5), jász (1,8), iráni (1,9);
[Összevetésként: a keleti nagyrassz genetikai távolságjelzője kb. 12,0.] (F.T.)
- a csángó és az iráni (1,4), székely (2,2), jász(2,44);
- a jász és a palóc (1,48),iráni (1,6), székely (1,8);
- a matyó és a matyó (1,54), iráni (1,6), székely (1,8);, l
- a matyó és a kiskun (1,54), iráni (1,6), palóc (1,97);
- a palóc és a nagykun (1,35), jász (1,54), matyó (1,97), iráni (2,0);
[A palóc talán kun, ill. besenyő, más és zömében magyar kevert származású nép lehet, mely feltehetően Árpád népével már elmagyarosodva (azpalu) érkezett a Kárpát-medencébe. A türk mintától való távolsága ugyanis nagy (4,0).]
- a nagykun és a palóc (1,35), őrségi (1,56), , jász (2,13).
Feltűnő a genetikai távolságnál az iráni minta közelsége a székely (1,9), a csángó (1,4), a jász (1,6), a matyó(1,6), a kiskun ( 2,0) mintához. Mindez – különösen a magyarságot legtisztábban őrző székely, csángó és matyó csoportokra tekintettel – a magyarság alapvetően iráni eredetét hosszabb, független, iráni tranzit letelepedését támasztja alá.”
(F.T.) 27. o.: Fodor István (1996) szerint: „A magyarság etnikai tudatának folyamatossága két és félezer esztendő alatt folyamatosan megmaradt.” – idézi Kiszely I. /Ez eszembe juttatja, hogy mikor 2021 nyarán azt is elmeséltem a többi, a Szent István teremhez sorba álló az unatkozónak, hogy néhány éve járt itt egy kínai tudományos delegáció, mely a „Magyar”? Tudományos”? „Akadémiának”? (akinek ott nem inge…) felajánlotta, hogy ingyen meghosszabbítja a magyar történelmet 2-3 ezer évvel, persze nem a jövő felé. Megetették, megitatták és hazaküldték őket, még médiahír sem lett belőle. Egy hölgy kiigazítatott, hogy ő látott egy erről szóló rövid hírt, fényképpel. Megígérte, hogy elküldi neten, de úgy látszik már letörölték. De ez legalább Fodort, Kiszelyt, (F.T.)-t és persze ezt az írást is igazolja./
/ 16.Ge4. Szemelvények a (HR) c. tanulmánykötetem 117-121. és 134. oldaláról, ORNELLA SEMINO (és 16 munkatársa a Stanford Egyetemtől Svédországig,) populáció-genetikai szakcikkéből „ amelynek gyanúsan megkésett híre beindította Magyarországon a genetikai alapon történő őstörténet kutatást, vagyis az antimagyarizmus és az ellene jogos, sőt kötelező önvédelmet tanúsító defenzív patriotizmus párbeszédét. A magyar közvéleményt nagyon is érdeklő tudományos közlemény 2000.11.10-én jelent meg az USA-ban, a világszerte vezető Science folyóiratban, Magyarországon pedig csak 2009-ben majd 2010-ben szerezhettünk róla tudomást, a Zürichi Magyar Tudományos Egyesületnek és a (ZMT) Magyarok Világszövetségének, Bp. (MVSZ) köszönhetően. Vajon miért csak ilyen későn? Kiknek állt ez érdekében? Kiknek volt elegendő hatalma, hálózata ehhez az érthetetlen késleltetéshez? A Józan Paraszti Eszünk csak találgatni tud. ’Összeesküvés elmélet’, így az ellendrukkerek. Biztosan, 14.” 000.Ge3./
A Science 45. oldalán kezdődő, ábrák nélkül majd 10 oldalas genetikai szakcikkből legfeljebb egy rövidke szemelvényt van értelme itt idézni. /Az áthúzások a javított fordítási, gépelési hibákat, a kövér betű a helyes és a hozzáadott rövid szöveget jelölik. Hosszabb beszúrt részeket két / jel közé zárok./: „Az EU18 és EU19 haplotípusok /megoszlását/ szétválását és eloszlását úgy értékeljük, mint elszigetelt népességeknek a jelenlegi, az utolsó jégkorszak legnagyobb /lehűlését/ eljegesedését (LGM) követő időkben részben az Ibériai-félszigetről, részben Ukrajnából való szétterjedését. Tény, hogy a jégkorszaki időben (20 000-től a 13 000. évig a jelen előtti időszakban) emberi csoportok rákényszerültek arra, hogy Közép-Európát az Észak-Balkán, és ebben a szövegkörnyezetben, nyilván a Kárpát-medence kivételével kiürítsék (16). Európában a növényzet és állatállomány hasonlóan elkülönült eloszlását tulajdonítják a jegesedés okozta szétválásnak, amit a klimatikus menhelyekről való szétszóródás követett. Ezt a jelenetet az a fölismerés is alátámasztja, hogy az Eu19-hez kapcsolható mikro-elágazások elágazási pontja Ukrajnában található.

(HR) Csökkenti-e Semino cikke a Kárpát-medencei monogenezis valószínűségét? Válasz saját kérdésemre 13 pontban:
- 1. Az allélok [allélok: génen belüli alváltozatok] földrajzi eloszlása és becsült kora egybecseng a modern európai gén állományt meghatározó két őskőkorszaki /M170, M173 [Itt két allél neve, mint lejjebb az Eu18 és Eu19 is] vagy elődeik, és egy újkőkorszaki vándorlás eseményeivel /(LGM)/. A továbbiakban a „kőkorszaki” mindenhol „őskőkorszaki” -nak, paleolithicumbelinek olvasandó/
Csökkenti-e az 1. pont a „retúrjegy” valószínűségét? Nem, sőt.
- 2. Elfogadva, hogy kiválasztódás [kiválasztódás: a jobb, erősebb, életképesebb allél szaporodik jobban] nem történt, a kicsi és elszigetelt paleolit csoportokban a helyi szétválasztódás sodródással [sodródás: nem a kiválasztódás, hanem a statisztikai valószínűség dönt] fordult elő.
Csökkenti-e a 2. pont a „retúrjegy” valószínűségét? Nem.
- 3. A 16/1. ábra felső részén bemutatott törzsfejlődéshez hozzájáruló 22 haplotípus [Haplocsoport: Egy-két markerrel, jelzővel már jól jellemezhető embercsoport. Ez a néhány marker csak bizonyos kombinációkban fordul elő, ezeket a kombinációkat nevezzük haplotipusoknak.] közül az Eu18 és Eu19 jellemzi az európai Y kromoszóma [22, szimmetrikus kromoszómapárosunk fele-fele származik szüleinktől (+ a 23-ik), a nőkben az X-X anyai, a férfiakban az X-Y, a vegyes örökséget hordozó ezért aszimmetrikus ivari kromoszómapáros] mintegy 50%-át.

 

magyarsag30000eve iii 4a

magyarsag30000eve6resz tablaz 4

Jóllehet osztoznak az M173-ban, a két haplotípus ellentétes földrajzi eloszlással rendelkezik. Az Eu18 gyakorisága nyugatról keletre haladva csökken, leggyakoribb Baszkföldön … Ezzel szemben, az Eu19 haplotípus, ami az M173 ágból származik és amit meghatároz /különbözik/ az M17, /-től/ gyakorlatilag hiányzik Nyugat-Európából.
/A „pontatlan” fordítás, valószínűleg elgépelés, a laikus olvasót annyira megzavarhatja, hogy a mondatot akár fordítva is értelmezheti, értelmetlenné téve az egész cikket!! Ugye érdekes?!?!/
Az Eu19 gyakorisága növekszik kelet felé és a legnagyobb értékét Lengyelországban, Magyarországon és Ukrajnában/ Magyarországon, Lengyelországban, Ukrajnában /Semino, itt hely híján nem közölt táblázata szerint a helyes sorrend: 60,0%, 56,4%, 54,0%./ éri el, ahol viszonzásként az Eu18 gyakorlatilag hiányzik. Mindkét haplotípus, az Eu18 és az Eu19 az M45 allélből származik. Az M3-mal jellemzett vonal, ami az amerikai bennszülöttek között és néhány szibériai népességnél gyakori, úgyszintén az M45 származéka. Ez a megfigyelés arra utal, hogy az M173 ősi eurázsiai jelző, amelyet az Európába érkező Homo sapiens sapiens csoportja vagy magával hozott, vagy itt alakította ki, és mintegy 40 000 és 35 000 évvel ezelőtti időszakban keletről nyugatra szivárgott az aurignaci [Először Aurignac (Orinyak) helységnél feltárt, Kr.e.33.000-24.000 éves, kő-és csonthegyű lándzsák készítéséről ismert, főleg európai műveltség. 26 ismertebb lelőhelye található Spanyolországtól a Levantéig, ebből 3 a Kárpát-medencében.] műveltséget magával terjesztve.
/ A 35.000-26.000 (Wikipedia) éves aurignaci műveltség lelőhelyeiben bővelkedő, sokadszor tovább benépesülő Kárpát-medence tanúsítja, hogy a keltről jövök egy része is betalálhatott ide. Aki nem, az juthatott el akár az Ibér félszigetig is. Akik sokkal később, az LGM után, retúrjeggyel a zsebükben érkezetek ezen az úton vissza, nem hozhatták magukkal közvetlenül a mai Ukrajnából az Eu19 haplotípust. Indokolást, lásd a (HR) 142-143. o-on. Egyszerűsítve: Mibennünk sem mikroszatellitákat senki nem talált, mivel azok az után alakultak ki Ukrajnában miután először jártunk ott (LGM), és szláv géneket (Eu12, Eu14 és Eu15 Y-DNS) sem, mert „a szlávok haplocsoportjai 8.200-6.400 évesek”. (Raskó: Honfoglaló gének 2009.) A Kárpát-medencében, (magyarokban, horvátokban, szlovákokban) talált magas Eu19 értékek a fentiek alapján viszont azt valószínűsítik, hogy az azt végül ide importáló vándorok régen, azaz menet „kapták el” az Eu19-et, ezért volt rá idő hogy az elterjedjen közöttük. Ugyanakkor az szláv kapcsolatnak be kellett fejeződnie, mielőtt a szláv gének megjelentek mivel a magyarok mai, vagy honfoglalás kori génjeiben ennek nyomukat sem találta senki, például Raskó sem említi.
( Tö.1.A történészek szerint Kievet Kr. sz. táján alapították, majd a kereskedelmi és hatalmi városállammá lett várost fegyveres varég kereskedők pusztították, akiket Álmos vezér űzött ki 880-ban, és létrehozták a Kievi-russzt, ami 900-tól ismét pusztulásnak indul.)/
Akár így, akár úgy, akár korábban, akár későbben, csökkenti-e a 3. pont a „retúrjegy” valószínűségét? Nem.
- 4. Az Eu18 és Eu19 haplotípusok szétválását és eloszlását úgy értékeljük, mint elszigetelt népességeknek a jelenlegi, az utolsó jégkorszak legnagyobb lehűlését (LGM) követő időkben részben az Ibériai-félszigetről, részben Ukrajnából való szétterjedését. Tény, hogy a jégkorszaki időben (20 000-től a 13 000. évig a jelen előtti időszakban) emberi csoportok rákényszerültek arra, hogy Közép-Európát az Észak-Balkán kivételével kiürítsék /Az Észak-Balkán ebben a szövegkörnyezetben a Kárpát-medencét is jelenti/. Európában a növényzet és állatállomány hasonlóan elkülönült eloszlását tulajdonítják a jegesedés okozta szétválásnak, amit a klimatikus menhelyekről való szétszóródás követett. Ezt a jelenetet az a fölismerés is alátámasztja, hogy az Eu19-hez kapcsolható mikroelágazások [Apró változások, allélok. Egy allél azon a földrajzi területen fejlődött ki legrégebben, ahol ezen elágazásoknak a száma a legnagyobb, hisz, a tudomány mai állása szerint, ezek a változások, nagyjából egységesen, mintegy 10.000 évenkint fordulnak elő.] elválási pontja Ukrajnában található. Viszonzásként a 49af Ht15-höz és annak származékaihoz (és így az Eu18 ághoz) kapcsolódó mikroelágazások elágazási pontja az Ibér-félszigeten található.
/Vagyis a Kárpát-medencében letelepedett, nyelve alapjait addigra itt már kidolgozott népesség egyik része „a jegesedés okozta szétválásnak” /Semino, lásd egy jó tucat sorral feljebb/, a hőforrások és más mikro-klimatikus hatásoknak köszönhetően itt maradt, ezen az „Észak-balkáni” menedékhelyen, a másik része útnak indult = S1. Azért retúrjeggyel a zsebében, mivel törzsi emlékezetében, mondáiban az ittlétről igen szép emlékeket hordozott. Nem hordozták viszont még génjeikben a magyarságra /is/ jellemző Eu19 haplotipust, hisz az csak később, valahol a mai Ukrajnában alakult ki majd ragadt rájuk./
Csökkenti-e a 4. pont a „retúrjegy” valószínűségét? Nem.

- 5. Az indoeurópai nyelv alternatív közép-keleti eredetének elméletét a régészeti eredmények alapján javasolták.

Az M173 korát három mikro elágazás, /allél/ nevezetesen DYS19, YCAIIa és YCAIIb alapján becsültük meg. Az M170 polimorfizmusa más, feltehetőleg őskőkorszaki mutációt jelent, aminek a becsült kora ~22 000 év.

/Az M170, az „indoeurópaiak” mozgása, mivel az a Kárpát-medencén kívül történt, bármikor is került rá sor, nem érinti a mi történetünket: (HR) 68. o-tól. Ami az „indoeurópai” nyelveket és géneket illeti, lásd „A” cikket is a (HR) 76. o-án./

Csökkenti-e az 5. pont a „retúrjegy” valószínűségét? Közömbös.

- 6. Úgy véljük, hogy az M170 Európában azoknak a férfiaknak az utódaként jött létre, akik a 20 000 és 25 000 évvel ezelőtti korban a Közel-keletről érkeztek és a gravetti [Érdekes, hogy a Wiki címlapon, feltűnő helyen lévő felsorolásában, a gravetti műveltség csak „Franciaország, Dél-Németország, Ausztria, Csehország, Lengyelország, és Ukrajna területein hagyott nyomot”, majd két oldallal később a „Régészeti lelőhelyek” cím alatt már több, Trianoni magyar területi lelőhelyet sorol fel, mint bármelyik, jobbára sokkal nagyobb említett országban, nem beszélve az idegen nevek alatt említett Kárpát-medencén belüli helyekről. Győződjünk meg erről a Cartographia 1995. vagy 2005. évi iskolai-, vagy 2001-i Történelmi világatlaszából.] műveltséget hordozták. Ez a bevándorlás egybeeshetett az mtDNS H haplocsoportjának Európába vándorlásával. Föltehetően a gravetti és az aurignaci műveltség csoportjai együtt éltek néhány ezer évig, miközben az alkalomszerű kapcsolataik ellenére megőrizték azonosságukat. Az LGM során Nyugat-Európa elszigetelődött Közép-Európától, ahol a mai Ausztria, Cseh Köztársaság, és Észak-Balkán /itt a Kárpát-medence is beleértve / területén egy epi-gravetti műveltség létezett. Az éghajlat megjavulása után ez a műveltség északra és keletre terjedt.
[Amikor az előző apró-betűket írtam, még nem ismertem Fejes Pál „Mit írtak az ősmagyarokról 46 000 évvel ez előtt?” c. művét, de most megkockáztatom, hogy ezek a „Közel-keletiek” 46 000 éve indultak el Indiából, a Jamuna lángoló nádasából, bejárták Közel-keletet is, és 26 000/20 000 éve értek ide?]

Csökkenti-e a 6. pont a „retúrjegy” valószínűségét? Nem.

-7. Az M35 (Eu4), M172 (Eu9), M89 (Eu10) és M201 (Eu11) haplotípusú jelzők gyakoriságának a menete Közép-Keletről Európa felé csökken. /(HR) 16. ábra, 125. o./

Ez érdekes. Vagyis a mezőgazdaságot nem, vagy legalábbis nem csak a fenti gének hozták magukkal Közel-keltről a Kárpát-medencébe. Itt kerülhetnek képbe a Sumérok, mint az ismert legősibb, mezőgazdasági kultúrával rendelkező nép.

Csökkenti-e a 7. pont a „retúrjegy” valószínűségét? Nem. Sőt. minél valószínűbbé tesszük ezt a történetet, annál valószínűbbé válik a retúrjegy is.

- 8. Az újkőkorszaki földműveseknek az európai génállományához való hozzájárulása sokkal kifejezettebb a Földközi-tenger mentén, mint Közép-Európában. Ez kézenfekvően látszik a 16. ábrán, ahol az Eu4, Eu9, Eu10 és Eu11 haplotípusok gyakoriságát a Közép-Kelethez viszonyított földrajzi távolság függvényében ábrázoltuk. A mediterrán népesség eloszlásához a legjobban illeszkedő vonal meredeksége jelentősen különbözik más népességekétől, azt mutatván, hogy az újkőkorszaki földművesek vándorlása a déli /Földközi-tengeri északi part/ részt sokkal erősebben érintette, mint Közép-Európát.

16. ábra. Abszcissza: Az egyes népességek távolsága a Közel-keleti népesség átlagától (libanoni, szíriai) ezer kilométerben kifejezve. Ordináta: az új kőkori jelzők gyakoriságának a logaritmusa (Eu4, Eu9, Eu10 és Eu11 összege) a Földközi-tenger térségében és egyebütt. A Közel-keleti pontok (x=0) jelentősen eltérők.
Csökkenti-e a 8. pont a „retúrjegy” valószínűségét? Nem. Sőt. Növeli, mivel bizonyíték a 7. pontra.

- 9. Az M35 DHPLC-vel való allél típusba sorolásakor egy a TAT kromoszómák 95%-ban jelenlévő, korábban ismeretlen mutációra, az M178-ra bukkantunk. Ez utóbbit ~4 000 évesnek találtuk és az utóbbi idők Észak-Európába történő uráli vissza-vándorlásának tekinthető. /S2, U5 Krantz, Imre Kálmán: 1. táblázat, 000.Em1. Sem a TAT, sem az M178 /16/1 ábra/ nem mutatható ki Magyarországon, ahol urálinak nevezett magyar nyelvet beszélnek.

/Semínonak megbocsátjuk ezt a tévedést, aminek okozói nyilván a „Halhatatlanok Társaságának” magyar(?) nyelvészei. Nálunk, végre egyre köztudottabban, nem uráli (genetikailag 0,6%), hanem turáni (genetikailag 30-35%), „szigetelő” és „agglutináló” nyelvet beszélnek, mely sok tekintetbe hasonlít a sumérhoz, és nem mi vettük át tőlük, hanem közös gyökérről származik, sok minden egyébbel együtt, akkorról, mikor egy részünk ott vette be az U4-et. De akkor, kérdi a kritikus gondolkodású Józan Paraszti Eszünk is, miért nem közöttünk, (vagy közöttünk is) alakult ki a sumérhoz hasonló kultúra? Ilyen építészeti, mezőgazdasági, ékírásos kultúra kifejlesztéséhez először letelepedés szükséges. Az a rész, amelyik mielőtt bevette az U4 kanyart, letelepedett, a kultúrát kifejlesztette. Az, amelyikben még erősen élt a Kárpát-medencei, boldog őshaza emléke, vagy már nem jutott neki hely a folyamközben, vagy a semiták kiszorították vagy mind ez együtt, visszafordult. Ők, a vándorok, a lovaglás, lovasság és a szekér kifejlesztésében kaptak szerepet./

Csökkenti-e a 9. pont a „retúrjegy” valószínűségét? Nem. Sőt. még bizonyítékot is szolgáltat hozzá.

- 10. Az 1a-b táblázatból számított első két elsődleges összetevő (PC /Primary Component/) [A speciális számítógép program egy bonyolult adathalmazon belül képes kiválasztani, sőt megalkotni azokat a halmaz részeket, melyek segítségével, azaz x, y és z koordinátának választva azokat, a halmazt a legértékelhetőbben ábrázolja. Ezeket nevezzük PC1, PC2, PC3 –nak, az ábrázolásban ezek a koordináta-tengelyek, jelentésüket később határozzák meg] eloszlását a (HR) 17. ábra szemlélteti. Az ábrán földrajzilag és műveltséget tekintve három jól elkülönülő folt látható. Az első a baszk és a nyugat-európai, a második a Közel-keleti és a harmadik a horvátországi, ukrajnai, magyar és lengyelországi kelet-európai népességet, foglalja magába. A három földrajzi terület megfelel a fontosabb /két fontos/ [„…to the major glacial refuges…”] jégkorszaki menedékhelyeknek /menedékhelynek/ és a földművesek elterjedési eredetének. /A „fordítási” hibák eleve kizárnák a Kárpát-medencét a menedékhelyek köréből!!/
Csökkenti-e a 10. pont a „retúrjegy” valószínűségét? Nem. Sőt. A javított fordítás alátámasztja állításunkat
.

-11. Az európai népesség mtDNS [i sejtfeladatokat örökít] szakaszaiban lévő változatok elemzését is elvégezték. [Semino e cikke egyébként, mint címéből is kiderül, az Y, férfi kromoszómák elemzéséről szól.] Ezek az adatok azt mutatják, hogy a génállomány ~80%-a kőkorszaki, és ~20%-a újkőkorszaki eredetű. A mi adataink alátámasztják ezt az eredményt.

Csökkenti-e a 8. pont a „retúrjegy” valószínűségét? Nem. Sőt.

- 12. Feltételezték, hogy a mtDNS U5-ös haplocsoportja 45 000 évvel ezelőtt a Közel-Keletről érkezett. Mi nem mutattunk ki egyetlen ennek megfelelő haplocsoportot sem. [Ennek oka lehet, hogy azok nem Közel-keletről, hanem 46 000 évvel ezelőtt Indiából származtak. Ha India helyett Közel-kelet volt a bemenő adat a PC /Primary Component/) kereső programba, nem csoda, hogy „… egyetlen ennek megfelelő haplocsoportot sem…” sikerült kimutatni. Lásd a 6./13 pont végi apró betűket is!]
Csökkenti-e a 12. pont a „retúrjegy” valószínűségét? Nem. Sőt Bizonyítja, hogy nem előzött meg minket senki a Közel-Keletről.

- 13. Ezen túlmenően, elemzésünk kiemeli az epi-gravetti /késő- gravetti/ népességnek a Balkán északi részéből történő szétterjedését.

Ebben a tanulmányban vizsgált európai Y kromoszóma szinte mindegyike a kettős (biallelic) [ahol a mutáció, genetikus változás, két lehetőség közül csak az egyiket választhatja] mutációval jellemezhető 10 ághoz tartozik.

Továbbá, az európai génállomány /jelentős/ alapvető része felső őskőkorszaki eredetűnek adódott, de az LGM után áthelyeződött, amikor Európa zöme benépesedett. /A Kárpát-medence egy része viszont helyben maradt, más része az S1 Starttal majd U-kanyarokkal, később S2 Starttal majd U5-kanyarral, különböző időpontokban és néven visszatért. Sokan nem vették be az U-kanyart (pl. hunzák, madjarok), és még többen felhígultak, beolvadtak, vagy felőrlődtek./

Csökkenti-e a 13. pont a „retúrjegy” valószínűségét? Nem. Sőt. Megerősíti Európa újranépesedését az LGM után.
Úgy tűnik, Semino kutatási eredményei sem csökkentik annak a valószínűségét, hogy őseink egy része, retúrjeggyel a zsebében, anyanyelvi alapokkal a fejében, útnak induljon. Sőt. Mikor is? Semino erre is választ adott: Az LGM hűlési periódusában. És ez megegyezik a Józan Paraszti Eszünk logikájával is.

/Csakhogy itt, nem csak a sunyi ellendrukkerek, hanem a szemfüles Józan Paraszti Eszünk is is megjegyzi, hogy bizonyára csak olyan részleteket emeltem ki, amelyekre csak ez lehetett a válasz. Tessék olyat keresni, amire csak ellenkező válasz adható. Legalább annyit, amennyit én találtam, beleszámítva azt is, hogy egy-egy pontba néha több témát is belepréseltem. Ezért is közöltem a (HR)-ben a teljes cikket is./

16.Ny2. (F.T.): „9. Egy szélessávú kulturális hatás a Rajna-vidéktől a Pamírig”
„A Kárpáti - medencei- dinári- turáni nép- és nyelvcsalád kultúrhatását tükrözi a nagy folyók egy része mai és régi neveinek” szimmetrikus” változása … A „szimmetria” egyik tengelye a Volga /Rha, másik a Rajna Baál istenre vonatkozó – sumér – névjelentésekkel.” [Részletesen: (F.T.) 27-28. o.]
„A nagy folyók sumér nyelven értelmezhető ismertetett rendszere olyan tudományos jelentőségű, mint egy ugyanolyan nagy földrajzi térségben pl. azonos hitregei, vallási jelképeket és tartalmat hordozó régészeti, vagy írásos emlékek feltárása.”
/
Hasonló tartalmak: Nagy Sándor, Padányi V. vagy a (HR) 33. és 35. o./
/(F.T.) elképzelése rímel a 16/1. ábra szerinti itteni klíma (Würm) vezérelte Menetrendjével, a Rajna vidéktől (Neanderthal) a Kárpát-medencén és a Pamíron át Ordoszig./

16.Tö4. (F.T.) 28. o.: „II. Tizenhárom körülmény(csoport), mely a magyarok Urmia-tó vidéki őshazáját igazolja, vagy erősen valószínűsíti
(M.T.): Nem akarom senki drága idejét rabolni azzal, hogy megismétlem a néhol nehezen követhető, precíz érveléseimet. inkább megpróbálom összevonni:
/Jártak az Urmia tó környékén, le is telepedtek, majd az U4 jelű kanyarral visszafordultak a Kárpát-medencei őshazába, ahol találkoztak az ottmaradottak leszármazottjaival, akikkel megértették egymás nyelvét. Akik a tó vidékén maradtak, beolvadtak, felőrlődtek. Eme eseményeknek a Kárpát-medencei monogenezist érintő része sokkal korábban történt, mint Kr. e. 2 000, ezért (M.T.) nem vitatja (F.T.) 13 pontjának egyikét sem. Ami 2 000 után történt, abban sincs vitánk, mert gondolatmeneteink Kr. e. 2 000 körül találkoznak, vagy összeilleszthetők./
Ezek után a
„V. Az eltérő magyar őstörténeti elgondolások lehetséges és szükséges /(F.T.) 56-58. oldala szerinti/ egységesülése” ellen, semmi kifogásom nincs.
(F.T.), ha jól számolom, 23 bekezdésben taglalt gondjai közül az 56. oldal legalján lévő 5. és 6. bekezdésben olvashatókat kell csak tisztázni.
(F.T.) 5. bekezdés:
„Ha a magyarok őshazáját pl. az egyik kutató Belső-Ázsiába, a másik a Kárpát-medencébe, a harmadik É-Ny Szibériába, a negyedik D-Mezopotámiába , vagy akár Egyiptomba, az ötödik a Balkán-félszigetre, a hatodik Közép Ázsiába s. i. t. helyezi, akkor nyilvánvalóan nem lehet mindez igaz.”
(M.T.): Ebből indultam ki én is, s Semino, Cavalli-Sforza és társaik megadták az egyetlen megoldás kulcsát: Itt is voltunk, ott is voltunk, amott is voltunk, de csak egy helyről származhatunk, és ez a Kárpát-medence. És ez megoldja a Kárpát-medencei, 30 000 éves folyamatosságunkat is, 7 tudományág szerint, amit nem tud semmiféle dákó-akármilyen elmélet még csak vitatni, nemhogy elhazudni sem.
(F.T.) 6. bekezdés:
„Ezen állítások valóságtartalma az lehet, hogy nem a magyarok, hanem más magyarrokon népek eljuthattak oda, élhettek azokon a területeken is. Ám a magyar népnév régi változataival és egyéb körülményekkel a magyarok őshazáját az egyik fentebb említett területen sem lehet bizonyítani, csak az Urmia-tó környékén. Ebben megegyezhetnének az említett eltérő álláspontok képviselői.”
(M.T.): Azért, hogy ez ne csökkentse a Kárpát-medencei, 30 000 éves magyar monogenezis valószínűségét, javaslom a 6. bekezdés második mondat pl. alábbi megfogalmazását:
Ám a magyar népnév régi változataival és egyéb körülményekkel a magyarok őshazáját az egyik fentebb említett területen sem lehet bizonyítani, /legfeljebb valószínűsíteni
a Kárpát-medencében, majd 2 000 után csak/többek közt /az Urmia-tó környékén.
Gondoljuk meg, (F:T.) 214 oldalas könyve 2004-ben jelent meg. Megírásához korábban, koncepciója kidolgozásához valószínűleg még korábban kezdett hozzá. Semino cikke a Sciece-ban 2000. nov. 10-én jelent meg. A ZMTE 2009-ben, az MVSZ 2010-ben adta ki magyarul. (F.T.)-nek nagyon kevés ideje maradt, hogy az általa is említett „Semino, Cavalli-Sforza és társaik” 2 000. végén kiadott cikkéről tudomást szerezzen, idevágó következményeit megfontolja, művébe beépítse. Ez lehet az oka annak is, hogy alig két és féloldalnyi genetikai fejezetében csak néhány sort ír az R1a-ról, a többi Hideo Matsumoto Gm, és mások genetikai távolság kutatásait ismerteti. Ez utóbbiak sem csökkentik a 2 000-ben megjelent cikk alapján valószínűsített 30 000-20 000 éves, Kárpát-medencei monogenezis lehetőségét. /16.Ge5. és erről szól HAJSZÁLGYÖKEREK – Retúrjeggyel a Kárpát-medencébe c. 2018-ban kiadott tanulmánykötetem majd mind a 184 oldala is.

Sorszám 17. Mezopotámia É-i része.
Nimrud-hegy: N38 2 11.796 E38 45 
A Nimrud szó beütésére Török térképek az é. sz. 36° 05′ 57″, k. h. 43° 19′ 39″ koordinátát adják, ami a Kalhu-nak átkeresztelt, Ninivétől kb. 20 km-re fekvő Nimrud város helyzete.

magyarsag30000eve6resz tablaz 5 magyarsag30000eve6resz tablaz 5a

magyarsag30000eve6resz tablaz 6

A 2134 méter magas Nemrut-hegy, Nimrud-hegy csúcsa, Délkelet Anatólia, Törökország.

A fejeket a hegytetőn ülő alakokról verték le, valamennyi orra hiányzik, vagy erősen sérült, ez szándékosságra mutat. Mások szerint földrengés volt a károkozó.

Horkovics Kováts János előadás sorozata a Magyarságunk történetéről
/forrást nem említ/:
Nimród Noé dédunokája
Nagyon fontos megemlíteni, hogy Kánaán kiátkozása és kiűzetése után Hámnak újabb fia születik, akinek neve Kos volt. Ez a Kos nemzette a Magyarok számára oly fontos személyt Nimródot. Érdemes megjegyezni, a történelem nem ismer több Nimródot. Márpedig ez a Nimród az a személy akinek az elsőszülött fia a Hunor, a másodszülött fia pedig Magor!

Mózes I. könyve 10.8-12 (Károli Gáspár fordítása szerint):
„Khús nemzé Nimródot is; ez kezde hatalmassá lenni a földön. Ez hatalmas vadász vala az Úr előtt, azért mondják: »Hatalmas vadász az Úr előtt, mint Nimród.« Az ő birodalmának kezdete volt Bábel, Erekh, Akkád, és Kálnéh a Sineár földén. E földről ment aztán Assiriába, és építé Ninivét, Rekhoboth városát, és Kaláht. És Reszent Ninivé között és Kaláh /Kalhu?/ között: ez az a nagy város.”
Nimródot, a Bábel tornyát és a Nimrud-hegyet a Biblia még kettesével sem említi együtt.

(Bár a Biblia Ószövetsége mindenkinek /tovább/ írja a nemzetségét, de Nimródról nem ír semmit!) pedig tudni kell, hogy volt nemzetségé/nek folytatása/, méghozzá Szent István Királyig vezethető.
Ősi családfánk Nimródtól I. Istvánig
Nimród (Nimrud/Ménrót) és Ankisza (Enéh) nemzette Hunort és Magort, Hunor nemzette Bort, Bor nemzetségéből származott Dama, Dama nemzetségéből származott Keled, Keled nemzetségéből származott Kear (Kér), Kér nemzetségéből származott Belér, Belér nemzetségéből származott Kedár, Kedár nemzetségéből származott Otumor, Otumor nemzetségéből származott Tarkas, Tarkas nemzetségéből származott Bendefard, Bendefard nemzetségéből származott Bokány, Bokány nemzetségéből származott Csanád, Csanád nemzetségéből származott Buda, Buda nemzetségéből származott Beztur, Beztur nemzetségéből származott Mike, Mike nemzetségéből származott Mikes, Mikes nemzetségéből származott Ombud, Ombud nemzetségéből származott Kölcse, Kölcse nemzetségéből származott Levente, Levente nemzetségéből származott Lél, Lél nemzetségéből származott Zámur, Zámur nemzetségéből származott Zombur, Zombur nemzetségéből származott Balug, Balug nemzetségéből származott Bulcsu, Bulcsu nemzetségéből származott Zulta, Zulta nemzetségéből származott Berend, Berend nemzetségéből származott Kadicsa, Kadicsa nemzetségéből származott Upas, Upas nemzetségéből származott Ethei, Ethei nemzetségéből származott Szemény, Szemény nemzetségéből származott Torda, Torda nemzetségéből származott Bendeguz, Bendeguz (Bende-khus) nemzette Etelét, azaz Atilla királyt,
Atilla király nemzette Csaba királyfit, Csaba (Chabad meghalt 514-ben) fiai Ogurd és Muagyer, Ogurd uralkodott 514-től haláláig 518-ig, Muagyer uralkodott 519-től, meghalt 568 körül, Balug (Balakh) uralkodott 570-től, meghalt 610 körül, Upas, Muagyer dédunokája, uralkodott 710-től, meghalt 750 körül, Csaba (Upas fia) uralkodott 750-től, meghalt 782 körül, fiai: Ed (kvorezni nőtől) uralkodott 784-től, meghalt 790 körül, Edemen uralkodott 790-től, meghalt 809-ben, Ügek uralkodott 810-től, meghalt 844 körül, fiai: Előd (Eleud) uralkodott 845-től, meghalt 861 körül,
fia Emesétől: Álmos, született 819-ben, uralkodott 862-től, meghalt 893-ban,
fia: Árpád, a honvisszafoglaló, született 840 körül, uralkodott 892-től, meghalt 907-ben,
Árpád fiai: Levente, Tarhos, Üllő, Jutas, Zolta, Zoltán fejedelem nemzette Taksonyt, Taksonytól származott Géza (Geysa) fejedelem, Géza Gyula leányával, Sarolt-tal nemzette Vajk fiát, Akit Istvánnak kereszteltek át, és 1000-ben római keresztény királlyá koronázták..

17.Tö2. Wikipédia: Nimrud
Született Kr. e. 1751[1]

Elhunyt Kr. e. 1638 (112-113 évesen)[1]

Édesapja Kus

Gyermekei Eliezer
• Pharaoh
Vö: Ősi családfánk Nimródtól I. Istvánig:
Nimród (Nimrud/Ménrót) és Ankisza (Enéh) nemzette Hunort és Magort, …
A szoborcsoport Nimrudnál jóval fiatalabb, közvetlen magyar vonatkozása nincs.
Mezopotámia É-i részéhez közel kérdéses lehet még Trója IX. rétege, melyről az azt feltáró régészek részletes információt eddig, amennyire tudom, nem adtak.
Nem célunk e nyomozás továbbfolytatása. Talán Trója IX. rétegének érdemes volna utánanézni, de nem itt és talán nem is nekünk...


A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások