20240526
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2021 január 18, hétfő

Gondolatok a Kárpátia unió szükségességéről

Szerző:

Néhány gondolat a” KÁRPÁTIA UNIÓ” Vagy „Szent Korona oszágai” szükségességéről, Ifjúságunk reális történelmi, hazafias, honvédelmi nevelésének Lehetséges alternatíváiról.

 

A rendszerváltást követő időszak Magyarországának nincs kitől, s mitől félnie, nem lehet ellenségképünk, hiszen- mint ahogy azt a NATO tagságunk, EURÓPA UNIÓS tagságunk doktrínája biztosítja-, védelmünk a közösség részéről ( biztosított és garantált.)

E szemlélet arra is hivatkozik, miszerint a valamikori KIS-ANTANT, (ex- szocialista-kommunista közösség tagjai), ma már a közös EURÓPA CSALÁD részeseivé váltak.

E szerinti felfogásnak megfelelően nem lehet ellenség képünk, (védelmünk garantált ebben a közösségben?.)

Ebből a doktrínából szükségszerűen adódott az hogy HONVÉDSÉGÜNKET LESZERELTÜK, VÉDELMI KÉPESSÉGEINKET GYENGÍTETTÜK, ILETVE MÁS IDEGEN ERŐKRE BÍZTUK.

Ezen elvnek s politikai elvárásnak megfelelően leépítettük (kényszer hatására) még meglévő védelmi képességeinket, gyakorlatilag felszámoltuk a MAGYAR HONVÉDSÉGET. Ezért kiszolgáltottá váltunk

Még az elmúlt s kommunista diktatúra alatt is regnált viszonylag prioritást élvező iskolai-ifjúsági honvédelmi nevelést is megszüntettük, s az illetékesek liberális felfogása s érdekei mentén, a HONVÉDELMI JELLEGŰ SPORTOK (pld. repülés, ejtőernyőzés, búvár-képzés, lő kiképzés rádiótechnikai sportok, biatlon, triatlon, gépjármű vezetőképzés) és elméleti eszmei képzés területeit is szinte indoklás szerint bontották le, számolták fel. indokolatlanul.

Ezeknek a kormányzati intézkedéseknek eredményeként egy sor olyan nemzetgazdasági szempontból is addigiakban igen nagy jelentőségű előképzések feltételei számolódtak fel.

Mint ismerjük, még az EURÓPA UNIÓ védelmi képessége is csak az USA, valamint vele társulási szerződésben álló tengeren túli államok jóindulatán múlik, realizálódik.

Amint azt a több mint ezer éves történelmünk több esetben bizonyította, soha nem lehetett garantálni nemzeti biztonságunkat, ÜTŐKÉPES, NEMZETÉRT ELKÖTELEZETT NEMZETI HONVÉDSÉG NÉLKŰL.

Így szenvedhettük meg a XVI. századi MOHÁCSOT,a XIX. századbeli KOMMÜNT valamint TRIANONT, az 56-os NEMZETI SZABADSÁGHARCUNKAT.

Napjaink geopolitikai helyzetének válságos átalakulásának megtapasztalt folyamatai is arra intenek, hogy NEMZETÉRT ELKÖTELEZETT VÉDELMI STRATÉGIA, NEMZETI HONVÉDSÉG nélkül, nem garantált államunk biztonsága, a továbbélés lehetősége, nemzeti szuverenitásunk alapvető feltétel rendszere.

E tények kényszerítő hatására, civil szervezetünk, s tagságunk véleménye szerint is, a felelős kormányzati szerveinknek, minden tőlük telhetőt meg kell tennie annak érdekében, hogy a szerény lehetőségeinkhez képest, folyamatosan erősítse, nemzetünk védelmi képességét, polgáraink e téren kifejtendő együttműködési Készségét.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a KÁRPÁT. MEDENCE jelen térségében történő elhelyezkedésünk, hihetetlenül sok veszélynek, idegen érdekek érvényesítésének lehetőségének van kitéve.

Éppen ezért egyetértünk felelős kormányzatunk külpolitikájának azon doktrínájával, miszerint MINEKÜNK ITT AZ ŐSHONOS KÁRPÁT MEDENCÉBEN különös felelősségünk és különös szerepünk van, példamutató szerepünk lehet. Ezért a külpolitikánk sarkalatosan megfogalmazott alapja lehet a közel és távoli jövőben, a SOKNEMZETISÉGŰ KÖZÉP-KELET EURÓPAI TÉRSÉG NEMZETEINEK ÖSSZEFOGÁSA, a KÜLÖNLEGES EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETEK LÉTREHOZÁSA, mintegy új formátumú „CIVIL KÁRPÁTIA UNIÓ” MEGTEREMTÉSE. Vagy Másnéven, a Szentkorona országai összefogása. az egyedüli megoldás.

Véleményünk szerint, e jövőbeni stabilitás elengedhetetlen feltétele, a nemzeti függetlenségünk biztosításához a SOROZÁSOS RENDSZERŰ ÜTŐKÉPES MAGYAR HONVÉDSÉG ÚJRA SZERVEZÉSE, RENDSZERBE ÁLLÍTÁSA.

Megdőlni látszik az a –látszatra humánusnak tűnő BAL_LIBERÁLIS FELFOGÁS-, mi szerint nincs szükségünk a drága honvédség fenntartására, fiataljaink sorozására. Vagyis, szerintük mivel Glo-balisták Nincs szükség Nemzeti nevelésre.

Felfogásunk és hitünk szerint, igen is nagy szükség van az ütőképes, állandóan mozgósítható, sokrétű feladatokra kiképzett nemzeti hadseregre, hiszen: VAN MIT FÉLTENÜNK, VAN MIT VÉDENÜNK.!

Nemzetünk eddig még megmaradt stratégiai kincsei között szerepel a TERMŐFÖLD, GYÓGYVIZEINK, HÉVVIZEINK, GEOTERMIKUS LEHETŐSÉGEINK, KARSZTVIZEINK, ÁLTALÁNOSSÁGBAN ÉDESVIZEINK, GYÓGYTÚRIZMUSUNK ALTERNATÍVÁI, KORSZERŰSÍTENDŐ MEZŐGAZDASÁGUNK, ÉLELMISZERIPARI LEHETŐSÉGEINK. És nem utolsó sorban a nemzet csírája, hajszál erei a Családok videlme.

Ezen adottságaink birtokában, még nagyobb erkölcsi kötelezettségnek tűnik a jövőbeni védelmi képességeink, a kor kihívásainak megfelelő szintre történő emelése.

Szövetségünk a-mint -civil elkötelezettségű honvédelmi szervezet-, arra szövetkezett, hogy a haladó történelmi hagyományokhoz hű, NEMZETBEN ÉRDEKELT, NEMZET VÉDELMÉBEN ELKÖTELEZETT IFJÚSÁG NEVELÉSÉBEN VEHESSEN RÉSZT, SAJÁT CIVÍL LEHETŐSÉGEIHEZ MÉRTEN.

Az elmúlt időszak bebizonyította, hogy a vállalt feladatok végzését-az adott gazdasági lehetőségek között-, példamutatóan látta el.

Ezen elmúlt időszakban sikeresen járult hozzá, a katonai hivatásos pályára jelentkezők előképzéséhez, érzelmi-értelmi motiválásához, szakmai-katonai előképzési táborok működtetéséhez.

E tevékenységben sok-sok itt fel nem sorolható tanár, sportoló, katona és rendőrtiszt segítette ezt az áldozatos munkát, vette ki részét a társadalmi képzésben, önkéntességben, kapcsolatépítésben.

Büszkén jelenthetjük ki, hogy szövetségünk kereteiben motivált fiataljaink közül ma már több hivatásos jól képzett katonatiszt és rendőrtiszt Katasztrófavédő végzi hivatását, az ország védelmének biztosításában felvállalt feladatát.

Szerény meglévő és egyre szűkülő lehetőségeinkhez képest, továbbra is kiemelt feladatainknak tekintjük az edzett ifjúság megteremtésében felvállalt munkát, a nemzeti elkötelezettségre történő hagyományőrző tevékenységet, a felnövekvő ifjúság honvédelmi pályára történő motiválását.

Hisszük és valljuk azt, hogy itt a Kárpát-medence térségében, a békés, szeretetre és együttműködésre irányuló politikánk mellett, igen is nagy szükség van az ÚJRASOROZOTT ÜTŐKÉPES, VÉDELMI KÉPESSÉGÉT SOKOLDALÚAN BEBIZONYÍTANI KJÉPES NEMZETI HONVÉDSÉGÜNK ÚJRASZERVEZÉSÉRE.!

„Azért is mivel a mai Ifjúság is nemcsak igényli, De szükséges is a fegyelemre és bajtársisságra nevelés!” Nem utolsósorban, bűnmegelőző szerepe is nagy.

Ifjúsági Szövetségünk felsorolt, de teljességében fel nem sorolt eddigi eredményei ,arra késztetnek, hogy mint az a ÚJ OKTATÁSI KONCEPCIÓKBAN IS RÖGZÍTÉSRE KERŰLT, a fiatalok iskolai Honvédelmi nevelését-megfelelő igény és lehetőség szerint-,munkájával, közreműködésével elősegíthesse.

E feladatok ellátásában civil segítségünket ajánljuk fel a központi kormányzati szerveknek, szervezeteknek, iskolai létesítményeknek, különféle intézményeknek.

Így, erőinkhez mérten mi hozzá járulhatunk, A KÖZÖS ORSZÁGÉPÍTŐ PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ!

A jövőbeni partneri együttműködésükben és támogatásukban bízva:

Budapest. 2012-március,06.

Sajnos a jelenlegi politikai vezetés ezt átmenetileg kisajátította és elsorvasztotta 2016-01-31

Tisztelettel.

Baráti kéznyújtással

A Szemere Bertalan Rendvédelmi Tudományos Társaság Tagja A Történelmi Igazsák Bizottság Tagja mint ’56-os volt elítélt. A Szent László Ifjúsági Szövetség Alapító elnöke A Pro Patri et Líbertata Alapítvány létrehozója, Für Lajos elnök séga alatt, mint Titkára.

Bakonyi Tibor

Alapító elnök

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások