20240725
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2011 január 13, csütörtök

Árpád a papkirály és a mágusok titkai

Szerző: Forray Zoltán Tamás

 A VÉRSZERZŐDÉS PONTJAI:

  • 1. Amíg Álmos és Árpád nemzetsége él. a magyarok fejedelme mindig ebből legyen;
  • 2. közös erővel szerzett javakból senki ki ne zárassék;
  • 3. a nemzetségfők, akik Álmost szabad elhatározásukkal választották fejedelmükül, sem saját személyükben, sem utódaikban a fejedelem tanácsából ki ne zárassanak;
  • 4. az utódok közül az, aki a fejedelem iránti hűségét. megszegné, vagy viszályt keltene a fejedelem és annak családja között, annak vére ontassék, úgy mint a szerződők saját vérükkel szentesítették esküjüket;
  • 5. minden időkre átkozott legyen Álmos vezér és a többi fejedelmi személyek utódai közül az, aki az esküvel kötött megállapodásokat meg akarná szegni.
  • Pusztaszer helye sem véletlen lett kiválasztva. A puszták közepén, de a Kárpátok körkoszorújának közepén is lett e szer megtartva, jelezve azt, hogy Árpád és népe az egész Kárpátmedence jogos birtokosa.

Ópusztaszertől a Kárpátok gerince és a Dinári Alpok gerince majdnem egyforma távolságban van körkörösen. Így Ópusztaszer a medence közepe. Őseink adták a nevet a hegy-vidéknek évezredekkel ezelőtt.
KAR = ölelő – védő – KAR (KARám, KARima, KARély, KARika)
PA = APA -ATYA
TA = TÁj – TAnya – TÁjék – TÁl
azaz: az Atyaisten karja által védett terület: KAR-PA-TA = KÁRPÁT

 

 

 

12. ábra Az ország és a Kárpát-medence mértani közepe volt Ópusztaszer, a SZER helye. Az egész Kárpát-medence birtoklását jelképezi.

Árpád a Kárpátokon kívüli testvér- és rokon népeket összegyűjtve a Kárpátok védő karjaiba, és az itt élőkkel együtt birodalmat alapított. A mágusok papkirálya tudásának birtokában ismerte a sötét, viharos jövőt, amelyet a halak korszakának második fele jelentett a hun népek számára. ezért nincsenek testvéreink, rokonaink a Kárpátokon kívül. Már elpusztultak, beolvadtak, felszívódtak. Az összes szkíta—hun–pártos—avar— magyar néven nevezett népek egyenes, még élő folytatása csak a Kárpátok medencéjén belül él, védve a Kárpátok karjai által. A következő korszakbeli (vízöntől újjászületéséig.

SZER szavunk összejövetelt. szervezkedést jelent, de a SZERetetnek is alapja. SZER – SZERetet – SZERelem SZERvezet – SZERződés – SZERencse – SZEReplő SZERzetes és SZERtartás szavainkban mind jelen vannak. (A világ minden nyelvébe átment ez, pl. CEREMONY, CARITAS, CHARITE.)
A SZER által SZERvezett SZERződést a SZEReplői SZERetetben SZERzetesek (mágusok) által SZERtartással. S(Z)Erleggel, (kupával) SZERződték. (Menynyivel szebb ez a kifejezés, mint a GYŰLés – amelytől nincs messze a GYŰLölet.) Érdekes, hogy milyen csodálatos a magyar nyelv, nem is csoda,
hogy idegen származású, nem magyar szívű tudósaink ezt nem is érzik (Schlőzer—Zeuss—Büdinger Rössler—Dümmler— Budenz—Hunsdorfer/Hunfalvy – a flnnugorizmus atyjai.)
A SZER visszafelé olvasva: RESZ. tehát nem SZERetet és összejövés, egység, hanem: RÉSZre szakadás. RESZelés. RÉSZleg. Az egység. SZERvezet. ellentéte: RÉSZre bomlás. SZERződés, RESZelék, darabolás. Mely nyelvben van ez így a világon?! Kedves finn-ugorosok válaszoljatok!

De a KUPa – azaz a SZERleg – vagy KEgyHELY is ilyen érdekes.Kép

13. ábra Áldozati koponyaedény Tibetb Raussig nyomán)

 

Ismerjük a kínaiak leírását a hunok (hiung-nu) szokásairól. i.e. 170-ben a hun császár (vagy Tanhu) Külyük (kölyök) legyőzi és leigázza nagy ellenségét, a yuet-csi népet, és királyának koponyájából ceremóniális ivókupát/serleget készíttet, aranyból és drágakövekkel kirakva. Ezt a SZERleget utána évszázadokig használták a hun uralkodó ház tagjai, így a kínaiakkal kötött egyezségek SZERtartásaihoz (ceremóniájához) is. A SZERlegbe bort és vért öntve, összekeverve, egyezséget, egységet és békét kötöttek.
A szkíták eredetmagyarázata Herodotus szerint, de a szicíliai Diodorosz leírásában is a szkíták isteni származásáról beszélnek.
A szkíták az égből aranykincseket kaptak (lásd: Grandpierre End- re: Aranykincsek hullnak Hargitára) ekét, jármot, fokost és csuprot.
Herodotus második leírása szerinti íjat, nyilat és övet csuporral. Tudjuk azt, hogy a szkíták az övükön csuprot hordtak.amelynek szakrális jelentősége volt. A szkíták azonkívül a leggyűlöltebbellenségek koponyájának felső részéből ivókupát csináltak.

A SZKÍTÁK NEVÉNEK EREDETE:

A szkíták nevét a hunok híres fegyverének görögös torzításából kapjuk. ASZEGY –ÜTÖről, görögül SAGITTÁról.
MELLKAS = SZEGY – SZÜGY/ÜTŐ.
A hunokat ugyanis a félelmetes íj és nyílkezelésükről és lovas életmódjukról – sagittáriusnak nyilasnak hívták (lásd: a Zodiák sagittárius, hátrafelé nyilazó lóember). A száguldó lovas SZÖgütő, szegütő fegyvere – görögül szagitta, a megrémült. menekülő görög, vagy más népek közötti riadalomban ez a saggitta sagitta vészkiáltásból SZGITTA—SZKITTA—SZKÍTÁVÁ vált!! (Emlékezzzünk a nyugatiak „A magyarok nyilaitól ments meg Uram minket!" – imádságra!!!) Ha szkítákról beszélünk tehát, akkor hunokra kell gondolnunk, és végül a mai magyarokra. (Lásd: az íj ősi nevei és rokonszavak: SZÜGY-ÜTÖ. SZEGYÜTŐ,
SZÖGÜTÖ, SZÁKONY, SZIGONY, SZAGGATÓ, SZAKÍTÓ végül görög: SAGITTA.)

E név a hunból ment a görögbe és onnan jött torzítva vissza a magyarba, úgy hogy szittya. Ez egyúttal megfejti a Massagita nevet is. MA—MAH = hatalmas, nagy, óriási, SAGmA = íjas. MASSAGITTA = nagy nyilas. De a IASI—JÁSZ—JAZIG neveket ismert magyar eredetűek. ÍJÁSZ = JÁSZ – ÍJAZIK. ÍJAZIG = JAZIG (Az idegen történetírók fülének és nyelvének a magyar nyelv nagyon nehéz, és így torzítva adják vissza, mi pedig őket idézzük. Próba: mondd önmagadnak gyorsan: az íjász íjazik. – Ilyen egyszerű, és nem kell a hagyományos magyar betegségbe esni (idegenek és kifejezéseik vak imádata) ahogy már az 1200-as években magyar Pál Mester is mondta. Ha a szkíták (hunok európai neve) az ellenségeik koponyájából kupát csináltak, akkor annak megvolt az oka. Mint ahogy még annak is megvan az oka, miért mondjuk ijesztésül azt: „kupán váglak!!", azaz koponyán, fejen ütlek.

A magyar nyelvben öröklődött és megmaradt mágus felfogás ez. Koponya – az élet kupája. A kínai leírások, a szkíta szokások, pártos, avar szertartások egy egybefüggő szertartást mutatnak, a koponya felső, csúcsos részének tiszteletét. Ez a rész az ősi táltos mágus hit szerint az ember életerejének, élet-tudásának lényegének a lakóhelye, és a koponyacsúcs birtoklása hatalmat, erőátvitelt jelentett. Árpádkori magyaljaink felfogásában. (Szolgám leszel a másvilágon – magyar szokás szerint – lásd: Lél-Bulcsú kupán vágta a kürttel Ottót.)
Az összes hun, avar, magyar koronák félgömb, kúp alakúak, sugarakkal ellátva a ragyogást jelképezik.
KOPonya = az ember agyának lakhelye
KUPa = gyűjtő edény, amely koponyából készült
KÖPölyözés = vér eresztése.
Mágus hitünk szerint az emberi lét lényege, és értelme a ragyogás. a fény a tündöklés elsajátítása. Ezért a tudást – a tanítást az életerő fejben való felhozására – és fenntartására szentelték. (Lásd: a hun uralkodó neve Tanhu -Tanhu. Tanu.) Az embert test legbelsőbb lényege az idegrendszer. amelynek húrját pengetve az
ember eljut a megvilágosodás. (nap-arc) felé.

A MAGASOK TUDÁSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Az indiai jógik és tibeti lámák jelképei is ugyanazt ábrázolják: az elsüllyedt földrész papjaina (a Inagasoknak) titkos tudását.
Ez a jelkép ismert a mai orvosi szimbólumból, melynek nem gömb, (mint a napszimbólum), hanem a kehely a csúcsa. (Lásd mellékelt ábrák.) A gerincoszlopban levő idegek és a koponyában levő agy, a tudás és megvilágosodás útja. A tudás a koponyában levő agyban raktározódik. Az isteni tudást. a mágusok tanítását ezért mint kígyókat ábrázolták A nemiség két útját jelképező kígyók a hím és nőnemű anyagot, földi életet legyőző jelképek, a megvilágosodás, vagy győzelem által kapott kehelyből isznak, a szárnyak a beteljesedést jelentik.

Mivel az Egy – az Isten – ketté osztotta a mindenséget, azaz önmagát, így lett a negatív és pozitív, illetve a sötétség és a világosság. Az élethez ekét alaperő mozgása, és harca adja az egyedüli állandóságot. a változást. Mindennek ez a mozgató ereje és alkotója. Az ősenergia: a mozgás és szüntelen változása miatti alkalmazkodás bölccsé, okossá, tanulttá tesz. (A kígyók jelképezése.) Ez az élet értelme és lényege.

 

21. ábra KÁPRÁZAT Átmenve és átvéve a misztikus iskolákba így néz ki: Jógi káprázat

A tudás mint kehely lett ábrázolva. a mágusok jogarán. A kehely, azaz KEgyHELY az isteni titkok elsajátításának helye. azaz megvilágosodás helye. Ezért csináltak a koponyából kupát őseink, ezért van a rabbiknak, papoknak („yarmulka”). püspököknek. és kardinálisoknak fejcsúcsfedőjük; a szerzetesek ezért borotválják koponyacsúcsukat („pilis”). Így vették ezt át mágusainktól mint a felnőtteket utánzó gyerekek, anélkül, hogy ma tudnánk, hogy mit is jelent. (A keletieknél lefordított szirmú lótuszvirág.)

 

 

22. ábra Hun fejedelmi jelvény (kupa turullal és kígyóval). Még az agyfodrok is láthatók. (Fotó: Érdy Miklós)


Az esszén, görög és egyiptomi misztikus tanítások is állandóan kupát említenek, az élet poharát, stb. A keresztény írások is. az újtestamentumban a megtelő, túlfutó pohárról, kehelyről beszélnek, amelyet a szentlélek kitölt. Krisztus is a keresztfán élete utolsó pillanatában ezt mondta: „Atyám, vedd el e kelyhet tőlem.” Ez a mondása máig is félre magyarázott és érthetetlen a keresztény papok által. Krisztus az élete földi beteljesedését ajánlotta az Istennek. A kehely vagy kupa az élet lényegét egybegyűjtve a koponya csúcsán mint egy korona van. Ez a koponya rész a kapocs a föld és az ég között.


  A világmindenség szelleme (a tanoka-tangri, tengri) a koponyában; kupában, a kegyhelyen kötötte meg szerződését a FÖLD csúcs képviselőjével, az emberrel. Talán ezért is a magasok hármas szóazonossága. Koponyából KUPA – KEgyHELY – SzERLEG mint az anyagi élet legmagasabb fizikai helye, ahol a szellem a földön tartózkodhat testben; az értelemként. (Az ember ezért a teremtés koronája. Isten képmása, ábrája.) Micsoda csodálatos örökség, hogy a világon egyedül a mi nyelvünkben van ez így meg, az elsők, a magasok nyelvében.
A pártos birodalom magasai jogarán még látható egy másik érdekes dolog is. Mégpedig az oszlopon vagy boton levő korongok, vagy almák közül a hatodik (alulról számolva. mert a kígyó is felfelé
kúszik a boton, ami a tudás fájának almát ajánló kígyója) napkoronás, ragyogó emberfejet mutat. Ez a HAT-Ra. a hatodik ragyogás, a hatodik alma megevését, a hatodik csokor kinyitását, vagy a nyugati misztikus iskolák szerint a homlokszem kinyitását jelenti.
A megvilágosodást. a világ titkaiba való beavatást a nyugati titkos iskolákban: illuminati – a bölcsek kövének megtalálását jelenti.
Nálunk a mágusok vagy magasok örökösei nyelvén csak HATALMASOKnak mondjuk őket. (MAGISTER vagy MESTER)


A világ titkainak megtartása és ápolása a pártos hun birodalom MAGAS papi rendjének a HATALMASoknak. volt kötelessége és hivatása. A HATALMASok hatodik fény megjelenésének városában. HATRA-ban. Itt tanult tudást Jézus is többek között.
(A hetedik jelkép egy felfelé fordított lópatkó-szerű ábra, innen jön a lópatkó szerencsét váró, ajtó fölé kiszögezésének szokása világszerte. A lópatkó és szerencse így függ össze, ez a kehely.

Valójában a KE(gy)HELY ábrázolásának felel meg, a koponyacsúcs fölfelé fordult energiasugarai áramlásának.

Ezt a magasok szárnyas sólyommal – turullal jelölték (Lásd az ábrákat). A kereszténység ezt galamb formájában, vagy glória körrel, a szentlélek birtoklásaként ábrázolja, szárnyakkal is. A hindu jógik – tibeti lámák – és buddhista szentek kinyílt és felfelé fordult szirmú lótuszvirággal jelképezik.)

Mezopotámiai eredetű ősi hit szerint a király Isten fő képviselője volt. Egykorú ábrázolásokon a glória-ragyogást, az ún. felséglényt láthatjuk (új avar nyelven: xvarenah/korona. óperzsául/ farnah). Ez az isteni eredetű felséglény, ha elhagyta a királyt, az azt jelentette, hogy mágikus ereje megszűnt és ezáltal méltatlanná vált az uralkodásra. Innen ered a mágikus-király fogalmunk (Mészáros Gyula: Kelet-Európa néptörténete. Budapest.1941)

Ez a szentlélek emberi testbeni megjelenésének, vagy megvilágosodásnak helye. A szárnyakkal van ábrázolva, ez a megtöltött kehely!!
Megjegyzendő a kígyók jelenléte is. A mai orvosi cégérjel boton (gerincvelőn) felfelé kúszó kígyója (életenergia) kehelyből (a koponyacsúcs tetején átadott Isteni tudás megszerzése) ivó képe, a magasok, a hatalmasok jogarának értelmét vesztett jelképe, amelyet tőlünk vettek át világszerte. Figyeljük meg a felfelé kúszó kígyót a boton, vagy a táltoson, amint azok eltűnnek a nadrágja alatt, és a has részen, majd a fejnél jelennek meg. Szinte ugyanazt a képet adja ez a hatrai emlék, amilyen a jógik, lámák kundalini kígyós tanításai, vagy az egyiptomi, görög misztikus iskolák caduceus-a. A kígyók nem a gonoszságot, hanem a tudást szimbolizálják. (Kígyó: a bibliai Ádám-Éva történet és a Paradicsomból való kiűzetés egy sátáni kísértés eredménye. A gonosz kígyó képében sugallta az alma megevését, a tudás (vagy élet-) fájáról. Ez egy rejtjelezett titkos tanítás, amelyet a keresztény papság félreért. A kígyó a mágusok tanítása szerint az életenergiát jelképezte. azaz a gerincvelőben jelenlévő szexuális energiát, amely mint egy kígyó lefelé, a nemi szervek felé, vagy felfelé a megvilágosodás felé kúszik (kundalini energia/kígyó). Ezért volt celibacio (önmegtartóztatás) a papságnál (mára elvesztette értelmét, kilúgozódott), hogy a kígyók inkább fölfelé kússzanak, a megvilágosodás felé (‘káprázat’), nem a fajfenntartás, a szexualitás felé.

A fej tetejét koronázó turul-sólyom, a szárnyak, a szentléleket jelképezik.
Emese ősanyánk táltosasszonyi látomása és a világ titkaiba való beavatottsága turul madár képében Árpád fejedelmünkben érett be. Emese ősanyánknak révületében átadott mennyei sugallatés lágyékából fakadó hatalmasok erejének eltékozlása amai magyar balsors. A mágusok törzséből eredő Emese elődei ily óriási örökséget adtak át őseinknek. A képen látható hatalmas mágus nadrágot hord és fokost tart a kezében, turullal a fején. Ez a mai magyar nép lelkületét tükrözi, mondáinkból, az ismert jelképekkel.

Mágus nyelven KÁPRÁZAT. A fény. RAgyogás. RA.
kobakban, koponyában, kapódott, KAP-RA-ZAT – fénysziporkázás a fejben. Ezért a pártos birodalom mágusai a kiterjesztett szárnyú turulmadárral jelképezték a megvilágosodást. Ez ma a káprázat szavunkban megmaradt.
Íme Emese álma, a turulmadárral, mint a szentlélek. a nagy szellem jelképévei, ezért hordtunk mi egyedül tollat a csákón. a toll a fejen vagy sisakon mindig a könnyűséget. a szellem birtoklását, tudást jelképezett, nem csak üres dísz.


Tudat alatt megtartottuk ezt a magyar szokást a mai napig, tollat szeretünk hordani a fejünkön, de nem is tudjuk miért!
Hermes Trismegistos (Toth) is a szittya szárnyas kupával a fején és kezében a kígyós jogarával maradt ránk.

29. ábra Szanatrug párthus király turullal


A hatrai mágus központ ránk maradt domborműveit és szobrait érdemes közelebbről megfigyelni. A hatrai jogar másabb mint az egyiptomi és görög ún. caduceus.
Itt csak hat korong vagy gömb van, és a turul csukott szárnyú. Csak a főpap koponyáján van kitárt szárnyú madár. Ez a hat csokros, vagy hinduknál Csakrás fejlődési állomást jelenti (lásd: későbbi magyarázat). A GER-t vagy GERincet jelentő GERelyt (kopjafa = koponya végű állított gerely – azaz gerinc, rajta fejjel v. koponyával) élére állították és az energia-csomókat, vagy csokrokat almák felszúrásával jelképezték. Hat almával / hatalmassá válva, innen ez a kifejezésünk.
HATALMAS – azaz HAT ALMÁS. A Bibliában is Éva a kígyó által ajánlott almát eszi Ádámmal, a tudás fájáról. A hetedik csakra – vagy csokor – vagy erőcsomó az az ülő, pihenő turullal volt ábrázolva. A KEgyHELY-ben. Ez a káprázat hiányát mutatta, azaz az AVATÁR, vagy BEAVATOTT (világ titkaiba) várását és keresését. Ez a nazarethi (mazar réti) Győző/ Gyessze/Jessze/Jesse Jesus megjelenésével, mint a világ világossága bekövetkezett. A hatalmas mágusok (magasok) három képviselője ezért tette tiszteletét – a hat almás – mágus hit szerint a következő korszak avatárjának.
A megtelt kelyhű, azaz a szentlélekkel kitöltött (lásd szárnyak suhogása, glória, stb.) ragyogás és fény AVATÁRja, a Kishon folyó parti tábor hegy lábánál elterülő Mazar-réthi születésű GYŐZŐ. Ő is szittya mágus, hun főpapi szokás szerint ajánlja vissza győzelmi trófeáját, kupáját, halálakor a világok atyjának. (Ezért a talmud átkozott Nimród népefia fiának mondja.) A Győző lassan Jesse – latinosan Jessus lettKép 30. ábra Áldozati koponyaedény
Tihethill (Müller-Raussig nyomán)Az ősi hun-szittya szokások, azaz az ellenség koponyájából csinált győzelmi trófea, kupa megmaradtak a mai napig, mert az összes sportversenyeken a győztes csapat, vagy személy kupát kap a győzelem jelképéül, így van: Grey Cup Orange Bowl. Világ-kupa stb. Igaz, ma már fémből készül, de jelentése ugyanaz.

            Nézzük meg a koponya és kupa kapcsolatát:

KOPonya
KOBak = e szavak kezdő három betűje adja a
KOP-KOB-KAP mai nyelven ‘fej’ alapszót
KOPasz
KOPár
KÁPoszta = angol (CAB)bage. fr. továbbvíve
KÁPlár = fej és lár (azaz lámla – Lári-fári. ALAHM) lármázó, parancsoló, kiabáló fej
KAPitány = parancsnok, fejes, főnök
KAPitalista = egy személyű tőkés, azaz fejben csúcsosodó gazdasági forma
KAPitulál = a vesztes megadja magát
KUPa = üreges, gömbszerű, – aljú tárgy, mint egy félbevágott gömb
KÚP = üreges gömb, félbevágott gömb
KUPak = kis méretű, üreges félgömb
KUPola = üreges félgömb
CSUPor = ivócsésze
CSÚcs (csöcs) = valaminek kiálló teteje
ZSUP = nádból kötött csúcsos tető
KÖPü (méhkas) = lefordított üreges félgömb
KAPtár = lefordított üreges félgömb
KÁPolna = kúpos tetejű kis, kör alakú imaépület
KABát (GUBA-SUBA) = emberi testre húzott, alul nyitott, elől gombolós kúpszerű ruha
KÖPeny = esőtől védő lefordított kúpalakú viselet
KAPni
KAPhaló
KAPóra jön = a csupornál hajlított tenyérrel függ össze
KAPZSI
KÖPül = üreges kupában, edényben kever, kavar
KÖPölyöz = vért ereszt, eret vág, serlegbe enged, kupába folyat

A KÚP—KUPAK—KUPA—KAB—KÖP—KAP alapszótő mindez szavainkat rokon fogalommá teszi. E fogalmak egy üreges félgömbszerű KÚP vagy KUPA képpé sűrűsödnek. Megtalálhatók idegen nyelvekben is, akik tőlünk vették át: CAP – CAPUT—CAPO—KOPF—CAPEZA—CABBAGE – fellel összefüggő szavak. Az üreges, félgömbbel összefüggőek pedig CUP—COOPER—CUPOLA stb.
Szittya—hun—avar—magyar szokás: a köpölyözés – köpülés (érvágás) vért fakaszt, vagy ereszt egy kupába, azt borral megkeverve szert ülve a SzERLEGből – KUPából KEgyHELYből – SZERZŐDÉSt köt, (KAPcsolódik, társul – lásd angol: coupling, couple).
Így lesz Serleg a SzERLEGből, KEHELY a KEgyHELYből. A kupából ivott szertartásos eggyé válás = SZERvezet a keresztény mise fő jelenete („Íme az én vérem”).

A kupaalakú forma egy gyújtó forma, amelyben minden öszszegyűlik. Ismerve a vonzás törvényét, a folyadék elfolyik, de a kupa egybegyűjti azt. Így a kupává, csuporrá formált tenyér is a forrás fölé hajoló ember ivóeszközévé alakul. Ez is ősidők óta alakult így ki (KAP KAPni, KUPorgatás stb.).
 Őseink a KUPA vagy SzERLEG (lásd mit tesz a SZER/SZERetet). SEREG-GYŰJTŐ, KEHELY (A KEgyHELY. a koponya csúcsa a világ minden titkos tanításában) mágusi ismeretében tanítói a világ kultúrnépeinek.
Barbár szokás úgy látszik, hogy mégis megfelelt a világ népeinek, mert átvették, ellopták tőlünk.
Csak a mi nyelvünkben van még így ez a szoros összefüggés, a VÉR és KOPONYA. a SZER—SZERETET és KEGY azaz ISTEN között. Mi kaptuk az égből az aranykupát, őseink övön hordták azt, mint a tudás és szeretet jelképét.
A koponyacsúcsból készített ivó KEgyHELY vagy KUPA vagy SzERLEG az úrvacsora mai áldozó pohara.
KAPU szavunk is mindezzel összefügg. A KAPU az ég és föld között a fejcsúcs. A lélek kapuja a koponyacsúcson van, mágus hit szerint eltávozik a lélek az emberből. Ezért akad fol a halott szeme. A klinikai halál állapotából visszajött emberek leírása szerint hatalmas fényár fogadja őket egy sötét, szűk folyosó után.

AZ ÉLETFA MAGYARÁZATA:

Mágus táltosaink életfája, a létra vagy ma címerünkben a kettős kereszt. Ez egyezik az összes misztikus iskolák, egyiptomi, esszén, görög, hindu, tibeti, buddhista jelképeivel és titkos tanaival.
A gerincvelőben és az agyban az ideg- és energiaközpontok (csakrák – csokrok) létrafokain egyre magasabbra jutva a hatodik csokor kinyitásakor jön a megvilágosodás (hatodik alma megevése ‘hatalmassá’ tesz) vagy a harmadik szem látása.
A magyar táltoslétra az embert test idegrendszerének tökéletes modellje.)
A LÉTRA szavunk értelme: a LÉT = élet; RA = ragyogása. fénye.
Az élet fokainak tündöklése az Istenhez fölfelé vezető úton (jóga csakrái).

E kettőskereszt és táltoslétra változatok nyomonkövetése úgy visz vissza a Kaukázuson keresztül Turánba, a kínai nagy faltól Bajorországig, mint a szarvascsapa a hóban az elejtett vadhoz..

Árpád apánk családi címere azonban a ma is ismert Árpádsávok voltak, a fehér és vörös sávok a hun uralkodók papkirályi hatalmi színei. Négy fehér sáv: az élet anyagban nélkülözhetetlen feltételeit, a négy alapelemet jelenti, amelyek nélkül a mágus hit szerint nincs élet: tűz—föld—levegő—víz. Egyenlő széles és hosszú fehér, vagy ezüst sávok, téglalapok az alapelemek egyenlő rangját jelentik. A tűz azonban mindig ki van emelve, mert a szellem, a világmindenség urának, az Istennek jelképe, amelyben minden megtisztul. és megváltódik. A tűz mint az égen égő nap meleget is és életet is ad.

E világszellem tiszteletére égtek az áldozati tüzek még a XIV. századi Magyarország hegytetőin.

ÁRPÁD KÜLDETÉSE:

Rendkívüli rendeltetésű Árpád apánk, ily dicső magasztos tudás és küldetés örökségeként, mint papkirály a mágusok fejedelme, egyesítette a valamikor nagy hun népeket.
A megmaradt Kárpátokon kívüli részeket először egyesítette és Etelközben szert és szerződést alkotva, vérszertartással szentesítette.
Később a Kárpátokon belüli hunság (avar) végveszélyben levő segélykérését meghallgatva. és a saját magas hitének isteni parancsára a külső hunok már egyesített népeit a Kárpátok (Isten KARJa ölelésének vidéke, tája) védő karjaiba hozta.Itt a Kárpátok ölelésében az összrokon népek nagy szövetségét Pusztaszeren. a Kárpátok középpontjában újra megszervezte. és újra vérszerződéssel szentesítette. A Kárpátok központú Atilla örökségeként újra megerősített Hun Birodalom több mint 100 éven keresztül Európa legnagyobb katonai és gazdasági hatalma volt.

E hon birodalom a magasok (mágusok) papi törzse neve által mint (MAGY-ÁR) magyar (azaz ‘a magi-k, mágusok sokasága. serege’) áll mind a mai napig!!!
A MAGYAR törzs ezért volt az ország szívébe, a Pilis Dunakanyar, Csepel vidékére letelepülve, a törzs-szövetség, és gyepünépeik által védve, körkörösen.
Árpád nagyfejedelem előrelátása. apjának. Álmos-nak isteni küldetése által. a magas tudás birtokában a mai korszakváltozás idejéig meghatározta népünk fennmaradását. Sajnos, dédunokája, Vajk a német birodalmi és papi fondorlattal agymosott István király az ópusztaszeri vérszerződés 5. pontját megszegte. Ezzel a
tettével a magasok átkát magára és családjára, az egész nemzetre, a mai magyar népre ráhozta.
Ne gondoljuk azt, hogy a vérszerződés csak üres szertartás volt!!

A táltos-mágus magasok a hun papi rend által levezetett szertartás óriási misztikus erőket mozdított meg. E mágus rend ma is működik, csak el van rejtve, mert a keresztény inkvizíció, a mohamedán túlbuzgóság évszázadokon keresztül ellene tört.
Gondoljunk csak a tibeti lámákra, akik földöntúli képességekkel rendelkeznek. Gondoljuk csak régi leírásokra a táltosmágusainkról, hogy mikre voltak képesek.
E hatalmas erejű vérszerződést büntetlenül nem lehetett megszegni, amint azt István és családja sorsából is láthatjuk: összes gyermekeit elvesztette, a trónörökös Imrével együtt, egyetlen utódja sem maradt. Ő maga az életét búskomoran és gyakori zokogások között nagyon szomorúan végezte be. A mágusok átka rajta és írmagján beteljesedett. Ha nincs Vazul és fiai, akkor az Árpád-ház ki is hal, rajta keresztül. Emese isteni eredetű beavatott látomása véget is ér. De a „pogány” Vazul fiainak az árpádi öröksége újra dicső királyokat ad a magyar népnek. A magyar nép sorsa így évezreden keresztül e szerződés megszegésének következménye.
MINDEN IDŐKRE ÁTKOZOTT LEGYEN ÁLMOS VEZÉR ÉS A FEJEDELMI SZEMÉLYEK UTÓDAI KÖZÜL AZ, AKI AZ ESKÜVEL KÖTÖTT MEGÁLLAPODÁSOKAT MEG AKARNÁ SZEGNI!” – így szól a vérszerződés5. pontja.

A Szózat, a Himnuszunk ez átok beteljesülésének szomorú dalai. „Balsors akit régen tép!” évszázadok óta már nyakunkon van.
Csak akkor volt egy kis szünet, amikor magyar érdekü-lelkűszívű-leheletű gondolat és vezetés megenyhítette az ősök szellemét.
Így V. István – vagy Mátyás királyaink magyar érdekli uralkodása alatt. De a SZER megszegése, a SZERTELENSÉG vagy részre szakadás újra szenvedésbe taszított bennünket: szenvedésünknek és balsorunknak mi vagyunk az okai! Mindaddig,amíg nem őseink szellemeinek és saját legbensőbb lelkületünknekmegfelelő életet élünk. Örökségünk. a világelső magyarok öröksége ránk vár, és oly könnyű volna megszerezni, csak mozdulni kellene irányában, láthatatlan, segítő kezek egyengetnékutunkat, mert a „tékozló fiú megtért!!! és az apa kebléreöleli őt!!”
De nekünk jobb a kilátástalanság, a széthúzás, ezer vallásraszektára és pártra szakadás, az anyag, az aranyborjú hajszolása, az idegenek és nyelvük, felfogásaik, szokásaik utánzása és imádata.

Nem is lesz szebb és jobb magyar jövő mindaddig. amíg ezt fel nem ismerjük és befelé fordulva ősi dicsőségünkre büszkén építve követeljük örökségünket.
Mindehhez csak magyar lelkület. érzés. és értelem kell. Ahogy Herodotosz és a régi történetírók írták rólunk: a szittyáknak vannak a világon a legszebb törvényeik. a szív törvényei!!
Csak magunkba fordulva. magyar mivoltunk felszínre hozásával és Árpád apánk szeretetben szervezett szerződése tiszteletben tartásával fogunk újra régi dicsőségünkben, a földöntúli hatalom által megerősödve újjászületni.
Árpád mágus-fejedelem után rövidesen elhalványodó ragyogásunk az új korszakra ismét megújulhat. Segíts MAGADON, az Isten is megsegít! – így szól a jelszó.
Árpád megmutatta hogyan kell hatalmat és tekintélyt teremteni. Az új korszak és az új évezred kezdetén Árpád nagyfejedelem példáját követve újjászülethetünk.
Legyen a fény, szeretet és hatalom, amely újjáéleszt bennünket!!! Árpád szellemében!!!ÁRPÁD ÉS MAGYARJAINAK RENDKÍVÜLISÉGE:


1. Az egyiptomiak szerint – Trogus Pompeus – írja, hogy a szkíták a legősibb nép a világon. (MAG—HUN, mindkettő hatalmasat, elsőt jelent a világ nyelvein);

2. Herodotosz szerint kétszer is: a szkíta, szittya az istenek gyermekei;
3. Bölcs Leo császár: fenséges. királyi szkítának mond:

4. Mezzofanti pápai bíboros. a Vatikán könyvtárosa a magyart: mint a világ legszebb és legtökéletesebb nyelvét említi, ő maga több tucat nyelven beszélt:
5. Sir John Bowring. India kormányzója, nyelvész és költő, egyenesen Isten igéjével azonosítja, és filológiai külön üdvözletet ír a magyar nyelvhez, magyarul.

UTÓIRAT

Az arab, mohamedán hódítások és vallásháborúk Perzsia (Sassandia) meghódítása után baktriai-sogdiai eftalita fehér hun fejedelemségeket támadta. A mágus papi törzs, azaz a magyar törzs mint a szabírok vezető törzse, eljőve a Kaukázuson túlról nagy változáson ment át. A félig megállapodott és nem nomád
állattenyésztő életformája után lóhátra kellett ülnie és maga is fegyvert kellett hogy fogjon létéért. Így mire az Árpád apánk által újjászervezett Hun Birodalom megvalósult Etelközben; már önmaga is vitéz és bátor törzzsé keményedett.

Az ősi hegyi kőoltárok és a síkságokon épített ziggurátok helyett most lóháton mozgatható és szétszedhető szerkezetek helyettesítették azokat.
De őseink mindig keresték a hegyek ormait az égi úrhoz való imádságukhoz.
Az árpádházi királyaink koronázási szertartása is a koronázási hegyre lovagolva záródott le, ott bemutatván magát az Egek Urának a hegytetőn a négy világtáj felé kellett szablyával vágni (mintegy a négy alapelem uralmának jelképe is ez). Csak a koronázási hegyen lefolyt isteni bemutatkozás után lett királysága jogerős. (Ezt még Ferenc Józsefnek is el kellett végeznie.) A magyar törzs a hunság krémje és lelke volt. Nagyon nagy becsben voltak tartva, ami nem is csoda, hiszen a tudás, gyógyítás, tanítás és lelki tanácsok tőlük jöttek, ezért voltak magasok, vagy hatalmasok. Ezt egyhangúan az összes hun népeink és társult rokonaink is elismerték.
Ezért is lett ez új hun birodalom neve magyarok országa annak ellenére, hogy minket a mai napig Hungária. Hungary. Ungam, Hongrie, Hungria, Ungheria néven emlegetnek, azaz Hunok népe országának hívnak. Az idegenek nem tudnak magyar törzsről, csak később, miután mitőlünk átveszik.
Mindenki felfelé törekszik, a sok hun törzs tagjai büszkén vallották magukat egymás közt magyarnak, azaz a magasok törzséből valónak.
Olyan ez. mint ma ha valaki technikus, de mérnöknek hívatja magát, vagy dorogi, de budapestinek mondja magát!
Az emberek lelkülete nem változik évezredeken át. Mindenki többnek akarja magát mutatni. Így a szarvasmarhát legeltető alföldi hun is magyarrá nőtt, azaz egy volt a magasok közül.

A ma élő magyarság (hunság) közül valójában nem sok már az igazi magas vagy magyar. A vezéri törzs felhígult, sok tagja az első német-magyar háborúkban ottveszett, majd Muhipusztánál a talárok ellen, mivel elől járt a csatában is. A papi—táltos—mágus tanításoknál maradtak szétszóródtak az országban, vagy az inkvizíció évszázadai végeztek vele. Beolvadlak más hun törzsekbe.
De azért mindannyiunkban van annyi még így, felhígulva is, hogy mi is büszkén magyarnak gondolhatjuk magunkat.
Ha egy generációváltás 25 év és mivel két elődünk kell hogy legyen létünkhöz, akkor 500 évre visszamenve több, mint egymillió elődünk van, ez azt jelenti, hogy ezer évre vetítve előre. a Kárpát-medencében, de még azon kívül is mindenki mindenkinek rokona. De csak a mi vérünkben folyik a legtöbb hun vér még mindig és azon belül pedig magyar – azaz a mágusok vére.

Mindkét esetben rendkívüli emberek vagyunk, hiszen a Tarihi Üngürüsz, vagy a Herodotosz általi eredet-írás is Isteni származást hagyott ránk.
A finn-ugor eredetmagyarázat nem tudta megmagyarázni a párduckacagányos, sassanida mintás, türkös nyelvezetű, délfelé mutató származásunkat, és indiai-perzsiai számtalan névazonosságunkat.
Ebből a megvilágításból sok minden megmagyarázható, és olyan dolgok, amelyek rejtélyek voltak. azonnal világossá válnak.
Merjünk magyarul gondolkozni!!!

 

FORRÁSMUNKÁK:

1. Dr. Fehér M. Jenő (domonkos rendi pap): Képek a magyar sámán inkvizíciók történetéből 1967. Warren. OHIO. USA.
2. Richard N. Frye: The Heritage of Persia. 1962. Harvard University
3. Dümmerth Dezső: Az Árpádok nyomában. 1977. Panoráma
4. Götz László: Keleten kél a nap. 1990. Népszava
5. W. M. McGovem: The Early Empires of Central Asia. 1939. University of London
6. Astara Inc. Book of Life. 1972
7. Secret of the Ages. Robert Collier. 1975. Collier Book Corp.
8. Wisdom of the Mystic Masters. J.J. Weed. 1968. Parker Publishing Co. Inc. West Nyack. N.Y.
9. Zajti Ferenc: A hun-magyar őstörténelem. 1928. Budapest
10. A hunokról. akik meghódították Indiát. Mi volt a hunok vallása? Budapest. 1926. Dr. J. Jamshedji Módi professzor. India.
11. Encyclopedia of Forbidden Knowledge. 1990. Hamlyn Group. „Cassiel”.


Ábrajegyzék

1. ÁBRA A FELNÉGYELT KOPPÁNY TESTRÉSZEINEK KISZÖGEZÉSI HELYEI. JELENTÉSE: A KERESZT URALMA A MAGYARSÁG FELETT.
2. ÁBRA HOMLOK -HARMADIK SZEM MAGYAR HAJVISELET
3 ÁBRA RAGYOGÓ KORONG KARIMA
4. ÁBRA KÖR-RA RAGYOGÁS
5. ÁBRA BABILONI PECSÉTELŐHENGER LENYOMATA, SZÁRNYAS NAP
6. ÁBRA AHURAMAZDA, A PERZSÁK NAPISTENE. PENZEPOLISZI RELIEF, I.E. V. SZ.
7. ÁBRA A NAPKÖRÖS, NAPKORONÁS TÁNYÉR
8. ÁBRA EGYIPTOMI NAP-KÉP SÓLYOMMAL
9. ÁBRA KORONA-FORMÁK
10. ÁBRA TOLLAS KUPA FEJDÍSZ KORONA
11. ÁBRA HONEGYESÍTÉS ELŐTTI NÉPEINK ÉS VEZÉREIK A KÁRPÁTMEDENCÉBEN. ÁRPÁDOT SÜRGETŐ ÉS BEHÍVÓ VEZÉREK, AKIK MÁR ITT ÉLTEK RÉGEBBEN: EGÖD, ÖRSÚR, ABA, BORS, ED, EDÖMÉR, ETE, BÖNGYÉR, ACSÁD, VAJTA, KETEL.
12. ÁBRA AZ ORSZÁG ÉS A KÁRPÁT-MEDENCE MÉRTANI KÖZEPE VOLT ÓPUSZTASZER, A SZER HELYE. AZ EGÉSZ KÁRPÁT-MEDENCE BIRTOKLÁSÁT JELKÉPEZI.
13. ÁBRA ÁLDOZATI KOPONYAEDÉNY TIBETBŐL (MÜLLER-RAUSSIG NYOMÁN)
14. ÁBRA INDIAI JÓGI HARMADIK SZEM
15. . ÁBRA BUDDHISTA LÁMA. FEJÉN A KEGYHELY, CSAKRA (CSOKOR) ÉS KÍGYÓ
16. ÁBRA CSOKROK ÉS KÍGYÓ
17 ÁBRA CSOKROK, ENERGIAKÖZPONTOK A TESTBEN
18. ÁBRA CSOKROK, ENERGIAKÖZPONTOK A TESTBEN
19. ÁBRA CADUCEUS
20. ÁBRA PÁRTOS JOGAR
21. ÁBRA KÁPRÁZAT ÁTMENVE ÉS ÁTVÉVE A MISZTIKUS ISKOLÁKBA ÍGY NÉZ KI: JÓGI KÁPRÁZAT
22. ÁBRA HUN FEJEDELMI JELVÉNY (KUPA TURULLAL ÉS KÍGYÓVAL).
MÉG AZ AGYFODROK IS LÁTHATÓK. (FOTÓ: ÉRDY MIKLÓS)
23. ÁBRA A GERINCOSZLOP A LÉLEK LÉT-RÁJA
24. ÁBRA HAT-RAI MÁGUS KORONÁJA RA-GYOGÁS, A NAP KORONÁJA
25. ÁBRA TURUL-SÓLYOM A HAT-RAJOGARÁNÁL
26. ÁBRA HATRAL HATALMASOK HAT ALMÁJA. A HATODIK CSOKOR – CSAKRA – KINYITÁSA, VAGY ALMA MEGEVÉSE.
27. ÁBRA SÁMÁNFA, MELYRŐL A SÁMÁN LELKE ÚTRA KÉL. EVENKI SÁMÁN FEJDÍSZRŐL (IVANOV NYOMÁN)
28. ÁBRA ZALACSÁNYI HÍMES TOJÁS. (MALONYAI NYOMÁN)
29. ÁBRA SZANATRUG PÁRTHUS KIRÁLY TURULLAL A FEJÉN
30. ÁBRA ÁLDOZATI KOPONYAEDÉNY TIHETHILL (MÜLLER-RAUSSIG NYOMÁN)
31. ÁBRA KOPONYA ÉS KUPA
32. ÁBRA TÁLTOS LÉTRA: AZ EMBERI IDEGRENDSZER A KETTŐS KERESZT ALAPJA
33. ÁBRA A TURULOS ÉS A PIROS-FEHÉR ÁRPÁDSÁVOS LOBOGÓ A KÉPES KRÓNIKÁBÓL
34 ÁBRA HUNOK (AVAROK) CSATÁJA CESUMAUMÁL (A BÉCSI KÉPES KRÓNIKÁBÓL

HUANKARA

A magasok (mágusok - táltos) iskolája, az elrejtett ősi tudás temploma. A hun-papi rend. MAGY-AR szellemű és SZÍVŰ szervezete. Az új korszak (New Age) fáklyája a magyar népnek. Világosság nemzeti sötétségünkben. Reménység balsorsunkban.
HUANKARA: AZ ISTEN AKARATA A MAGYAROKNAK

 

Eredeti források: http://www.nemenyi.net/doc/02magusok1.pdf


Hozzászólások megtekintése a régi honlapról


« Prev Next

Hozzászólás  

#4 A teljes videó .Merkurius 2013-04-03 23:53
Vajon a többi része is így elfogadható a beszélgetésnek , szerintem nem szép dolog csak részleteket kivenni belőle .
www.youtube.com/watch?v=Zaw_P6hZiyc
#3 szabirlaci 2013-04-03 18:37
+1 #2 Subartu 2012-06-27 22:12
A sok minden mellett, amelyekkel egyetértek, hadd emeljek ki egy kicsiny, de talán rosszul ismert részt az írásból:
"Az évszázadok ilyen fokú magyar mágus-sámán üldözése végül elhozott bennünket a kuruc szabadságharcokig. amikor a magyar fejedelmek alatt még a magyar nyelv sem volt hivatalos."

A mágusok üldözésének nem sok köze van a szabadságharchoz. Azt, hogy csak 1844 óta hivatalos nyelv a magyar, az anyai ágon zsidó habsburg-féléknek köszönhetjük. Ahogyan a szabadságharcot is nekik köszönhetjük, mert olyan kegyetlen elnyomást, mint amaz zsidóivadékok míveltek, egyetlen nemzet sem bírt volna elviselni, nem hogy a magyar. A török hódoltság idején a hódoltsági területeken nemzetünk közel 1 millió fővel gyarapodott, gazdagodott, és az ország azon területe virágzott kezük munkája nyomán. Amikor a habsburg zsoldos falkák a kívánatos terület visszaszerzése után éveken keresztül dúlva pusztították országunkat, sor százezer magyart gyilkoltak, kínoztak, erőszakoltak meg. Erre a habsburg-zsidó viselkedésre volt válasz a Rákóczi fejedelem vezette szabadságharc. Észrevételem tán apróságnak tűnik, de ha nem értjük meg a habsburg-zsidó népirtás igazi szándékait és a magyarirtó, nemzetromboló politikájukat, akkor azt az évezredes szándékot veszítjük szem elől, amely Géza fejedelem árulásával kezdődött, és Mátyás rövid uralmát leszámítva azóta is tart.
#1 Zoli 2012-06-27 19:10
Kedves laci7

Nagyon sokat gondolkodtam mi tevő legyek az ide írt hozzászólásaiddal. A hozzászólásaidban elismert magyar kutatókat és történészeket szólsz le, egy tőled eredő kétes megalapítássál, " valszeg" ami szerintem = a valószínűleg szavunkkal. Ha lenne kútfőd mindazokra amit írtál maradhattak volna a hozzászólások. De amikor már Jézusunkról azt írtad, hogy egy "naiv szkíta volt", ott már nem volt nehéz dönteni. A döntésem még is az volt amit a már lefektetett szabályzatunk[/urlhttp://magyarmegmaradasert.hu/nyitolap/honlap-tajekoztato] diktál. Visszavontam valamennyi hozzászólást ami tőled jött.

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások

Honlap ajánló