20240220
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2009 augusztus 29, szombat

A magyar Szent Korona 1

Szerző: Badiny Jós Ferenc

Arányrendszerének és Mitológiájának közel-keleti kozmológikus vonatkozásai

Nemzetünk hagyománykincsének egyik fontos és a múltba igen messzire vetíthető darabja a Magyar Korona, vagy – ahogyan nagyon sokan és talán helyesen is nevezik - a Szent Korona.

bjf_szk01

VITAIRAT: PROF. BADINYJÓS FERENC ELŐADÁSÁBAN

bjf_szk02

Nemzetünk hagyománykincsének egyik fontos és a múltba igen messzire vetíthető darabja a Magyar Korona, vagy – ahogyan nagyon sokan és talán helyesen is nevezik - a Szent Korona.

De ez a fennséges ékszer nem azért "szent", mert sokan Szent István koronájának vélik, hanem azért, mert mitológikus vonatkozásai nemcsak a keresztény valláshoz csatlakoznak, hanem a kereszténység előtti tiszta és valóban Isten rendelkezéseihez alkalmazkodó, kozmológikus vallásszemlélet elemeit is tartalmazzák.

E tanulmány nem foglalkozik a Szent Korona jelenlegi eszmetanával. Nem tér ki annak nemzet- és hatalmi politikai magyarázataira. Legkevésbé tárgyalja, mint a Magyar Apostoli Királyság szimbólumát. Nem tér ki Werbőczy "Tri parti tum" -ának azon határozatára sem, mely szerint:

"A szent korona egyesíti magában az állam két tényezőjét: a nemzettagokat és a királyt. "

Nem akarunk ezzel a szomorú történelmi szintézissel foglalkozni, mert akkor talán néhai Rudnay Egyed tételéből kellene kiindulni, mely szerint Rudnay azt állítja, hogy:

"A Szent Korona tiszteletében gyilkolta legtöbbet a magyar a magyart. Ez a Szent Korona egyházi eszmetana állította mindig két csoportba a népünket: a magyar nemzetibe és az egyháziba. Miután pedig mind a két tábor tisztelte a Szent Koronát - az egyesítette őket. De nem az életre, hanem a halálra. "

Rudnay Egyed nagyon jól ismerte nemcsak a nemzeti történelmünket, hanem az idegen uralkodó osztály csaknem ezeréves kiváltságait is. Szomorú megállapítása valószínűleg ebből a kettős ismeretkörből ered.

Tanulmányunkból tehát kikapcsolunk minden olyan lehetőséget, mely a "halálban" egyesíti a Magyarságot, mert mi a nemzettestvéri szeretetben: és a Magyar Hazáért életüket adó és vérüket ontó Hősök emlékének tiszteletében, a boldog, magyar Életre szóló Magyar Egységet szolgáljuk.

Ebben a nemzetszolgálatban pedig a Magyar Egység kialakításának és szellemi síkon történő állandósításának igen fontos alapját éppen a Magyar Szent Korona valóságos és igaz mivoltának megismerése szolgáltatja.

E tanulmányban összegezzük az eddigi összes szakmai vizsgálatok eredményeit. Felsoroljuk a történészek, ötvösök, aranymívesek és mérnökök munkásságának folyamatát, a koronára vonatkozó megállapításaikat és a nyert kozmológikus vonatkozásokat vezetjük majd vissza a közel-keleti - és talán sokaknak hihetetlenül hangzik ha úgy mondom, hogy a - szkíta élettérbe oly mélyen, amíg írott dokumentumokkal és szimbólumokkal tudjuk a korona mitológiájának vonatkozásait bizonyítani. Kezdjük el tehát a korona történetével, és tegyük fel együtt azt a kérdést, hogy

VALÓBAN SZENT ISTVÁN KORONÁJA EZ ... ?

Nem sokat kell keresgélni a régi írások között, mert két neves kutatónk - Vajay Szabolcs és Hallay István - munkáiban hiteles adatokat találunk arra vonatkozólag, hogy a mai Szent Koronánk sohasem érintette I. István királyunk fejét.

____________________

1 Hallay István: A Magyar Szent Korona körüli tévedések és félreértések tisztázása (Magyar Könyvbarátok Köre, Toronto, 1982.). Vajay Szabolcs: Az Árpád-kor uralmi szimbolikája - középkori kútfőink kritikus kérdései (Budapest, 1974.).

A Szent Istvánt dicsőítők mindig arra a pápai bullára hivatkoznak, amellyel II. Szilveszter pápa valóban küldött egy koronát I. István magyar királynak, és a bulla következő szavait veszik bizonyítékként:

"Kérjük a mindenható Istent, aki Téged Édesanyád méhéből a neveddel kormányzásra hívott, és úgy rendelte, hogy a koronát, ami diadema is - amit már a lengyelek fejedelmének készítettünk el - Neked adjuk ... az országod pedig, adományozásod szerint Szent Péternek felajánlva, Te és a néped, továbbá a jelen és a jövendő Magyar Nemzet Római Anyaszentegyház védelme alá elfogadást nyert;"!

Ez a szöveg két igen fontos körülményt mutat:

1. A magyarok országának tulajdonosa nem a magyar nép, hanem Szent Péter, illetőleg az ő - köz- és vallásjogilag elismert - földi helytartója, vagyis a római pápa.

2. A szöveg világosan megmondja, hogy a korona tulajdonosa kormányoz és nem uralkodik, de a korona-eszme értelmében, ez a pápai "védelem" csak akkor bír érvénnyel, ha a pápa által ajándékozott koronával való megkoronázás a római egyház által előírt koronázási szertartás szerint megy végbe.

(Ami meg is történt az ó-szövetségben előírt "királlyá való felkenés" - tulajdonképpeni régi, héber rítus szerint.)!

____________________

2 Cocquelines: .Bullarum Amplissima Collectio, Romae MDCCXXXIX. (1973) Oramus omnipotentem Deum, qui Te de utero Matris Tuae vocavit nomine Tuo ad regnum, et Coronam, quique diadema, - quod Duci Polonorum confectum per nos fuerat - tibi dandum mandavit. .. Data Romae VI. Kal. April. Indietione decimatertia. " "Regnum quoque a minificentia tua S. Petro oblatum. Teque una ac gentem, et nationem Ungaricam presentem et futuram, sub protectionem S. Rmanae Ecclesiae acceptantes ... "

3 Dümmerth Dezső: "Az Árpádok nyomában" (Panoráma, 1977. A 147. oldalon "A királyválasztás és szimbolikája" v. fejezetben.).

A koronát adományozó pápai irat keltezése: 1000. március 27.

I. István meghalt 1038-ban. Utána a Nemzet két pártra szakadt. Egyik párt I. István nővérének fiát - Pétert - akarta királynak, a másik pedig Aba Sámuelt.

Pétert hamar megkoronázták az I. István által alapított római püspökségek főpapjai. (I. István "tíz" püspökséget szervezett.)

Aba Sámuel pártja erősebb lévén, elűzték Pétert, és a pápától nyert koronával megkoronázták Aba Sámuelt is.

Péter Ill. Henrik német császárhoz menekül és tőle kér segítséget. Ill. Henrik megtámadja Magyarországot, s minthogy már nincs magyar egység, hanem két részre szakadt a Nemzet, így a "Péter-párti" magyarok azok ellen a magyar testvérek ellen fognak fegyvert, akik Aba Sámuel királyságát védik. A német sereggel megerősített túlerő Ménfőnél legyőzi Aba Sámuelt, akit a visszatérő Péter kivégeztet egész családjával együtt.4

Az "Annales S. lacobi Leodiensis A. 1002-1064" c. okirat pedig így tudósít a történtekről:5

"Henrik császár ismét Magyarországot támadja, kis haderővel Abát (Ohho) megfutamítja, visszaveszi a lándzsát és a királyi jelvényt, Pétert, akit Aba elűzött visszahelyezi, Magyarországot pedig adófizetőjévé teszi. "

Ezek szerint azt a koronát, amit II. Szilveszter küldött I. Istvánnak, Ill. Henrik német császár elkobozta és visszaküldte Rómába, miként azt Vajay Szabolcs bizonyítja6 VII. Gergely pápának Salamon királyunkhoz (1063-1074) intézett levelében, minek ide vonatkozó részét eredetben közöljük:7

Magyar fordításban: (a 4. sor utolsó szavától kezdve.)

"Miként azt hazád nagyjaitól megtudhatod, Magyarország a Római Egyház tulajdona, azt István király minden joggal és hatalmával Szent Péternek felajánlotta és kegyesen átadta. Boldog emlékű Henrik császár Szent Péter tiszteletében azt az országot elfoglalta, miután annak királyát legyőzte, a lándzsát és a koronát Szent Péternek küldte, győzelmének dicsőségére... "

____________________

4 Hallay: Op. Cit. Függelékben facsimilében közölve.

5 Hallay: Op. Cit. 39. oldaláról átvéve.

6 Vajay Szabolcs: Op. Cit.

7 Hallay: Op. Cit. 19. oldaláról.

Felmerül most az a kérdés, hogy III. Henrik miért küldte vissza a koronát Rómába ... ?

Egyszerű a felelet: amíg a pápától küldött koronát viseli a magyarok királya elismeri azt, hogy Magyarország Szent Péter földi helytartójának, tehát a római egyháznak a tulajdona. (Az országunk birtoktestének "kétharmada" 1945-ig valóban a római egyházé volt, mint "hitbizomány", és ezért tanította, hirdette és tisztelte a római vallás a mai "szent koronát" Szent István koronájának.)

III. Henrik, miután Pétert - Aba Sámuel legyőzése után - magyar királynak visszahelyezte, Péter„a pannonok országát IlI. Henriknek ajánlotta fel. A magyarokat legyőző német császár azonban "kegyesen" megengedte, hogy Péter - amíg él - mint magyar király, ezt az országot birtokolhassa.” 8

____________________

8Monumenta Germaniae Historica T.v. 425. old.

Péter tehát másodszor kerül a magyar trónra, de ezúttal nem koronás király, hanem Ill. Henrik német császár vazallusa. A korona Rómában van.

Az 1046. esztendő azonban a magyar öntudat éve. A Nemzet többsége összefog és a még élő Árpád-Fiakat hazahozza. Vazul fiai állnak a nemzet élére. Pétert és mindenkit, aki a német császár híve volt, kiirtanak, és azt a "hét" püspököt is, akik a "magyar" püspöki székben a német császárnak esküdtek hűséget. A római egyház "szent Gellértje” is ide tartozott.

1047 -ben koronázzák meg a magyarok Vazul fiát - I. Endrét. De milyen koronával. .. ? Hiszen III. Henrik visszaküldte Rómába I. István koronáját.

Hallay István, Vajay Szabolcs kutatásait folytatva, igen hű képét adja a történteknek, amikor azt írja, hogy:

1. Az Árpád-Fiak Bizánc közbelépésével és beavatkozásával tudtak visszatérni, hiszen Bizánc - mint nagyhatalom – nem nézhette tétlenül azt, hogy a németfrankok Magyarországot egyszerűen bekebelezték.

2. I. Endre azzal a - szintén csak abroncs - koronával lett megkoronázva, amit IX. Konstantinos Monomachos küldött a "magyar királynak".

Megint fel kell tenünk azt a kérdést, hogy: ez lenne az a korona, ami ma a Magyar Nemzet birtokában van ... ?

Vajay Szabolcs már 1974-ben tiszta vizet öntött a pohárba", amikor leírja, hogy ezzel a Bizáncból kapott koronával lett megkoronázva.

I. Endre (1047-1060), majd utána I. Béla (1060-1063) és Endre fia - Salamon (1063-1074) is, aki behódolt IV. Henrik német császárnak, és így az Árpád-fi Géza és László kardot fognak ellene. Mogyoródnál megverik Salamont és a segítségére siető német csapatokat. Salamon menekül és viszi magával azt a királyi koronát is, amit apja - I.Endre - kapott BizánctóI. Menekülés közben Nyitra-Ivánkánál elásatja ezt a koronát, mely 1860- ban előkerült és azóta - tehát 1860 óta - a Magyar Nemzeti Múzeumban van.

(Salamon behódolása csak ismétlődése történelmünkben annak, ami I. Istvánnal is történt a német felesége befolyása következtén, Salamon felesége - Judith - III. Henrik német császár leánya volt.)

Ezzel elérkeztünk a Ma birtokunkban levő Szent Korona titkához. Eddig azt tanították nekünk, hogy annak alsó részét Dukász Mihály bizánci császár küldte I. Géza királyunknak és a felső - boltozatos - része az, amit I. István kapott II. Szilveszter pápától.

Az elmondottak alapján azonban láthatjuk a következőket:

1. II. Szilveszterpápa által I. Istvánnak küldött koronát Ill. Henrik visszaküldte Rómába. Ez a korona nem volt boltozatos.

____________________

9 Vajay Szabolcs: Op. Cit.

2. Mivel I. István koronája végleg eltűnt és a nemzet királya korona nélkül maradt, I. Endrének Konstantin bizánci császár küld egy koronát, ami - jó 800 éves elhantolás után ma a Magyar Nemzeti Múzeumban van.

3. A mai korona "alsó" részét Dukász Mihály, (VII. Mihály bizánci császár) ajándékának vélték eddig.

Történelmünkben való barangolásunk eredménye tehát azt - az eddig hihetetlen - valóságot mutatja, hogy I. Géza királyunk (1074;-1077) trónralépésekor a Magyar Nemzetnek NINCS KIRÁLYI KORONÁJA.

Mielőtt tovább kutatnánk a mai Szent Koronánk ügyében, ismerkedjünk meg azzal a hiedelemmel, ami a koronákhoz fűződik, és találjuk meg együtt azt az eredményt, melyet e kérdésre vonatkozólag keresünk, vagyis hogy:

Mi a korona szimbolikus jelentése ... ?

A legrégibb írás10, ami a "koronákra" vonatkozik ANNA KOMNÉNE (+ 1148): "ALEXIAS" c. munkája, amelyben a bizánci udvart nagyon jól ismerő írónő tájékoztatást ad császári apjáról. Ugyanakkar azt is elmondja, hogy a bizánci udvar háromféle koronát ismer.

A szebasztokrator (vagyis a másodcsászár) és a Cézár boltozat nélküli, kerek koronát viselhet csak mert ők az Imperatornak alárendeltjei. A szebasztokrator és a Cézár koronájának neve: STEPHANOS, vagyis ugyanaz, mint I. Istvánnak adott keresztnév. Így:

Szent STEPHANOS ... jelenthet SZENT KORONÁT is és SZENT ISTVÁNT is a magyar nyelv szerint.

____________________

10 Ezt az adatot és a következőkben erre való hivatkozást átvettem – hálás köszönettel- Kovács József: "A Magyar Szent Korona - ikonológiai megjegyzések" c. munkájából. (Életünk, 1984. aug.)

Az Imerator vagy "basileos" koronájáról azt írja Anna Komnéne, hogy "az uralkodói diadém félgömbszerűen csavarodó héjazat, mely a fejet teljesen körbefogja és amelyet gyöngyök és drágakövek - berakottak és lecsüngők - is díszítenek. - A szebasztokrátorok és cézárok »stephanosa« pedig csak hellyel-közzel kaphat gyöngyöt és egyszerűbb követ, és boltozat nélküli.”

(A császárné is csak "diadémot" - tehát abroncs-Koronát visel.)

Valószínűleg I. István "stephanos" -a is ilyen volt, mert a közölt pápai bulla értelmében Szent Péter tulajdona volt Magyarország, és a római egyház dogmája szerint a római pápa - mint Szent Péter földi helytartója - "kormányozza a világot", és így Magyarországot is.

Ugyanis egy másik szerző, HONORIUS AUGUSTODUNENSIS ( + 1156), római vallású, nyugati szerzetes így írja le az uralkodó koronáját, illetőleg annak értelmezését:

"Az Imperator karonaja a kerek világ.

Tehát a császár azzal, hogy a koronát hordja, azt nyilvánítja ki, hogy övé á világ kormányzásának egyeduralma ... A korona fölé ív hajlik, mely azt közli, hogy a világot az óceán szeli ketté. "

A szimbolizmusban az uralkodó fejének ily ékes diadémmal való befödése - tehát nem a kerek korona-abroncs, hanem a boltozatos módon való betakarás - a karizmatikus hatalom jele. Az égből eredő uralkodást fejezi ki a sok ékszer – magasztalva annak fenségét a fejhefödés pedig az Isteni-Törvény átvételének, gyakorlatának és megtartásának a jelképe.

Bármennyire is meglepően hat a hallgatóságra azon állításom, hogy mindez a káldeusok (mai néven a sumírok) hagyatéka, de el kell fogadni, hogy náluk ez így van leírva ékírással, az agyagtáblákon már i. e. 3000 körül.

Nehogy valaki elfogultsággal illessen, hát előbb nem a magam olvasatát, hanem Kramer professzorét közlöm 11

____________________

11 Kramer, SamuelNoah: SumerianMythology(Harper & Row, N.Y. 1961. 52.old.).

"The Lord called up the pickax, decrees its jate, He set the kindu, the holy crown upon his head, The had of man, he placed in the mould ... "

Helyes értelmezéssel- magyarul:

"Isten (az ékiratokon ÉN -LlL) fokost teremtett, meghatározá annak sorsát. A "kindut", a szent koronát fejére tette, Az ember fejére, akit megformált. "

(Prof. Kramer kétértelműen és pontatlanul közli az angol értelmezést, de az ékirat olvasatánák ismeretében, szövege így értendő.)

A káldeusok mítoszaiban folyamatos az ismétlődés, egy ahogy mondják: "a recitáló forma".

Prof. Kramer "kindu"-nak nevezi Én-Lil szent koronáját, amit a megformált ember fejére tett. Alig pár ember van a világon ma, aki ellenőrizni tudná az olvasatát. Mindenki elfogadja, hiszen prof. Kramer csaknem egész életét az ékiratok megfejtésével töltötte. Tehát pontosan tudja, hogy mit mond, és azt miért úgy mondja, ahogy mondja, vagy írja. Az olvasó és kutató, aki a megnevezett munkájában érdeklődéssei olvassa el ennek a sokezer éves mítosznak szövegét, azt hiszi, hogy "kindu" a neve a szóban levő "szent koronának" .

Az ékirat azonban egészen mást mond.

Vegyük csak sorra a két ékjelet, melyből a "KIN-DU" szó összetevődik.

KIN ... jelentése: "üzenet" , "szózat" és sok összetételben: "munka" (L.538.).

DU ... jelentése: "gyermek", "fiú", "leszármazott" (L.144.- DUl3, vagy DUMU).

KIN-DU így "leszármazotthoz intézett szózatot" jelent. Mivel a káldeusok (sumírok) magukat Isten gyermekeinek, Isten fiainak hitték és vallották, valószínűleg ők is részesei voltak a Teremtőtől jövő üzenetnek, "szózatnak", és talán éppen ezeket az i. e. 3000 körül már leírt mítoszi sajátosságokat vették alapul a történelem színpadán jóval később megjelenő "hapiru-héberek", akiknek a hosszú babilóni fogságban (kb. 70 év alatt) módjuk volt bepillantani a káldeusok titkaiba. Hiszen akkor még nyitva volt a látogatók számára Assur-Bani-Pal 40 000 ékiratos agyagtáblát tartalmazó "könyvtára", amit a mi részünkre az angol Layard és a káldeusok egyik leszármazottja - Hormuzd Rassam - csak 1849-50- ben ástak ki az iraki homok alól.

A "Káldeusok írása szerinti MAGYAR BIBLIA" hiteles és pontos fordításban közli azt a több darabból összeállított ékiratot, melynek 108 sorából eddig pontosan azokat a részeket nyilvánították „olvashatatlannak”, amikből kiderül, hogy itt nemcsak a fokos (pickax) teremtéséről van szó, hanem az Isten és az Ember azon SZÖVETSÉGÉRŐL, mely szerint az ember átveszi az Istentől a fokost, mint a munka és az igazság védelmező szerszámát, az Isten pedig megáldja az embernek a munkáját.

Az Isten (káldeus nyelven ÉN-LIL ... azaz ÉN-LÉLEK) törvényt szab az ember életére és ezt az Isteni Törvényt, szent korona formájában, az általa teremtett ember fejére teszi.

Az ember fején tehát rajta van az Isteni Rend Törvénye. Ezt a valóságot szimbolizálják azok a káld-sumír szobrok, ahol a földi uralkodó (papkirály) az Isten előtt boltozatos föveggel fedett fővel áll. Ez a föveg éppen oly egyszerű volt a régi világban, mint maga a papkirály és öltözéke is.Nem volt szükség pompára, fényre, hiszen úgy tudták, hogy

„az Isten Lélek és hozzá lélekkel mondott imádsággal kell közeliteni.” (Ezt Gudea, a lagasi papkirály mondta és írta „A" jelzésű cylinderén, názáreti Jézus előtt 2000 évvel.)

Az 1. ábrán láthatjuk az emberiség két írott törvény-tábláját. A történelmileg legelső - UR-NAMMU (a balodali) és utána kővetkezik, mint „ötödik”, a semita Hamurabié. Mind a két uralkodó fedett fővel és boltozatos föveggel áll a Napisten előtt, akitől - a táblák írása szerint - a törvényt kapták. A héberek azon templomi ritusa, mely szerint a zsinagógába fedett fővel, (kalappal) mennek, valószínűleg Babilonból átvett szokás, és ezzel elismerik, hogy betartják Mózes törvényét.

bjf_szk03

A római - judai-keresztény - egyház főpapjai is éppen olyan fejfödő kis sapkát viselnek, mint a zsidók ún. "sábeszdekli" -je. Ez is a semita-héber hagyomány követése, és Jézus tanításához semmi köze sincs.

Jézus volt a "Világ Világossága". A "Fény" maga és követői a „fény fiai”. A Jézus-hitűek a fény - tehát az Igazság és a Tudástovábbvivői, tanítói és terjesztői. Föveg nélküli fejük a Nap életetadó erejének szimbolikáját viszi, mert a gnosztikusok és a Nag Hamadi evangéliumok "Miatyánkjának" egyik része így hangzik:

„Miképpen mi tökéletesitünk másokat, úgy tökéletesits minket a Te Igazságodban.”

A különbség a két felfogás között ma is észlelhető, hiszen a semita gyökérből eredő vallások hívei imádkozásuk közben is kalapban, turbánban, fejtakaróval (mint a mai arabok) közelítenek Istenhez. Ezt a vallásuk azért írja elő, mert politikai szemléletű, azaz a Mindenható "kiválasztott népének" tartják magukat, és saját - valláspolitikai érdekű - törvényüket "Isten szavának" nevezik.

A nem-semita gyökerű népeknél, akiket általában "kusitáknak", "káld-népeknek", vagy a történelemszemléletben "szkita-fajú" népeknek nevezünk ma, az i. e.-i évszázadokban is csak és kizárólag az uralkodónál találunk ilyen .fejbefödést" . Ez azonban sohasem jelentett "kiválasztottságot", hanem a karizmatikus származást, és a föveg díszítési szimbolikája rendszerint e karizmatikus eredet kötelességeit és a "felső világgal" való kapcsolat kozmológikus vonatkozásait fejezi ki.

A szkitáknál már az i. e. 5. évszázadból rendelkezünk leletekkel és az uralkodói fövegek tehát koronák, pontosan olyanok, mint ahogyan a bizánci udvar e sajátosságát Anna Komnéne leírta. Vagyis:

a diadém: boltozat nélküli díszes abroncs, mint a 2. és 3. ábrán látható és a 4. ábra mutatja az uralkodó fövegét. A díszítések és a rendeltetés szimbolikája visszanyúlik a mezopotámiai káld-sumír hiedelembe. Így-csak külön tanulmányban részletezhető.

bjf_szk04

bjf_szk05

bjf_szk06

 

A szkíta királyoknál azonban nemcsak boltozatos koronát találunk, hanem aranyból készített "süveget" is. (5. ábra.)

bjf_szk07

A "pártosnak" nevezett szkíták is megtartották a régi hagyományt. Ott is megtaláljuk a "süveget" is és a boltozatos koronákat is. (6. ábra.) Mivel a bizánci császárok magukat a pártos Nagy Arsák (a történelemben "arsacida" névvel) leszármazottainak tartották, megérthető és logikus, hogy az Anna Komnéne által leírt bizánci korona használat és a különféle koronák a régi szkíta-pártos örökségként maradtak fenn és lettek tovább fejlesztve – ötvösművészeti vonalon - a kor és az udvar kívánalmai szerint.

bjf_szk08

A szimbolizmushoz tartozó fenti adatok és magyarázatok után most már visszatérhetünk eredeti témánkhoz és adjuk együtt azt a címet a következő fejezetünknek:

A mai Magyar Szent Korona vizsgálata

Vegyük fel a tudatosan elhagyott fonalat, és induljunk el történelmünk azon szakaszából, melyben I. Géza királyunk trónralépésének idején - a Magyar Nemzetnek nincs koronája.

Aki ismeri a mai magyar koronát, az egyszerűen felel, illetőleg cáfol. .. mondva: "a mi Szent Koronánkon rajta van Géza királyunk képe is és Dukász Mihályé is, aki neki a korona alsó részét küldte. "

Az "alsó rész" a korona abroncsa lenne.

Ezen valóban rajta van Géza zománcképe, de Dukász Mihály (Dux Michael) képe nem az abroncson, hanem a fejet borító pánton van. Felmerül tehát az a kérdés:

„ha Dukász Mihály küldte - állítólag - az abroncsot, akkor miért Konstantin képét tette rá, aki I. Endre királyunknak küldte azt a koronát, amit Salamon magával vitt - és miért nem a saját magáét, az ajándékozó képét - illesztette oda ... ?" (I.Géza felesége görög hercegnő volt. )

Ezekre a kérdésekre és a mai Szent Korona - állítólagos – "két különböző részből összeforrasztott és utólagosan készített" hiedelmére választ adtak a mérnökök és fizikusok" akik megállapították, hogy:

„a korona készítése egy összfüggő, egységes rendszert mutat. Van egy fontos konstrukciós kovetkeznény, nevezetesen, hogy az abroncs és a pántok hosszából kiadódó koronamagasság pontosan 5 hüvelyk és ez a korona legstabilabb mérete. Ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy a Korona 5 hüvelyk magas legyen és az aranymetszés méretrendszeréhez illeszkedjen, előre kellett megtervezni a pántok hosszát és a rájuk illesztett képek méretét ... A Korona - szemből és oldalnézetből egyaránt az aranymetszés rendszerére mutat, méghozzá a definiáló számsorból 4-4 tagot reprezentálva.”

____________________

12 Beöthy Mihály-Fehér András-Ferenczné Arkos Ilona és Ferenc Csaba: "Egy régi kor kozmológiájának emléke: A Magyar Korona." (Fizikai Szemle, 1981. 12. szám 473. oldaltól kezdve.).

A szakértők tehát megállapították azt, hogy a Szent Korona nincs két darabból összehegesztve, hanem pontos és előre kiszámított terv szerint készült annak alsó és felső része, és így boltozatos koronának készítették eredetileg.

A szakvélemény az előre való tervezés és kiszámítás rendszerét így nevezi:

ARANYMETSZÉS

Ismerkedjünk meg ezzel a rendszerrel, melyet a régiek "Aurea Sectio" -nak neveztek. Ez a rendszer pedig nem más, mint az esztétikai tökéletesség hatását ébresztő arányelosztás, mely az ékszerek készítésének szerkesztési szabálya az ötövösművészetben.

Ez a szabály azt követeli, hogy:

az aranymetszés szerint egy készíteni szándékolt szakaszt (A) úgy osszunk fel, hogy olyan arány-összefüggés legyen a keszítendő ékszeren, mely szerint

a kisebbik rész (A-x) úgy aránylik a nagyobbik (x) részhez, miképpen a nagyobbik rész (x) az egész szakaszhoz.(A). Tehát: (A- x) : x = x : A.

Ebből a definícíóból- a fenti aránypárba való szám behelyettesítéssel- adódik; az ún. "Fibonacci féle számsor", ami nem más, mint az 1+ 1 = 2 erédményből indult oly számsor, ahol a következő számot úgy nyerjük, hogy az eredményt hozzáadjuk az előtte levő számhoz. Az előbbi összegezésben az eredmény = 2. Az előtte levő szám ,,1".

bjf_szk09

Az eddigi összegezéseink tehát a következó számsort adják:

1,2,3,5,8,13,21,34,55,89.

Ezzel a számsorral azonban Fibonaccinál sokkal meszebbre jutunk, mert megtaláljuk a káldeusok kozmológiájában. Azonban nemcsak az "aranymetszés" szabályaként, hanem

az emberi élet egyes szakaszait befolyásoló égitestek uralmi idejét meghatározó törvényként.

Egy spanyol nyelvű munkámból veszem át azt a táblázatot, amelyik ezt feltünteti (1. táblázat). Ebben a táblázatban a káldsumír kozmológia adatait tüntettem fel, és azt a sok sumír és babilóni ún. "asztrológiai" ékiratok alapján állítottam össze. Az "aranymetszés" szabályai úgy kapcsolódnak e kozmológiához, hogy a régi ötvösművészet pontosan azokat az arányokat használta a készítendő ékszerhez, amelyik égitestet akarta vonatkoztatni az ékszer szimbolikájához.

bjf_szk10

És a káldeai kozmológia törvénye megtalálható a magyar Szent Koronán is. Ezek szerint ez a korona nemcsak ékszer, hanem - arányaiban - az égi törvényt hirdető csodálatos kegyszer is, mely a földi uralkodó rendszert az "Égi Rendhez" való alkalmazkodásra kötelezi.

bjf_szk11

A Magyar Szent Korona méretezését bemutat juk a 7. és 8. ábrán, amit - szintén hálás köszönettel - átvettünk a l2_es lábjegyzetben jelzett munkából. A méretezést megállapító szaktudósok a fent ismertetett számsor tagjaira vonatkozólag a következőket írják:

"A 2, 3, 5, 8 hüvelyket megtaláltuk. Ha viszont a (kiivetkező számsori ... beszúrás tőlem) 8, 13, 21, 34 tagokat 4-gyel osztva a Koronán domináns 2 hüvelykre renormáljuk (vezetjük vissza), akkor a 2, 3,25, 5,25, 8,5 hüvelyk hosszakat kapjuk. Ez éppen a Korona oldalnézeti arányrendszere. " (8. ábra)

Láthatjuk tehát, hogy a Korona szemből a 2, 3, 5, 8 káldeus sorszám tagokat, és oldalnézetből a 8, 13, 21, 34 tagokat tartalmazza aranymetszési arányrendszerében. Az általam közölt 1. táblázat kozmológikus vonatkozásai szerint tehát a Korona építésében benne kell lenni azoknak az égitesteknek - a földi időszámítás sze- rinti - mozgás-adatainak, amelyeket az 1. táblázat a 34 számigmutat. Ezek pedig a következők: HOLD, MERKUR, VÉNUSZ és a NAP.

Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy a Korona díszítésének részleteibe egy tökéletes NAP, HOLD, VÉNUSZ és MERKUR KALENDÁRIUM van rejteki módon beépítve.

Ezt a káldeus kozmológiai megállapítást a Koronát – kozmológiai szempontból is - megvizsgáló szakemberek nagyszerűen igazolták, mert tanulmányukban (lásd.12. jegyzet!) közlik, "Csillagászati Vonatkozások" alcím alatt.

Észrevették ugyanis azt, hogy a Korona abroncsára illesztett ékkövek és gyöngyök az abroncs körét 28 részre osztják. Tekintve, hogy a 28 osztású kör, már a káldeus asztronómiában is a Hold-periódus jelzője volt - amit átvett a görög és az arab csillagászat is -, a Korona kozmológiájának titkait kutató jeles szakemberek hamarosan kiértékelték azt, hogy miképpen jelzi a Korona - e rejteki úton - a Hold mozgását és azt is, hogy a Korona e 28 részes körbeosztásának segítségével miképpen olvasható le a Koronáról a MERKUR és a VÉNUSZ keringési ideje is. Adjuk hát át a tanítás szavát nekik.

(A Korona 28 részes körbeosztását a 9. ábra mutatja.)

Így írják: "Ha figyelmesebben megnézzük a Korona hátulnézetét láthatjuk, hogy ha a 28 osztású körön kezdőpontot keresünk, azt a kis gyöngyök sorát megszakító »MiDuks« képnél találjuk meg. Ez a kiemelkedőjelzés egyben a Holdat jelenti. Mivel a kezdőpontnál van, úgy értelmezhetjük, hogy a Hold jelzőjét gondolatban – naponta vigyük tovább egy hellyel (az óramutató járásával ellentétes irányban). Így 28 nap alatt érünk korbe - mint Stonehengeben. További érdekes tény, hogy a Holdat jelző »Milruks« képen két lyuk és egy gyöngy található. Ha ezért két körüljárásnál kihagyjuk a képet (»lyukra« lépünk) és minden barmadiknál beszámítjuk (»gyöngyre« lépünk), akkor még pontosabb 27 1/3 napos holdperiódust kapunk. A hiba, azaz a valódi sziderikus periódusidőtől (27,321661 nap) való eltérés 0,04%. Analóg módon megkapható a 29,5 napos telehold ritmus is.

bjf_szk12

Kérdés, hogy ez az eljárásfolytatható-e? A (csillagászati szempontból) Napot jelző homlokzati Krisztus kép és a kezdőpont összesen 13 gyöngyöt, ékkövet fog közre. Vigyük tehát 13 naponként a Nap jelzőjét egy hellyel tovább (az óramutató járásával ellentétes irányban) és így 364 nap alatt érünk körbe. - A további korrekciókat e cikken nem részletezzük, mivel úgyis "csupán" a pontosságot befolyásolják, s meglétük vagy nem létük nem perdöntő, - Eddig tehát az eljárás sikeresen alkalmazható.

Azonban, az eddigi gondolatmenetet folytatva, még két ,Jelzést" fedezhetünk fel a 28 osztású körön - a 9. ábrán az 1-gyel és 2-vel jelölt - a tobbinél nagyobb gyöngyöket. 1. gyöngy és a kezdőpont (MiDuks kép) 3 gyöngyöt, 2. gyöngy és a kezdőpont 8 gyöngyöt fog közre. Ezért vigyük 3 naponként 1. jelzőjét egy hellyel tovább. Így 84 nap alatt érünk körbe, ami korrekció nélkül is elfogadható Merkúr keringési idő (a valódi mintegy 88 nap). Analóg módon 8 naponként 2. jelzőjét egy hellyel továbbvive 224 nap alatt érünk körbe, ami elegendően pontos Vénusz keringési idő (a valódi mintegy 224,7 nap). Nagyon elgondolkoztató tehát, hogy a Koronán minden parányi »jelzés« értelmesnek tekinthető!"

Nagyszerű kiértékelésüket ki kell egészítenünk még néhány oly adattal, ami a Koronánk tökéletes kozmológikus rendszerű építését mutatja, és így az egy koronaként történt készítését bizonyítja.

Itt legelősször Kovács Józsefnek a 10_es jegyzetben feltüntetett nagyszerű munkájából azt az észlelését kell említenünk, mely szerint a Korona keresztje alatt eddig Jézusnak hitt Pantokrátor nem Jézus, hanem a Teremtő Atya-Isten. Erre utal ugyanis egész környezete: a Világ négy szöglete, a Nap szimbóluma (bal oldalon) és a Hold, a körülötte levő "kilenc" égitest jelképéveI (10. ábra).

Teljesen egyetértünk Kovács felfogásával, mert egy ily kozmológikus vonatkozásokban gazdag ékszeren nincs helye a kétszeri azonos ábrázolásnak, amiképpen eddig mind a két zománcképet, a kereszt alattit is és a homlokzatit is, Jézus arckép ének vélték. A két kép azonossága valóban Jézus kijelentését tükrözi, ahogyan tanította: "Én és az Atya EGY VAGYUNK." A homlokzati Jézus kép azonban nélkülözi a "teremtett világ szimbolumait". Nélkülözi azért, mert ez a világot teremtő Atyát illeti. Így a lyuk, a felső - most már mondhatjuk - Atya -Pantokrator képén, ahová a kereszt van beillesztve, szintén nem Jézus "köldöke", hanem a Világ Köldöke,annak felső pontja. (Ugyanis a Földi Világ köldöke ott van - a népi hiedelem szerint - ahová a királya botját [jogarát] leszúrja).

bjf_szk13

A Nap és a Hold ábrázolások csaknem egyöntetűen vannak meg minden nép szimbolizmusában, de az a jelkép, melyen a Hold mellett még "kilenc" égitest látható, megintcsak a káld-sumír kozmológiához visz minket, mert így ezen a szimbólumon – a Holdat hozzászámítva - "tíz égitest" van ábrázolva és a "tizenegyedik" a NAP. Csak a káld-sumír csillagászat számolt "tizenegy" égitestet, és éppen ezért érdekes Zecharia SITCHIN: "The 12th Planet" c. könyve 13, mert Sumeriában és a babilóni csillagászatban a "tizenkettedik" planétát keresi.

____________________

13 SITCHIN, Zecharia: "The 12th Planet" (AVON BOOKS, N.Y. 1978.)
Ha a Koronát a keresztény vallásszemlélet befolyása alatt készített "ikon" -nak véljük, akkor e vallástudomány alaptételének, a Szentháromságnak két személyét találjuk meg a Koronán: az ATYÁT és a FIÚT. A későbbiekben majd látni fogjuk e megállapítás fontosságát.

A már ismert kozmológiai vonatkozásokat kiegészíthetjük a Korona szerkezeti sajátosságai által kapott számmisztika eredményeivel.

A SZÁMMISZTIKA: az a tudomány, mely a Teremtés tökéletességének logikáját és részleteinek egységbe való tartozását

1. számokkal és azok rendszeres összefüggéseivel akarja kifejezni és

2. e szám-összefüggés eknek kozmológikus vonatkozásait megállapítani. (Pl.: a "FÉNY" [világosság] misztériumát a 3-6-9 rendszer fejezi ki.)

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások