20220815
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2018 április 24, kedd

A magyarországi zsidó Párhuzamos Társadalomról

Szerző: Dr. Ing. Sebestyén-Teleki István

Mellékelten küldöm egy 2016 februárban abbahagyott tanulmányomat, amit most végre a saját fb oldalamon közzétettem. Az én anyagomat a másik mellékelt anyaggal - LINKEL együtt terjesztettem, mivel a második anyag az én írásommal együtt jobban elfogadható. https://valeria-politikai-weboldala0.webnode.hu/magyarorszag-dobbenetes-jovoje-avagy-a-politikai-eletunk-rejtett-oldala/

1. A magyarországi zsidó Párhuzamos Társadalomról (PT), a bevándorlók, az ősránkvándorlók, és a ránkvándorlók közötti különbségről

2.Bevezető

A párhuzamos társadalom a jelenlegi Európában, a ránkvándorlási (semlegesen: migrációs) válság közepette, minden országban, mint nemzetbiztonsági kockázat jelenik meg. Ez az általános fordulat az európai szemléletmódban újra rátereli a figyelmet arra a súlyos ránkvándorlási válságra, mely az 1867-es „kiegyezés” után a magyar nemzetet sújtotta: 1 generáció alatt ránkvándorolt több mint 1 millió zsidó.

Ez a ránkvándorlás azonnal katasztrófát váltott ki, mert ezzel párhuzamosan kitántorgott Amerikába az országból ugyanakkora mennyiségű magyar. A ránkvándorlók a toleráns magyar környezetben hamar kialakították a párhuzamos társadalmukat (PT), hatalmi pozíciókra törekedtek, -nemcsak a gazdaságban, hanem a politikában is-, aminek további katasztrofális következményei lettek: kommunista eszmék terjesztése, cionista szervezkedés, szabadkőműves páholyok terjedése, a magyar társadalom bomlasztása, a hadsereg feloszlatása, és végül a Trianon Béke diktátum kiváltásában is döntő szerepet játszottak. A Tanács Köztársaság pedig nem volt egyéb, mint vörös köpennyel burkolt megteremtése, a cionista álmoknak megfelelően, Nagy Izraelnek, Magyarország területén.

További részletekért ajánljuk Raffay Ernő történész 1 órás előadásának meghallgatását.

Pusztító migráció – A zsidók bevándorlása Magyarországra:

https://youtu.be/lRUVazF82Uw

vagy innen lehet letölteni, amennyiben a youtube-rol a filmet időközben eltávolították:

https://mega.nz/#!Yo8WlJQD!XCWpFs59ghQMwtV8F1YRCP9EU5lYU4OLKHGJKivVvoQ

Nyugat-Európában az a vélemény alakult ki, hogy a jelenlegi ránkvándorlás közepette a friss ránkvándorlók már nem egyszerűen csak bevándorolnak, hanem a már meglévő PT-ba vándorolnak be és foglalják el abban a helyüket, meglehetősen erősítve azt.

3.Meghatározások

Ahhoz, hogy a párhuzamos társadalom leírását és tárgyalását megértsük szükséges néhány ezzel kapcsolatos fogalmat tisztáznunk. Ezeket a fogalmakat a német és az angol wikipédiábol vesszük át. Meghagyjuk a meghatározást eredeti nyelvén és mellette megadjuk a magyar fordítást is. Tesszük ezt azért, hogy az olvasó jobban érzékelhesse, a Nyugat-európai társadalmak mennyire erőteljesen foglalkoznak a párhuzamos Társadalmak kérdéskörével.

A Párhuzamos Társadalom egy etnikai, vagy vallási, leginkább bevándorlókból összetevődő, önszerveződő csoport, melynek feltett szándéka az őket befogadó társadalommal egy csökkentett, vagy minimális térbeli, szociális és kulturális kapcsolat tartása. /alább az eredeti angol meghatározás/

Parallel society (German: Parallelgesellschaft) refers to the self-organization of an ethnic or religious minority, often immigrant groups, with the intent of a reduced or minimal spatial, social and cultural contact with the majority society into which they immigrate. /en.wikipedia.org/

A Párhuzamos Társadalom (a továbbiakban PT) egy kissebség önszerveződése, mely a többségi társadalom szabályait, erkölcsi normáit visszautasítja. A fogalom értelmi tartalmában metszi a Szubkultúra és az Ellenkultúra fogalmak tartalmát. A fogalom 1990-töl mindinkább bekerült a tudományos és nyilvános integrációs vitákba és ellentmondásosan tárgyalják azóta is.

Parallelgesellschaft ist ein politischer Begriff, der eine nicht den wahrgenommenen Regeln und Moralvorstellungen der Mehrheitsgesellschaft entsprechende, von dieser mitunter als ablehnend empfundene gesellschaftliche Selbstorganisation einer Minderheit beschreibt. Der Begriff überschneidet sich in seinem Bedeutungsinhalt mit Gegenkultur und Subkultur. Er hat seit den 1990er Jahren zusehends Eingang in die wissenschaftliche und öffentliche Integrationsdebatte gehalten und wird kontrovers diskutiert. /de.wikipedia.org/

A PT nemcsak visszautasítja a befogadó társadalom törvényeit, normáit, hanem annak intézményrendszerével párhuzamosan saját intézményrendszert szervez és működtet. Amennyiben ez nem minden területen lehetséges, akkor arra törekszik, hogy a befogadó társadalom intézményeibe rejtett módon beszüremlésen keresztül (infiltráció), magát az őshonos lakosság, vagyis a befogadó társadalom tagjának kiadva, annak nyelvét már tökéletesen beszélve, és végeredményben az intézményt elfoglalja, ami alatt a vezető pozíciókba való kerülést kell értenünk. Ezeket a pozíciókat egymás elvtelen, faji vagy etnikai-vallási alapon való, támogatásával érik el. Ennek a rejtőzködő „karrierizmusnak” sok módozata van, melyek nagy részét az elmúlt évezredek viszontagságai alatt érlelődtek ki és váltak elfogadottá a közösség összes tagja által.

A szubkultúra a társadalom egy csoportjára jellemző sajátos szokások, szabályok, meggyőződések rendszere, mely speciális értékrendhez kötődik, a többségi társadalomtól eltérő kulturális jegyeket is hordoz. Példák: kommunák, homoszexuálisok, feministák, motorosok, stb. Az eltérés mértéke az egyszerű módosításoktól a kifejezett ellen pozíciókig terjedhet. Eredetileg a szubkultúra kifejezést a kriminalisztikában használták. Mára már általánosabb használata ismert, amellyel különböző életviteleket jellemeznek.

A szubkultúra tétele azon az elven alapul, hogy nagy társadalmi rendszerek különféle alrendszerekre különülnek el, amelyek abban különböznek egymástól, hogy ezekben különböző, árnyalt normák érvényesek. Ezek a normák az összrendszer normáitól viszonylagosan erősen eltérhetnek. Mégis az alap-normákkal való megegyezés marad, különben a szubkulturális csoport nem lehetne az egész rendszer tagja. Amennyiben sok alap-értéket nem vállalnak, akkor, pl. a protestáló (tiltakozó) mozgalmaknál ellenkultúráról beszélünk, és a ránkvándorlásnál meg kultúrkonfliktusról.

Subkultur ist eine soziologische Bezeichnung für die mehr oder weniger abweichende Kultur der Teilgruppe einer Gesellschaft. Der Grad der Abweichung reicht von bloßen Modifikationen bis zu ausdrücklichen Gegenpositionen. Ursprünglich wurde der Begriff Subkultur im Rahmen der Kriminalsoziologie verwendet. Inzwischen wird er allgemeiner für die Bezeichnung unterschiedlicher Lebensstile gebraucht.

Der Subkulturansatz basiert darauf, dass große soziale Systeme in unterschiedliche Subsysteme ausdifferenziert sind, die sich dadurch unterscheiden können, dass in ihnen unterschiedliche, nuancierte Normen gelten. Diese Normen können von denen des Gesamtsystems relativ stark abweichen. Dennoch bleibt eine Übereinstimmung bei einigen Basis-Normen, sonst wäre die subkulturelle Gruppe nicht Teil des Gesamtsystems. Werden viele Basis-Werte nicht geteilt, ist im Zusammenhang von Protestbewegungen von Gegenkultur und im Zusammenhang von Migration von Kulturkonflikten die Rede.”

Ellenkultúra egy adott Kultúra meghatározott alcsoportja, mely hosszabb távon társadalmilag fejti ki hatását. John Milton Yinger szerint a szubkultúrához képest az ellenkultúra a Vezérkultúra elsődleges értékeit és normáit kérdőjelezi meg. Ezek között szerepet játszanak a társadalmi víziók és utópia elképzelések is.

Gegenkultur beschreibt eine bestimmte, längerfristig gesellschaftlich wirksame Untergruppe einer gegebenen Kultur. Im Gegensatz zu einer „Subkultur“ wird – nach John Milton Yinger – unter „Gegenkultur“ das Infragestellen von primären Werten und Normen der Mehrheitskultur verstanden. Dabei spielen mitunter (gesellschaftliche) Visionen und Utopievorstellungen eine Rolle. /de.wikipedia.org/

Ellennyilvánosság

Az Ellennyilvánosság a társadalmi tevékenység egy formáját írja le, mely tudatosan az uralkodó nyilvánossággal szemben áll, hogy az elhanyagoltnak, vagy elnyomottnak tűnő témákat, bajokat, vagy társadalmi csoportokat az általános felfogás számára hozzáférhetővé tegyék. Csakúgy mint a nyilvánosság az ellen-nyilvánosság is ellentétben áll az egyénivel - elvileg abból áll, hogy nyilvános területeket elfoglalnak, ahol különböző emberek gyűlnek össze, hogy egymást tájékoztatni tudják. A kommunikációs eszközök fejlődése befolyásolta az információ-csere formáit és lehetőségeit.

Gegenöffentlichkeit beschreibt eine Form gesellschaftlicher Aktivität, die sich bewusst in den Gegensatz zur „herrschenden“ Öffentlichkeit stellt, um vernachlässigte oder unterdrückt erscheinende Themen, Probleme oder soziale Gruppen der allgemeinen Wahrnehmung zugänglich zu machen. So wie Öffentlichkeit steht auch Gegenöffentlichkeit im Gegensatz zu privat – im Grundsatz geht es um die Besetzung öffentlicher Räume, in denen sich Menschen versammeln und einander und andere informieren können. Die Entwicklung der Kommunikationsmittel beeinflusste die Formen und Möglichkeiten von Informationsvermittlung entscheidend.

A tüntetés a legősibb és továbbra is a legidőszerűbb nyilvánossági eszköze az embereknek, hogy magukra, a helyzetükre, a szándékaikra felhívják a figyelmet. A tüntetésen nem kell semmilyen műszaki közvetítés az üzenetek közvetítésére: kiáltások, szócsövek, plakátok elegendőek. Az üzenetek a tüntető csoport elgondolásának részei!

Die Demonstration ist das älteste und unvermindert aktuelle öffentliche Mittel von Menschen, um auf sich, ihre Lage oder ihre Anliegen aufmerksam zu machen. Hier wird kein (technisches) Medium zur Vermittlung benötigt – es können auch Rufe, Sprechchöre oder Plakate sein – die Botschaften werden kurz auf den Begriff gebracht.

4.Bevándorlók, zsidó ősránkvándorlók, cigány ősránkvándorlók, ránkvándorlók

Valószínű többen is észrevették már, hogy a népvándorlással kapcsolatos cikkeimben tudatosan alkalmazom a bevándorlók, a ránkvándorlók és az ősránkvándorlók kifejezést a fő sodorú médiában alkalmazott migráns vagy menekült semleges illetve pozitív (megsajnáló, együtt érző) érzelmeket gerjesztő kifejezések helyett.

Azért próbálom meghonosítani a ránkvándorlók és ősránkvándorlók kifejezést, mert ezek pontosan leírják azt, hogy kikről is van szó. A ránkvándorló és a bevándorló közötti különbséget is megmagyaráztam már egy régebbi cikkben. Hozzászólásaikban mégsem használják, sajnos még a portálunkat olvasó hozzászólók sem! Tisztelet a kivételnek!

Felsorolom újra a különböző kifejezéseket és röviden megmagyarázom a tartalmukat:

-bevándorlók, azok az idegen származású, más etnikumhoz és/vagy más valláshoz, emberfajhoz tartozó egyének vagy kisebb-nagyobb csoportok, akik az új hazájukba már az integrálódás gondolatával érkeznek. Ezek sose degradálják le (fokozzák le, nézik le) a befogadó népet, nem keltik rossz hírét, igyekeznek minél hamarabb megtanulni a befogadó nép nyelvét és teljesen, -nemcsak álságosan- szeretnének mielőbb beolvadni a befogadó népbe, vagy legalább annak mielőbb hasznára válni: gazdaságilag, vallásilag, kulturálisan és politikailag.

-zsidóősránkvándorlók, az a népcsoport, akik a „kiegyezés” után vándoroltak ránk több mint egy-milliós létszámban (>1’000’000), köszönhetően Deák Ferenc és liberálisai paktumának a Habsburg udvarral, akit e miatt a Haza Legnagyobb-Árulójának neveznek a magyar hazafiak, míg ezzel ellentétesen a PT tagjai, akiknek őseit annak idején a Deák-féle liberálisok behívták és befogadták, a Haza Bölcsének. Ezek az ősránkvándorlók azóta nagyon erős Párhuzamos Társadalmat (PT) alapítottak és már több évtizede ők vezetik országunkat! Magyar neveket vettek föl, magyarul anyanyelvi szinten beszélnek, és álságoson magyarnak mutatják magukat, de közben a Tóra és Talmud útmutatásai alapján különülnek el tőlünk, és ezen útmutatások szerint játszanak ki bennünket. Mint magyarok beférkőznek minden pártba és faji-vallási alapú összefogás segítségével, egymást elvtelenül támogatva, ma már minden pártot birtokukba vettek. Igy nemcsoda, ha bármelyik párt is nyer választást, a kormány tagjai nagyjából a zsidó PT által elénk tolt személyek közül kerül ki. Igy ők lesznek a miniszterelnökeinek, hadügyminisztereink, belügyminisztereink, köztársasági elnökeink és a Nemzeti Bank elnököt is a tagjaik soraiból neveznek ki. Egyszóval a zsidó PT tagjaiból neveljük ki az államférfiakat és nem magyarokból, tehát csak magukat álságos módon magyarnak mutató személyekből, akik ily módon csak néha, akkor is kényszeredetten, képviselik a magyarság érdekeit. Ezek a személyek, -értsd: magyar kormánytagok-, gyakori találkozásaik alatt, kipával a fejükön magyarázkodnak a zsidó PT elöljáróinak, écessz géberjeinek, mikor azok egy-egy a magyaroknak is kedvező intézkedést, törvényt kérdőjeleznek meg, hogy hát „ha azt akarjuk, (mármint mi a zsidó PT), hogy továbbra is megmaradhassak a magyarok miniszterelnökének, akkor néha a magyaroknak is kedvező intézkedéseket kell hozzak!” A PT felkent vezetői csak ilyen megalázkodás után hajlandók lenyelni a „békát”, ami nem egyéb, mint a magyarok számára néha hozott kedvező intézkedés, törvény, mellyel azt sikerül rafináltan álcázni, hogy mindenkor a magyarok érdekeit képviselik!

-cigányősránkvándorlók, bebizonyították az évszázados együttélés kapcsán, hogy nem olvaszthatóak be a magyar társadalomba, csak elenyésző százalékban. Szubkulturális a túlélési stratégiájuk és akárcsak a zsidoknál nagy szaporodásukkal nemcsak pótolják a beolvadottak helyét, hanem annál sokkal nagyobb számban létszámuk évről évre nő. A zsidó PT felismerte, hogy egy cigány PT kialakítása csökkentené a rájuk nehezedő nyomást. Igy neki is álltak derekasan, hogy kialakítsák a cigány PT-t is, akikkel majd, -ha ezek eléggé megerősödtek-, nagyszerűen fognak ellenünkben kollaborálni. A cigány PT kialakításában a zsidó PT a régi jól bevált eszközeit használja, a többségi társadalomtól való elkülönítést félelemkeltésen keresztül. Ezen akcióikban még amerikai fajtársaik személyes segítségét, szakmai tanácsait is igénybe vették és pl. a gyöngyöspatai cigányokat félelemkeltés közepette „ki menekítették” a szerintük „acsarkodó magyarság karmai közül”, külön vonaton a Csillebércei Úttörő Táborba. Az MDF, FIDESZ, MSZP kormányok (tagjainak nagy része a zsidó PT tagjai közül kerülnek ki) ideje alatt kialakult a cigány önkormányzat (CIÖN majdnem CION), amely tulajdonképpen a demokrácia leple alatt próbálja ugyanazt elérni, amit a zsidó PT közvetlen módon próbál a saját eszközeivel, álságos módon elérni, vagyis kialakítani a cigány PT-t. Egyelőre a cigányősránkvándorlók által kialakított PT rogyadozó lábakon áll, és el kell szenvednie a zsidó PT számos manipulációját, amelyeken sajnos nem látnak át!

-ránkvándorlók, lennének azok, akik most jönnek kéretlenül és már kezdetben sincs bennük a legkisebb integrációs szándék! Ezek is, az ősránkvándorlók mintájára, Magyarországon PT-at fognak hamarosan alakítani, ahogy teszik ezt már évtizedek óta a volt gyarmattartóik országaiban. Ebben az újkeletű PT-ban saját muzulmán vallásuk és törvényük, -a Sária-, szerint akarnak élni, minket a befogadó népet le fognak degradálni, rossz hírünket fogják kelteni a nagyvilágban, és -ami a legnagyobb nemzet biztonsági veszélyt fogja jelenteni-, összefognak a másik, -a zsidó-, PT-mal, amit az ősránkvándorlók alakítottak ki és működtetnek „nagy sikerrel” ellenünkben! Nagyon lehetséges az is, hogy bőrszínük miatt gyorsabban fognak tudni szálakat kialakítani a cigány PT felé, és nekik hamarabb sikerül a cigány PT-t megerősíteni, és szervezetté tenni, mint azt próbálták a zsidó PT tagjai, álcázott szervezetei, pártjai, kormányai. Ilyen mintavételt „ha a migráncsoknak szabad, akkó nekink mér nem?” tetten érhetünk a tömeges és világméretű ránk vándorlási válság kapcsán, mikor is azt láthattuk, hogy a cigányaink többször is Kanadába, Franciaországba, Németországba vándoroltak ki tömegesen, s ily módon diplomáciai bonyodalmakat okoztak a zsidó PT által nekünk kijelölt, és általunk megválasztott „magyar” kormányok számára.

A fenti felsorolásokat tekintetbe véve sok minden érthetőbbé válik. Csak egy példát ragadok ki a sok, nap-mint-nap érzékelhetőek közül: miképp is költözött Budapestre a Prágából kiutasított Közép-Európái Egyetem. A nemzetinek nevezhető cseh kormányok gyorsan átláttak a Soros György által csak részben finanszírozott egyetem nemzetellenes szándékain, melyet rafináltan Közép Európai Egyetemnek és az alap filozófiáját „Nyitott Társadalom”-nak neveztek a nem oly erös prágai zsidó PT vezetői és tagjai, akik az egyetem vezetőségét és tanári gardáját is adták! A java részt a cseh adófizetők pénzéből működő egyetemet hamarosan kitiltották, és az hova költözött, hát nem Amerikába, ahol a társadalmat már alaposan megnyitották, hanem abba az európai országba, ahol a zsidó PT a legerősebb, s a zsinagóga Európában a legnagyobb: Magyarországra. Azóta is Budapesten fejti ki ez a nemzetekre rendkívül káros aktivistákat ki nevelő egyetem a romboló hatását. S teszi mindezt természetesen a zsidó PT által kijelölt és általunk megválasztatott „magyar” kormányok védelme alatt, a magyar adófizetők pénzén, de ellenünkre!

5.Mit lehet Párhuzamos Társadalom (PT) alatt érteni.

Nyugaton már egy ideje a legmagasabb szinten foglalkoznak a PT kialakulásával és ennek a lehetséges nemzetbiztonsági veszélyeivel. Több tanulmány is létezik német nyelven. Kutatják többek között azt is, hogy pl. a muzulmán miként működteti a hálózatát, azt miként alakítják, miként fejlesztik.

A PT fogalmat először a Bielefeld-i szociológus Wilhelm Heitmeyer használta a mai negatív értelmezésben. Előtte a volt kommunista országokban, pl. Lengyelországban a Solidarnosci szakszervezet körül kialakult mind nagyobb és nagyobb társasággal kapcsolatban használták a PT kifejezést, amelynek akkor pozitív töltése volt. A PT kialakulásának veszélyeire egyértelműen a 2001 szeptember 11.-i WTC elleni terrormerénylet hívta fel a figyelmet. Miután 2004-ben Hollandiában meggyilkolják Theo Van Gogh filmrendezöt a PT, mint fogalom, német nyelvterületen a második legtöbbet használt fogalommá válik.

Hasonló alapos tanulmányozásnak kellene alávetni a magyarországi PT-akat, különös tekintettel a zsidó PT minden területre kiható működését és hálózatuk fejlettségét, működtetését, tovább fejlődésének fontosabb irányvonalait is. De ezt mi -magyarok- már nem tudjuk megtenni, mivel már nem mi vezetjük a magyarok országát, hanem a zsidó PT által kiválasztott, magukat magyarnak álcázó, és a PT számára megbízható emberek, akikre a megtévesztett magyar nép, ha kell kétharmaddal is rá szavaz!

A világ összes szakdolgozatában, mely a PT-ról szól, a német irodalmat jegyzik, hisz német szociológusok figyeltek fel először a Németországba bevándorolt muzulmán és iszlám vallású tömegek szegregációjára, a Sharia, mint saját törvény használatára, védelmi pénzek szedésére, stb.

Adamantios Karytianos görög szociológus doktori értekezésében a PT meglétét a következő kritériumok (ismérvek) meglétéhez köti:

 1. Etno-kulturális vagy vallás-kulturális homogenitása egy bevándorolt csoportnak.

 2. Gazdasági szegregáció és civil társadalmi szegregáció;

 3. A többségi társadalom intézményeinek meg duplázása;

 4. A diszkriminációra való hivatkozással öngerjesztő elszigetelése a csoportnak.

 5. Ha az első 4 ismérv létezik, akkor egy további indikátor a területi szegregáció egy adott város bizonyos területén szintén egyértelmű utalás a PT létére. / Parallel societies: An acknowledgement of failure or a step towards integration? The Greek paradigm. -Adamantios Karytianos/

A szakirodalmat tanulmányozva feltűnik, hogy annak megállapításához, hogy egy adott országban kialakult-e a PT , a kritériumok száma mindinkább csökken és egyszerűsödik. A következő lista még ennek a tudományág keletkezésének egy kezdeti szakaszban lévő tanulmányából származik.

 1. Kommunikációs szakadás a többségi társadalommal: fenntartható nyelvi, vallási, kulturális és mindennapi-világi szegregáció

 2. Szociális gazdasági szegregáció (párhuzamos gazdaság és munkaerő piac kialakítása).

 3. Elhatárolódás párhuzamos intézmények kialakításával, például szabadidő és képzés területén.

 4. A tagok fölötti szociális ellenőrzés sűrítése beleértve a pszichikai és fizikai kényszert is. A csoport börtönné válik.

 5. A demokratikus jogrendszer által biztosított emberi- és alapjogok igénybevételének tényleges akadályozása.

 6. Egy önkormányzati jogi körzet kialakításának követelése, ahol muzulmán jog (Sharia) uralkodik. /„Parallelgesellschaften“ von Zuwanderern in Deutschland? -Susanne Worbs/

6.Felmérési lehetőségek

A következő táblázatok olyan német szociológiai felmérésekből származnak, melyek az iszlám PT kialakulásával és működésével kapcsolatban kerültek a nyilvánosság elé. Ezeket a táblázatokat könnyedén át lehet alakitani és egy olyan felmérés részévé tenni, melyek a magyarországi (de alkalmasak a cseh, vagy osztrák, stb. zsidó PT-k) zsidó PT kialakulását és működését ölelik fel.

Az antiszemiták részaránya a magyar társadalomban %-ban

jelenség/értékelés megnevezése

2014

2015

2016

a zsidóság általános elutasítása Magyarországon

meg kellene tiltani, hogy a zsidóság bevándorolhasson  Magyarországra

46.5

58.6

68.2

a már benn lévő zsidoktól, akik bűntetteket követnek el, meg kell vonni tőlük a magyar állampolgárságot (lásd svájci minta; alaptörvényt kell módosítani)

57.2

66.3

72.1

a sok zsidó miatt néha idegennek érzem magam a saját hazámban (felmérés Budapesten)

40.1

48.5

52.8

a zsidóság kulturális leértékelése

a zsidóság csodálatos kultúrát alkotott (elutasítás)

44.4

58.3

66.8

a zsidó kultúra jól illik a magyar kultúrába (elutasítás)

53.8

65.9

72.3

Távolságtartó viselkedési szándék

nem szeretnék egy zsidók által lakott körzetben lakni

54.9

64.9

59.5

nem szeretném, ha zsidó kerülne a családba

55

59.5

61.3

 A táblázatot a Németországban 2003-2005 között elvégzett "iszlám fóbia" felmérések alapján készítettem. A muzulmánok helyett zsidókat írtam be. Az adatok tehát ily módon képzelt számokká válnak!

Az antiszemitizmus mértéke a magyar felnőtt lakosság körében

jelenség/értékelés

megnevezése

egyáltalán nem

inkább nem

inkább igen

teljesen egyetértek

vizsgált esetek száma

a zsidó vallás homogenizálása

a zsidóság különböző vallási irányzatai között alig tudok különbséget tenni

3.8

15.5

29.1

51.6

1713

véleményem szerint a zsidó vallási irányzatok nagyon hasonlóak

4.1

23.5

44.4

28

1517

A nem vallásos zsidókra is a rabbik hatással vannak

5.2

18.8

32.5

43.5

1709

szegregációs gyanakvás

a zsidók többsége álcázott távolságot tart a többségi társadalomtól

4.4

28.3

37.1

30.2

1668

a zsidók többsége szeretne maguk között lenni (rejtett gettó alapítási törekvés)

3.8

15.9

41.1

38.9

1704

Gyanakvás, hogy a zsidóság Izrael terrorcselekményeivel rokonszenvez

a zsidó állami terror erös támogatásra talál a zsidóság köreiben

4.9

34.9

32

28.2

1595

a zsidó katonai/politikai/cionista terror vezéreit hősként ünneplik

6

29.5

31.5

32.9

1613

Gyanakvás, hogy a zsidóság a rasszista és világhatalomra törő cionizmussal rokonszenvez

a cionizmus erös támogatásra talál a zsidóság köreiben

4.9

14.8

32

48.3

1595

a cionista vezéreket hősként ünneplik

5

19.5

32.5

42.9

1613

Súlyozott viszonylagos gyakoriság; a sárgával kiemelt oszlopok antiszemitizmust jelentenek; a felmérési eredményeket a németországi iszlám fóbia témájú felmérések alapján állítottam össze, ami azt jelenti, hogy az antiszemitizmussal kapcsolatban képzelt számok.

7.A zsidózásról és a lehetséges jogállami kiútról

A zsidózás az annyi, mintha elfogadnánk, hogy minden zsidó egyformán a befogadó társadalom ellen lenne, vagyis a zsidózó nem differenciál, minden zsidót egy kalap alá vesz. Ugyanakkor a zsidózás, mint fogalom, azt takargatja, hogy az illetőnek nincs fogalma a zsidó prominensek, cionisták közötti kapcsolat rendszerről, tehát az együttműködésükre nem mutat rá, mert azt nem érti, mivel ilyen témájú tanulmányok az utóbbi 50-60 évben nem születtek.

A veszély forrása egész Europára, de különösen Magyarországra, pontosan ez a titkos összefogásuk a többségi zsidó társadalom hallgatólagos támogatásával. Senki sem tud olyan zsidó csoportokról, akik tiltakoznának a MAZSIHISZ elött, önjelölt vezérük számtalan magyarellenes, és gyakran jogtalan kijelentései, követelései, elitélései ellen. A titkos összefogás mellett ugyanolyan fontos rámutatni a hálózati működésükre és a befogadó társadalommal szemben az elvtelen, faji alapú támogatása faj társaiknak az előre haladásban. Igy vált lassan a Nobel-díj és az Oszkár-Díj zsidó nemzeti ünneppé, mert minden alkalommal ők aratnak: ők a legszebbek, a legokosabbak!

Mondhatni:

A zsidók a mai világban az ügyeletes szépek és okosak!

Ugyanakkor ez a titkos hálózati tevékenység, gyakran a befogadó társadalom érdekeinek ellenében, törvénybe ütköző, mert egy jól működő, be nem jelentett, tehát illegális szervezetet takar. Ugyanez érvényes a szabadkőműves páholyok működésére is. A törvényt be kellene tartatni végre. De erre csak akkor fog sor kerülni, mikor a kormányokat és a pártokat nem a szabadkőművesek ill. a PT tagjai fogják uralni! Ehhez a minőségi ugráshoz csakis egy olyan új formáció hatalomra segítésén keresztül lehetne eljutni, melynek a tagjai sem a PT tagjai közé nem tartoznak, sem a szabadkőműves páholyok tagjai közé. Ez az alapelv el kell jusson a tömegekhez és el is kell ezt fogadják. Habár elég kétségesnek mutatkozik, hogy a magyar nép egy másik formációnak, különösen egy radikális változásokat akarónak, 2/3-os felhatalmazást adjon. Mert radikális változásokat csak egy ilyen legitimációval lehetne keresztülvinni és megvalósítani, hisz alkotmány módosítás szükséges hozzá!

Ez arra mutat rá a legegyöntetűbben, hogy a FIDESZ, kétharmados többséggel a háta mögött, elmulasztotta a magyar nemzet érdekében szükséges tisztulási folyamatokat bevezetni!!! És ezek után folyamatosan illiberális, nemzeti konzervatív, vagyis közép-jobboldali kormánynak nevezik magukat!


Kérem Olvasóinkat a sötét betűkkel kiemelt kifejezések tudatos használatára!

Dr. Ing. Sebestyén-Teleki István, Zürich - Erdőszentgyörgy


 

 István, (olvasónk- szerzőnk) kérésére adjuk meg a témához szorosan kapcsolódó címet és linket

Magyarország döbbenetes jövője – avagy a politikai életünk rejtett oldala →

Megnyitva 3131 alkalommal

Hozzászólás   

#4 CIGÁNY UTAK ÉS SZEMITA VÉSZ!!!Pálos Trend 2020-05-19 14:21
CIGÁNY UTAK HELYETT ÉS AZ IMMÁR MÁSFÉL MILLIÓSRA DUZZADT MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ TELEPESEK ELLEN!!!
ÜZENEM A MÉLYSZÁNTÁSBAN KUSSOLÓ, NARANCSHÉJ KIPÁS FIDESZES SZAVAZÓ-DROIDOKNAK; – AKIKNEK EDDIG SEHOGY SEM AKARÓDZOTT KIHÚZNI DEFORMÁLT FEJÜKET A FELCSÚTI TOLVAJ ÉS DEVIZAKUPEC VALAGÁBÓL!!! – …HOGY BANGÓNÉ 1 ÉVE PONT EZEKRŐL A GÖRGÉNYI ERNŐ FÉLE “RÁGCSÁLÓKRÓL” BESZÉLT (SAJNÁLATUNKRA AZÓTA CSAK ELSZAPORODTAK!!!)!!!
JUT ESZEMBE!!!
FIDESZES USZÍTÓK ÉS HÍRHAMISÍTÁSOK HELYETT…- FŐHAJTÁS: TOROCZKAI LÁSZLÓNAK!!!
Példátlan profi és világraszóló úgy az összegzés, mint ahogyan a példamutató hazafias, nemzeti összetartozás erejét erősítő életutad is Laci!!! …és korántsem függetlenül attól, hogy Posta Imre mit gondol Toroczkai Lászlóról…- és fordítva…; – immár biztosan tudom (segítő angyalaim és égi mestereim üzeneteinek hála!!!), hogy nem is oly sokára (mire kb. 10-ig számolok!!!…:DDD) együtt fogunk győzedelmeskedni a FöldAnyát megrontó erők felett!!!
Mindenesetre addig is a JóIstenünk áldjon: Toroczkai László!!!
Szerrel és tettel: Pálos Trend
www.youtube.com/watch?v=70MZMwekbig&feature=youtu.be
#3 Igaza ugyan nincs a Kuriának, de fizetni kell a patai cigányoknak. /Magyarody Szabolcs jegyzete:R Zoltán 2020-05-18 07:47
Igaza ugyan nincs a Kuriának, de fizetni kell a patai cigányoknak. Mivel a városnak nincs elegendő pénze, részletekben kell törleszteni az adósságot. Úgy vélem, havi 500 forintos "javadalmazás" megfelelő volna és a közösségnek nem kell csődöt kérnie.
Mivel az éremnek két oldala van, meg kell nézni Verbőczy Tripartitumában, mi egy szülőnek a kötelessége. Például:
1/ Tisztán kell e kölköt az iskolába küldeni? Ha koszos a gyerek, milyen büntetést kap a szülő
2/ Ha nem tanította meg a szülő gyermekének, hogyan kell használni az angol vc-t. s az a folyosón végzi el szükségleteit, nem velük kell megfizettetni a tisztítás költségeit.?
3/ Tiszteletre nevelte a szülő a porontyát? Ha nem, mennyi büntetés jár érte?.
4/ Ha a szülő elnézi szeme fényének iskolamellé járását, mi a büntetés?
5/ A pedagógussal való szemtelenkedés, netán megütése nevelési mulasztás. Mi a szülő méltó büntetése?
6/ A közvagyon bármilyen rongálásáért csak a szülő lehet felelős. A kárért és a nevelési mulasztásért mennyit lehet kapni?
7/ Ha a cigány legénykék rasszista megjegyzései, csúfolódásai, verései miatt elriasztott szülők a szomszéd faluba kénytelenek járatni iskolába a gyermekeiket. a költséget és az időt a cigány gyerekek szüleivel kel megfizettetni.
Mivel ezek a büntetések, kártérítések meghaladhatják a százmillió forintot, mindjárt le lehetne nullázni a kártérítés összegét.
Persze ez csak egy megvalósíthatatlan vágyálom. de a részletfizetés valóság lehet, mert Gyöngyöspatának nincs pénze és nem kérhet csődeljárást.
Magyaródy Szabolcs
#2 IránytűMAGember 2018-05-10 15:50
Köszönet az írásért. Nagyon hasznos fogalom rendező.
Mindössze a ránkvándorlók és a zsidóősránkvándorlók összefogását kétlem. Igaz viszont, hogy a zsidók álnoksággal, aljassággal vagy erőszakkal sokmindenkit állítottak már a maguk oldalára a történelem folyamán.
#1 Sinka-siratóCsorba Tibor 2018-04-24 19:00
Egy hazug filmre

Régi-új papjai a gyilkolásnak –
megöltétek a fekete bojtárt!
Karjaitok remegve gödröt ásnak,
hol magyar géniusz valaha járt.

Agyonverettétek a barbárokkal:
Móricz kezébe adtatok botot?
Visszaéltek a nagy magyar átokkal,
s aztán nem értitek a sorsotok.

E földből fáklyák lobbannak magasba,
s ezer éve űzitek a lángot:
fekete füstöt okádtok a kasba,
és sírtok, ha szúrnak a fullánkok.

Kérdem: ki adott nektek pallosjogot
és miért egy jámbor népbe vágtok?
Jézus kezében már volt ostorotok,
s mégis folyton Pilátusra vártok?

Harmatos mezők, délibábos rónák
ringatták lelkét a magyar szóra.
Laboda és tors voltak a patrónák,
ha verseit birkák közé szórta.

Háromszor öltétek meg Sinka Istvánt,
háromszor feszült föl a keresztre,
csak mert nem szeretett Brüll-t és alispánt,
s rászámolt a vörös szörnyetegre.

Egy film, egy rendező, egy gyanútlan stáb –
s már forog az irodalom-koktél.
Csak ne őt vertétek volna legalább!
Vigyen el titeket a forgószél…

2016.04.23. Csorba Tibor

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások